DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ho, w66 1919 DINSDAG 11 NOVEMBER. cn mmm*? citaat mi 2 ibfaden, Honderd een en twintigste Jaargang JDeze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs by vooruitbetaling por 8 maanden voor Alkmaar 1' 2.—, franco door het go- heole K^'k f 2.50, Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Pof regel f G.20. B$j groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEKMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Telefoonnummer 3. Xelelnr. Ssdacüe S3. Prijs der gewone Advertentiën pi% BUITENLANDSCH OVERZICHT. Lloyd George heeft in de Gildeuhal het wooru gevoeru voor een uitgelezen gezei- ecuap, aai voor hot bauKet van den Lora Ma- yor ütjeen gekomen was. Nauat ue Lord Mayor een dronk op den Votkeuoond uugebracut ho'L heelt Lloyd üe orge een uitvoerige reue genouden, waarin hij een overzicht van de huiteulanasche poli tie k neeit gegeven. t tij wee* er op, dat het Europcesche schrik bewind voorbij was, maar «Jat men nog het hOotü aan verschillende gevaren zou moeten bieden, lal van moeilijke vraagstukken moe ten nog geregeld worden. Zoo is er o.v. het vraagstuk van de Adria- tische zee, waarvoor meu een regeling moet zieu te vinden, die vereeuigbaar ts met de be langen en de eer van den dapperen Itahaan- sciien bondgenoot, voor wieo Het Engelsche volk steeds een groote genegenheid heeft ge had. Anderzijds verklaarde Lloyd George van meeuing te zijn, dat gerechtigheid moet we dervaren aan de nationaliteiten, die door de inspanning en het lijden der geallieerden ouuer wie Italië de eerste was van het Oo&tenrijksch juk bevrijd zijn.' Dan is Turkije er nog, een staat die in vre de en oorlog altijd lasug is geweest. De geallieerden zijn net over de voornaam ste beginselen van de regeling met Turkije eens. Allereerst moet er een einde komen aan hef T urksdie wanbestuur in landen die door Grieken, Arabieren en Armeniërs bewoond worden. De poorten van de Zwarte Zee moe ten voor alle natiën vrij zijn en de bewaking kan niet langer toevertrouwd blijven aan een mogendheid die het vertrouwen geschonden heelt en die poorten op last van de Pruisische militaire heerschappij voor den neus van de geallieerden heeft aichtgcworpen Wat de andere kwestie betreft zijn er geen onoverkomelijke moeilijkheden bij de verdee- iing van de verantwoordelijkheid onder de geallieerden voor het waarborgen van dit be leid. Vervolgens sprak Lloyd George over Rus land, waarover hij minder optimistisch ge stemd bleek. Hij zou gelukkiger zijn als hij wist, dat de Russische warboel zijn ontknoo- ig nabij was. /óór eeulge weken was cr kans op een spoedige regeling en zag de toekomst cr veel belovend uit. Maar nu wees alles weer op een verlenging van de bloedige worsteling Het succes der troepen, die de Bolsjewiki moesten overmeesteren, was niet groot. St Petersburg was niet overrompeld en de schit terende opmarsch naar Moskou was tijdelijk gestuit. De laatste rebichtcn uit Omsk waren wei nig geruststelling maar toch zeide Lloyd George niet te geloovcn dat de Bolsjewisti sche legers geheel Rusland zouden veroveren omdat de boeren in hun hart het bolsjewisme verfoeien. Een eindelooze reeks van veldtochten zou dit vruchtbaarste gebied ter wereld te gronde richten. Had hij vroeger voorspeld, dat het bolsje wisme niet met het zwaard onderdrukt zou kunnen worden, hij wcnschte thans, dat die vorspclling te schande gemaakt zou worden wam de beschaving kan geen verward en vewoest Rusland gebruiken. In he begin van dit jaar deed de Opperste Raad een poging om tusschen de elkaar be oorlogende groepen in Rusland den vrede tot stand te brengen. Maar ale groepen in Rus, land v/aren op verovering uit. Wellicht zullen de mogendheden spoedig .in staat zijn hun pogingen, met meer succes te vernieuwen. Reeds werden honderd millioen pond aan materiaal en steun in allerlei vorm, naar Rusland gezonden en deze, eereschuld moest Engeland betalen. Wanneer de winter aan alle