DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. let ie lappen op let Hoogland. Tabak van J. li K EUSS So. 275. Honderd een en twintigste Jaargang. M V It IJ D A G 21 NOViEMBjEE FE 1 ILLETON. ALKMAARSCHE Dfl ïiumrrter be „iaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco por post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco NV. Boek» en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. Directeur: G. H. KRAK. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Het groote nieuws is voor heden, dat de Amerikaansehe Senaat de resolutie tot ratifi catie van het vredesverdrag zooals het door de resoluties, die door senator Lodge waren ingediend, was gewijzigd, verworpen heeft. riet was te voorzien dat senator Lodge niet de meerderheid van twee derden der stemmen voor goedkeuring van zijn gewij zigd tractaat zou kunnen krijgen. Uit Washingtin wordt bericht, dat de re solutie met 55 tegen 39 stemmen werd ver worpen en dat de meerderheid bestond uit 42 democraten en 13 republikeinen. Niet al zijn volgelingen zijn dus ten slotte senator Lodge trouw gebleven. Men heeft dat in-Arnc.. m voorzien en na tuurlijk overwogen wat nu te doen staat. De New-York Times meende reeds voor die verwerping van de ratificatie-resolutie van Lodge dat het in allen gevalle zeker is dat het verdrag zelf niet in gevaar zal komen. Ook de Parijsche correspondent van de New-York Times had zijn waarschuwende stem doen hooren en medegedeeld dat men aannam dat de Amerikaansehe vredesdelega- tie den president heeft aangeraden dat de democraten de intrekking van het inleidende punt moeten eischen als prijs voor de goed keuring van welk ander voorbehoud ook. Maar inmiddels is die groote vraag wat er nu moet gebeuren. Na afloop van de ernstige discussie die op de verwerping in eerste lezing van Lod ge's ratificatie-resolutie volgde, diende sena tor Hitchcock een nieuw ratificatie-voorstel in. Dat voorstel hield ratificatie van het ver drag zonder meer in, maar het werd met 50 tegen 43 stemmen verworpen. Daarna volgde met 51 tegen 41 stemmen de definitieve verwerping van de ratificatie resolutie van Lodge. Het verdrag is nu van de agenda afge voerd en Lodge heeft een voorstel ingediend om eenvoudig te verklaren dat de oorlog met Duitschland geëindigd is, welk voorstel naar de commissie voor buitenlandsche zaken ver wezen is. De senaat werd vervolgens voor onbe- paalden tijd verdaagd. In de nieuwe zitting zal het voorstel om den oorlog met Duitschland voor geëindigd te verklaren behandeld worden en men ver wacht dan weder een hardnekkigen strijd. De regeering zou aan deze methode om een einde aan den oorlog te maken niet hare medewerking willen verleenen. Het zou ook een al te nuchtere beëindiging van den grooten wereldoorlog zijn. Om een dergelijke resolutie aangenomen te krijgen heeft de Amerikaansehe president zich niet de moeite getroost om als de vader en groote verdediger van een volkerenbondsverdrag op te treden. De ziekte van president Wilson heeft on getwijfeld de activiteit der republikeinen ver hoogd. Wellicht zal hij spoedig in staat zijn de leiding zijner getrouwen en de propaganda zijner denkbeelden weer op zich te nemen. BUIIENLAND. DE VERKIEZINGEN IN ITALIë. De Temps schrijft nopens de verkiezingen, dat de overwinning, die de socialisten be haald hebben, hun de plaats van een regee- fingspartij laat innemen. De Popoio Romano voorziet dat in de nieuwe Kamer de partijen, die zich op den grondslag v^n de grondwet plaatsen wel over de meerderheid zullen be schikken, maar niet in staat zullen zijn een vastaaneengesloten regeeringsmeerderheid te vormen. Het blad gelooft daarom, dat de re geering zal moeten steunen op de Katholieke volkspartij. Volgens een telegram aan het Berliner Ta- geblatt meldt de Epoca, dat de nieuwe Itali- aansche kamer 138 socialisten, 81 katholie ken en 269 vertegenwoordigers der middel partijen' tellen zal. In heel Italië heeft slechts 50 pCt van de kiezers gestemd In de stad Rome zegevierden de katholieken, in het lan delijk gedeelte van het district Rome de so cialisten. Een beschrijving van het dagelijksch noma denleven, zooals l et gezien en meegemaakt -: werd door de schrijfster EMILIE DEMANT—HATT. Uit het Deensch vertaald door M. D. 53. 