een eenigszins administratief ondeilttgd Persoon, Vergiftiging Anna Paulowna Nette Dienstbode DIENSTBODc. e 11 nol 31118») K Dienstbode Werkster LUCHTVAART. LUCHTVAART. TELEGRAMMEN VAN HEDEN. STADSNIEUWS. MARKTBERICHTEN. RECHTSZAKEN. HAAR ECHTGENOOT VERMOORD. INGEZONDEN STUKKEN. Ail VtM'1 ('lltip.ll. kaar dus meer en meer nabij, wat wijst op een nadering van den tegenwoordige!) levens standaard naar den vroegeren, derhalve op een verbetering van eeistgexioemde. Dat nochtans de berekening, gebaseerd op de levenswijze van thans, tot cijfers kwam iets boven die van het Juni-onderzoek, vindt zijn oorzaak in ae volgende omstandigheden. De toeneming van net stijgingspercentage voor de voeding van 89 3 tot 90.2 is in hoofd zaak het gevolg van het eindigen der distri butie en opheffing der maximumprijzen van peulvruchten en aardappelen, in plaats waar van thans andere en duurdere artikelen moes ten worden gekocht. Wel daalden daartegen over de stijgingspercentages van verschillen de andere voedingsmiddelen, o. a. groente, fruit en vleesch, doch mede als gevolg van enkele verschuivingen in het verbruik werd de verhooging voor de andere artikelen daardoor niet geheel gecompenseerd. Ten opzichte van het verbruik valt n.l. te wijzen op enkele veranderingen, welke zeker niet ongunstig mogen worden genoemd. Naast een verminderd verbruik van aardappelen en grutterswaren waarvoor n.l. in September per gezinslid per week respectievelijk 28 en 7 lA cent tegenover 37 en 14.5 cent in Juni j.l. werd besteed, kwam een grootere aankoop van groenten, fruit, vleesch en vetten, n.l. voor respectievelijk 23.123-2, 22.5 en 38Vi ct. in September tegenover 12.3, 18 en 33.5 cent tijdens hetv orige onderzoek. Terwijl in Maart en Juni j.l. respectieve lijk 54.8 ein 52.9 pet. der totale uitgaven aan voeding werd besteed, bedroeg dit cijfer thans 52.5. Wat betreft ^en overigen gezinsuitgaven kan worden gewezen op een vehoogd stij- gingscijfer voor de posten gasi, 'huishoudelijke ariikekh en diversen. Was deze toeneming bij het gas .een gevolg van de verhooging van het tarief, bij de huishoudelijke artikelen moet zij worden toegeschreven, aan de' ruime re aanschaffing van meer in prijs gestegen soorten. De gemiddelde uitgaven voor kleeding en schoeisel verschilden weinig met die van- het voorafgaande onderzoek, n.l. 1.25 per ge zinslid per week in Juni tegen 1.20 thans, of respectievelijk 14.1 pet. en 12.5 pet. van de totale uitgaven', tegenover 12.8 pet. in 1911. Resumeererude kan men dus constateeren, dat voor zoover betre.T de stijging van de kos ten van het levensonderhoud, de maand Sep tember geen noemenswaardige verandering bradht, maar dat ten opzichte van het alge- meene 'levenspeil enkele verbeteringen vielen waar te nemen. KORTE BERICHTEN. Een appelboom van W. C. K. te Hat- tem staat op het oogembli'k in bloei. De boom trekt begrijpelijkerwijs veel bekijks. Te V laar din gen is Zaterdagmorgen de 16-jarige Van der Knaap in de klompenma kerij .