DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bic, BïL Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG £a Dïi ttsmimer besiaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootero letters naar plaatsruimte. Brieven^franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactie Nr. 33. Directeur; G. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. 12 NOVEMBER. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Het voornaamste nieuws is voor heden de opheffing van de mijnwerkersstaking. Uit Indianapolis wordt geseinid', dat de leiders der mijnwerkersverecniging Dinsdag morgen in een vergadering, welke den gehee- len nacht duurde, besloten de staking op te heffen. Aar het bevel van het districtsgerechtshof te Inaianapolis is dus voldaan en daarmede heeft de regeering door haar krachtdadige houding een overwinning op de stakers te boeken. Het bevel van het districts-gerechtshof was het gevolg van het tijdelijk stakingsverbod, dat Zaterdag bestendigd moest worden hoe wel de mijnwerkers de veidaging der beslis sing voor den tijd van een week verlangden. toen werd opheffing der staking gelast en de leiders der mijnwerkers, die eigenlijk door de arbeiders in de stakingsrichting werden gedreven, hebben in de bevelen van het dis- tricts-recehtshof berust. Men mag aannemen, dat zij wel rugge spraak met die stakers hebben gehouden, zoo dat ideze zich niet van hum leiders zullen af wenden om de staking op eigen houtje voort te zetten. Wordt het werk hervat, waaftan weinig twijfel bestaat, dam heeft de Amerikaamsche regeering door haar doelbewust optreden een ramp voor den staat voorkomen. Na de Engelsche, die de spoorwegstaking onderdrukte, is zij de tweede die im een moei lijk en'gevaarlijk arbeidsconflict haar gezag heeft weten te doen erkennen. Terwijl de Engelsche bladen dé critiek op Lloyd George's redevoering inzake de Rus sische interventie voortzetten, gaat men in Duitschland door met hèt hooren van auto riteiten die tot het ontstaan en de verlenging van den Europecschcn oorlog hebben mede gewerkt. Staatssecretaris Von Capelle had zich ditmaal te verdedigen tegen het verwijt, dat hij den bouw van diuikbooten onverantwoor delijk had verontachtzaamd. Vom Capelle schoof de schuld op Beth- mann Hol 1 weg, die tegen de tot hem gerichte enstige verwijten1 protesteerde. Ook deelde de staatssecretaris mede, dat na den slag in het Skagerak de vloot zoo gehavend was dat er langen tijd voor her stel noodig was geweest en alle beschikbare arbeidskrachten aan het werk gezet moesten wonden. Dat had ook den vluggen duikbootbouw verhinderd. Het is de groote vraag of de enquête commissie, die slechts heeft te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een vroegeren vrede wel op den goeden weg is bij haar zoeken naar den schuldige vooi* een te gerin gen duikbootaanbouw. Volgens dte Daily Herald zou de Poolsche regeering voornemens zijn alle in Rusland strijdende partijen alsmede de groote mo gendheden half December te Warschau in een conferentie bijeen te roepen, om over den vrede ie beraadslagen en zou zij met het oog daarop den strijd reeds op 25 November willen staken. Met belangstelling mag afgewacht wor den welke houding die groote Europeesche mogendheden tegenover dit voorstel zullen innemen. BUITENLAND. DE MOORDENAAR LANDRU. Wij hebben in lang niets van Landru ver teld. Landru, den griezeliigen man, die, zoo als men weet, er van verdacht wordt vele vrouwen op afgrijselijke wijze van het leven beroofd te hebben. Imtusschen duurt het on derzoek in deze zaak nog steeds voort, zon der dat