Atigit-siroop Dit ii Sltl It kll|: UPS' H1SIB Vrijzinnige Kiezers. Opsnta Uitvoering In liet lokaalj't Vergulde Paard Spreek- HISIIUIMi II 5°|o PandtirIevenèlöÖ0|0 Bank van Wlsseliok. ALKMAAR SCHAGEN. 10130 P.K. I. H. C. Tractor „TITAN", Petrole n m motoren Electro motoren - Poldergemalen, Crin Végétal II Gel) uit Purol Vriidags vanlOtot4iiur. Alcmaria Cacaopoeder r-yRvMEFm.WML Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel 212. Stemming voor 2 Notabelen OI 2 Bericht. Vertegenwoordiger Intern. Harvester Comp. HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDER- GROOTE SORTEERING l^cTU'iiU IE 8ESTE BtlRSTSIRoar J. li. V. cl. GELIK Ge hebt ons de overwinning in liet Kics- kollege bezorgt, we rekenen eveneens op U a.s. MAANDAG 10 NOVEMBER, de beide aftredende Notabelen te helpen herkiezen, n.l. do hveren G. H. KR en M. L. C. POOL.' «stolt ^<2>:rlaL:rtjggto&L&Lxr BERGEN (N.-H ntoed^ voorradi, HAM HAMSPEK. 110 L1' E N S. 110 0 EDKAAS. OiN T UIJ TSl'ËK. KOOK V JLE EfcCH. PEK Li V LEKS CM. TOiNUE s WtHtóT. BOTERHAMMEN W OÜAK li RE LI) L LEVERWORST. METWORST. RAL WE ROOKWORST. A. MAASEN Nergens lekkerder FIJNE OUDÉ MEIKAASJES 40 plus. dan bil Zondag 9 Nov as. Harmonie „Aurora", afgewisseld door VOORDRACHTEN. Eutréo 60 Cent, Willem van ^uure, Mient 15, Gebn. SPANJAARD. - Lange&traat. HÏPÜfHEEKBANK TE SIERIKZEE. J. J. COCK- H. J. KORLVINKE. xxit voorraad. Deze tractor is ingericht voor ploegen, eggen, zaaien, ffliaien, binden, drijven van (lorschmachiiie 41 met stroo-pers en het vervoeren eivan stationair vervoerbaar. l* Ij Tl I IkC (fflg j Heerlijker poeder is tot op heden niet gefabriceerd. K. ACKEMA, Th. v d. VOORT, te Alkmaar Adres: den Heer OOIJEVAAR- KG. f2,-,. K.U. f 1,05, y.o K G. f 0,50. in vierkante bussen met bruin etiket: y, K G. f 3,- K.G. f 1,50 0,80 - 0.37% Interc Telef. 604, Alkmaar. Het Stembureau is geopend van 91/,12 uur, vars 121/22 uur en van 69 uur in de Consistoriekamer van de Oroote Kerk. HET BESTUUR VAN DE VER. VAN VRIJZ. HERVORMDEN EVANGELISCHE UNIE. KANTOOR ALKMAAR (voorheen J, DE LANGE C.J.zn.) waarvan da vaorwaardan te haren kantera verkrijgbaar zijn. Aanbevelend, van de van den Heer Jb. Groot. regenovar de Steenanbrug. machines in elke uitvoering en prijs voor handen. Electrisch werkende. F.SUBHieTK» In omloop rnlm Verkrijgbaar: Te ALKMAAR bij de De Directie m mi harsten an kloven! 1 houden voortaan spreekuur Ritsevoort I. Alkmaar. Verkrijgbaar bij Uwen leverancier in rond® bussen met blauw etiket: Hei W i t1 e H u 1 s OVERJASSEN Zeer lage prijzen Deze siroop zuivert de Ion» gen van slijmen, welke zich in de diepere luchtwegen hebben vastgezet, werkt zeer verzachtend, hoeststillend, slijmoplossend en bespoedigt de genezing. Per flacon f 1.50. Bij Apoth. en Drogisten. Een VILLA of PENSIONGE, BOUW met veel grond, gelegen straatweg Egmond aan den Hoef. Het pension wordt jaarlijks druk bezocht. Door de vele ruimte kan ook