jjaililksclie Alpiem ïeigailsilii! Kunst- b\m «out eiken- en tiewiisteinim is Vrijwillige Yerkoopiiig re op Zilerdag 15 Novemb. !9iS irug, Openbars Verspins Genip urn 1 Opende Verkooping lë- en ioflfd-Sclief nier WEILAND, p* In één nacht genezen Eeu haard is meer dan meubelstuk J. van der Veen, J. van der Veen, IDS ii# J. van der Veen, Boelhuis 16 Koeien 3 PAARDEN, Thenmeiabl tien KEF"ISU1 M, J. VAN' DER VEEN, illi GROOTE AFSLAG VAN KLOMPEN. Groote sorteering Kinderklompes. H, RUi'Eh's Kiompen- handal, Koningsweg 71. Gebrs. SPANJAARD - Lanpstr?at WILLEM VAN LIRE Micut 15. J. van der Veen, S C il_0_U it L. T. T. Meedendorp BEPLANTINGEN B ROOTIN GEN een Huis, Erf en Bouwland. 46 zeer zw re ï.eenburgerwoonliuis Bouwland Bouwland den gekeelen Café- en Logementsinventaris 6 Vaarzen, S <»raskalveren Schapen Varkens Rijtuigen Tuigmi Boeren- en Bouwgereedschappen te Egmond a. Zee Notaris L. TCP. Warmenhuizen. te H e i I o o Weiland en Bouwland, TClgsaa voo Bethnsaan ia den winter 1914— 1915 verzonden hedt en waaruit eer de kroonprins van Zabera, dan die van Czernin «preekt. In een telegram van 26 Februari 1915 te legrafeert hij aan Bethmann „Het artikel in de „Nordd. Allg. Ztg." over de bespreking van de oorlogsdoelen valt te betreuren. Of het nu de juiste tijd is om ïeeds over oorlogsdoelen te spreken, is een kwestie van opvatting. Wanneer de censuur de bespreking van deze kwestie belet, dan mag natuurlijk niemand daarover schrijyen: het tegendeel, is echter waar. „Flaumachei en „weltfemde idioten" schrijven ongehin derd kolommen vol onzin. Ik verwijs hier naar de geschriften van de professoren Lszt en Delorück. Gelijke monniken gelijke kappen: öf beide partijen mogen schrijven, öf geen van beide. Zoo denkt het Duitsche vol kover deze aangelegenheid, en wij allen, die hier voor het front staan." Een ander artikel van professor Delbrük ontlokt aan den kroonprins de volgende uitla ting in een telegram van 20 Deceber 1914: „Professor Delbrück te Berlijn heeft in de „Preuszische Jahrbücher" een ongehoord ar tikel geschreven. Hij heeft daarin een zeer ge meens vaderlandslooze gezindheid verkon digd. Ik verzoek u dringend om dezen „Kcrl" van de universiteit te laten verwijderen. Mocht hij onder de hoogere burgerlijke autoriteiten beschermers vinden, dan verandert het niets aan het feit." Zoo deelde de kroonprins links en rechts standjes en pluimpjes uit. Aan den tegenvoe ter van Delbrück, den Al-Duitschen agrariër, graaf Reventlow, telegrafeert hij op 26 Fe bruari 1915: „Ik heb mij zeer verheugd over uw artikel tegen den redacteur Zimmerman. Het is mij onbegrijpelijk dat er nog altijd Duitschers bestaan die „een dergelijken onzin bij elkaar krijgen." Hier dus een pluimpje, maar op denzelfden dag krijgt August Scherl, de patroon van den redacteur Zimmermann bij de „Lokal Anzei- ger," het volgende standje „Ik vind het zeer betreurenswaardig, dat uw redacteur Zimmermann, in zijn artikel. De oorlog, zijn ontstaan en zijn doel, een dergelijken onzin mocht neerschrijven. Wij allen kennen slechts één doel en dat is„Weg met Engeland!" Dat alles gebeurde in hét begin van 1915 zal men zeggen en in twee jaar kan iemand van inzicht veranderen. De „Vorwarts" is niet zuinig met com mentaren en eindigt met de boutade: Met dergelijke grapjes kortte de groote legeraan voerder en vrouwengek zich den tijd. Een knap Hohenzollern-nakomelingetje Het blad haopt, dat de bevoegde autoritei ten eens opruiming zullen houden in den Augiastal ten gemeentehuize van Valkens- waard' en zal anders