m DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaargang. 4919 MAANDAG 17 NOVEMBER Oil nummer b«*tëat u!f 2 bladen. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Teief. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Directors G. H. XRAK. Hoofd.-edaotesrTJ. N. ADEMA. BUITENLANDSCH OVERZICHT. 'liet is reeds meermalen gebleken, dat de Berlijnsche enquête-commissie niet de meest geschikte elementen bevat om een onderzoek als de schuldvraag naar den wereldoorlog te leiden. In vele behoudende kringen is men natuur lijk op een dergelijk onderzoek alles behalve gesteld en voornamelijk nu in die kringen bewonderde personen als Hindenburg en Lu- dendorff voor de vierschaar moeten verschij nen, komt het telkens weer in er buiten de euquêtc-zaal tot betoogingen. In de rubriek buitenland van dit nummer zal men kunnen lezen hoe alleen het verblijf van Hindenburg te Berlijn reeds tot opstoot jes van allerlei aard he ^elcid. Men is in sommige kringen, waar men de grootheid van het verleden nog maar altijd niei vergeten kan, zoo licht ontvlambaar cn grijpt de min ste aanleiding aan tot monarchistische betoo gingen. Dat een man als von Hindenburg voor een enquête-commissie inzake de schuldvraag moet verschijnen1, komt in veler oogen niet te pas en de wrevel over het bestaan dezer commissie uit zich op otccda duidelijker wijze. Ook Hindenburg zelf, ofschoon volkomen bereid voor de commissie zijn verklaringen af te leggen, heeft reeds niet onduidelijk te kennen gegeven, dat er aan het tijdperk van zelfbelastering van het Duitsche volk nu maar eens een einde moet komen. De omstandigheid, dat de commissie van onderzoek uit zwakke elementen is samenge steld doei de verhooren voor velen nog pijn lijker worden. Trouwens het is te begrijpen, dat figuren als Von Bethmanm Hollweg, Bernstorfi en Hellferich zich niet als schooljongens laten ondervragen «i dat conflicten met de en quête-commissie op den duur niet uit konden' blijven. Het verhoor van Hellferich heeft reeds tot een onaangenaam incident geleid. De houding door hem tegenover de com missie aangenomen was er een van lijdelijk verzet. Zoo weigerde hij pertinent te ant woorden op de hem door rechter Gohn ge stelde vragen. Op de opmerking van den voorzitter, dat deze weigering tot het geven van getuigen verklaring niet te pas kwam wees Hellferich er op, dat hij voor een gewoon gerechtshof het recht zou hebben om dr. Cohm als rech ter te wraken. Na onderlinge beraadslaging verklaarde Warmuth, de voorzitter der commissie, dat deze met 4 tegen 2 stemmen besloten, had., dat het wraken van een der toegevoegde le den om persoonlijke redenen niet kan worden toegelaten en evenmin het niet beantwoorden van vragen, die door een bepaald lid gesteld worden. Hellferich bleef weigeren dr. Gohn te ant woorden waarna Warmuth meedeelde, dat Helfferich, omdat hij zonder weiMiijke re denen weigerde getuigenis af te leggen, ver oordeeld zou worden in de kosten, dit uit die weigering voortvloeien en bovendien tot een boete van 300 Mark. Vervolgens legde Warmuth vrijwillig het voorzitterschap neer en droeg dit over aan Gotheim den plaatsvervangend voorzit,ter. Verzochl, de redenen op te geven van zijn gedrag tegenover dr. Gohn verklaarde Hell ferich, dat de geheele commissie is ingesteld om de oorzaken van de ineenstorting des rijks te toetsen. Volgens dê opvatting van Helfferich nu zoo verklaarde deze, was dr. Cohn onmiddellijk betrokken bij deze ineen- stortig, daar bij zich volgens een telegram van Joffe geldmiddelen, en had had' laten ge ven om in Duitschland een evolutie voor te