Amstordamsche Beurs -NoonliLolliiiidscli Laudbouwcrediet, vim lied teil lijk voorschrift völÖaaa daar dit de derde ver gadering was dat zij aan de orde kwam. In de plaats van den heer P. Koedijk die ver trokken is en den heer P. Schoen die bedankt heett, werden als bestuursleden gekozen de heeren P. Zeeman en Jb. Kramer, terwijl be sloten werd op eien vroeger besluit inzake vermindering aantal bestuursleden terug te komen en dit aantal weer te brengen van 5 op 7. Dit besluit was in een vorige vergadering genomen omdat moeilijk in de vacatures kon worden voorzien, doch nu het noodzakelijk blijkt aan het bestuur allen steun te geven om uit de malaise vandaan, te komen, stelden en kele personen zich desgewenscht weer voor een benoeming beschikbaar. Als bestuursleden werden hierna gekozen de heer R. Mulder en C. Paarlberg. Oe vergadering werd hierna met goed hoop op de toekomst gesloten. UIT EGMOND AAN DEN HOEF. In den nacht van Zondag op Maandag werd1 de kleermaker A. F Alleman omstreeks half vier gewekt door een zonderling geluid Waar hij echter niets verdachts' bespeurde, meende hij juist zijn rust weer te hernemen, toen hij ten tweeden male een eigenaardig geluid vernam Weer op onderzoek uittrek kend bleek hem, dat van zijn winkel een ruit was ingedrukt, terwijl de inbreker(s) druk bezig waren geweest een wollen deken naar buiten te sjorren Bij het gerucht van den na derenden eigenaar moesten zij echter alles in den steek laten en vluchtten zonder door iemand gezien te worden. UIT HENSBROEK. Tot leeraar aan die Vaiktookenscbool alhier is benoemd in de vac. H'art de h 'er C. Dek ker. Wegens bedanken van mej. Havinga ais leidster onzer dames gyminastiekvcreeni- gimg is mej Jans te Hoorn als zoodanig be noemd. V UIT WIJDENES. Zomidag werd' bij éen heer H. Leegwater een biljart wedstrijd gehouden in 2 afdeclin gen. Iri de 1ste afdi werden de prijzen ge wonnen door M. de Wit, D. de Wit, C. Buis en J. Keersemaker en in de 2e afd. door A. Buinner, C. ter Hofstede, P. Groen en E. Bunner. UIT BROEK 0>P LANGENDLTK. van de Maatschappij voor Beeldende Kunsten welke dit jaar voor liet eerst gehouden wordt. Een Jaarbeurs in de gewone beteekenis van het woord is het niet; meer een reuze-ten toonstelling met gelegenheid tot koopen. De ingezonden voorwerpen van kunstnijverheid worden namelijk getoetst door een jury, en aan den ingang van de Amsterdamsche Jaarbeurs wordt dus het kaf van het koren gescheiden. Maar in zooverre is hot toch weet; wel een Jaarbeurs, dat de kunsinijveren lit GEMENGD NIEUWS. NEDERLANDERS BIJ HET SPOOR WEGONGELUK IN FRANKRIJK. Naar het N v. d. D. verneemt, is prof van Rees gistermorgen naar Frankrijk ver trokken. In den trein, die eenige dagen gele den nabij de platsa Sens, ten zuiden van Pa rijs, is verongelukt, bevond zich de kunst schilder van1 Rees, zoon van den hoogleer aar, die met zijn echtgenoote en drie kinde ren op reis was naar Zwitserland. De heer van Rees heeft bij dit ongeval een ernstige bekkenbreuk bekomen, terwijl zijn oudste dochtertje in levensgevaar verkeert tengevol ge van een buikverwonding. DE WONINGNOOD. Naar verluidt, maken de inspecteurs van de volksgezondheid, de heeren Ir J. A. Kuysten uit Wageningen en D. L. Wentink uit Utrecht, op last van den Minister van Arbeid een studiereis naar Engeland Speciaal moet door hen een onderzoek worden ingesteld naar de middelen, hoe men daar te lande in het heerschende tekort aan woningen tracht