ff. 29. ITO Portefeuille EWlHim WIXKELJUFFK. guvraagd. Concierge. IflSlfif 08 SCHOERl'AKERS Jongmensch REIZIGER Hoerenhuis Stationsplein ïfiie zit- en slaapkamer Sluik- of Roigboss&n. lAAMCAYOKD a.s, wsei Openbare Cursusyergódering Inleider de heer DJ. KLOMP. De Warteiaren yan Chicago. Voorddin C 8. Teltloitn 25. Dili Uit Si. Nicolaas-Caminissie uit de Moderne Arbeiders beweging en de S. D. S. P. PiÉpllleu, Furster Pillen, 1 SCHEIVEEMARKT 75 Yoor één jaar vast *3Er°|0. Itentevorgoedinginrck.couranl 30|o V E K L O U E N Zuster II. M. y. SOESBERGEN, Doodzakélyk-voor Kinderlanden. li ink MEISJE nette WINKELJUFFROUW P.G. KOSTHUIS Woiiaad te huur M. Preijer &Zoou ïufiicapsüte Taipiilen te ALKMAAR, i) Woonsdiur 19 Nov. 1919 Advortontiöri GHÜ AUGUSf WILHELM ASTER JOHANNA M1RGARETHA1RKAMP, OPROEPING. ÖPitOKPLM». Fi.36ftot8$.~ li Amsterdam iilf ALKMAAR (Yoonlam). VERLOREN: een Vulpenhouder. Huize W1LMAR, Russpnwe-g. gediplomeerd Raker, FLINKE BEDIENDE DIENSTBODE Concierge in manufacturen- en confectiezaak. j ongen. agentuur op zich te nemen Les in Engelsch en les in Boekhouden. v j±r ;jk: c> o i3. H ELS J K gevraagd zit- en slaapkamer of zit-slaapkamer Bloembollendek. Ge neiigd Zdiigkoor ALC.MAK LA. op Dinsdag i! Nov., in de üfleiksaio» tsr den heer ROOS. Wijnhandelaars. Likeurstokers. COGNAC No 1 COGNAC BOIS COGNAC BON BOSS COGNAC FINS BOIS COGNAC FINE CHAMPAGNE „4,50 Schreuder's Pillen enz. JAN DE VRIES. VGLKSO CG1STERIJ LuUikoakp 14. Dg Tweedó hands Rijwiciiaak werken. Het moet, omdat het twtog der Ja» gezctenen het eischt. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) AMERIKAAN'SCHt SCHOENEN. Het verslag uit de Maasbode gisteravond in uw blad gepubliceerd betreffende de dis cussie in den Rotterdainsclien gemeenteraad over aankoop van Amerkaanscne schoenen, zou ik gaarne nog wat duidelijker omschreven hebben gezien ter waarschuwing aan de be voegde personen voor ca aleer zij tot aan koop over mochten gaan. De discussie de vo rigs week te Rotterdam in den gemeenteraad was deze.... dat de wethouder Stulemeijer zich allesbehalve gunstig over de schoenenaanbie ding uit: Amerika heeft uitgelaten. B. en W., zeide hij, krijgen herhaaldelijk aanbiedingen ook van schoenen, doch ze moesten worden afgewezen omdat hei aangebodene niet ge noeg solide was, of de aanbiedingen te duur ot' te onbetrouwbaar. Er kwamen aanbiedin gen uit DuitschlancL Engeland en uit Ameri ka, och op geen enkel kon worden ingegaan. De Amerikaansche schoenen waarnaar de heer Lindeman spr. vroeg, zijn voor de ar beiders absoluut ongeschikt. Als deze ze zou- dea dragen waren ze binnen 14 dagen door oe contreforts gezakt. Die contreiorts zijn van papier en dat is een groote fout. La- ter op de Amerik. schoenen weer terug komende, die de Rotterdamsehe Bestuurders- bond heeft gekocht en diie de heer Lindeman ook dy gemeente had willen laten koopen, toom. sjr. een schoen:, die hij uit elkaar had laten nemen, aan de zich om hem heen- scharende raadsleden en zeide, dat de schoen is vervaardigd van craüte dus zonder nerf en van papier. Wie dit soort koopt, is bekocht. Spr. had dan ook uen aankoop van, schoenen in het college van B. en W. altijd ontraden, want de schoen is, evenals de worst, een my sterie. (Daverend gelach). De arbeiders die deze schoenen van den R. B. B. gekocht heb ben, zullen ze na 8 dagen den bestuurders naar het hoofd kunnen gooien. Het is dus in alle geval igoed, dat wij niet zoo driftig andere gemeentebesturen in het doen van aan- koopeu hebben nagevolgd, voegde spr. er naar aanleiding eener interruptie aan toe. Ziehier geachte redacteur de discussie zoo zuiver mogelijk weergegeven. Ik verwacht dat deze v .uuideHjking ook F. F. naar genoegen zal' zijn. U mijn harteiijken diank betuigende voor de verleemde plaatsruimte, Hoogachtend, G. G. zwamh> «awiWri I 9ani.