bereiden. Dientengevolge zou geen macht ter wereld hem kunnen dwingen om de vragen van dr. Cohn voor deze commissie te beant woorden. In antwoord hierop wees dr. Cohn op de verklaring, die hij reeds langen tijd geleden in de nationale vergadering heeft afgelegd. Joffe heeft alleen getelegrafeerd, dat hij aan hem den 6en November 1918 's oohtends ze kere bedragen aan geld overmaakte voor be paalde oogmerken welke uitsluitend de on dersteuning van Russische krijgsgevangenen en voor een, klein deel de ondersteuning van politieke oogmerken van zijn partij betroffen. De inhoud van dit telegram was juist. -Reeds in de nationale vergadering had Cohn ver klaard, dat hij biji herhaling van de aantij ging van het aannemen, van Russisch geld om Duitschland te revolutioneeren daarop zou antwoorden met d'e beschuldiging van leugen. Hierop ontspon zich een levendige discussie, waarin dir. Cohn o.a. het volgende te berde bracht: „Het Duitsche volk is aan den oorlog niet schuldig, maar aan het ont staan en aan den on,gelukkigen afloop zijn lieden als dr. Helfferich schuldig'. Helfferich sprong van zijn stoel op en verklaarde, dat hij zijn getuigenis zou staken en de zaal zou verlaten, indien hij gedwongen werd dergelij ke taal aan te hooren. Gotheim maakte hem erop attent, dat hij daarop geen recht had. Helfferich hern aaide evenwel zijn bedreiging en liep reeds van de getuigentafel weg. On der deze omstandigheden achtte de voorzitter het het verstandigst om de zitting te sluiten en behield zich voor een nader besluit om trent dê volgende zitting te publiceeren. Later werd de volgende zitting toch nog op hedenochtend bepaald. Naar uit Berlijn gemeld wordt houden de rechtsgeleerdten zich thaos druk bezig met ia kwestie met welke rechtsmiddelen de enquête-commissie HeUfc'eh Mn dwl-igen op de hem gestelde vragen te- antwoorden. Volgens para.gr. 66 van de bepalingen op de strafprocedure wordt een getuige, die zon der wettig erkende reden weigert, een getui genis of den eed af te leggen, veroordeeeld tot betaling der door zijn weigering veroor zaakte kosten, alsmede tot een boete van hoogstens 300 mark, subsidiair hechtenis van hoogstens zes weken. Men is vrij algemeen van meening, dat de commissie het recht heeft Helfferich evenals eiken anderen weigerachtigen getuige in hechtenis te doen nemen De commissie zal Woensdag over deze kwestie vergaderen, en haar geheele rechtspositie duidelijk afbake nen. Daarmede zal een factor van onzekerheid weggenomen worden Tot dusverre is de commissie tusschen de rechterlijke colleges te zeer een vogel van vreemde pluimage geweest dan dat men haar rechten en bevoegdheden duldt :jk heeft kun nen omschrijven,'wat aan de duidelijkheid van het onderzoeik natuurlijk niet ten goede is gekomen. Rechtsche bladen weten mede te doelen, dat morgeni Von Hindenburg en Lutieudtarfif voor de commissie zullen verschijnen. BUITENLAND» SPOORWEQONOFJUJK VERQORZ AAKT DOOR ONBEZONNENHEID. De „Pres.se de Pari»" wmM metóinff vot een ernstig apoorwegongeval, dat zicfe'giste ren in het station van Able® heeft voorge daan. De sneltrein uit Perijs was nauwelijks in genoemd station gestopt, toen iemand voor het raam eener coupe eerste klasse uitriep: „Uitstappen, er komt een bo'siag." Sommige reizigers sprongen, door panischen schrik be vangen, haastig uit hun coupés, aan de zijde van het verkeerde spoor Op hetzelfde oogèn- blik stoomde een trein naar Parijs met volle vaart station binnen, met het gevolg, dat vier rezigers, die niet spoedig genoeg op den tree plank. waren gesprongen, wérden aangere den. Drie hunner overleden terstondde vier