in» wit SCHËIVEEMARKT De Gouden Kever FEU1LLET0JN. psovïNcrm rcneuws. Honderd een en twintigste Jaargang. Dinsdag 11 Not ember. Verhuring Op lagplaats, te ALKMAAR, op Woensdag 19 Nov. 1919. Broodkaarten. Verstrekking v. Kegoerings bloem ten behoeve der Reschuitbereiding. ir®. se® r®19- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op DINSDAG 18 NOVEMBER a.8., bij openbare inschrijving,P vr£ GEMEENTEGROND, gele gen aan den OMVAL, aan het Groot Noord- Hollandsch Kanaal, ter grootte van" pl.m. 3140 c A., welke grond gebezigd kan worden als OPSLAAGPLAATS voor materialen enz. De huurder heeft het recht, desverlangd, gedeelten van het terrein gedurende den huurtijd aan derden in onderhuur af e staan. Aanbiedingen, vermeldende den huurprijs per jaar, ter Gemeente-Secretarie in te zenden vóór of op 18 November a.s., des namiddags 1 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C. BOSMAN, Voorzitter. loco-Burgemeester. DONATH, Secretaris door EDGAR PQE* 7} (Een goed glas in het bisschops hotel op en duivelsstoei een en veertig graden en tien linuten noord-noord-oost grootste zijtak ze- ende tak oostkant werp het .schietlood door nkeroog van den doodskop een rechte lijn an den boom door het 'lood vijftig voet ver- ,er.) Nu, je raadsel blijft me even duister is voorheen, zeide ik. Wat voor zin heeft dit rabbeltaaltje met zijn duivelsstoei, doods- op en bisschopshotel? Ik moet toegeven, dat het zaakje er ge wichtig uitziet, hernam Legrand. Mijn eer- te werk was, om de phraseering uit te vin- en zooals de schrijver die bedoeld had. Dus van leesteekens voorzien? Ja. En hoe deedt je dat? Ik dacht wel, dat de schrijver deze .lirijfwijze gekozen had, hopende de oplos- ng te bemoeilijken. Maar iemand, die niet iterst gevat is, zal allicht gaan overdrij- en. Wanneer hij dan ook in zijn epistel het ge- eelte nadert, waar een leesteeken zou moeten taan is hij geneigd, de teekens dichter in el- aar te dringen. Bekijk het manuscript maar ,oed; je zult vijf plaatsen kunnen vinden, /elke een opeenhooping van teekens zijn. Hiermede te rade gaande, stelde ik 'het tukje op als volgt: A good glass in the bishop's hostel in the levil's seat forty-one degrees and thirteen ninutes northeast and bij north main iranch seventh limb east sidle shoot from he left eye of the death's head a bee-line i'rom the tree through the shot fifty feet out. (Een goed glas wijn in het bisschops hotel <tp den duivelsstoei een en veertig graden UIT BERGEN. IN EN OM DEN RAAD. Men, schrijft ons: De gemeente zal dus den tol in den Berger- weg slechts voor een jaar verpachten. Is het dam gelukt, van het polderbestuur den' alge- meenen eigendom over den weg te verkrijgen, zal de tolheffing geheel verdwijnen? Dat is zeker reeds een verblijdend resultaat, of schoon de tegenstanders van een instelling, die in dezen tijd van snel verkeer in het ge heel niet meer thuis behoort, allerminst daarin reden mogen vinden, om hun notie tot afschaffing te staken. Want er schuilt een ad dertje onder het gras. Het polderbestuur heeft nog een jaarlijksch inkomen van dezen weg, n.l. de grasverpachting der bermen. En in den raad' werd de veronderstelling geuit, dat het bestuur wel niet bereid zou zijn, zoo zonder meer van deze bate afstand te doen, wantonder de bestuurderen zouden er zijn, die toch geen gebruik maken van dezen weg!!!! Wat een. gemeenschapszin! Wij weigeren het nog aan te nemen, doch a 1 s het zoo is, dan moeten er andere maatregelen genomen worden, doch afstuiten op dergelij ke