LANTENBBTER i Dlstrihütlfi tan LtTensmldd&les ,- -ri»-.. INGl^CNDTT MlIDÏDE^'riFGrN. -j~«*P»*g5 AM HEERLUK VOORDEELIG 1 HHIllffnflHIIIIHHIIIIlHIIlllllllllllllHIIIHIHHlHIHIIHIIIHIIIIIlIHMHHIIIllHIHMIlff^ antwoord, dat de Nederlandsche regeering eert ook lot andere regeeringen gerichte, uit- nood'iging heeft ontvangen om bepaald aan gegeven maatregelen te nemen, ten einde al le economische gemeenschap met bolsjewis tisch Rusland .te beletten. De regeering heeft maar aanleiding van de voorgestelde maatregelen geantwoord, dat zij geen betrekkingen met de bolsjewistische regeering onderhoudt; dat uit dien hoofde aan de paspoorten, afgegeven vanwege het gouvernement), geen- waarde wordt toegekend dat alle gemeenschap tusschen Nederland en het betrokken gedeelte van Rusland is verbro ken en dat met het oog op het gevaar, -dat bolsjewistische pror aganda voor de nationa le veiligheid en voor het herstel van. den alge- meenen vrede oplevert, de noodige maatrege len werden gen omen om den invoer van cl en roebel te verhinderen, waardoor de handel, in dat geld vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De heer Weitkamp heeft tot den Minister van Landbouw dè volgende vragen gericht: te het den Minister bekend dat er vooral in de Oostelijke provincies verveners zijn, die nog bijna niets van Jiet turfproduct 1919'ver kocht hebben? Is het den minister bekend dat naast brandstoffennood in de steden uit dit feit voortvloeit igroote werkloosheid in de venen, zoowel winter alsook in het volgende voor jaar en zomer? Is de Minister bereid maaregelen tegen de zen abnormalen toestand1 te nemen WIJZIGING DER P.-, T.- EN T.- BE O-ROOT ING. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van de begroodimg van inkomsten en uitgaven van die Posteijen, Telefgra-fie en Telefonie voor het dienstjaar 1919. Heit wetsontwerp strekt: le. tot de beschik baarstelling van een crediet van 200.000 tot het verst.rek.tyen van een: hypothecaire lee ning van gelijk bedrag aan de Vereeniging „Woningbouw" te Heerlen ten: behoeve van den bouw van 20 woningen voor personeel van het sttatsbedrijf iin de gemeente Heerlen; 2e. tot verhooging van eenige artikelen tot toekenning van een schadeloosstelling, voort vloeiende uit een regeling van rangsbevorde- rinig; -en 3e. tot verhiooging van een artikel in verband met eenige nader noodig geble ken salarisherzieningen, te rekenen van 1 Jan. 1918 af. UITBETALING SUIKERBONS. pen. Hlierop snelde hij naar het huis van -den heer Dealman, waarschuwde de huisgenoo- ten, waarvan enkele nog te bed lagen, De boeken en de in den brandkast aanwezige gelden konden dan ook in veiligheid worden gebracht. Volgens dezen ooggetuige zouden vier d-ooden bij dit ongeluk te betreuren zijn. De machinist is gered. Hij werd van onder een hoop puin vandaan gehaaid. de Broodkaarten. Voor de 3'Osle broodka-artenperiode zul len als witt-ebroodskaarten aanvullingskaar ten voor wittebrood en tfagbroodkaarien gel den de in de distributieregeling van 29 Aug. j.l. bedoelde kaarten van verschillende kleu ren en welvoor het 117de tijdvak de paars gekleurde voor het 118de d-e oranje gefcleur- de voor het 119de -de bruin gekleurde en voor het 120ste de zwart gekleurde. Deze kaarten hebben een lichtbruine ondergrond. FLESSCHENTREKKERS GEARRES TEERD. De poltie te Groningen heeft twee beruchte flesschentrekkers aangehouden. Op verschil lende plaatsen trachtten zij inkoopen te doen, zoo gouden als zilveren