7) Eens roeide ik met een paar meisjes naar een eilandje int het meer om er eenige jonge geitjes te brengen, die daar den zomer over moesten blijven Wij maakten van groote tak ken en graszoden een stal voor hen, waar zij bij slecht weer konden schuilen cn waar ze veilig waren voor muggn. Het weer was stil en warm en op de terug reis wierp Inga 't vischnet uit. De Berglappen visschen nic dikwijls, de boeren,die zich pas in het gebergte gevestigd hebben zien het niet graag zij doen zelf aan de visscherij, en daar de Lappen graag me andere menschen in vrede en vriendschap willen leven, leggen •e zich niet too op viscnvangst van eenige be- keni3, al hebben ze ook wettig recht op het vischswater. Ze hebben trouwens voor de vis* nehftdj geen tijd het hoeden dar rendier en DE TOESTAND IN HONGARIJE. Tè Boedapest heeft een beraadslaging van de verschilende partij-leiders plaats gegrepen, waarin Sir George Clark de vertegenwoordi ger der Entente, een uitvoerige verklaring heeft voorgelezen, waarin weliswaar gezegd wordt, dat de entente zich niet met de bin- nenlandsche aangelegenheden zal bemoeien, maar die niettemin bedreigingen inhoudt voor het geval de huidige regeering de wenschen der entente niet in aanmerking neemt. Er wa ren 36 politici aanwezig;, waarvan velen het woord hebben gevoerd, die allen de noodzake lijkheid betoogden om zich met de enten te te verstaan. De vertegenwoordigers der christelijke partijen betuigden opnieuw hun aanhankelijkheid aan minister-president Friedrich en gaven den wensch te kennen, dat de ministerraad een beslissing zou mo gen nemen nopens de verklaring van Clark. Deze en de vergadering willigden dit verzoek in. Daarom is de beraadslaging afgebroken. Gistermiddag zou een ministerraad gehou den worden, die zijn standpunt nopens de eischen der entente zal bepalen en daarop zou 's middags de beraadslaging der partijleiders bij Clark voortgezet worden. HET RESULTAAT DER VERKIEZINGEN IN BELGIë. Het parlement komt in zooverre in een eigenaardige situatie, dat er in den Senaat geen meeraerheid zal zijn. Deze zal 59 katho lieken, 35 liberalen, 25 socialisten en 1 na tionalist tellen. Hierbij dient te worden opge merkt dat er niet verkiesbare senatoren zijn verkozen, in de eerste plaats een blinde. Voor al dezen zal een nieuwe verkiezing moeten plaats hebben. Het zijn voor een groot deel socialisten. NOODLOTTIG SPOORWEGONGELUK. Op het smalspoor DoebelnMuegeln heeft 'n ongeluk plaats gehad. In het station Toell- schueiz (Saksen) reed1 'n goederentrein, die ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het rem- matenaal niet spoedig genoeg stoppen kon, zachtjes op een reizigerstrein, met het onge lukkig gevolg, dat deze in beweging geraak te, en beweging die spoedig, tengevolge van de helling der baan, in een razende snelheid overging. Stoker en machinist sprongen van de ma chine. De trein snelde voort met de vaart van een lawine, totdat hij bij een bocht, waar zich juist een brug bevindt, uit het spoor ging. Alle wagens gingen aan splinters. Tot dusver zijn 4 dooden en 24 zwaar gewonden te voorschijn gehaald. DE OPPERSTE RAAD. De raad heeft het rapport van de commissie van herstel aangehoord nopens de toewijzing van de scheepsruimte in de Adriatische Zee. De reeders kunnen zelf de vlag kiezen. Ten slotte heeft de Raad de wenschelijkheid uitgesproken', dat het vredesv.edrag den eer sten December in werking zal treden. VAN DE ARBEIDSCONFERENTIE TE WASHINGTON. De conferentie heeft, zidh bezig gehouden met de uitbreiding van de beperking van kin derarbeid tot Indië. (Geen arbeid van kinde ren beneden 14 jaar in fabrieken). Het debat was lang. Nadat 'het afgeloopen was, werd de zaak naar een commissie verwezen. De conferentie hoorde