bekrompenheid van enkelen mag een be langrijke zaak niet! Reeds verklaarde dc heer Baltus zich bereid, om, als de pcfyler de Ber- germeer weigeren zou den weg aan de ge meente af te staan, die nu reeds de bestrating bekostigt,den tol wel voor honderd jaar te verpachten! Zou hij dat zelf willen mce- beleven Hoewel wijt van onze zijde dit het reeds lichtelijk grijzende raadslid van harte gunnen, en de flinke, nog van jonge levens kracht tintelende man misschien wel nog een heelen stap in die richting zal kunnen doen, gelooven wc toch, dat hij met dergelijke ViOanenitus het tie lang op zijn na ges it ent zal laten aankomen. Hij legge het er liever op aan, eventueel verzet van den polder te hel pen overwinnen en hen te overtuigen, dat algemeen belang boven alles gaat en ook hun bezit op den duur baat vindt bij een vrijen, goed onderhouden weg, hetzelfde standpunt, dat zij zullen moeten innemen bij de vaartver betering, die voor onze gemeente van zoo onschatbare waarde is. Baat zal de polder zeker ook vinden, wan neer de gemeente overgaat tot het uitbreiden van het clectrisch net naar dien polder, zoo dat ook hun watermolen clectrisch kan ge dreven worden. De aanleg voor electrische drijfkracht werdi in 'den raad! geschat op 10.000, althans voor den molen van den Sluispolder, aan het Kanaal, bij dc Koedijker vlotbrug gelegen, ook nog deel uitmakende van de gemeente Bergen. Er is geen reden, om aan te nemen, dat de kosten voor den Dikken Molen, bij den tol, en den, verder oostwaarts gelegen 'tweeden molen van de Bergermeer hooger zullen zijn. En dan kim den wij ons niet voorstellen, al zal dit natuur lijk nader door deskundigen moeten worden uitgemaakt, dat reeds dan het voordeel niet zijn zou aan den' electrischen stroom, waar het verbazend kostbare molenondcrhoud ver valt, doch boven alles staat het voor waterbe- maling onschatbare voordcel, dat men onaf hankelijk is van den wind. De electrische stroom, steeds en onmiddellijk in- en uit te schakelen, zonder eenige voorbereiding, zon der eenige deskundige bediening, zonder be langrijk onderhoud, zal, daarover kunnen pessimisten gerust zijn, ook straks dit gebied stormenderhand veroveren en alle aarzeling van behoudende zijde overwinnen. Want ook een behoudend mensch is ten slofte op zijn voordeel bedacht. We verheugen ons, dat zal men van ons wel kunnen begrijpen, zeer over de tegemoet komende houding van den Raad in zake uit breiding van het net naar verschillende deelen van de gemeente, tot nog toe van dat voor recht verstoken. De Studler van Surcklaan zal licht krijgen, dat werd gelukkig reeds beslo ten. de Koogerdijk, het Woud en de Berger- meer hebben aanleg verzocht, en zal de com missie voor het bedrijf prae-advies uitbren gen. O. i kan dat niet anders dan gunstig luiden, het bedrijf moet zichzelf zoo eenigs- zins mogelijk bedruipen, dat staat ook voor ons vast, doch winst te behalen mag in geen geval geschieden, of moet niet op den voor grond staan, zoolang niet ieder perceel is aangesloten niet alleen, maar ook den stroom kan betrekken In zoodanige sterkte, dat ge- n> 'k voor alle doeleinden mogelijk is, dus en tien minuten noord noord-oost groot ste zijtak zevende tak oostkant werp schiet lood door linkeroog van den doodskop een rechte lijn van den boom door het lood vijftig voet verder.) Heelemaal begrijpen doe ik 't nog lang niet, zeide ik. Ik zelf begreep het de eerste dagen ook niet. Doch in dien tusschentijd deed ik moeite om in de buurt van het eiland Sullivan het Bisschops