groepen in Rusland tijd geeft om nog eens ove den toestand na te denken, zal er zich voor de groote mogendheden nog wel een gelegenheid voordoen om den, vrede te bevorderen. Afgescheiden van Rusland noemedë Lloyd George den toestand! goed. Men kon nu een maal geen terugkeer tot den gewonen toe stand in een jaar tijds verwachten. Werk en vertrouwen waren noodig, waar op ook Clemenceau in zijn rede te Straats burg reeds had gewezen, Engcland's positie is in vergelijking met andere landen sterk en de cijfers van ae han delsbeweging wijzen een aanmerkelijke ver betering aan, Dc arbcidersmoeilijkheden waren in Enge land minder dreigend dan vroeger en er hcerschte een betere stemming tusschen kapi taal en arbeid. De moed, die het Engelsche volk door de groote moeilijkheden van den oorlog heeft gevoerd1, zou het wel in staat stellen het tweede jaar van den vrede met nieuwen moed tegemoet te gaan. led°<* moest zich met hart en ziel op zijn iak toeleggen, cn dan zou men. volgens Lioyyd George niet alleen de verwoestingen v*a eten grooten oorlog herstellen, maar een tijdperk van vorspoed ingaan, zooals Enge land nooit aanschouwd had. Natuurlijk heeft de rede van Lloyd George heel wat critiek uitgelokt, De Daily Chronicle vindt, dat de bolsjewi ki lang zoo sterk niet staan als men uit de rede van den premier zou moeten opmaken De Daily News vindt de nieuwe vredes voorwaarden der Bolsjewiki redelijk en meent, dat de anti-bolsjewismsche legermach ten niet meer in een positie zijn om de po gingen der geallieerden totverzoening te trotseeren. De Times is van meening, dat dc Britsche regeering in Rusland een dubbelhartige po litiek volgt en bepleit een politiek van gesta- djge, morcele, stoffelijke, staatkundige cn di plomatieke aanmoediging voor degenen, die in Rusland en Azië in het belang van de ge allieerden vechten. De Daily Express ss ten slotte var meening dat Rusland vrij van buitenlandsei.e inmen ging moot blijvendaar het bolsjewisme zich zelf zal moeten vernietigen. Het Russische vraagstuk blijft voor de ge allieerden een uiterst lastige kwestie, niet al leen omdat zij rekening moeten houden met de verschillende, belangen dér volksgroepen cn legermachten in Oost-Europa zelf, maar ook omdat zij in eigen landen .op groot ver zet bij interventie stuiten. Men behoeft zich slechts te herinnoren hoe in Engeland kort geleden de arbeiders zelfs met staking gedreigd hebben, wanneer Enge land zijn troepen uit het Russische gebied niet terug trok en hoe toen, door het wegne men der land in irsd i visies, de Engelsch e re geering geoond heef de macht der arbeiders organisaties niet fe onderschatten BUITENLAND. DE REVOLUTIEHERDENKING. De revolutie-herdenking heeft te Berlijn niets van de groote onlusten verwekt, die een belangrijk deel van de bevolking verwacht had. Voor deu 7en, Sen ea yen November wa ren ernstige demonstraties en nog ernstiger pogingen voor de nieuwe revolutie aangekon digd, doch het resultaat is vrijwel nihil ge weest. De 7e November was de geheele stad kalm. De politieke stakingen zijn geheei eu al mislukt. Gisteren bemerkte men in Berlijn niets van'een revolutievieriug. Verkeer, ban- del eu industrie gingen haar gewonen gang. Heden werd het "eigenlijk ernst met den her denkingsdag. Van aezen gedenkdag is echter weinig terecht gekomen, voorzoover het een medewerking van de geheel links-staande oe- volking betreft, Berlijn is thans bedekt met een dik sneeuwkleed en de menschen gaven er de voorkeur aan warm in huis te blijven, bo ven een verblijf in de open luebt, waar het buitengewoon ruw en koud was. Verschillende demonstraties zijn in Berlijn en in de voorsteden op touw gezet, doch wer den zonder de Rijksweertroepen uit el kander gejaagd. Een demonstratie van 3000 personen, welke op weg naar het kerkhof der in Maart gevallen soldaten, waar ook de re- volutieslachtoffers begraven zijn, werd zon der de minste moeite uiteen gejaagd. Niet minder hebben de onafhankelijken en Commu nisten