DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DONDERDAG «0. ft isr." - pit nummsf fc«uUtat uit 2 til&tien. Abonnementsprijs bil vooruitbetaling per 3 maanden I 2,00, franco por post I 2,50. Bewijsnummers G ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Hcoi^e-Jaofoar s TJ» N. ADFMA, 20 NOVEMBER. DIraoüours <3. GS!. KRAK. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Het is begrijpelijk, dat de wijze waarop men in Amerika met het vredesverdrag om springt in de oude wereld heel wat criitiek in het leven heeft geroepen. Het verdrag wordt in Amerika uit zijn verband gerukt en per slot van rekening krijgt het een vorm die niemand bevredigt en waarvoor geen meerderheid van twee derden van het aantal Btemmen uit den senaat zal te krijgen zijn. Noen senator Hitchcock, de leider der de mocraten, och de groote opposant Lodge zullen dus hün zin krijgen en zij hebben nu de hoofden bij elkaar gestoken om te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hun overleg zou teDgs.*JIge hebben ge had, dat spoedig een stemming over de rati ficatie van het verdrag zonder de punten van voorbehoud mogelijk zal zijn. De Washington Post, die het verdrag steeds bestreden heelt, neemt thans een arti kel van haar politieken medewerker op waar in geconstateecrd wordt, dat de tegenwerpin gen van den president tegen het program van Lodge weggenomen zouden kunnen worden door zeer kleine veranderingen. Het blad ge looft dan ook dat de democraten, wanneer in Lodge's voorbehoud een kleine wijziging ge bracht wordt, wel voor de ratificatie zullen stemmen. Zelfs Lodge zou wel bereid ge vonden worden in kleine wijzigingen toe te stemmen wanneer eenige carriinale punten van het verdrag onaangetast blijven Wanneer de inleiding van de punten van voorbehoud geschrapt wodreo, zouden de de mocraten wellicht reeds bereid gevonden worden hun stem aan de ratificatie te geven. De New-York Tribune meent, dat de drei gementen van den president het zeker maken aat een vergelijk over het vredesverdrag zal tot stand komen. Men verwacht, dat de Senaat dan het ver drag zal ratificeeren, Wilson het zal aan vaarden en de Geallieerden er zwijgend in zullen berusten. Volgens een telegram uit Parijs blijft men in Fransche bevoegde kringen nog al opti mistisch gezind en ziet men in de houding van den /tmerikaanschen senaat slechts tak- tiek. Is het voorbehoud dat Amerika in het verdrag wil doen opnemen, onaannemelijk, dan zullen de Ver. Staten de verantwoorde lijkheid moeten aanvaarden om een afzon derlijken vrede met Duitschland te sluiten. Ook uit Washington komen optimistischer berichten. De president zou aan senator Hitchcock medegedeeld hebben dat niet alle punten van voorbehoud van Lodge onaannemelijk zijn. Wel is dit het punt waarin gestipuleerd wordt, dat drie der voornaamste mogendhe den met de punten van voorbehoud formeel moeten instemmen. Ook het tiende punt van het voorbehoud wordt niet te aanvaarden geacht. Het is begrijpelijk, dat de Britsche pers over wat zich in Washington afspeelt alles behalve tevreden is. Amerika, zegt o. a. de Manchester Guar dian, zal nu zijn eigen vrede moeten sluiten of eenvoudig aan Duitschland verklaren dat de oorlog, wat Amerika betreft, ten einde is. De vrede met Duitschland blijft bestaan om dat de goedkeuring van slechts drie groote mogendheden ervoor noodig is. Maar Ame rika zal nu geen mandaat over eenig gebied aanvaarden en kan pas later lid van den vol kenbond worden. Zoo vervalt het tot zijn iso lement terug en het laat de overige wereld haar gang gaan. Maar met dat al blijven het tractaat en de Volkenbond