Hotel op te sporen, want ik twijfel de geen oogenblik, of het woord hostel was een oude spelling. Na vergeefs gezocht te hebben bedacht ik me op zekeren morgen plotseling, dat Bis hop's hostel wel kon slaan op een oude fami lie, genaamd Bessop, die onheugelijke tijden geleden in het bezit geweest was van een groot kasteel, ongeveer vier mijlen ten noor den van het eiland Sullivan. Ik ging nu aan het informeeren bij de oud ste negers uit de omgeving. Eindelijk vertelde een der meest bejaarde vrouwen, dat ze vroe ger wel had hooren spreken over Bessop castle (Bessop kasteel). Ze wilde mij er heen brengenmaar, het was geen kasteel, geen kasteel, geen hotel doch een groote rots! Ik beloofde haar een flinke belooning, en, na eenige aarzeling stemde zij toe, om mij de bewuste plaats aan te wijzen. We ontdekten deze, zonder heel veel moeite, ik stuurde haar weg, en begon den boel eens op te nemen. Het kasteel bestond uit een onregelmatige partij rotsen en bergtoppen, waarvan er éen de aandacht trok door zijn hoogte zijn een zame ligging en zijn quasi-kunstmatigen vorm. Ik klauterde naar boven, en, daar aan gekomen overpeinsde ik, wat me nü te doen stond. Terwijl ik zoo voortdroomde, viel mijn oog op een smal uitsteeksel aan den kostelijken wand der rots, een yard lager ongeveer, dan de plaats waar ik mij bevond. Dit uitsteeksel sprong misschien achttien duim naar vo ren, en had nauwelijks éen voet breedte; een nis, uitgehold in de rots, vlak erboven deed het gelijken op éen dier stoelen, met ronde miglenningen, van onze vnnrniidfm Qoge- ztWlEng dtwr de ganwhe gtroesmte d» aiafïqj niet ?oo uitnemend geschied' ia, ala de tegen woordige techniek mogelijk maakt, wat nu nog zeer veel te wenschen over laat. Daarom juichen wij van harte toe het denkbeeld van den heer Bogtman, door den heer Hoksber- Sen gesteund, om een deskundige voor ver- ere uitbreiding een algemeen plan te doen maken. Het verschil tusschen deze beide hee- ren en den voorzitter bestond hoofdzakelijk hierin, dat zij het den heer Brugman alhier willen opdragen, en de voorzitter meer voel de voor een amotenaar van het provinciale bedrijf. Waarom wij toevlucht zouden moe ten nemen tot iemand buiten de gemeente, waar wij in deze plaats beschikken over een goede, geheel voor die taak berekende kracht, is ook ons evenmin als genoemden beiden heeren, niet duidelijk. Op den voorgrond staat echter, dat men met voortvarendheid het bet verder uitbouwt, en allen ingezetenen, waar maar eenigszins mogelijk, in den kortstmogelijken tijd in de gelegenheid stelt, te profiteeren van een kracht, die bij oordeelkundig gebruik aller levensbestaan verhelderen en verlichten Lm, in het bijzonder dat van de tegenwoordig maar al te zwaar beproefde huisvrouw. Wel is de stroomprijs tot heden een belet sel voor veelzijdig gebruik, doch waar de productie in handen is van de provincie, die met voortvarendheid bezig is, het gansdie gewest van leiding te voorzien, tot de eilan den toe, zal wel spoedig de tijd aanbreken, dat de prijs geen hinderpaal meer is, ook voor bescheiden beurzen. Want juist voor den kleinen man kan goedkoope stroom, met zijn verbazend zuinig gebruik, in al zijn veel vuldige gebruiksmogelijkheden een ware ze gen zijn. En mocht het leveringsrayon van deze 'provincie nog te klein blijken tot het be langrijk verlagen van den prijs, dan stelle men alles in het werk, ook hier, door adres seering tof de regeering, om het eledriciteits- bedriji te brengen onder -beheer van het rijk, dat dan