de, een dame, is ernstig gekwetst in het zie kenhuis opgenomen. De man, die door zijn onberaden optreden dit betreurenswaardige ongeval heeft veroor zaakt, was inmiddels verdwenen. DUITSCHE FABRIEKEN IN LUXEM BURG. Na gedurende vier zittingen de zaak be sproken te hebben, machtigde de Luxemburg- sche Kamer inèt 27 tegen 12 stemmen en vier bl'üco, l i- regec om b;iai toestemmiuu te verleenen tot het verkoopen van de Duitsche fabrieken in het groothertogdom. DE BEHANDELING DER KRIJGS GEVANGENEN. De Frankfurter Zeitung wijst op de tegen stelling tusschen de behandeling van Duit sche krijgsgevangenen door Frankrijk en de verklaring van Clemenceau, dat de Franschen vrij wilden zijn om te bevrijden. Het terug houden van Duitsche gevangenen is een aan slag op de burgerlijke maatschappij der ge heele wereld, wier zedelijke grondslagen, door het tegen het recht indruischende in slavernij brengen van weerlooze menschen, geschokt werden. DUITSCH-NATIONALE BETOOG IN- GEN. De Duitsche Liga voor den Volkerenbond hield in de groote zaal van de Phil. Harmonie een openbare vergadering, waarbij Erzberger en prof. Walter Göiz uit Leipzig zouden spre ken. Bij het begin van de vergadering bleek reeds, dat de zaal gevuld was met Duitsch- Nationale elementen. Er ontstond een gewel dig rumoer, toen bleek, dat Erzberger geko men was. De voorzitter prof. Schuking deed alle mogelijke moeite om het rumoer te doen bedaren, doch het was eerst na zeer langen tijd mogelijk, dat prof. Gotz onder een bijna voortdurend lawaai zijn rede kon aanvangen. Het was hem echter onmogelijk een paar zin nen te spreken, want een waar ketelmuziek onderbrak'zijn rede. Prof. Gotz nam ten ein de raad het besluit de vergadering te sluiten en daarop ging de vergadering in een de monstratie voor de krijgsgevangenen over. Zij nam een resolutie aan van den volgenden in-, houd': De vergadering, die in de groote zaal van de Phil Harmonie wordt gehouden, heeft te vergeefs gewacht op het verschijnen van Erz- berber. Het spijt haar niet, dat Erzberger zon der grond is weggebleven en weet, dit gedrag naar waarde te schatten. Daarna werden stormachtige „Hoch's" uit gebracht op den Keizer Hindenburg en Lu- dendorff. Een stoet van duizenden zette zich daarop in beweging en trok o.a. de Potzdam- mer Platz in. De politie kwam tusschepbeide. Nog langen tijd.bleef het op de Potzdammer Platz rumoerig. Over het algemeen neemt Berlijn een merk- waarige nationale richting aan. Dit staat in de eerste plaats in verband met de aanwezig heid van Hindenburg te Berlijn en overigens ook met de verklaring van dr. Helfferich in de enquêtte-commissie. De rechtsche stem ming zal waarschnlijk binnenkort te Berlijn tot ernstige ongeregeldheden aanleiding ge ven. DE KWESTIE DER KRIJGSGEVANGE NEN. Zondagochtend hadden in Berlijn talrijke massavergaderingen plaats voor de onmiddel lijke vrijlating van alle krijgsgevangenen. Men hêsieot Mi wc,l>. ig 'ir^idlMK tele gram naar alia beaHwaMe veMsersn te rich ten: De Entente heeft op 24 Md beloofd een commissie te benoem"" voor het traasportee- ren van alle krijgsgevangenen. Deze belofte werd niet gehouden' Thans bevinden zich nog in Duitschland 200.000 Russische krijgsge vangenen, voor welker transport de Entente zal zorg dragen, 'n Frankrijk bevinden zich 400 000 Duitsche krijgsgevangenen, wier uit levering wegens verschillende voorwendsels wordt geweigerd Wij protesteeren tegen deze maatregelen en verzoeken alle beschaafde vol keren rich met ons te vereenigen in dezen eischde onmiddellijke terugzending naar het vaderland van alle krijgsgevangenen DE Hi NID® NRTTRGRE LLETJE8 IN' BERLIJN. 