Kippen en Konijnen Vrmia »n wel «1 ^rSfesn, hei 1 npcfebaald. Th H«sï rtc srtópoatiga I 8<atIoB*ts«at Delft oadtrwijwmi »1 üaseblockt rijn, wat de JL W» Jiiteba. NIH., Voo-meer 35; Arnhem, bracht. Hiertoe hebben de Ministers besprekingen met de burgemeesters van raai en een vergadering ge- n w \t ir t ~i i v;i houden met het bestuur der veteeniginsr D. Weersma, N.H., Lindegracht 2, Bus- „Peelbelangen", waarbij ook te^cnwSf 7 Y^tb°er' R was het Twee^e Kamer-lid de "heer Bom t,uart8tr3^ 6l Amsterdam, letterzetter. gaerts, die een plan van ontwatering van de Poel heeft ontworpen. -ü, I gevoerd o. Amsterdam. M. J. J. van Li®, N.H., P.- Deume en Venraai en een Hendrikstraat 40, Westdongeradeel; aas.huish. STADSNIEUWS. antwoordde Legrand. De teekens vormen een cijferschrift en te oordeelen naar hetgeen wij weten over Kidd, achtte ik hem niet in staat om een erg duister raadsel te verzinnen Dit moest dus vrij eenvoudig wezen, tenminste in zoover, dat het voor een niet-verfijnd zee mansverstand onoplosbaar zou schijnen, zon der den sleutel. En je hebt bet werkelijk gedaan gekre gen? O! heel gemakkelijk; ik heb er heusch wel anderen ontward, die duizendmaal inge wikkelder warenDoor mijn eigenaardige om standigheden en door een zekeren aanleg in teresseert me dat soort van vraagstukken en ik betwijfel, dat waar een menschelijk intel lect zoo'n probleem weet uit te denken, een menschelijk intellect er niet in slagen zou het op te lossen. Bij ieder geheimschrift is de al lereerste vraag: in welke taal het opgesteld werd. In dit geval was deze moeilijkheid -eeds opgeheven door de handteekening. De Kidd- rebus kon slechts Engelsch zijn. Je ziet wel, dat er geen ruimte tusschen de woorden is gelaten. Ware dit zoo, dan zou mijn taak aanmerkelijk makkelijker geweest zijn. Ik had de kortste woorden uitgezocht, en was daaronder een één-lettergTepig woord wat altijd mogelijk is, a of 1 (een ik) bijvoor beeld, dan ging de rest van zelf. Doch daar er geen tusschenruimten waren, begon ik om de meest en minste voorkomende teekens er uit te halen. Ik telde ze daarna allen en maak te de volgende tabel o Het teeken 8 4 en -f- en 9 en 5 6 1 0 2 P: komt 33 maal voor. ontworpen. UITVINDING OP MOTORGEBIED. Woensdag; 1-1- werd door den heer Anton Reitsiiia, machinefabrikant te Ierseke, in han den gegeven van het Octrooi-bureau „Pata- ky te Amsterdam de patentaanvrage op een explosiemotor. Deze motor is geschikt tot het verbruik van alle soorten gas. Als benzinemotor zal het verbruik slechts 1/10 Liter per P.K. uur bedragen Als zuiggasmotor slechts 1/10 Liter anthraciet per P K Een machine van 1000 PK zai dus slechts 1 H.L. anthraciet per uur verbruiken Een machine van 1.50 M. hoog en 2 M. lanig heeft een vermogen van ongeveer 3000 PK en weegt geconstrueerd voor vliegmachines hoogstens 500 K.G. De besparing aan brandstoften zal ongeveer 90 pet. bedragen en alzoo het verbruik op 1/5 worden teruggebracht van datgene wat thans bestaande motoren verbruiken. Het geheel is de vrucht van een zeer hoog opgevoerd tech nisch vernuft, 't Is te verwachten, dat door dit mechanisme een totalen omkeer zal plaats hebben in bestaande machinebouw en ae we reld een arbeidsproductor is rijker geworden van haast onbegrensde kracht. DE WOEKERENDE BOEREN. Een oud-koemelker