mzm mtrndim De S^'jet-.te^erirg be Berlijn heeft toegestemd, dut 3 DuiUche .gijielfrs naar Duittóiandl 'kunnen var teekksn, voor d'e uit wisseling' van Radak. De arbeider? cp cte Duiteclie werden verwierpen liet voorstel lot wederinvoering van, stukwerk. Italiaansche regecringstroepen en troe pen van d'Annunzio zijn slaags geweest. Hot bestuur van het vakverbond heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt ge zegd, dat de staking der mijnwerkers ge rechtvaardigd is en waarin dezen steun van de georganiseerde arbeiders wordt beloofd en een beroep wordt gedaan op den steun van het publiek. Het Smyrna-rapport erkent, dat de be zetting dor stad geleid heeft tot een ernstige nationalistische beweging, waartegen de Op perste Raad weinig vermag; de bezetting is op zijn bevel geschied, een ontruiming zou leiden tot represailles tegen de christenen Het bezettingsleger en het korps be stuursambtenaren in Marokko zullen worden versterkt. Van de communisten merkt men te Ber lijn niet veel anders dan dat ze op eenige mo numenten in de Siegesallee met roode verf geschilderd hadden: ,Leve de wereldrevolu tie!" en „Weg met het kapitalismeI" Zaterdagavond heeft de Rijksraad' te Berlijn een verordening tegen den woeker en de opdrijving van prijzen aangenomen, waar bij zoogenaamde woekerredhtebamken worden ingesteld', waardoor de processen tegen woe keraars aanzienlijk sneller dan tot dusver kunnen worden afgehandeld. De heer en mevrouw Poincaré zijn gis teren om 3 uur te Londen aangekomen. Zij werden ontvangen door den Koning en zijn gezin, Lloyd George en andere minister. Er is hun een prachtige ovatie gebracht. BINNENLAND. DE SUIKERBONS. Het Centraal Verrekenkantoor voor Suiker bons deelt ons bij monde van' den Directeur, den heer J C. Mebius, mede, dat het in vele bladen Zaterdag opgenomen bericht, als zou de de uitbetaling der suikerbons door den Minister in handen gesteld zijn van de Mid- denstciudsbanken, in zooverre onjuist is, dat het niet moet worden opgevat, zooals er uit te lezen zoude zijn, n.l. dat aan deze banken uitsluitend die bevoegdheid was gege ven Ook is het niet juist, dat alle Midden standsbanken aan hetgeen slechts een u i t- t n o o d i g i n g was, hebben gevolg gegeven In ticnallen van gemeenten toch hebben Mid denstandsbanken contracten afgesloten met het Centraal Verrekenkantoor bovenbedoeld, terwijl dit kantoor in meerdere plaatsen even als met andere bankinstellingen in onderhan deling is. De bedoeling feitelijk uitgaande van den Middcnstandsraad, was, dat deze ban ken tegen een provisie van 1/4 pet. de bons van de winkeliers zouden innemen, doch in vele gemeenten van ons land is gebleken, dat men zich aan dat advies, vermoedelijk omdat de povisie veel te laag is, niet houdt cn een courtage neemt, weinig- lager dan het Cen traal Verrekenkantoor. Dit is reeds drie we ken bezig met het innemen van bons tegen een provisie, die ongeveer gelijk staat met de kasten en het renteverlies, hetwelk ieder win kelicr afzonderlijk ongeveer te dragen gehad zou hebben, indien hij de bons zelf recht streeks naar het Rijkskantoor voor Suiker ge- zouden zou hebben en heeft dus de betrok kenen, van stonde af, aan geld geholpen vóór iemand zich nog iets aantrok van hen die hun bedrijfskapitaal hoe langer hoe meer in suikerbons zagen vastleggen. Het Centraal Verrekenkantoor heeft aan vele van de 800 agenten, die het reeds bezit, op liun verzoek moeten berichten, dat hei geenszins zijn werkzaamheden eindigt. De thans ontstane verwarring is niet zijn schuld: eerstens niet omdat, op het verzoek oni over leg aan de Middenstandsbanken niet