'De bladen 'bevatten een mededeeling van Hindenburg, waarin hij de bevolking van Berlijn bedankt voor de uitingen van eerbied voor rijn persoon en met het oog op den staat van beleg verzoekt om van verdere be- toogingen, die het verkeer en de openbare orde in gevaar kunnen brengen, af te zien. Hirsch, de minister-president, heeft in de Pruisische andsvergader mg in een redevoe ring over de verhouding van 4® regaering an* .pens de oppositie gesi-gd, dat de betoogingen voor Hindenburg inderdaad betoogingea- rijn tegen de iregeering en voor het herstel van de moxuunahie.' De regeering ml maatregelen nemen togen de hoofden der instellingen van onderwijs, die betoogingen tegen de regeering hebben veroorzaakt. De Duitsch nationalen doen juist wat zij vroeger aan de sociajl-dema- cratie verweten hebben. De vereeniginig van de drie grootst ep ar tijen vertegenwoordig' de overwegende meerderheid van het Duit sche volk. Iedere poging van de uiterste inkerzijde om zich van de heerschappij meester te ma ken za schipbreuk leiden op de onmacht hunner leiders om een reëele politiek te voe ren. Aan den anderen kant zou zich de .groo te hoop des volks met verbittering kanten tegen het herstel van het beginsel van de reactionaire monarchie. De politiek van de Duitsch-nationalen is zeer gevaarlijk voor staat en volk. Bijna de geheele pers der rech terzijde verwekt systematisch een zoo zwaar geladen atmosfeer tegen de Joden, dat het onvermijdelijk eens tot een uitbairsing moet komen. Naar Nauen seint houdt Noske het gevaar voor een tegenrevolutie <-p het oogenblik voor gering. Van dezelfde moening zijn zijn socia listische collega's in het ministerie. Scheidemann vat de zaak evenwel zeer ernstig op, en bij die opvatting schijnt de Vorwaxts zich aan te sluiten. Dit blad roept de arbeiders van Berlijn op, om Zondag (gisteren) drie protestvergade ringen te beleggen om vóór de republiek en de democratie en tegen de reactie en de Al- Duiteche campagne te demonstreeren. Van regeer; ogszijde wordt er nog eens de aandacht op gevestigd, dat Hindenburg Vrij dag, toen zijn auto door brallende studenten werd omringd, in het geheel niet "naar de zitting van de enquête-commissie op weg was, om daar te worden verhoord. Hij wilde maar eens een kijkje komen nemen, maar heeft daar, in verband met de demonstratie, van afgezien. Zijn" verhoor begint pas in den loop van deze weêk. D'E TOESTAND IN AMERIKA Het Huis van Afgevaardigden heeft ver plichte arbitrage in arbeidsgeschillen in ver band met de hangende wet omtrent de spoor wegen verworpen, het plan tot vrijwillige be sprekingen in het geschil nopens de kolen mijnen goedgekeurd. Wilson, de staatssecre taris van anbeid, heeft de houding van de werkgevers gelaakt, omdat zij d;e vroegere loonoveroenkomst willen handhaven. President W-ilson heeft een besluit uitge vaardigd, waarin een nieuw schema van in- en uitgaande rechten en belastingen van te laag geprijsde buitenland-sche goederen wordt vastgesteld. BERMO'NDT ONDERWERPT ZICH. Admiraal Hopmann, die de ententecom missie naar de Oostzeeprovinciën begeleidt, beeft bericht ontvangen, dat Awalof (Ber- mond't) de bevelhebber .van het Russische Westerleger, zich met zijn geheele strijd macht onder de bevel van generaal Eiber- hardt beeft gesteld. Deze zal al het mogelijke doen om den terugkeer van de vroegere Rijks-Duitsche troepen mogelijk te maken. GEEN LAST MEER VAN ZEEZIEKTE. Degenen, die en groote. zeereis gaan on dernemen zullen meestal van te voren wel eens informeeren, wat ze moeten doen om niet zeeziek te worden. Dikwijls wordt