een rapport aan over den nachtarbeid van vrouwen, waarin een mo derniseering van de Bernerconventie van '96 wordt voorgesteld. Voorts nam de conferentie kennis van het bericht, dat de Duitsche delegatie besloten had, naar Washington te vertrekken, maar daar thans van had .afgezien, overmits zij daar voor het einde van de conferentie niet zou aankomen. HANDELSVERKEER ZWEDEN-NEDERLAND. Te Stockholm is een Hollandsch-Zweed- sche vereeniging opgericht, welke ten doel heeft het handels- en cultureel verkeer tus- schen Zweden en Nederland te bevorderen. Tot de bestuursleden behoort de heer Im- mink, de Nederlandsche consul-generaal te Stockholm. De nieuwe vereeniging verzond telegram men aan Koningin Wilhelmina en aan den koning van Zweden. DE MODERNE BLAUWBAARD. Te Parijs wordlti nog altijd d'e instructie voortgezet in die zaak- van Landru, den Blauwbaard, wien ten laste wordt gelegd, dat hij 13 vrouwen, zoo niet meer, zou hebben uit den weg geruimd. Op alle tot hem gerich te vragen bewaart hij het stilzwijgen of ant woord slechts met niet van humor gespeen den spot. Dit maakrn de zaak er des te moeie- lijiker om, daar alleen- Landru het geheim kan ontsluieren van hetgeen er met zijn 13 verloofden is gebeurd. Geen der getuigen, die tegenover Landru zijn gesteld, is er in ge slaagd, eenig licht te werpen op het feit der verdwijning van zooveel vrouwen. Het is dui delijk genoeg bewezen, dat zij het laatst ge zien zijn in gezelschap van Landru, maar niet te bewijzen is, dat zij een gewei dadigen dood gestorven zijn onder zijn hand. Het eenige, wat men gevonden heeft, zijn over blijfselen van beenderen. Nu is kortgeleden vastgesteld, dat deze beenderen sporen dra gen van te zijn doorgezaagd en thans zijn er sporen \an metaal op waargenomen, zoo- dat onderzocht zal worden of deze ook af komstig kunnen zijn van het werktuig, waar mee de beenderen zijn doorgezaagd. Veel moeite heeft rechter Bonin ook be steed om den juisten tijd, op de minuut af, vast te stollen, waarop mevr, Colombe, een der vermoedelijke slachtoffers, moet gestor ven zijn en toen hij aan Landru mee deelde, daarin geslaagd tie zijn, glimlachte deze slechts en haalde zijn schouders op, zonder eenig blijk van ongerustheid te geven. Wanneer het niet gelukt te bewijzen, dat de overblijfselen van beenderen, die gevon den zijn, inderdaad hebben toebehoord aan een der vrouwen, idle Landru, volgens de aanklacht, zou hebben doen verdwijnen dan zal het volgens het oordeel van rechtskun digen niet mogelijk zijn, hem voor het Hof van Gezworenen- te brengen. DE PLANNEN DER BOLSJEWIKI. Te Praag is het volgende draadlooze tele gram uit Moskou opgevangen. De roemrijke overwinningen van de roode legers op alle contra-revolutionnaire legers heeft de con- tra-revoluii-onnaire leiders gedwongen de Sovjetrepubliek over vredesonderhandelingen te polsen. De Sovjets zijn evenwel voorne mens de volgende week een beslissend-en slag aam Denikink en Joedenitsj toe te brengen. „DEUTSCHLAND UEBER ALLES". Hindenburg is weer uit Berlijn vertrokken. Er was een salonwagen aan den sneltrein naar iHtanover gehaakt, die geheel te zijner beschikking stond. Op het station was weer een eere-compagnie opgesteld. De muziëk van deze afdeeling speelde -weer „Deutschland ueber alles". loen Hindenburg vertrok, wa ren er vrouwen' die begonnen te schreien-; ook Hinden-burg zelf was zichtbaar aangedaan, meldt het Berliner Tageblatt. Toen zijn trein wegreed- werd er uit het publiek geroepen „tot weerziens als rijkspresident". HET RUSSISCHE N. W. LEGER. Volgens een bejricht uit Helsingfors aan de Daily Telegraph is generaal Kronenstern te Warschau aangekomen ten einde uit naam van Joedenitsj pogingen in het werk te stel len om steun te krijgen voor -het N. W. leger en de Russen in Polen te bewegen in dat leger dienst te nemen. De Estlandsche en Russische toepen trek ken thans slechts langzaam terug. Bij Koero- witsky, beoosten de Loegarivier hebben de Estlanders de bolsjewiki met zware verlie zen