wel zeer waarschijnlijk de productie zal doen geschieden in de onmiddellijke na bijheid van de Limburgsche kolenmijnen, vanwaar heel' Nederland' van stroom zal kun nen worden voorzien. Een zeer lange bespreking wijdde de Raad aan het verstrekken van brandstof, kosteloos of tegen gereduceerden prijs, aan lage inko mens, met het besluit, dat, op voorstel van den heer Hok9bergen, aan ieder, die voor minder dan 1500 is aangeslagen, een mud anthraciet kosteloos zal worden uitgereikt Voor velen zeker een welkome bijdrage in het zoo dure huishouden, vooral nu de winter zijn intrede doet op een zoo vroeg tijdstip, als zelden voorkwam. Bij deze discussie werd ook nog aange roerd de samenstelling van het kohier voor de gemeentelijke inkomstenbelasting, en bleek het, dat men nog steeds de geheel noo- delooze moeite verricht, om zelf een kohier samen' te stellen in plaats van dal van de rijtks inkomstenbelasting te volgen. Indien liet dan blijken zou, dat iemand te hoog is aangesla gen, waarover de heer Baltus zich bijzónder bezorgd maakt, dat dit veelvuldig het geval zou zijn, dan vrage hij aan het Rijk onthef fing, en krijgt hij dat, dan verleene de ge meente het hem ook, anders niet. Simple comme bonjour! En redelijk en billijk ook, want de aanslag 'doo het Rijk berust op be trouwbaarder gegevens dan waarover de ge meente beschikt. Trouwens wij gelooven er volstrekt niets van, dat er velen1 te hoog z n aangeslagen. Waar halen de heeren Baltus en Bamagrt deze kennis toch vandaan Zeker todh van de menschen zelf! Maar laat ze dart reclameeren, dan kunnen ze b e w ij - zen, dat hun aanslag niet deugt. Naar aanleiding van eenige koopjes, die de gemeente deed van gebruiksvoorwerpen uit het interneeringskamp aan den Russen- weg, en waarvoor zij' de posterieure goedkeu ring van den Raad vroeg, veroorloven wij ons, den heer burgemeester opmerkzaam te maken op de ratteninvasie, die het gevolg zijn zal van het afbreken van de barakken, dal den llen November of kort daarna wel een aanvang nemen zal. Buitengewoon talrijk zijn deze vieze beesten, en men ziet ze wan delen van de eene barak naar de andere; de honger verdrijft alle vrees. Daar kan toch wel iets tegen worden gedaanmen kan toch niet dat ontuig kalm zich over de gemeente laten verspreiden Van het kamp worden1 ook steenen ge- SCceEfmogen <fi« moeien dlenwi, om zoo spoedig mogelijk verwerkt te worden aan een nieuw stel arbeiderswoningen van gemeente wege; er is dringende nood! Het is ons vol komen duister, waarom men niet reeds lang aan het bouwen is reden tot uitstel is er o. niet Wij zijn het geheel eens met den heer Bogtman, dat in deze zaak niet te veel spoed kan worden betracht. Dat de Raad introk zijn vroeger genomen besluit, om de distributie op te heffen, en de gemeente, waar het noodig bleek, in deze zal blijven optreden, is onder de bestaande tijds omstandigheden niet meer dan vanzelfspre kend. Het is de vraag, of men er zich wel op den duur aan zal kunnen onttrekken, in vele gevallen is de marge tusschen de pro ductiekosten' en wat de consument te betalen heeft zoo buitengewoon groot, dat de over- hie|id! wel zal moeten blijven ingrijpen mil men de besitiaansinog'dijik'heiid' van velen waarbor gen. De nu toti vasten secretarie-ambtenaar be noemde vroegere administrateur van dit be drijf, die als zqpdamg goed werk deed, blijft met de leiding, voor zoover noodig, belast. Nadat wij bovenstaand reeds hadden ge schreven, vernemen we omtrent de raften- plaag in de af te breken barakken, dat