E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. SANGÜ1N0SE t. UITVERKOOP f üu VlMOjM „DE GEKROONDE DRIE", Meisjes sens- Prenten- f LIJNKOEKBREKERS. Graanmolons. Krielprakkers. H. WO RLE LBO KR, Tuberculoselijders levendige EngeMiePdoidoii Garage Snaarmanslaan. T&leL 490. nn WEST-INDISCHE! CACAO EN CHOCOLADE 's CQSTER 4 200 SNEEUW WITGLOOB J. PELS. Ronlngsstraat. De HypotoW toor STROOSNIJDERS. KOOKPOTTEN. J. LIND Hz. - Mient 1 Alle soorten Japongarneering on Fournituren. Algemeens Centrale BanStvereenlging voor don Middenstand Expeditie én Goederenvervoer. 3E5111SJ3s.e tarieveü. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Niéuwesloot No. J3Q. KL BE8SE, J. It. v. d. (1UL1K, H. BOSSERT ZOON, jfflL JOjSlXtK to Co WILL KM SMIT. en J. HARTE VELD, voorh. J. DE LANGE C Jzn. Overeenkomt der Nederlandschs en Engelsche Regeering. PERS-TURF, Verenigde Brandstoffenhandel, A. J. v. VKLZEV, RIJKSSTRAATWEG BI, HEILOO. Vinum SanguinosumIn Yacuo. Bloedarmoede en Zenuwzwakte. door Willi Köliler, Laat Alkmaar. gerookt vleesch 11,25 p pond wegens verbouwing Binnenbanden vanaf f 2.00 en Buitenbanden vanaf f 5 75. wordt Donderdag 20 November Li©:rop>©:nLc3 BOEKEN in ruime keuze, DE HAAS ft VAN BRERO, Gehakt f 0,GO p 5 ons Tandheelkundig Laboratorium G. Malfait Co. Y.h Fraenkel Co. Tel. No-133. LAMORAALSTRAAT1. Mej. W. S. Schilling Piano-Leerares. DIJK. J* lliLmaar. DIJK. Ban k.. Assooiatie WERTHEIM i GOMPERTZ 1834 in CRED1ETVEREENIGING 1853 Kantoor ALKMAAR Alle Bankzaken Nergens lekkerder FIJNE OUDE MEIKAASJES 40 plus, dan bij Alkmaar. ZAADMARKT No. 8 (hfi «te vi®tbrug). Prima Zijde en Fluweel voor blouses en costumes Rrook's Garen 45 cent per klos. CREDIETEN en BOUWCREDIETEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S WISSELS. Kapitaal en Reserven f 7,500,000. Kantoor ALKMAAR, Heden aangevoerd de eerste zending Prima van kwaliteit en blank van kleur. prima kwaliteit Brandstof, Interc. Telef. 604, Visscherslaan 3, ALKMAAR. AFSLAG. HUIGBROU WERSTRAAT 11, ALKMAAR, berichten de ontvangst van nog HEDEN en MORGENAVOND, Vanaf Vrijdag en volgende dagen LUTTIK.OUDORP --'ZAADMflRKT 74-72-54. in den Boekhandel van de Voordam C 9, Alkmaar. SCMOUTENSTRAAT Vanaf 20 dezer is het GE ROOKT VLEESCH met 20 cent per kilo verlaagd. AGENT te ALKMAAR: Geestersingel No. 31 LAN DB OU W-WERKTUIGEN. Kapitaal en Reserven fl. 19.400.000 Directeuren K. VAN NIENES en D. SCHENK Particuliere gelden tegen billijke rente beschikbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 27 De prijs is f 2,75 per stuk. Dekkleeden te huur. Molenzeilen te huur. Geregelde ontvangst van nieuwe artikelen. tegen sterk verlaagde prijzen. Zeer goede Pailletzijde 82 c.M breed, f 3.50 per el. Breede zwarte TAFFETZIJDE, f4.00, f6.00, f7 00, f8.00, f9.75 per el. te AMSTERDAM. COUPONS, EFFECTEN, VREEMD OELD, DEPOSITO'S, INCASSO'S, SPAAR BANK 4 o/a, REISCREDIETBRIE- VEN, IN- EN V RKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRA TIE VAN VERMOOENS, CHEQUES OP BIN NEN- EN BUITEN LAND, SAFE- DEPOSIT, OIRO. Spoorstraat fi4. «ok nllatekeiid geachlkt voor huurden, 1 'i.OU bezorgd, f2.70 afgehaald, per 100 stuks. Prijs vrijblijvend. Koningsstraat 6, Telefooa 20. AANBEVELEND, Aai avolen tegen slapeloos heid, QJbrek «an kracht en energy gedurige vermoeid heid. lusteloosheid en moede loosheid, zenuwhoofdpijn, ge brek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kortom tegen alle verschijnselen van - Prijs per flacon f2. 