Uitreiking Broodkaarten. Broodkaarten. De DIRECTEUR van het DISTRISU- TIEBEDRIJ deelt aan bc'ianghebbenaen mede, dat zii, die verzuimd Lebben hun BROODKAARTEN AF TE HALEN deze alsnog kunnen halen op DONDERDAG 20 NOVEMBER 1919 des namiddags van HALF VIJF TOT HALF ZEVEN UUR en wel voor de legitimatienummers: 6001 en daarboven aan den Koningsweg, hoofd der school de heer P. Schipper. 16000 aan de Nieuwesloot, hoofd der school de heer A. Wijn. De Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De DIRECTEUR van het DISTRIBU TIEBEDRIJF deelt mede, dat WITTE BROOD UITSLUITEND VERKRIJG BAAR WORDT GESTELD OP DE. PAARS GEKLEURDE BROODKAAR TEN waarop geen tijdvak is vermeld en wel ke geldig zijn van 21 NOVEMBER TOT EN MET 29 NOVEMBER 1919. Roggebrood en bruinbrood wordt verstrekt op de gewone roggebrood- en bruinbrood- kaarten. De Directeur van het Distr.-Bedrijf, C. H. SCHNEIDERS. de meeegebrach'te bloemstukken aan hun voe ten, en zij wuifden hun mensdlien toe, maar steeds door, bijna anderhalf uur l'ang. Heel Artis werd langzaam aan gevuld met de feestende Bondsleden, waarvan voortdurend weer nieuwe drommen de groote zaal door kwamen om te defileeren voor het bestuur. Om 12 uur trokken de laatsen voorbij, duizenden hadden hun hulde gebracht aan de mannen, die zij eeren met aanhankelijkheid en liefde. Het was een grootsche demonstratie van organisatie-trouw en 'kracht. De bijeenkomst van gisteravond in het Bondsgebouw had de bedoeling van te zijn een buitengewone vergadering van den Bondsraad, ter huldiging van het Bondsbe- Stuur namens de leden. Den Bondsbestuur- ders werd als feestgave een portefeuille met inhoud aangeboden. Bovendien werden de drie Bondsbestuurders, die als zoodanig mede hun 25-jarig jubileum vierden, nog extra ge schenken aangeboden. Een bijzondere plechtigheid was het af scheid van den heer R. de Miranda, wien ter herinnering aan zijn werkzaamheden in en voor den Bond een gouden horloge werd aan geboden. Gisteravond had de gropte lichtoptocht plaats. Alles liep meeBij de tienduizend vak- genooten hadden zich vrouwen, kinderen en kleinkinderen gevoegd, om van de kantleden niet te spreken. En zoo werd de lengte van den stoet verdubbeld, verdrievoudigd. Langs den betrekkelijk korten weg, dien de optocht zoude nemen, hadden zich geen duizenden, maar tienduizenden geschaard, want hunne verwachting was hoog gespannen. Immers, als de Diamantbewerkersbond een feest orga niseert, in welken vorm het ook moge zijn, is de opzet grootsch, de uitvoering navenant En Amsterdam had in zoo'n langen tijd geen treikkelijke straathetooging kumlen zien. 't Werd kwart voor tien, voordat de eerste fakkeldragers in de Fransche Laan bij 't bondsgebouw aankwamen. Daverend gejuich kllonk, toen een banier aankondigde, dat de mannen, die van den aanvang af zich onder het vaandel van den Bond hadden geschaard, „de jongens van 1894", in aantocht waren. En altijd naderden nieuwe drommen. In eindelooze en eindelooze rijen 'trokken de vakgenooten met hunnen aanhang langs het stralende gebouw. Tot bij elven stonden de nieuwsgierigen nog steeds als een dichte muur aan weerskan ten langs de trottoirs geschaard en voor het Bondsgebouw bleven de bestuurders van de machtige organisatie trouw op hun post, tot de laatste rijen betoogers zidh op het voorma lig Parkschouwburgterrein hadden ver spreid, waar een paar muziekcorpsen al maar onvermoeid hun wijsjes Eden