teruggeslagen. Daarna zijn de Estlan ders de Loega overgetrokken en naar hun vroegere sterke stellingen teruggekeerd. Men verwacht dat de bewegingsoorlog bin nenkort zal veranderen in een stellingsoorlog. Bij Jamburg hebben de witte troepen, die den westelijken oever van de Loega bezet houden, een poging van de i'ooden om de ri vier over te steken, verijdeld. Van Gdof tot Jamburg loopt het front op 't oogenblik langs de Loega. Dit maakt het voor de troepen van Joeden- IBBfl neemt hen geheel in beslag. De koeien en geiten, die sommige Lappen houden, loopen overdag in het bosch en ko men des avonds uit eigen beweging om ge molken te worden als de meisjes ze lokken door zingend haar namen te roepen Buiten worden groote vuren aangemaakt; koeien en geiten komen op den rook af en wachten her kauwend op 't melken. Niettegenstaande den rook van het vuur gebeurt het toch, dat de koeien door een dikke laag muggen geplaagd worden, en daarom moet er als er gemolken wordt, altijd iemand bij staan, die de muggen van de beesten afstrijkt. De rook van het vuur trekt weg over het meer en hangt cr boven als een gröote wolk. De muggen vullen de stilte met zwaar gon zen. De melk die de Lappen van hun geiten krij gen bereiden ze op dezelfde wijze als de ren- diermelk, voor zoover dat mogelijk is. Ze maken er kleine kaasjes van voor feestelijke gelegenheden, bijv. als men gasten wil ontha len; het grootste deel echter wordt bewaard voor de wmterkoffie. Voor pap en andere kaasgercchten heeft men niet zooveel als vroeger, toen 't melken geregeld plaats vind een huismoeder kon toen in den melktijd zes tot tien groote kazen daags maken. De hu wordt ingekocht «n ai* man «en koe wordt vervaardigd van uitsluitend Ie klasse Overzeesche Tabakken itsj gemakkelijk den druk der bolsjewiki te weerstaan. EEN SCHILDERIJENVONDST In de „Daily Mirror" verklaart een Engel- sche dominee, Rev. W. T. Saward, dat hij bij het opruimen van oude schilderijen op zijn zolder tusschen allerlei oude familieportret ten eenige werken van Rubens, Titiaan, Rem brandt en Velasquez gevonden heeft. Een paar jaar geleden vond hij reeds een Leonar do da Vinei. Rembrandt's doek moet de beeltenissen van zijn vader, Saskia en hemzelf veitoonen. De Titiaan is en portret van Titiaan's doch ter Lawina, de Rubens wordt genoemd als schets voor een groote doek. VOOR DEN VOLKERENBOND.. Den len December zal te Brussel een com- rentie gehouden worden; waarin alle vereeni- gingen, welke in geallieerde en neutrale lan den zajin opgericht om te arbeiden voor de komst en ter bevordering van den- Volkeren bond, zullen samenwerken. Frankrijk, Enge land, Italië, België, Zwitserland, Nederland, Zweden, Noorwegen, Portugal', Griekenland, Polen, China en Japan zullen erkende auto riteiten als gedelegeerden naar Brussel zen den. De conferentie zal gehouden worden on der bescherming van de Belgische regeering en is bijeengeroepen- op initiatief van Fransche Vereeniging voor den VolFfttwir )ond, wdlke gepresideerd wordt door Leon Bourgeois en Ete Vereeniging voor den Vol- keraibondl, welke gepresideerd wordt door Lord Gray en Lord Robert CeciL. KORTE BERICHTEN. Binnenkort worden in Duitschland maat regelen genomen tegen het profiteeren van den lagen markenkoers door buitenlandsche 'koopers. Bijl een- oproer te Kaïro zijn tien men schen gedood, 120 gewond. heeft vermengt men de wei met koemelk; in de bruine pap de leverkaas die na ver scheiden uren koken ontstaat, wordt een paar handen vol meel geroerdals ze afgekoeld is, komt ze in een „calmas" (rendiennaag) en wordt als andere kaas tot den winter be waard om als versnapering bij de koffie te dienen. Groeit er zuring m de buurt dan plukt men ze, kookt ze in haar eigen sap en vermengt dat met de kaasbrij, die daardoor „warmer" wordt. Zuring groeide niet bij Lai- ma, maar toen Sara met nog veel anderen in een naburig Lappenlcamp was geweest voor Laestadiaansche week der gebeden, kwam een zij evenals de andere huismoeders mot een zak zuring op den rug