te voorzien, en meer in het bijzonder de resulta ten met het bouwen van houten bereikt. woningen DUURTEBESTRIJDING De duurtecommissie uit den gemeenteraad van Haarlem inzake de duurtebestrijding, heeft een oproep tot de ingezetenen gericht, om aan te sporen tot zoo groot mogelijke ar beidzaamheid om de voortbrenging te ver- grootcn Veroordeeld worden alle onnoodige arbeidsverstoringen en alle arte Jsschuw- heid, welke een ramp zijn. Een grooter deel van de bevolking moet ook onmiddellijk aan de productie deelnemen Anderzijds moet een spaarzaam gebruik van de goederen ge maakt wordtn. Op deze wijze kunnen in den lande millioenen worden bezuinigd aan voedsel, kleeding, huisraad, brandstof, papier enz. Den rijke geldt bovendien de plicht zijn levenswijze te matigen, geen feesten en over dadige maaltijden aan te richten en geen goe deren aan het gebruik voor luxe te onttrek ken Opgaven worden verzocht van alle ge vallen van vermeende woekcrwinsen Ook op de organisaties word een beroep gedaan. Contact zal worden gezocht met de Rijks- duurte-commissie. F.EN GOED TABAKSSURROGAAT. Al wat wij als nook-grage jongens getracht hebben te rooken, en nog veel onwaarschijn lijker dingen> bovendien heeft men in den oorlog in Duitschland als tabakssurrogaat aanbevolen Nu heeft wellicht de wetenschap het verlossende woord gesproken. Ontdekt werd, dat het alkeloïde uit den gouden re gen (cytisisne), zeer overeenkomstige wer king heeft is de nicotine der tabak. Laat men nu gedroogde goudenregen-bladeren eenige dagen fermenteeren, op de manier van tabak dan heeft men een surrogaat, dat althans in samenstelling veel op tabak gelijkt en in smaak dan ook niet te veel verschilt Het is wat zwaar voor pijptabak, beter voor siga retten en oneindig meer tabaks-achtig dan b.v. gedroogde hop met sinaasappelschillen. OVER TWEE TENTOONSTELLIN GEN. Deka schrijft in de Oprechte Haarl Crt over de Jaarbeurs voor Kunsten en Weten schappen cn over de Historische Tentoonstel ling betreffende de kleeding, beiden te Am sterdam, het volgende: Omtrent twee tentoonstellingen in het Ste delijk Museum heb ik ditmaal te berichten. Allereerst over de Jaarbeurs. Amsterdam heeft nu een Jaarbeurs, evengoed ais Utrecht Maar op veel beseh-'dener schaal Ik bedoel dc Jaarbeurs voor Kunstnijverheid uitgaande er zitten om bestellingen af te wachten, dus niet alleen om hunne producten te exposee- ren. Er is verbazend veel mooi's te zien op het gebied van huis-versiering. „Breng me in uw huis, laat me uw woonkamer zien, en ik zal u zeggen wie gij zijtzegt heel aardig het voorwoord in den tentoonstellingscatalo gus En deze tentoonstelling, pardon, deze jaarbeurs is wel geschikt om den menschcn er toe te brengen het „Schmucke dein Heim" in practijk tc doen brengen. Men ziet er, om een paar voorbeelden te noemen: een kleurig kamerscherm van Nelfy Bodcnheim; n gezellig-ingerichte heerenkamer-ameuble ment van Jac. van den Bosch, den directeur van hel B nnenhuis, vazen schalen enz van Brouwers onvolprezen aardewerk; de zilve ren verguld-geëmailleerde keten van den Ree- ter-Magnificus dear Universiteit van Amster dam n ander ede'smeedwerk van Jan Eisscn- lceffelmooie lijsten van A J. Heydcnrijk li en M van Mcnk; metaalarbeid van J Kriege; het bekende glaswerk van Lanocy; damasten tafelgoederen en gekleurd damast van Chris Lebeaueen groot tapijt, betimme ring enz van C. A Lion Cacnet, bestemd v. or de „Johan de Wilt", hei nieuwe schip