f>r J cle Leeuw, Anarchie en Evolutie, f Een flinke Dienstbode MlISj Openbare Verkooping 11 fin ZlU 211, luwe CabafÉeteu Winter- 1 ine Winkelhuis, NAAIMACHINES KINDER-NAAIMACHINES DAGMEISJE. TE KOOP DOND ERDAG'AVOND 8 uur, zal de Heer Gerardiiia lïlaria Verbeek, Prov Drentsche en Asser Courant Wierts-Olmaii" Avond, GEVESTIGD te Haarlem, Wilhelminastraat 62, Dr. K. EDEL, Arts, Röntgen- en Hoogtezon behandeling- BERGEN. Weenen den Hongersnood nabij. Kost en Inwoning, Gevraagd een net meisje DIENSTBODE. boerendienstbode Boekli.-Corresp. Er biedt zich aan Flinke dienstbode, 2 Electro-Montours, JTvaN DER VEEN, TL KOOP 80 Iepen oom on en T Kastiiiijeboonien H.H. Bakkers en Fabrikanten. Prima Muisjes Gerooktyleesch K BESSE, Spoorstraat 64 ST NICOLAAS- MELKZAAK. A» Hildering, Alkmaar, Ontvangen PLOK, Zoutstraat3 levende Engülsche Paarden. G. DE WIT, Magdalenenstraat. DE TUINZAaL D6R HA MONIE DEBAT gewsnscht. Predikant te Oudkarspel, SPREKEN OVER: Entrée naar verkiezing. MAARTJË. AALTJE. Specialist voor Huidziekten en ziekten der Urinewegen. BELANGRIJKE te BERGEN (N.-H.) van U boeren- en bouw geieedschap. Boek- en Muziekhandel, NiEUWESLOOT 77. een nieuwe driewielde kar met breede wielen, een so lide gebruikte jachtwagen, een mooie dresieerkar. AFSLAG. TE KOOP GROOTE SCHOL, KABEL JAUW en SCHELVISCH, Levende PALING, ZOUTEVISCH (kabeljauw) 60 ct. per pond. Aanbevelend, Kennisgeving. ii. g. De Vrije Socialisten ,Vereeniging te Alkmaar. Op denf26 Nov mber a.s hopen onze geliefde Ouders en Behuwd- Ouders, C. MOOJ Jzn. en F. BAKKER, hunr-c tlft-Jurlge Echtvereeiii- te herdenken. Hunne dankbare .Kinderen en Behuwdzoon. Fgmondbinnen, Nov. 1919 Heden overleed na een lang durig lijden tot onze diepe droefheid anze geliefde Echt- genoote en beste Aioeder, Be huwd- en Grootmoeder, JUIItV.Vi lil UTZDiHl, in den ouderdom van ruim 69 jaar. Uit aller naam, S. E. HAMBURGER Alkmaar, 17 Nov. 1919 Tot onze diepe droefheid overleed heden na een korte ongesteld heid onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw weduwe van den Heer WILHEL MUS CORNELIS KEESOM, in den ouderdom van 7Q, jaar. Alkmaar, 18 Nov. 1919. Alkmaar. C. C. M. KEESOM. J E. M. KEESOM. S. J. A. KEESOM. O. M. KEESOM—IJpma en kinderen. M. A. A. KEESOM. Utrecht. J. A. J. KEESOM. A. B. KEESOM—Baesjou en kinderen. Rotterdam. W. A. KEESOM. Heden overleed na een lang durige ongesteldheid, te West- zaan, in den ouderdom vai 35 jaar, onze lieve Zuster UKtlKliK VA» KEK, Sechtgeneote van den Heer W. BAKKER. Fam. VAN REE. Alkmaar, 19 Nov. 1919. Eenige kennisgeving. Ht. EEN I GE DAGBLAD in #RENTHE is de tan veelgelezen blad, dat groote isnbliciteit waarborgt. Op den 23 November hopen onze geliefde Ouders JU. BOON Je. en E. KOON 1)K V KI ES hunne 12i/2-j>»rige EcUtvereewl- ging te herdenken. Hunne liefhebbende Kinderen, HENDRIK. Voet bij stuk houden bij het koopen van Primula Producten voor soep en bouillon en uitsluitend verlangen het merk Primula. Indien Uw winkelier ze U nog niet kan leveren, bericht dit dan even aan de Primula-fabrieken te Overschie. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen lieven man, vader, behuwd- en grootvader, .ten Hem FKKDRI m KIK K, betuigen wij onzen welgemeenden dank, in het bijzonder aan de fa milie en* vrienden voor de laatste eer aan den overledene betwond. Namens dé familie,, Wed. RIKE, geb. Timmerman. Aikmaar, 17 November 1919. Om verwarring te voorkomen wordt den HAHXIilBVKNDKN LEKEN van het Alkmaarsch Dubbel Man- nenkwartet „HARMONIE" mede gedeeld, dat de verhooging van contributie k f 0,50 ingaat 1 J A NfJ- AKI 1920. Kunstlievende leden kunnen dus zonder eeniga betaling de hun toegezonden kaart inwisselen voor een entréebewijs. Mjtrmekiireii s Maand., Woensd Vrijd. 12 en 's avonds 7—8; Dinsd. Zaterd,morgens U I21/2; Donderd. 's avonds 7l/2- 8i/j. Voorts volgens afspraak. Voor Poliklinische tutuï-u umDtnsd. en Zaterd. 's morg 8—9 Diaconessenhuis Haarlem. Bovendien kwmeloos Dinsd., Donderd. en Zaterd. 's midd 2 uur Universiteits pohkl. Binnen-Gast- huis (Prof. Mendes da Costa) Am sterdam. Degene, die eeis arm, half ver hongerd kind uit Weenen een zes- of achttal weken uit liefdevol me delijden wil opnemen, kan zich vervoegen voor j Protestante kin deren bij Mevr VAN REENFN VöLTER, voor Katholieke kinderen bij Pastoor E. RENGS. GEVRAAGD per 1 Oec. in net Burgergezin geen wasch. Liefst met huiselijk verkeer. Brieven met opgave van prijs onder letter J bij Boekhandel A B \KKER, Hoorn. geen gediplomeerde. Brieven onder no. M 191 bureau van dit blad. OEVRAAGD bij DAME alleen die genegen is samen alle huiselijke bezigheden te verrichten, en verder voor gezelschap. Brieven franco No. L. 190 bureau van dit blad. een net MKIKJK in klein gezin, van 's morgens 7 tot 1 uur, lw«n f -4,— per weck, v.g.g.v. Princesselaan 404 b. d. Station straat, Bergen. GEVRAAGD voor direct voor licht werk, van 9—2 uur Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. Wegens teleurstelling der tegen woordige direct gevraagd een nette DIENSTBODE met huiselijk verkeer, wasch buitenshuis. OEESTERS1NGEL 50. GEVRAAGD tegen 1 December. Mevr. HANRaADS, Houttil 17. «KV KA AKI» gediiremle Si.'KIcoIbhi. J. L. TRIJBETZ, Achterstraat. ca Lv ka een bij P. BAKKER PzZanegeest, Bergen. bekend mod. talen, «o«-kt pIhhI- »lng. Brieven franco lett. D 184 bureau van dit blad. IEMAND ve>or licht st-ki-Ulirerk, ook genegen schrijfwerk aan huis te verrichten, tevens als wl*»«-l- l«o]>er of andere lichte werkzaam heden. Brieven franco letter N 192, bureau dezer courant. Mevr. VELTHU1JS, Turfmarkt, la, vraagt een net v g. get. voorz., gerraxgrt, zelf Blandig kunnende werken en koken, in klein gezin, z. k. Salaris 1 300 wasch vrij, wasch buitenshuis. Brieven Y 24 aan den Boekhan del P. F C. ROELSE, Ijmuiden ER BIEDEN ZICH AAN bekend met alle voorkomende werkzaamheden op dit gebied. Brieven onder motto Amsterdam bureau van dit blad. notaris te Alkmaar, is voornemens op Donderdng 4 December 1019, 's voormiddags 9 uur, op de plaats, bewoond door reej. de wed. P. JONGKIND te Grootse h.e rmer, iu liet openbaai te verkoojieu t (5 kalfkoeien, 1 geldekoe, 2 kalf- vaarzen, 1 geldevaars, 2 graskal veren) 1 paard, Gi/j jaar, donker bruine merrie, 1 beste waak en