toch bestaan. Het blad betoogt ten slotte, dat Amerika zich toch in elk geval zal kunnen aansluiten bij de groote inspanning welke noodig is om de verwoeste landen en de geteisterde volken weer op de been te helpen en dat het in dit opzicht even krachtdadig hulp kan verleenen als het in den oorlog gedaan heeft. BUITENLAND. LLOYD GEORGE IN HET LAGER HUIS. De Londensche redacteur van de Man chester Guiardian schrijft: Lloyd George moet zich weer thuis hebben gevoeld, toen hij Maandag te midden van de toejuichin gen van de liberalen en de arbeiderspartij en een koud zwijgen van znij aanhangers van de coalitie op zijn plaats ging zitten. Men kan niet veronderstellen, dat die toe juichingen ironisch waren. De liberalen en de leden van de arbeiderspartij waren, voor zoover men kan opmaken uit de uitlatingen in de wandelgangen, over de Russische po litiek werkelijk voldaan. Een aanmerkelijk aantal unionisten waren daarentegen beslist ontstemd. Het zou echter een vergissing zijn. om te denken dat de partij in haar geheel voor een onbekookte politiek in Rusland was. De algemeene indruk was nog. dat Chur chill's houding neerslachtigheid of ontste ming over de rede uitdrukte. Lloyd George was blijkbaar niet van plan geweest, om over de blokkade van Rusland te spreken. Pas toen Kenworthy hem daar naar vroeg, zeide hij kortaf dat er geen blok kade bestond, behalve het ijs, en nij kwam op dit onderwerp niet meer terug. Kenworthy zal nu Donderdag zijn vraag aan den eer sten minister over dit onderwerp herhalen. De liberalen, die verlangen naar een her eniging van hun partij, meenen dat het goed >u zijn, als de onafhankelijke liberalen bij die gebgenheid Lloyd George wegens zijn politiek een bastei»* bewijs van instemming gaven en hem, als het wWj welkom ttmis heetten DE VERKIEZINGEN IN BELGIë. De algemeene uitalag der verkizingen is thans bekend. De Katholieken krijgen 73 ze tels, de socialisten 70, de tibei alen 34, «ie frontpartij 5, de oud-strijders 2, de Renai- eance Nationale 1 en de middenstanders 1 zetel. (In de oude Kamer zitten 99 Katholie ken, 46 liberalen, 39 socialisten en 2 chris ten-democraten). De Katholieken verliezen dus de meerderheid, die zij sinds 1884 beze ten hebben. Zij waren verdeeld over de Vlaamsche kwestie eu het is te wijten aan het feit, dat zij deze niet hebbai trachten op te lossen, dat zij zoo'n nederlaag geleden hebben. Het algemeen bestuur van de socialistische partij heeft met de Kamerleden en Senatoren, die 16 dezer gekozen zijn, het vraagstuk van het deelnemen aan de komende regeering be sproken. Men verklaarde ach bereid aan el ke regeering deel 4e nemtaa op voorwaarde dat overeenstraimisag werd verkregen op een vast omlijnd democr&tiadi werkplan. Zon dag zullen de socialistische besturen bijeen komen om eveneens advies over deze kwestie uit te brengen en dan zal cr den 29en en 30en en den lem December een congres bij eenkomen, waarop behalve het deelnemen aan de regeeiinr ©ok de punten vat 'act pro gram, die dadelijk verwezenlijkt zullen die nen te worden sik de houding, die de par tij in internationaal opzicht in -.al nemen zullen Worden bespreken. DE VERKIEZINGEN IN ITALIë. In officieele kringen: bestaat 'de meening, dat Clemenseau, ondank® zijn onmiskenbare overwinning bij 'de Kamerverkiezing; niet aan het bewind zal blijven. Een ministerie, waar in Mlilleramd de portefeuille van buitenland» sche zaken zou nemen en waarin Tardieu mi nister van financiën zou kunnen worden, lijkt heel wel mogelijk. Brian/di schijnt als toe komstig minister uitgesloten. Onder de herkozen Kamerleden moet nog Baxthou