vborwerpen. Zij slaagden slechts bij één firma, waar zij een rijwiel van 260 gulden kochten zonder te be talen de fiets werd voor 100 verkocht. Don derdagmiddag was een telegram van de Am- sterdamsche recherche ontvangen, waarin ver zocht werd zekere S. en K. aan te houden en op transport te stellen naar Amsterdam, daar de Amsterdamsche politie hem zoekt in ver band met een oplichtingszaak. INLIJVING LTOHTIING 1920. te doen, werd hem medegedeeld, dat de p ervan- inmiddels zoo-dia r. tg was gestegen-, dat het verschil tusschen den nieuwen prijs en den prijs welke voor soortelijke schoenen hier te lande wordit gevraagd aanvoer daarvan op grodte schaal uit 't buitenland van Regee- ringswe ge niet langer wettigde. BRIEF MIET GELDSWAARDE OPENGEBROKEN. Iemand te Amsterdam zond. dezer dagen een brief met 250 naar een zijner kennis sen te Voorburg. Bij aarkomst ter bestemder plaatse bleek het geld. uit eten- brief verdwe nen te zijn. Vermoedelijk heeft een; der post beambten zich aan dezen diefstal schuldig gemaakt. De politie te Voorburg stelt een on derzoek in, KORTE BERICHTEN. De heer P. v. R. te Gorinchem is uit een raam gevallen en aan de bekomen won den overleden. nerij en beiden; stellen zich herhaaldelijk lijk aan in hunne nieuwbakken groot- lïunne dochter Mina mej. Mies Que- relle) kan zich niet vereenigen met de aange leerde deftigheid en de keuken tegenover eeft daarvan uiting in lees, den kamerdienaar STADSNIEUWS. GESLAAGD. Te Amsterdam zijn- geslaagd voor het exa men vrije- en orde-oefeningen de dames N. Portegijs en M. Termaat van Alkmaar. 'Onder de geslaagden vermeldden wij gis teren mej. Blok. Men -gelieve daarvoor te le zen mej. B. M. Bok. STAATSBOSCILBEHE-ER. De heer Verkerk toonde ons hedenmorgen een paar der in den laatsten tijd veel bespro ken Amerikaansche schoenen. Onze indruk daarvan den geringen prijs van 11,in aanmerking genomen is zeer gunstig. De schoenen zijn zwaar en zien er uiterst stevig en solide uit De kwa liteit der zolen kunnen wij natuurlijk niet beoordeelen, maar men verzekert ons, dat ge nomen proeve bewezen hebben, dat deze schoenen in alle opzichten voldoen. BENOEMD. Tot commandant van de Burgerwacht is benoemd de heer J. A Ladage, alhier. Ex-claim. NIEUWE' ANSICHTEN VAN ALKMAAR. (Vok Keijsper) cn Antje, de dienstbode (mej Lena van Giezen), welke beide oude getrou wen den nieuwen levenstsaat van den baas pardon, memeer en hunne in verband daarmede gewijzigde werkzaamheden geens zins prettig vinden. De „jongejuffrouw" zingi bij deze gelegenheid een satirisch ge dicht op de jacht naar een „heel groot brok Mijnheer Kruidenier leert bij den „taltour" een heer kennen, die zich uitgeeft voor baron de Videbourse (de heer I,. Coret), die alras merkt wat voor grootheid hij vóór hoeft en dan wel zoo vriendelijk is een nieuwe door hem gekochte pantalon te laten betalen door Kruidenier, voorgevende zijn beurs te hebben vergeten. De „baron" spiegelt den O. W 'er voor, dat hij hem kan helpen bij het verkrijgen van een Tweede Kamer-zetel en om de vriendschap hechter te maken, noodigt Kruidenier hem en zijn zoon ten eten De heeren komen een uur te vroeg en vermakelijk is wat de oude Kees h aan Antje vertelt van hetgeen hij opmerkte en hoorde van wat zij in dien tijd in de salon deden en zeiden. Hij komt daarbij tot de con clusie, dat het twee gevaarlijke „bolsewie- ken" zijn In de keuken zien we inmiddels de toebe reidselen klaarmaken voor bet diner, onder welke bezigheden de moderne dienstbode Anny (mej Truus Aulbers) gelegenheid vindt een loflied te zingen op de dienstboden-orga nisatie. 