r Langi-dijkcf" kouten TJALK YEUKOOPIJVG yprliuriny Op Iagplauts. Te koop: Geele Kool. RIJPAARD, Te koop lieve raszuivere boxer. Amsterdiiinsclie iieurs Noordliollandscli JLuiidbouwcrediöt. "E Openingskoersen vttn lieden KORTE TURF, f 0,90 per 100. pand „Roode Leeuw" J. VAN DER'VEEN, J VAM DEK VfcEiN, plaats aan de kade. waar reeds vele andere sririppurs gemeld lagen Naderhand verhaal de hij zijn schip naar de overzijde van de ha ven, ofschoon men hem waarschuwde, dat daar kans zou besaan dat de sluis zou be schadigd worden. Den volgenden dag, Zondag, gedroegen eenige Belgen in een café zich zeer rumoerig en zongen liedjes tegen „de kaaskoppen". Hierdoor hoogstwaarschijnlijk geprikkeld, oog 's avonds een aanal jongens van 18 a 19 jaar naar de schuit van den Belg die als een ruziemaker bekend staat en van wien een scheepsbevrachter te Moerbeeke o. a heeft ge zegd, dat hij hem nooit meer wilde helpen. De jongens zijn toen bij den schipper aan boord gegaan en hebben inderdaad de vlag neergehaald en vernieigd, maar het geheel dient niet anders te worden opgevat dan als een „kwajongensstreek" tegenover de provo- ceerende houding van een lastigcn Belg. RIJWIELDIEVEN GEARRESTEERD. Door de politie tie Scheveningein zij,n gear resteerd vier personen onder verdenking van het Belgische Park en omstreken te Scheve ningein im den laalsten tijd onveilig te hebben gemaakt door rijwieldiefstallen. Een wagonlading uit elkaar genomen rij wielen en een aantal losse stukken van rijwie len zijn in beslag genomen. DE KOSTEN DIER I'NTERNEERING. 'Het bedrag der in rekening te brengen kos ten. van inierneeriwg kan nog niet met juist heid worden, opgegeven. De Minister van Oorlog raamt het toaal dier kosten op rond 50 000 000. Bij deze is geen rekening ge houden {-enerzijds met de in rekening te bren gen vergjpeding wegers renteverlies ander zijds met de opbrengst van verkochte goede ren, die uit de hierbeaoelde gelden zijn aan' geschaft. WONINGBOUW IN EIGEN BEHEER. De Alg. Patroonsvereeniging te Zaandam heeft onlangs een rapport het licht doen zien inzake het bouwen in eigen beheer van wonin gen. Het bestuur van de vereeniging Volkshuis vesting aldaar komt daar nu tegen op en wijst tegenover de in het rapport genoemde gevallen, waarbij door aannemers te Nijme gen, Amersfoort en Groningen arbeiderswo ningen werden gebouwd voor respectievelijk 4673, 4613.70 en 3220, het feit, dat ter zelfder tijd in andere plaatsen gebouwd werd voor gemiddeld 6470.20 per woning. Te Koog aan de Zaan dat wat geaardheid het middel, dat zij gebruikten tot bestrijding der duurte. De heer Hoek, ambtenaar van den Rijks voorlichtingsdienst, schetste den toestand van den schoenmaker als allerbedroevendst. De heer Ritmeester uit Assen, voorzitter van den Landelijken Consumentenbond, er kennende dat het bestuur van de consumen- tevereeniging niet deskundig is, meende, dat de groote fout van de schoenmakers en win keliers is, dat zij de consumenten nooit heb- benv oorgelicht. Hadden zij dat gedaan, dan zou er veel misverstand voorkomen zijn. Hij bepleitte samenwerking tusschen consu menten en leveranciers, ook met de schoen makers en schoenwinkeliers. De heer Donker aanvaardde als voorzitter van den Bond die samenwerking gaarne. Medegedeeld