genoemid worden. OPGRAVINGEN OP CRETA. In het dorp Malia op Creta zijn de ruïnen ontdekt van een palies uit het Minos-tijdvak. De voetstukken van de opgegraven zuilen dragen gouden versiersels en inschriften. De vondst iets verder gedaan dan geraamd, wijst op de overblijfselen eener oude stad. Het op- gravingswerk wordt voortgezet onder toezicht van den superintendant voor de Grieksche oudheden, den heer Statzidakis. Ook in Macedonië te Amphipolis heeft men een vondst gedaan, een enonn marmeren beeld voorstellende een leeuw. Een nader bericht houdt in, dat men in het dorp Malia ook reeds huizen heeft opgegra ven. TENTOONSTELLING VAN AARD APPELS. Eeni tentoonstelling van aardappels is ge houden te St. Albans, Engeland. De show was daarom bijzonder leerzaam en interessant, omdat de tentoongestelde aardappelen waren gekweekt uiit zaad'. De firma Rijfder stelde dit voorjaar zaad disponibel en daar kon men van. kweeken em prijzen winnen Twaalfhon derd; giulden waren over negentien prijzen ver deeld en als wij vertellen dat er 2500 inzen dingen waren, dan zal men kunnen begrij pen, dat de jury een lastige taak had. Elke inzending bestond' uit 'twaalf aardappelen van een of meer pollen gerooid. Er waren in zenders met een' dozijn verschillende variëtei ten van Golanum tuberosum. Zooals te ver wachten wias, kon men eenheid en verander lijkheid1 aanschouwen' zoowel in kleur, vorm en grootte. Sommige verscheidenheden beloof den veel voor de toekomst. De winner van den eersten prijs toonde mooie, ronde aarda] len van goede kwaliteit. De knollen van tweeden prijswiuner deden denken aan de va riëteit Midlothian larly; zij waren meer nier- vormig. De, heeren Rijder exposeerden zelf ook een' aantal kistjes met knollen, elk een pol verte genwoordigende met een gewicht van 610 pond. Deze tentoonstelling toonde hat resultaat van 20.000 zaailingen, waaruit het beste voor de toekomst bewaard' blijft. Men wil het zoover trachten te brengen dat men op em gemakkelijke wijze de aardappels elk jaar van zaden kweokt, op naam en immuun voor ziekte. HUSZAR MINISTER-PRESIDENT VAN HONGARIJE. Te Boedapest heeft onder voorzitterschap van minister-president Friedrich de aange kondigde ministerraad plaats gevonden, die zou beslissen welk standpunt men zou inne men nopens de wenschen van Clerk. De mi nisters keuren goed, dat Friedrich aftrad, waarop Huszar, de minister van onderwijs, aangewezen werd als minister-president en opdracht kreeg een concentratie-ministerie te vormen. Zoodra de entente de keuze der mi nisters heeft goedgekeurd zal Friedrich de nieuwe regeering benoemen en zelf aftreden Indien de verkiezingen niet binnen den daar voor gestelden termijn gehouden worden, is de regeering verplicht de macht weer aan Friedrich over te dragen. DE DIJITSCHE TROEPEN IN HET OOSTZEEGEBIED De terugkeer der troepen van Duitsche na tionaliteit uit het Oostzee-gebied wordt voor bereid. Generaal von Ebcrhardt is te Mitan aangekomen. De terugtocht der troepen za langs de spoorwegen via de Oost-Pruisische grensstation* ï«9wg«r*'"gett m Bajobren ge schieden De commissie der geallieerden, die zich over zee naar Riga heeft begeven, is voorne mens te zorgen, dat de Letten het terugtrek ken der Duitschcrs niet belemmeren. In de zelfde richting zal zij pressie op de Litauers oefenen De Duitsche leden der commissie zullen zich naar Mitau begeven. DE CONFERENTIE DER RAND STATEN. De conferentie der Randstaten tusschen Estland; Letland, Lithauen, Wit-Rusland en de Ukraine begon gisteren hare beraadsla gingen'. De conferentie nam het besluit een1 militair verbond! tuschan