'n 't derde (laatste) bedrijf zien wc de O W.-gasten bij den O'. W.'er, evenals zijn vrouw, op 't best uitgedost. De dochter heeft een- nieuwe japon, niet echter ter eerc van de baronnen maar voor het feit, dat ook Jan Jansen (de heer J Haakman)de chef in de vroegere zaak van den gastheer en geliefde van Mina, tot de genoodigden behoort. Het blijkt echter al spoedig, dat hij beleediging op beleediging heeft te verduren en alleen is genood igd o meen einde te maken aan zijne verhouding tot Mina. De jonge baron George (de heer Jos. Oort- meijer) zingt een lied, waarin de midden stand naar beneden wordt gehaald, hetwelk natuurlijk door den gastheer, diens vrouw en den ouden baron zeer wordt toegejuicht. Jan Jan-sert kan den inhoud niet goedkeuren' ansichten, ditmaal uitgegeven door den botek- en ver2°ekt daarover eenige opmerkingen te handel H. W-oudstra, Ritsevoort 36. mogen maken, maar hem wordt duidelijk ge- GEMENGD NIEUWS. EEN REVOLVERSCHOT. Men meldt uit Zandvoont, dat, toen een der agenten, vam zijn nachtronde terugkeerde en zijn koppel aflegde, zijn revolver afging. De in- het vertrek aanwezige hoofdagent Dc G'oetde werd' door dien kogel in de hartstreek getroffen. Zijn toestand maakte -opneming in het gasthuis te Haarlem" noodig. D'E RAMlP TE GOUDA. Een ooggetuige deelde het volgende mede. Op het ooigeniblik1, d'ait de ontploffing ge hoord werd1 sloegen1 stukken steen en hout honderden meters in den omtrek neer. Het ge deelte, waar de ontploffing plaats vond, is geheel uiit elkaar gesp-iomgen. Zooals te be grijpen) valt, ontstond, er een hevige paniek, daar in de fabriek ongeveer 80 meisjes wer ken. Niettegenstaande de hevige consternati0 wist een der werklieden zijn tegenwoordig heid van geest te bewaren en de twee stoom ketel, die vol, stoom stond) leeg te laten loo- DE HULPONDERWIJZERES, Aam dte Tweede Kamer heeft het bestuur vam de Feministische Partij te kennen gege ven, pijnlijk getroffen te zijn door de hand having in heit Ontwerp Lager Onderwijswet van art. 25 en, de 2e alinea, daaraan toege voegd, benevens door bijbehoorende art. 27, 149 en 159, handelende over het Instituut hulponderwijzeres. Zij zien hierin misken ning en- geringschatting van, het werk der te genwoordige onderwijzeres, degradatie van het' onderwijs in die lagere klassen en van 'haar, die het geven; gevaar voor het verdwij nen der volledige bevoegde onderwijzeres en voor een toenemende minachting voor het werk der onderwijzers naast dat van den onderwijzer. Zij kunnen geen erjikel voordeel in, art. 25 en. het nieuw in te stellen Instituut ontdekken en verzoeken art. 25 de instelling van het Instituut Hulponderwijzeres te ver werpen, DE STRI JD TEGEN DE DUURTE. In- de memorie van antwoord betreffende de algemeene beschouwingen over de Staats- begrooting' voor 1920 heeft de Regeering aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat de Mi nister van, Landbouw niet zal aarzelen, om tot aankoop op groot schaal van goederen uit het buitenland over te gaan, indien het inder daad! vaststaat dat deze goederen hierheen zouden kun- waarvoor zij tegen belangrijk lageren nen worden aangevoerd thans te verkrijgen zijn. In verband' hiermede kan worden medege deeld, dat elke aanbieding van zoodanige goederen, welke bij den Ministervan Land bouw inkomt, door dezen nauwgezet wordt