„Phoenix", der firma W es sela en Wor steling, tussohen de machine beklemd ge- Taakt. In het ziekenhuis is hij aan de gevol gen overleden. Naar „Het Volk" meldt, zal de heer Vliegen voorzitter dér S. D. A. P. zich ter voldoening aan een opdracht van internatio nalen aard gedurende eenigen tijd naar Frankrijk begeven. Door storing in de kabels hoeft de stad Utrecht gisteravond een half uur in donker rwvden. Het tramvervoer stond' ongeveer een voi uur stil, van half zeven tot half acht. Gisternacht is nabij Roosendaal be wusteloos gevonden de motorrijder H. van Wely, die vermoedde k tegen een boom gere den was. Par auto is hij gistermorgen naar zijn woning te Roosendaal overgebracht. De toestand is zeer rustig wegens hersenschud ding. Gistermiddag omstreeks 12 uur is op -het Ntoorder Buifen-Spaarne te Haarlem de werkman van de gemeentelijke electrische centrale, bij de werkzaamheden aan het trans- formatorhiMS met de geleiding in aanraking gekomen, waardoor hij door den stroom ge dood werd'. In 'het hospitaal te Heerlen is binnen gebracht zekere H. J. uit Ubachsberg, wien gisteravond', door zijn. zoon, met een mes ver scheidene wonden werden toegebracht. Te Laren (G.) is het 3-jarig dochtertje van den landbouwer E., dat Woensdag in een pot met kokend water raakte aan de gevolgen bezweken De minister van landbouw hee.fi be paald dal de uitvoer van alle soorten veevoe der koeken verboden is. De fabrikant Michelin te Parijs heeft een prijs van 500.000 francs uitgeloofd voor den uitvinder van een vliegtuig, dat een maxi mum veiligheid biedt. DE MOORD TE St. OEDENRODE. 's-HERTOGENBOSCH, 11 Nov De rechtbank veroordeelde Brilleslijper tot 15 jaar, Lubig ook tot 15 jaar en van Wilden berg tot 5 jaar gevangenisstraf. STAKING BIJ DE R. T. M. ROTTERDAM, 11 Nov. Vanmorgen is het personeel bij de Rottcrdamsche Tram weg-Maatschappij in staking getreden Door heit werkwillige personeel wordt een beperkte dienst onderhouden. DE NIEUWE MINISTER VAN KOLONIëN. DEN HAAG, 11 Nov. Naar wij verne men is binnen enkele dagen te verwachten de benoeming van den heer S. de Graaff, oud-directeur van het binnenlandsch be stuur in Ned.-Indië, tot Minister van Ko loniën, ter vervanging van den heer Iden- burg. DE TOESTAND IN RUSLAND. KOPENHAGEN, 11 Nov. .De Bolsjewis» ten publiceeren een draadloos telegram, vol' gens hetwelk Koltsjak zich op den terug» weg bevindt, welke in een paniek ontaardt. De Bolsjewisten zouden Koltsjak thans do» finitief hebben vérslagen en het leger van Koltsjak volkomen hebben vernietigd. Een Russische blad meldt, dat de Bolsjewis» ten Petr-O'w op Yoendenitsj hebben veroverd. MET GROOT VERLOF. DEN HAAG, 11 Nov. (Officieel). Van de lichting 1919 zullen in het genot van groot verlof worden gesteld op 15 November de dienstplichtigen üie iu het tijdvak van 15 October 1018 ïngeiijia zijn bij de vesting-ar tillerie en in het tijdvak van 3—7 Februari 1919 ingelijfd zijn bij de pontonniers. Voorts op 29 .November de dienstplichtigen inge> ljjfd in het tijdvak van 1721 Maart 1919 bij de wielrijders en bij de vesting»artille» rie, verder op 13 December de dienstplich» tigen in het tijdvak 15 October 1918 ingc* lijtd bij de genie (pionniers enz.), en op 2u December de dienstplichtigen behoorende tot de infanterie (hieronder begrepen de grenadiers en jagers) ingelijfd in de tijd» vakken van 1418 October 1918 en 172* Maart 1919. Nader wordt medegedeeld wan» neer met groot verlof worden gezonden de dienstplichtigen der lichting 1919, behooren» de tot de genie (motordienst) en de genie (pionniers euz.j ingenjtd onuersehenlenlijk in üe tijdvakken van 1721 Februari 19FO en van 15 April 1919, DE '1WEEDE KAMER. 