de verschillende staten op te richten ter verdediging van hun ne onafiuiukel'ijikheid Een bijzondere commis sie moet deze kwestie regelen, alsmede de al gemeens zaken; zooalls post- en telegiraaf- verkeer tusschen dc betrokken landen. De -ettische regeering zal te dien einde een com- «reaitie bijeenroepen. DE FRUITOOGST IN AMERIKA. De oogst van appels, peren en perziken in de Vereenigde Staten is zeer goed. Men schat de oogst van appels op 23.000.000 barrels, 4Va milttoen nunder d.an in 1919 en 30% mifioem Visten tegen 2JV«. millom tót wig® aar. Peren worden geschat op 8% millioen rashels, dat ia milfeen meer dan to 1918. 9e oogst van perziken is zwr goed.; men re cent op mi opbrersast van 29% millioen bus- iels, dtjs negen mllMoea meer dam vorig Jaar. 9e grootst® opbrengsten werden geleverd door de variëteiten Califomian, Washington en Idaho. EEN BEROEP VAN SMUTS OP DE VEREENIGDE STATEN. In een rede te Johannesburg heeft generaal Smuts, in verband met de oppositie in den Amerikaanschen Senaat tegen het volken bondsverdrag gezegd: Ik hoor, dat de Vol kenbond in de Vereenigde Staten gevaar loopt. Ik kan dat nauwelijks gelooven, maar als het zo ra, dan gevoel ik mij' gedwongen deze boodschap uit Zuid-Afrika naar de Ver eenigde Staten te zenden„Vernietigt de hoop van de wereld aietl Mijn volk is een klein volk en mijn stem is slechts zwak, maar toch hebben de grootste leiders van Amerika reeds eerder naar mij geluisterd. Ik vertrouw dat men in de Vereenigde Sta ten mijn beroep niet euvel zal duiden ik doe een beroep op Amerika om de hoop der we reld niet te vernietigen. Amerika heeft m de zen oorlog het hoogste altruïsme ten toon gespreid. Toen de vrijheid der menschheid in gevaar was en de menschheid een beroep op Amerika heeft to dezen oorlog het hoogste altruïsme ten' toon gespreid. Toen, de vrij heid der menschheid to gevaar was en de menschheid een beroep op Amerika deed, is het niet te kort geschoten:. Het heeft alle cy nici, die meenden dat het er slechte op uit was overal geld uit te kloppen, beschaamd en is to het krijlt getreden als de kampioen; voor de 'groote idealen; waarvoor alle gealli eerden streden en die groote daad van on zelfzuchtigheid en moreel idealisme in het hachelijks te stadium van den oorlog heeft de wereld voor de democratie gered. Thans verkeert dc wereld in een niet min dier groot gevaar. De Volkenbond ra noodig om de beschaving voor verval te behoeden. Hij' alleen: kan; het wankelende Europa red den. Geen volk heeft meer vertrouwen gesteld in en meer kracht gezet achter den opbouw van den1 Volkenbond dan juislt Amerika. Het eenige wat thans te doen overblijft is het Volkenbondsverdrag te bekrachtigen-. De an dere volken hebben het reeds goedgekeurd en zelfs het ver verwijderde Azië, vertegen woordigd door Japan heeft er zijn goedkeu ring aan- gehechlti, terwijl alleen Amerika aar zelt en weifelt. Zal de -groote 'leider zich thans achteraf houden? Ik kan het niet ge looven. Amerika heeft zich trouw betoond aan de beste menschelijke idealen voor een vrije en vreedzame regeering. Het kan zichzelf alleen trouw Mijven als het trouw blijft aan deze idealen die voor de geheele menschheid in den Volkenbond' zijini belichaamd. Het ligt in de macht van Amerika den zwaren last Van wanhoop, die heden ten; dage het Christen dom' drukt, weg te nemen. Wij allen smeeken het d'at te doen Wij smeeken Amerika, het verdrag Ite teekenen en het groote werk, dat he tin den oorlog zoo onzelfzuchtig is begon nen, te voltooien. HET VREDESVERDRAG EN DE AMER'IKAANSCHE SENAAT. Ofschoon het verdrag in gevaar verkeert, blijft