onderzocht. Van de goederen worden mon sters gevraagd', die aan- deskundigen ter be- oordeeMng wordeni voorgelegd, waarbij de goederen wat prijs en hoedanigheid aangaat, worden vergeleken met hetgeen hier te lande te verkrijgen is. De Minister heeft o.m. kort geleden reeds een aanbieding gehad van Amerikaansche schoenen in verschillende ma-ten; maar toen hij voornemens was, een bestelling daarvan WINTER-DIENSTREGELING. Heden bereikte ons de Win ter- Dienstrege ling voor Alkmaar en Omstreken, uitgegeven door -den heer C. v. d. Tooren, Electr. Druk kerij „Dte Costa", alhier. Een! lijstje, heel geschikt om in den zak mee te nemen of in 't kantoor op te hangen. De dienstregeling is voor Alkmaar weinig veranderd in verhouding met andere jaren. Enkele treinen zijn vervroegd of verlaat, maar weinige zijn er uitgevallen of inge- lascht. Voor velen zal 't aangenaam zijn, dat de laatste trein uit Amsterdam bijna een kwar tier later gesteld is. CINéMA AMéRÏCAIN. Het programma van deze week is bezorgd door de Nordisk F. C. Zij geeft ons een klucht gespeeld door haar eigen artisten n.l. „De brandmeester" met Lauritz Olsen in de hoofdrol. Verder een komisch nummer ge speeld door Duitsche artisten en een dnpna in vijf acten van Amerikaanschen oorsprong. „Het drarna der goudvelden" is weer eens zoo'n echt spannende film uit Amerika. Men komt in bewondering voor het kranige paard rijden en voor de staaltjes van moed en durf, die de artisten te zien geven. Wanneer wij nu nog vertellen, dat de mannelijke hoofdrol vervuld wordt door Herbert Rawl'inson, den bekenden filmacteur, zoo'n echte leuke, flinke sportkerel, die voor niets terugdeinst, en van spoortrein, auto en motor gebruik maakt om de lieve Evelina Brandon te redden, dan spreekt bijna vanzelf, dat men in spanning de geschiedenis tot 't einde volgt. Sallie Starr is weer een van die lieve Amerikaansche meisjes en men is blij als aan 't slot alles voor Tom en Evelina tot een goed einde komt. Men zal inderdaad dit hoofdnummer met genoegen zien. PREDIKBEURTEN. O. W.! O, WEE! Voor een volle zaal zag gisteravond onze stadgenoot, de heer J. F. M. Endel, zijn blij spel „O. W.O, Wee!" in de Harmonie opgevoerd. De opvoering geschiedde ten bate van het Pius-Gesticht Reeds eerder was het stuk vertolkt, n.l. voor een der R -K. vereeni- gingen alhier, en ook toen was het succes, evenals gisteravond, zeer groot. Het stuk geeft, zooals dc titel reedis uit drukt, het o wee van de oorlogswinst aan. Een winkelier (voorgesteld door den heer Theo Groothuizen) heeft in den oorlogstijd goede zaken gemaakt, is rijk geworden- en duidelijk ge maakt dat hij heeft te zwijgen. Mina neemt 't van hem over en zingt een lied, waarin de middenstand wordt be schouwd als goed te zijn om alles maar te betalen. (De schrijver van het stuk had hierbij blijkbaar ook gedacht aan Alkmaarsche toe standen. Het laatste couplet, waarin dit naar voren kwam, werd gebisseerd.) Na afkeuring van papa en de gasten en uitbundige toejuiching van mama zegt Mina, dat zij zich één zal blijven voelen met den middenstand. Met liet óog op zijn kamerzetel deelt papa mede, dat hij zijn zegen geeft aan de verlo ving van zijn dochter met den jongen baron, een verloving waarvan Mina niets wil weten, ook al omdat zij hem voor het eerst ziet. De onverwacht uit Indië teruggekeerde zoon Willem (de heer C. Schipper Jr.) verzet zich tegen deze verloving en ontmaskert de beide baronnen als falsarissen, waarop deze