schallen. STAKING OPGEHEVEN. De staking onder de bouwvakarbeiders te Zaandam, werkzaam bij den bouw van wonin gen voor twee woningbouwvereenigingen, waarmede een verhooging van loon beoogd werd, is gistermorgen opgeheven. Voor zoover dit technisch mogelijk was zijn de stakers op de oude voorwaarden weer aan het werk ge steld. STEUN WEENSCHE KINDEREN. Het dagelijksch bestuur van het N. V. V. heeft tot de aangesloten bonden een schrijven gericht, waarin deze worden verzocht een be drag uit hun kassen disponibel te stellen voor steun aan de Weensche kinderen. Zondagmiddag had de heer J. M. Son te Breda met zijn kinderen een sneeuwpop op het Sophiaplein gemaakt en deze een doos omgehangen, waarop het verzoek stond om iets te offeren voor de arme Oostenrijksche kinderen. Di'tr viel in goede aarde, zoodat de heer Son 55.18 aan de Commissie kon afdra gen. Naar men verneemt zal de Provinciale Commissie uit de groenteveilingen 25 wagons groenten afzenden naar Weenen en wel per extra-trein, om deze gratis beschikbaar te stel len voor de noodlijdende bevolking. De Maandag te Leeuwarden langs de hui zen gehouden collecte ten behoeve van de noodlijdende bevolking te Weenen bedraagt 7965. Met inbegrip van eenige te voren in gekomen giften, is de gëheele opbrengst 9251. DE DRAADLOOZE VERBINDING MET INDIë. Er zijn al verschillende telegrafische be richten uit Nederl.-Indië op 't Radio-station nabij het landgoed „Lactaria" opgevangen. Dit station is alleen ontvang-station en de inrichting er van is niet zoo ingewikkeld als van het sein-station op de Veluwe. Er zijn zeven houten torens van 62 M. hoogte, 2 ijzeren gevaarten en 4 palen van 20 M. hoogte opgesteld. DE VERGIFTIGING TE KERKRADE. De moeder van het gezin van C. F., te Kerkrade, die verleden week, met haar beide dochters, bewusteloos gevonden is, tengevolge van het gebruik van ondeudelij'ke rijstepap, is, na een hevig lijden, overleden. De toestand van de gehuwde dochter is bevredigend. De politie heeft de herkomst van de rijst opge spoord. Tc Mü ie d? miu+air» pnliti» een. wijdver- steVte dtevea'twyte op het «poor gekomen die gedurfd* de laotete jaren stelselmatig de rustkamers van het 1 5e righnent infanterie heeft bestolen. Behalve een groot aantal soldaten men spreekt van 50 zijn eenige gegradueerden in deze zaak betrokken. Te Rotterdam, Schiedam, Leiden, Delft en andere plaatsen werden de goederen door handlangers verkocht. Later deelde men de opbrengst. Een gedeelte der gestolen goede ren is in beslag genomen bij opkoopers, die geverbaliseerd zijn wegens heling. Er zijn 12 onderofficieren en soldaten naar het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage over gebracht. De overigen zijn voorloopig op vrije voeten gesteld. 'n Onderzoek in deze zaak duurt voorten kele arrestaties zijn nog te verwachten. De waarde van het gestolene is niet bij be nadering te bepalen, maar moet zeer aan zienlijk zijn. DE HEER WIJNKOOP BIJ RELLETJES. Zooals onze lezers weten, schrijft het Vad. heeft in de Kamer de heer Kolkman er aan herinnerd dat de heer Wijnkoop bij de No- vember-releltjes in Amsterdam zoo van streek raakte, dat hij een glas water moest drinken om bij te komen De heer Wijnkoop ontkende dit en bestreed de juistheid van het verslag in Het Volle, waaraan de heer Kolkman zijn ge gevens ontleend had. Thans komt in Het Volk de verslaggever op deze zaak terug. Hij herinnert aan de ver gadering