werd nog, dat het bondsbe- stuur de heeren Donker en De Krijger had aangewezen, om den minister van voorlich ting te dienen bij den aankoop van schoeisel. KORTE BERICHTEN. In de Kuiperstraat te Amsterdam wer den twee personen bij het sotreeren van koper door een ontploffenden dynamietpatroon aan handen ert gelaat getroffen. Als opvolger van kolonel van Alphen is tot commandant van het interneeringskamp te Harderwijk benoemd luitenant-kolonel Ree dijk te Voorschoten. van den bodem aanvoer en plaatselijke ge steldheid het best met Zaandam is te verge lijken was de kostprijs per woning 5700. En de afwerking, biet bestuur raadt dat maar eens te gaan zien. Omterent de in het rapport geuite 'beschul diging betreffende de soliditeit der woningen zal, naar medegedeeld wordt, van overheids weg een zaakkundig onderzoek worden inge steld. Natuurlijk zullen ed wel enkele afwijkin gen kunnen geconstateerd worden, maar waar vindt men die niet op een drassigen bodem In dit verband wordt gewezen op den bouw van verschillende arbeiderswoningen te Zaandam. „Volkshuisvesting" meent, dat het er om te doen is het bouwen in eigen beheer in miscre diet te brengen. DE ROOF TE DEN HAAG. Thans kan worden- medegedeeld dat de roovers, die onlangs het spiegelruit hebben vernield vam den juwelier Goud&mit op de Plaats te 's-Gravenhage uit de winkelkast hebben ontvreemd: 1 collier samengesteld uit brillanten, vormende bloemtakken, waaraan in het midden loshangende 2 peervormige paarlen. De brillanltein zijn gevat in wït me taal met een gouden ondergrond aan. de achterzijde. De collier bestaat uit 3 uit el kaar te halen gedeelten. Aan dé achterzijde bevindt zich een een voudige knipsluiting van goud, eveneens be zet met kleine brillanten. De waarde is onge veer 20.000. EEN DREIGBRIEF. Kregen we onlangs berichten uit Java ra Aljeh, die aantoonieni, dat de Chineesche boycot van Japansche goederen een ernstiger omvang heeft aangenomen, ook hier ter Oosi kust schijnt de beweging zich herper af tt teekenen. Naar verluidt hebben ook in enkele plaatsen hier Chineesche toko's dreigbrie ven gekregen, terwijl bovendien een Euro- peesch handelsman te Miedan, die in verhou ding staat tot een Chineesche handelsver- eeniging in een der kleinere plaatsen ter Oostkust een dreigbrief ontving, dat hij heeft te zorgen, dat dé leden dier vereeniging geen zaken- meer doen. met Japanners of dat hij anders in moeilijkheden zal worden gewik keld. Begrijpelijk een nogail moeilijke opdracht. Helt bestuur zal zich' met deze zaak hebben bezig te houden. (Deli-Ct.). PROTESTVERGADERING VAN SCHOENMAKERS EN -WINKELIERS. In het gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht is zooals wij reeds kort meldden, een zeer druk bezochte protestverga dering gehouden van den Nederlandschen Bond van Schoemakerspatroons- en Schoen- winkeliersvereenigingen, tegen het geschrijf in de bladen als zouden de schoenwinkeliers de schuldigen zijn, dat het schoenwerk zoo duur is. De voorzitter van den Ned. Bond, de heer W. Donker, die een uitvoerig betoog hield om aan te toonen, dat de winkeliers geen woeke raars zijn, maar gedwongen worden hooge prijzen voor het schoeisel te vragen. Spreker spoorde de winkeliers aan, niettegenstaande ze uitgescholden en