is inge gaan en vervolgens niet door het thans, door hom niet in de wereld gebrachte, onjuiste be richt. In het vorenbedoeld bericht is geheel on juist de mededeeling dat de betaling dei- bons geschiedt tegen de daarvoor door het Rijkskantoor voor Suiker vastgestelde waar de, onder aftrek van 1 pot. administratiekos ten Het is wel jammer, zegt de heer Mebius dat zij. die geroepen zijn den Middenstand van voorlichting te dienen, dergelijke slordig geredigeerde berichten aan de pers durven zenden en dat nog wel in een aangelegenheid die reeds zoo ingewikkeld is als de tegen- woordige suikerregeling. Het Centraal Ver rekenkantoor h^eft doof een krachtige en doelbewuste organisatie, vooral door middel van- uitvoerige circulaires aan alle winkeliers in Nederland, dus onder het maken van groote onkosten, direct aan belanghebbenden medegedeeld hoe en waar zij practisch ge holpen konden worden en daarvoor zoovele dankbetuigingen ontvangen, dat het met ge rustheid zijn zeer omvangrijke werkzaamhe den zal voortzetten. ©ingea 2'ict of slecju® tegen voel te hoogen 'huurprijs o* toopwm in de woningbehoefte kunnen voordien, BEPERKING VAN HET GO EDE RE N- VEKVOLR OP DE SPOORWEGEN. 't Schijnt dat uit de opheffing van de af- deeling Crisiszaken de meemng is ontstaan, dat het vervoer van goederen naar de stati ons die evengoed per scheepsgelegenheid te bereiken zijn de z,g. natte stations we derom is toegelaten. Deze meening is onjuist en de directie der Nedterlandlsche Spoorwegen heeft in een dienstorder er op gewezen dat het vervoer naar die stations nog slechts niet geoorloofd is. De aanvragen voor het vervoer per spoor weg van vracht- en' ijilstukgoederen ot van besi-dlgoederen zwaarder dan 50 K.G. per col li naar de natte stations moeten nu gericht worden aan de afdeeling Vervoer van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te 's-Gravenhage. De tegenwoordige Afdeeling vervoer verleent thians de onthef fingen, aie vroeger door de toenmalige afdee ling Crisiszaken werden verleend; in den vorm en de wijze van behandeling dier ont beringen is geen1 wijziging gebracht. DE HOUDING ONDER HET GEBED. In de meeste Protestantsche kerken is het gewoonte, dat de mannen tijdens het gebed staan. Niet zoo in de Gereformeerde kerken. Daar blijven meer dan driekwart van de man nen zitten. Dr. J Brinkman, Geref. predikant te Hat- tem, schrijft daarover in de „Geldersche Kerk bode." Hij noemt het een zeer afkeurens waardige gewoonte, dat het mannelijk deel der gemeente bij het bidden blijft zitten. „L>ie zittende houding is eigenlijk de meest ongerijmde, die zich denken laat. In de Heili ge Schrift wordt er dan ook zoo goed als geen melding van gemaakt. Zittend te bidden be taamt niet den mensch, die als een dienst knecht gegord in den dienst van zijn Heere staat, of als een prieser in bet heiligdom zijns Gods bezig is. Voor God behooren wij de knieën te buigen ten teeken van eerbiedige hulde en diepe afhankelijkheid, óf wij behoo ren voor Hem te staan ten teeken, dat wij be reid zijn tot zijn dienst. Een vorst is in zijne majesteit gezeten op zijn troon, maar zijn dienstknecht staat voor zijn aangezicht. „Het is dan ook wel eigenaardig en vreemd, dat onze Gereformeerde kerken, die immers dat ligt in het woord „Gereformeerd" in alles zoo zuiver mogelijk naar het Woord van God zoeken te leven, in de uiterlijke hou ding bij het gebed bij vele andere kerkengroe pen zoo verre ten achterstaan. „Welk een oneerbiedigheid in den vorm ontdekt men op dit punt eenparig in vele Ge reformeerde kerken. Niet alleen, dat de een gaat staan, en de ander blijft zitten, maar