van dc ST omvaartmaatschappij „Nederland Tot dez. inzending behoort cok een reusach- 'cb eldhcuwdc kop van den Raadpen- - naris die den steven van de groene mail boot za! sieren De Maatschappij „Neder- nd" zet hiermede voort of hernieuwt, de traditie van de 17e eeuw, toen immers de Hollanders hunne zeeschepen met prachtig gebeeldhouwde spiegels versierden. Deze j 'nzending van Lion Cachet vult een geheele zaal, en mag wel de voornaamste, de belang- j rijkste, van dc geheele Amcterdamsehe Kunst- taarbcurs genoemd worden En zoo zou ik i kunnen doorgaanIk mag ook niet vergeten de collectie schoon-gedecoteerde stoffen van mevr. A. Wegeriff-Cravesteinhet edelsmeed- werk van Zwollo; de harmonieus-kamer (met bibliotheek) van Paul Bromberg, en dan vooral ook de afzonderlijke afdeeling van het Schoone Boek", waarvoor de Nederland- snhe Uitgeversbond1 een collectieve inzending van geïllustreerde, gebonden en typografisch goed-verzorgdc boeken leverde. Maar ik kan niet alles opnoemen Er is een overvloedige weelde van schoons op het ge bied' van kunstnijverheid,. En. zij bewijst, in haar geheel welk een nieuwe en hooge vlucht die Nedcrlandsche kunstnijverheid in onzen ■tijd genomen heeft. Voor allen die, als ik, van den dagelijkschen omgang der mensch- heid met mooie dingen een grootcn cn' ver edelenden invloed verwachten, is deze Am sterdamsche Jaarbeurs een verheuging. Deze tentoonstelling duurt van 1 Novem ber tot 1 December; dus is nu al weer een week open. De tweede taltoonstelling gaat eerst heden- (Zaterdag)-avond open, maar als persman heb ik er ai eens een kijkje mogen schap"de voorzitter nemen. Ik doel hier op de Historische Ten- dank zegde, oonstelling betreffende de kleeding, welke twee weken zal duren, en waarvan de op brengst ten bate komt van de Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederland en Koloniën. De tentoonstelling is ingericht in de prach tige zalen van de Sophia-Augusta-stichting, die ie weinigen kamen, omdat er een afzon derlijke toegangsprijs van 1,— voor gehe ven wordt, dit overeenkomstig de bepa lingen van het legaat. Mai vindt daarin au thentieke betimmeringen, meubelen en kunst voorwerpen uit de 18e en het begin der 19e eeuw. In die lijst, die voorname en passende lijst, zullen de bezoekers van de tentoonstel ling de oude costumes zien, en: in de groote achterzaal van het museum zal een compleete modeshow" van historische kleederdrachten gehouden worden, beginnend met het mid den van de achttiende eeuw, ten tijde van Lodewijk XV dus. Men zal er den frivolen onnatuurlijken maar eleganten en klcurigen Rococo-stijl kunnen bewonderen; de dames uit den tijd van Marie Antoinette met hare hooge kapsels, hare mouches de beauté en hare klokvormige, door de zoogenaamde pa- niers uitstaande, rokken. Daarachter zulten de Empire-toilettcn verschijnen; en geduren de het Tweede Keizerrijk de crinolines. Zóó zal er een schitterende stoet gevormd worden van' historische ikkedij tot op onzen tijd. Dat het descrescendo gaat, wat schoonheid van kiecding aangaat, spreekt wel van zelf. Het diepst' was 'de mode wel gevallen omstreeks 1880. Wat was ze toen stijf en burgerlijk! Maar nu is er gelukkig weer opleving Onze Liberiy-tijd brengt een nieuwen stijl, nieuwe kleuren en nieuwe lijnen. Eigenaardig en verheugend is, dat het mee- rendecl van de costumes uit particulier bezit is Er is een ongedachte rijkdom aan oude kleeding gevonden bij onze patricische