het echter den rechter van instructie gelukt veel uit Landru te krijgen, die zijn zelfde houdinig van niets te weten en verwon derd' te zijn over de hem gestelde vragen, be waart. In het 'laatste verhoor, dat Landru Zater dag, ondterging, heeft de rechter den beklaag de vergeefs ondervraagd over het verdwijnen van mevrouw Collomb, met wie Lanidru den 26sten December van verleden jaar naar zijn villatje te Gambais vertrokken is. Zonder haar keerde Landru den 27sten te Parijs te rug. De rechter vroeg Landru naar zijn ver houding tot deze verloofde", naar de ont moetingen met haar, die Landru op zijn op schrijfboekje aanteekende, naar d'e uitgaven, die Landru na den 26sten December gedaan heeft, de kleine rekeningen, die hij toen voor mevrouw Collomb betaald neeft, de kleeren en andere bezittingen van mevrouw Collomb, die bij Landru gevonden zijn, enz. enz. Op al deze vragen heeft Landru niet geant woord, of zoo goed als niet. Een enkele maal sprak hij zijn geringschattende verbazing over een hem gesteld vraag uit. De rechter van instructie heeft toen: hulp gezocht bij Landru's befaamde opschrijfboek- te. Deze blauwbaard had n.l. de manie om al les in zijn opschrijfboekje aan te teekenen, zelfs het koopen van een dosje lucifers. In zijn opsohrijfbokje duidde hij' de leden van zijn familie met cijfers aan, van 1 tot 6. Voor de reis die hij on 26 December met mevrouw Collomb naar Gambais deed, toekende hij aam, dat hij voor zich een retour nam, voor T'jn verloofde een enkele reis. Het opschrijfboekje van Landru staat vol met dergelijke aanteekeningen en de rechter >»j\ instructie heeft na veel hoofdbrekens boel wat begrepen, van wat die volgekrabbelde blaadjes inhielden. Het laatste wat hem nu duidelijk gewdden moet zijn is dit, dat Lan dru op zijn opschrijfboekje ook de uren van den dood van zijn slachtoffers heeft aange- teekend. De rechter van instructie heeft zijn ontdekking aan Landru meegedeeld en hem f evraagdWat hebt u te antwoorden Landru eefit niets geantwoord. Hij heeft den rechter eenige oogenblikken stom-verbaasd, bijkans hoofdschuddend aangezien, alsof hij zeggen wilde, waar haalt de man de nonsens van daan. Vervolgens wierp hij zijn advokaat een blik toe van: wat1 zeg je mie daarvan, haalde toen zijn schouders op em glimlachte bleekjes. STAKING IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Het Prager Tagblatt meldt: Met verbond van machinefabrikanten heeft gisteravond te Praaag vergaderd en besloten het werk stop tez etten in alle fabrieken waar het kantoor personeel en de bazen is gaan staken. Het verbond beeft de rischen van de ambtenaren van de hand gewezen. Deze besloten daarop de strijd ten einde uit te vechten. Het verbond van metaalbewerkers in de Tsjecho-Slowak- sche republiek wekt zijn leden op 'het werk rustig vort te zetten, maar te weigeren werk te doen, dat vroeger aan de stakers werd op- gediragen. De regering zou vandaag een eer ste poging doen om de patijen tot elkaar te brengen. DE POSITIE VAN DENIKIN. In den strijd tegen Der.,km hebben de op standelingen na Pottawa ook de steden Loeb- ny, Römny en Trebinla bezet. De treinen van Denikin kunnen slechts onder sterke militaire bescherming rijden. Zijn macht strekt zich en kel nog uit over de plaatsen, waar groote troepenmacht geconcentreerd is en aan het front slechts over een breedte van 20 kilo meter. De gevechten worden hoofdzakelijk 's nachts geleverd. De opstand werd georga niseerd' doo den hetman Tioetioenyk den vroe geren chef van den generalen staf van het leger van Petljoera, die ook het bevel in het gebied