afgekamu worden door het publiek, den strijd vol te houden. Na de peuze voerde de bondspenningmees- ter, de heer De Krijger, het woord, die uit eenzette, dat de schoenmakers niets anders deden dan trachten om den juisten prijs voor hun artikelen te blijven behouden. Toen de prijzen hoe langer hoe hooger werden opge dreven, waren het juist de schoenmakers, die, door een actie daartegen, poogden die opdrij ving tegen te gaan. Zij werkten toen in het algemeen volksbelang. Spreker somde een aantal voorbeelden op om aan te toonen, dat de schoenmakers geen te groote winsten ma ken en wij protesteeren daarom, zegt spre ker, tegen de houding der consumenten, om BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op DINSDAG 18 NOVEMBER as, bij openbare inschrijving,P VERHUREN: EEN STUK GEMEENTEGROND, gele gen aan den OMVAL aan het Groot Noord- Ho! landsch Kanaal, ter grootte van pl.m, 3140 cA„ welke grond gebezigd kan worden als OPSLAAOPLAATS voor materialen enz. De huurder heeft het recht, desverlangd, edeeiten van het terrein gedurende den uurtijd aan derden in onderhuur af e staan. Aanbiedingen, vermeldende den huurprijs per jaar, ter Gemeente-Secretarie in te zenden vóór of op 18 November a s., des namiddags 1 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W C. BOSMAN, Voorzitter. loco-Burgemeester. DONATH, Secretaris STADSNIEUWS. ZONDAGS-SLUITING APOTHEKEN. Zondag 9 November is geopend de apo theek van den heer C. L. Molenaar, Lange- straat No. 1. De andere apotheken zijn dien dag geslo ten. De sluiting geschiedt van Zaterdagavond 12 uur tot Zondagavond 12 uur. De apotheek die den Zondagsdienst heeft, is gedurende de geheele daaropvolgende week geopend. Dc andere apotheken zijn, be halve Zondags en op feestdagen, ook geslo ten op werkdagen van 's avonds 9 uur tot den volgenden morgen 8 uur. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Laat 143. Tel. 645. Geopend op alle werkdagen van des voor middags 9—11 uur en bovendien des Maan dagsavonds van 7—8 uur. Aangeboden5 bakkers, 1 boerenarbeider, 9 grondwerkers, 1 vrouwelijke kantoorbedien de, 2 landbouwers, 1 loopknecht, 2 machinis ten-bankwerker, 2 machinisten-stoker, 2 met selaars, 6 opperlieden, 2 pakhuisknechts, 1 reiziger, 1 revolverdraaier, 6 schilders, 1 hipper, 1 schrijver, 2 sigarenmakers, 1 steenhouwer, 5 stokers, 3 straatmakers, 2 tabaksbewerkers, 1 timmerman, 1 tuinman, 1 voerman en 44 losse werklieden. Gevraagd4 grondwerkers, 2 metselaars, 10 meubelmakers, 1 pakhuisknecht, 1 stoker, 4 timmerlieden en 18 losse werklieden. De Directeur: C. DEKKER. digdte beschuldigingen. Uitslag veiling ten overstaan van Notaris Booy te Hoorn. Een huis met boomgaard en weiland te za- men gboot 8 H.A., eigenares Mej. J Mol. Kooper de heer L. Groot te Wogn-um voor 33.600. UIT St. MAARTEN. De heer P. Bas allhier, voorz. van den pol der Burg-hom, hee It voor het bestuur van dit waterschap bedankt. In zijne plaats is geko zen; de heer D. Bas te Schagen. Deze is te vens verkozen tot 'hoofdingeland van Het Heemraadschap der Strijkmolens van de Schager Kogge. Op de Schager markt werden- 10 scha pen' verkocht voor 1000. Uitslag der verknoping van 4.04 H.A. weiland te Buirgerbrug, gêm. Zijpe, ten over slaan van notaris G. J. van- Leersum te