net Witte Huis. U Veiling Öpento Moiiping Optiüiiüiii ïci limping R 11 Vrijwillige Verknoping Belangrijks Houding GH1 II. nul ifi- SI» gnctissh II ÈllHtif SI. DUS-CU m 1 Marsepain, Chaculade-Lattfirs eu Figuren, Zangschool „Zanglust" „G-oudveertJe". M.enA. riaalhoff, Laat 115. lO CK, Alkmaar, Tel 212. DEKKLEEDEN, iitMtend WEILAND, AFBRAAK, Verkooping Prima 40+ EDAMMER KAAS, KRUIDKAAS en GOUDA 40+. Prima ROOMBOTER. SPECULAAS 2é en 20 ct. per ons. TAAI TAAI 60 ct. per pond. BANKETLETTERS 30 ct per ons. G. J. TIMMER Gzn. „de Kapitein van de Lijfwacht". 3fzi WÜÏT&jjZl Firma M 400 -ngebruikte de Boerenplaats, BOUWLAND, BOl WLAJNI», Lezing te Bergen (binnen) „Noord-Holland." Levering aaa grossiers en winkeliers. Geeft dan Ziet de Etalage. Ziet de Etalage. Electrische Banketbakkerij - Lunchroom. Ruime sorteering in HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDER- GROOTE SORTEFRING o o r n 1919 van Dek kleeden |J. van der Veen, P. J. C. VAN TOORREHBOKGH. HET H KEREN HUIS aan kot Verdronk en- oord no 42 te Alkmaar met ERF en TUIN, groot 1 are 7 centiaren, laatst bewoond geweest door don heer J. Schel- linger on beboerende tot diens nalatenschap. J. VAN DER VEEN. J. A N Dl' V' t uigo percöuUn en penbare Vrijwillige van WEILAND te ZlJFERSLUIS. W. J B. M. WITTE, P. J LAURMAN, Tliebsofisclie Yereenijing. in de kleine zaal van „de Eustende Jaeer", Spreker: de Heer G. DE BOER te Zaandam. Conserven en Borstplaat. UITVOERING op Woensdag 26 Nov. ZAKDOEKEN, HANDSCHOENEN, VOILE'S TASCHJES enz., H Deurwaarder VAN SCHOTEN te Hoorn, zal op Donderdag '27 November a.s,, voorm, 10 uur, in de groote Parkzaal te HOORN, FIBLlKk VKK. KOOPSNi Ongeveer groot 6 bij 5 Mr., zeer ge schikt {voorfden Landbouw en Industrieels doeleinden. Omzoom ui geld. Bezichtigen daags te voren. Zich aan te melden ton kantore van den Deurwaarder Breed No. 6. te Alkmaar, ln het Café „Central," bij opbod op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1919, bij afslag op DONDERDAG 4 DECEMBER 1919, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van P. J, C. VAN TOORNENBURGH, notaris te Alkmaar, van de navolgende perceelen, allen te Alkmaar, als: 1. TWEE WOONHUIZEN met ERVEN aan de Laat, nos. 209 en 211, groot 88 c.A. en 1 Are 2 eA... elk verhuurd voor 20. per maand, respctievelijk aan C. Velzeboer en W. H. Slinger. 2. DRIE WOONHUIZEN met ER. VEN, aan de Baglj nestraat, elk verhuurd voor 2.50 per weeK, als: no. 5 groot 83 cA. aan J. Portegijs; no. 7 groot 82 cA. aan Moj. M. Hartog en no. 9 groot 72 cA. aan H. de Vries. 3. VIER WOONHUIZEN met ER. VEN aan de Nieuwpoortslaan, elk verhuurd voor 16.per maand, als: no. 2 groot 1 A. 74 c.A. aan W. Boers; no. 4 groot 1 a. 45 c.A. aan P. J. Kuijmans; no. 6 groot 1 A. 45 cA. aan T. Harp en no. 8 groot 1 A. 65 cA. aan L. Bakker. 4. Het WOONHUIS met ERF aan de Zulderhoutlaan no. 2, groot 1 A. 43 c.A., verhuurd voor *60 per week aan J. Vellinga. 5. Het BOUWTERREIN aan de Zuiderhoutlaan, naast het vorige perceel, groot 3 Aren 42 c.A. Te veilen in 2 perceelen. Eigendom van Mej. de Wed. P. MOOIJ—VAN DER MEER to Amsterdam. 