zijn „stalenboek" ver der openslaan. DE MAATSCH. VAN NIJVERHEID EN HET BELASTINGSVOORSTEL- MARCHANT. Het hoofdbestuur dér Maatschappij van Nijverheid1 heeft in een adres aan de Tweede Kamer zijn bezwaren uiteengezet tegen het wetsvoorstel-Marchanf c.s., waarvan het vreest dat het verwezenlijken van het. denk beeld1-Marchant het tegengestelde gevolg zal hebben van hetgeen de voorstellers beoogen. De zware druk, welken ook dit voorstel legt op de vermogens in zaken en fabrieken be legd, zal zi. noodzakelijk moeten leiden tot het opnemen van gelden bij de banken en ge dwongen verkoopen van fondsen en bezittin gen, met als laatste schakel beleeningen bij de circulatiebank. En vermeerdering van belee- ningen beteekent vermeerdering van papieren geld, waard'oor ditmaal de zoozeer gevreesde ■inflatie kunstmatig zou worden opgeroepen, met als gevolg: verscherping der duurte, te gevaarlijker als deze komt op een, oogenblik, dat de Staatskas uit de opbrengst der belas ting; opnieuw gevuld, zal zijn en dus die nieu- GEMENGD NIEUWS. VRAGEN VAN KAMiERLEDE'N. De heer Scheurcr heeft den minister vra- cn gesteld betreffende de verklaring van dén secretaris der Nederlandsche delegatie ter Internationale Arbcidsconferentie te Was hington, den heer C. J. Thienen: „De Duit sche Keizer is naar Nederland gekomen als particulier persoon, ongevraagd en onver wacht, bij nacht en bij verrassing", en voorts „dat de Duitsche Keizer niet welkom was geweest." Antwoord van den heer Ruys de Beeren- brouck, Minister van BinnenlandSche Zaken, tijdelijk voorzitter van den Raad van Minis ters. Door de Regeering is aan den heer Van Thienen geenerlei opdracht in den' bedoelden zin gegeven. Officieel is haar ook niet bekend dat een verklaring in den geest, als de vra gen onderstellen, zou zijn afgelegd. Een on derzoek naar de juistheid1 der dienaangaande verspreide berichten wordt ingesteld. Han gende dit onderzoek, meent de Regeeriiig zich van een verder ingaan op de gestelde vragen te moeten onthouden. R.-KATH. UNIVERSITEIT. Ingesteld is een commissie van1 voorlich ting in zake dé stichting eener r.-kath. uni versiteit, waarin de volgende heeren zijn be noemd: prof. dr. J. Th. Beysens, dr. W. A. Boekdman, dr. P. G. M. Direkx, prof. dr. J. H. E. J. Hoogveld, mr. W. M. v. Lanschot, mr. J. R. H. v. Schaik, prof. dir. J. C. F. H. Schrijnen,, dr. H. E. J. M. v. d Velden, mr. A. I. M'. J. baron van Wijnbergen. RO ME IN9CH'HO L L A ND SC f I RECHT. De correspondent der N. R. Ct. te Londen seint: De beheerders van het Rhodcs-fonds hebben aan1 de universiteit te Oxford 20,000 geschonken voor hat in leven roe pen van een professoraat en de bevordering van dé studie in het Romeinsch-Hollandsch recht. WANTOESTANDEN. In dé gemeente Valkenswaard moeten toe standen bestaan, welike in geen enkel opzicht door den beugel kunnen. Onlangs werd voor de rechtbank te Den Bosch de zaak behanr deld tegen1 een jong ambtenaar ter secretarie der genoemde gemeente, die zich gelden had toegeëigend'. Het „Eind'hovensChe Dagblad", deze zaak besprekende, merkt op, dat de onduldbare toestanden reeds lang in de gemeente Val kenswaard bestaan en dat de personen, die leidling moeten geven, in deze gemeente door hun gedrag allerongunstiigts bekend staan. Als vóórheld van de toestanden daar deelt de redacteur van 'het blad een geval mede, dat hem overkwam, toen hij er eenigen tijd geleden per vliegtuig met een aviateur land de. Met den: vlieger had hij zich naar een koffiehuis begeven en toen zij daar gezeten waren, kwam de