in de Diamantbeurs, welke vooraf ging aan de noodlottige betooging. De stampvolle vergadering geraakte in heftige op winding, toen dte heer Wijnkoop als voor zitter meedeelde dat de militaire machtheb bers hun onbeschaamdheid zóó ver hadden gedreven, dat zij den secretaris van den Sol- datenraad in hechtenis hadden genomen; en die opwinding sloeg tot razernij, toen de heer Wijnkoop na geschreeuw uit de vergade ring: ,Naar de kazerne! Haal hem er uit!" verklaarde: „Goed. Wij gaan demonstree- ren en zullen niet rusten vóór onze kame raad bevrijd is!" Toen volgde de meest ordelooze demon stratie met een aantal soldaten waarvan enkelen beschonken waren voorop. Daarna de moordende solvo's uit de cava- leriekazerne, waarbij zooals men weet, vier dooden en een aantal gewonden vielen. Toen de eerste schoten in de middcnschoot van den optocht vielen, liepen Wijnkoop, mevrouw H. Roland Holst en ondcrgeteelcendc aan den kop van den stoet bij de Muidcrpoort. Nadat ik tevergeefs gepoogd had terug te gaan naar de plaats waar de schoten gevallen waren, nam ik mijn plaats naast Wijnkoop weer in. Ik sprak hem toen aan en zei: „Mijnheer Wijnkoop, ga in godspiam met deze men- schen niet verder, anders vallen r nog meer schen niet verder, anders vallen er nog meer tairen macht' die met het geweer in een aan slag, vóór de Oanje-Nassau-Kazeme opge steld stond. Wijnkoop vond echter geen gelegenheid oin mij te amtwoordien want op dat moment werd/ hij aangegrepen door eenige mannen, die in den hoogsten graad van opgewondenheid verkeerende, hem niet zachtzinnig door el kaar schudden en van hem eischten, „dat hij nu zijn woord gestand zou doen en mee de kazerne bestormen, om wraak te nemen op de moordenaars van de zooeven gevallen kame raden." Toen kedk de heer Wijnkoop hulpeloos om zich heen vroeg met bevende stem om een glas water Mevrouw Roland Holst stond er luid snikkend- bij en beet van kalmte op haar zakdoek Nadat Wijnkoop door eenige zijner partij- genootcn onder wie de typograaf Dick- hout bevrijd was, trad hij met mevrouw Holst op den politie-inspecieur Van der Poll toe deze stond met den gewapenden troep voor de Oranje Nassau-kazeme en vroeg uiterst beleefd of de stoet mocht .passceren Zóó hoeft de zaak zich gedragen en niet an ders. E>e bewering van den heer Kolkman in de Kamer dat Wijnkoop een glaasje water ge dronken zou hebebn is dus niet juist Hij vroeg r om en hij had 't zeer zeker nóó- dig ook. Maar gelegenheid om het hier of daar te halen was er niet. En zelfs den volgenden morgen was de heer Wijnkoop nog niet hedcmaal „bij." Want waar hij bij het ontbinden van de be tooging van af de trappen van de Beurs zei- de: „Mannen, morgenochtend om 9 uur ko men wij hier, óp het Beursplein weer bijoen om de commune te stichtenverscheen hij dien morgen op den vastgesteldcn tijd niet vergat hij heelemaal de commune te stichten GED. STATEN VAN' NOORD-HOL LAND. Gedep. Staten hebben de volgende subsidie- voordrachten ingediend: voor de restauratie van de Nederduitsch Hervormde kerk en to ren te Callantsoog 3000aan de prov. re- gdingseommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland voor elk der jaren 1920 1922 5000. Aanbevolen worden ter benoeming van een lid dter commissie van bestuur van 't prov- zie kenhuis nabij Santpoort: 1. J. A. van Zut- phen (aftr.)2. J. G. van Kuykhofvoor de oommissie van Duinenbosch te Bakkum (va cature-N. Glenerman, die