If Iff I-SfllSONS vanaf 122,50 nieuwsis mnomienf 17,50 f 19,50 J Eet nu Fruit. P. PÖSTMA, Concurrent!' onmogellik. Druiven. Sigaren, lerens 5000 pi KRUL MANTELSTOFFEN, KNIPPEN vanHOORNVEE. Collects voir 43 allntiii Blinden. Vaartuigen knkciIjJiW Alleen yerkrijgbaar iilj JOHAN KÜUL St.Nicolaas-Cadeaux. Au Bon Marsché. f J. H. WILLERS, Prims wollen en katoenen Kousen en Sokken. Toor prjjzen als voor don oorlog. H.Y v|h. Hsims Costs d Zoon II. II. Bookers I Sokken C. HEINIS, Mieiït 29, Alkmaar. 13 mts SPARRENKLOETEN Miont 7, Alkmaar, J. DEN ADEL, Payglop 13. Mantels, Costuums, Japonnen, KOKKEN en BLOUSES IMIltlLSEN HOYER, Laat hoek Payglop. P POSTMA. l Groote keuze Goede waar voor weinig geld. tegen de bekende zeer lage prijzen in ruim 30 verschillende soorten. Alicante 32 ct. Frankenthaler 25 ct. Jac. Slotem;sker, D. FOSTHUMJL Enorme sorteering: Fijne wollen en Zijden Stoffen. Gebr. MOLENAAR, ALKMAAR geeft grondig Piano-Onderwijs. Met toestemming van (Ie EdelA< litbare Heeren Burgemeesters en Wethouders der gemeentrn Alkmaar, Bergen, Heerliugowaard, lleüoo en Castricum, gal op MAANDAG 10 NOVEMBER en volgende dagen eene COL LECTE worden gehouden ten bate van hei Tehuis voor alleenstaande Blinden tan allo gezind ton uit Nederland, gevestigd te Wolf- hezen, om nog Yelon, die aanvragen tot op name, to kunnen voldoen. zijn nog verkrijgbaar bij Prima KOPEREN CARBIDLANTAARNS tegen roncurreerende prijzen. Hoofd Agent van do FISCAL- en de BATO-BIJWIELEN Dienstregelingen. L. FRANKENBERG, Firma W. BLEUS, Nieuwe en gebruikte levering van alle soorten Plantsoen, Aanleg van Pruittulnen en Boomgaarden, em. Yruchtboomsn ia haifslam, struik- vorm, leiboom eng., Stam-, Struik- roien. Sierheesters. Coniferen. Laan- boom oi LuipliiUofli. ret Deste, wat gebracht wordt ti in—mim 1 ii bericht de ontvangst van een pracht collectie Hiifel- eu j^toffrnmngnzijn. Nieuwe modellen ontvangen in Laat 131, Alkmaar. Telef 247 LJLAT 133. TEL. 53: Tricot Oudorgooderen van Jansen Tilanus. Zondags ge loten Ziet onze étalages. HANDZOET, HANDZUUR, HANDPEREN, STOOFZOET, STOOFZUUR, STOOFPEREN, Nergens zoo'n sorteering als bij TELEFOON 338. OUDEGRACHT 12 ï>*®r de groot* (ooloop Tin bestellingen t«d Win- torlrult *U'« *11» *r«lor« nog niet boy.org,t kunnen worden, maar sollen kluiten ooit patr degen de iHiHlHte uitgevoerd worden. Hiermede berichten wy U de verkoop van alle soorten Naaimachines Uitsluitend prima merken tegen absoluut l*20 prijzen. Jaren Lange garantie. VRAAGT PRIJ30PO\AF. Stationsstraat, Bergen. U t» wijzen op onze LAGE PRIJZEN. Buitenbanden, Engelsch, 1 |*er o* <n»ie f 7.35 Binnenbanden, Engelsch, R_ M 1 js<*r gei anti* f 3 50. IL 1 Sll I 1 I SI Rijwi«H*mo*n venat f2.76 venaf f 0.90. Nog eenig? nieuwe en 2d* hands RIJWIELEN |teg#n spetprijzen. (NuVFMBER), verkrijgbaar In dan Boekh. Voordam C 9, Alkmaar. Statlonsstr., BERGE*. Wilt U verzekord zy« van prima kwaliteit koopt dan Uw Sigaren in het Sigarenmagazijn van Heorenstrast 7 Alkmaar. th «nor. Mousseline, Vyelle, Crêpe Georgette, Crêpeline, Crêpe de Chine, enz. HANDSCHOENEN, KOUSEN, KRAAGJES, SJAALS. c*V IQOO kilo Schoolmees'e s, 280 kilo Negentigvoud (soort echt) hij Jb. SLIJKER St. Paucm. Niet op Zondag Heeren- OVERHEMDEN, DASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN, h«t« J*?,M 75. EXTRA AANBIEDING vanaf f 5,50 per El, 150 c.M breed. vanaf 80 ct. p. p. Ondergeteeken. den bevelen zich beleeÜd aan tot het beleeÜd aar Egmondarstraat 12. BeschermheerZ.K.H PRINS HENDRIK iïv.ïi NEDERLANDEN. Raadvzn Toezicht: Het Bestuur! Jhr. L. H. N. NEDERMEYER, Ridder VAN ROSENTHAL, President, te Arnhem. JOS. VAN RAALTE, te Vljssingen. Dr. J. BREVEE, ie Ousterbeek. S.J. Baron VAN TUYLL VAN SEEKOOSKERKt VAN HELZE EN LEENDE, te Hceze. HUGO TE POORTMAN, te Diepenhelm. Mevr. C. JUROENS te Oosierbeek. Jhr. Mr. H. G. VAN HOLT HE TOT ELHTEN, tt Ooiterbeck. Jhr. Mr. H. R. A. LAMAN TRIP, Viee-Presldent, te Doorwcrth. jkvr. L. H. C. Bsse VAN HOËVELL, le Secretaresse te 's-Orsvenhage. Jhr. j. BLELAERTSv. BLOKLAND, 2e Secretaris, le Oo^terbeek. Mej. J. M. DESMONS Pennin meesteresse, Archimedesstraat 4 te 's-Qravenhage. Mevr. C Mss*. VAN DER PELTZ- Tm#* MsswysM, te Qeetarback. (Nieuwe uitgave). AtKMAAR. MANCHESTER BROEKEN, ENOELSCHLEER BROEKEN. BLAUW KEPER BROEKEN. BLAUWE KIELEN. BLAUWE JASSEN. BOEZEROENS. SPORTHEMDEN. MANS TRUIEN. Nergens goedkooper prijzen. HOUTTIL TE KOOP en 12.Niyrcm rfcS.H», bij K. BRUIN, Si. Panera». SCHOORL, houdt zich beleefd aanbevolen voor Is ruim voorzien van ALKMAAR. Hof B 43. Munt uit door soliditeit en zeer lage prijze Mansklompen vanaf t 0.80 het paar. Vrouwen trippen inet rie men vanaf f 0.75 het paar. Th. DE LANGE, Oudegracht 64, by het Groot Nieuwland. Het voordeeligst adres voor Alle veranderingen gratis. Aanbevelend, Coöperatieve Zuivel-Export Vereen iging .NOORD HOLLAND". jong en belegen. L,«vering aan grossiers en winkeliers ZWM'IEKICB PiUHlkUT. te M Sit it t nm SPOORBOEKJES - f V' ■»5! ,0. <*W»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4