welke treurige houdingen nemen velen derge nen, die blijven zitten, aan." De schrijver doet daarva een boekje open, en besluit' „Zoolang onze kerkgebouwen helaas niet zóó ingericht zijn, dat men knielend zich kan nederhuigen, kieze men die houding, die dan het meest in overeenstemming is met den eer bied, welken men den Heere schuldig is." Dr. Brinkman hoopt, dat men bij het bou wen van nieuwe kerken er mee zal rekenen dat alle kerkgangers, mannen èn vrouwen, on der het gebed de knieën kunnen buigen. De Brandstoffen-Commissie te Amsterdam treedt' met kracht, op tegen clandestiene brandstoffemhandelarenToen een inspecteur der Brandstoffen-commissie Zaterdagmorgen in de Nieuwe Nieuwstraat eenige personen d:ie een met eierenkolen en anthratiet volgela den kar voortreden, wilde aanhouden, verzet' ten heide personen zich daartegen. De inspec teur werd in het nauw gedreven en zag zich genoodzaakt zijn revolver af te schieten waarop de kolenhandélaren de vlucht namen De inmiddels gewaarschuwde politie zette de vluchtenden achterna, die echter wisten te ontsnappen. De kar met kolen werd' in beslag genomen GEMENGD NIEUWS. EEN EXTRA MAAND UITKEERING. De minister van Arbeid heeft goedgevonden dat den ambtenaren van den Raad van Ar beid een uitkeering wordt gedaan van een ex tra maand salaris. Aangezien deze ambtena- rein worden geacht, noch rechtstreeks, noch zijdeling in Staatsdienst te zijn, kunnen zij geen aanspraak doen gelden op een duurte- bijslag. Dit laatste heeft evenwel geen be trekking op de voorzitters, aangezien dezen uit 's Rijks schatkist worden gesalarieerd. AANVARING. Onder de spoorbrug ovei de Maas te Rot terdam heeft een aanvaring plaats gehad tusschen twee hoogaarzen, gesleept door de sleepboot „Pieter" van Dordrecht, en een Rijnaak, die in tegenovergestelde richting werd gesleept. Een der hoogaarzen kreeg zoo danige averij, dat ze begon te zinken. Men trachtte het schip nog weg te sleepen, doch nabij de Petroleumhaven verdween het in de dliepte. De schipper van deze hoogaars viel bij de aanvaring overboord, doch kon gered worden. Het ongeval is vermoedelijk te wijten aan het verkeerd manoeuvreeren van den ka pitein van dè sleepboot „Pieter." Het gezon ken scheepje was niet geladen. STOOMTREILER VERGAAN. Te IJmuiden wordt thans als zeker aange nomen dat de stoomtreiler „Seladon YM. 128" van de reederij Dijksen en Visser, op de Noordzee gebleven is, met alle opvaren den. De bemanning was 11 personen sterk. Daarvan woonden 4 te IJmuiden, 3 te Am sterdam, 2 te Haarlem, 1 te Velseroord en 1 te Vlissingen. WONINGBOUW VOOR GEMEENTEN. Het 'hoofdbestuur van den Ned,. Bond van Gemeen teamtotararen heeft zich tot alle ge meenteraden gewend met het verzoek in na volging- van het r -ijken van sommige gemeen ten spoedig tot den bouw van woningen over te gaan, voor die gemeenteambtenaren, welke DO'ME'LA NTEUWfENHLJI S Gisteren was de toestand van den Dornela Nieuwenbui® iet® beter. Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan de algemeene grondslagen, waarop het 'toonstelsel van het overheidspersoneel dient te zijin gebasseetid, terwijl verder het georga niseerd1 overleg een punt van beraad uit, dat de organen, welke thans reeds luier en diaar door de Overheid tot: dit doel zijn ingesteld, in het algemeen niet voldoen aan de eischen, waaraan overleg moet beantwoorden.. Na drukkelijk werd vastgesteld, dat het overleg op overeenkomstige wijze -als in het particu lier bedrijf zal moeten 'plaats vinden'. Voorts weid met ontstemming kennis ge nomen van taj van berichten waaruit vair af te leiden, dat do-or de Regeering in het ont- werp-iamb