het ge meentebestuur reeds bezig is zich het noodi- ge serum tot verdelging te verschaffen. Mocht mienl er niet in slagen, dit bijtijds* te krijgen, laat men dan voor iedere rat, zooals men op het oogenblik in Engeland doet, waar deze plaag ook ontzettend heerocht, een premie uitloven Een paar goede schutters kunnen zeker ook goed werk doen, wellicht de bur gerwacht? UIT DE KOOLSTREEK. In Noord-Holland is 't vorig jaar een com missie gevormd voor keuring van zaaizaad en pootgoed. Deze commissie heeft in het loopende sei- zien haar werkzaamheden reeds aangevan gen alleen te Broek op Langendijk keurde zij 42 partijen kool voor zaadwinning,, omvatten de pl.m. 7000 planten, op soort-echtheid en zuiverheid. Met den handel bemoeit de Commissie zich niet, maar zij verstrekt na de keuring een ge nummerd certificaat dat (rnet een opgaaf van de namen van kooper en verkoopers, den naam van het zaad en den datum van leve ring) door den zaadteler, wiens planten ge keurd zijn, bij de levering moet worden over gelegd. Voor tuinders in andere streken kan het van belang zijn dit goede voorbeeld te vol gen. UIT OUDE NTEDORP. Staatscourant No. 238 bevat de statuten van de gecombineerde- Burgerwacht. UIT NOORD-SCHARWOUDE. Maandagmiddag 3 uur kwam de raad in spoedvergadering bijeen. Deze vergadering was noodig om éen besluit te nemen inzake de nog steeds aanhangige kwestie Bluijssen en het levensmiddelenbureau, Door den heer Bluijssen nu ontslagen di recteur van dat bedrijf is destijds een verkla ring afgelegd waarbij hij afstand deed van al zijn roerende en onroerende goederen om daarmee het tekort dat bij accoutantonderzoek bepaald was op 11448.97 doch nadien door geïnde vorderingen met een tamelijk bedrag verlaagd schijnt te zijn te dekken. De goederen waarvan hij ten behoeve van de gemeente afstand deed bleven echter on der zijn beheer en nu i9 er door de heer Bluijssen een gedeelte van de meubelen ver kocht om daarmee ü'aar het schijnt andere schulden te betalen. Nu is er de vorige week Dinsdag beslag gelegd op de nog aanwezige goederen nadat men Maandag vruchteloos gepoogd had om toegang tot zijn woning te krijgeli Deze beslaglegging vervalt echter morgen (Dinsdag) wanneer dm nL- raad geen besluit genomen wordt tot vervolging over te gaan. De zaak is in handen van dein heer Offers advocaat procureur te Alkmaar, die meedeel- die dat de zaak doorgang had en zonder te genbericht van t gemeentebesuur de zaak zal voortzetten. De heer heeman zei dat ook de commissa ris vanmorgen aangeraden heeft te procedee- ren. De heer Zut vroeg' of er nog verhaal was op het goed, dat hij verkocht heeft. twijfeld moest dit de Duivelsstoei verbeelden, waarover in het manuscript gerept werd en het was mij, of ik het geheim der rebus thans te pakken had. Het goede glas kon niets anders wezen dan een verrekijker, want onze zeelieden ge bruiken het woord glass zelden in een andere beteekenis. Ik begreep dus direct, dat men zich van een verrekijker diende te voorzien en daarvan ge bruik moest maken op een bepaalde aange duide plaats. De zinnen: een en veertig graden en der tien minuten, en noord noord-oost, gaven na tuurlijk de richting voor den verekijker aan. Door al deze ontdekkingen gansch opge wonden, rende ik naar huis, haalde den kijker en keerde terug naar de rots. Ik liet me naar beneden glijden tot het vooruitstekende gedeelte, en bemerkte, dat het alleen maar mogelijk was er, volgens bepaal de wijze, op te zitten. Dit bevestigde mijn ver onderstelling. Toen haalde