's«GRAVENHAGE, 11 Nov. De Tweede Kamer besloot bij de algemeene beschou» wingen over detstaatsbcgrootiug ook de ino» tie Marchant te beüanueien betreitende de instelling eener staatscommissie to onder» zoek van het sociaiisatie»vraagstuk en de motie»Kruyt inzake de nationaliseering van het grondbezit. De heer Groenendael doelde mede, dat hij zich op 19 Jum naar den Fransehen consul te Ley begut voor hceermg van een pas naar Frankrijk. De consul kon het fisum met geyen en verwees naar den Franschen gezant te Brussel. Aan dezen heeit spreker op 20 Juni in een gesprek verklaard in be ginsel voorstunder te zijn van het instituut van referendum en daarbij verklaard over» tuigd te zijn, dat tha^s in Limburg voor Beigie geen meerderheid zou zijn te vinden. De heer Kooien verklaarde, dat de be« schuluiguig van den president der Katholie» ke Kamerclub een onderhoud met den heer van ürqenendaei met een andere autoriteit berteft. t Blijkt nu, dat van Groenenduei zijn tinister pogen bij anderen heelt her» haald. Voor de R. K. kamerclub is de zaak aigedaan. Zij heeft onweerlegbare bewijzen, dat van Groenendael bij buitemandsche autoriteiten pogingen heett aangewend om door volks» stemming te komen tot afscheiding van dee» hu van Limburg. De heer bchaper vroeg of de Katholieke KamcrCiub in besloten vergadering de be« wijzen wilde overleggen. De heer Kooien verklaarde, dat de naam onder absolute geheimhouding is medege» decld, De heer v. Groenend-aei zeide, dat het ab soluut onjuist is, dat hij te Brussel met an» dere autoriteiten heeft gesproken. De heer bchokking was van meening, dat zulk een afloop niet mocht worden aan» vaard. De heer Schaper wenschte inlichtingen van de regeering, hetzij in comité, hetzij in het openbaar. Minister Ruys de Beerenbroeck zal met zijn ambtsgenooten overleggen of op de een of andere wijze antwoord is te geven op de vraag van den heer Schaper. De zaak van. Groenendaol is hiermede vooiloopig in de Kamer atgedaan. De heer Kruyt vroeg verlof tot het houden van een interpellatie over het kamp te llar» dcrwijk. De Kamer ging daarna voort met het houden van algemeene beschouwingen over de Stautsbegrc-oting. INGEZONDEN MEDEDEELlNUtN. Kuuiiuiea, rvlilienteul, i'oolbwtle, kan men worden, als men i/j jaar schriftelijk les neemt bij F. BOlR, Nieuw-Amsterdam. Kosten slechts f 15. - Vraagt inlichtingen. VERKIEZING NOTABELEN. Uitslag verkiezing 2 notabe.en bij de Ned'. Herv. Gom. op Majrndlag 10 November. Af tredend G. li. Krak. Uitgebracht 690 stem men, van onwaarde 48. De heer G, H. Krak 325 stemmen, de heer J. Ringers 217 st.. Gekozen G. II. Kruk. Aftredend M. L C. Fooi. Uitgebracht 588 stemmen, van onwaarde 52. De heer M. L. Pool 320 stemmen, de heer K. Vonk 216 st. Herkozen M. L. C. "Pool. Bowk caiNhda-ca van de vereeniging van Vrij.",. Hervormden, Evangelische Unie. HET LANDBOUWHUIS. Staatscourant No. 238 bevat de statuten van het Lanüoouwhuis Noord-Holland, al hier. DE MIDDAGHOOGTE. In de advertentie van „De Middaghoogte", in ons nummer van gisteren, betredende de lezing van ds. A. Klaver, in de Unie, op Vrijuag a.s,, staat dat toegangskaarten a 75 cent verkrijgbaar zijn. Dit moet zijn 35 cent. R. K. MUZIEKCORPS. Al'hier is opgericht een R. K. Muziekcorps De contributie is vastgesteld op 30 ct. per lid en per week. Als directeur werd gekozen de heer Beekman