aandragen die ze onder weg had geplukt. De zuring w schoongemaakt en gekookt. Elle was mee ge weest, ze bracht voor mij een groote boquet varens, vogelkers en andere bloemen mee, die in onze omgeving niet groeiden. De Lappen geven anders niet veel om bloemen, alles is voor hen „rasse" (gras), maar de kinderen hadden gemerkt dat ik veel van bloemen hielc en nu plukten ze ze soms voor mij Geitenmelk gebruikte men ook in de koffie, men goot ze er kokend in in mime hoeveel heid, wat den smaak zeer verhoogde, daar de Lappen de koffie heel sterk zetten. De koe- molk werd behalve als hijvoegscl bij de kaa> STATEN-GENERAAL. ver 25 EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer zijn ter gadering bijeengeroepen tegen Dinsdag Nov., des avonds halfnegen. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werden de nieu we leden Van Stapele en Brautigam geïn stalleerd. Daarna werden de algemeene be schouwingen over de Staatsbegrooting voor 1920 voortgezet. De heer A. P. Staalman repliceerde; hij vroeg of het kabinet homogeen was in zake een tooneelsubsidie. Spr. bleef het beleid der militaire ministers wanbeleid achten. De heer Van de. Laar hield vol dat de katholieke staatspartij niet tot groote sociale daden in staat is en verweerde zich tegen de beschuldiging van anti-papisme. De heer Visser van IJ zendoorn protesteerde tegen de weigering der regee ring om het nieuwe tractaat met België aan de Kamer voor te leggen, vóórdat het wordt gesloten. De heer Troelstra wenschte het debat van November van 't vorig jaar niet te her openen; hij zal daarom geen antwoord geven op de vraag van den heer Dresselhuys. Trouwens sedert Maart is hij bezig in arti kelen in de „Socialistische Gids" zijn mee ning over de revolutie uiteen te zetten. Spr. verklaarde, dat de S. D. A. P. nooit te vinden zal zijn, om mee te doen aan een democratische regeering, waarvan de heer Marchant leider zal zijn. Spr. zeide verder zijn plaats als leider zijner partij te hebben ingenomen. Daaruit volgde dat hij niet meer optrad als propa gandist voor een bepaalde richting in zijn ij, doch dat de eenheid der partij voor al es moet gaan. Algemeen socialistisch is de opvatting dat de politieke macht ook met ge weld moet worden veroverd onder sommige omstandigheden. De heer Ketelaar: Dua u wacht uw tijd maar afl De heer T r o e 1 s t r a verklaarde verder, dat de S. D. A. P. niet voornemens is het parlementaire stelsel te saboteeren. Hij verwachtte een nieuwe antithese voor of tegen socialisatie. VandeVelde, die door den koning van Bei- gië was geraadpleeegd over de vorming v^n een nieuw kabinet, zal stellig aan het annexi- onisme een einde maken. Spr. verlangde, dat bij de behandeling van het voorstel tot toe treding tot den Volkenbond volledig zal wor den medegedeeld, welke verplichtingen wij op ons nemen, ook ten aanzien van België en dat eerst daarna het tractaat met België zal worden voorgelegd. De heer Schouten constateerde, dat uit het debat de vaagheid der socialisatie- denkbeelden ten duidelijkste is gebleken. De heer Marchant meende, dat he:' debat over de defensie kan worden uitgesteld tot mofdstukken VI en VIII. Hij heeft mr. Troelstra zoo uitvoerig bestreden omdat hij de leiding door mr. Troelstra aan diens partij gegeven een gevaar achtte voor het land. Het or v. d. Waerden ontwikkelde socialisatie- stelsel gaat veel te ver. Het is een eenvoudig socialisme en moet voeren tot militairiseering der gemeenschap. De vergadering werd verdaagd tot 's avonds 8 uur. In deze vergadering kwam aan de orde Staatsbegrooting voor 1920. Bwtenbxndsche Zaken. Aan de orde ia Hoofdstuk III dar Staats begrooting voor 1290. De algemeene beschouwingen worden ge opend. De heer De Muralt komt terug op 's Ministers verklaring, dat wanneer de on derhondelingen te Parijs zijn afgeloopen, ia een omstandig overzicht de gang van zaken nader zal worden toegelicht. Spr. had ge- wenscht dat het avant-proiet van het tractaat in comité-generaal vooraf'aan de Kamer zou worden