getoond, dat zij er waren en wel daar door, dat zij het gedenken van de revolutie slachtoffers rood schilderden en verder door het met roode vlaggen voorzien van verschil lende openbare gebouwen. Behalve deze ge heel platonische uitingen hadden heden even goed geen revolutieviering plaats, voorzoover het een demonstratie van de zijde der re- volutionnaire bevolking betreft. Van de redevoeringen, die gehouden zijn, zijn alleen die van Scheidemann, Ledebour en dr. David van belang. Scheidemann sprak over het herdenken van de revolutie der meer derheidssocialisten. Hij gaf in zijn interessan te rede een overzicht van de eerste revolutie dagen en wees er op, dat hoe ook van den kant der rechtsche bladen op de resultaten van de revolutie gescholden wordt toch de revolu tie in het algemeen bewonderd moet worden, rekening gehouden. Er werd zorg voor gedra gen, dat het corps beambten en staatswerklie den haar plicht deed in deze zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden bleef doen. Verder merkte hij op, hoe het begin der revolutie vlot van' stapel liep ën hij geen moeite had zich te vertoonen inet die politieke tegenstanders die voor en in den oorlog hem vijandig ge zind waren, doch bij de revolutie hem de vriendschapshand reikten voor een geregelde samenwerking. Slechts de onafhankelijken en toenmalige Spartacisten hebben roet in het eten gegooid. Scheidemann verklaarde, hoe de vriendschappelijke stemming en de vriend schappelijke samenwerking ophielden, op het oogenblik, dat Ledebour in den Rijksdag trad en Scheidemann ernstige verwijten begon te doen. Ledebour stelde voor een regeering te vormen, die de geehele macht aan de arbei dersraden zou overdragen. Scheidemann ver klaarde met trots, dat hij hierop niet is inge gaan en geloofde, dat het hieraan te danken is, dat van 'de revolutie nog Duitschland nog gered is wat er te redden viel. De rede van Le debour was natuurlijk dwars tegen de uitla tingen van Scheidemann in en geen gelegen heid liet deze spreker voorbijgaan om Scuei- demann aan te valten en bet verraad van de Duitsche sodaalderoocxatie aan te toonen. Hij ging zelfs zoover te verzekeren,, dat bet oor spronkelyk in de bedoeling van Ebert en Scheidemann gelegen had, om na eenigen tijd den keizer en, ex kroonprins weer naar net land te balen m dus met eeo betrekkelijk klei ne wijziging de monarchie te herstellen. Dit laatste kan tegengesproken worden. Zelfs indien de felle revolutóonaaire woeliagen voorbij} zulle® zijn ?a de tegenwoordige regse- ring zich geconsolideerd zal hebben,, zal er geen sprake van zijn de moarcJtue weder in te voeren ea dat bet de monarchisten gelukken zou cn tegenrevolutk te verwekken. De rede van dr. David handelde, evenals die van SdneidSMMöp over da geaebkdeais sm L@t jonge rswluÜoMsirc Duitaehiaadj doelt Iki ova .«geas gem bijzondere punten «m bespre* kiïiig, OEVERVEE DEDIG ING. De Missouri verslindt voortduKad het land aan zijn oevers, en beeft reeds den aantal kleine stadjes ontvolkt en verzwolgen. Men drijft in bet oeverwater bier en daar lange betonpalen in den grond, palen van zeven en meer meters, die men door spuiten indrijft. Aan hun kop zit 'n stalen ring, waaraan men een honderd a tweehonderd kleine hoornen met takken en twijgen aan kabels vastlegt. Die takkenmassa breekt de kracht van den stroom, daardoor zet die ter plaatse veel zand en grind en slib af, dat tusschen de hoo rnen een dam vormt, veel sneller en beter dan men ooit met zinkstokken en rijswerk, enz. zou kunnen bereiken. Verscheiden Amerika nen die deze oeververdediging gezien hadden, hebben bedreigde landerijen zeer goedkoop gekocht en er thans een veilig bezit van kun nen rnakm. EEN MIDDEL TEGEN KINDER STERFTE. In Tcmr-s (Fr.), heeft men een.' eigenaardig middel toegepast om de kindersterfte in de tehuizen voor kraamvrouwen te verminde ren. Het kwam daar n). veelvuldig voor, dat de moeders, na de bevalling, de 'kraamzaal verlieten met achterlating van bun jongge