uit Heiloo. Als naam werd 't corps „St. Cecilia" 'gegeven. Het voorloo- pig bestuur bestaat uit de heeren Weel. Poppe en Tra. AMSTERDAM, 11 Nov. Op de aardappe- lenmarkt waren heden aangevoerd: Zeeuw- sche Eigenheimers 5,40, Zeeuwsche blauwe Eeigenheimers 5,75. Aanvoer 1 lading. PURMEREND, 10 November 1919. Op de afalagmark werd' verhandeld: Aardappelen 1.802.20 p. zak 25 K.G. Spruitjes 46 per zak 15 K.G, Bieten 10.50—16.50 per 1000 stuks. Peren 7f 40 per 100 K.G. Appelen 6J 30 per 100 K.G. Handel vlug. De rechtbank deed heden uitspraak in de zaak tegen Anna Berkhout, geboren 7 Decem» ber 1889 te Schagen, wonende te Anna Pau» lowna, thans gedetineerd in het Huis van Be» waring. De Officier van Justitie had tegen haar we» gens vergiftiging van haar man 8 jaar gevau» genisstrai gceischt. De rechtbank sprak haar van het primair ten laste gelegde vrij, omdat daarvan het wet» tig en overtuigend bewijs niet was geleverd en veroordeelde haar wegens het subsidiair ten laste gelegde tot 10 jaar gevangenisstraf met 5 maanden aftrek van het preventief. Beklaagde was primair ten laste gelegd, dat zij te Anna Paulowna in of omstreeks het tijdsverloop vaii half December 19185 Jan. 1919, na kalm beraad en rustig overleg het plan had beraamd en het besluit had geno men, haar echtgenoot, Petrus Meijne, van 't le ven te berooven. De subsidaire ten laste legging hield in dat zij met het opzet genoemden Meijne van her leven te berooven, opzettelijk dezen vergif, het welk gebleken is arsenicum te zijn, heeft toe» geuiend, tengevolge waarvan deze op of om» streeks 10 Januari 1919 aan arsenieumvergifti» ging is overleden. De rechtbank nam, in tegenstelling met Mr. Hey mans en van Lookeren Campagne, die be- klaagde's veroordeeling vorderden ook voor de toediening van het arsenicum in December, slechts als bewezen aan, dat beklaagde alleen de door haar bekende dosis heeft toegediend doch de rechtbank beschouwde deze hoeveel» heid afei den doodslag, omdat deze dosis in samenwerking met de andere doses den dood heden oordeelde de rechtbank zeer gering en getreden. De rechtbank beschouwde de verdediging als niet berustende op vaste gronden. De door den \erdediger gestelde mogelijk- heden, oordeelde de rechtbank zeer gering en slechts een fantastische wijze van naar voren brengen der kwestie. In het vonnis staat voorts, dat de rechtbank bij de strafmaat rekening heeft gehóuden met de treurige huwelijksomstandigheden van be» klaagde. De opgeiegde straf was daarom zoo gering. Mr. Muller heeft het door hem, Mr. Maarssen en Mr. van Beusekom geteekende vonnis voor» gelezen, omdat ditmaal Mr. Ledeboer als pre» sident fungeerde. Na de voorlezing van het vonnis deelde Mr. Ledeboer beklaagde mede, dat zjj 14 dagen had om van het vonnis in appèl te gaan. De beklaagde, die hierop werd weggevoerd, barstte in de gang in snikken uit, doch werd door haar verdediger Mr. W. C. Bosman ge» kalmeerd, die haar mededeelde, dat Hij voor haar dadelijk appèl zou aanteekenen. Met beslistheid verzekerde Mr. W. C. Bos» man ons, dat hij dit zou doen, aangezien hij niet kon geloovcn, dat men zijn cliënt in hoo» ger beroep zou veraordeelen. „ZIJN" PAARD. De rechtbank te Tiel had op 18 September j.l., K. H., stalhouder te Vianen, wegens po ging tot oplichting (van bij de mobilisatie in 1914 opgevorderde paarden, die