ik niijn kijker te voorschijn. De een en veertig graden en dertien minuten") doelden natuurlijk slechts op de hoogte Jioven den zichtbaren horizon, terwijl de horizonta le richting aangegeven werd door de woor den noord noord-oost. Ik stelde deze richting vast door middel van mijn zakkompas; daar na den verrekijker scherp stellend, bewoog ik hem voorzichtig van boven naar béneden, van beneden naar boven, teneinde de een en veer tig graden te verkrijgen, tot ik eindelijk tusschen het gebladerte van een reusachtig grooten boom, een soort van ronde opening ontdekte. In het midden van dat gat bespeur de ik een witte stip, maar onderscheidde niet dadelijk wat het zijn kon. Na mijn kijker scherper gesteld te hebben zag ik ten slotte duidelijk, dat het een inenschenschedel wasl De zin: grootste zijtak zevende tak wees zonder twijfel de plaats aan van het doods hoofd op den boom, en werp het schietlood door linkeroog van den doodskop kon slechts vatbaar zijn voor éen uitlegging, daar het hier ging om een verborgen schat. Ik be greep, dat men een schietlood door de linker oogholte van den doodskop moest neerlaten, en dat de rechte lijn, getrokken vanaf den boomstam door het lood (d.w:z. de plek waar het lood neerkomt) tot vijftig voet verder, de bewuste plaats zou aanwijzen van den begra ven schat. Dit alles is al heel helder, en tegelijker tijd vindingrijk en eenvoudig! zeide ik. Maar wat gebeurde en nadat je Bishop's hostel ver laten had? Wel, toen ik den boom, zijn vorm en zijn plaats zorgvuldig genoteerd had, ging ik naar huis. Nauwelijks van den duivelsstoei opgestaan, verdween de ronde opening als door een tooverslag! Hoe ik mij wendde of keerde, ik vermocht niets meer te ontdekken Hetgeen mij in deze affaire waarlijk het grootste kunststuk van vernuft lijkt, is, dat die ronde opening slechts zichtbaar was op een enkel punt herhaaldelijk nam ik de proef en dat dit ééne punt het smalle uit steeksel aan den rotswand is Bij deze onderzoekings tocht had Jupiter me achteivolgd. Hij deed al eenige weken lang zijn best, me nooit alleen te laten. Maar den volgenden dag, voor dag en dauw, wist ik hem toch je ontsnappen en snelde de ber gen in op zoek naar mijn boom. Ik vond hem niet gemakkelijk. Thuiskomende, tegen den nacht, scheelde het weinig of ik had een pak ransel van mijn knecht gekregen! Wat de rest van het avontuur betrèft, ben jïj even zoo goed op de hoogte als ik! 1 miauwt te V«# gmud Je had je bij die eerste graaf-partij ze ker vergist door de domheid van Jupiter, die den kever door het rechteroog in plaats van door het linger liet vallen? Juist. Deze vergissing maakte een ver schil van ongeveer twee en een halven duim vanaf het lood, m. a. w., vanaf de plaats bij den boom, aangewezen door den stok; ware de schat daaronder verborgen' geweest dan zou de vergissing niets om het lijf heb ben gehad; maar het lood en het lichtst bij- zijnde plekje aan den boomstam waren twee punten, die slechte dienden cuu de ridding De Rter Wxtlmr. ÜBt geSS fc ar nïéï mee? en het zal ook niet opgevorderd kunnen wor den omdat het stuLtoen niet goed ingekleed ia. Eén strafbare handeling blijft het doch er is geen verhaal. Met algemeene stemmen werd besloten te procedeeren en de heer Bluijssen te dagvaar den betreffende het onttrekken van goederen onder zijn beheer doch aun de gemeente toe- behooreude, terwijl hij ook vervolgd zal wor den voor het geen gelegenheid geven tot het leggen van beslag. 