het waar, dat 65 senatoren; dat is dus meer dan de voor de ratificatie moodige twee -derden meerderheid!, niet wenscht dat net ver drag wordt ie niet ged'aan en dat nieuwe on derhandelingen met Duitschland zouden wor den- geopend. De president -heeft een verkla ring gepubliceerd waarin hij: doet weten, dat de aanneming van de resolutie van Lodge door den Senaat, de verwerping van het ver drag zou bet eekenen. Die verklaring zal in druk maken op vele senatoren, die voorstan ders zijn van een gematigd voorbehoud. De toestand moge aan buitenstanders ver ward voorkomen, doch hij is heel eenvoudig, indien hij wordt beschouwd in het licht van de gewoonten' en gebruiken van de senatoren. De senatoren toch zeggen overdreven dingen maar in het 'tod nemen zij' hun draai en ko men overeen een vergelijk te sluiten. 'Bijl 'die Democraten heeft zich de neiging geopenbaard, te stemmen' voor die punten van voorbehoud, welke voor de Vereenigde Staten wssdwrgOT wannen in geyalfco, die in het oorspronkelijke verdrag schenen te zijn vergeten. Tot nu toe heeft dë strijdlust bij beide par tijen niet toegelaten, dat de geschillen werden bijgelegd!. In de naaste toekomst zal nu blijken welk van de volgende twee dingen zal geschieden. Indien er, onverwachter wijze, niet genoeg stemmen zijn om dc ratificatie-resolutie van Lodge te verwerpen, kan één buitenlandsrhe mogendheid, die niet al bij: voorbaat goed vindt om de punten van voorbehoud te aan vaarden zooals in de in leidende bepaling van Lodge wordt geëisoht al dadelijk de geheele punten-van-voorbehoud-theorie om verwerpen. Is echter die resolutie van Lodge van de baan, dan kunnen andere resolutie® worden voorgesteld. Dit spel kan- zijn gang gaan tot tenslotte zoowel de rescolutie van Lodge als die van Hitchcock van de baan rijn. En dan zal' er zooals reeds zoo vaak vertoond is een vergelijk tot stand komen to de aller laatste uren van dë zitting. Het land begint een antwoord te vinden op de vraag wie er verantwordelijk is voor het getreuzel en waarom de politieke partijen, zooals die op het ©ogenblik georganiseerd zijn; roet instaat zip geweesttot overeenstem ming te geraken over een' vraagstuk van vita le teMtenis toot die geheele wereld. DE DEMOCRATEN UIT DE DUITSCHE REGEERING. Naar de Kreuz Ztg. van ga&i ingelichte rijde verneemt moet binnenkort met een uit treden: der democraten uit de regeering reke ning worden gehouden; indien dë burgerlijke partijen bij de komende besprekingen over de belastingont werpen en het omtwwrp tot instel ling van bedirijfsradem hulp aan de demo craten, weigeren. ZWITSERLAND EN DE VOLKERENBOND. Uit Bern wordt gemeld: De Nationale Raad! heeft met 128 stemmen tegen 43 stem men het ontwerp van den Volkerenbond in laatste lezing aangenomen en keurt de toetre ding van: Zwitserland! tot den Volkerenbond goed. Dit besluit moet nog aan een referen dum worden onderworpen EEN AUTOMOBIEL-VIADUCT TE NEW-YORK. Het aantal automobielen 't welk per dlag d.w.z. tusschen 's morgens 9 en 's middags 7 uur door de Fifth Avenue gaat, bedraagt ongeveer 16.000 stuks, dat is gemiddeld per minuut 26.5. Men heeft thans een viaduct speciaal voor auto's gebouwd, vlak voor het Gband Central Station. De aanvang er van ligt een eind verder op de Fourth Avenue. H-et viaduct is gebouwd op eenige hoogte te gen: dë gebouwen aan; zood'at het eigenlijk net voorkomen heeft een groot balkon van de ze gebouwen te rijn. Het is uitsluitend voor motorvoertuigen!, terwijl het verkeer voor voetgangers er niet over wordt geleid. DE GROOTSTE KLOK DER WERELD. De grootste klok ter wereld is zeker wel die