hij als „zijn paard" terugverlangde, terwijl uit het onder zoek der vorderingblij sten bleek, dat hij geen en'kel paard aan de militaire overheid gele verd had1), veroordeeld tot 6 maanden gevan genisstraf. Het gerechtshof te Arnhem heeft in hooger beroep deze straf veranderd in eene voor waardelijke gevangenisstraf, met een proef tijd van. 3 jaren. Van het vonnis der Haagache rechtbank, waarbij mevrouw S. geb. van B. wegens moord op haar echtgenoot hot 10 jaar gevan genisstraf is veroordeeld, heeft, behalve de veroordeelde, ook de officier van justitie, die eene veroordeeliug tot zestien jaar gevange nisstraf had gevorderd, hooger beroep aan- geteekend. 'DE „HEL"-PRO€EDURE:. Het door den officier van justitie bij de Haagse he rechtbank ingestelde hooger beroep tegen het vonnis van dat college, waarbij een boekhandelaar te Sciieveningen van alle rechtsvervolging werd ontslagen wegens het in zijn boekwinkel ter verspreiding in voor raad hebben van het boekwerk „De Hel" van Barbusse, zal Woensdag 26 November a.s. voor het gerechtshof te 's-Gravenhage wor den behandeld. DOTISICO, De Haagsehe kantonrechter heeft niet ont» .«rif-dijk verklaard den eiach, ingesteld door 3i J. K., te Gruvenbage, tegen de Maat schappij Lotiaico, op grond dat de overeen komst een ongeoorloofde oorzaak tot grond slag heett, omdat ze voortspruit uit spel en weddenschap. ARRONDIS SEM'ENTB -KEOH'T IJ ANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 11 November. Christiaan O., arbeider, Helder, diefstal 5 maanden voorw. en 40 schadevergoeding. Dirk K., arbeider, Heerhugowaard, 5 maan den gevangenisstraf. Jan D„ koopman, Hoogwoud, diefstal, 10 boete of 10 dagen hecht. Dirk S., machinezetter, Hoorn, diefstal, onderzoek niet volledig, nadere instructie ge last. Willem K., arbeider, Broek op Langend ijk, niet verschijnen voor den keuringsraad, 15 boete subs. 15 dagen. Bouke S., arbeider, zw., diefstal, 10 boete subs. 20 dagen. Trijntje E., z. b., Warmenhuizen, onlees baar maken van een officieele bekendmaking, 16 boete of 10 dagen. Jacob van Z., fabrieksarbeider, Warmen huizen, als boven, uitspraak als boven. Dirk B., landbouwer, H'oogkarapel, niet verschijnen voor den keuringsraad, 15 boete subs. 10 dagon. Ie. Frederik van L., werkman, Heerhuogo- waard, 2e. Pieter van L., id., id., mishande ling, ieder 50 boete subs. 50 daigeni en 25.30 schadevergoeding. Geertje L., z. b., Wieringen, miehandelig, 10 boete of 10 dagen. Johannes Anthonius B., tuinman, Boven- karspel, mishandeling, 10 boete subs. 10 dagen. Dirk B., arbeider, Enkhuizen, ontduiking hondenbelasting, 6 boete subs. 2 dagen. Jan.E., vissoher, Enikhuizen, mishandeling, 15 boete subs. 10 dagen. Frederik B., vissoher, Helder, wederspan- nigheid, 2 maanden voorw. Anthonia L,, z. b., Texel, eenv, beleediging, 16 boete sub». 10 dagen, Pief-er Joannes 8„ landbouwer, Zijp*, mishandeling, 25 boete subs. 10 dagen. Jan K., kastelein, Enkhuizen, beleediging van een ambtenaar, 16 boete subs, 10 dagen. Pieter V., werkman, Helder, verstoring godsd. bijeenkomst, 15 subs, 15 dagen. Cornelia Joanne®' P., koopman, zw., dief stal, 10 boete of 10 dagen. Jan V., arbeider, And'ij'k, minderjarig, strooperij, 10 boete subs. 14 dagen tucht school. Gerardus Frederikus Jacobus K, kermis-" reiziger, Rotterdam, verduistering, 1 maand gevangenisstraf. UITSLAG VEILING, gehouden bij opbod op Maandag 16 November 1919, te Heiloo, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. II. de Lange, van: De kapitale Boerenplaats bestaande uit: huis, schuur, erf, tuin en diverse perceelen weiland en bouwland aan de Zevenhuizerlaan, Westerdijk, Vcnne waterspolder sloot en Mal- levoortsdijk, te Heiloo, te zamen groot 32.40.30 H.A. thans nog in huur bij L Pep- ping. De perceelen staan te zamen in bod op 64275. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Maandag 17 November 1919 des morgen® 10 uur, in het Koffiehuis „De Onderneming" van den heer A. P. de Rooy' te Heiloo. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie üe opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Geachte Redactie, Vriendelijk verzoeken wij U eenige plaats- rum ue voor het volgende: Van af heden tot en met Vrijdag zullen aan de ingezetenen lijsten ter teekening worden aangeboden voor eene liefdadigheids-uitvoe ring, ten bate van een noodlijdend typogra- fen-gezin, waarvan de man door langdurige ziekte reeds ruim een jaar niet in staat was iets voor zijn gezin te verdienen, en zulks hem zeer waarschijnlijk nog gedurende lan gen tijd niet mogelijk zal zijn. Wij doen daar- om langs dezen weg een dringend beroep op de offervaardigheid van vele burgers, om op de aan te bieden inteekenlijstcn één of meer kaarten in te vullen, waarvoor men recht van toegang verkrijgt tot genoemde uitvoering, welke gehouden zal worden op Zaterdag 15 November a s., 's avonds 8 uur, in de groote zaal van „De Harmonie". Eenige leden van de Afdeeling Alkmaar der Ned. Ver. tot Af schaffing van Alc Dranken waren op ons verzoek zoo bereidwillig tot dit doel te wil len opvoeren: „Erfenissen", spel uit het tap persleven, in 4 bedrijven, door J. Haars- ma Jr. Nu wij den winter tegemoet gaan, die voor elk arbeidersgezin zijn zorgen meebrengt, is het te begrijpen, dat het voor trenoemd gezin dubbel moeilijk zal worden dit barre jaarge tijde te doorworstelen. Steun, in welken vorm ook zal dan ook dankbaar worden aanvaard. Wij wijfelen dan ook niet, of ieder, die zulks maar eenigszins kan doen, zal voor één of meer toegangsbewijzen op de lijsten teeke nen. Het minimum voor inteekening bedraagt 0 50 per persoon, terwijl tot en met 13 No vember a.s. kaarten verkrijgbaar zijn in- den boekhandel van den heei L. Frankenberg, Lamigestraat. Mot hartelijkcn dank voor de verleende plaatsruimte, De Commissie: W. HOEK Oz. J HOOGERVORST, J. H v d TOOREN. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 11 November. Medegedeeld door hét Kon Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 12 Nov. In het gebied van de waarneming is de loogste stand van den barometer 777.0 te >cydisfjord De laagste stand van den barometer 749.7 e Frankfort Zwakke tot matige winden meest uit noor- k'( rirht npen. betrokken tot zwaar bc- lict wellicht nog sneeuwbuien, tempera- •ur om het vriespunt BURGERLIJKE ï>lAND. GE1ROUWD: I Nov Dirk Gustaaf Wciscnborn en Maria Caihanna Kemper. GEBOREN. 