schrijft in het Gr on. Wat ftaHaanartte atitemohnelen aaugaa» deze staan in Java zeer goed aangeschreven maar ze moeten concurreeren tegen merker' van andere herkomst en in het hijzonder te gen de Wreenigde Staten. DOODELIJK ONGELUK. De expediteur Th. Janssen te Sittard, die met zijn verhuiswagen 's nachts naar Odi- liënberg vertrok, is aan den overweg bij Lin- ne door een vooitijkomenden trein gegre pen. De man is vermorseld. Een der paarden werd een poot afgereden. De sluitboomen wa ren niet dicht. De baanwachter is gearres teerd. Jb ÜSARTLWfi?) Kmrvi'ngswi.'^f 09 Handel in Je hands Kinderwagens «.n Rd rlv mion Bedden, enz. Uok .mn htus u ontbieden hetzelfde adres TE KOOP een best VEES PED PELUW en KUSSENS, cn een SPRINGVEEREN MATRAS (2 soons). per rtpdf ?.uiyers'e en het smakelijkste aller v nnQTPMnodramde TRAPPISTEN KLOOSTERBRAU. Ook per halve flesch verkrijgbaar bij J H. ALBERS, in den Bier- celder. GEMENGD NIEUWS. HET MINISTERIEEL BEZOEK AAN DE PEEL. Omtrent het bezoek van de ministers van landbouw en van waterstaat aan de Peel- streek gebracht, meldt het Corr.-Burcau het volgende: De Minister van Landbouw was bij dit be zoek vergezeld van den commissaris-generaal voor de productie, dr. H. J. Lovinck; de Mi nister van Waterstaat door de heeren mr. dr G. van der Meulen, administrateur, chef der afdeeling Spoorwegen, en P. H. A. Rosen- wald, administrateur, chef der afdeeling Wa terstaat T, Doel van het bezoek was het houden van besprekingen over de afwatering van de Peel en om te komen tot een plan voor het in cul tuur brengen van de woeste gronden in deze streek, terwijl de Minister van Landbouw bo vendien nog met het oog op eventuccle ex ploitatie van de mijnen in de Peel bij dit be- angen, en de Minister van Waterstaat tevens de bevordering van den aanleg van de noo- dige verkeerswegen te behartigen had ten ein de mogelijk te maken, dat 't ontzaglijk groote terrein dat daar nog woest ligt, binnen af- zienbareu tijd in cultuur kan worden ge- WONINGNOOD. DE VROEGE WINTER. Omtrent 'het vroeg invallen van den winter weerstoestand deelt C. N. ia hdt Vad. hét vol gende mede: We hebben getracht na te gaan op welke dagen in andere jaren sneeuw en vriezend weer voor het eerst kwamen, maar we oc- schi'kken n;et over voldoende gegevens om dit voor een groot aantal paren vast fte stellen, Uit dagdijksche aanteekeningen van het weer gedurende d'e jaren 1911—1919 is het volgende staatje opgemaakt: Winter begon in: Eerste sneeuw. 1911 26 Nov. 1912 27 Nov. 1913 5 Dec. 1914 15 Nov. 1915 21 Dec. 1916' 18 Nov. 1917 3 Dec. 1918 16 Jan. Onder eerste vorstdag wordt hier "verstaan de eerste dag van den winter waarop de ther mometer niet boven' het vriespunt komt. Men zidt, dat in de voorafgaande acht ja ren d'e winterweerstoestand1 niet eerder dan half November kwam (1914 en 1916), doch gewoonlijk later, soms heel laat, zooals in 1918 en' dat de eerste sneeuw gewoonlijk eer der kwam 'dan, doorgaand vriezend weer, dat soms zelfs veel later (1915) inviel. Vergeleken met de voorafgaande acht win ters is de koudfe dit jaar al buitengewoon vroeg ingevallen. AUTO'S VOOR INDIë. Reeds meermalen en op verschillende plaat sen wezen wij, aldus lezen wij in „Het Ne- Eerste vorstdag 26 Nov. 12 Jan. 10 Jan 22 Nov. 23 Febr. 30 Nov. 19 Dec. 24 Jan. TE