fami lies Veien b'ijken de oude klecdingstukken van over-grootouders ,o,f bet-over-grootou- ders met piëteit bewaard te hebben Het is dus geen museum-goed en evenmin zijn het artikelen van costumières, die men op deze tentoonstelling te zien krijgt, maar familie stukken vol herinneringen. En dit verleen, aan het bezoeken der tentoonstelling een bij zondere attractie. Wat, naar ik hoop, aan het goede en sym pathieke doel ten goede zal komen. indruk is verkregen, dat de Tooneischen groo- tendeele zullen worden ingewilligd. BOUWVA K ARBEI DE RS. In het gebouw Tivoli te Utrecht werd Zon dag de gecombineerde algemeene vergadering gehouden van1 den Algemeenen Nedenl. Tim- merliedenbond en dén Centralen Bouwvakar- beiderabomd om tot fusie van beide bonden te geraken. De voorzitter van den Timmerlied,enbond', den heer L. v. d. Wal uit Amsterdam, sprak een kort openingswoord, waarin hij er na mens dé hoofdbesturen zijn vreugde over uit sprak dat: beide bonden de besluiten tot sa mensmelting hadd en/goedgekeurd. Hij achtte deze machtsvorming noodig, gezien ook de houding der patroons. Na afhandeling van enkele huishoudelijke zaken werd zonder 'discussie besloten tot op richting van den nieuwen bond Vervolgens werden in behandeling geno men de statuten en het' huishoudelijk regle ment. In de statuten' wordt o a bepaald, dat de de duur waarvoor en de voorwaarden waaron der de toelage wordt verleend, moeten door de Kroon worden goedgekeurd. Het onder 1 gestelde moet iets worden uit gesponnen. Onder I wordt vermeld, dat alleen „niet rente genietenden" in aanmerking komen voor een behandeling als daar genoemd. Oogenschijnlijk lijkt dit een onbillijkheid, doch wanneer we art. 71 lezen, dan staat daarin De verzekerde, die invalide is, heeft recht op invaliditeitsrente: le. Indien er geen vooruitzicht bestaat op zoodanige toeneming zijner arbeidskracht, dat hij ophoudt invalide te zijn (blijvende invali diteit.) 2e. indien de invaliditeit onafgebroken een half jaar heeft geduurd (tijdelijke invalidi teit). Personen onder le vallende, krijgen rente; toenemeing van arbeidskracht is hierbij uit gesloten gedacht, ook door een speciale be- nandeling. Personen onder 2e. ressorteerende, krijgen leuwe bond genaamd zal zijn „Algemeene 1 na een half jaar de invaliditeitsrente; toene- vedertemriRohP Rn.mnrsWWrWwa» ining van arbeidskracht is door een speciale Nederlandsche Bouwvakarbcidersbond" waar r~n de zetel gevestigd is te Amsterdam. Hel bonrfs'besttmr bestaat uit zeven bezol- 'igete 'leden. Naast het bondsbestuur wordt mn bondsraad' ingesteld. De eerste' grwoné algemeene vergadering zal iin het voorjaar van 1922 gehouden wor den daarna telkens om de drie jaar. Dte statuten werden met algemeene stem men1 aangenomen. De nieuwe bond heeft 20.000 'eden,. Bij de b 'handeling va,n het huishoudelijk "igtemfmt werd o m bepaald1 dat de bonds- road' uit minsTcrs 50 leden zal bestaan en da zij gekozen worden voor dien tijd van' «drte 'aar Het bondsbestuur za! voorloopig d'e bezo' ti.gde distel c'&bestuurders aanstellen ondc -tedere goedkeuring van den bondsraad. D bezoldigde afdelingsbestuurders worden dooi de betrokken afdeelingen benoemd' op voor dracht van het bondsbestuur. De contributie werd bepaa'd op één uur nlaatselijk loon van de timmerlieden per weck. Van dte bondseontributie ontvangen die af- deelimgen 20 pet. iter dekking hunner uitga ven. behandeling mogelijk. Het le halfjaar'vallen deze