ten aarswet der Staatscommissie voor den Rechtstoestand (Commissie-Dres- sellhuys) ernstige verslechteringen zijn aan gebracht, terwijl daarenboven de indiening bij en de behandeling door de Tweede Kamer op die lange baan wordt geschoven., o.a. door dat het ontwerp-wet via de Colleges van Ge deputoerdé Staten om advies aan de gemeen te-besturen is toegezonden. Het Comité deed aan de hoofd'besturenver- gadering -omstandig verslag van de audiën ties, welke het mot de Ministers Ruys de Bee- renbroucfo, Heemskerk cn Aalberse heeft ge had, teneinde een spoedige invoering van. het ontwerp-'Drtsselhiuys te bevorderen. De eer ste dezer audiëntie® vond onmiddellijk plaats na indiening van het Rapport door de Staats commissie. In de verschillende besprekingen werd die indruk verkregen, dat de Regeering zich in hoofdzaak met het voorgestelde kon vereenigen, en dat dus op dien grortd een spoedige 'indiening bij de Kamer kon worden verwacht. Nu de Regeering evenwel een ge héél andere gedragslijn heeft gevolgd! kreeg het Comité van de vergadering opdracht een krachtige actie in te zetten, teneinde alsnog een spoedige en in hoofdzaken ongewijzigde aanneming van het wetsontwerp der Staats commissie te bewerkstelligen. Ten slotte 'kwam in- bespreking de medëdee- lingen. in de pers verschenen, met betrekking tot liet Rapport dér Staatscommissie inzake de Pensioneering van Burgerlijke Ambtena ren en de in omloop zijnde geruchten, vol gens welke de Regeering niét voornemens u i zijn de voorstellen van deze Staatscominisak tot invoering van premievrij eigenj, weduwen en weezeripensioen te aanvaarden. Ook ten aanzien hiervan werd aan het Co mité opgedragen voor doorvoering van den eisch van het Comité 'inzake premievrije pen sioenen krachtig te ijveren, In duf verband werd er nog opgewezen, dat de kortelings tot stand gekomen Ouder- domis- en Invaliditeitswet het overheidsperso neel uitschakelt Een gevolg hiervan is dat de gemeenteambtenaren, die zich 'destijds niet hebben laten opnemen in de bepalingen van de Pensioenwet1913 de eenigen zullen zijn, wien in het geheel geen pensioen is gewaar borgd. Getrpahf zal alsnog worden, ook dit perso neel in de nieuwe regeling opgenomen te krij gen RIJKSOPVOEDINGSGESTICHT. Nabij Amersfoort zal een tweede Rijksop voedingsgesticht worden gebouwd met het oog op vestiging daarin van werkschoten. DE WEELDE-BELASTING. Naar aanleiding van het voor-ontwe- p van de weelde-belasting, dat ook wij uit „De Tele graaf" overnamen, heeft het Hbl zich gewend tot een der leden van de Staatscommissie ter voorbereiding van bedoeld ontwerp. Allereerst werd gevraag^, in hoeverre er kans is, dat het voor-ontwerp inderdaad als ontwerp zal worden ingediend. Onze zegsman deelde ons mede, zegt het Hbl. dat alle gege vens, die aan de commissie verstrekt zijn, de bespreken, rapporten enz. onder de stipste ge heimhouding zijn behandeld. Op onze vraag kon daarom slechts worden geantwoord, dat het karakter van het voor-ontwerp zeer zeker de goedkeuring van de meeste commissieleden niet kan wegdragen, en dat het dus beter is, uit die gegevens geen conclusies te trekken. De commissie zal echter gaarne, zoodra deze zaak een vasteren vorm heeft aangenomen, aan de pers de genwenschte gegevens ver strekken. In elk geval kan nu al worden meegedeeld, dat het nog lang niet vaststaat, of er op het bezit niet den aankoop van weelde-ar ei- kelen volgens een bepaalde tabel belasfmg zal worden geheven. EEN VALSCH BANKBILJET. DROOGMAKING ZUIDERZEE. Ter voorbereiding van de werkzaamheden voor gedeeltelijke drooglegging der Zuider zee is op Wieringen een groote