-stofjvn,. j jj i I „LYDIA Nieuwendijk225 229% Dam j I sraa De Vennootschap neemt gelden a DEPOSITO, met rentevergoeding naar ge'ang van tijd. In da BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS worden loketten verhuurd voor hat opbergen van offerten en ander» waardon. Huurprijs der loketten vmaf f 5. per jaar. Gevestig-f te Bergen (N.-H.): 4 Rartic. Ziekan- an Kraamvr.-verpleagster. GEVRAAGD een nette omstreeks einde NOV. Adres bureau v. d. blad. Biedt zich aan voor Noord Hol!. 't laatst van JANUARI vrij zijnde Brieven letter W 139, bur. van dit blad. gevr*Mg«i in klein gezin bij C. H! INIS, Mient 29. Mevrouw TAAPKEN. Russen weg, Bergen, vraagt tegen begin December een flinke Dienstbode Manufacturen bekend met hei vak. Fii m- W EUFRS Houttil. (vr. of manl.) Voegers Terstond gevraagd 33 e> ci i ti d bij A. GUTTER, bakker, SINT PANCRAS. G KV KaAPlH keu net flink dagmeisje, ?.ondag* vrij. Zich te vervisegen 's avonds vdtir zes uur bij P. C. NOL, Dijk, hoek Voord im. Net Dagmeisje gevraagd bij Mevrouw DUIN- KER, Langestiaat 55, boven de *ii nchroom. HET BESTUUR van het KA RENHUIS roept op sollicitanten naar de betrekking van Gegadigden meeten zijn gehuwd zonder inwonende kinderen en van middelbaren leefiijd Aanbiedingen uisluitend schrif telijk bij de Secretaresse Mej j COHEN VrUAP.T, Nassauiaa 26. J.C.60LO00T SA,.U^.0 AMÊiiONIAKZEEP dienstbode bij C. BARS1NOERHORN. Koedijk Terstond gevraagd voor de huishouding bij R. SMIT, Westdijk 43, Beemster. Franco brieven onder lett. O 147 aan het bureau v.d. blad. Bij de Administratie v«n de ALKMAARSCHE COU RANT kan een geplaatst worden. Leeftijd niet beneden *18 jaar. Zich schriftelijk aan te meiden GEVRAAGD, die genegen is al» bfj mrilieiKie een tegen ruime provisie. Br. letter N 70, bureau v. d. blad, Ken Joi!gtueu»cU vraagt Brieven onder C 143, bureau van dit blad. (onbewoond) voor de ocht> nduren. Mevrouw W. G. VISSER Dckemastate. Gevraagd. Nette zit- en slaapkamer of zit-slaapkamer met veiled ig pension. Brieven met opgaaf van prijs bureau van dit blad letter H 148. Een JÜ GEMAN zoek een net Br. onder letter F 146, bur. v«n dit blad. Gevraagd een inet peuuloii. Brieven onder let ter U 137 met prijsopgaaf bur. v. d blud. HEER aueki met 1 Dcc, met volledig )»en*l<»tt. Br. mei volledige opgaaf onder letter G 126, bureau Alkm Courant. Gevraagd een partij door r. Kltis l»m.. Uit d» hand te koop een solied ruim gebouwd Heerenhuis in de onmiddellijke nabijheid der Hout, 7 Kamers met grooten zoi- der, vóór- en acmerAuin, aireci leeg te aanvaarden l tusoo. Br, fr. leti. A 141, bureau van dit blad. IFLoipotitio voor Lokaal Kramer Waaqplein I. A. M. V. ENTREE VRIJ. Aanvang 's avonds 8 uur. HETTE WOUDSïRa LUXE DOOZEN POST MET QRATIS MONOGRAM. ALKM hAH, Ritsevoort. p, liter p flesch f 3,25 f 2,65 „3j0 „2,85 4,00 3,25 4,70 3,80 W. NEDhRKOORN SCHOUrENSTRAAT