na tuurlijk verwenscht en verwenschendé heen gaan. Willem overtuigt zijn vader dat hij beter doet om zijn geld te besteden ten bate van zijne zaken, die hij flink moet uitbreiden, met het oog op coöperaties en consumentenver- eenigingen, en dat niemand beter hem daarbij kan steunen dan Jansen. Tot slot krijgen we dan toch nog een ver- ioviug, nu van Mina en Jan, waarbij de heei Kruidenier zeer ten genoegen van zijn oude bedienden, verklaart weer naar den winkel terug te zullen keeren. Alleen de moderne dienstbode vindt het niet goed. Zij zegt hare betrekking op, omdat zij alleen bij voorname, lieden wil dienen. Zooais men uit bovenstaande wel kan op maken, heeft het blijspel vele zeer aardige momenten, zoodat bijna voortdurend een gul le lach door de zaal weerklonk. Alle rollen wedden door de dilettanten goed vertolkt, alleen zouden we willen opmerken, dat de flauwte van mevr. K. na de ontmaske ring der „baronnen" niet natuurlijk genoeg was. Een pluimpje verdienen de zangsters en de zanger voor hunne duidelijke uitspraak den, benevsns 'dte -aanleg van een -kanaal' rara BTO-ekerhaven naar Grootebrcek, zijn. dan. ook r-ee-ds bij Gedl Staten in behanidtelin-g. TEGEN HET NIEUWE HOOGHEEM RAADSCHAP. Door het bestuur van het waterschap „De Vier Noorder Koggen" is aan de koningin een repuest aangeboden houdende protest te gen het besluit der Staten dezer provincie, om over te gaan tot het stichten van een Hoogheemraadschap „Noord- Hol lamdsch Noorderkwartier'. TELEGRAMMEN VAN HEDEN. PROVINCIAAL NIEUWS. poogt nu zich in te dringen in de „hoogere kringen", met minachting neerziende op zijne vroegere kennissen. Zijn vrouw (mej. To Hi lie) stijft hem in zijn zucht naar grootdoe- Mej. A. Visser alhier is te Amsterdam ge slaagd Voor het examen vrije- en orde-oefe ningen. UIT KOEDIJK. SV^ÏV*.1' X..A1.4S5SI roa _i:k Gedurende -de week van 10 -tot en- met 18 November 1919 is -geldig- BON Nb 6 van de Rijks-Suikertaart. MAR'GARINEK AARTEN. Gedurende het tijdvak van 11 tot en met 18 NOVEMBER 1919 is GELDIG BON Nb, 11 dter Rij ks^M'arigarinekaarten. Be Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SOHNETDERS. Nu de uitbetaling- d'er suikerbons -door den Minister van Landbouw De inlijving van de lichting 1920 zal naar wij vernemen geschieden in het jaar 1920 en wel in die gewone tijdv -klken, n.l. le. voer de zeemilitie in) twee gedeelten, het eerste gedeelte in het tijdvak van 1620 Maart, het tweede 'gedeelte in dat van. 610 Augustus; 2e. voor de infanterie in twee -gedeelten, het eerdte gedeelte in. het tijdvak van 1620 Januari, het tweede gedeelte in dat van 15 October j 3e. voor-de vesting-artillerie in twee ge deelten-, het eerste gedeelte in het tijdvak van 15 Ma-art, het tweede gedeelte in dat van 1620 Qcto-beir; 4e. -voor de pantserf-ortairti'llerie en dte texr- pedisfen in het tijd valk van 1>5 Maart; 5e. voor de pontonniersin twee gedeelten, het eerste gedteelte in, het tijdvak van 1620 Januari, het tweede gedeelte in dat van 16 20 Juni; 6e. voor de genietroepen, met uitzondering van hen, die bestemd' zijn vaor opleiding tot mi licien-telegrafist of -telephonist, in het tijd'vak van 1620 Januari of, zoo inlijving in twee gedeelten noodig wo-rdt 'geacht, het eerste gedeelte in genoemd tijdvak, het twee- éde igedeetle in dlat van 1620 Juli; 7e. van hen-, die bestemd- zijn voor oplei ding tot milicien-telegrafist of -telephonist, in het tijdvak van 15 October; en van hen, die bestemd' zijn