stoombagger- molen met 3 stoomsleepbooten aangekomen De baggermolen is druk bezig op verschil lende plaatsen in zee, voornamelijk dhar waar men de afsluitdijk van de Van Ewyck- sluis naar Wieringen hoopt te,teggen, met 't opbaggeren van zeeklei en modderspccie. De speelbooten brengen dan de modderbakken, welke me deze specie gevuld zijn, naar Sta voren, waar een en ander wordt gelost en in kelders bewaard en gedroogd, om daarna te worden onderzocht in hoeverre men de op gebaggerde specie voor de te maken afsluit dijk kan gebruikn. EEN NIEUW BESTRIJDINGSMIDDEL. De Plantenziektekundige Dienst te Wage- ningen vestigt de aandacht van den tuin bouw op een nieuw bestrijdingsmiddel voor plantenziekten en acht het wenschelijk dat er ernstige proeven mede genomen worden, waarbij aie Dienst gaarne bereid is tot over leg en medewerking. Het heet Uspulum, wordt bereid in een fa- Orieik hij Keulen en bevat o.a. chloorphenol en kwikzilver. Het werkte gunstig op de kiern- baarheid van zaden die gedrenkt waren in een oplossing van 25 gram Uspulum en 10 li ter water. Voor besproeiing tegen meeldauw, krui- ziekte, aardvloo, uien vlieg, kruisbessenmech dauw en fusieladium schijnt afgaande op reeds genomen proeven een oplossing van Yï pCt. voldoende te zijn. Momenteel beproeft men het hier te lande bij de ontsmetting van graankorrels. HET LEVENSONDERHOUD VOOR A R'BiE IDERSG EZ INNEN. Het Gemeentelijk Bureau van Statistiek te Amsterdam heeft haar driemaandelijksche onderzoek naar de stijging van de kosten van het levensonderhoud' voor arbeidersge zinnen wederom in September j.l. ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn neer- gele,'jjd' in bijlage 1 van het Statische Maand bericht over September 1919. Behalve dé voornaamste resultaten van voarafgaande onderzoekingen geeft deze bij lage onder meer een overzicht van de gemid delde wekelijiksche uitgaven per volwassen gezinslid voor verschillende levensbehoeften, met daarnaast een berekening -hoeveel dat zelfde zou hebben gekost in l'ill. Daaruit blijkt, dat in September gemiddeld vcor elk l'id diere onderzochte gezinnen- per wéék voor voeding 5.06, voor Meeding en sch-oeisél' 1.20 voor huishuur, belasting, brandstof en andere benoodigdheden 3.37 Y> in totaal 9.63K werd uitgegeven. Bere kend: volgens het prijsniveau voor 1911 zou den déze bedragen slechte zijn ge .eest respeetievlijik 2.66, 0.41)4, 2.23 S en 5.31. Voor de uo-tale gezinsuitgaven bu knt dit dins een stijging van 81.4 pet., in aan merking genomen derhalve de tegenwoordige levenswijze, zooals die door enkele ranlsoe- neerir.gen en verschillende onvermijdelijke verschuivingen in1 het gebruik wordt beïn vloed!. Dgarnaaat is berekend-, hoeveel de stijging zou hebben gedragen, wanneer de levenswij ze van. vroeger, zooals die in 1911 door de Sociaal Democratische Studieclub werd waar genomen, ook thans ware gevolgd1. Een arbeidersgezin, dat thans op diie zelf de wijze zou hebben geleefd, zou nu 11.23)4 'hebben moeten bestedén voor wat het in 1911 voor 5.84)4 had kunnen krij gen. Vergelijkt men deze resultaten met die van voorafgaande enquêtes, dan valt sinds Juni j.l. ten opzichte van het eerste cijfer een klei ne stijging, n 1. van 78 6 op 81 4 ten opzichte van het in de 2e plaats genoemde cijfer een kleine daling, n 1, van 93 9 op 92.2 waar te nemen, een verschijnsel, datzich eveneens ten opzichte van de uitgaven voor voeding alleen voordoet Deze beide percentages komen el- i «jMy jVpj qieVfCf 1 vernemen. ceen schade van het ongeval on« dervinden. Het bedrijf toch zal worden voort» ge/et, gedeeltelijk in de gebouwen van d-i voormalige