6. VIER WOONHUIZEN met ER. VEN aan het Vijvertje, nos. 21, 23, 25 en 27, samen groot 1 A. 65 c.A., mondeling per week ver. huurd. Eigendom van den Heer A. BRAS» SER te Alkmaar. Aanvaarding na betaling, behou» dens gestanddoening der loopende huren. Meerdere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden no. taris. Notaris te Alkmaar, is voornemens op DINSDAG 2 DE. CEMBER 1919, des voormiddags te 10 uur in het café ,,'s Lands Welva. ren," van den heer H. WIT te Groot. Schermer, in het openbaar te ver. koopen: «wet WEILAND in den polder Menningweer, gemeente Zuid. en Noord.Schermer, samen groot 9.87.70 Hectaren. Aanvaarding gebouwen 1 Mei 1920, land met Kerstmis 1919. Eigendom van Mej. de Wed. P. JONGKIND Sr., te Zuid. en Noord» Schermer. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar, bij wien tijdig situatieteekeningen te verkrijgen E(jn. te SCHAQEN, op DONDERDAG 4 DECEMBER 1919 by opbod, en op DONDER. DAQ 11 DECEMBER 1919 bij afslag en combinatiën, telkens des morgens 1034 uur, in het Hotel „Vredelust," van den heer IGESZ, tea overstaan van den- Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, vans bestaande uit goed onderhouden Huismanswonlng, Sshaststv Erf en Ierkelder en diveiaa perceelen en een perceel BOUWLAND, ia den polder Burghorn. gemeente Schagen, groot 15.64.80 H.A. Thans in huur bij Mej. do wed. G« KUIPER. Ts aanvaarden vrij van huur: het land Kersttijd 1919 en de gebouwen en erf 1 Mei 1920. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris, aai de Breodstraat ta Alkmaar. te Alkmaar, in hot Café CENTRAL, bij opbod op OONDKKD4U £7 NO V KM - BKH iuiw, bij afslag ep DOA- I> KD4M 4 DKCiKHBKIt 1919, telkens des avonds uur, ten overstaan van Notaris te Alkmaar. VAN Aanvaarding na betaling. Lasten van 1 Januari 1920 af. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. notaris te Alkmaar, is voornemens op Doudee-dng 4 December 1019, 's voormiddags 9 uur, op de plaats, bewoond door,mej. de wed P. JONGKIND te Grootschermer, In bet openbaar te verkoopen i (5 kalfkoeien, 1 geldekoe, 2 kalf- vaarzen, 1 geldevaars, 2 graskal veren) 1 paard, 3!/2 jaar, donker bruine merrie, I beste waak- en trekhond, sportkar, bakwagen, boe renwagen, driewielde kar met ier- bak, hondenkar, schuitje, ploeg, eggemodderbak, maaimachine, merk Cormick, varkensboet, krui wagen biggen- en kippenkorf mestplanken, 1 stuit mest, onge veer fiOOOO poud boot, boeren- en bouw gereedschap Voorts eenlg bnuraad en het geen verder zal worden aangeboden. Inlichtingen ten kantore van ge noemden notaris Notaris te Alkmaar, is voornemens Dinsdag 2 De cember 910, des avonds 6 uur in hot eafé van den heer J. TAMIS te SINT .PANCRA8, iri het openbaar te verkoopen uitmuntend te Sint Panera» gemeente Koe dijk. Te veiier in diverse perceelen. Eigendom van den heer W. BLEEKER, te Sint Pancras. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden no taris, Oudegrachf 291 Q^enbure te CASTRICUM, in het café „de Vriendschap" van wijlen den heer van BENTHEM, ten overstaan van den Notaris W. J. B. M. WITTE, te Alkmaar, bij opbod en afslag op MAANDAG den 24 NOVEMBER 1919, des voormiddags ten 10 ure, van een Op Trjjilat ISRoiembfr 1919, des morgens te 91/, uur preeies, op het ierrein van de voormalige meelfabriek, aan de Naorderkade te aikiuh» r, ten overstaan van den Deurwaarder J. G. KLEIW al daar. van e< u groote parijj bestaande uitfaiken en greenen Halken, Baddings, Platen, Vloer-, Schot- en Zolderdtelen, Schrooden, Latkn, Schotten, geschikt voer spoelscbutten