borene, die dan dikwijls door gebrek aan moedermelk, sterft. De prefect van het de partement Indre-et-Loire beeft toen deze sterfte, die mot minder dan 60 pot. bedroeg, ineens op 2 pet. teruggebracht door den vol genden maatregel: Tegenwoordig worden de moeders na de bevalling in de zuigelingen- afdeeling gehuisvest, gekleed en opgevoed en krijgen bovendien nog een loon van 1.25 frs. per dag voor het zoogen van hun eigen 'kind. Sedert de invoering van den maatregel komt het nooit meer voor dat een moeder haar 'kind in den steek laat' tijdens de drie eerste maanden, waarvoor de regeling geldt. DE VLAG DER 'DUITSCHE PARLEMENTAIRS. Een gedeelte van de witte vl'ag, waarmede de Duitsche parlementair», die den wapen stilstand kwamen verzoeken, de vijandelijke linié o'p 7 November 1918 gepasseerd zijn, is door de Fransehe regeering aan de Belgische ten geschenke gegeven. Het stuik wit linnen© is op een achtergrond van leer genaaid, en in een lijst gezet. Op den achtergrond -staat te lezen „Fragment van d'e witte vlag onder dek king waarvan de Duitsche parlementair» te Capelle op 7 November 1918 o.m 8 uur nam., in de Fransehe linies toegelaten werden. Bij die gelegenheid was het, dat het trotsche Duitschland den vrede kwam afsmeeJken en zich overwonnen wist." UIT. DE AMERIKA AN SC HE SCHOOL. In „School en Leven" schrijft een dame, die „Nora" onderteekent over „Een jaar op school in Californië" (oip de Public High School, dat is de H. B. Si.) „De State University of California omvat n.l. niet alleen de studierichtingen van de universiteiten, maar is tevens de hoogeschool voor aanstaande leeraren. D'eze moeten in het laatste halfjaar van hun vierjarige stu die, behalve ©ollegeloopen, één uur per dag onder toezicht les geven. „Voor elk Departement (vak, b.v. E'nglisch Department) op d'e University High School zijn een headteacher en eenige leeraren (re gular teachers), aangewezen om in hun klas se toezicht te houden op 't lesgeven van de practice teaehera „De eerste paar weken moeten de practice teachers lessen volgen van de regular tea chers. Na een maand ongeveer neemt de practice teacher t' Lesgeven over, maar de regular teadher 'blijft adhter in 'zijn klas aan zijn lessenaar zittén om de les te volgen en, zoo nu en dan, als 't noodig is, eens een handje te helpen door met een voorstel of een vraag tusschenbeide te komen. „Doordat de regular teacher bijna altijd bij de les tegenwoordig is kan hij (of zij) be- oordeelen of de practice teacher geschikt is. Heeft deze voldaan aan het «ind van de term (half ja,ar) dan wordt rapport over hem uit gebracht bij den director of the sdhool, wel te onderscheiden van dien later te noemen principal, in Holland directeur genoemd, die tevens college geeft ia opvoedkunde aan de Universiteit. De practiceteacher moet dan, voordat hij geplaatst ban worden aan een H. B. S. in een groote plaats, nog een jaar les geven op een Country School. „Zoo gauw al» het echter uitkomt, dat de practice teacher niet geschikt is, moet hij op haalden met les geven en heeft hij dus een kans om «ja richting te veranderen, terwijl hij nog op de Universiteit if. „Waterde betref^, ten edrste beginnen de leerlingen niet met te denken: „Een nieuwe leeraar, die zullen we eens heerlijk er tus schen nemen." Over algemeen gaan ze uit van 't idee, dat m samen werken met de leeraren: „Zij die niet in Anrik geweest kun nen zich niet licht indenken hoe dit beginsel werkelijk in praktijk wordt gebracht en maar niet een phrase is. „Dit moet dunkt mij 't orde honden gemak kelijker maken voor den leeitaar. Je be schouwt een leeraar als een. wiend, niet als een Mood-zakelij'k kwaad «s£ iemand tegenover wien je je klein heeft te v elen. „Daarmee wil ik mist zeggen, d'at er nooit standjes vielen, dat we allemaal even zoet en gedween waren. Maar zoover ik 'me herinTer, is er in dat jaar maar eens iemand uit dt gestuurd. Ik voor mij vond' dat er in de klas zoo'n vrije, frissch© geest hserschte en ik