stoomtimmerfabriek „De Woel» geest" aan den Kattensingel, aldaar en verder is met de verschillende wasscherjjen een over» eenkomst gesloten, volgens welke iedere was» scherij een gedeelte van de gewoonlijk aan de Rijzende Zon toevertrouwde goederen zal be» handelen. De wassohen van de Amsterdam» sche klanten zullen voorloopig bij de Stoom» wasscherij Gouda te Hilversum, toebehooren» de aan een zoon van den heer van der Pol, de firmant van de firma Daalmans en Co., wor» den behandeld. MIDDENSTANDS WONINGEN. Bij K. B. is bepaald, dat de minister van arbeid ten behoeve van den bouw van midL denstandswoningen uit 's Rijks bas aa ge meenten bijdragen 'kan toekennen tot ten hoogste het drievoud van het bedrag dat voor 'hetzelf-die doel uit de gemeentekas wordt beschikbaar gesteld. De bijdragen wordten alleen gegeven voor middenstands woningen, waarvan de huurprijs niet over schrijdt een bedrag, d'oor den minister vast te stellen!. De bijdragen van het Rijk en die gemeente te zamen voor een bepaald' bouwplan mogen niet meer bedragen dan het verschil tuswehen de werkelijke bouwkosten en anderhalf maal het bedrag van de kosten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevor derd. De minister kan in zeer bijzondere gevallen eene bijdrage tot een hooger bedrag toestaan. Aan eene bijdrage zijn, behalve de voor waarden die de minister voor ieder voorko mend' geval noodüg acht, verbonden o.a. de voorwaarden lo. dat de woningen gedurende ten minste 15 jaren voor verhuring bestemd' blijven; 2o. d'at de woningen verhuurd worden al leen aan hen die op grond van hun inkomen als huurders van die woningen in aanm king komen; 3o, d'at, indien de gemeente een recht van voorkoop of naasting heeft bedonken, de beslissing of zij van dat recht gebruik zal maken, wordt onderworpen aan de goedkeu ring van den Minister. moed mist, om ruiterlijk ter kennis van sof algemeen te brengen, dat de slechte kwaliteit van het brood niet aan de bakkerij geweten moet- worden, doch een gevolg is van de on voldoende kwaliteit van de verstrekte grond stoffen. KONINKLIJK BEZOEK. Te Apeldoorn kreeg Vrijdag het complex houten noodwoningen aan den Beekberger- weg onverwacht bezoek van de koningin. Ver gezeld van baronesse Sloet van Mkrxveld en den burgemeester van Apeldoorn, kwam H. Ml. per auto, stapte de woning van Brouwer 'binnen en informeerde belangstellend hoe de woning beviel, waarna zij de vertrekken in oogenscbouw nam. Vóór dien had' de koningin een bezoek gebracht aan een der bewoner van het woningcomplex op den Daala'kker. CLANDE STIE NEB RAND STOFFE N- HANDEL. KASSIER GESCHORST. De directeur»kassier der „Boaz"»Bank te Sneek is, op voorstel van het Bestuur door de ledenvergadering geschorst, wegens handelin» gen, in strijd met het belang dier bank. In een uitvoerig opgesteld stuk had de di» recteur zich nog verdedigd. Met bijna algemeene stemmen werd tot schorsing besloten, waartoe het bestuur reeds daadwerkelijk was overgegaan. GEEN BEZOEK GEEN BLOEMEN. De concierge»bode, in dienst van de ge» meente W.vmbritsera-deel, had bij de jong:,re behandeling van de begrooting dier gemeente ook verhooging van salaris gekregen voor zijn dubbele functie een totale verhooging van 7.50 per jaar. Dit komt dén man zeker te hard aan, vandaar dat hij in een der te Sneek verschijnende bladen adverteert, dat hij hoopt verschoond te blijven van verdere felicitaties met zijn vermeerdering van salaris. heer EfElN VREEMDE „VRAAG VAN KAMERLEDEN." De heer Rugge beef de volgende vraag ge steld aan den Minister van Waterstaat: Wil de Minister bevorderen, dat d:e wets bepaling waarbij voor bet