van den opstand op zich genomen heeft. UIT HET OOSTZEEGEBIED. Een telegram uit Helsingfors aan de As sociated! Press luidt: Zeven vertegenwoordi gers van Estlanld1 zijn, onder leiding van den minister van buitenlandsche zaken Zaterdag naar Dupat vertrokken voor besprekingen over de stichting van een bond van Oostzee- staten en over ale mogelijkheid om vrede met de bolsjewiki te sluiten. DE SENAAT EN HET VREDES VERDRAG. Het te Washington mot 50 tegen1 35 stem men door den Senaat goed gekeurde voorbe houd over het recht van uittreding bevat ook de clausule, dat aankondiging der uittreding ook zal kunnen geschieden door aanneming in dien Senaat en in het Huis van Afgevaar digden van een gelijkluidende resolutie. De New York World en andere bladen wij zen er op dat door die bepaling de President tegenover het buitenland wordt buitengeslo ten van alle deelneming aan de uittreding der Ver. Staten uit den Volkenbond, indien de Ver. Staten later daartoe mochten over nam, zoodat een' actie van het Congres ten zen, reeds zonder de goedkeuring van den President, oen: voldoende reden zal zijn voor uittreding. Na zoo'n gelijkluidende resolutie van Huis en: 'Congres, zal d!e onderteokening van de President niet meer noodig zijn. De New York Times wijst er naar aanlei ding' van dem uitslag diezer stemming op, dat Lodge de Republikeinsche meerderheid in den Senaat goed onder bedwang heeft en dat bij na alle, misschien zelfs wel alle vijftien pun ten van voorbehoud zullen worden aangeno men, en zullen worden opgenomen in de re solutie, waarbij de ratificatie van het vredes verdrag word t goedgekeurd. Het blad: deelt ode nog mede, dat indien niet enkele senatoren afwezig waren geweest, er zou zijn gebleken', dat alle 9 Republikein- sche senatoren en daarbij 6 democraten in totaal dus 55 voor het punt van voorbe houd en 41 er tegen Senator Lodge heeft zich over den uitslag der stemming uitgelaten. Hij zeide: Het lijkt thans dat de meeste punten van het voorbehoud tenslotte zullen word'en aan vaard, bijna allen juist zooals zij door.ade Se naatecommissie voor de buitenlandsche aan gelegenheden waren opgesteld. Indien de Democraten de ratificatie-resolu tie met het daaraan verbonden voorbehoud afstemmen, hetgeen zij dreigen te zullen doen, dan zullen zij het verdrag zelf verwerpen, en zij zullen geen kans krijgen om het nader hand weer op tevatiten. De Democratische meerderheid heeft zich met kracht telgen het voorbehoud verzet en daartegen verschillende moties ingediend, die echter alle zijn verworpen. Lodge heeft in 'den Senaat nog verklaard, dat de Vereenigde Staten zich niet de be voegdheid konden aanmatigen om hun wil op te leggen aan andere naties. Het geheele doel van de punten waarop de commissie voorbe houd' heeft gemaakt, is op te komen voor het reoht van de Ver. Staten om zelfstandig te handelen. De V. St. willen zich niet mengen in de zaken van andere naties. EEN LANGDURIGE SLAAP. Het New York Medical Journal deelt me de, dat Hilda Kari, een Finsche, den 26sten Juni in het Bellevue Hospital te New-York stierf na een slaap van drie maanden en vijf dagen, met slechts enkele oogenblikken, waar- i in zij bij bewustzijn was. Dè ziekte werd be- de: schouwd als ftwspfoaUfas Wbargica. Den 21 sten Maart was zij in het ziekenhuis opge nomen en ale pogingen, ook de meest drasti sche. die in het werk werden gesteld om haar wakker te maken, mistakten. DE GESLACHTSPESTILENTIE. Volgens de Mediz. Klinik, heeft de ver- speidiag der geslachtsziekten in Duitschland na den terugkeer van het leger een bedenke- lijkea omvang gekregen