trekhond, sportkar, bakwagen, boe renwagen, driewielde kar met ier- feak, hondenkar, schuitje, ploeg, egge, modderbak, maaimachine, merk Cormick, varkensboel, krui wagen biggen- en kippenkorf mestplanken, 1 stuit mest, oug«- veer ttOoOO poud livul, Voorts eeiilg ImiHruxd en het geen verder zal worden aangeboden. Inlichtingen ten kantore van ge noemden notaris staande in het Kamp aan den RUS» SEN WEG te BERGEN, op VRIJ» PAG 21 NOVEMBER 1919, v.m. 10 uur, in „de Rustende Jager" te Ber» gen, ten overstaan van Notaris L. TOP van: een groot aantal HOUTEN BARAK» KEN, van verschillende grootte, TE» LEFOON en STEIGERPALEN. KORTELIN.GEN en SCHILDER HUIZEN, HEKKEN, PUNT» DRAAD en SIEENEN OEBOU- WEN enz. enz. Te bezichtigen DONDERDAG 20 NOVEMBER 1919, van 10 tot 4 uur Nadere inlichtingen verkrijgbaar Lij de Heeren C. NAP, C. BERK» HOUWER en genoemden Notaris, allen te Bergen. vim DlKK WITTE. OUDEJAARSAVOND f 0.72 OP O AN G 0.72 NOCTURNE 072 in groote en kleine partijen. bij G. DATEMA, Oterleek, Molen weg, Schermer. TE KOOPDennentakkenbos- schen per wagon van duizend stuks 150 G. Eiken per duizend stuks 225 O. Levering franco station Alkmaar. A. KRU1JT, Nleuwkerk bij Goerle, N.B. Prijzen billijk, bij D. QROOTES, Rijtuig- en Wagenmaker, Basser- weg, h. Middenweg, H -Hugowaard. Zeer geschikt voor cadeau, f 1.30 p. pond, p. ons 26 ct.' handen ert wintervoeten, ruwe huid barsten, kloven, springende lippen Oebrüik PUROG In nil© prijzen voorradig. Het meest doeltreffende, nuttigste en degelijkste geschenk is een breed 5 M., diep 15 M., met prachtig winkelfront, In een der drukste straten van Alkmaar. Koopsom billijk en nader overeen te komen. Spoed. Br. fr. lett. W. H., aan het bureau van dit blad. TL KOOP A AGEBODEN Reeds sedert jat en bestaande beklante Huis er bij te huur, Omzet 270 L. daags. Direct te aanvaarden. Br. ginder letter K aan fa. P. VAN C1TTLRT ZONEN, Haarlem. uit de EERSTE Alkmaarschc Naaimashinehandel ZAADMARKT 66, TEL. 236. £«u groote zending ontvangen. HEDEN aangevoerd de eerste zending Prima van kwaliteit en blank van kleur. 2. Houcie/s van plaatsbewijzen voor of over Haarlem-Amsterdam-Purmerend-Hoom mogen, milts' de reis niet wordt afgebroken, tut-ociien Hraricm en Hoorn, zonder bijbeta ling reizen over Beverwijk-Alkmaar 3. Houders van plaatsbewijzen voor of over Haarlem-Bevcrwijk-Alkmaar mogen, mits de reis niet wordt afgebroken of geëin digd tusschen Haarlem en Alkmaar, in de treinen 44' en 436 zonder bijbetaling reizen over Amsterdam-Wormervecr. 4. Houders van plaatsbewijzen voor of ovm- Zaandam-Purmrend-Hoorn mogen, mits de mis niet wordt afgebroken of geëindigd tusschen Zaandam en Hoorn, in de treinen 457 441, 436, 454 en 444 zonder bijbetaling rei/. Tt over Wormerveer-Alkmaar. ELECTRIFICATIE. De eleetrificatie voor het kaaspakhuis van de Coöp. Zuivel-Exportvcrceniging „Noord- Holland' eisch in zooverre wijziging, dat deze zal worden uitgevoerd door het tech nisch bureau Genefaas, in combinatie met het technisch bureau N.V. voorheen J. Wiglama RAAD VAN ARBEID. De plechtigheid had niet in de raadszaal plaats, maar in de documentenkamer. Onder de autoriteiten