veel uitgebreid worden, wordt veel in verdiend. Zes weken na koop leeg en te aanvaarden. Dicht bij zee en duinen. Een flink WOONHUIS, met groot lokaal, reuzenzolders en ijzerstera, voor alle groote doeleinden geschikt. Dicht bij de markt en 't Kanaal. Zes weken na koop leeg te aanvaarden. Flink PAKHUIS met WONINO, Koningsweg, Alkmaar, beneden en boven direct te aanvaarden, dicht bij de Markt. Flinke STALLEN voor koeien en paarden, met hooiberging en mooie BOVENWONING, gel. Lindegracht bfj het Ritsevoort. Zes weken na koop leeg te aanvaarden. RENTENIERSWONING, Snaar, man&iaan, zes weken na koop leeg an te aanvaarden. HEERENHUIS, Vcrdronkenoord, leeg, direct te aanvaarden, koopsom billijk. TWEE WOONHUIZEN, Keet» kolk, onder gestanddoening der huur. TWEE WOONHUIZEN, Over» diestraat, als boven. TWEE WOONHUIZEN, Over» diepad, als boven. RENTENIERSWONING, Metius- straat, als boven. Flink BU R GERWOO NHUIS, Wognutnsehe buurt, idem. RENTENIERSWONING, Station, straat, als boven. Mooie BOERENWONING met ruim 2 H.A. zeer vruchtbaar wei» land, Wognutnsehe buurt, Alkmaar. Prachtig voor fabrieksgebouw of an. dciszins. Zes weken na koop leeg en te aanvaarden. Ruim 2 H.A. 15 Aren vruchtbaar WEILAND, gel. te Bergen. Met Kersttijd 1919 te aanvaarden. 2 H.A. eerste kwaliteit WEI» LAND, voor alles geschikt, gel. te Avcnhorn. Met Kersttijd te aanvaard den. Mooi voor geldbelegging. 6 TUINTJES of BOUWTERREIN, Heilooërdijk bij den Straatweg Alk» maar, Kersttijd te aanvaarden in z n geheel of afzonderlijk. Te koop een VERGUNNING, di» reet te aan\sarden, Alkmaar. Prachtig HEERENHUIS, geheel nieuw en prachtig geschilderd en be» hangen, direct te aanvaarden, leeg, Stationsplein. Met veel ruimte. En voorts verschillende perceelen. Inlichtingen iederen werkdag, niet op Zondag, bij A. v. DIEPEN, Ma» keiaar, Spoorstraat E 3, Alkmaar. Telef. 574. Geld beschikbaar op 1ste hypotheek op weilanden, direct be» schikbaar. i i 4°ioSPAARBANKB0EKJES ui.- ALLES EIGEN BEREIDING. ii JHXhi .tl IX, Fui-iscu, Telei. SZ6 W', DK WAAL Jr., tóvrloujiii SnaariuHu.lHnn, Telef. 322. Da prijs is f 2,75 per stuk N.V.VJ. WIGLAMA ZW-KT en BLOND IIIV KluK.% ItKI.A&U is het alvorens te koopen O.NIK KKMOKhTKKUK OFFKUTUS AtN TK VKiUl.X j kit ii n «mi rlh kwiuiliim uil tvurruHil ievernn. Importeurs: J. MUNZER Co, Rottord-im. Telefoon 13464 Ruwe en springende handen, schrale en strakke huid, gespron gen lippen, winterhanden en wintervoeten. Deze zalf bezit een groote ge neeskracht. Tevens voortreffelijk heelmiddel bij brand-, snij- en stootwonden. ontvellingen, smet ten der huid, zweren en huid uitslag. In tloozen van 30 en 60 et. Fabrikant A MIJNHARDT, Pharm. Fabriek Zeist. Btj Apoth. en Drog sten, jj Da Alkmaarscha Stooms;esn- houworij Firma W. F. Stoei Zoon i«vert aiie soorten Herdstean, Zandstaan en Marmarwerk. Cacao 99 99 THiKl-Teelmiker, THiularta, vera lann VI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7