en nog niet haar hoogtepunt bereikt, niettegenstaade tallooze gelegenheden zijn geschapen, vooral door de staatoverzekeriagaiüistellingeH, waar lijders aan die ziekten raad kunnen krijgen of kun nen worden behandeld, en ook het aantal spe cialisten voor geslachtsziekten („Salvarsani- tatsrate" werden zij onlangs genoemd) in de steden dag aan dag toeneemt. De vraag wordt gesteld, of de nog gezonde bevolking voldoende wordt beschut, als de zieken loo pénd behandeld worden, wat in het algemeen wel mogelijk is, omdat meestal niet de behan deling verdacht, dat de lijder te bed ligt. Maar de besmetting van anderen wordt slechts voorkomen door den zieke vast te houden, voorlichting, vermaning en bedrei ging met tsraf zijn onmachtig gebleken, de lijders in het algemeen te weerhouden van onvoorzichtigheid of roekeloosheid jegens an deren. De ziekenhuizen en hospitalen zijn ech ter vol en daarom zou het weuschlijk zijn, met snelheid een groot aantal barakken voor lijders aan geslachtsziekten op te trekken. Een groote moeilijkheid is evenwel het gebrek aan brandstof voor deze ruimten. KORTE BERICHTEN. De raad der stad Weenen heeft gisteren besloten om 62 straten en 12 bruggen te her- doopen, om daardoor de herinnering aan de dagen van voor de revolutie uit te wisschen. Een der raadsleden noemde dit een verjaar dagscadeautje voor de republiek Het Hof van Cassatie heeft gisteren het beroep van Auguste Borms, die door het gezworenenhof van Brabant ter dood: veroor deeld was, verworpen. De staking der metaalarbeiders te Ber lijn is geëindigd. De stakers hebben besloten het werk te hervatten. Naar de Morgen van goed ingelichte zijde verneemt, zal de regeering het verzoek van de Bciersche regeering om Levien, den communist, uit te leveren, niet inwilligen Levien zal niet in vrijheid gesteld worden., doch te Karlstein bij Waidhofen worden ge ïnterneerd. De Vossische Zeitung is voor due da gen verboden. De hevige sneeuwval te Berlijn heeft de voedselvoorziening der stad' in ernstig ge vaar gebracht. De opstand in Oekrajina tegen Danji- kin breidt zich uit. Er zijn uit Warschau Poolsche missies vertrokken naar Dcnjikin en Koltsjak. Bij de detectives-overvallen op de „radi calen" in de Vereenigde Staten is een pro gram van actie ontdekt en een oproep van Lenin. De Amcrikaansche commissaris van im migratie. Camizetti, gaf bevel tot deportatie van 212 leiders van den bond van „Russische arbeiders" in Amerika. De zetters en het personeel van de bla den te Parijs zullen in staking gaan. STATEN-GENERAAL. tenlandsche zaken overleggen of op em of andere wijze antwoord is te geven op de vraag van den heer Schaper. De zaak Van Groenendael was hiermede voorloopig in de Kamer afgedaan. Toestanden in een interneeringskamp De heer K r u ij t vroeg verlof tot houden eener interpellatie over het interneerings kamp te Harderwijk. De Kamer ving daarna aan met de alge- meeae beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1920. [De heer Rink bracht hulde aan de re geering met reserve ten aanzien van de mili taire ministers en den minister van financiën. Hiji wees voorts op de noodzakelijkheid van beperking van belastingverihooging door mid del van bezuiniging op de staatsuitgaven. Spr. is voor een staatscommissie inzake so cialisatie. De heer Visser van Yzendoorn is met de regeering tegenstander van een mi litair verbond met België. Hij verwacht van het betrekken van de Kamer in het buiten- landsch beleid niet veel. Evenwel dient de Kamer te voren te worden gehoord over den inhoud! van het met België te sluiten tractaat. Spreker