DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Eomlerd een en twintigste Jaargang. 1919 Uil nummer btdiMl utt 2 bieden. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, groolere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. DONDERDAG DIractöurs M. KRAK. HooJdrsdaGtaur s TJ. N. ADEMA. Jg NOVEMBER. buitenlandsch overzicht. Het verhoor in Duitschland gaat zijn gang en het gaat er lang niet malsch toe zoo lang zamerhand. Na het kalme verhoor van een timiden Zimmermann en een admiraal Koch komen de meer slagvaardige partijen op de proppen en zoeken de aangevallenen aanval lers te worden. Von Capclle, gesteund door eerste klasse deskundigen op het gebied van den duikbootoorlog, zocht ook zijn kracht in de naanval n nu komt Helfferich, oud-vice-kauselier, oudministcr van finan ciën, bankspecialiteit, politicus, literator, journalist en honderd ene één beroepen meer In zijn zeer handig in elkander gezette re devoering hekelt hij ten zeerste de houding van Wilson en uit zijn verontwaardiging in den telkens herhaldcn zin: „God beware ons voor zoo'n vredcsbemiddclaar" 1 Het is niet vleiend voor den Ainerikaanschen president. Helfferich zegt verder: „Achter de bood schap van president Wiison van 22 Januari 1917 vertoonde zich reeds het gezicht van den Wilson van Versailles!" en vestigt daar mee den indruk, dat hier ten minsteeën man aan het woord is geweest, die een vcchtna- tuur heeft en voor zijn daden durft uitko men. Maar de algemeene impressie van al deze onderzoekingen is, dat wij toch eigenlijk ge tuigen zijn van een vruchteloos en eindeloos gefolter van personen, die ten slotte, zij het dan ook, uitgaande van verkeerde denkbeel den eindigende in 'n jammerlijk fiasco, steeds naar hun eerlijke overtuiging onbaatzuchtig; het beste voor het land gewild hebben. Een der correspondenten uit Berlijn schrijft, naar aanleiding van dit gerecht, dat hem de volgende regels in gedachten schieten: Setzt nicht linger zu Gerichte Auf den scherben der Nation! Miissig ist's voor „Schuld'' zu sprecken, Wenn verloren die Partie Ging es schlecht, nennt man 's Verbrechen, Ging et gut, nenn man 's Genie. Inmiddels is ook Hindenburg te Berlijn aangekomen voor het vernoor van de ouüer- zot'Aiugscoiuimissie. Hij werd afgenaaid door Luaemuonl en HeUierich en mj werd het nnuiueipunt van een ovaiie. Nauat zijn auto met moeite aoor de menigte heen was geko men omstonden er sianujes, aooraat een vrouw iiuu een grooten moordenaar noemde Het gevolg waren groote veentpartijea. Tusschen de üostzekust en Yamburg vai- len de boisjewiki met groote heitigneid aan. Op de comer enne 'van de ranustaten na men Lsilana, Lemand en Litauen een ge- meenscnappeiijk programma aan voor de oenanoernng van ue kwestie van den vrede met bovjei-Kusiand. tiet begin van de vre- desoneicnanaeiingcn met Sovjet-Kusland werd op tb November gesteld. In de Vereenigde Staten is een actie tegen de anarchisten op touw gezet. Deze richt zich tegen ne telle „radicalendie bij de gerech telijke overvallen sedert Vrijdag t.l. in hech tenis zijn genomen. De socialist Victor Berger, die in het 5de district te Wisconsin voor het Huis van Aige- vaaruigden is gekozen, is na een verooruee- iing te hebben gekregen wegens overtreding der spionnagewet, gisteren met 30y tegen t stem van zijn zetel vervallen verklaard. berger verdedigde zien zeit en verklaarde „nieis te willen terug nemen." EEN SAMENZWERING. Volgens te Kopenhagen ontvangen berich ten is in Turkije ern samenzwering ontdekt, die