Win kel. Kooper K. Bas Burger brug, voor 11200. UIT OUDE NTEDORP Donderdagavond vergadlerde dé vereeni ging voor straatverlichting alhier. Aangezien sinds 1916 niet was vergaderd en het bestuur in dien- tijd was afgetreden werd een nieuw bestuur benoemd. Gekozen werden- re heeren J-b. P. Kluister, D. Kriller, P. de Geus, J. Nagelhout en K. Kooijman, de eerste tot voorzitter en de laatste tot secreta ris. Besloten werd, zoo de kosten dit toelaten, om de lantaarns dezen winter weer te laten branden. Het bestuur zal na de kosten van bran den enz. informeeren en in de eerst volgende ver,J—■--- zul. gen. gadering rapporteeren. De dorpsbewoners len worden verzocht, om hooger e bijdra- MARKTBERICHTEN. RECHTSZAKEN. DE AANSLAG IN DE PALMSTRAAT. TE AMSTERDAM. Voor het Amsterdamsche, Gerechtshof stonden gister twee mannen terecht, E. A. E. Richter pn J. Meijer, die in hooger beroep waren gekomen tegen een vonnis van de rechtbank waarbij zij elk tot een gevange nisstraf voor den tijd van 3 jaar en 6 maan den veroordeeld werden wegens poging tot zware mishandeling. Beklaagden hadden in het voorjaar in den vroegen morgen aan de Palmstraat een 76-ja- rige man die daar een water- en vuurhuis had, met een ijzer een slag toegebracht, mot het doel, daarna den verslagere te berooven van zijn geld. De advocaat-generaal eischte bevestiging van het vonnis, doch vermindering van straf cn wel voor den tijd van drie jaar. Uitspraak 20 November a.s. LUCHTVAART. ALKMAAR, 8 Nov De boterprijs was he den: Hoogste markt 1,72 <4, middelprijs 1,65,, laagste prijs 1,60. De aanvoer bedroeg 1276 kop. ALKMAAR, 8 Nov. De prijs der kipeieren was heden 21,a 22,50. Eendeieren werden niet aangevoerd. ALKMAAR, 8 Nov. Op de veemarkt wer den heden aangevoerd: 10 Paarden J 200 tot 400, 2 Koeien en Ossen 500 tot 750, 21 nuchtere kalveren 25 tot 50, 192 magere schapen 50 tot 91, 38 magere varkens 80 tot 120 per stuk 163 biggen 30 tot 44 per stuk, 20 bokken en geiten 10 tot 20 per stuk. ALKMAARSCHE EXPORT-VEILING. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 15.10 a ƒ18.,2e soort 3 a J 10.80, Roode Kool 3.20 a 3.90, Gele Kool 2.30 a 4.20, Witte Kool 1.40., ales per 100 K.G. Wor telen per 100 bos 5.10 a 7.60, Blauwe Aardappelen 7.60 alles per 100 K.G., Rammenas per 1Ü0K.G. 2.60, Bieten per 100 K.G. 3.50, Uien per 100 K.G. 5.30 a 11.20, Wortelen per 100 K.G. 2.90 k 3, alles per 100 K.G., Andijvie per 100 stuks 1 a 3.90, Koolrapen per 100 K.G. 2.20 k f 3.10, Pieterselie per 100 bos ƒ1.80, k 4,20 Prei Spruiten per 100 bos 3.10 k f 7.40, 0.16 0.34, Selderie VLIEGHAVEN TE DEVENTER Gistermorgen heeft de ingenieur W. F. Bo- terh'oven de Haam, hoofd van den techni- S'Tien -dienst der Elta, en thans directeur der Internationale Luchtvaartonderneming te Am sterdam, vergezeld van mr. H. F. de Boer, wethouder van openbare Werken en eenige leden van het opgerichte luchtva-ar-comité een onderzoek ingesteld naar de plaa's voor het aanleggen van- een vlieghaven te Deven ter. De keuze viel -op een terrein aan de Bergweide, aan den straatweg Deventer Zulten, met tramverbinding naar de stad. Besloten werd., dat die directie van de Inter nationale Luchtvaartonderneming een defini tief voorstel aan de Luchtvaartcommissie zou doen. Wordt hieromtrent