niet als Statenlid herkozen is): 1. mevr. L. J van Kuykhof- Koedijk; 2. mevr. A. Aukes-Timmers Vergunningen zijn verleend voor de leve ring van electrischen stroom door de gemeen te Warren' binnen de gemeente Edam en door de gemeente Oosthuizen binnen de ge meente Beets. Gedep. Staten stellen' voor, vaststelling van bijzondere bestuursreglementen voor den Wimmenummerpolder en wijziging van die reglementen voor het waterschap, ge naamd De oaingepoldteride landen onder Eg- mond-binnen, voor het hoogheemraadschap Waterland, voor den polder Heerhugowaara, voor den Dergineer- en Kerk/meerpolder en voor de hanne Broek op Langendij'k. STAKING R. T. M. In een Dinsdagavond gehouden vergade ring van de Ned. Vereen, van Spoor- en Tramwegpersoneel van de stakende R. T. M.- mannen1, waar de heer MoLtmaker het woord voerde, werd besloten dte staking met kracht voort te zetten1 en zoo mogelijk uit te breiden. F. DOMELA NIEUWENHUIS. t Zaterdagmiddag a.s. te 2 uur zal de ere- maitie plaats hebben op Westerveld. WERKLOOSHEID. Pas i? Let werk op bet veld en in het bosch in Friesland door de vorst gestaakt, of er komen bij de gemeentebesturen van de ar beiders aanvragen' om werk bij de armbe sturen om ondersteuning in. Onder de laatste categorie zijn vele oude bekenden van de Armvoogden. Ze zijn altijd de eerste vra gers, ook al is er den geheelen zomer en herfst een ruim loon verdiend. Zoo kwam Zaterdag iemand steun vragen van wien men wist, dat in zijir gezin tot voor 14 da gen geleden wekelijks 40 verdiend werd. HISTORISCH GESPREK TUSSCHEN EEN DOMINé EN EEN ARBEIDER. (Van een der plattclandsmedewerkers van het Hbl.) Arbeider: Ja, rijke lui zooals jullie, die kunnen net zooveel vleesch eten en wijn drin ken als ze maar willen cn wij, arme drom mels, wat krijgen wij Dominee: Etenkt gij dat ik cn mijn gezin zooveel vleesch en wijn gebruiken, dan heb je 't mis. Je kunt mijn huishoudboek er wel eens op nazien en dan zult je zien dat ik met een gezin van zes personen wekelijks niet meer dan een rijksdaalder aan vleesch be steed, wijn krijgen wij niet. Arbeider: Dat is je eigen wil; jullie hebt het. Dominee: Met je verlof; hoeveel verdien jij Jij zelf hebt 'n loon van zooveel en je jon ges bij je aan huis brengen zóóveel in. Met elkaar tachtig gulden in de week. En mijn tracterncnt is twee en dertig gulden in de weekdaarvan moeten mijn kinderen ook nog leeren Wou je soms met mij ruilen? Arbeider: Nou, dan moet jullie maar zien, dat je 't beter krijgt! Maar ik moet meer ver dienen SMOKKELEN VAN EEN MILLIOEN SIGARETTEN. Eenige dagen geleden is te Vaals een par tij sigaretten van een millioen stuks over de grens gegaan, onder voorgeven dat ze voor de cantines der geallieerde troepen bestemd waren. Als men nu weet, dat de fiscus elke sigaret met 4 pfennig belast en aan dc over zijde tegenwoordig gaarne een sigaret met één mark per stuk wordt betaald, dan klinkt het zoo vreemd niet, als men vertelt, dat er menscben zijn, die zich in een paar nachten rijk gesmokkeld hebben Alleen aan invoer recht had men al 40.000 mark geprofiteerd In het bezette gebied hier aan de grens is thans echter een Fransche commandant ge komen, die niet met zich laat spotten, en be zig is al dat geknoei met strenge hand den kop in te drukken. DE GESTREEPTE DENNENRUPS. Het Staatsbbschlfehoer heeft een bespreking doen houden over de maatregelen tegen de gestreepte dennenrups, die in den afgeloopen