ten dod had den sutao te onttronen. Een militaire missie, onder leiding vaij een Fransch kolonel, is uit Konstantinopel naar Klein Azië vertrokken om een onderzoek in te stelen naar de natinalistische beweging. BUITENLAND. DE STAKING DER AMERIKAANSCHE S 1 tENKUOLAKBElDLKS. Attoney-general Palmer heelt een verkla ring uitgevaardigd, waarin hij antwoord geelt op ue Sianapunisverklarmg, door de Aweri- kaanscne ieueratie van den arbeid terzake van de (.inmiddels door de mijnwerkersieiders geëindigd verklaarde. Red.) staking in de steenkoolindustrie ingenomen. Wederom verzekerde Palmer dat de staking der mijnwerkers in 'het vetkoolgebied een schending was van de Amerikaanscüe wetten, en hij verklaarde dat de regeering „bij de toe passing van de wet zou te werk gaan zonder aanzien des persoons." Gisteren werd geen overeenstemming be reikt tusschen de leiders der Vereenigde Mijn werkers, die te Indianapolis in conferentie waren over den toestand; doch hedenochtenc werd het besluit genomen, te gehoorzamen aan de beslisisng van den rechter en het sta- kiugsbevel voor dem ijnwerkers in het vet koolgebied in te trekekn. De daartoe strekken de bevelen zouden nog voor zes uur 's avonds worden verzonden. De waarnemende voorzitter van de mijn werkers, Lewis, vaardigde een manifest uit van dein volgenden inhoud: „Wij zullen ons gedragen naar het bevel van het gerechtshof. Wij doen dat onder protest; wij zijn Ameri kanen. Wij kunnen onze regeeing niet bestrij den." De Star betoogt, dat het optreden van de mijnwerkers den weg opent tot onderhande lingen. Minister Wilsaon heeft na de kabinetsver gadering van vandaag het volgende gezegd „Ik zal onmiddellijk de mijnwerkers en de eigenaars bijeenroepen, om te onderhande len over een vergelijk. De vertegenwoordigers van de mijnwerkers hebben de uitnoodiging aangenomen van den oister van arbeid, Wilson, waarbij zij wor den uitgenoodigd om met de werkgevers te aanferaeren over loouMvereaakonuit VREDESTOESTAND. Berlijnsohe avondbladen berichten, dat spoedig een Duitsche delegatie naar Parijs zal' vertrekken tot opheldering en regeling van alle kwesties, welke betrekking hebben op den overgang van den wapenstilstand tot den vredestoestand, ELZAS-LOTHARINGEN. De algemeene commissaris voor Elzas-Lo- tharingen Milterand' vaardigde een bevel uit voor de verwijdering van alle Duitsche ge- cenkteekenen, die zich sinds 1871 in Eizas- otharingen bevinden. Ook militaire gedenk- teakene». aan de slagvelden san 1870/71 moeten verwijderd worden. Uit Markirchen en Sdilettstadt en verschei dene plaatsen in de Vogezen komen berichten van manifestaties der bevolking tegen de :ranschea, vooral een openlijke vijandige loudiag tegen Fransche militairen. Elzas- Loiharingsche radicalen agiteerec in de Bo- ven-Elzaaser Industriegebieden «ader de 'ransche troepen. Daaraan wordt ook de veelvuldige verandering van garnizoenen toe geschreven. DE BEHANDELING DER KRIJGS GEVANGENEN., Van 350 heden uit Fransche gevangen- campen te Berlijn aangekomen manschappen van den saaiteitsdienst hebben, naar uit Ber lijn ordt gemeld, verscheidene den Duitschen overheden bijzonderheden medegedeeld om trent mishandeling van Duitsche gevangenen nü'e kampen van Fontaine, Louchez en Can dor bij Roie. De gevangenen lagen' in een moeras, werden onvoldoende gevoed en leden aan epedcmische ziekten. Het stentecijver tengevolge van verzwakking was groot. Het transport der saniteitsmanschappen werd tot in de nabijheid van Keulen door zwarte troe