gemeentesecretaris op hen toegewandeld. Terwijl hij zich vastklemde aan het tafeltje, stottert hij den vliegenier toe: WatBen jij een vliegenier Jij!Jij?Ach' kerelje ben. niks waardzeg ik jeniks waard. Als jever Het verhaal vervolgt: „We duwden hem met beleid van het tafel tje weg en hij waggelde het café in. Toen-ie op een stoel wilde gaan zitten, viel hij er naast, krabbelde weerovereind, strompelde iets verder, viel weer en bleef toen een tijd be wegingloos, met opengesperde oogen en mond liggen. We meenden, dat de man in de jenever gestikt was. In het café waren meerdere ingezetenen, waaronder arbeiders, getuige van het afschu welijk tooneel. Was het niet stichtend en al leszins in staat om den eerbied voor het ge zag op te houden uw verkoudheid, heoschheid en keelpijn. Zij zuiveren de mondholte, lossen het slijm op en genezen uw hoest. In doözen van 50 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Directeuren van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor gebouwen genaamd „SCIIERMEER's BRANDCONTRACT," opgericht in 1813, geven hiermede kennis dat de zal gehouden, worden MAANDAG 24 NOVEMBER 1919, n.m. ten 1 ure, in 't café van den heer R. REN> SES te Stornpetoren. Agenda: 1°. Rekening over het boekjaar 1918—1919. 2°. Rekening van het reservefonds. P.S. De rekening, welke door Hee» ren Commissarissen is goedgekeurd, ligt ter inzage ten huize van den Penningmeester, den he.er D. DE JONG te Alkmaar, Spoorstraat 48, vanaf 12 NOVEMBER tot en met 19 NOVEMBER 1919. we duurte weer zal moeien worden overwon nen met nieuwe uitkeeringen, toeslagen als anderszins. En intusschen zal het overge spaard' kapitaal1, dat dienst doet voor repara tie. uitbreiding en 'het slichten van meuwe zaken door het samenstel van belastingen, leeningen en heffingen zoodanig geslonken zijn dat crediet steeds schaarscher en duur der zal worden, de zaken zullen worden be perkt en de werkgelegenheid en de productie zullen verminderen1. Bij de ongetwijfeld noodzakelijke verhoo ging van belasting' wcnscht het alle schokken te vermijden en deze verhooging geleidelijk te doen plaats hebben, door stelselmatige ver- Notaris te Alkmaar, is voornemens DINSDAGEN 18 NOVEMBER 1919 bij opbod en 25 NOVEMBER 1919 bij afslag, telkens des avonds 6 uur, in het Café „Cen« tral" aan het Hof te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen rwaring der bestaandé belastingen opdat men zich daaraan zal kunnen aanpassen. In verband iermede kunnen z.i. belastin gen die dmkiken op de vertering en op weel- dé in de goede richting medewerken en op DE ZWARE VRACHTAUTO'S. Naar aanleiding van de talrijke 'Machten over de schade aan de wegen dtoor het veel vuldig gebruik in den laatsten tijd van vrachtauto's voorzien van ijzeren wielban den. heeft de Wégen-commissie van den A. K W. B. het ontwerpen van beperkende voorschriften in studie genomen, waarbij zij reed» in overleg is getreden met enkele Pro vinciale Besturen en met het Rijk. MANSKL.OMPPN VROUWENKLOMPEN en prima gelakt vanaf 85 p p 75 p. p. f 125 spal Piano's voorhandan In verschiüande merken, tot zeer lage pi ijzen. Een haard, ook van le klasse fabrikaat, kart door bijkomende omstandigheden minder voldoen. Wij bepalen ons daarom niet alleen tot het leveren van een sierlijk meubelstuk, doch zorgen door vak kundige plaatsing voor goed bran den rn functionneeren. ün/e jaren lange praktijk kan U daarvan de o ertuiging geven. De fabrikanten E.M.JA RLMA, JAN J AAKSMA, BECKING BON- GEKS, zijn in verschillende uitvi e ringen