voo-r d!e genie (motordienst) Benoemd' tot tijdelijk ambtenaar bij het Staatsbosch'beheer de heer J. L. W. Blokhui# alhier. AMERIKAANSCHE SCHOENEN. Men schijnt den laats ten tijd wellust te gevoelen Alkmaar tte vereeuwigen, althans de mooiste plekjes Onzer «tadl Weer bereikte ons een stapeltje nieuwe Ti*? gesteld- in har, en J het eerste gedeelte in het tijdvak van 1620 van de Middenetandsban'ken, Hanzebainiken én Bbazbanken, hel)oen -deze Bafl-ken zich be reid' verkl-aard' deze uitbetaling pp zich te nemen. De winkeliers kunnen zich dus tot deze Banken wenden. De boas behooren b 300 o-tu'kr, opgeplakt op bladen, ingericht "ol- ge?f> vastgesteld model en verkrijgbaar oij bovenstaande B-aniken, te worden ingeleverd. Aangezien cie bon-s van verschillende perio- dien (nrs. 1 t/m 4, 5 t/m 8, enz.) verschillen,die waarde hebben, dient men er op te letten dat de brns van do ééne periods niet wordten ge plakt tusschen bons van de andere periode De bons van de "than-s -afgeloop,en 1-e periode kunnen uiterlijk tot 27 November ter beta ling worden aangeboden. D-e betaling der bons geschiedt tegen de daarvopr door het Rijkskantoor voor suiker vastgestelde waarde, onder aftrek van 1 pet administratiekosten. De winkeliers in plaatsen waar geen Mi-d- densts ndsbank, Hanzebank of Boazban'k ge- vestitgd is, 'kunnen de -opgeplakte bons zen den aan die dichtstbijzijnde plaats waar zulk eene Banik wel gevestigd is. Het bedrag wordt hen dan zoo sipoedig mogelijk onder a-fhrek van '1/4 pet. administratiekosten benevens van de chéquqe- o,f girokos'tem per post- ■chèquqe- en girodienst overgemaakt. Uesgewemsicht kunnen de winkeliers in plaatsen in welker wijdten -omtrek geen van de genoemde Banken is gevestigd opgeplakte bons zenden aan -d'e Algemeen© Centrale Ba-nkvereeniging voor den Middenstand te Amsterdam, Heer-engracht 908. Bet bedrag wordt hen dan op de boven-aangtegeven wijze toegezonden. Januairi en het tweede gedteelte in, het tijdvak van 16—20 Juli; 8e. v-oor de bereden korpsen in het tij dv alk van 15 -October of, zoo inlij-vinig in twee gedeelten noodig- wordt geacht, het eerste ge dteelte in het tijdvak va-n 1620 Maart, het tweede gedeelte in het tijdvak van 1—5 Oct. Zij, die in het bezit zijn van bet bewij® van vaorgeoefen-dheid, worden, voor zo-oveel zij wo-r-den toegewezen aan de infanterie, dte vestingartillerie -o,f -de genietroepen en niet bestemd zijn voor -opleiding tot telegrafist of telephonist, twee maandten latr in-glijfd. i prijs -dan De' kaarten zijn goed- uitgevoerd' en de nieuwe serie bestaat in' 't geheel uit 30 stuks. ST. NIOOfLAAS'FEBST. De St. Nicolaasco-mmi-ssie uit -die m-odterne arbeidersbeweging en de S. D. A. P. besloot in hare gisteren gehouden vergadtering haar jaarl'ijksch SU Nioo-la-asfeeist, gezien de zeer groot© deelname, ditmaal te h-o-uden in- de gnoote zaal van „de Harmonie" en wel -op Zondag 7 Dec. a.s. 's namidd'a-gs 2 uur. Re kening houdende met den wen-sch van vele oudiers, -die. gaarne een middag van pret en jool van hunne kinderen -willen bijwonen, werd besloten aan dit verlangen, tegemoet te komen, door ouderkaarten, beschikbaar te stellen tegen betaling van l'O ct. per persoon. Tevens werd nog besloten bekend te maken, dat alle modernigeorgarirteerdten, leden van de S,. D. A. P. en Arbeiders-Coöperatie, die nog eene bijdrage wenscben te offeren -voor dit kindterfeest en nog -geen inteekenhiljet hebben -ontvangen, afano-g in de gelegenheid worden