zomer de dennenbosschen op de Veluwe zoo zwaar beschadigd heeft Men verwacht voor het volgend jaar geen algemcene herhaling van de plaag, aangezien dc natuurlijke vijan den der rupsen en poppen oen groote oprui ming hebben gehouden. Bestrijding achtte men te moeilijk cn te kostbaar. Men achtte velling der aangetaste boomen niet noodig; in de meeste gevallen worden de boomen weer groen. De gestorven en sterven de stammen dient men te vellen om de schorskevers en snuittorren geen gelegenheid te geven zich sterk te vermenigvuldigen Voorts raadt men aan, in dc aangetaste bos- schen z.g vangboomen te leggen voor den dennenschcerderdaartoe worden eind Fe bruari een 8 a 10 tal stammen per H. A om gezaagd en in het bosch gelegd als brocd- plats voor den dennenschcerder Voor 15 Mei of uiterlijk 1 Juni moeien deze stammen dan opgeruimd cn van larven en poppen ge zuiverd worden. OPVOERING GEWEIGERD. Zaterdagavond zou te Zandvoort door het Hofstadtoóneel van Amsterdam worden op gevoerd ,De meid van het Land", realistisch drama, naar Emile Zola. Daar er uit de inwoners stemmen waren opgegaan, welke bezwaar maakten tegen het opvoeren en de tekst niet vroeg genoeg bij den burgemeester was ingeleverd, heeft deze de opvoering geweigerd. DRANKBESTRIJDING. De Noord-Hollandsche Propaganda Com missie van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, schrijft een prijsvraag uit voor een tooneel- stuk, geschikt om door drankbesirijders-too- neelvereenigingen te worden vertoond. Aan den inzender van het bekroonde ent-, werp wordt een prijs van 200 uitgekeerd De voorwaarden voor deze prijsvraag zijn aan te vragen bij de secretaresse van de N.-H. P. C dezer vereeniging ie Nieuwen- dam. WONINGEN VOOR LEERAREN. Te Enschede moet het voornemen bestaan, een bouwvereeniging op te richten, die ten doel zal hebben het bouwen van heerenhui zen, die dan tegen betrekkelijk lage huren, al leen aan leeraren bij het M. O. zullen wor den verhuurd. Hier is namelijk een groot gebrek aan die leerkrachten, wegens den heerschenden woningnood. Het benoodigde kapitaal zal door de be langhebbende ingezetenen, tegen een lage rente, worden bijeengebracht. TEGEN DIE VE'RMOG E NS A ANW AS- BEL AST ING. Het hoofdbestuur der Alg. R K. JVerkge- versvereeniging te Amsterdam, heeft aan den minister van Financiën' geschreven, dat on der de ruim 1000 leden der Vereeniging (lei ders van de groote bedrijven in. handel en in dustrie) overwegend bezwaar bestaat tegen de handhaving van het wetsontwerp op de vermogensaanwasbelastingen, welke over het febeele land verspreid zijn ter kennis van het oof'dbestu'ur gebracht. Het ontwerp is naar de algemeene meening der leden niet over eenkomstig met de beginselen van een goed financieel beleid' en tast bovendien de socia le en economische positie van het geheele be drijsleven derm a ten aan d'at adressan t te gen dit ontwerp van een Rechtsch minister verzet moeten aanteekenen, en genoodzaakt is den minister met kl'em te verzoeken, de ver dere behandeling van het ontwerp te schor sen. KORTE BERICHTEN. Vrijwel het halve politiekorps in de ge meente Velzen heeft uit protest tegen de wei gering van den gemeenteraad om de salaris sen te verhoogen naar elders gesolliciteerd Velen gaven zich op voor openVomende be trekkingen bij de politic in Nederlandseh- Indië. Op den Frieschen zandgrond zijn vele aardappelen bevroren. Duizenden1 H. L. zit ten nog in