medegedeeld. Hij is voornemens te dier zake heden een motie in te dienen. Thans wenscht hij te spreken over de com missie om contact te brengen tusschen den Minister en de Kamer. We hebben vernomen, dat de Minister reeds acht vergaderingen met de commissie heeft gehouden. Maar ook de leden der volksw-rreg.. '\woordiging dienen iets te vernemen. Spr. beschouwt de leden dier commissies niet als z'n vertrouwensmannen, b.v. den heer Troelstra. Maar aan de com missie kleeft een nog grootere fout. Verschil lende leiders van fracties doen m hun fractie mededeelingen omtrent het in de commissie besprokene. Dit is spr. gebleken, althans ten aanzien van één fractie. Spr. zou wenschen dat al wat de commissieleden vernemen ook mag wor den medegedeeld aan hun fractiegenooten Spr. wenschte over de loodsen te Vlissingen iets te vernemen. Hij tachtte te hooren of daarover al in de commissie was gesproken. Maar daaromtrent mocht hem niets warden medegedeeld! Spr. wenscht dus de zaak thans hier ter sprake te brengen. Het is een zonderling schouwspel dat twee zelfde diensten op dezelfde rivier elkaar be- concurreeren. De toestand is vernederend voor ons vaderland. De Belgische loods- dienst heeft een overwegende positie verkre gen doordat zij de Nederlandsche loodsen we- stof ook gebruikt als dikke melk. Dikke melk met room er over was eau groote lekkernij, waarvan echter meest alleen de kinderen ge noten, die zich zelf mochten bedienen en voor de anderen niet veel overlieten. De kinderen van de Lappen hebebn over het algemeen veel rechten en een onbegrensde vrijheid. Opvoeding krijgen ze zoo goed als niet, ze staan dus niet zooals de kinderen in onze maatschappij bloot -aan allerlei invloe den ze zien en hooren alleen wat in hun eigen kring van belang is cn dat leeren ze op even natuurlijke manier als loopen cn eten De Lappen vinden het dan ook heel vervelend, dat ze hun kinderen in de verplichte school jaren aan vreemden moeten overlaten. Ouders en kinderen voelen 't als een onrecht en groot verdriet als ze moeten scheiden, omdat de school 1 et eischt. De kinderen leiden bij hun ouders een heerlijk leven, het is te begrijpen, dat ze dat ongaarne opgeven. Zoodra ze groot genoeg zijn dat ze hun eigen gang kun nen gaan, vraagt niemand er naar waar ze heen dwalen of wat ze uitvoeren, de honger zal hen wel op tijd in dë hut doen terug- keeren. Uren lang kunnen ze spelen met stcencn die ze in de beek vinden; <Lft is hun rendierkudde. Elle en Anne, een buurmeisje, even oud als zij, hadden haa speelplaats op een stuk rots vlak bij het water; daar lag het vol bonte steentjes, die ze in bepaalde orde rangschikten daar hadden ze haar poppen, eigengemaakte poppen, waarvoor ze kleeren naaiden zooals ze ze zelf droegen; wiegen maakten ze er voor cn sleedjes, en bij' he* U'L zet behoorde een lasso, een leidsel en een proviandzak. Met al die schatten zaten de meisjes daar halve dagen in de wanne zon Soms werd de idylle wel eens verstoord door wilde jongens, maar zulke onaangenaamhe den moesten ze zelf maar uitvechten, altijd maken ke kinderen onder elkaar een eind aan hun twisten en regelen alle verhoudingen zelf. Soms zwierven ze op eigen verantwoor ding ver van de hut, vooral in den tijd toen de bessen rijp waren. Niemand maakte zich ongerust als ze lang uitbleven Ze moesten <n bosch en gebergte zelf den weg leeren vin den. De jongens hadden natuurlijk geen pret tiger spel (tan het lasso-werpen, waarin trouwens de meisjes zich ook oefenden. Bij gebrek aan bteer wierpen ze den vangstrik om een boomstronk of een struik, of ook wel om elkaar; wie dan het rendier moest voor stellen hield allebei zijn handen met uitge spreide vingers boven zijn hoofd als gewei, of als er een werkelijk geweitje bij de hand was, werd dat voor het voorhoofd gehou den, en dan holde men weg totdat de lasso door de lucht suisde en het gevangen dier in heftigen tegenstand spartelde (Wordt vervolgriV ALKMAARSC i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1