overeenstem ming verkregen., dan bestaat het plan, reeds begin April aan te vangen met de vereischte werkzaamheden. PROVINCIAAL NIEUWS. per 100 bos 2 a 3.10, Appelen per K.G. 0.05 k 0.10, Peren per K.G. 0.05 k 0.38, Druiven per K.G. 0.20 a 0.46, Groenekool per 100 stuks 3 a 5.40, Bloe- mendaalderkool per 100 stuks 3.10 a 5.80, Boerenkool per 100 stuks 1.90 5.20, Schorseneeren per 100 bos 8 11. WARENHUIZEN, 7 November 1919. Peen 2.30 tot 2.50, Bieten 2.20, Roo de Kool 3.40 tot 4.90, Gele Kool 3.20 tot 3.60, Wite Kool 0.88 tot 1, Uitschot (roode kool) 1, tot 2,90, Gele Nep 8.60, Drieling Uien 8.40. Ales per 100 K.G. Roode Kool per snees 14 tot 28, Witte Kool per snees 10.10. BROiEK OP LANGENDIJK (Langedij- kèr Groenteveiling)1, 7 No-v. 1919'. In dte heden gehouden veilingen werd betaald v-o-or: NOORD-SCHARWOUDE, 7 November 1919. Eigenheimers 6.30 tot 7, Blauwe/ 7 tot 8, Bravo's 6 tot 6.30, Roode Kool 4.70 tot 5.30, Kleinere 2 tot 3, Uit schot 1.70 tot 1.90, Gele Kool 3.30 tot 4, Kleinere 2 tot 3, Witte 1.10 tot 1.30, Grove Uien 9 tot 10, Drielingen 7 tot 9.50, Nep 9 tot 11, Peen ƒ2.10 tot 2.40, Rapen 2 tot 2.50, alles per 100 K.G., Bloemkool per 100 stuks 17 tot 25, 2e soort 4 tot 5. BOVENKARSPEL „De Tuinbouw" 9 Nov. '19. Heden besteedde men voor Bloemkool le soort 22 tot 37.50, 2de soort 14 tot 17.25, 3d© soort 1.70 tot 3.50, Roode kool 3.90 tof 4.80, Witte kool 0.60 tot 0.90, Gele kool 3.50 tot 3.90. Bieten 11 tot 17.25, Kleine 3.25 tot 6.90, Uien 4.50 tot 5.10, Aardappe len 3.80 tot ƒ4. w VENHUIZEN, 7 Nov. Veilingvereeniging „De Zuiderkogge." Roode Kool 2.90 tot 4.50, Gele kool t per 100 KXj., Blauwe Aardappelen 3-80 tot j 4, Red Star 2.60 tot 3.15 per 50 K.G., Roode Bieten 8.10 per 1000 stuks, Uien 4.40 per 50 K.G., Peren 2.50 tot 14.30 per 100 K.G., Appelen 5.20 tot 12.80 per 100 K.G. PURMEREND, 7 November 1919 Afslag-V ereeniging „Beemster, Purmer- end en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld Aardappelen 1.70 ot 1.87^ per zak 25 K.G., Spruitjes 3.95 tot 5.70 per zak 15 K.G., Bieten 10 ot 17.50 per 1000 stuks, Peren 3.10 ot 24.70 per 100 K.G. Appelen 2.20 tot 16.10 per 100 K.G. Handel vlug. ZWAAG, 7 Nov. 1919. Veiling „Bangert en Omstreken Druiven 30tot 38 ct., Peren 2 tot 25 ct., Appelen 1 tot 15 ct., Tomaten 8 ot 10 ct., Uien 1 tot 5 ct., Wortelen 2 tot 5 ct. ZAANDAM, 7 Nov. Veiling „De Zaan streek." Roode Kool 3 tot 10 ct. per stuk. Peen 10, 15 tot 17 ct. per bos. Sélderie 6 ot IX ct. per bos. Andijvie 0.50 tot 2.80 per 100 stuk, Gele Kool 4 tot 7X ct. per stuk. Boerekool 3.50 tot 4 per 100 stuks. Sjalotten 5 ct. per pond. Prei 14 tot \6% ct. per bos. Spruiten 16 X tot 22 ct. per pond. Pieterselie 2 X tot 8 ct. per bos. Witte Kool 9 ct. per stuk. Sla 2 tot 3 per 100 kroppen. Present van Engel 8 tot 834 per pond. Sinterklaasperen 2 tot 3 H ct. per pond. Zure Appelen 6 tot 6X ct. per pond. Bellefleur 7 tot 7X ct. per pond. Zoete Appelen 0% tot 7 ct. per pond. 2 H.A. te veld staande Te bevr J. APELDOORN. Alkmaar. ter overname aangebeden, ben. kap. pl.m. f 3000— Chem. branche. Vakkennis onnoodig. Br. letter E 145. bur. v. d. blad. TE KOOP een mooi mak voor alles, exfra in tuig, bij C. KWAST, Voorstraat 24, Egmond nan Zee. Prijs f 50.