den grond Aan den oever van den calamiteuzen Suzannapolder onder St. Annaland (eiland Tholen) heeft over 42 M een oeverafschui- ving p Laats gehad van 10 tot 11 meter breed en met een grootste diepte van 29 M De gemeenteraad van Tholen heeft het aanbod van den burgemeester om zijn salaris met 200 te verlagen en daarmee de jaar wedde der wethouders te verhoogen, niet aangenomen. Een ware slachting is aangericht .door honden in een weide te Betterwird bij Dok- kum: van 20 schapen werden 17 gedood, en kele zijn zelfs totaal verscheurd. Naar men verneemt, overweegt de mi nister van Waterstaat, ten einde tegemoet te komen aan den nood der tramwegondeme- mingen, de verleening van subsidie aan deze maatschappijen, voor de door haar gebruikte hoeveelheid brandstoffen. Dank zij de bemiddeling der consumen ten vereeniging is de melkprijs te Zutphen met 1 cent verminderd en op 19 cent per liter ge bracht Vopr den zeedijk van Oudcschild is aan gespoeld een scheepsboot, voorzien van de namen „HollandFriesland". Het ledental van den Bond van Ne derlandsche predikanten is tot 1091 gestegen. De 95 Doopsgezinide predikanten, die bonds leden zijn, hebben zich tot een „Doopsgezinde Groep van den Bond van Nederlandsdie pre dikanten" aaneengesloten. Te Hoorn is een visscherijschool ge opend met 42 leerlingen, waarvan de oudste 45 jaar is. De meesten zijn getrouwd en huis vaders. Bij de Tweede Kamer is ingediend een initiatief-ontwerp Rutgers c.s. tot wijziging der Drankwet in dier voege, dat het beginsel van Plaatselijke Keuze in onze drankwetge ving wordt gebracht. Zaterdag j.l. heeft ter secretarie van Zupthen een vader aangifte gedaan van de geboorte van zijn 27e kind, allen uit één hu welijk geboren. Op een vergadering van het Delftsch studentencorps is besloten tot deelname aan het te Straatsburg te houden congres. Ingediend is een wetsontwerp tot wijzi ging der Iinkomstenbelasting 1914. Nu de salarissen van de hoofden der scholen belangrijk boven die der onderwijzers zijn, trachten vele onderwijzers hoofd te worden. Te Noordhorn bijv. hebben zich voor de vacature thans 79 sollicitanten aan gemeld. Het comité van den jaarlijkschen bazaar voor de Ned. Zendmgs-Vereeniging te Rotter dam heeft naar de N. R. Ct. meldt van de van 4—6 dezer gehouden 2ósten bazaar 1000 afgedragen. Hét café-restaurant ,Fritséhy", aan de Maaskade te Rotterdam, is voor ruim 20.000 verkocht. Naar men verneemt zul len de lokaliteiten als kantoor ingericht wor den. Te Luiten 'a. d. Dedemsvaart is door een lek in den schoorsteen brand ontstaan in de behuizing van G. Espeldoorn. Alles werd een prooi der vlammen ook een koe en drie geiten. Tot dusver moesten de reizigers voor het buitenland in Roosendaal uit hunne coupé's stappen voor de visitatie. Thans zal op het tweede perron een visitatie-lokaal worden in gericht. Met 1 Dec. wordt opgeheven het Rijks- kantoor voor kaas. Eervol ontslag is verleend aan den heer G. van Hulstijn als directeur van dat kantoor, onder dankbetuiging voer de bewezen diensten. Met 1 Dec. is de heer Van Hulstijn benoemd tot liquidateur van ge noemd kantoor. -De Ned. Herv. Gem. te Groningen zenrt haar eersten zendeling uit naar Oost- Java. Zondag nam ae heer J. Wiegers af scheid van de Ned. Herv. Gem. De Martini kerk was dicht bezet met een aandachtig luis terende sahare. Tot nadere aankondiging is met ingang van 22 Nov. dispencatie verleend van het verbod van uitvoer van ijzer en staal en hun ne legeeringcn in eiken vorm, voor zoover be treft allen afval van ijzer en staal. 