Bovengenoemde Commissie maakt bekend, dat haar jaarlijksch St. Nl- colaasfeesi zal wot den gehouden op Zondag 7 Dec. a.s., 's nam. 2 uur, in de groote zaai van „de Harmonie", en dat aan ouders, wier kinderen hieraan deelnemen, gele genheid wordt geboden om tegen betaling van 10 ets. per i ersooa toegang tot dit feest te verkrijgen. Tevens deelt zij nog mede, dat dengenen, die geen inteekenbiljet hebben ontvangen en om die reden niet door een der coinmissie-leden zijn bezocht geworden, zidialsnog tot en met Woensdag 12 Nov. kun nen aanmelden bij onderstaande Commissie-leden Mevr. J. W ESTtr RHOF—Koopil, NieuwpoofUlaan 123 j W. HOEK Gz Uitenbo-chstr. 54 D. KEMP, Siiksteeg 8a G OUKES, Drebbelstraat 20a, TELEFOON 324. KEIZERSTRAAT 8 Het voorstel van B. en W, werd daarop met algemeene stemmen aangenomen. S. en V. Hoogeboom hadden gevraagd, de eerste voor '/ij, de tweede voor p/u, ontheven te worden van den hoofdelijken omslag we» gens vertrek uit de gemeente. Werd toegestaan. (Wordt vervolgd). Op den 11 Nov. hopen onze ge» liefde Kinderen, Broeder en Zuster Jb. DE JONG M. DE JONG—SCHUIT te Schoorl hunne 12H«jarlge Echtvereeniging ts herdenken. Er.khpizen Wed. JOH. DE JONG— SLOT. Hem. P. DE JONG. M. DE JONG. Schoorl. N. SLOT—DE JONG. D. SLOT. Enkhuizen. N. DE JONG. T. DANGERMOND— DE JONG. F. DANGERMOND. Amsterdam. D? DE JÓNG. M. GROOT—DE JONG Bovenkarspel. J. GROOT. Receptie 1012 uur. Den 12en November hopen onze geliefde Oom en Tante KLAAS KOUT en AAGTJE GEUS te Zuidscharw#ud' hunne I21/2-Jh.- Kehtrereeiiliiiiig te her denken. Dat zij nog lang voor elkaar ge-paard mogen blijven is de wensch van hunne NEVEN en NICHTEN. Monnikmeer, gem. Monnikendam, 1 November 1919. Getrouwd; en die mede namens wedcrzijdsche fa» milie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling b(j hun huwelijk ondervonden. ALKMAAR, 6 Nov. 1919. GEBOREN I-EX zoon van OTTO FRICKE en LUCE FRICKE-Faesen. Cleveland (Ohio) 6 October 1919. Uitsluitend langs de*en weg zeg» gen wfj allen onzen harteiijken dank, voor de vele blijken van belangstel» ling ondervonden op den 28 October 1919. Familie QUERELLE. Herplaatsing wegens misstelling. Ondergeteekende betuigt bij de» zen haar harteiijken dank aan het Onderwijzend Personeel, Quddeerlin» gen, Leerlingen, Vrienden, Buren en Kennissen, voor de vele blijken van belangstelling betoond bij gelegen» heid van haar 25»jarig jubileum. W. D. MESMAN. KOEDIJK, 4 November 1919. Voor de vele en hartelijke bewij» zen van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onzen gelief» den Echtgenoot, Vader, Behuwd» en Grootvader, den Heer REIJER KLAAS KOPPEN, betuigen wij onzen harteiijken dank. Alkmaar. Wed. R. K. KOPPEN- VAN OUWERKERK. West»Graftdijk. J. KOPPEN. E. KOPPEN—HEINIS. C. KOPPEN. J. KOPPEN—VELTHUIS. H. RUIJTER—KOPPEN en Kleinkinderen. Alkmaar, 8 November 1919. Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nala tenschap van wijlen den heer R KRAIJ, gewoond hebbende te Alk» maar en aldaar overleden 3 OCTO» BER 1919, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 15 NOVEM» BER 1919, ten kantore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alkmaar. Allen die iets te vorderen hebben van» of verschuldigd mochten zijn aan de onder het voorrecht van boe» delbeschrijving aanvaardde nalaten» schap van wijlen Mejuffrouw ,COR» NELIA PETRONELLA