was het, niet met den Minister van Financiën eens dat dé toestand van de finan ciën ia hooge mate zorgwekkend zou zijn. Spr. zal alleen voor de begrootingen van oor log en marine stemmen als zij zeer aanneme lijk worden gesnoeid. [De heer M u r a 11 betoogde dat we met de defensie weer dm ouden weg op gaan. De Minister van Marine aal ©m het vertrouwen te behouden een volledige uiteenzetting zij ner plannen moeten geven. De heer A. P Staalman meende, dat de ministers van oorlog en marine niet thuis behooren in een kabinet dat rekening houdt met den polsslag van den tijd. achtte de houding der regeering ten ar van lijkverbranding, vrouwenkiesrecht en too- neelsubsiidie strijdig met het christelijk karak ter van het kabinet. Spr. waarschuwde de Regeering tegen te groot optimisme ten aanzien van 't revolutie gevaar. 't'Gevaar is dichterbij dan men wel meent. De heer Fl'eskenss oromg aan op spoed' met maatregelen ter voorziening in den nood der gemeenten. Hij verlangdee voor de gemeenten de mogélijkheid va nspeciale bestemmingsheffingen. Ten 5 uur 5 werden de beraadslagingen verdaagd! tot heden 1 uur. BINNENLAND. TWEEDE KAMER. In de zitting van 11 November werd, be sloten bij de algemeene beschouwingen over d'e staatsbegrooting ook de motie te behande len van den heer Marchant betreffende de in stelling eener staatscommissie tot onderzoek van het socia'isatie-vraagstiuk en' de motie- Kruyt inzake nationaliseering van het grond bezit. Verklaring mr. van Oroenendael. De heer van Groenendael 'deelde mede, dat hij zich op 19 Juli naar het Fransche consu laat te Luik begaf voor viseering van zijn pas naar Frankrijk. De consul kon het visum niet geven en verwees naar den Fransohen gezant te Brussel. Dezen heeft spr. op 20 J'uni in een gesprek verklaard in beginsel voorstander te zijn van het instituut van het referendum en' daarbij verklaard overtuigd1 te zijn dat thans in Limburg voor België geen meerderheid zou zijn te vinden. De heer Kooi en verklaarde diat de be schuldiging den president der katholieke ka merclub en het onderhoud van den heer van Groenendael met een andere autoriteit be treft. Het blijkt nu dat de heer van: G. zijn funeste pogingen bij anderen heeft herhaald. Voor Ide katholieke kamerclub is de zaak af gedaan. Zij heeft oniwedenlegbare bewijzen dat de heer v. G. bij buitenlandsche autori teiten' pogingen' heeft aangewend! om door volksstemming te komen tot afscheiding van eeni gedeelte van Limburg. De heer S c 'h a p e r vroeg of de katho lieke kamerclub im een1 besloten vergadering de bewijzen: wil overleggen. De heer Kooien verklaarde dat de naam: onder absolute geheimhouding is me degedeeld!. De heer Van Groenend ael zeide, dat het absoluut onjuist is dat hij te Brussel met andere autoriteiten heeft gesproken. De heer Schokk in'g meende dat zulk een afloop niet mag wonden aanvaard. De heer S c hi a p e r wenschte inlichtin gen van de regeering hetzij in comité gene raal' hetzij in hot openbaar. Minister Ruijs de Beerern br ou ck zal met zijn ambtgenoot van bui- DE NIEUWE MINISTER VAN KOLONIëN. De beer S. de Graaff werd in Augustus 1861 te Lisse geboren. Hij is dus 58 jaren en hij behoort wat zijn politieks overtuiging be treft, tot de rechterzijde. De betrekking van directeur van het bin- nenl .ndsch bestuur in Nederlandsch-Indië be kleedde hij van 1906 tot 1910, waarna hem wegens langdurigen dienst ééD jaar verlof naar Europa werd verleend. In 1913 werd hij ter beschikking van den Gouverneur-Generaal g. Held ten einde onder diens rech.tstreeksche bevelen te worden be last met de werkzaamheden tot voorbereiding eener reorganisatie van het bestuurswezen daar te lande, en zulks onder toekenning van den titel van „Regeeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuurswezen" van den rang en de statie van een lid van den Raad van Ned.