aan bevolen éten stevigen gordel om den buik te dragen. Dr. Rosewater beveelt dit ook aan in de Ncw-York-Mêdical-Journal, maar schrijft ook inwendige geneesmiddelen voor, die men al eenige dagen voor de reis moet gaan ge bruiken. Hij schrijft voor e.en tablet met aloës, belladonna en strych-rine, 's avonds in te nemen en verder 3 maal daags vóór het eten een tablet van sulfas strychnin! en een tablet met sulfas atropini. Deze geneesmidde len schijnen goed te werken, doch zijn nog te weinig toegepast, om een volkomen jujst oordeel te kunnen uitspreken. NIEUWE STEENKOOLLAGEN IN BULGARIJE. Bulgarjje is evenals de meeste Balkan- I rijken, rijk aan mineralen. Tot voor eenige jaren werd iaig gedaan ca a d'e ontginning dezer la-gen. In de nabijheid van 't dorp Gur- ko-wo- in B'Ugarije zijn rijke steenkolenlagen ontdekt, ongeveer 900 M. boven den zeespie gel. Er heeft zich thans een maatschappij ge vormd om dc ontginning krachtig ter hand te nemen. Reeds is er een hulpspoorweg aan gelegd naar Ds.bovc, een belangrijk spoorweg- punt. Het benoodigde mijnhout om de schachten te r.tuttea levert de woudrijke om geving, terwijl een naburige waterval de drijfkracht zal leveren voor de benoodigde machinerieën. Nu de oorlog voorbij is, ver wacht men van deze onderneming eoa groot succes. HET UITERLIJK VAN LTJDERS AAN 8ÜIKEBZIEKTEL De medicus Bonci heeft^AOOO soldaten on derzocht op de breedte der borstkas en de haarontwikkeling op de borst. Het blijkt, dat lijders aan suikerziekte een buitengewoon breede borstkas hebben en sterke haaront wikkeling. Ook vertoonen zij meestal een rood gelaat en uitpuilende oogen. DE DRAAGKRACHT VAN GRANIET. Tot de groote vc-ordeelen van bet graniet behoort beïialve dte duurzaamheid en den weerstand, de groote draagkracht. De ge wone soorten llrunaem een dïu'k van 1000 k 1500 K.G. per viork. c.M. uithouden, andere soorten self's een druk van 2000 3000 K.G. Ho® aaeei 'kwarts 'het graniet bevat, des te beter is het bestand tegen druk, SOCIAAL-DE MOCRATï ESCITE VERGADERINGEN. De Zondag is te Berlijn zonder ordeversto ringen van eenige beteekenis verloopen. De vergaderingen der sociaal-democraten', al- Duitschers en Duitsch-natóonalen, alsmede de massa-démonstraties met betrekking tot o krij'gsgevaogenenkwestie, gaven geen ai ding .tot ongeregeldheden'. Op de vergadering der' sociaal-democraten is de volgende motie aangenomen: De aanwezigen veklaren zich bereidi, de door de revolutie verkregen rechten en vrij- hedten- met ale kracht te verdedigen. Zij ver langen, dat die regeering haar zachtmoedige houding ten opzichte van het drijven der D'uitsch-nationalen laat varen, en scherp daartegen zal optreden. Zij eischea, dat de reationnaire ambtenaren en officieren, die thans belangrijke betrekkingen in het rijk be- kikeden' onvoorwaardelijk en zonder toeken ning van pensioen worden ontslagen. Ook moeten alle hoofden van scholen ontslagen wordten, die het deelnemen- van leerlingen on der schooltijd aan demonstraties der D-uitsch- nationalen in dé hand gewerkt of toegestaan hebben. De vergadering dringt er bij- alle arbeiders opp aan, den broederstrijd te staken, en zich te vereenigen tegen de reactionnairen. KORTE BERICHTEN. Horthy's Hnogaarsche leger is Boeda pest binnengerukt en met geestdrift ontvan gen. In Engeland is een spoorwegcommsisie ingesteld, waarin de ondernemers en de ar beiders vertegenwoordigd zullen zijn. Poincaré is van Dover om 10 uur naar Frankrijk vertrokken. Tusschen Poincaré en Koning George werden hartelijke telegrammen gewisseld. De bolsjewiki hebben Jamburg bezet. Volgens de „Manchester