locaal verkeer briefport op 5 cents is bepaald, oo'k voor de gemeente Groningen word/t gehandhaafd'? DE KETELONTPLOFFING BIJ DE FIRMA DAALMANS EN Co. TE GOUDA. Naar wij vernemen is de oorzaak van ds ramp bij de firma Daalmans en Co. te Gouda nog niet vastgesteld. Een zeer uitvoerig en minutieus onderzoek wordt ingesteld. O.a. worden de overblijfselen van den ketelwand met z.g. rek» en trekproeven genomen. De ge» ruchten, dat nog een derde meisje zou zijn overleden, zijn onjuist. Wel is een meisje, dat aanvankelijk thuis werd verpleegd, naar het van Iterson Ziekenhuis overgebracht, omdat zij daar betere verpleging kon vinden dan thuis. Een der slachtoffers, mej. v. Hesse, is hedenmorgen op de Algemeene begraafplaats ter aarde besteld, onder zeer groote belang stelling. Het personeel van de wasscherij zal, naar wij INVALIDITEITSWET, liet HM. had de vrige week een bericht be treffende de uitvoering der Invalid'iti'tswet. Er werd daarin -o,-a. gezegd, da het den werk gever verboden is, loon uit te betalen, als d'e werknemer hem, na 3 December geen rente- kaart kan overleggen Betaald mij toch loon uit, w-ordf in het berioht gezegd; dan is de werkgever strafbaar. Van de zijde van den voorzitter van den Raad van Arbeid te Amsterdam is het blad er th'ans opmerkzaam opgemaakt, dat dit bo venstaande niet juist is. Alleen is juist, dat de werknemer' geen betaling kan eisehen. Wel kan de werkgever betaling weigeren, maar het bestuur van den Raad yan Arbeid' ver wacht, dat zulks niet zal voorko-men. Naar men verder van de zijde van dón voorzitter mededeeld'e, is het ook niet juist, dat werknemers en werkgevers, die öf uit hoofde van gemoedsbezwaren öf om andere redenen weigerachtig zijn aan hun bij die wet vastgestelde verplichting te voldoen, zonder onderscheid' in staat van beschuldiging zul len worden gesteld. Van „in staat van beschuldiging stellen" zonder onderscheid, is geen sprake. Namens den Raad v-an Arbeid zal aan den officier van justitie opgave van d'e n'a'laitigen worden ge daan en deze heeft dan uit te maken in boe verre een strafrechterlijke vervolging- n-o-o dig, billijk en gewemsebt is. K. REYNE. t Te 'a-Gravenhage is op bijna 47-jarigen leeftijd overleden de, heer K Reyne S?.n.; oudUi-d der Tweede Kamer. De heer Reyne werd 26 Deo. 1872 te Krommenie geboren, bezocht het gymnr»; urn te Amsterdam en vestigde zich vervolgens- te Beverwijk, waar hij als bediend© in een graanhan-l-ilszaak kwam en later journalietie- ken arbeid verrichtte. Daarna kwam hij te Haarlem en schreef hij artikelen in dhg- weekblad'en en tijdschriften. Hij maakte een studie van de tariefwet van minister Harte van Tedklenburg en mede hierdoor werd' in d'e liberale partij later op heb de aandacht der kiezers gevestigd, die hem in 1905 voo- Kampen als unie-liberaal naar 's lands verga derzaal afvaardigden. De heer Reyne schreef verschillende werk jes, o.a. -over droogmaking der Zuiderzee (1900),, in „Vragen des Tijds" o.,a. over Landbouwvertee-enwoordiging, Volkswel vaart en Klassenstrijd, in „Studies in Volks kracht" over. De uittocht der Plattelands be volking. Na zijn Kamerlidmaatschap was d'e heer Reyne eenigen tijd ho_.fdredacteur van het „Utrechtseh Provinciaal en Stedelijk Dag blad." OOK TE HAARLEM SLECHT MEEL. Een der voornaamste bakkerijen in de Spaarnestad heeft het volgende ter kennis gebracht aan het Rijksbureau voor de distri butie van Graan en Meel te 's-Gravenhage: Hoewel onze herhaalde klachten over de minderwaardige kwaliteit van het door - de Haarlemsohe bakkerij te verwerken meel niet de minste uitwerking hebben en o.:a. onze klacht bij den