—. Te bevragen} bureau v. d. blad. TE KOOP GEVRAAGD. Behoeft niet nieuw aan de vracht geladen ie woiden. Groot plm. 20 ton. Br. onder letter D 144, aan het bureau van dit blad van 7 November 1919. Opgave van 91'Vu 91% 82 V, to'Vu '8 Vu 11 Vu DVu Mededeelingen van Zaterdag 8 November. Oliewaarden vast voor Geconsolideerden. Culturen onveranderd. Scheepvaarten even eens onveranderd. Tabakken weinig affaire. !2Vu 9 Vu yo met waterleiding, groot tezamen 3 aren 40 centiaren. Kan gevestigd blijven 13 honderd gulden. Te zien Akerslaan E no. 1226 en 1227. uitstekend geschikt voor haarden. Prijs (voorloopig). Afgehaald aan de aelinit TlinUbezergd 1 0.20 liooger. Slijters en bakkers rabat. Groote partijen tegen nader over een te komen voorwaarden. Afhalen en bestellen kan ge schieden a/h Gebouw St. Wille- brord aan de Oudegracht 130, Ondergeteekende maakt bekend, dat nota's, waarvan het bedrag niet p«r post wordt op gezonden, kunnen worden vol daan aan den heer C. MEJJER Sr. Dorpstraat, Belgen (N.-H Th. k. VAN PELT. Nijmegen. St. Annastraat 278. Dijk 12 en Kanaalkade 5 en 6. oppervlakte 653 M1. Om als onpartijdig voorzatter te funge ren, wend- de heer Harms, voorzitter van den Raad van Arbeid', voor deze functie aange zocht. Deze nam die benoeming aan. De hee ren dir. H. v. dl. Stempel en J. Bo-s-se zullen resp. als secretaris en als penningmeester op treden. UIT LANGEREIS. Naar wij vernemen zaïl alhier de oude kaasfaibriek van den heer H. Strij'ber, t'hans het eigendom van den heer' P. Verburg, van binnen ingericht worden tot hulpkerk. Dit zal wel zijn voor 'die te hottden godsdienst oefeningen van het talrijk personeel van den heer Verburg in dieze omgeving en van eenige andere gelijkdenkenden. UIT W1JDEN-ES. UTT HOORN. Donderdagavond is alhier d-o-o-r dien burge meester een plaatselijke duurtecommissie ge ïnstalleerd. Doel van -de c-ommis-sie, samen gesteld uit vertegenwoordigers van consu menten en producenten), is. medé ernstige en gegronde klachten omtrent woeker en scha delijke .prijsopdrijving te onderzoeken en te puhlieeeren. Verder al datgene te verrichten, wat dienen kan -om prijsdrtikkend te werken en den mid denstand te vrijwaren voor niet gerechtvaar- Bloemkool le soort (per 100 st.) 12.60 20.20, 2e soort 3.00. Ro-ode Ik-ool 3.105.20, 2de soort 1.70 t-ot 2.10, Gele kool 3.204.10, 2dte soort 1.90—2.20, Witte k-ool 1—1.30, 2d'e soort 0.70, Wor telen 2.302.00, Aard appelenBlauwe 4.80, Eigenheimers 5.40, Bravo- 6, Rammenas 1.00, Bieten 2.50 J 2.80, Gele Nep 9—11.30, Uien 8.80— J 11.50, id. 2de soort- 2.004.60, alles per 100 K.G1. Aanvoer 2550 st. bloemkool, 71400 K.G. roode koolj, 32650, K.G. witte kool, 52100 K.G. gele kool', 5000 KG. wortelen, 1325 K.G. aardappelen, 19000 K.G. uien, 220 K.G. gele nep, 5000 K.G. bietent STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/100Ó 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dit© dito eert. dito Ned, lad. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr, GR. 625 Nicoiai Sj»w. Ceeonsol. 1880 CR 625 Rothschild (consols) GR 625 TURKIJE, Bagdad Spw. le serie 1904 BRAZILIË. hunding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel. Leuningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 J Bank» en Credlet.Initelllngen Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. 