-Indië Ook reeds vroeger waren hem belangrijke bijzondere opdrachten gedaan Als controleur tweede klasse werd hij in Maart 1890 ter beschikking gesteld van den directeur van het binnenlandsch bestuur en onder leiding van den aan deze toegevoeg- den inspecteur F. Fokkens werkzaam te zijn bij de onderzoekingen betrekkelijk de heeren diensten. In 1892 werd hij tijdelijk toegevoegd, krach tens machtiging der Regeering tot voortzet ting van de proefneming met een landrente regeling op kadastralen grondslag over de geheele residentie Preanger-regentschappen, aan den met de leiding dier proefneming be lasten inspecteur F. A. Liefrinck, met Tjitja- lengka als standplaats, en, na zijn benoe ming tot controleur eerste klasse in 1896, werd hij tijdelijk toegevoegd aan den hoofd inspecteur voor bovenbedoelde aangelegenhe den. Daarna is hij wegens ziekte met een verlof van twee jaar in Europa geweest. Terugge keerd in Indië is hij in 1898 toegevoegd aan de ingestelde grondnuurcommissie en in 1903 werd hij tijdelijk belast met het toezicht op de uitvoering der regelen betreffende den ver huur van grond door Inlanders aan niet-In landers. Nadat hij in 1903 reeds aan den Directeur voor het Binnenlandsch Bestuur was toege voegd geworden kreeg hij in het volgende jaar een opdracht onder tijdelijke toevoeging van den directeur, ten behoeve van 'het toe zicht op de toepassing der wettelijke en administratieve voorschriften betreffende agrarische en daarmede verband houdende aangelegenheden en voor andere daarop be trekking hebbende werkzaamheden, met den titel van Inspecteur voor Agrarische Zaken, waarna in 1905 zijne benoeming tot Inspec teur voor Agrarische Zaken volgde met aan wijzing van Buitenzorg als zijn hoofdstand plaats; en kort daarna is hij belast gewor den met werkzaamheden op het departement van den directeur van het binnenlandsch be stuur, met toekenning van den titel van ad junct-directeur. Na zich te hebben gekweten van de hem in 1913 verstrekte opdracht voor het onder zoek naar de mogelijkheid van bestuursorga nisatie in Ned.-Indië, verkreeg hij in Januari 1915 eervol ontslag met recht op pensioen. In 1917 werd hij president-commissaris van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij. EEN NIEUW NEDERLANDSCH» BELGISCH „INCIDENT?" HavassReuter seint uit Brussel: INKOOP VAN GRANEN ENZ, DOOR DE REGEERING. Op vragen van jlcn heer Wijnkoop betref fende de inkocpen van granen, meel en bloem door het Departemet van Landbouw, Nij verheid en handel, heeft minister van IJssel- strii*' "^antwoord, dat hij de Voorzitter der Kamer heeft doen toekomen een gespecificeer- den staat van alle inkoopen in granen, meel en bloem van granen, sinds zijn optreden ge daan. Het telkens openbaar maken van de behoef te aan grondstoffen acht hij niet in 's lands belang. Evenmin zou 't op dien grond te ver- digen zijn maandelijks het resultaat der in koopen te publiceeren. Voor de verhouding, waarin de naamloo- ze vennootschap van Stolk's Commissiehandél ie Rotterdam en Wm. H. Müller te 's-Graven- hage tot zijn Departement staan, meent de minister te mogen verwijzen naar het Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de gestie van het Rijksgraanbedrijf. De broodrantsoeneering moet, wat het bruinbrood en roggebrood betreft, worden voortgezet, omdat het niet zou