merkten wij op de waarnemend burgemeester van Alkmaar, Mr W. C. Bosman, de secretaris, de heer Do- nath, en de wethouder Mr. Leesberg en tal van burgemeesters uit de omgeving. De heer Vas Dias ving aan met mede te deelen, dat hij thans voor de tweede maal uit gebrek aan een eigen gebouw de gastvrijheid van het gemeentebestuur moest inroepen en vi voor de installatie van den Raad. Spr. releveerde dat hij steeds van het Alk maarschc gemeentebestuur dc grootst moge- lijke hulp ontving, zoowel van den oud-bur- gciriecster Ripping als van den secretaris, den heer Donath, en ook nu weer van den loco burgemeester, Mr. W. C. Bosman. Wanneer spr. in de eerste plaats dank be tuigde aan ae vertegenwoordigers van het Alkmaarschc gemeentebestuur, dan was dit geen beleefdheidsvorm, maar inderdaad een betuiging van welgemeende erkentelijkheid In de tweede plaats bracht spr. een woord van dank aan de R.-K, geestelijkheid in het gebied van den Raad. Deze medewerking was voor het slagen van groot belang geweest. Met veel genoegen dacht spr. terug aan de zeer druk bezochte vergaderingen. In de derde plaats bracht spr. een woord van dank aan de bladen uit het gebied, die zoo gastvrij plaatsruimte beschikbaar hadden gesteld voor de te voeren propaganda. Ten slotte bracht spr. een woord van lof tot de ambtenaren van den Raad, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hebben gewerkt, om het bereikte resultaat te berei ken. De Rijksverzekeringsbank 3chatte het aantal verzekeringsplichtigen in het gebied op 38000. De arbeid werd aangevangen met de leuze, dat men met het inschrijven van ffiin- dtr dan 100 pet. der verzekeringsplichtigen niet 'tevreden kon zijn. Dank zij de hulp vap de 36 gemeentebestu ren en de nog zwakke vakorganisaties, was men met het inschrijven van de 100 pét. ge slaagd. 37700 verzekeringsplichtigen zijn reeds in geschreven. Menschelijkerwijze zullen straks vóór 3 December alle ingeschrevenen die daarvoor in aanmerking kwamen zijn ingeschreven Spr. verklaarde hierop te willen openen, door de aandacht der aanwezigen te vestigen op de groote beteekenis welke de Raad kan hebben voor den arbeid in het algemeen en daardoor ook voor de industrie Na de rede, waarop een warm applaus volgde, was het woord aan Mr. W C. Bos man, die als waarnemend burgemeester van Alkmaar, verklaarde, dat het bestuur van Alkmaar zich er over verheugd had, dat de Raad in Alkmaar gevestigd zou worden. Het sprak dus vanzelf, dat het d'agelksch bestuur al zijn best had gedaan om ze zooveel moge lijk tegemoet te komen. U is hier hartelijk welkom. Ik wil het wel uitspreken in deze vergadering, u is hier zeer hartelijk welkom1 Ook op de wijze waarop de Raad zijn taak wil opvatten, aoor niet een zuiver administra tief college te willen zijn, maar een college te willen wezen, dat gevoeld heeft een sociale taak te hebben te verrichten en het zich met volle liefde aan deze nieuwe sociale taak te willen geven, is sympathiek. Wetten en verordeningen op zichzelf betee- kenen niet veel. Zij kunnen zijn een doode letter, maar kunnen ook zoo worden toege past, dat ze zijn een