GROEN, laatst weduwe van CORNELIS BI.EEKER, gewoond hebbende te Heiloo, laatstelijk te Alkmaar, en al» daar 25 Mei 1919 overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van ondergetee kende vóór 1 December 'a.s. G. S. AMOUREUS, Deurw. Ieder die Sets verschuldigd is aan» of te vorderen heeft van den boedel van wijlen den Heer JUDOCUS SCHELLINGER, in leven laatst zon» der beroep te Alkmaar en aldaar overleden den 12 September 1919, wordt verzocht daarvan vóór den 16 November 1919 betaling of opgave te doen ten kantore van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, notaris te Alkmaar. Ieder die iets te vorderen heeft van» of verschuldigd is aan den boe» del van wijlen den Heer SIMON KLEIN, in leven laatst zonder be» roep te Alkms r en aldaar overled n den 7den October 1919, wordt ver» zocht daarvan vóór der. 16 Novern» ber 1919 opgave of betaling te doen Ui» kant )re van P. J. C. VAN TOORNENBURGH. notaris te Alkmasr. II «xxrm* "UKntontaf, §1 11 MU modem. kUunn. «I j »m* pTurna- zukitu &ru*C, ia 1 Paletot n'Kinti1111v11in ii n i11u 11im11Hiiih1111111111i ii1111111mm111HniihihinHunimnni sci yniiiiftidiel Verzoeke eerlijken vinder deze te rug te bezorgen bij J. R. VAN ARNHEM, Oudrgr cht 263K met geld en papieren. Vinder mag desgewenscht het geld behouden. Terug te bezorgen bij P. TIE- LEMAN, Beverwijk. Loon naar bekwaamheid. Ten kantore van fit ma JUNG DE GROOT, Vcrdronkenoord 10i, is plaatsing voor DIRECT OKVItllOl) een paar VOEGERS tegep 4 O cent per M2. half steenwerk bij H. KNF1JNSRF-RG te Warmenhuizen. (vr. of manl.) op lï*»ulvi«k>»n- Bekend met Duitsche Cor respondentie strekt tot aanbev. Br. fr. met uitv. inl. adv. bur. JUNO DE GROOT, Vcrdr. Ooid 103. De BURGEMEESTER val1 ST. P A N C R A S roept op Solllciiaulen naar de op 1 J nuari a.s, vaceerende be trekking van I waaraan tevens zijn verbonden de bedekkingen van Gemeente-bode, Opzichter der Bouwverordening en Opzichter der Begraafplaats tevens Doodgraver. Stukken voor 25 November a.s. aan den Burgemeester van S Pancras, welke tevens nadere In lichtingen op aanvrage verstrekt. Voor KERSTMIS a.s. wwrdt gw- vraag»! een nette AMTFEOAM t)K L Mtü Moritt geyrju» g«l in KO» K HAXDEL voor .mintwirivile en andere voorkomende werkzaamheden, P. G. en niet beneden 15 jaar, Br. onder letter B 142, bureau Alkmaarsciie Courant. GEVRAAGD P.O., Parkstraat 12. Met KERSTMIS gevmM.g«l een flinke «KHUAUU Ter «ii ukkt-rii van Ocba. KLUIT- MAN's Uitgevers Mij.,Tesselsch;ide straat alhier, is plaatsing vour een fünken a nu van gt<.«»si 1 8,— Aanmei ding in persoon aan de drukkerij. gevraagd voor het maken van pantoffels. Staiionstraat 24. Inlichtingen verstiekt de makvlaar AV A A' l> I K 1' KK.| j Hpwui-kl r«Hl 3 Ie Alkmaar. 20 murgcM U KH. A 1» Ie Uimr tol Kerstmi- 1919 Te bevragen bij P. BVKKER Pz. jr., Zevenhuizen, Heiloo. Afdeeli ig BERGEN. OKDKKWEKPt (los en in flacons). Aanbevelend, Wilt g!j vertrouwd en pleizierig rijden. Laat U dan niet door oorlogsgoed ver leiden, Want zoo U de prijs aanstaat, Qij hebt kans dat U er doorhenen gaat. Maar berijdt „do Burg van Alkmaar", Dan loopt gij zeker geen gevaar. Twee jaar garantie op het fraeme En één jaar op de banden, Dan neemt gij de eerste twee maanden, Geen pomp in je handen. Beleefd aanbevelend, „De Burg van Alkmaar".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3