1 lierna werd de begrooting voor 1920 vast gesteld op de bedragen reeds in de vorige ver gadering genoemd. Bij de rondvraag vroeg de heer Keizer of de kwestie met de bakkers al opgelost is. Voorzitter deelde mee, dat de zaak Dog bij den minister aanhangig is. Hierna sluiting. UIT OUDKARSPEL. Zondagmiddag werd een voetbalwedstrijd gehouden tusschen Gho-Ahead te Alkmaar en Blauw-Wit van hier. Onze club moest het af leggen met 43. Als hulpkeurmeester voor vee, vleeach en visch voor de Langedijker gemeenten eii Haren karspel is in de gecombineerde vergade ring van de B. en Ws. benoemd de heer Joh. Frielink te Hoogezand, UIT ZUID-SCHARWOUDE. De Coöp. verbmlksvereeniglng „Vooruit" hield Zaterdagavond eea ledenvergadering ten lokale van de heer Kramer om te bespre ken demi toestand waarin de „Vooruit" tenge volge van den oorlog en het uitsterst slordig beheer gekomen is. Er is een belangrijk tekort wat blijkens het grondig onderzoek, door den accountant van de handelskamer ingesteld', miet alleen dateert van de laatste paar jaren, doch ook meer in -het verk-den vele onregelmatigheden ge constateerd niijjn. De toestand waarin de coöperatie thans verkeert is met alle geldschieters besjiroken waarvan het gevolg is geweest, dat er een re geling getrofien is, waarbij het voortbestaan van de coöperatie mogelijk gemaakt wordt, mits er krachtig wordt opgetreden en 't toe zicht op het financieel beleid danig verscherpt wordt en mot allen ernst gepoogd wordt den omzet te vergrooten. Uitdrukkelijk werd vastgelegd, dat niet alle schuld van de malaise op den vroegeren be drijfsleider geschoven kan worden, maar dat ook het bestuur niet is vrij te pleiten omdat dit te laks is opgetreden en ook de leden er aan debet zijn omdat dez^te veel de coöpera tie den rug hebben toegekeerd, door weinig of niets daarvan te betrekken. Door dit laatste is het uitgekeerde loonper- centage in verhoudiug tot den omzet te groot geweest. Het accountantsonderzoek liep over het boekjaar 1918 en vroegere. Daarna zijn ook de boeken over het eerste halfjaar 1919 aan een onderzoek onderworpen en daarvan wa ren d'e resultaten alleszins gunstig te noe men zooals uit de toelichting bleek. De vergadering achtte zich in hare rechten bekort doordat de crediteuren wel tot over eenkomst bereid waren mits de aansprakelijk heid van de leden gebracht werd van 50 op 100. Afkeuring werd er over uitgesproken dat een van de bestuursledeucrediteurs daarvan Jen voorsteller was. Men was van oordeel dat het toch ook in het belang van de crediteuren is, dat de zaak wordt voortgezet en dus een dergelijke biu- dende bepaling minder noodzakelijk was. Een motie togen deze beperking van vrij heid werd aangenomen. Daarna werd met meerderheid van stem men besloten de aansprakelijkheid voor de le ien te brengen van 50 op 100 en liet aan- deelgeld te brehgen van 10 op 30. 20 zal echter niet worden geïnd, doch van even- tueele winstuitkeeringen worden afgehouden. Eerder was reeds liet besluit genomen om het \an 5 op 10 te brengen/welk besluit echter slechts voor een klein gedeelte is uitge voerd. Tevens werd in de statuten vastgelegd dat jaarlijks hoogstens 10. leden zullen kunnen uittreden vroeger was dat 1 op de 25 leden en dus ongeveer 16. Voor de statutenwijziging is aan het wette- aan te wijzen; natuurlijk werd de fout, of schoon nietsbeteekenend, in den aanvang, ver ergerd door de lengte van de lijn. Toen we dan ook een afstand van vijftig voet hadden bereikt, waren we totaal van de wijs ge bracht. Zonder het idéé fixe, dat me bezielde en mijne vaste