Palen eiken Bar koenen, Ramen, Deuren, Kozijnen en eenig Brandhout. Alles op den dagi'des verkoops te zien S. BAARS en ZOON. De Notaris W. J. B. M. WITTE te Alkmaar, zal op Woenadag 10 December 1019, om 1 uur U.m. in het Café BREGMAN te Burger- brug, gem. Zijpe, voor de familie GOUVERNi:, publiek verkoopen een perceel WEILAND te ZijpersluM, kad. de Zijpe, Sectie F no 957, groot 1.91.50 H.A., tot Kerstmis a.s. in huur bij den heer Schouten- Aanvaarding KerstfijcTa.s,, lasten vanaf 5 Januari 1920. Betaling de.-koopsom 14 jan. 1920. Inlichtinger geeft Notaris WITTE, Wilhelminal <an 9, Alkmaar. met schuur, boet, erf «n tuin, te Bek» kum gemeente Castricum, bewoond door de a eigenaar H. ZONNE» VELD Czn., kadaster sectie B num» mer 1640, groot 14 area 40 centiaren. Te aanvaarden: het leegstaande gedeelte van het perceel terstond na de toewijzing; het tlians bewoonde gedeelte met 1 Mei 1920, terwijl de tuingrond te aanvaarden is den 25 December 1919. De lasten komen van den 1 Ja» nuari 1920 af voor rekening van den kooper. De betaling der koopsom moet ge schieden ten kantore van genoem» den Notaris te Alkmaar, Wilhelminalaan No. 9, op den 22 December 1919. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. notaris te SCHOOR1.DAM, zal op Vrydng SS November 1919, des avonds 6 u u r, in het koffie huis van den heer M. PRONK, te WARMEN HUIZEN, publiek verkoopen: 1. Perceel uitmuntend genaamd „de Wonge", zeer gun stig liggende te Warmenhuizen groot ongeveer 1 Hectare 80 aren. Te veilen in 4 deelen. 2. Perceel uitmuntend genaamd „de Slabbering", groot ongeveer 70 aren 88 centiaren. Te veilen in 3 deeien. Eigendom van doheeren C. Smit en J. van Diépen. Nederl AfdeeJing. op VRIJDAG 28 NOV. f919, 's avonds 81/* uur. OMDERWERPs t Vragen kannen worden geitsld. Toegangsprijs naar verkiezing. een van onder3 Aardappelmesje!. Broodplanken. Broodroosters. Broodtrommels. Brood bak vormen Broodsnijmachines. Beschuittrommels. Dessertlepels en vorken (ziïvera). Eetlepels e* vorken (zilvera). Familieschalen. Fornuizen. Geldkistjes. Gascomforen. Gegalvaniseerde emmers. tobben. wasch ketels. Herder's caesien en scharen. Hakborden. Koperen'bedkruiken. Koffie- en theebussen. Koffiemolens. Kaasschaven. Kachelplaatje!. Koffiezeeften met lekbakie, nikkel Koffie- en theelepeltjes (zilver). Koekpannen. Koekpanmessen. aande artikelen. Mangels. Mouwplankjes. Messen- en vorkenbakkeu. Ontbijtkoektrommels. Parapluiestandaards. Petroleumstellen. Schaatsen. Z Strijkplanken. Spionnen. Strijkijzers. Thee- en koffiekannen (nikkel). Theelichtjes (nikkel). Tapijtschuiers. Toiletemmers. Vleeschplan ken. Vleeschnakmachines. Vulemmers. Vuilnisbakken. Vuurschermen. Warm waterstoven. Warmwaterborden. W aschmachines. Wanddroogrekkea. Wringers. Wand kof fiemolens. IJsomraers. Zeeften. MIENT hoek WAAGPLEIN. Telef. 271. Uitsluitend eerste kwaliteit. Aanbevelend, voorbeen P. SWIEB. onder leiding van B. en N.|B4EEBB. OPGEVOERD zullen worden: Kinder-Zangspel In 2 bedrijven. Woorden van P. K. RAAT, Muziek van W. P.fA. FRANSE. Kinder-Operette van H Prijs. 1e Rang f 0,60. 2de!Rang f 0,45. AANVANG 7l/j uur. ZAALOPENING ff/s nur. KAARTEN verkrijgbaar VERDRONKENOORD 31. RUIM GESORTEERDJBIJ OVERJASSEN Zeer lage prijzen O 7 M I V I i J. Hl KW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 10