van het parlementsgebouw te Londen. Haar vier wijzerplaten hchJx ieder een middellijn van niet minder dan iwee-en-twiutig voet. Bijl iedere halve minuut verspringt de groote wijzer, die daarbij een afstand van bijna ze ven centimeters heeft af te leggen. Deze klok loopt acht-cn-een-halvem dag, zonder dat zij opgewonden behoeft te wor den. Er ignat nieti minder dan twee u-ur mede heen, om het slagwerk op te winden. De slin ger heeft een lengte van negentien voet; de raderen zijtn van gegoten ijzer. De klok-, waarop het verstrijken van een heel of half uur hoorbaar wordt gegeven, is twee voet hoog en heeft een middellijn van zes voet; d!it toestel weegt meer dan veertien ton en de hamer heeft een gewicht van vijf honderd pond. EEN MODEL-BOERDERIJ. Ziehier nu eens twee planters, die niet met hun geld naar Europa zijn vertrokken om het daar te verteren en dus aan te wen den ten bate van het land, waar het niet werd gosnschea verstapel En waar de Batakkers hoe indolent to doorsnee ook op dat gebied nog al leergie rig zijn. wordt deze boerderij van twee ener gieke plantere zonder twijfel een factor van Beteekenis in de economische ontwikkeling van 't wel Simeloengoen geheeten, maar niet langer „verlaten" en „eenzaam" zijnde land. DE HOED. Mode gaat ver in dwaasheid en de historie dezer half-vrijwillige slavernij vertoont gekke dingen. Maar thans ook weer rijn er te Parijs da mes en „dames", die letterlijk voor niets te rugschrikken om de aandacht te trekken. En zoo zien we thans een afbeelding van een dc nieuwste „créations", genaamd „Chapeau k la Méphistofélès". 't Is een dameshoed, zooals er meer rijn- een soort van vilten helm zonder rand of kleppen. Maar er staat een veer op, als we goed zien precies in 't midden op de bol, die dan zeker van binnen verankerd! staat. Want ge zegde veer heeft een lengte van niet minder dan een meter! 't Zal vooral een-fraai schouwspel wezen bij harden wind. Hoe komt evenwel zoo'n juffrouw in een tram of trein? Of door een gewone deur? Zeker diep voorovergebogen: eerst de veer en dan de dame. Enfin't is mode, dus moeten we het mooi vinden. Hetgeen' we bij deze doen. KORTE BERICHTEN. De Duifedie regeering protesteert tegen het dwingen van Duitsche gevangenen om dienst te nemen to het Poolsche leger. öber de leider der Duitsche Centrum- fradie* is overleden. De Amerikaansche Senaat nam de re serve aan, die het aantal stemmen van de •'ril. Staten in den volkenbond gelijk maakt aan dat van het Britsche rijk. Men verwacht, dat Vrijdag over de mo tie tot ratificatie van het vredesverdrag met de reserve van Lodge zal worden gestemd. In Kansas en Ohio heeft het hooge hof den staat de kolenmijnen overgedragen, daar de mijneigenaars weigeren de mijnen te laten werken. Een revolutie is uitgebroken te Wladi- wostok. De Belgische regeering heeft besloten eeni ondterzoet in te stellen n aar den toe standi der oud'-strijders op het oogenblik, dat rij werden gemobiliseerd en bij te dragen tot de herstelling der haardsteden van hen, die gedhrende den oorlog werden beproefd. De Egyptische regeering is afgetreden, naar aanleiding van de benoeming der mis sis die onder leiding van lord Milner de kwestie van het toekennen eener constitutie aan Egypte zal onderzoeken. STATEN-OENERAAL. verdiend, begint de „Sum. Post." Deze beide uitzonderingen op den regel, deze Indië lief gekregen hebbende planters stichtten nu in de nabijheid van Siantar, tus schen de heuvelen een modélboerderij. Na tuurlijk ook om hun geld op een rendabele wij ze te beleggen. En sinatar boft met zoo'n boerderij. De melk. die er vandaan komt, is