schrijf dat grootendeels toe aan die jonge teacher» die zich nog heélemaal in ons (ken den denken, met ons me© leef den en mee grap pen maakten." „Voor toelating tot de Universiteiten in Amerika worden geen eindexamens vereischt Aan 't eind van den cursus wordt echter een diploma uitgereikt, waaruit -blijkt, dat de leerling de vier High-schooljaren (Gram- mar -School lagere school 8 jaar), met succes heeft gevolgd'. Voor het eind-diploma zijn- minsten 16 cre dits noodig. Een credit fcrijlg je na een jaar voor een vak, waarvoor je als eindresultaat (na alle rapporten en ein-d-repetitles) een 2 of een 1 hebt. De cijfers gaan 'au 6 tot 1 ('bij ons zijn 2 en 1 dus 810)-. „De leerling neemt elk jaar 4 vakken die hij dat jaar eiken dag 'krijgt, dii. 5 keer per wee-'k (Zaterdag is een heol© vrije inplaats van onze Woensdag- en Zaterdagmiddagen). „Per jaar kan men dus 4 -credit» halen. Neem je elk jaar 4 vakken, d'an heb je na af loop van de 4 High-Scho-ol jaren de ver- oischte 16 -credits voor het diploma. Enkele vakken zijn verplicht; en -ook het aantal cre dits dat je er voor moet hebben. De rest van de credits zijn facultatief (electieve.) „Oip de High Sichool kan men op die ma nier al zoo v-eel mogelijk zijn richting bepa len. „De Public High School is toegankelijk voor ied'eren, schoolgeld wordt er niet be taald. De leerplicht strekt zich uit over de grammar en highse'hool. Daardoor heeft men er zoowel leerlingen, die later doorstudeeren, als jongens en mei- jes, die na qfloop van de High-School dadelijk moeti.' verdienen. „Behalve de verplichte vakken, die den leerling, welken kant hij ook opgaat, eenige algemeene ontwikkeling geven, worden de vak ken gekozen. Zoo kunnen jongens en meisjes met credit voor timmeren, of een ander am bacht (ehop werk) stenography, type-wri ting, bookkeeping, na afloop van de high -sdhool met hun diploma dadelijk geplaatst worden." Het uitvoerige artikel -geeft een tabel v-an de verplichte en -de facultatieve vakken, doet mededeelingen over het studieleven en zegt: „Mijn heerlijk schooljaar werd besloten met de graduation exercises, waar-bij aan de gra duates d-e diploma's werden uitgereikt. Dit is een plechtigheid!, waarbij niet alleen de heele school aanwezig is, maar' ook de ouders en vrienden van d'e graduates. „Ook hier trof me weer de gelijkheidsidee. De jongens waren van zelf gelijk gekleed', maar de meisjes moesten oolk een uniform costume hebben. In een vergadering van de Senior-Girls hebben we 'hierover beraad slaagd met het hoofd van fyet Englisch De partment, die om zoo te zeggen een onder directrice was. Het idee: witte rok en blouse, werd verworpen. De eene zou met een zijden blouse, de and'ere met een katoenen kunnen •komen. Deze laatst zou dat verschil- voelen en ofschoon ze fier het -hoofd omhoog zou houden en denken „I d'om 't -care" toch zou er iets zijn d'at den avond minder prettig voör haar zou maken. „D'e graduaion moet voor allen, -zouder uit zondering, een glorierijk einde zijn van de High.Sohool-jaren. Er werd besloten tot cap and gown (toga en baret) donkerblauw met een gouden kwast -op de baret blue and gol-d de kleuren van onze -school; niet zwart, o-md'at hetzelfde costuum bij de Uni- versiteits-plechtigheden zwart is.' Het slot van het artikel, waaruit no-g weer eens dankbaarheid voor het genoten onder wijs spreekt, Luidt „Het spréékt van zelf, -dat dit geen volle dige beschrijving is, maar ik heb getracht 'hiermee een beeld te geven van de inrichting, waaraan v-oor -mij zulke prettige herinnerin gen verbonden zijn." DE VERKIEZINGEN IN OPPER-SILEZIë. De gemeenteraadsverkiezingen in Opper- Silezië hebben over het algemeen ten gevolge gehad? dat het centrum en de meerderheids- socialisten veel stemmen verloren hebben en de Polen overal meer stemmen hebben gekre- en, vooral m de p'lattelandsgemeenten. Over et algemeen kwam 60 percent der kiezers aan de stembus; in weinig gevallen was hef percentage hooger. HET DUITSCHE VERBOD OM IN