12e INT. ESPE R A NT O-CO NG RE 8. Bij' beslissing van het „Konstanta Komita- to de Kongresoj", zal het 12e Internationale Esperan'to-Kongrcs, waarschijnlijk in de eer ste week van September 1920 te Amsterdam gehouden worden. Een garantiefonds zal gevormd1 worden uit inschrijvingen van bedragen van 25. Be kende persoonlijkheden zullen worden uitge- noodigd een eere-comité te vormen' terwijl te vormen suib-comité's zullen zorgen voor de voorbereiding van een feestavond excursies, protestantsche en katholieke godsdienstoefe ning en voor huisvesting. Een. ooncept-begrootüig ten bedrage van 4000 werd aangenomen. RECHTSZAKEN. DE BOMMENVERVAARDIGER. De bommenmaker Hofman, die door het kantongerecht te Amsterdam veroordeeld werd wegens overtreding der buskruitwet tot 1 jaar hechtenis, is tegen dit vonnis bij de rechtbank in hooger beroep gekomen. DOODSLAG. De rechtbank te Assen heeft uitspraak ge daan in dfe zaak van Gerbe B., zeventien ja ren oud, wonende te Barger-Oosterveen (gem. Emmen), thans gedetineerd, die te rechtgestaan heeft wegens doodslag op Joh. Sippe aldaar. De knaap wordt ter beschik king gesteld van de regeering en moet later nog 3 jaar gevangenissiraf ondergaan. PROVINCIAAL NIEUWS. UIT HOORN. Werden vroeger al besprekingen gevoerd over een spoorwegverbinding van Hoorn met Uitgeest, via Berkhout, Avenhom, Scher- merhom en De Rijp, thans nemen de plan nen een vaster vorm aan en zal ten dezer da gen een vergadering worden gehouden met de burgemeesters der belanghebbende ge meenten. f UIT WINKEL. Tot Molenmeester van den weerepolder werd1 gekozen- de heer P. Molenaar alhier. UIT PURMEREND. Op de heden gehouden najaaropaarden- markt (seheimarkt) waren aangevoerd: 171 paarden, hijpaarden 600 tot 950, werk paarden 350 tot 600, slachtpaarden 180 tot 350, jonge paarden 250 tot 700. Handel stug. TELEGRAMMEN VAN HEDEN. IN HET GENOT VAN GROOT~ VERLOF. DEN HAAG, 19 Nov. (Officieel). De dienstplichtigen der lichting 1919, inge lijfd in het tijdvak van 17 tot 21 Februari 1919 bij de genie (motordienst) zullen 23 December in het genot van groot verlof worden gesteld. BEVORDERING DER STEENKOLEN- PRODUCTIE OEN HAAG 19 Nov. In verhand met de mededeeling in de Troonrede dat voorstel len tot bevordering van de steenkolenpro- ductie onverwijld de Kamer zouden berei ken, kan thans worden gemeld, dat binnen enkele dagen de indiening bij de Tweede Kamer is te verwachten van een wetsont werp tot het voor rekening van den Staat in exploitatie brengen van steenkolenmij nen in Vlodrop. Deze mijnen zullen ont gonnen worden in het oostelijk gedeelte van z.g.n. Peulhorst, zijnde het hoogste gedeelte waar de steenkoollaag het minst diep ligt In dit plan paste aanvankelijk ook het overnemen van dc dominate mijnen te Kerkrade, waarvan het exploitatierecht tot 1945 door den Staat aan particuliere mijnonderneming was afgestaan. Aange zien echter aandeelhouders dier maatschap pij de hiertoe strekkende overeenkomst hebben verworpen, kan het desbetreffend wetsontwerp niet worden ingediend. DE VER. STATEN EN HET VREDESVERDRAG. WASHINGTON, 19 November. De senaat heeft de reserve aangenomen, waarbij verklaard wordt, dat de V. S. zich onthouden zal van ae deelneming aan de overeenkomst, betreffende de arbeiders bepaling in het vredesverdrag. EEN NIEUWE GEZONDHEIDS