arbeiders ondér de Ziektewet en krijgen GEEN STAKING. Men meldt ons uit Amsterdam: Door de gezamelijke werknemersorganisa ties van Handels- en kantoorbedienden zijn op 28' October 1.1a voor de bedienden, werk zaam' in het geldbedrijf, bank en effectenwe zen loonoischen gesteld. Op deze 'looneischen zou van de Directies der Bankinstellingen en uiterlijk hcd'en antwoord verwacht worden en indien deze eischen niet zouden zijn inge willigd, zou op era nieuwe vergadering be sproken wondien of tot staking zal moeten worden overgegaan'. Naar wij vernemen, bestaat er evenwel groote kans, dat het niet tot zulk een strijd zal komen, daar uit de inmiddels gevoerde onderhandelingen tusschen de besturen dter werknemersorganisaties en bank directies de Omtrent de wijze van stemmen op de alge meene vergadering weid bepaald, dat een af deling hoogstens 4 stemmen kan uitbrenga: Vervolgens worden bepalingen vastgesteld' omtrent uittering bij ziekte, overlijden, en J)ij werkstaking of uitsluiting. Besloten werdi, -dat, wanneer de mogelijk heid daartoe bestaat het hoofdbestuur in overleg met den bondsraad de vastgesteld' maximum-iuitikeeringen bij staking of uitslui ting zal' v erte o ogen Bepaald werd' verder, dat de Bond eer weekblad! zou uitgeven, genaamd „De Bou wer". Vervolgens werd het reglement 'behandeld in zake de werkloozenkas. Daarna werden de reglementen met alge meene stemmen "oedgekeurd. Uit de vergadieiiinig werd vervolgens aan de bomdsbesturen met een van dankbaarheid getuigende toespraak een zeer fraai bloem stuk aangeboden, voor welk bewijs van vriend den afgevaardigden Na eenige besprekingen werden met alge meene stemmen tot bezoldigde hoofdbestuurs leden gekozen de beer L. v. d. Wal, voorzit ter (A. N. T. B.)J. W. van Achteroergh, 2c voorzitter (C. B v. B.)C. Valkenburg, se- retaris (C. B. v. B.)E. Sinoo, 2e secretaris (C. B. v. B.)G. Kaptcijn, penningmeester (A- N. T. B P. M. Verdorst, 2e penning meester (A. N. T. B.)en C. v. d. Lende, re dacteur (A. N. T. B.) allen te Amsterdam. Aangenomen werd een voorstel tot over name van de werkloozenkassen van den Tim- tneriiediembond' en den Bouwvakarbeidersbonc en het aanvragen van toelating der werkloo zenkas van den, nieuwen bod tot de subsidie regeling van het Rijk. Vóór 5 December a s. zal in elke plaats waar een afdeeling gevestigd is van beidt bonnen, een gecombineerde vergadering wor den gehouden', om de samensmelting oer ai- aeelingen te regelen. Btsiioten werd dat de nieuwe Bond! zich pier 1 Januari 1920 zal aansluiten hij hei Ned. Verbond van Vakvcreenigingen. Het salaris van de bon asbest u urders en dismictsbtsiuuxaers zat voorlopig respectie velijk J 5b en 50 per week bearagen. Aan het bomesbesvuLir werd machtiging verkend tor het zoo noodig aanstellen va., nulpkkrachien, wetke nooaig zijn voor hei gotüi iuncuonnceren van den nieuwen bona. L>e voorzitter deelde meae, aat oe verzot- zen aan, atn Patroonsbond om in enkt-k pvaaiscn eai tooniotslag te geven waren ai gtwtzeni aoch uai na ten eonierenue met hu ndSi'uur, waarop dé oniiouabaarlieiü van, cn joonen in sommige piaaisth werd aangt- .oondi, het btsmur van dien Patroonsbond üt verzoeken 'thans nader zou overwegen. Aan het bondsbesiuur were machtiging Vi-rkendi om desgevraagd met hei besium .an atn Patroonsbond te onderhandelen ovu ut aislui'iing van een landelijk coiketiel con- aact. rva tvemutele onaeraanaelmg zal bc, aonoSbesiuu overwegen oi de plannen üta ^anoons aoor uen oonosraad or in een bui- mgtwoon cougrts zuilen wordtn behandeld DE INVALIDITEITSWET IN DE PRAKTIJK. De preventieve werking, die in de Invalidi teitswet is vastgelegd, zal in de toekomst blij- xen van buitengemeen veel belang te zijn. I. Indien er nm. gevaar bestaat dat een verzekerde, aan wieu geen invaliditeitsrente is toegekend, blijvend invalide zal worden en dat dit gevaar afgewend kan worden door doelmatige behandeling of verpleging, kan de Raad van Arbeid aan de Rijksverzeke ringsbank voorstellen op kosten der Bank die verzekerde genees- of heelkundige behande ling te verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen. Mocht de Rijksverzekerings bank het voorstel goedkeuren, dan wordt het natuurlijk alleen dan uitgevoerd, wanneer de verzekerde zijn medewerking wil verleenen. II. De 2de belangrijke factor is dat de Rijksverzekeringsbank aan inrichtingen en vereenigingen tot verpleging van zieken en herstellenden of op andere wijze in het be lang der volksgezondheid werkzaam, toela gen kan verleenen. Het bedrag der toelagen, ziekengeld, hetgeen in de Ziektewet van den oud-Minister 'laitna was vastgelegd en welke 1 oepaling bij de herziening van deze wet door M'mistervAalberse natuurlijk weder zal wor den opgenomen. De behandeling in een speci ale inrichting moet dus voorgesteld worden in hei le half jaar van de ziekte, of daar vóór, wanneer de oorzaken, die tot invalidi teit kunnen leiden, met het meeste kans op succes bestreden kunnen worden. En alhoewel vcor de toekenning van ziekengeld een ge neeskundige zijn oordeel zal moeten uitspre ien ea hem daarbij voor de uitvoering van de- zek weatie een zeer dankbare taak wordt op gelegd zal toch de steun van zeer vele andere personen en vereemgingen (tuberculose-ver- eeniging o.a.) onontbeerlijk zijn, wil dit in stituut niet illusoir worden. in aansluiting met het vorenstaande die nen de voorbealden vermeld te worden, welke den arbeider in de invaliditeitswet worden geboden, waarbij allereerst de detiuitie van I „invalide" vooraiga. Art. 72 zegt: invalide is hij, die ten gevol ge van ziekme of gebreken huiten staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en be kwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaat se waar hij arbeid verricht of het laatst ver richt heeft of op een naburige soortgelijke plaats een derde kan verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke oplei ding, op zoodanige plaats met arbeid ge woonlijk verdienen. A Ieder verzekerde heeft recht op Invali diteitsrente ingeval van invaliditeit, wanneer 150 premiën voor hem betaald zijn B. Ouderdomsrente na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd; C. wettige of natuurlijke, wettiglijk er kende kinderen beneden 13 jaar van: a. een verzekerden vader; b. een verzekerde moeder, mits de kinde ren vaderloos zijn of de moeder de kostwin ner was; hebben bij overlijden van respectievelijk den vader en de moeder recht op weezenrente, mits de vader of de moeder in het genot van een rente was of 40 premiën in rekening kan doen brengen (kinderen die gedurende het jaar aan het overlijden van den verzekerde in diens gezin werden opgevoed, en na het over lijden van den verzekerde geen kostwinner nebben, worden met wettige kinderen gelijk gesteld) D. wettige kinderen beneden 13 jaar heb ben na het overlijden van den vader (indien hij niet verzekerd was) recht op weezenrente, wanneer de moeder verzekerd