regeerings-commissiaris to Am sterdam, dat in een zending bloem; afkomstig van de Meelfabriek „Holland", in afwijking van de vastgestelde samenstelling, een vrij belangrijk percentage tapioeameel aangetrof fen \verd, wel'ke klacht naar uw bureau ge- renvoyeerd werd, ten eenenmale genegeerd wordt, wenschen wij toch niet na te laten, u in 'kennis te stellen met d« buitengewoon in ferieure kwaliteit van de laatst-ontvangen regeeringsbloem, afkomstig van Wessanens Koninklijke Fabrieken, waarvan u een mon ster toegezonden wordt. N'en déplaise de be faamde verklaring van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de I weede Kamer -der Staten-Generaal afge legd, geven wij u de verzekering, dat van dat meel geen fatsoenlijk brood te bakken is, en dat d'e 'kwaliteit geen baar beter is dan wij in de nijpendste periode van. den oorlog plach ten te ontvangen. Wij wenschen ons van ver dere commentaren te onthouden, doch vragen ons af, waarom toch eindelijk niet wat meer dan tot dusverre het geval is geweest met de levensbelangen van tot dusverre goed' ge reputeerde ■ondernemingen rekening gehou den wordt, te meer, wanneer de regeering den OVE R'HE IDSPE RSON'EE L. Het Comité ter behartiging van de alge meene belangen van Overheidspersoneel, ge vormid' door den Bond! van Werklieden in Openbare Dienstien en Bedrijven den Centra len Néderlandschen Ambtenaarsbo-ni, den Al gem. Nederl. RijkswerkTiedenbond en den Al- gem. Bond van Politiepersoneel in Neder land, tezamen1 tellende 34.000 personen in oveheidsdionst, hield Zaterdag, 8 dezer, een algemeene boofdbestuursvargadering te Am sterdam. Te Leeuwarden is op een kassiers'kantoor een valsch bankbiljet van LX> aangeboden en door de politie in beslag gen-omen. Het wa§ gedateerd 1 December 1915, droeg het nummer A H 021450, was- uitstekend na gemaakt en voorzien van een watermerk. Het papier is iets donkerder van kleur dan het echte en van eenigszins ruwer 'kwaliteid Het gedrukte op de achterzijde staat $t.- - ger d!an op de echte bankbiljetten. - EEN MELKGORLOG. Wegen® het vaststellen van den maximum melkprijs te Hattem, op 17 cent, afgehaald, en 18 cent thuisbezorgd, is onder de boeren groote consternatie ontstaan. Zij weigerden te leveren en konden er eerst na langdurige conferenties met den burgemeester toe bewo gen worden, weer melk van den hand te doen, zond'er er nochtans geld voor aan te nemen. Den minister is telegrafisch verzocht, den melkprijs te bepalen op 19 cent. Bij weigering w-ordt de melklevering stopgezet.. BOND VAN NED. ONDERWIJZERS. Tot lid van het hoofdbestuur van den Bond van Ned'ei'landsc'he Onderwijzers is voor dis trict VI (Amsterdam) in de vacature van het ovqpled'en lid den 'heer A, Hart; met 1965 stemmen gekozen mej. Angenieta Klooster, tegenstander van de aansluiting aan het N. V. V. De heer C. Thomassen, oud-voorzitter der afdeeling Amsterdam, voorstander der aansluiting, verwierf 1073 stemmen. In d'e va ca tui e G. Th. Beishuizen, ont staan wegens verandering van woonplaats, is voor district I (Friesland, Groningen en Drente) de uitslag der verkiezing, dat her stemming moet plaats hebben tusschen mej. A. Oosterling te Leeuwarden en den heer H. J, Timmer te Groningen. Mej. A. Oosterling is vóór en de lieer H'. J. Timmer tegen aansluiting. Door dezen uitslag zal voor het eerst de vrouw het hoofdbestuur van den Bond' bin nentreden. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD- BOLLAND. Gedeputeerde Staten van Noord-Hólland hebben bepaald, d'at de. winterzicting der Staten zal worden geopend op Dinsdag 2 December.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2