DIENST-REGELING. DEN HAAG, 19 Nov. Wij vernemen dat bij het Departement van Arbeid in voorbereiding is een wetsontwerp strekken de om aan de Kroon de bevoegdheid te geven de gemeenten gezamenlijk een ge zondheidsdienst te doen instellen en zoo te verkrijgen, dat in of voor iedere gemeente een gezondheidsdienst bestaat. De bedoe ling is dat in de aldus te vormen gezond heidsdiensten zullen worden belast met de maatregelen tot wering en bestrijding van ziekten en tot bevordering van een goede gezondheidstoestand. INGEZONDEN STUKKEN. (Bulten verantwoordelijkheid van de Redactie De epname in deze rubriek bewijst geenszins dat de Redactie er mede instemt.) Mijnheer de Redacteur. Beleefd verzoekt ondergeteekende eenige ruimte in Uw veel gelezen, blad, voor onder- staand- ingezonden stuk. Voor eenigen tifd werd er voor heizelfde doell, reeds van Uwe welwillendheid gebruik gemaakt door bewoners der Westerweg en Zuiderhoutraan, om verbetering te krijgen i-n den -onhoudbaren toestand bij avond Indien' ik mij niet vergis, werd ook aan Heeren B. en W. een verzoek gericht, waarop heel spoedig 2 der bestaande lantaarns wer den in orde gemaakt, waardoor de toestand iets verbeterd- werd. Midden in de z. g. n. 'Doodeniaan staat evenwel nog een lantaarnpaal zonder meer, tot spot der bewoners, want heusch het zoude geen overdreven weelde zijn, indien deze lan taarn ook licht gaf, overtuige zich wie wil. Maar nog erger sedert eenige avonden brandt er van dte. 2 in dienst gestelde lan taarns maar één, en1 is de laan voor vrou wen1 en kinderen weer onbegaanbaar Wi'e genoodzaakt is 'voor een boodschap naar de stad te gaan ziet maar dat hij (zij) thuis komt. Is er nu paskwil of nalatigheid in het spel, moet er eerst een ongeluk gebeuren Daar er nog altijd roek-elooze wielrijders' zijn, welke zonder licht rijden is zulks lang niet onmogelijk, en aan wi" d'an de schlud-?. U. M. H. de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaats ruimte, Uw. Dw. Dn. A. STADSNIEUWS. INGEKOMEN GELDEN EN GOEDEREN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK- HONGARIJE. Mi. S. 2,50, B. 10, Mej. R. 2, D. J. H. 5,-met de opwekking: „Geeft allen, wat gij missen kunt, En geeft wat veel, gij rijken, N. N 2,50, de G. 1, N. N. 11, E. 2,50 C. E 2 50, Mej. T. E. 0,50, Wed. G. N, 5, P. 2, J. J., Zuidschermer, 1, Repeti tieavond Toonkunst 15,25, te zamen: 62,75. Verantwoord 159,40. In totaal ontvan gen 222,15. Van mej S., mej. R., mevr. C., A. OJ G te St Pancras, N. N., G. en mevr. O. kk-; dingstukkeh, van v. T. erwten en boonen. AANBESTEDING De aanbesteding van de verbouwing van het perceel, waarin gevestigd wordt dc zaak van de firma Spaander cn Co. is gegund aan den laagsten inschrijver. Eveneens net schil- derswerk. W1ERTS-OLMAN-AVOND. Men verzoekt ons mede te dcelen, dat kunstlievende leden van het Aikm Dubbel- Mannenkwartet „Harmonie", voor bovenge- noemden avond niet extra behoeven te beta len, daar de contributievrhoogmg pas ingaat 1 Januari 1920. Men zie verder de adverten tie in dit blad. REIZEN PER TREIN. Omtrent de geldigheid van plaatsbewijzen per spoor is het volgende bepaald: 1. Houders van plaatsbewijzen voor of over Haarlem-Beverwijk-Alkmaar-Hoorn mo gen, mits de reis niet wordt afgebroken of geëindigd tusschen Haarlem en Hoorn, zon der bijbetaling reizen over Amstcrdam-Pur- merend. FFV r>t*rVFVF?FVrMB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2