is en 40 pre miën in rekening kan brengen. Is de moeder echter in liet genot van Invaliditeitsrente, dan krijgen de kinderen niets (weezenrente wordt onverminderd uitgekeerd tot alle kinderen 13 jaar oud zijn); E. aan wettige of natuurlijke, wettiglijke er kende kinderen (ook kinderen op kosten van Jen verzekerde in diens gezin opgevoed) van een verzekerde, die in een inrichting is opge nomen (zie 1) en 150 premiën in rekening xan brengen, kan de Rijksverzekeringsbank gedurende het verblijf in die inrichting kin dergeld uitkeeren. Krijgt deze verzekerde tijdens het verblijf in een inrichting invaliditeitsrente, dan kan .net de verpleging doorgegaan worden. De aitkeering van kindergeld houdt dan echter dadelijk op; F. weduwenrente, waaromtrent nog een wetswijziging in voorbereiding is. Geen recht op Invaliditeitsrente heeft de verzekerde, die zich opzettelijk invalide maakt, of als de oorzaak in verband staat met het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe. Ad. A. en B invaliditeitsrente of Ouder domsrente grondslag verhooging; grondslag 325 X totaal betaalde pre- niën; aantal weken dat de verzekering ge duurd heeft (weken waarover inv.rente is ge noten en de premiiën in die weken betaald, olijven hierbij buiten aanmerking). Bij de jremieverhooging wordt 325 veranderd in J.60 en 14 in 11,2; verhooging 14 pCt. van totaal bedrag der betaalde premiën, echter niet minder dan 1/5 van den grondslag. Ad. C. en D. Weezenrente bedraagt 6/5 X den grondslag van de Inv.rente, die de verze kerde genoot of zou hebben genoten, indien jp den dag van overlijden (voor het geval D indien de moeder) rente was toegekend. Ad. E. Kindergeld bedraagt ten hoogste 2/3 van de Inv.rente, die aan de verzekerde oij opneming zou zijn toegekend, indien hij recht op Inv.rente had gehad. KORTE' BERICHTEN. Te mersifoort worden pogingen aange wend om tot de stichting van een school bioscoop te komen. Er heeft zich een comité gevormd, waain personen van allerlei rich ting hebben zitting genomen. «tuk*. van 10 November 1919. Opgave van MARKTBERICHTEN. ke Olie. Culturen iets beter. Scheepvaarten wat lager. Tabakken weinig; affaire. 11 Nov. De commissaris der koningin bracht gister eon bezoek aan deze gemeente. Van de gele genheid tot audiëntie werd gebruik gemaakt door de vereenigingen „S'chuttevaer" en „Woningbouw." v i Eood# kool 4.316<M# kool 3.«P- 4.90 per 100 KG. Wortelen per 100 boe 8.50-—/ a8a Bieten per 100 KG. 2.50, Uien per 100 K.G. 7.9011. Andijvie per 100 stuks 0.70—2.10. Koolrapen per 100 K.G. 1.902. Pieterselie per l'OO' bos 5.30'9.90. Prei per 100 bos 5,609. Spruiten per KG. 0.320.36. Spinazie per ben 0.600.61. Selderie per 100 bos 4.705.50. Peren per K.G,. 0.040.35. Appelen per KG. O.IO0.24. Bloemencllaalderko o 1 per 100 stuks 1.50 tot 3,80. Boerenkool per 100 stuks 1.805.60. PURMEREND, 11 Nov. Op de kaasmarkt werden heden aangevoerd 12 Stapels Fa- jriekskaas 68 50, Boerenkaas 70,—. BO V ENKARSPEL „de Tuinbouw" 10 Nov. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 15—20.50, II'812, 11 34.3a Roode kool 3.904.80. Veilingvereeniging „de Zaanstreek." ZAANDAM, 10 Nov. Roode kool SVz11 ct, per stuk, Peen 10 tot 15 ct. per bos, Prei 1416 Vj ct. per bos, Selderie 26H et, per bos1, Andijvie 0.80 2.90 per 100 str., Spruiten 21—22 ct. per pond, Sjalot 4—5 ct. per pond, Roerdkool 4 tot J 7.20 per 100 st„ gr. kool 27 ct. per st., Zoete appelen 3J^7 ct. per pond, Zure ap pelen 3 Vi8 ct. per pond. NOlORDSCTlARWOÜDE, 10 Nov. Blauwe aardappelen 7—8.10, Roode kool 4.30—5.50, Kleinere 3—4, Uit schot 22.40, Gele 'kool 3.304, Klei nere 2 2,70, Witte 1.301.50, Grove Dien S10, Drielingen 7.709, Nep 9—11, Rapen 2—3 per 100 K.G. WARMENHUIZEN, 10 November 1919. Roode kool 4.50—5.50, Witte kool 1.07—1.33, Peen 2.70 per 100 K.G. ZWAAG; 10 Nov. Veiling Bangert en Om streken. Appelen 310 ct„ Peren 2—16 ct„ Noten 1520 ct., Druiven 25 ct„ Uien 23 oh, To maten 5—8 ot. STAATSLEENINOEN. NËDF.RLAND. pCt Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK del.vrije Kronenr. Jan.<Juli RlaSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 18S0 GR 625 Rothschild (consola) GR 625 Hope en Co. 1889-90 GR 625 oe Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. ie serie 1904 i BRAZILIË. I unding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel, Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 Bank- ea Credlci-Instellingen Amsterdamsche Bank N'eilerlandsclie Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen, i loll. Ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. I'remieleeningen. n'EDERLAND. k'ilain Stad 1874 (f 100) .SELG1E. \nt werpen 1887 'rolongatie JMMliUKKkoüI KPIl 4K 4 3K 3 2% 5 5 5 4 K 4 4 4 4 4 5 5 4X 2'A pCt. Vorige koers y116/ie «»/i. 8)"/i( 68»4 607/,, 5H/« 931/. 91 Vi 7n/i« 27 17'ft 26 !9»/ie 24 21 V. 99/h 695/4 89 893/4 1915/4 200 14 8 s. t 91% 925/t 82 I 057/ié 58V» 4 91 Vu 83 8013/,, 19 607/, 517/, 931/« 91 8i/s 241/e 2: iIt 195/4 901/, 1915/4 91 "A, 923/4 83 797/,, 41/4 ALKMAARSOITE EXPORT VEILING. ALKMAAR, 10 November 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald' voer Bloemkool 2e soert 8.70—1.20, p«r 100 \tchis. Top. Sc S. Fé C. v. g. A Oenv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2c Pref. A. Southern l'ac. Gomp. A .Vinill. Klw. Vot. Tr. Gew. A. 1 nion l'ac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car fi- Foundry Co. C. v. A. kmer. Ilide Leather Comp. Central Leater Unit. Mat. Meel porp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marine afg. pr. A. Gee. 1 loll, l'etr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t e. v. l'etr. br. A Orion Petrol. Mij. afgest. A. steaua Romana l'etr. Mij. A. Coinpania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden ;d. id. id. Winstaand. landelsv. Amsterdam Aand. Ned. 11 an del Mij. C. v. A. Id Resc. Nederl. ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. A»nd Nederl. Rubber (loll. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. 1 loll. Stoomb. Mij. Aand. lava China Japan Lijn A. Ron. Hull. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Puketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unio Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. L)eli-Maatschappij Aand. Mcdan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tahak-Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Vorige koers 923, 99/l6 96/, !8'>, 18 1 9-1 4 19i;, 51 Vis 51 Ij 13'/» 126/, 91/8 9 lis 26'4 26 1 '2 132 14414 144 U61V» 144 1 j 1 38» 4 ,371/, 1121/s 112 137/,. 1121/, 633/8 62 lt'9 1681/, 3511/2 3i8 -4 J1I4 81O 89 89 1 nui/4 184 27y 1 s 280 2S21 's 283 278 6051 s 606 226 -'25 V, 22 6/s 27 IS/g 269 265 262 V, 125 486i s 485 46712 465 2451 s 244 343 313 203 203 2(65/4 241 234»'4 232 250 "j 250 3073/4 3061/, 326 325", 3691/, 368 3101 's 4395/8 4961/2 264 325 469 2401/a 240

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6