pen der Fransche begeleid over wier optre- dlen de gevangenen zich zeer beklaagden. HET BELGISCHE KONINGSPAAR. Woensdagmorgen arriveerde de „George Washington" te Brest. Aan boord bevonden zich de Koning en Koningin van België. Het Koningspaar werd verwelkomd door den Belgischen gezant te Parijs. Eenige vertegen woordigers van Poincare verwelkomden de Vorstelijke personen uit naam van den pre sident én de regeer ing. Het Koningspaar werd militaire eer bewezen. De Koninklijke trein verliet te 11.20 uur Brest. RADICALE ONLUSTEN TE CENTRAL IA. (VER. STATEN). Lieden, die verklaard hebben, dat zij leden zijn van de Industrial Workers World (het z.g. radicale vakverbond Red.), hebben te Centralia geschoten op deu optocht ter eere van den jaardag van den wapenstilstand toen deze het gebouw van de Industrial Workers voorbijkwam. Zij doodden vier oud-soldaten, vermondden er twee doodelijk en nog ver- scheidenen minder ernstig. Een man, die her kend werd als een van de lieden, die op den optocht hadden geschoten, is, naar gemeld wordt, opgehangen op de brug over de rivier. Ten minste acht verdachten zijn in hechtenis genomen. HERDENKING WAPENSTILSTAND IN ENGELAND. Het verzoek van den koning om Dins dagmorgen om 11 uur gedurende twee minu ten door geheel Engeland het verkeer stop te zetten, ter herdenking van de gesneuvelden, heeft aanleiding gegeven tot een indrakwek kenden', zwijgenden groet der levenden naar de roemrijke dooden, schrijft de Tel.-corres- pondent te Londen. Zelfs op die drukste punten van Londen, zooals Piccadilly en voor de beurs, waar an ders op dit uur meuschen, omnibussen en au tomobielen een krioelend mierennest vormen1, stond plotseling allies stil, toen het bulderen der waarschuwingssignalen zweeg. Het plechtig ©ogenblik was aangebroken. Ondanks de koude ontblootte ieder het hoofd; op de omnibussen stond iedereen op en er heerschte een zoodanige stilte, dat het wag, alsof de stad, evenals in de sprookjes, plotseling betooverd was; niets' bewoog zich van zijini plaats. Niet twee, doch vijf minuten bleef alles zoo staan, en allen herdachten hun dooden, die rusten iin Fransche graven en aan Ooster- stranden. Dan braken menschelijke stemmen weer de betoovering, de menigte begon weer te bewe gen het stadsrumoer leefde weer op, en alles ging verder. Het mierennest krioelde weer Zoo brachten Londen-, geheel Engeland en de Engelsche dominions een plechtigen, zwij genden groet aan de helden aan gene zijdr van het graf, Bij het monument voor die dooiden in Whi te-hall, tegenover de ministeries, was de me nigte om 11 uur zóó dicht opeengehoopt, dat velen, die kransen kwamen leggen; het monu ment niet konden bereiken en de bloemen over de hoofden moesten doorgeven. Ook de koning en president Poincaré kwa men kransen neerleggen. EEN FILM-ARCHIEF, denkbeeld om de belangrijkste gebeur tenissen uit hef osg+jfocb leyes in een film archief vast te leggen, zsl wél' reeds in vele hoofden opgekomen rijn. Het is dan ook lang niet nieuw meer Niet algemeen zal het ech ter -bekend- zijn, dat dit denkbeeld reeds in de practijk toegepast wordt en wel door de stad Brussel. Sinds April 1910 heeft deze stad een gemeentelijk film-archief waarschijnlijk het eeste der wereld, Dit archief telt op het oogenMIk em 60-tal films, die de voornaamste gebeurtenissen; wel ke zich in de laatste jaren te Brussel voorge daan hebben, voor het nageslacht bewaart. Men vind- in de verzameling o.a. de begra fenis van Leopold! II, den -intocht van Koping