levende kracht, die heil aanbrengt in de omgeving. Ik twijfel er niet aan of dezen Raad van Arbeid zal onder uw zegenrijke leiding zijn een levende kracht. Gij hebt cr over gespro ken, dat de Raad bereid zal zijn adviezen te geven. Ik geloof, dat dit van uw kant juist is gezien en meen, dat dit van den kant van de gemeentebesturen ten hoogste behoort te worden gewaardeerd en zal worden gewaar deerd, want een dergelijke voorlichting ie juist bij het het toepassen ct nemen van be stuursmaatregelen van de hoogste waarde. Ik geloof namens het dagclijksch bestuur van Alkmaar te spreken wanneer ik zeg, dat dit daarop het oog gevestigd zal houden en daarvan een dankbaar gebruik za! maken. Ik ben cr van overtuigd, dat uwen Raad ia dit gebied zal vinden een goede werkkring en een zegen zai zijn voor onze omgeving. (Ap plaus). De voorzitter dankte voor de vriendelijke woorden De heer Leijen ambtenaar van den Raad richtte hierop namens de ambtenaren woor den van waardeering tot den voorzitter. Spr. gaf namens de ambtenaren de verze kering, dat zij zooveel mogelijk in hun ver mogen lag zouden medewerken om den voor zitter zijn laak mogelijk te maken en de be doeling van den wetgever tot zijn recht te brengen. Ais blijk van waardeerfng boo dspr. na mens de ambtenaren den voorzitter een voor zittershamer aan. Spr. uitte de wensöh, dat het voorzitter gegeven mocht zijn om deze ha mer lange jaren in den raad te 'handhaven. (Applaus.) Nadat de voorzitter zijn buitengewone er kentelijkheid voor deze hulde had uitgespro ken, ging de raad ter behandeling van de agenda in comité. DE SCHEIMARKT. Op de heden gehouden Scheimarkt waren 743 koeien aangevoerd. Dit aantal bedroeg het vorig jaar 754. De handel was vlug en de markt vast. Voor geldekoeien werd van 500 tot 650 besteed, terwijl de melkkoeien van 550 tot ƒ,800 noteerden. BENOEMINGEN. Met ingang van 1 Januari 1920 is de heer D van Barneveld bevorderd tot commies ter gemeente-secretarie, thans adjunct-commies. Benoemd tot brandmeester bij het vrijwil lig brandweerkorps „Burgerplicht" de heer J. Kuiper. UITBREIDING STADSZIEKENHUIS. De gemeente is ook eigenares geworden van de boerderij van den hoer Schut, aan de Paardenmarkt, zoodat de gemeente aldaar zoo langzamerhand een belangrijk complex perceelcn in handen krijgt. EEN VERJAARDAG Gisteren vierde onze stadgenoote, mej. de wed. M. Stoppelsteen-van Egmondi, onder veel belangstelling haar 95sten verjaardag. Zij is waarschijnlijk de oudste inwoonster dezer gemeente. Up dien dag was haar kleindoch ter teven® 12ya jaar reeds haar behulp zaam in de huishouding. EEN OPDRACHT TOT BOUWEN. Namens hun principaal, den heer r H. Perk Jr., heelt de.iirma J. D. Lil man, ar chitecten te Zaandam, aan den lieer J. B. Verstraeten, aannemer alhier, opgedragen het boawen van ecu zomerwoning aan de f ierten- laan te Bergen. LICHT OP! Voor wielrijders en andere voertuigen 4.32 licht op. KEGELWEDSTRIJD. Uitslag korpswedstrijd gisteravond afge- loopen, prijs zilveren wisselbeker, welke 3 achtereenvolgende wedstrijden gewonnen moet worden of 5 maal in 't geheel om eigen dom te worden. Koekoek I 281Op de Lat I 277Onze Club I 275; Z. E. K.Z. 1 272; Unie I 271; De Club I 235; Onze Club II 227; Z. E. K. Z. I 226; Unie II 218; Op de Lat II 216; De Club II 210; Twee Duitjes 203; O. V. A. I 188 hout; gegooid van iedere club door vijf leden ieder 10 ballen. Hoogste korpsgooiers 72 hout.