KOOP IN DE NIEUWE METJBEL- W1NKEL SOLIDE MEUBELEN. BER- GERWEQ No, 10, VRIE'S en Co., Alkmaar. derl. Fabrikaat", op hiet belangrijke afzetge bied, dat de Nedërl'andsche Industrie in ;n- dië kan vinden en dat gebrek aan initiatief en durf oorzaak waren, dat buitenlandsche ar tikelen een willige markt vonden. De Veree- nigde Staten slaagden er b.v. in om in 1917 meer dan 3000 automobielen te plaatsen. Wat Italië voor afzetgebied' in Ind'ië vindt, blijkt wiel uit het volgende staaltje: Per jaar voert Italië naar Nederlandsch- Indië uit: voor een waarde van 5 millioen gul den: (10 millioen gouden francs). Mieer dan de helft van dut bedrag komt op rekening van den handel in katoenen stoffen verder zijde, zwavelproducten (224,000 gul den,) automobielen' (100.000 gulden), comesti bles, marmer, papier, sigarettenpapier, gom- fabrikaten, enz. BAKER. mooier geweest alt itij de partij' eindigd han, Gok de pastijen Damme— ■S'wart (11) en Groen'emunSirrart (O- -2) ga v-;n zwak spel. Daarover een fcflgbide atueL Ter oplossing voor deze week Probleem 572 van M. Charly (Fr.) ,»sl -Kit I bn heef3 nbovsn ie- Itcsaderj praktijk col as*, huish, A. Al o der Stuartstraat 62, turns 3 leng geleerd heeft. En r,u rot beestje nar de vrijheid gege ven en met een bandje zaad voor zijn tiplelijk gevangen te-nee belo-ma. Tba ba ïr in de oewcgingen gade, L'en goede leghen is levendig in baar be wegingen. speurd ojp den grond o<f er geen gnianijo te pikken of een wormpje to ver schalken valt. Een fijn loopje met een klein kammetje, natuurlijk levendig gekleurd, hoert eveneens bij 't geheel. In dat kopje zit het vrij groote, levendige oog. Samenvattend moet de geheele ind'ru'k zijn Een levendig, slank type. Kenmerkend is het n.l. ook, dat de beste tegsters onder de meer gedrongen rassen van haar rasgenooten afwijken door een veel slankaren lichaamsvorm. De goede leghen is het vroegst' op en gaat het laatst naar de rekken. Zw. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17/20, 23, 24. W„ 21, 27, 28, 31/37, 40, 45, 48. Opl. voor of ojp 13 Now. bureau v. d:. blad. Correspondentie. A. R. te K. JIoc ren. wij van U ook eens iets over den me sterwedstrijd f A F. v. G. te B. Briefkaart is voldoende, Dank voor uw oplossing. GOEDE LEGHOENDERS. Waar 'kent men de goede leghoenders' aan, hoe moeten ze er uit zien? Een 'belangrijke vraag en welker beantwoording menige beurs misschien wel ten goede zal komen. i Zoo dikwijls loepen er hoenders in de toornen, die niet alleen hun kostje niet kun nen betalen met eieren te geven, maar zelfs de geheele toomopbrengst nog drukken door na te laten, wat men van een goede leghen verwachten mag. Daarom is 't van zooveel waarde als de eigenaar controle over zijn hoenders heeft en de -onvoordéelige hoenders er uit weet te pikken. Hoe moet dat' nu ge beuren? De zekerste weg is de vainest- con trole, maar niet iedereen is daartoe in de ge legenheid. Dan maar de niet zoo zékere, ■maar toch vrijwel betrouwbare wijze toege past van dé beoordeelinig naar het uiterlijk. En dan gaan we niet dé hoenders beoordéelen naar de uiterlijke raskenmerken (vorm en kleur der rassen) maar naar hun uiterlijke ■karakterkenmerken van leghoenders. En wel ke déze zijn, zullen we hieronder mededeelen. Beginnend met de voornaamste, bepalen wc eerst