gesteld tot en met Woensdag 1.2 Nov. a.s. zich te vervoegen aan dte in eene adver tentie in -diit blad verm-eld'e adressen. Kapel, 10 uur, Ds. Verwaal en niet zooals eerst -gemeld was Ds. Kloosterman. Evangelisatieloikaul te Heiloo, de heer Hofmeester van Amsterdam. Dit college wil in -deze aangelegenheid spoed betrachten en heeft nu oi.a. van dte Ka mers van Koophandtel voorlichting gevraagd omtrent, d-e afmetingen, die dte nieuwe vaar wegen en -de daarin gelegen kunstwerken moeten, hebben en voo-r welk type van sche pen dte banalon. geschikt zullen m-oeten zijn. HINDENBURG EN LUDENDORE VOOR DE OOMMISSIE. BERLIJN, 8 Nov. Van.' Welingelichte zijdte wo-rd-t gemeld' dat de volgende week waarschijnlijk de generaals Hindtenburg en Ludendio-rf voor die commissie gedaagd worden. De dag is nog niet. bepaald, doch waarschijnlijk zal -dit de volgendte week Donderdag zijn. Gierueraal Hindenburg zal een extra-trein ter beschikking -gesteld wordien. WAPENSTILSTAND. PARIJS, 8 No.v. Eten telegram uit Ge neve -m-el-dt, dlat dte soivjet-regeering te Petrograd -de Pool se he regeering voorge steld heeft gedurende den winter een wa penstilstand' te -sluiten. DE KANALISATIE IN W'EST- FRIESLAND. Bij God. Staten van N. H. maakt het sedert eenigen tijd een punt van overweging uit, in hoeverre in den ongnnstigen toestand), waar in het gedeelte iezer provincie ben-oord. a Alkmaar en in het bijzonder W.-Friesland1, ten aanzien van de scheepvaartverbindingen verkeert, verbetering zou 'kunnen worden ge bracht. Zij zijn van meening, dat die welva rend© streek in dat opzicht hij het overig© deel van het- Noorderkwartier achterstaat en dat zij een uitgebreid1 kanalennet zeer van noode heeft, ten einde op een goed'e en -goed'- koopere wijze in den aan- en afvoer van grondstoffen en producten te kunnen voor zien. Een-iige plannen tot verbetering van de vaarwegen., hoofdzakelijk van die, welke Scha ffen, M-edembl'i'k en Hewn met elkaar ver bi n- UIT ST. PANCRAS. De raad dezer gemeente vergaderde giste» ren in voltallige zitting. De voorzitter deelde mede, dat bij de op» name der boeken van de kas op 5 November er gebleken was te zijn aan ontvangsten 85'241.95» en uitgaven 73362.38' na aftrek van de meerdere uitgaven voor de gezinnen van gemobiliseerden. V an den directeur van het provinciaal zie» kenhuis te Santpoort was mededeeling geko» men, dat Neeltje Visser, die vanaf 10 April 1890 voor rekening der gemeente aldaar ver» pleegd werd, overleden was. Op 16 October bleek dat de verhuring der landerijen had opgebracht 731.80 en dus 167.70 meer dan de vorige 8 jaar. Verder deelde de voorzitter mede, dat in» gekomen was een schrijven vart Gedeputeer» de Staten, meldende dat de termijn voor af» lossing van de leening van 23000 te lang ge» acht werd. Ook was er bezwaar tegen het percentage, omdat Gedeputeerde Staten het wel mogelijk oordeelden tegen ten hoogste 6 pet. Een dag daarna was het besluit van Ge» deputeerde Staten gekomen, dat 't besluit over de leening verdaagd was. B. en W. stelden voor aan de wenschen van Gedeputeerde Staten tegemoet te komen en de leening in 6 jaar af te lossen. Omdat, dc begrooting "voor 1920 reeds was opgemaakt, wilden zij in 1920 2875 aflossen en de vol» gende jaren 4025. De raad vereenigde zich niermede. De heer Hart merkte op, dat de tegenwoor» dige raad maar met een erfpostje van *de vo» rige iat. Toen was de gemeente in zoo'n diepe schuld geraakt en nu moest men er zich maar weer