100 Hope en Go. 1889-90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 4K 4 3X 3 5 iX 4 4 4 4 4 5 5 4X Vorige koen 82»/, 81 81 68»/« OüS/4 6011/m s JVi 93», 931,4 917/, 9D/I 7»/, 7"/it 27 28 20"/u 24 23»/u 22 Vu 22 201/, 74 741/t 89 2X pCt. 89s/« 191»/« HM/b 1 487/, 031/a 921/, SJü/a Mij, t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mg. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeuingen. NEDERLAND. A dam Stad 1874 f 100) BELG1E. Antwerpen 1887 Prolongatie 1057/, 58Vi, 5 191»/, 148»/» 91»/m 92i/, 82*n 4 V, Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern I'ac. Comp. A South. Klw. Vot. 'IT. Gew. A. Union i'ac. Kailr. Cy. C. g. A. Anaconda Co|>per C. v. A. Am. Car 6- Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. nt. Merc. Marine Cy. afg. A. nt. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. I'etr. Cert. v. A. Kon. N'ed. Mij. t e. v. Petr. br. A Orion Petrol. Mij. afgest. A. Meaua Romana i'etr. Mij. A. Compauia Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A d. id. id. Winstaand. Hartdelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mg. C. v. A. Id Resc. N'ederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand N'ederl. Rubber Moll. Amerika Lijn A. id. Geni. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. ava China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dain Deli Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. Ueli»Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Exclaim. Vorige koert 951/, 9», 14 18 181/, 191/, 19 51 Vu 51 9 ,14 367/8 25»/, 1 1/6 IJ2 1 '2 Vu '«I/I, nui> 1151/, 1401/s 114 1141/u 1133/4 54 Vu 64 1703/g 170 347 3531, 8521/4 849 8s i/2 170 180 2741/4 272 liS 281 2sl f278.50 f279 61 u 6j9i/s 2251/g 225 225-> 225 2673/4 2oa 2621/4 2o7 k, 123 li. 124 487 i/t 458 467i s 467 2451', 246 346 345 2051/8 206 251 250 9, 23s» 238 2520, 31 MA 312 3297/, 330 371»/, 376 311 4351/, 435 4971/, 499 260 326 467i/, 4 67 2401/, 240 17 meter frontbreedte aan deu Dijk en eveiieeim 17 meier aan ilo Kauaalkade, met recht vau Steiger aanleg aan hel .Voord HollaudHch kanaal. Notaris te Alkmaar, is voornemens Dlnndag 18 Vo- i'eiuber lltl» bij o|>boil en IMiiMdag; 25 Vovcnibcr hij af- »lag, teikens des avonds 6 uur, in het café „Central" aan liet Hof te Mkinaar, in het openbaar boven staand perceel te verkoopen. Inlichtingen ten kantore van voor noemden notaris Oudegrachl 291 Velaria te Alkmaar. is voornemens op WOENSDAG 19 NOVEMBER 1919, des avonds te 7 uur, in het café „de drie Egmonden" te Egmond aan den Hoef, in het openbaar te verkoopen: te Egmond aan den Hoef, kad. Sec» tie A no. 675, groot 8.64 Aren. Eigendom van Mej. de Wed. A. SENTVELD. Inlichtingen ten kantore van ge» noemden notaris, Oudegracht 291 te Alkmaar, B O K I. H W I N op DONDERDAG 13 NOV, voorin. 10 uur, in 't lokaal van den Heer J. KRAMER aan de Kaasmarkt, van di« verse Meubelen, Kleeden, Karpetten, wollen Dekens, houten één» en twee persoons Ledikanten, Schr(jfbu« reaux, Fietsen, Speelgoederen, For» nuizen, Kachels, enz. Vooraf van di» versen in de Doorbraak. Te zien WOENSDAG 12 NOV. van 14 uur. W. TIMMERMAN. Ondernemer van publieke verkoo» pingen. Kooltuin 9.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 10