voorhanden. Al» M|>i*clnle aan bie»l Uig «1- Ireur IK ecu l'mckt-Hiianl met koper versiering «oor 75 Uil Ui <-li,' witritilegevciiU «er- iU4>g*-u 80 ii 10® |K3. voorzien van gas en alectrieiteit, closet, met voor» en achtertuin aan den Kennemerstraatweg tc Alkmaar, groot 2.12 aren. Aanvaarding by betaling der koop» penningen. Behcorende tot de nalatenschap van wijlen den heer R. KRA1J. Het perceel is te bezichtigen iede, ren Maandag en Donderdag van 1 tot 4 uur op vertoon van bewijs van genoemden notaris. Inlichtingen bij den makelaar S. GAUS en ten kantore van voor» noemden notaris, Oudegracht 291. In mid dais uit de hand te koop Notaris te Alkmaar, is voornemens op DINSDAG 2 DE» CEMBER 1919, des voormiddags te 10 uur in het café ,,'s Lands Welva» ren," van den heer H. WIT te Groot» Schermer, in het openbaar te ver» koopen: boomkweeker, geeft adviezen om treilt EN ZATERDAGS in 't Café „de Hoop" Waagplein Alkmaar. NOTARIS te ALKMAAR, is voornemens WOENSDAG 12 NOVEMBER 1919, des avonds 6 uur in het Café van den Heer TAMIS te Sint«Pancras, in het openbaar te ver» koopen te Sint»Pancras, gemeente Koedijk, aan den Bovenweg, groot 35.10 Aren. Te veilen in 4 perceelen. Eigendom van deiiu Heer C. KIEFT. Inlichtingen ten kantore van ge» noemden notaris, Oudegracht 291. Inmlddala uit de hand te koop. NOTARIS TE ALKMAAR, is voornemens DINSDAGEN 18 NOVEMBER 1919, bfj opbod en 25 NOVEMBER 1919, by afslag, telkens des avonds 6 uur, in het Café „Cen« tral" aan het Hof te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen de volgende perceelen te Alkmaar: HUIS en ERF aan den Heilooër» dijk, groot 3.45 aren, verhuurd aan A. van de Kamer voor f 1.55 per week. HUIS en ERF, naast het voorgaan» de. groot 3.05 aren, verhuurd aan L. de Wildt voor 1.25 per week. HUIS en ERF aan de Overdie» straat, no. 18, groot 61 cA., verhuurd aan P. Pauw voor 1.50 per week. HUIS en ERF naast het voorgaan» de, no. 20, groot 61 centiaren, ver» huurd aan B. Heiblom voor f 1.50 per week. HUIS en ERF, naast het voorgaan» dc, no. 22, groot 61 centiaren, ver» huurd aan J. G. Veel voor f 1.50 per week. HUIS en ERF aan de Snaarmans» laan, groot 76 centiaren. HUIS en ERF aan de Snaarmans» laan, groot 96 centiaren. BOUWLAND aan het Groot» Noordhollandsch Kanaal, groot 1.21.30 H.A., in huur bij K. Lek tot Kerstmis 1919. HUIS en ERF aan de Clarissen» buurt, no. 39, groot 94 c.A., verhuurd aan J. Slijderik. HUIS en ERF naast het voorgaan» de, no. 41. groot 83 c.A., verhuurd aan H. Schinkel. HUIS en ERF naast het voorgaan» lie. no. 43, groot 88 c.A., verhuurd aan J. F. Feldberg. HUIS en ERF aan den Westerweg, nu. 62, groot 1.84 aren, verhuurd aan C. P. Hoed voor 6.60 per week. WOON. en WINKELHUIS aan den Kooltuin, no 11, groot 2.64 aren, verhuurd aan P. de Moei voor 8. per week. HEERENHUIS aan het Varne» broek, no. 5, groot 1 A. 14 c.A., ver. huurd aan J. A. C. v. d. Velde voor 28.165 per maand. Inlichtingen ten kantore van voor» noemden notaris, Oudegracht 291. met WEILAND en RIETLAND in den polder Mennii g .veer, gemeente Zuid» en Noord»,3ch.ermsr, samen groot 9.87.70 Hectaren. Aanvaarding gebouwen 1 Mei 1920, land met Kerstmis 1919. Eigendom van Mej. de Wed. P. JONGKIND Sr., te Zuid» en Noord» Schermer. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar, bij wien tijdig situatieteekeningen te verkrijgen zijn. op XttHUilay 10 nrcmhei' 101», v.m. 10 uur, op „Nijenbnrg" te HEILOO, van gerooid liggende liggende onmiddellijk a d. Rijks straatweg nabij de Boekderweg en de Tennisbaan. G. S. AM UREUS, Alkmaar. Openbare te CASTR1CUM, in het café „de Vriendschap" van wijlen den heer van BENTHEM, ten overstaan van den Notaris W. J. B. M. WITTE, te Alkmaar, bij opbod en afslag op MAANDAG den 24 NOVEMBER 1919, des voormiddags ten 10 ure, van een met schuur, boet, erf en tuin, te Bak» kum gemeente Castricum, bewoond door den eigenaar H. ZONNE» VELD Czn., kadaster sectie B num» mer 1640, groot 14 eren 40 centiaren. Te aanvaarden: het leegstaande gedeelte van het perceel terstond na de toewijzing; het thans bewoonde gedeelte met 1 Mei 1920, terwijl de tuingrond te aanvaarden is den 25 December 1919. De lasten komen van den I Ja» nuari 1920 af voor rekening van den kooper. De betaling der koopsom moet ge schieden ten kantore Van genoem» den Notaris- W. J. B. M. WITTE, te Alkmaar, Wilhelminalaan No. 9, op den 22 December 1919. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (wegens opheffing der boerderij), des morgens 8tys uur, tm huize en ten verzoeke van den heer S. BROMMfcR, aan het Nooid Holl. Kanaal, nabij in de ZIJPE, van te SINT PANCRAS, op WOENSDAG 19 NOVEMBER 1919, des morgens 10 uur, in de her» berg van den heer GERRITSEN, ten overstaan van den Notaris Mr. A. 1'. II. I>E LAKCIK, van voorzien Van gas en eleetrisch licht, met groot erf, aan het vaar» water en den Benedenweg te Sint Pancras, groot 8 aren. NOTARIS te ALKMAAR, is voornemens ZATERDAG 22 NO» VEMBER 1919, des middags 12 uur, in het café „de Tabakshandei" van den heer N. SCHERMERHORN te Alkmaar, in het openbaar te verkoo» pen een perceel uitmuntend met KOOLSCHUUR te Akersloot, groot 5.55.00 H.A., aan vaarwater gelegen, zeer geschikt voor bloem» bollencultuur. Te veilen in twee perceelen. Aanvaarding bij betaling. Eigendom van den heer C. MAD» DEROM te Akersloot. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris, Oudegracht 291. Inmiddels uit de hand te koop» te Broek op Lenqend'jk, op DINSDAG 11 NOVEMBER 1919, des namiddags 1 uur, in de her» berg „de Witte Zwaan" ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: 3 Akkers BouwUnd, ten Zuiden van» en aan de Maaijers» sloot, te Broek op Lnngerdijk. reap, groot 34 Aren, 34 A. 60 cA„ en 11 A. 50 cA. 1 Akker Bouwland en Water, nabij den Dijk, te Broek op Langen» dijk, groot 4 A. 8 cA. Eigendom van den beer ALB. VAN SCHAGEN Pz. Te aanvaarden Kersttijd aan» staande. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. op WOKS8D1I1 12 KOVEN» KKK 191». v.m. iO iiitr, in de „Vergulde Valk" a. d. Heerenstrast te II KM uk, ten huize van den Heer J. DUIN, van: w o. 15 ronde- en vierkante tafels, 37 diverse weener stoelen, buffet en linnenkast, houten- en ijzeren ledikanten, 7 veeren bedden, peluws, kussens, matrassen, dekens. 4 spring- matrassen, 5 waschtafels met gar nituur, etalagekastje, 5 spiegels, schilderijen, divers k,h"-« porce- lelii- en Riirilewerk, spoelbak met zeef, waterfilter, vloerkleeden en vloerzeilen, gordijnen, kachel, gasornarnent en comforen, handkar, kruiwagen, kuip, varkenshekken en stalgereedschap. Alles daags te voren van 1 tot 4 uur te zien. G. S. AMOUREUS Alkmaar. (tljdkalvers), 1 bruine Merrie, oud 12 jaar, 1 bruine Bles, 5 jaar, 1 bruine 2J jarige Merrie. 35 Overhouders, 20 Oonsc apen en 1 Ram 1 Zeug met 8 Biggen, (2de keer ge- oond), 1 jonge Zeug, 6 vette Varkens. 