zien uit te redden. De voorzitter zeide, dat de crisisjaren de schuld dragen. Ingekomen was verder een schrijven van K. de Jong, die vroeg om aangesteld te worden als makelaar. Dit werd toegestaan. Dan was nog ingekomen een schrijven van den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren, oim te voorzien in het gebrek aan woningen voor ambtenaren in de gemeente. De voorzitter deelde mede, dat dit niet van toepassing was voor deze gemeente. Voor kennisgeving aangenomen. De gymnastiekvereniging „Voorwaarts" deelde mede, dat zij propaganda»avonden zal houden op 30 November en 3 December. Ze vroeg voor die avonden onthouding van be» lasting voor publieke vermakelijkheden. De voorzitter deelde mede dat B. en W. juist een voorstel wilden doen om de veror» dening, hierop betrekking hebbend, te wijzi» gen. Een verordening zal in 't leven geroepen worden, die nadere bepalingen vastlegt, 19 belasting voor een bal was te veel. De heer 'Oud! was er voor dte gymnastiek ver eeniging belasting te laten betalen. Men ging toch naar een feestje. De heer Hart legde den nadruk op het nut van een gymnastiekverccniging. En bij een propaganda»avond moet nu eenmaal een bal, anders komen er veel minder menschen. Het zou voor de vereeniging ondoenlijk zijn een belasting te betalen van 15 5 voor den avond en 10 voor het bal) daar de inkom» sten niet zoo groot zijn. 15 is voor de kas een groot verlies. Men moest niet een bedrag vragen maar ieder kaartje een paar centen duurder maken voor belasting en dus een percentage heffen. De voorzitter merkte op, dat dit ook in de lijn ligt. De heer Beets was 't met den heer Hart eens. Hij vond ontheffing der belasting ge» wenscht. De heer Verduin wilde geen ontheffing. De heer Oud wilde nu belasting laten beta» len. Indien de verordening er was, zou de vereeniging het volgend jaar misschien van belasting ontheven zijn. De heer van der Woude merkte op, dat bij een balavond de politie aanwezig moet zijn. En dit kost geld. 't Is dan ook billijk, dat de vereeniging in die kosten bijdraagt. De heer Hart toonde nog eens het nut der vereeniging aan. Het 'bleek, dat 4 leden voor ontheffing van belasting %varen en 3 er tegen. Besloten werd dus voor deze keer onthef» fing van belasting toe te staan. De R. K. bloemist», land» en tuinbouwar'oei» ders hadden gevraagd terug te willen komen op het raadsbesluit om toe te treden tot algemeene maatregelen van bestuur, vervat in het 'werkeloosheidbcsluit van 1917 en dus blij» vende steun te verleerien ten behoeve van de werkeloozenkas. Hetzelfde verzoèk werd gedaan door de Al» gemeene Nederlandsche timmerliedenbond. B. en W. deden het voorstel oin aan te slui» ten. De heer Oud informeerde naar de kosten. De voorzitter zeide, dat die afhangen van hetgeen de arbeiders bijdragen. De heer Hart zeide, dat volgens de noodwet de gem., daar de arbeiders te Koedijk 20 c. per week bijdragen, ook 20 ct. zal hebben bij tc dragen. Het rijk draagt eveneens 20 ct. bij. De voorzitter zeide, dat de regeling zoo was, dat de arbeiders 100 pet. en het rijk cn ge» meente ieder 50 pet. hebben te betalen. Spr. wist wel, dat de lasten voor de drie timmerlieden in de gemeente 4.per jaar zouden bedragen en betreurde het, dat de re» geering niet gezegd had: We betalen het zelf. En omdat de regeering nu te weinig doet, kampen de gemeenten nu met de crisistoe» standen. B, en W. willen desondanks mede'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2