niet duur goedkooper dan die, welke de Klingaleesche melkboeren leveren en eeni ge tientallen procenten beter. De room schep ie er met lepels van af. Je zou er zóó kaas of boter van willen maken, likkebaart het blad. Aan de beesten en hun voedering wordt dan ook alle mogelijke zorg besteed De be heerder, to wien we een oud-ambtenaar bij de posterijen te Medan herkenden, geeft er zijn ziel en zaligheid aan. Hij behandelt de vele koeien, kalveren, geiten, schapen en zwijnen stel u voor: een1 boerderij in 't Batakland zonder zwijnen als of 't rijn bloedeigen kinderen zijn. Te sukkelen valt alleen met 't personeel, waaronder, tengevolge van de afgelegen plek, nog al eenige mutatie plaats heeft. Maar ook in dót euveT zal wel te voorzien zijn, zoodra alle gebouwen, pondoks enz. gereed zijn. Zonder twijfel gaat deze boerderij een mooie toekomst tegemoet. Zij heeft de sym pathie en.het vertrouwen van de omwonenden. Zij helpt eenerzijds de Europeesdhe bewoners aan uitmuntende melk en werkt anderzijds krachtig aan da veredeling van den Simeloen- TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werden de al gemeene beschouwingen over de Staatsbe- grooting voortgezet De heer Van Wijnbergen bracht hulde aan het kabinet in zijn geheel. Hij meende, dat dit jaar de financiën en de de fensie op den voorgrond zullen staan. Spre ker komt op tegen de beschuldiging, dat het kabinet geen christelijk karakter zou vertoo- nen. Voor de menschheid is alleen redding te verwachten van terugkeer tot de christelijke beginselen. Hij beklaagde hen, die zich toe vertrouwen aan leiders als mr. Troelstra. De heer K o 11 h e k achtte voor socialisa tie voor de arbeiders niet de nolitieke macht noodig, doch alleeen de economische macht. Als de militaire begrootingen worden aan genomen zal directe actie der strijdende ar beiders niet achterwege blijven Minister Ruys de Beerenbrouck betoogde dat de regeering overweegt de dis tributiemaatregelen te Beperken. Raarple- ging van het parlement over de practische redenen, i9 niet mogelijk. Ook van militaire afspraken met België is evenmin sprake als van het militaire verbond. De regeering be schouwde handhaving van orde en gezag als een voornaam deel van haar taak; daarom kan zij de hulp van burgerwachten en den vrijwilligen landstorm nog niet missen. Zij blijft waakzaam, zij zal revolutiepogingen energiek weerstaan. Aan het debat over de socialisatie zal de regeering niet deelnemen. Het zou onvrucht baar zijn. Zij zal dan ook geen staatscom missie instellen. De kwestie van meer medezeggingschap van arbeiders in de bedrijven behoort tot tie competentie van den hoogen raad van ar beid. Wel is de regeering bereid tot de in stelling eener staatscommissie om te onder zoeken hoe productie en distributie meer zijn dienstbaar te maken voor het algemeen be lang. Spr. bracht hulde aan den voorzitter, aan wien9 bezielende leiding voor zoo'n groot deel is te danken, dat zooveel werd af gedaan. (Applaus.) De Minister hoopte, dat ae Kamer zich vooral zal willen bezighouden met de voorstellen van de ministers van financiën, justitie, onderwijs, oorlog. De mi nister van ustitie verwacht de afdoening van administra ieve rechtspraak, herziening van het wetboek van strafvordering en spoedig te verwachten regeling van de rechtspositie van burgerlijke ambtenaren. De minister van onderwijs wenschtte de totstandkoming van een nieuwe L. O. wet, de regeling van het bewaarschool onderwijs, herziening der leerplichtwet en van de M. O. wet. Wat Oorlog betreft, heeft het kabinet ALRMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1