onzen aand'acht bij rug en borst. Een goede leghen moet een flinken, 'breeden, rech ten rug hebben, welke naar achtér toeloopend daar voorail niet spits of smaller mag wor den. Om deze en' volgende kenmerken te kunnen vaststellen, moet men de hoenders in handen nemen. Een vlak gedragen staart -geeft dikwijls den indruk, dat de rug langer is dan in werkelijkheid1, terwijl' de staart- dnacht. toeh hoofdzakelijk door den stuitstand bepaald wordt. Veel heeft de staartstand1 al op zijn geweten. Is deze te steil, dan lijkt de rug korter' en Wordt zoo'n hoen door velen als legster uit den booze geacht, terwijl me nige afbeelding van door uitstekende leg- resultaten na'ar voren getreden hoenders dit logenstraffen. Juist daarom is het noodig, dat de hoenders opgenomen worden en men door betasten den xugvorm nagaat. Hot borstbeen moet recht zijn en vooral' niet te lang. Mesthoenders1 moeten daarentegen wel een lang borstbeen hebben, daar dit dé ge wenschte ruimte geeft voor vleeschaanzet ting. Heeft een leghen een lang borstbeen. - dan staat dit weer een flinke ontwikkeling van het 3e voorname punt in den weg, n.l. het achterlijf. Flink ontwikkeld en dicht met donsveertjes bezet, zal dit ook een waardevol hulpmiddel zijn bij het beoordeelen van de legkwaliteiten. Een flinke ruimte tussohen de dijen en dan is d'e bouw zóódanig, dat de inwendige organen voldoende ruimte hebben cm zich naar behooren te ontwikkelen. Even nog de pooten te ontwikkelen. E,ven nog de pooten bekeken. Zijn dé nagels eenigszins verslaten, dan kunen wij daaraan zien. dat ze duchtig gebruikt zijn en het niet aan de hen ligt, wanne er deze niet ee groot gedeelte van haar oncieri oud door ijverig zoeken en krab ii ii ii i» 1 ii ii ii ii ii ii 2 ii H ii 8 ii ii ii ii 5 ii ii (Werdt varrolgdl.) INGEKOMEN PERSONEN. A. H. Korver, N.H., Tuinstraat 4, Ber gen. O. Jonker, N.H., Ropjeskuil 14, Vel- seu, schilder. G. Kos, R.CL, Cémpagnie- straat 14, Ohdkarspel, arbeider. V. M1. S. ten Pas, R.C., S'tuartstraat 17, Amsterdam, electro-monteur. J. Keuris, N.H., Nieuw landersingel 28, Sittard, grondwerker. J. Délver, R.C., Breedstraat 18, N.-Amerika, landbouwer, M. M. Ku ij pers-Mikkers, R. O., St. Annastraat 23, Leiden. P. G. Am- dree, N.H., Metiusstrcat 9, Amsterdam. E. J. van Straatem R.C., Kanaalkadé 37, Heiiloo, dienstb. Gi Bakker, D.G., Bier kade 15, den Haag, verpleegster. Wed, M. de Haas,Prin® Hendrikstraat 46, Utrecht, G. E. Groot, R.C., Langestraat 90a, Heiloo, diensbode. R. van Meekeren, D,G, Stuart straat 78, Doekum, ass. H. IJ. S. M. J. de Boer, N.H,, Nieuwpoortslaan 117, N'ibbix- woud, melkcontrolaur. W. O. van Woe- ning, R.C., Kolenbuurt 9, Haarlem, poetser H. IJ, S. M. R. Bakker, R.C., Nieuw poortslaan 28, Enkhuizen. T. Ejjzenga van der Jagt, N.H. Omval 42, Kampen, O. H. Broekhof, R.C., Stuartstraat 45, Alk maar R. O. G. Wed. R, A. Kuiper, G.K., Hof 2, Amsterdam. N. Bakker, R.C., N.- Poortslaan 28, Enkhuizen. - D. Spetts N.H. D.G., Vogelenzang 4, Ned.