Albert, verder tooneclen uit den Duitschen bezettingstij d, d istributie-uitdeel ing, enz. EEN LANGDURIGE SLAAP Het „New York Medical Journal" deelt mede, dat Hilda Kari, een Finsche, den 26en Juni in het Bellevut Hospitaal te New-York stierf na een slaap vau drie maanden en vijf dagen, met slechts enkele oogenblikken, waar in zij bij bewustzijn was. De ziekte werd beschouwd als encephalitis lethargies. Den 21sten Maart was zij in het ziekenuuis opge nomen en alle pogingen, ook de meest drasti sche, die in het werk weiden gesteld om har wakkei te maken, mislukten. DE „rUBANTIA". Gemeld) wordt, dat de zaak van de v,Tu- bantia" nog steeds bij, dc Dni-tsche regeering in behandeling is en dat het nog wei eenigen tijd zal duren, voordat daaromtrent een de finitieve regeling zal zijn getroffen. KORTE BERICHTEN. Overeenkomstig het verlangen van den aad van vijf dsr geallieerden te Parijs hebben de Roemeaiërs thans op bevel van generaal Madarescu, hun opperbevelhebber, Boeda pest ontruimd en trekken zij zich terug tot aan de Theiss. Naar verschillende bladen melden, wa ren de Fransdien begonnen de Duitsche krijgsgevangenen terug te zenden. Een trein war ai te Lssen aangekomen. Intusschen is echter uit Parijs plotseling het bevel gekomen om de transporten te staken. Het heet, dat tien transporten opgehouden en teruggezon den zijn. Men verwacht, dat vele Amerikaansche mijnwerkers hei bevel van hun leiders de sta king te eindigen niet zullen opvolgen. Wilson, minister van Arbeid der Ver. Staten riep de mijneigenaars bijeen voor een conferentie, ter oplossing van de geschillen. De afgevaardigden der mijnwekiers stem den in een conferentie met de mijneigenaars toe. - Te Washington werd door stakers op ge wezen soldaten geschoten; een der daders werd door het gepeupel gelyncht De President van Brazilië heeft het vre desverdrag geteekend. Reuter meldt dat Allenby te Cairo is aangekomen. De Entente zal Oostenrijk een krediet van ongeveer 60 mililoen dollar verleenen. BINNENLAND. STATEN-GENERAAL. DE MINISTER VAN KOLONIëN. iDe nieuwe minister vaa koloniën, de heer S. de Graai*, die gisteren door de koningin op het Leo beëedigd is, zal hedenochtend 10 uur heb beheer van het departement overne men van den fun-geerenden. minister van kolo niën, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck. OVERLADING DER POSTERIJEN. De minister van binnenlaadsche zaken heeft aan de Gedeputeerde Staten der <?to- vinciën medegedeeld, dat in de laatste w«... van de maand November en in de eerste da gen van December a.s. de postadministratie zal belast worden met de uitreiking tegen ont- vanbewijs van een zeer groote hoeveelheid ge adviseerde brieven afkomstig van de raden van arbeid. Waar volgens bekomen inlichtingen een aantal van ruim lVa milioen brieven zal zijn uit te reiken zijn, zoowel de lokaliteiten bij den postdienst in gebruik, als het beschikbare personeel op verschillende plaatsen onvol doende om een regelmatige behandeling en afgifte van de hierbedoelde brieven te verze keren. Heï zou daarom noodig kunnen zijn, in sommige plaatsen de medewerking van an dere organen in te roepen. In verband hiermede en in aanmerking ne mende, dat het hier een algemeen volksbe lang betreft, heeft de minister verzocht de ge meentebesturen uit te noodigen om ingeval de inspecteurs of directeuren der posterijen en telegrafie of de brievengaarders hun mede werking inroepen, deze wel zooveel mogelijk te willen verleenen. DE INDISCHE REGEERING EN HET SOERABAJAASCH HANDELS BLAD. Het Tweede Kamerlid- Albarda heeft aan den- minister van Koloriën de volgende vra gen gesteld: 1. „Is het waar, dat de heer W. Muurling, thans gevolmachtigde van de Indische Re- geermg toenmaals chef van den politieken -inlichtingendienst, gepoogd heeft door aan koop van aandeelen ae beschikking te krijgen over het ,Soerabajaasch Handelsblad1'? 