6 fl f 11.-; 12 fl. f 21.-. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Alkmaar bij Fi rnia N1EROP en SLOTHQUBER, Langestraat, Fa. ANSINOH en MESMAN, Magdalenen- straat, JAN DE VRIES. PRIMA MIIINJKN (zeer doelmatig voor Cadeau) per ons 29 cent. I>K WIT, Magdalenenstr. NIEUWE ARTIKELEN IN ZILVER, KOPER, TIN, NIKKEL, VER ZILVERD ALPACCA, KRISTAL, PORCELEIN, KUNSTAARDE- - WERK, GESNEDEN HOUTLEDER en STAAL, - n 1 tal lil tend prima kwaliteit. Tot 6 December zal de zaak des avonds tot 10 uur geopend zijn. VAN Rijwiel- en Automobielbondon. •4 I E VOORTREKKERS. tXET-Z. CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN CEUniGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST VEêT 1 NDIS'Tl E IMPORT COMP, AMSTERDAM IN Dt VISCHRQOKERIJ van WILLEM SMIT, Brcedstraat 19, li vanaf heden verkrijgbaar vanaf 20 e«nt per pond. Aanbevelend., Het ^welbekende artikel is weer in haar oude, beproefde kwaliteit te bekomen. Nu de waschbenoodigd- heden wederom volop te verkrijgen zijn, dient ieder dit gunstig bekende merk weer in voorraad te houden. A P;E L DOORN. Te Alkmaar verkrijgbaar bij N.V. Grossierderij in Kol. Waren, v/h. M. DE HAAS, Luttik-Oudorp no. 93. W. NEDERKOORN Aanbevelend, Spreekuur veor operaties dagelijks van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1.— KUNSTGEBITTEN vanaf t 25. 3 Huigbrouwerstraat 3 ALKMAAR. verstrekt GJEL.D op hypotheek tegen concurreerende voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f ÏOOO.—I 5oo.en 1 100.— (DIPLOMA N. T. V. OHMSTEDE (Iredleten Io'h, sau- en verkoop van Kffecleu, verhuren vnu Nufeloketten In Inliraakvrijen Nxtekelder, Nyateeiu I,lp*, voorzien i.n moderne ttuieliproet Klnludenr UKK1V SMIT, Fnliltien, Telel. S2« TT. DIS WAAL Jr., voorlooplg SuaiiriuHn-lHHii, Telef. 322. fCHKEPS- en MOLENZEILEN. Waterdichte Dl-KILLEDEN. ZEILDOEK. LINNENS. JUTEDOEK. OLIEKLEEDIN0. VLAGGEN enz. STAALDRAADTOUW. - KETTINGEN. IJZEREN en HOUTEN TAKELBLOKKEN voor alle doeleinden. COCOS-, HENNEP-, SISAL- en MANILLATOUW. - KOE- en PAARDENDEKKEN. TEER OARBOLINEÜM. LIJNOLIE. - - MACHINEOLIE. DEKKLEEDENSMEER. - - Waterdicht maken van Dakkleeden. Reparatie. Prima kwaliteiten. Uiige prijzen. CJroote Voorraad, vraagt de voor U zoo uiterst belangwekkende brochure „MAXIMA DOCTRINA" (wettig gedeponeerd) Verzuimt het toch niethet kan nog Uw redding zijn. De brochure wordt gratis toegezonden door J. v. Oostrum, Koningsplein 25, Den Haag. PT Uitgebreid tJUKQUE- en G1IKO VEKKEEK. -*M9 Hst kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 912 en van IJ5 uur. Zaterdags alleen van 91 uur. De Directeur, J. F. LUBBE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4