-Indië, onderwij zer. C. Kuijpers, R.C., St. Annastraat 23, Leiden, sigarenmaker. J. de Vries, N.H., Nieuwlandersingel 54, Oudorp, dienstb. C. A. Beke, R.K., Kerkplein 2, Zaandam. J. Laport, N.H., Peperstraat1 1, Helder, dienstbode. D. Es'kens, N.H., Hout'til 30, Hilversum. Wed. P. Stam, Nil, Varne- broek 2, öallantsoog. N. J. Veueker, R.C., Koorstraat 41, Hoorn, kapper. O. Mérlijn R.C., Stationsweg 106, Beerhugowaard, dienstbode. D. Buijsman, N.H., Raaks-jo 10, Heiloo. J. A. E. Helders, R.O., Claris- senbuurt 49, Amsterdam, cellist. W. H. P. Pastoor, N.H., Koningstraat 8, Scboorl, sla gersknecht. G'. Jonker, N.H., St'. Anna straat 15, Oudkarspeli, timmerman. O. Rietveld, N.H., Nieuwlandersingel 28, Z.- en N.-Schermer, los arbeider. IJ. Kuipers van. der Menlen, N.H., Keizerstraat 22, ambtshalve, dienstb. J. M. R. AdoHf, N.H., Oudegracht 271', Padang, onderoff. mil. adm.' J. Veltkamp, D.G., Kinheimstraat 13, Zaandam. K. Krom', N.H., Hoeverwsg 22, Z.- en N.-Schermer, dienstb. W. Bruijn- 'Stein, N.H., Keetgracht l'Oa, Vorden, win- kelbed. J, M. Brakenhoff, R.C., Nieuw poortslaan 51, Castricum, dienstb. J. Stammes, N.H., St. Annastraat 23, Hens- broek, boerenarbeider. J. Met, N.H., Ach terweg 21, Heerhugowaard. S. Linnewiel, N.L, Verdronkenoord 21, Arnhem, manufac- turier. J. C. J. Prins, R.C., Kerkplein 2, Amsterdam, los werkman. J. H. Coster1 Houweling, R.C., le Landdwarsstraat 30, Hoorn. M. C. Kooter, R.C., Miemt 16, Ileiloo, dienstbode. K. Bakker, O N, Sta tionstraat 26, Bolsward, reiziger. J. Broersima, D.G., Stati nsweg 60. Gaas tori and aannemer. M. L. van Cuijck, E.G., Stu artstra at 80, den Haag. E. M. Suderee. R.C., Scuartstraat 80, den Haag, huishoud ster. R. Rjjpkema, Fnidsen 82, Sn eek, ban ketbakker. P. J. C. A. Duijjker, N.H. Langestraat 55, Loosdrecht, hotelhouder. J. D. Berkhout, N.H., Wilhelminaiaan 24 den Haag, tijd. insp. Dir. Bel. O. J. de Koeijer, G.K., Stationsweg 178, Haarlem, adj.-magazijnmeester. A. Engels N.H. Stuartstraat 44, B singerhorn, kant.-bed. J. Spaans, G.K., Uitenboschstraat 29, Win terswijk, meubelmaker. A. Ploeger, N.H. Schelphoek 12, Broek op Langendijk, tuin- bouwar. VERTROKKEN PERSONEN T. Schouten, N.H./R.C., Vischeralaan 5, Bergen, borstélmaiker. P. J. van Twisk, NK, Westerweg 39, Amsterdam, kantoorbed.. G. Schoelin'k, N.H., Lindenlaan 27, Borne. A. Ruiter, N.H., L.JOudorp 61, Bergen, ass. huiish. C. Floris, R.C., Paijglop 2, BDeiloo, dienstb. T. Hoogland, D.G., Ka naaldijk 23, Egmoud1, verpleagsiter. J'. Nij- zing, R.G., Varnehroék 40, Heiloo. C. C. Boersen, R.C., Oïnva 5, Koedijk. W. Bak ker, D.G., Prins Hendrikstraat 10, Amster dam, huishoudster. A. Stam, NE, Kerk plein 9, Zijpe, wijkverpleegster. J. Bus sing, R.O., Houttil 5, ApeHdoorn, banketbak ker. A. B. Nar old, R.G., Westerhofje 6, Helder, stoff.-iknecht. H. Schoorl, H.L. Mien't 4, M'idwoud, bakker. J. A Ransij-n, RG., Snaarmanslaan 16, Venhuizen, ass. huish. J. W. Heijenga, N.H., Zevènhuizen 2, Amsterdam. R. van S'looten, N.H., Nieuwlandersingel 33, Ermelo, tuinman. H. A. Jansen, E.L., Stationstraat 54, Am sterdam, leerl. machinist. R. Bakker, N.H. Spoorstraat 88, Bergen. Wed. J. Braken hoff, R.C., Varnebroek 26, LLmmen. G. Wever, R.C., Spoorstraat 50, Amsterdam, winkeljuffrouw. K. Akkerman, N.H., Ko ningsweg 21a, Wijk aan Zee en1 Duin, ta- bakskerver. S. J. Zonderhuis, R.O., Klein Nieuwland 2, Harenkarspel, werkman. J. P. Leijen, R.C., Scharloo 12. Bergen, land bouwer. C. A. A. Hart, NIH., Fnidsen 103, Zaandam, winkelbed. F. El'te, N.l, Laat 105, Amsterdam. J. H. Sampers, R.O., Kennemerpark 21, Tégelen. W. H. Ab- bink, N.H, Baansloot 