2. Zoo ja, werden deze pogingen door den Mu-urling ondernomen met voorkennis öf in opdracht van dte Indische Regeeri-ng? 3'. Welke waren de bedoel)-'gen, waarmede de heer Muurling of de Indische Regeering zeggenschap wenschte te verkrijgen over het „Soerabajaasch Handelsblad"? 4. Zijn pogingen van overeenkomstige strekking met betrekking tot andere bladen of tijdschriften ondernomen? Zoo ja, met betrek king, tot welke organen- en met welke uitslag? LUCIFERSBELASTING. Naaraan „De Standaard" van goed inge lichte zijde wordt meegedeeld, n-a-dert de rege ling der lucifersbelasting het laatste stadium. Nadat de onderhandelingen met de eigenaren der Nbderlansche -lucifersfabrieken moesten afspringen tengevolge van overvragen" der fabrikanten, schijnt de heffing van een ac cijns volgens het banderollestelsel thans vast te staan. Evenwél: als een overgangsmaatre ieli. Immers, de invoering van een zuiver itaa-tsmonopolie staat, evenals in Duitsch- land; op het program. Op de vraag, of bij den- overgang vau de vevaardiging van lucifers door particulieren op den Staat, de particuliere fabrieken dan zullen worden overgenomen, schijnt het ant woord' te zullen luidenmisschien, namelijk wanneer fabrikanten op basis van de boek waarde van 1 Jan. 1919 hun bedrijf wensch- ten over te doen. Die boekwaarde staat thans voor de Regeering vast, nu de onderhandelin gen de laatste maanden dit medebrachten. WEDUWEN- EN WEEZENFONDS. Ingediend zijn wetsontwerpen tot regeling van de ontvangsten en uitgaven van het We duwen- en Weezenfonds voor militairen en gepensionneerde militairen van land- en zee macht voor 1920. NEDERLANDSCH-BELGISCH INCIDENT? Bij navraag naar de al of niet juistheic van het bericht van de „Nation Beige", dat de Belgische regeering omtrent het incident te Breskens, waarbij een Belgische vlag zou zijn verbrand, inlichtingen te VGravenhage heeft doen verroeken, ia gebleken, dat Dins dag bij het departement van buitenlandsche zaken een dergelijk verzoek om inlichtingen van de Belgische regeering niet was ontvan gen. De burgemeester van Brouwershaven heeft de stellige verzekering gegeven dat het ver haal van de „Nation Beige" van a tot z uit den duim gezogen is. Er heeft in de haven zijner gemeente geen Belgisch jacht gele gen. De Belgische minister van buitenlandsche zaken heeft tegenover den correspondent van de Tel. verklaard, dat opheldering gevraagd is, maar 4at het onderzoek nog niet is be ëindigd. INSPECTEUR DER BURGER WACHTEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan den Majoor der veld-artillerie P. D. van Essen, dien de Minister, van Oorlog voor het geven van centrale (leiding aan en het houden van toezicht op de burgerwachten ter beschikking van dat Departementshoofd stel de, den' titel van „Inspecteur der burgerwach ten" verleend. ONTSLAG OFFICIEREN. Door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht is aan de korpscommandanten eene opgave verzocht van de tijdelijk benoemde officieren en reserve-officieren, die zonder de bélangen van den diernt te schaden, thans voor een eervol ontslag in aanmerking zou den kunnen worden gebracht. NIEUWE MINISTERIEELE