RUSSISCHEN DIENST TE TREDEN. Bij een besluit van 5 dezer hebben de mi nister van 's rijksverdediging en het hoofd van het legerbestuur hun vroeger verbod her haald aan allen, die tot het leger behooren, om in Russischen dienst te treden, manschap pen te werven voor den Russischen dienst en deel te nemen aan de voorziening van materi eel vocr de Russische troepen. Naar de Vos- si. Zeiung meldt, zal tegen hen, die in strijd met het verbod handelen, met groote kracht worden opgetreden. COMMUNISTISCHE PLANNEN IN DUITSCHLAND. Te Karow bij Wismar is onlangs een bij eenkomst gehouden van communisten,die met de grootste zorg geheim is gehouden. Niette min is deze vergadering door de regcerings- troepen overrompeld: Naar het Berliner Ta- geblatt meldt, is bij die gelegenheid een pro gram van actie gevonden, dat o. a. de volgen de punten bevt: In de fbrieken moeten ge wapende aanvalstroepen gevormd worden Alle bedrijven moeten tot stilstand worden gebracht. Al de groote bctoogingen moeten vermeden worden. De bedrijven moeten tegen de aanvallen der troepen worden verdedigd. Kan men een fabriek bij een aanval niet meer houden, dan moeten alle werkutigen en voor al de stoomketels door ontploffing vernield worden. Alle levensmiddelenkantoren moeten bezet worden. Alle instructies zullen uit Ber lijn komen. Steunpunten van de organisatie zijn Bremen, Leipzig, Halle, Stuttgart en Berlijn. Alle economische stakingen van loka len aard moeten met alle macht onderdrukt worden. Specialisatie van de stakingen: De bedrijven moeten in de volgende volgorde Spoorwegverkeer, levensmiddelen, en dan de rest tot stilstand -orden gebracht. Financi- eele steun en m<uaieeie hulp is door Rusland beloofd. Er moet onmiddellijk worden ge meld hoeveel wapens en wat voor wapens voorradig zijn, of voldoende aanvalstroepen gevormd zijn en welke maatregelen tot nu toe genomen zijn. KOLENGEBREK OP DE DUIT SCHE SPOORWEGEN. De Politisch Parlementarische Nachrich- ten meldt uit het Pruisische ministerie van spoorwegen, dat de vrees, dat het goederen verkeer door gebrek aan kolen voor de spoorwegen belemmerd zou worden, reeds verwezenlijkt is. In het district Hnnover zijn de voorraden bij de groote locomotiefloodsen geheel opgebruikt. Het goederenverkeer wordt door gebrek aan kolen zeer belem merd Op de lijn HammBerlijn moest een gedeelte van de laadinrichtingen gesloten worden, waardoor het bijvullen van de ten ders ten zeerrse vertraagd wordt. Ook in het district Altona en in het bijzonder op de groote Hamburgsche stations en te Stettin klaagt men over gebrek aan kolen en over ernstige storingen- in het goederentransport, die daarvan het gevolg is. Daar de voorra den van de spoorwegen op belangrijke mid denpunten reeds zijn opgebruikt, moet men ernstig rekening houden met een gedeeltelij ke staking van het goederenverkeer als niet onmiddellijk voor een betere aflevering ge zorgd wordt. EENIGE NIEUWERE ETYMOLOGIEëN. Bij de namen Kattegat en Skagerak heeft men tot dusver aan Noorschen oorsprong ge dacht. Zoo leidde men Kattegat af van Oud- noorsch kati een bijzondere soort van boot, en gata weg, straat. Vap der Meule be toogt in een uitvoerig artikel in het Tijd schrift voor Nederlandsche Taal- en Letter kunde, dat we voor beide namen een Neder- landschen oorsprong moeten aannemen. Een kattegat is eigenlijk een kleine ronde opening in de deur van een pakhuis, waardoor me vrouw Poes passeeren kan. De beteekenis-ont- wikkeling zou, dan zijnnauwe doorgang, eng vaarwater, gevaarlijk, „smerig" watertje. Voor de Nederlandsche zeelui en carto- graphen Skagerak en Kattegat zoo benoem den, droegen ze den naam van Noordzee, Ska gerak beteekent dan het Rak van Kaap Ska- gen. Rak eind water, zooals in Damrak. De Nederlandsche oorsprong blijkt ook uit vergelijking met Skagens Rev. waarin Skagen een anderen uitgang heeft. &LKMAA1SCIE COURANT DirecteurO. H. KRAK. HooSdredacteur: TJ, N. ADEMA,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1