12, Amsterdam. B. J. van der Zee, N.H, Oudegracht 148, Heiloo, ass. huish. M. O. Vonk, N.H,-Em- mastraat 54, Rotterdam, verpleegster. J. Deugd, N.H, Drebbelstraat 9, Bakkum, groenteaboer. C. H. H J. Mone, N.H, EmmMkraat 4j, Haarlem. A. Greoff, R.O, C. Rijf, NH, Snaarmanslaan 61, Bergen, caféhouder. A. Molenaar, G.K, le Land- dwarsstraat 17; Hoorn, timmerman. J. R. Prins, N.l, Kennemerpark 2, Amsterdam, B. B. Crone, R.C., Schermerweg 0, Rot terdam, schilder. L. G. A Sehlichting, R. O, Ini'dsen 107, Amsterdam, student. G. Piek, Vr. Gem, Baanpad 39, Bergen, dienstbode. P. de Zeeuw, R.0, Verdron kenoord 11L Heiloo, naaister. C. Bol; N. H, Kan-aalkade 46, Haarlem, kantoorbed, A. Wi Swier, N,H, Spoorstraat 7, Alphen a, d. Rijn, leerl. klerk S, S. A. Vis, N.H, Karnemeliksbuurt 17, Amsterdam, timmei'- man- Wed. G Bo'ttger, N.H, Spoorstraat 24, Ourkarspel. J. C. Vonk, Rem, Nreuwl. singel 46, Sloten. J. Bos, N.H., Heldersche weg 35, Delft, opz. gasfabriek. F„ W. C. van Mierlo, R.O, Houttil 5, Arnhem. T. Bos, N.H, Geest 11, Leeuwarden, metselaar. N. C. H. de Graaf, R.C., Koorstraat 41, Helmond, kappersbed. C. J. Smi't, R.C, Fnidsen 95, Haarlem, kleermaker, J, Vink, N.H, Schelphoek 12, Amsterdam, sigaren maker. J. D. van Eij'k, R.K, Gremsstraat 10, Bergen, metselaar. J. de Vries, D'.G, Nieuwstraat 11a, Schagen, P. de Boer, O-K, Stationsweg 130, Enkhuizen,, kellner. J. en 0. Sehutz, N.H, Hofstraat 7, Am sterdam. M. A. Bergers, R.C, Laat 1'06, Bergen. L. van Groeningen, R.O, Emma- straat 13, Amsterdam. J. Grootegoéd, N. H, Spoorstraat 26, den Haag. J. Geek, RG, L.-Oudorp 7, Haariem, koopman. J. Biem.au, N.H, Drui venlaan 14, Jisp, hak ker. G, luit, N.IL, Uitweg 5, Bussu-m, ass. H. S. ML C, Jansen, NJEt, Linden- laan 87, Heiloo, schoenmaker. M. H E;u's- terbroek, R.O, Langestraat 39, Almelo, win keljuffrouw. H. van der Sluis, N.H./R.C, Lmdengracht 4, Zijpe, voeger. E. van Drtesten, NH, Jaagpad 38; Hilversum, strijkster. H. A. Barding, R.C, Overdie- pad 26, Amsterdam, bankwerker. B. H. M de Sonnaville, RG, Langestraat 68, N. Amerika, automobieibranche. L. A J. M. van Herpt, Tuinstraat 22, België. M, Vis ser, N.H./D. G, Ri'tsevoort 25, Zaandam. C. J. Huiberts, RO., Kraaubuurt Ga, den Haag. G, J. van Hoik, N.H/D'.G, Tous- saintstraat 11, Apeldoorn, adj. ingenieur H. S. M. II. J. Gilles, RG., Nieuwesloot 49, Bélgië, commiissionaax. L. Gilles, R.C, N'ieuwp.-steeg 1, België, melkknecht. YV. O. Rentenaar, NH, Karnemelksbuurt 24, Nieuwe Niedorp, dienstbode. J. Booij, Laat 2, Rotterdam, koopman. J. W. Flier- man, R.C, Stationsweg 130, Meppel, buffet juffrouw. P. Vermeulen, N.H, Omval 6, Oudérp, dienstb. G. Kluft, N.H, Prins Hendrikstraat 10, Heiloo, zaadhandelaar. J. N. Potharst, N.HL, Métiusstraat 15; Enk- huizen. F. G. Roobeek, R.C, Fnidsen 66, Noordwijkerhout, arbeider. P. G. L. Veer; R.C, Groot Nieuwland 6a, Rosmalen. p! G. Giskes, O.R, Sandersbuurt 23; Airnhem. G. van Distel, R.O, Scharloo 43, Dord recht, koopman. S. J. G. Ramakers, RO, Kanaalkadé 18, Bergen. J. Pouwete, G.K, Laat 150, Amsterdam, orgelmaker. W. C. Dekker; N.H, St. Annastraat 7, Zaandam, bankiersibed. A. Mijts, NH, Geest 1, Ilakkum. J. Klaas sen, R.O., Konings- ■S'traat 8, Rotterdam, paardenslager. A. van der Linden, N.H, No order kade 45, -Oas- tricum, spoorwegarbeider. J. Wjjte, R.C, Verl. Landstraat 21, den Haag, los werkman. J. F. J. Dubois, Westerweg 27, Roterdam, onderwijzeres*. F. L. J. Buschgens, R.0./ E.L, Langestraat 45, Haarl. Liedé. S. Bouma, N.H, Achi.cirstraat 51, Gaasteriaud; dienstbode. M. M. van Wéllvan .Rosma len, R.C, Eikétembergatraat 10, den Bosch. F. J. van Well, R.C, Eikelenbergstraat 10, Breda, opz.