- De wisselbeker werd gewonnen in Novem ber 1916 door Koekoek 319; in April 1917 door de Unie 317; in November 1917, idem, 292; in Mei 1918 door de Koekoek 301; in December, idem, 286; in Mei 1919 door de Club 306 hout, zootiat de club „Koekoek" thans voor de vierde maai gewonnen heeft. Stand Jubileumwedstrijd (15 ballen). 101 101 98 98 93 92 92 91. Stand vrije baan wedstrijd. 45, 44, 43, 42, 41, 42, 41, 41, 40, 41, 41, 41 40, 40, 41. Hedenavond gratis dameswedstrijd waar voor keurige prijzen zijn beschikbaar gesteld. VOETBAL Wij vestigen de aandaaht nog even op de hedenavond te houden lezing, over de spelre gels van het voetbalspel, door den heer J. Heijnert, Amsterdam, bovenzaal, café Wil lig. Deze voor vele voetballiefhebbers leerza me avond, zal zeker druk bezocht worden. BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: 18 Nov. Gerardina Maria Verbeek, weduwe van Wilhelmus Cornelis Keesom, 70 jaar. ÏLLLÜKAHSCH VvELKBERiCHi. 19 November. Medegedeeld door het Kou. Nederlandse!» Meteorologisch Instituut te Dt. BildL Geldig tot den avond van 20 Noy. in het geüied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 772.6 te Biarritz. De laagste stand van den barometer 742 3 tt Storno way. VERWACHTING. Matige, aan de kust tijdelijke krachtige zui delijke tot westelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt, met tijdelijke opkb ing, re- genbuiën, aanvankelijk zachter. MARKTBERICHTEN. PURMEREND, 18 Nov. Aangevoerd :453 runderen, 216 vette koeien 2,tot 2,30 per kilo, 237 meik- en geldekoeien 350 tot 750 per stuk, 23 vette kalveren 2,20 tot 2,50 per kilo, 101 nuchtere kalveren 30 tot 80 per stuk, 6 paarden 200 tot 600 per stuk, 1301 schapen 45 tot 95, over- nouders 26 tot 50 per stuk, 200 vette var varkens 1,70 tot 1,90 per kilo, 104 mage re idem 58 tot 95 per stuk, 227 biggen 32 tot 48 per stuk, 182 ganzen 9 tot 10 pe rstuk, 100 zwanen J 12 tot 13 per stuk, 400 manden appelen 1,50 tot 4,50 per mand, 350 manden peren 1,50 tot 6 per mand. 9 Stapels kleine fabriekskaas 68.50 per 50 kilo, 18 stapels boerenkaas 70 per 50 kilo. 721 kilo boter 3,30 tot 3,40 per kilo, kipeieren 22 tot 24 per 100 stuks. 66 Bokken. De handel- was matig. NOÓRDSCHARWüUDE, 18 November. Roode kool 47.10, Uitschot 2 4, Gele kool 3.5Q-- 5.20, Uitschot 2 tot'/ 3.10, Grove Uien 9.5011.20, Nep 10, Peen 3.50—3.90. BROEK ÜP LANGENDIJK, 18 November In de heden gehouden veilingen werd be taald voor roode kool 3,50 tot 6,50, 2e soort 1 tot 3,30, gele kool 2,90 tot 5,10, 2e kw. 1,80 tot 2,60, alles per 100 Kg., roode kool per wagon van 10.000 Kg. 850, wortelen 2,90 per 100 Kg., gele nep 10,10, drielingen 8,50, uien 8,40 tot 11,10, per 100 Kg. Aanvoer: 85875 Kg. roode kool, 88625 Kg. gele kool, ,1000 Kg. wortelen, 8500 Kg. uien, 55 Kg. nep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3