overtuiging, dat er hier of daar een schat moest schuilen was alle moeite haast voor niets geweest! Maar je eigenaardige manier van doen, en de plechtigheid waarmede je den kever ba lanceerde! Wat een dwaasheid! Ik meende waarachtig, dat je gek geworden waart! En waarom wilde je per sé den kever, en niet het schietlood door den doodskop laten val len? Eerlijk gezegd', gaf je getwijfel aan mijn geestelijke gezondheid me ietwat ergernis en ik besloot om je eenvoudig op mijn manier door een tikje misleiding te straffen. Zie daar, waarom ik den kever liet halanceeren, waarom ik hem boven uit den boom wilde doen nederdalen. Jouw eigen opmerking over zijn zwaarte bracht me op het laatste denk beeld. - Ja, ja, ik begrijp het nu; toch is er nog één ding. Wat te denken van die skelet ten in den kuil? Dat blijft een vraag, waarop ik even min kan antwoorden als jij. Ik zie slechts kans er één enkele uitlegging aan te geven, en dit vermoeden sluit zooveel wreedheid in zich dat het afschuwelijk is er aan te geloo- ben. Het blijkt namelijk duidelijk, hoe Kidd het moet Kidd geweest zijn, die den schat begraven heeft, daarvan ben ik overtuigd het blijkt duidelijk, hoe Kidd geholpen is bij zijn werk. Toen de zaak afgeloopen was heeft hij het waarschijnlijk verstandiger gevon den om alle deelgenooten van zijn geheim uit den weg te ruimen. Twee flinke houweelsla gen waren wellicht voldoende, terwijl zijn helpers in den kuil nog bezig waren; mis schien ook wel twaalf, wie zal 't zeggen. EINDE. DIE DIRECTEUR VAN HET DISTRI BUTIEBEDRIJF deelt mede, DAT WITTE. BROOD - UITSLUITEND VERKRIJG BAAR WORDT GESTELD OP DE ROOD BRUIN GEKLEURDE BROODKAAR TEN waarop igeen. tijdvak is vermeld en WELKE GELDIG ZIJN VAN 12 NOVEM BER TOT EN MET 20 NOVEMBER 1919. Roggebrood en bruinbrood wordt verstrekt op de gewone roggebrood- en bruinbrood- kaaxten. Ee Directeur van het Distr.-Bedrijf, O. II. SCHNEIDERS. DE DIRECTEUR van het DISTRIBU TIE,BEDRIJF deelt mede, dat volgens be schikking van Z.Ex. den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel', uitsluitend aan bakkers, die gewoon zijn beschuit te bakken, zal, indien zij' zulke wenschen, door het Rijksbureau voor de distributie van Graan en Meel wederom regeeringsbloem ten behoe ve van de beschuitbereiding worden verstrekt. 2. De veretrekking zal gelden voor een tijdvak van ongeveer 30 dagen, aanvangende op een nader te bepalen dag in de maand De cember aanstaande. 3. Bakkers, bed eld in sub 1 die bloem voor de besohuiibereiding ontvangen door tuaschenkom-st van 'het distributiebedrijf der gemeente hunner inwoning zullen hunne lunvragen om regeeringsbloem voor de be- whuitbereiding zoo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 17 NOVEMBER aanstaande rebben te richten tot den secretaris van den Bond van Beschuitfabrikanten in Ned'er- and, MAURIJLSSTRAAT 2 te DORD RECHT, onder opgave van de verlangde hoe- /eelheid regeeringsbloem, in 'kilogrammen uitgedrukt. Aanvragen na 17 NOVEMBER ingezonden uilen ni e t in behandeling worden geno den. Tegelijk met de aanvragen zal door de tanvragers aan voornoemden secretaris zijn ■ver te maken een bedrag van .20 per 100 LG. aangevraagde 'bloem ter vergoeding van dministratieko'Sten. Deze kosten worden in geen geval', ook niet ij niet-toewijzing der aangevraagde bloem, erestitueerd. Het bedrag is per postwissel of ostbewijs en niet in den vorm van postzegels ver te maken. De Direceur van het Distr.-Bedrijf, C. H. SCHNEIDERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5