-teekenaar. T'. JKiestra,. N. HL, Kennemcrstraatw ig 120, Leeuwarden, ass. huish, J. A. Endel> RG, Langestraat 51, Amsterdam. S, Maasdam, N.H, Jaag pad 35, Delft, arbeider, G. K. Dijkman, N H, Rit'sevoort 1, Haarlem, ass. huish. J. Walles, NH, Keizerstraat 22, Texel, straatmaker. P. van dér Kléi; RG., Oude- grtaeht 153, Groningen, huishoudster. P, J. J. Smit, O.R, van 'der Woudeatraat 20, Haarlem, kruidenier. G. Ripping, Kenne- m er straatweg 23 Hilversum. A en M. van Baaien, NH, Kennemenstraatweg 23, Hilversum, dienstb. - G. Mairees; N.H, Ra men 12, Utrecht, klérk. J. Buijsman, N. HL/RO, Uitenboschstraat 13; Deventer, zandvormer. W. E'. van Zandbergen, E.C., Geest 11, Amsterdam, smid. P. H. den Dekker, NH, Véordam 11, Utrecht, schil der. J. H. Jöger, R.C, Heiligland' 18, Haarlem, reiziger. J* R Lukassen, RO, Geest 37, Winterswijk. L. J. Hackmann, R.O, Stuartstraat 68a, Hoorn, winkelbed'. A. van Gogh, Oudegracht 243, den Haag, rijkstuinb.-lecraar. D. Palteman», N.H, Heilig'land 30, Haarlem:, zadelmaker. J. Bos, Paternosteris'traat 4, Hengelo. A. S. Kuis, R.C, Scharloo 12, Bergen. C. P. Dagblad: Ik ben vroeger koemelker geweest, toen waa het een klein bestaan, maar thans is het een geldwinning. Daar nu het veevoeder, vo-oral de pulp, in prijs is gedaaldi, kunnen dé koemelkers; dé mélk wel leveren voor 12 cent in plaats van 20 cent tie woekeren." De schrijver betoogt dat de burgerij moest weigeren melk te- nemen die. duurder dan 15 cent, later 12 cent is, en vervolgt: „Bewerkt men nu de geheele stad door de melkgebruikers er voor te laten teékenen, dat zij in het geheel geen melk zulten nemen, voordat het voor 15 cent wordt 'aangeboden en men gebruikt de koffie en thee zonder melk, dan zal men dé gevolgen zien. Pakt het nu direct aau en we zulten slagen. Wanneer Groningen het eens wordt vóór de landverhu ring in 1920, dat men begin Mfoi 1920, als de koeien in het land komen, niet meer voor de melk wil geven dan 10 cent voor de liter, dan zulten de koemelkers wed zoo voorzichtig zijn en met de nieuwe inhuring van het land in het aanstaande voorjaar er niet weer zoo'n boogen prijs voor <zeven. Dan komt het in ordé. Elvenzoo moest het door geheel Neder land gaan -met vleeseh, spek en vet, dan zou de^ prijs daarvan ook spoedig datlon tot de prijzen als vóór den oorlog." Vis, N.H., Kooltuin 19, Epe, chauffeur. (Historisch.) Het is een feit dat de wo ningnood heel wiat last en zorg geaft. Ménig trouwlustig paartje ziet met ongeduld' hot oogeD'bli'k tegemoet dat een passend nestje zal worden gevonden. Dezer dagen vond oen jong huwélijkscandidaat een praotische op lossing. Na talrijke vruchtelooze pogingen om een huis te huren, slaagde hij er in; van een aan nemersfirma eeni woonark, direct voor het gebruik gereed; te verkrijgen. Verleden week Woensdag in het bezit ge- i steld' van dit kostbare pand, spoedde hij zich den volgenden Donderdag naar Amsterdam, om zich oor den