2 Boerenwagens, 1 Briewlelde kar met ierbus, 1 Boby Hooischudder 1 Ransomes Hooihark, 1 Glazen- wagen, 1 Tilbury (zoo goed als nieuw, 1 Melkwagcntje. m'euw Kartuig, gebruikt Kartuig, 3 Boerenwagentuigen,2 Ploegtuigen Scheurploeg, Onderploeg, Holland- sche Eg Lijnkoekenmolen Ploeg* sleep, houten Hort, beste Kalver- zeunis, 3 ijzeren Zeunissen. Gier- pomp, 2 Sp uschutten, Gangloopers, partij Stalsehelpen, 8 Koestal tegels, driep aids Evenaar tweepaards Evenaar, Bascule, 8 Me kbussen, 3 Melkemmers, K-aspeis voor 1U Kazen, Fornuis zoo goed als nieuw, Koperen Ketel ri.Hi. 15.000 K HOOI. vhii l m. 4 H1IftVKK- N I'koo en wat verder ten verko p zal worden aangeboden. Of» <le |>liiKitt 1m gelegenheid N da ris VRIJBURG te Zijpe. nabij perceel 1 te Sint Pancr«% groot 26 aren 20 centiaren. Tc aanvaarden b(j de betaling der kooppenningen. Eigendom van» en io gebruik bil Mej. Wed. M. VISSER, Onmiddellijk daarna verkooping V8E VAARTUIGEN, LANDBOUW. GEREEDSCHAPPEN, PLANTERS, AARDAPPELBAKKEN, BOTER» KARN ENZ. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemen Notaris t® Alkmaar. in het raadhuis aldaar. opWoeni- dag 19 November 1919, en dus nitt op 12 November, v.m. 10 uur, van in Wimmenummer polder en Koe- termeer, gemeente ■caiAiulbln- nen, voor den tijd van 6 jaar, in gaande Kerstmis a s. ten verzoeke van het college van Regenten van het Gasthuisfonds en het Burger lijk Armbestuur te Egmond a. Zee. Het Gasthuiswijkje mag als bouw land gebruikt worden Notaris H. B. GOTTMER te Obdam, zal DINSDAG 11 NOVEM» BER 1919, 's morgens 10 uur in hét Café van den heer M. PRONK te Warmenhuizen, voor mej. Wed. J. GROOT aldaar, verkoopen: op MAANDAG 10 NOVEMBER 1919 bij opbod en op MAANDAG 17 NOVEMBER 1919 bij afslag en combinatiën, telkens des morgens IC uur, in het koffiehuis „De Onderne» ming" te Heilo, van den heer A. P. DE ROOIJ, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H DE LANGE, van I bestaande uit flinke HUISMANS» WONING, met veestalling, paarden» stal, boet, wagenloods, moestuin, bosch en diverse perceelen uitmuntend aan en nabij de Zevenhuizerlaan, Westerweg, op Bollendorp, Venne» waterspoldersloot en Baafjespolder, in de gemeente Heilo, te zamen groot 32.40.30 H.A. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën. Eigendom van den heer J. H. BLUM en c.s. Thans nog in huur bij den heer J. Pepping Dz. Te aanvaarden vrij van huur het land Kersttijd 1919 en de gebouwen en erven 1 Mei 1920. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris, aan de Breedstraat te Alkmaar, al» waar tevens teekemagen verkrijg» baar zfja. a/d Brugsloot en b/d Trambaan te Warmenhuizen, groot 88 A. 50 c.A. en 1.33.20 H.A. in perc., comb, en massa. Aanvaarding Kerstmis 1919 b./d. SCHERMERDIJK. Notaris A K. NINABER te OTERLEEK, zal op Zaterdag 15 November 1919 bij opbod en op Zaterdag 22 Novem» ber d.a.v. bij afslag, telkens des mid» dags ten 12 ure, in het café „Cen» tral," van den Heer K. WILLIG te Alkmaar, PUBLIEK VERKOOPEN: vier perceelen uiterst vruchtbaar zeer gunstig gelegen a./d. Schermer» dijk, Zuidertocht en Ringvaart, ka» dastraal bekend gemeente Zuid» en Noord»Schermer, sectie C nummers 131132132a en 133, tezamen groot 10 hectaren, 62 aren, 50 centiaren. De perceelen zijn te aanvaarden vry van huur 25 December 1919. De veiling zal plaats hebben in di» verse perceelen, eerst afzonderlijk en daarna in cobinatiën. Lasten vanaf 1 Januari 1920. Betaling kooppenningen vóör of op den 13 December 1919. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemden notaris, des Zaterdags café „de Jager," Waagplein te Alk» maar, overige dagen te Stornpetoren, zoomede bij de eigenaars A. Ste» houwer te Hillegersberg en I. Won» der Cornsz. te Schermerhom. IK m\m 2. lOt Mllllllllg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 12