aangaan, nu op deze broodsoorten zulke belangrijke bij slagen gegeven worden, deze tot onbepaalde hoeveelheden te leveren. Zeker zou dan een belangrijke hoeveelheid voor veevoeder ge bruikt worden. Wat het wittebrood betreft, zoo is een tijdelijke beperking in het gebruik nog gewenscht, ten einde de mogelijkheid te openen vooraden te winnen, die noodzakelijk zuleln zijn bij den overgang aar de vrijlatig der broodgrondstoffen, die binnen afzienbaren tijd te wachten is. PROV. STATEN NOORD-HOLLAND. In de zitting van hei Centraal Stembureau voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten van Noord-Holland is in de vacature- mr. H. Th. s'Jacob benoemd tot lid der Pro vinciale Staten de heer E. Luden, commis sionair te Hilversum (Chr. Hist.) ARBEIDSVOORWAARDEN RIJKS WERKLIEDEN. De Min. van Arbeid heeft, in afwachting van de totstandkoming en inwerktreding van een algemeene maatregel van bestuur, hou dende instelling van eene commissie van ad vies voor de arbeidsvoorwaarden van rijks- werklieden, ingesteld eene commissie, welke hem van advies dient ten aanzien van alle onderwerpen, welke arbeidsvoorwaarden van rijkswerklieden raken; en vastgesteld de be palingen, welke voor de commissie zullen gel den ONZE NATIONAHE INDUSTRIE IN GEVAAR? AL1MAARSCHE COURANT. De Nation Beige deelt mede, dat de Belgb sche regeering in Den Haag om inlichtingen verzocht heeft, aangaande het incident van do Belgsche vlag, die te Breskens verbrand is. Volgens de Nation Beige heet het incident zich te Brouwershaven voorgedaan, waar het Belgische stoomjacht Java voor anker lag. Ne« derlandsche militaren vielen den eigenaar van het jacht aan, gaven hem een pak slaag, na men de vlag weg en deden het jacht zinken. Toen de eigenaar een klacht ingediend- had bij de Nederlandsche militaire autoriteiten, lieten deze het vaartuig vlotbrengen en onder voorwendsel van reparatie naar de haven van Zijpe brengen, waar zij het thans vasthouden. De Nation Beige voegt hierbij, dat aan de Nederlandsche regeering een officieele nota over het geval gezonden zal worden. Men schrijft aan de Msb. In Duitsohland is een bureau opgericht, dat er voor zorgt, dat invoervergunningen worden verleend aan hem, die het goed'kopp- ste kan koopen, terwijl uitvoervergunning wordt gegeven aan hem, die het duurst 'kan verkoop en. Ten einde nu den kostprijs in Nederland te weten, wordt geen middel onbeproefd gelaten om uit te vorschen, voor welke prijzen Ne derland leveren kan. De Duitsche regeering en de Duitsche in dustrie werken thans meer dan ooit samen. Zoodoende is het den DluLtscher steeds moge lijk al zijn contracten te royeeren, wanneer daarin de clausule vcoxkomt, dat geleverd wordt uitvoervergunning voorbehouden. Verder werden door den lagen markkoers Dhiitsche producten beneden den kostprijs der Nederlandsche industrie verkocht, waar door dd buitenlandsche concurrenten met behulp van hun regeering onze nationale industrie trachten te vernietigen. De Duitsche industrie wordt verplicht de grondstoffen voor het buitenland hooger te verkoopen dan hare afgewerkte producten, zoodat onze nationale industrie, die voor d'e grondstoffen op het buitenland aangewezen is, onmogelijk concurreeren kan en ten on dergang gedoemd is. Wanneer men hierbij nog in aanmerking neemt, dat de Iconen en algemeene onkosten hjpr hooger zijn dan in Duitschland fin verlfooging tot den lagen rbarkkoers), d^an is het te begrijpen, dat, zoo onjwi regeerinv niet spoedig ingrijpt, onze na tionale industrie gedwongen zal zijn stil te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1