huwelijkshand te doen ver- eenigen, in de rustige overtuiging bij zijne terugkomst (te Sliedreeht waar bij in betrek king iis) een „eigen haard" te vinden voor de wittebroodsweken. Het noodlot verstoorde deze zoete idylle. Door tot dusverre onbekende oorzaal. ge beurde in ie haven te Sliedreeht de cata strophe, waarvan de b "-uid'egom op weg o.ni ,'t «tadhuis «einberichi kreeg als volgt: „ark gezonken, geen onderdak, blijf wsar je bent." ATTENTIE S.V.P. i ^ermec^e beveelt ondergeteckende zich be« eefd aan voor 't leveren van DINERS aan huia vanaf 1. Mej. de Wed. M. DE WIT Lindengracht 2. Koopt u prima STRAATBEZEMS BOR STELWERK, ZIJLVEGERS; dat spaart geld uit. Aan het bekende adres Hekelstr. P. W. N. NAP, Borstelmaker. C 10, We hebben nog uit voorraad te leveren,: WILHELM 55, TURNERRAD ƒ40, W. O. K. 50, WODAN 50, DAMESRIJWIEL 60. Firma NIEROP en Co. TE KOOP EEN KACHEL (klein modél) in goeden staat. Te bevragen I. KOENOT, H'ékektraiat 8. TE KOOP AANGEBODEN een best wer- kend'e goed onderhouden NAAIMACHINE MET KAST (Winselmaun). Prijs 25. Adres KENNEMERSTRAAT'WEG E 96. BIED1 ZICH AAN voor het begin der week EEN NET MEISJE ALS' WERK- STER. GEDEMPTE BAANSLOOT 17. JUFFROUW VRAAGT ZTT-SLAAP- KAME'RTJE, met steokgelagenheid. Brieven onder No. S 135 bureau v. di blad. AAN KOMEN LOOPEN ROOD" GE STREEPTE POES m. witte pooten. Teruig te bekomen v. d. MEIJSTRAAT 6. TE KOOP van particulier EEN NET- en STER BURGERWOONHUIS. Prijs 2100. Te bevragen KANAALKADE 43; Alkmaar. DRIE zoo goed als nieuwe BURGERWOONHUIZEN, voor 5000. Ook per stuk te 'koop. Br. fr. Bureau van dit blad No. IJ. 138.' GEVRAAGD EENE NETTE WERK VROUW 8 maal per week, van dés morgens half 8 tot 10 uur. DO'ELE'^STEAAT 28. "te KOOP EEN GOED BILLART, klein formaat. Te bevragen LUTTIK-OUDORP 91. HET ADRES VOOR 2e HANDSCII RIJWIELEN IS DE FIMA NIEROP EN CO„ BREEDSTRAAT 30 VOOR WINTERHANDEN EN VOETEN ende men zich tot de igoedlkocpe drogisterij „DE. VOLKSVRIEND." 15 -cent per doos. 15 cent per doos. KEIZERSTRAAT 36, ALKMAAR. Voordrachten; Tooneelstukjes en Cabaret liedjes, Bruiloft®- en Fee tartiketen, Versie ring, Laimpièns en Scbertsartikelen. Steeds bet nieuwste. Beleefd aanbevelend, I. KOENOT, Hekelstraat 8. HEEFT U LAST VAN RATTEN OF MUI- ZEN. Wend u tot de goedkoope Drogisterij DE VOLKS'VRIEND, Keizerstraat 36, Alkmaar. 15 cent per doos: TE KOOP EEN DAMESFIETS in goe- dén staat 25, een 3 vlams Gasconvoor 1.50 4 sterke matten Stoelen 8, 1 ronde Tafel 8.50, een Vulkachel 10. HEIKELSTRAAT 7. BONT-REPARATIE-INRICHTING SNAARMANSLAAN 44. R1UTME KEUZ'E BONTKRAGEN F/ MOFFEN. Aanbevelend KAMPER-GROENLAND. WORDT GEVRAAGD voor begin Januari EEN NETTE BAKER. Adres Bureau van dit blad. TE KOOP: 3 MEISJESMANTELS, 3 donkere, 1 lichte OVERJAS; 2 JONGENS- BROEKJES, 1 KLFINJASJE (gedragen). Adres voormalig Tolhuis, Kennemerstraat weg. Niet op Zondag. TE KOOP GEVRAAGD een „BANJO", Adlres Hotel „DE BURG." TE KOOP 1 ZWART GEKLEED HEE'- RENOOSTUUM en 1 REGENCaPE. Adires voormalig Tolhuis. KENNEMER- STRAATWEG. (Niet op Zondag.) BIEDT ZICH AAN NET MEISJE, 15 j.,'voor de morgenuren of Vrijdag en Za terdag den geheelen dag. Brieven Bureau v. dl blad onder lette Z 140. TE KOOP GEVRAAGD EEN VELO- WASCHMACHINE met of zonder wringer. SINT ANNASTRAAT 4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6