REGELING BETREFFENDE HET VERVOER TE WATER. De nieuwe regeling betreffende het vervoer te water, die dezer dagen in de Staatscourant zal verschijnen, zal in hoofdzaak gelijk zijn n die welke thans reeds wordt toegepast. Alleen zal bij de nieuwe regeling het land verdeeld worden in drie inplaats van in vijl districten Het eerste district zal omvatten de provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijsel; het tweede district de provincies Noord-Holand, Utrecht, Gelderland alsmede een ded van Zuid-Hollandhet derde district het andere deel van Zuid-Holand en het ove rige deel van Nederland. De beurtvrachtlijst blijft dezelfde als thans en dus, de vroegere tarieven met 35 pCt. Het ligt in de bedoeling tegen het voorjaar deze tarieven te verlagen tot 110 pCt. van het vroe gere tarief en des zomers op 80 pCt. van het tarief. Naar wij vernemen, is deze tariefrege ling, die in hoofdzaak zoowel de Binnen- scheepvaart-Unie als de Schippersbonden be vredigt, vastgesteld op advies van de Tarief- eommissie, waarvan de heer Mutsart Bruins te Rotterdam voorzitter is en waarin de ver schillende belanghebbende partijen zitting ïebben. MELK. De minister van Landbouw heeft bepaald: lo. dat met ingang van 12 November ver boden is om volle, geheel of gedeeltelijk af geroomde of op .u-.^re wijze verwerkte melk •:e verwerken tot «aas; 2o dat met ingang van 12 November ver boden is, volle, geheel of gedeeltelijk afge roomde of op andere wijze verwerkte melk te verwerken tot melkpoeder, taptemelkpoeder, gecondenseerde melk, gecondenceerde tapte melk en caseïne; 3o. het sub 1 en 2 gestelde verbod is niet van toepassing ten aanzien van mdk verwerkt in die bedrijven, welker ondernemers: a. zich schriftelijk 'hebben verbonden om tot 1 Mei 1920 zoo veel melk ter voorziening in de binnenlandsche behoefte beschikbaar te stellen en af te leveren op de wijze en tegen prijzen als door of namens den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is of zal worden bepaald; b. zich, voorzooverre zij kaas in Goudsch of Edammer model maken, verbinden om deze kaas te maken in een of meer der onderstaan de klasseneerste klassevolvette kaas (be reid uit volle melk en bevattende minstens 45 pCt. vet in de droge stof); tweede klasse: kaas 40-f (bevattende minstens 40 pCt. vet in de droge stof)derde klassekaas 30-+- (bevattende minstens 30 pCt. vet in de droge stof)vierde klassekaas 20+ (bevattende minstens 20 pCt vet in de droge stof)en de ze kaas te voorzien van een merk (hetzij een Rijksmerk, hetzij een prikmerk), aangevende de klasse. GRATIE AAN MILITAIREN. Blijkens K. B. van 4 November j.l., is op gemeenschappelijk rapport van de Ministers van Justitie, Oorlog en Marine aan alle militairen, onherroepelijk veroordeeld ter za ke van een strafbaar feit, gepleegd na 31 Juli 1914 en vóór 1 Juli 1919, met inachtne ming van de volgende bepalingen, gratie ver leend van de hun opgelegde straffen, welke nog geheel of gedeeltelijk moeten worden on dergaan. De gratie wordt dus verleend: a. van de straffen, opgelegd ter zake van de volgende strafbare feiten: le. desertie, mits de opgelegde vrijheids- straf niet zwaarder is dan drie maanden 2e. feiten, vallende onder art. 97 van het Crimineel Wetboek van het Krijgsvolk te Lan de en die, vallende onder art. 367. tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (de aan de bewaking van den militair toevertrouwde persoon opzettelijk of door schuld of onacht zaamheid laten ontsnappen) mits, ingeval vrijheidsstraf