7 Nov Adnanus Johannes, z van Johan nes Leonard us Telieman en Johan na Drijvers. BEVOLKING. Onderstaande personen worden beleefd verzocht zich ten spoedigste ter Secretarie dezer Gemeente aan te melden (afdeeling Be volking): WILLEM DERKSEN, geboren te Zutphen 15 Augustus 1896 ANDREAS WILHELM HUISKENS, ge^ ooren tc Aalsmeer 20 Juni 1888. JOHANNES BAKKUM, geboren tc Alk maar 10 Mei 1894. DIRK VAN WESTEN, geboren te Sijbe- carspel 14 Januari 1873. DIRK PIETER KLARE, geboren te Winkel 22 September 1895. De Heeren Mevrouw ERSINK Keuss geven kennis van de ge boorte van hun zoon JCLllll. Alkmaar, 11 November 1919. Geboren l OitXF.MI J AIV, zoon van P. QROOrCS en L. OROOTES—Dekker Bergen, 10 November 1919. Voor de vele blijken van belang stelling, op 25 Oct. j.l. ontvangen( betuigen wij onzen hartelijken dank. S. KLINKHAMER D KLINKHAMER-Brak. Kooltuin C 25. Onzen welgemeenden dank aan allen, die ons 25-jirig huwelijks feest lot een onvergetelijkcn dag hebben gemaakt. L. JUPtJN Lz. en Echtgenoote. Alkmaar. II Nov. 1919. De Heer en Mevrouw D. J. LE VERT— Vekmaat zeggen hartelijk dank voor de vele bewijzen van bel ngstelling, bij hun huwelijk ondervonden Den Haag 11 Nov. 1919. Van Merlenstraat 23. D vNKBI TUiülNG. Ondergeicekt nden danken bij deze voor de veir b ijken van deel name bij het overlijden van hunne geliefde Ecntgenoote eu Mo-d r lluvr. .S a„ Pimr-1'iTi'.Hs. A. C. O. POST Sr., Utrecht. A, C. O. POST Jr., Zeist B. J W. POS I ÜEERS. 10 November 1919. DANK.BEI UlüING. Voor de vjple blijken van deel neming ons bttoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd en Grootmoeder, J K 7. KI J<1., betuigen wij aan allen onzen wel geineenden dank. Uit aller naam. K. KISTt MAKER. Hoogwoud, November 1919 Voor de vele en hartelijke be wijzen van belangstelling onder vonden bij het overlijden van on/en beminden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Qrootvader, den Heer KHJI K KI.AAM KOITKiX, betuigen wij onzen hartelijken dank. Alkmaar. Wed. R. K. KOPPEN- Van Ouwerkerk. West Graftdijk. J. KOPPEN. E. KOPPEN Heinis. C. KOPPEN. J. KOPPtN—Velthuis. H RU IJ TER-Koppen. P. KUIJTcR en Kleinkinderen. Alkmaar, 8 November 1919. Waar is de grens tusschen machtige, dikke soep, die U den lust in het ver dere middagmaal grootendeels beneemt en flauwe dunne soep, die u niet smaakt De gulden middenweg werd door de Pnmula-fabrieken te Overschie ge baand Zij brengen soeptabletten in den handel, die. slechts korten tijd met water gekookt, krachtig?, voedzame en toch smakelijke licht verteerbare soepen geven. Een tablet van 2 borden soep kost slechts 10 of 15 ct naar gelang der soort. Schrijft, wanneer Uw winkelier niet alle soorten voor radig heeft, met opgave van diens naam naar Overschie. gevraagd, niet beneden de 18 jaar, met huiselijk verktei, om terstond in dienst te tieden. J. MEIJER, Lange-traat 75, Alkmaar. KtivrHMgd. Mevr. v. d STOK, Laugestra.it 94. u KV iCA.i t» I» 1 DECEMBER voor h u i p 1. d li u i s h o u d i n g. Mevr. D. SIORM, Metiu.sgracht, Alkmaar. Mevrouw T\APKEN Russen weg, Bergen, v r a a g t trgen begin Decembei een ftiirke Loon naar bekwaamheid. GEVRAAGD om dagelijks een KANTOOR schoon fa maken. Aanmelden LUTT1K OUDORP C 25. gevraagd voor Dinsdags den ge- heelen en Zaterdags den halven dag. Mej. LU1TINO, Zaadmarkt 42 Bij de Firma W. HELLING Co., Sigarenfabrikanten, kan ge plaatst worden voor het bijhouden van de fabrieks- administratie. Ook komen event, gepensioneer den in aanmerking. Zich persoonlijk aan te melden aan het kmtoor van genoemde Fiima Langestiaat 53, boven de Nationale Bank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3