Guardian" overweegt de opperste raad de opheffing der blokkade van Sovjet-Rusland. De uitwisseling der ratificaties van het vredesverdrag zal nog deze maand geschie den. Naar de „Neptune" meldt, is het mij nenveld voor de Belgische- en Nederlandsche kust thans geheel opgeruimd. Zonder ophouden is te Parijs en in Noord-Frankrijk de sneeuw gevallen. Te Pa rijs ligt een laag van 20 c.M. hoog. Het is de eerste keer, zooals blijkt uit de officieele sta tistieken, dat zooveel sneeuw viel in de maand November. Ook de koude is zeer hevig. Te Potsdam is geld in beslag genomen van een banknotendruidkerij van de West-Rus sische regeering. Bij de huiszoeking bleek, dat reeds een flin ke som Russisch geld gedrukt was. Al het geldi werd in beslag- genomen, doch de bezit ter van de drukkerij Muller verklaarde, dat slechts die Entente het recht had het geld in beslag te nemen. Het was niet mogelijk de inbeslagneming te handhaven, waarop deze later werd geannuleerd. De Academie van Wetenschappen heeft besloten den nobelprijs voor 1918 voor physi- ca toe te kennen aan prof. Planck van de Ber lijnsche Universiteit, de nobelprijs van het jaar 1919 aan prof. Starck van de Universi teit te Greifswald en die van 1918 voor che mie aan Prof. H'aber van de Universiteit te Berlijn. Draadloos van Lyon: Het prijsgerecht heeft uitspraak gedaan in de zaa'k van de Duitsche schepen, die te Antwerpen in 1914 door de Belgische autoriteiten in 'beslag zijn genomen. Deze schepen, 53 in gtal, en teza men 150.000 ton metende, zijn verklaard rechtmatig te zijn prijsgemaa'kt. Uit Hel ingfors wordt bericht, dat de Emir yan B-ounlaire 'generaal Denikin ver wittigd heeft, dat hij zoo noodig bereid was hem troepen te verschaffen om de Wit Rus sische troepen te helpen de Bolsjewisten uit Turkestan te verdrijven. Het aantal leden van de Communistische Partij van Duitschland te Berlijn is op 12000 tsrug geloopon. Eir i» «en «troomin.* merk baar dat vela ccmmunioten zich uan den kant der onafhankelijken scharen. Een oproep van den Hongaarschen Op perbevelhebber H'Ortijs maakt bekend, dat het standrecht -over geheel Hongarije is af gekondigd. De oproep waarschuwt vo-or el'ka manifestatie en zegt, dat elke opstandpoiging in bloed zal worden verstikt. BINNENLAND. KINDER-EKPLOITATIE. Op de vragen van het Kamerlid' Ter Hall betreffende bet exploiteeren van kinderen voor bedelarij, luidt bet antwoord van den minister van justitie: „Het door den steller -dezer vragen gesig naleerde euvel is aan de aandacht van den minister niet ontgaan; evenwel kwam 't hem voor, niet van zoo groot-en omvang te zijn als de afgevaardigde schijnt te meenen. Een op zettelijk hiertoe ingesteld onderzoek beves tigde hem in die opvatting. Blijkens de ont vangen ambtsberichten' komt bedelen door individuen, vergezeld van kinderen, meerma len voor in Rotterdam en 's-Gravenhage; in Amsterdam en andere voorname en grootere plaatsen echter zelden of nooit. Gevallen van bedelen met andere dan eigen kinderen «rijn nergens geconstateerd. In de -drie groote steden kwam wel in den laatsten tijd veel voor bedelen -door kinderen alleen, al of niet op eigen initiatief. Daarbij was wel opgemerkt, dat kinderen, die 'het overige deel van den dag behoorlijk gekleed gingen, op hun bedeltochten zich vertoonden blootsvoets en met slechts enkele kleedingstukken aan, ten -rntfe bet medelijden op te wekken. In e-nke.d plaatsen-, vooral in het Zuiden des lands, trekken wel vrouwen uit woonwagens-, somtijds vergezeld van kinderen, langs de -hui- r met koopwaar, waarbij soms -aan verkapte ^^delarij zal moeten worden gedacht. Op