is opgelegd, deze niet zwaarder is dan veertien dagen; 3o. feiten, valende onder artikel 99 van het moeten wcw<i«?n gedacht aan eigen eeanorni»- ohe hulpbronnen. De Regeering treedt niet voldoende op e-gen Katholieke ophitsing te gen de S. D. A. P. Oo;k spr. achtte produetievarmeerdering h-oog noodig. Dit zal ook bij de socialisatie in het oo-g moeten worden gehouden. Doch de arbeiders behoeven -daarom hun loonactie nog niet op te geven. Spr. erkende dat de kwestie dér socialisatie nog in haar beginselstadium verkeert. De eis-chen der 8. D. A. P. gaan dan ook niet verder dan een grondig onderzoek. De moti- Marchant achtte spr. te vaag- Bovendien is 'zij eigenlijk gericht tegen de socialisatie. Spreker diende een m-o-tie in, vragende om een enquête met medewerking van de orga nisaties van werkgevers en werknemers naar de werking van het particuliere bedrijfsleven en de geleidelijke vervanging daarvan door socialistic der bedrijven, Deze motie zal bij de algemeene beschou wingen werden behandeld. -Spr. vormde ten slotte «en systematische, maar zekere ontwapening. De heer B i a a t -bepleitte verschillende maatregelen in het belang van de landbouw. Ten 5 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 u-ur. TWEEDE KAMER. In de zitting van 12 November werd aan den heer K r u ij e met 48 tegen 11 stemmen verlof verleend tot een interpellatie over de gebeurtenissen in het interneeringslkamp te Harderwijk, na besrijding door den heer B o man s. Dé interpellatie zal worden gehouden bij art. 71 van de begrooting van binnenlandr sche zaken. De voorzitter merkte op, dat de tijd voor de interpellatie van den gerantsoeneer- den tijd afgaat. De heeren K r u ij t en W ij n k o o p pro testeerden daartegen, S t a a t s b e g r o o t i n g. Algemeene beschouwingen. De heer Schouten betoogde, dat socia- 1-isaie van 'bedrijven nog een vaag -begrip is, doch dat wat, voorzoover men weet, er o-n-der wordt verstaan, algemeen verderfelijk wordt geacht. Overal waar socialisatie beproefd is, is zij mislukt. De S. D. A- P. handelt dan. ook on verantwoordelijk als zij het stelsel -propageert en daardoor de -begeerte der menigte wekt. Wat we noodig hebben is verhooging van productie en in plaats van ontevredenheid te zaaien is noodig het -doen doordringen van dé beginselen van het evangelie. De heer Van de Laar zag in het ka binet niet dé regeering van grootsche her vormingen en beschouwde als oorzaak daar van de overheer-schende fouten der katholie ken die een 'kerkelijk-clericale partij vormen, Hij wilde een -scheiding in democratischen en conservatieven waarbij de Katholieken dan zullen hebben te kiezen. De heer Tr® els'tra vroeg hoe dé mede deling van de Regeering moet worden opge vat over het niet bestaan van eeni-g militair verband tusschen België en Nederland', en of de Regeering van plan is zich te verzetten tegen elk idee van militaire samenwerking tusschen beide landen. Hij vroeg voorts me- -dedeeling van de consékwenties- welke voor ons uit aansluiting 'bij den Volkenbond zou den voortvloeien. Over den Hoogen Raad van Arbeid be houdt spr. zich zijn -oordeel voor. Den _Nij verheids-raad 'keurtde hij a-f -als officieele sanctie op de overheerschende punten van de leiders der bedrijven. Op financieel gebied zal n-oodig zijn, aantasting dér vermogens voor delging der crisi-sschulden en ook voor de verders behoeften zal moeten worden afge zien van belasting en. leening, doch er zal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1