bedelarij in bet algemeen zijn de arti kelen 432434 van het Wetboek van Straf recht toepasselijk. Zouden niet-eigen kindte- ren bij bet uitoefenen van bedelarij worden gebruikt, dan zou bovendien tegen den ouder of voogd artikel 253 van dat' Wetboek 'kun nen worden aangewend. In sommige plaatsen geven- voorts gemeentelijke verordeningen gelegenheid, tegen openlijke en verkapte be delarij, en zulks meermalen met veel suocesi, op te treden. De minister acht het in bet le ven roepen van dergelijke wetsvoorschriften zeer gelukkig en het ligt dan o-ok in zijn be doeling de tusschenkomst van zijn ambtge noot van Binnenlandsche Zaken in te roe pen, ten -eind© de totstandkoming daarvan in plaatsen, waar zij tot dusver niet bestaan, te bevorderen. Van de onlangs in werking -getredten wet telijke regeling met betrekking tot woonwa gens en woonschepen zal verbetering in het van die zijde ondervonden bezwaar mogen worden verwacht. De verschillende maatre gelen ter bestrijding der bedelarij worden evenwel blijkens vele der door den minister ontvangen ambtsberichten grootelij-ks be moeilijkt door rruiiTsatsten liefdadigheids- zin van het publiek ten gevolge waarvan het bedelen vaak een zeer winstgevend bedrijf wordt. Met betrekking tot bedelende -of tot bedelarij gebruikte 'kinderen zij ten slotte ge wezen op de maatregelen genoemd1 in de ar tikelen 3839 novies van bet Wetboek van Strafrecht (waaronder -dwangopvoeding) en op de bepalingen van 't Burgerlijk Wetboek omtrent ontzetting en -ontheffing van de ouderlijke macht en de voogdij. Onder laatst genoemde bepalingen geven die van dê arti kelen 374f en 439a den Officier van Justitie bevoegdheid tot dadelijk ingrijpen. - Daaraan kan n-og worden toegevoegd, dat door tus-s-chenkoms't der vo-ogdijraden jaar lijks tal van verwaarloosde kindteren aan de zorg van particuliere weldadigheidsinstel lingen worden toevertrouwd, welke instel lingen-, blijkens artikel 68 van het aanhangig ontwerp Justitiebegrooting voor 1920, ten behoeve van die verpleging een belangrijk subsidie van rijkswege -ontvangen." UITKEER ING VOOR WERKLOOZEN- KASSEN. De minister van Arbeid heeft aan de ge meentebesturen bericht, dat voor de na te noemen vereeniigingen!, welker gewijzigd: re glement voor d'e werkloozen-kas reeds is goed- gekeurti of allsnog zal wordten goedgekeurd met bepaling, dat de goedkeuring zal worden geacht te zijn ingegaan den 3-en November 1919!, de bijslagen op die uitkeeri-ng aan re glementair rechthebbende leden, en- de beta ling der verhoogde bijdragen zal ingaan met dte week, die 3 November 1919 aanving. Voor reglementair noig niet rechthebbende leden geldt dit slechts, voor zoover zij: vóór den nader door den minister mede te deelen datum (welke nitet na 30 November a.s. mag valllen) tot dte weridoozenkas zijn toegelaten. Lden die na dien datum toetreden, hebben eerst recht op uiitkeering na het verstrijken van den in reglement genoemden tijd. De bovengenoemde vereeniigingen met weridoozenkas zijn dte volgende: Ned- Ver. van Chr. kantoor- en handelsbe dienden', Ned'. R.-K. Bond van meubelmakers, behangers, stoffeerders, enz., Ned. Ver. van gllas- en aardewerkers, Ned. Schildersgezel- lenb-ond, Nted. Chr. Bouwvakarbeidersbondi, Al'g. Ned'. S'tuucadoorsbondi, Chr. Nat. Bouw vakarbeidersbondi Centr. Bond van Bouw vakarbeiders, Ned. R.-K. Bouwarbeidersbond, Landelijke Federatie van bouwvakarbeiders in Nederland, Alg. Ned. Timmerliedenbond, Alg. Ned-. Grondwerkersbond, Ned. Bond van arbeidters in slagers- en aanverwante V» Hi it ii» ALKMAARSCIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1