DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bakker's Koffie Bakker's Koffie Bakker's Koffie 4 Thee N 276. Hon<1en1 eon en twmtitfsl t fj .1.L ruiüik ZATERDAG Wij Hollanders. 22 NOVEMBER Dit nummer bestaat uil 4 bladen QU- &boni>«rr>eMsprl]> »l| «oorultbet.llng per 3 m.andbn I 2,00, franco por post t 2,80, Bewijsnummers 6 ot. Advertentieprijs 20 et. par regel, Qroot.ni letter, naar plaatsruimte Brieven franco N V Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redact ie Nr. 33. Men zegt, dat wij Hollanders etn koud volk zijn, een volk dat moei ijk tot enthousiasme is te brengen en daardoor tot geen groote da den in staat is. Wij willen gaarne toegeven, dat wij minder impulsief handelen dan onze zuidelijke bu ren, maar heeft juist het feit, dat wij in moei lijke oogcnblikkcn ons verstand boven ons gevoel laten gaan, ons land ai ons volk niet van vele verkeerde daden terug gehouden? Wat zou er van ons geworden zijn, wan neer wij in de oorlogsjaren gevolg gegeven hadden aan de roepstem van de enthousiasten onder on3, die het een eisch van eer en plicht achtten, dat wij de wam.; -u zouden opne men om ons vóór of tegen Duitschland in hot strijdperk te werpen? Wij zouden mede de smadelijke nederlaag van Duitscliland en Oostenrijk hebben gele den of wij zouden als een der overwinnaars, zooals Italië of België teleurgesteld over de geringe vruchten onzer overwinning zijn ge weest. Zouden ook wij, wanneer wij ons verstand niet boven ons gevoel hadden geplaatst, niet een overwinnaar geweest zijn, die armer uit den strijd kwam dan hij ten oorlog ging? Wat beteckcut tegenover alle verliezen een geringe schadevergoeding, wat betcckent de aanwinst van een strook vreemd gebied, wel ker bewoners zich niet onder onze heer schappij zullen bukken en welker bezit slechts de kiemen voor latere oorlogen ia zich draagt? Wij zijn niet spoedig tot enthousiasme te brengen, wij zijn een volk van voorzichtigen en weifelaars, wij kijken de kat uit den boom alvoims ons geld en ons goed te wa gen. Maar dat maakt, dat wij het wereldgebeu ren objectief beschouwen, dat wij, alvorens ons in avontuurlijke ondernemingen te stor ten ons eerst afvragen wat voor ons land en ons volk de verstandigste politiek tnag heeten Zoo hebben wij ons buiten den wereldoor log gehouden en wij mogen er ten slotte dankbaar voor zijn. Want hun, die ons verwijten, dat wij geen aandeel hadden in de overwinning van recht en menschelijkheid over barbarisme, kunnen wij na alles wat thans achter ons ligt, cr op wijzen, dat menschelijkheid en barbarisme niet in één staat maar in alle staten wordt gevon- den en dat ten slotte iedere oorlog een toe stand schept, waarin het recht van den sterk ste hét hoogste recht is. De oorlog heeft door geheel Europa zijn invloed doen gelden, een nieuw tijdperk is in geluid, nieuwe gedachten hebben zich baan gebroken, nieuwe toestanden en nieuwe ver houdingen doen zich gelden. Ook ons volk heeft met groote moeilijkhe den te kampen Feller dan ooit is de strijd om betere bestaansvoorwaarden en alom voelt men den druk der steeds hoogere belastin- gen. Wij ondervinden zij het ook in minder- sterke male dan onze buren, de gevolgen van den wereldoorlog. Moeten wij niet dankbaar zij ndat wij daar naast niet het verlies van milliocnen van krijgstuig, van rijke oogstvelden, van steden en dorpen en bovenal van duizenden van de ai vn ris vo'k hebben te betreuren? w/ü 7Mti er dankbaar voor dat ons volk en daardoor ook onze regecring in de oorlogsja ren z o weinig enthousiast is geweest, dat wij ons niet aan „groote daden" gewaagd hebben. En nog steeds blijven wij een volk dat in moeilijke oogcnblikkcn zijn verstand boven zijn gevoel laat gaan. Ware het niet zoo, onze houding tegen over het uittartende België zou een geheel andere zijn. Hoe talloozc malen zijn wij in woord en geschrift niet beleedigd door liet volk, van wien er duizenden in de oorlogsjaren onze gedwongen maar daarom toch welkome gas ten zijn geweest. Hoe is er in Belgische kringen niet sma lend over ons gesproken, hoe heeft het slecht ste deel van de Belgische pers ons niet dag aan dag met modder geworpen. Nogmaals mogen wij onzen verantwoorde lijken staatslieden dankbaar zijn, dat zij hun verstand boven hun gevoel stellen, dat zij, en met hen het overgroote deel van ons volk, over de lastercampagne minachtend de schouders ophalen en zich bepalen tot een correct optreden tegenover net onverant woordelijk drijven van al te impulsieve Bel gische elementen. Niet het onbesuisd optreden van een tot enthousiasme gebrachte volksmassa, maar he kalm en objectief beoordeclen van den bij ieder conflict te volgen weg moet op den duur de beste resultaten afwerpen. Directeur: G. H. KRAK. Het hart van ons volk klopt warm voor wat in onze óogen waardeering verdient. Wij kunnen diep meevoelen met wie ons lief zijn, wij kunnen plotseling spontaan tot uiting brengen wat in ons leeft aan medelijden met ongelukkigcn, wier toestand onmiddellijk in grijpen vcrcischt. Wij hebben ons buiten den wereldoorlog gehouden en wii zouden ons ook thans schouderophalend kunnen afwenden van de ellende die in de strijdende staten door den oorlog te voorschijn is geroepen Maar de noodkreten, die ui t het in alle op zichten vernietigde Oostenrijk-Hongarije tot ons komen, hebben hier te lande het enthou siasme gebracht dat tot zoo krachtig moge lijke hulpverschaffing zal leiden. In alle plaatsen van eenigc beteekenis wor den inzamelingen gehouden, van alle zijden stroomen gelden en goederen binnen en zoo zal Nederland doen wat het kan om het lij den te verzachten van een volk, dat door ge brek aan het allernoodzakelijkste ten onder dreigt te gaan. Nu zien wii in ons volk het ware enthou siasme, nu trilt er in alle harten het medelij den met het uitgeputte volk, met de vrouwen en kinderen, die door den ellcndigsten aller oorlogen thans aan den hongerdood ten prooi dreigen te vallen. Onze beurzen staan open voor de mannen en vrouwen in het verre Oostenrijk-Honga- ije, onze huizen staan open1 om hun kinderen te verzorgen. Eenmaal hebben wij de Belgische vluchte- .ingen een gastvrij onderdak verleend, een maal hebben wij hun getoond, dat ook wij het enthousiasme kennen. En wederom toonen wij dat thans voor het gebrek lijdende Oostenrijk-Hongarije. We derom doen wij wat in ons vermogen is om ongelukkigcn te helpen, om smart en lijden te verzachten. En zouden wij, koude Hollanders, dan geen enthousiasme kennen? Ja, wij kennen het enthousiasme en wij constateerden het menigmaal in alle lagen der bevolking en bij de meest verschillende ge beurtenissen. Ons enthousiasme leidt ons niet tot dolle ondernemingen, maar het spoort ons aan om te volbrengen wat wij in ons hart het goede en mooie voelen. De' Belgische kuiperijen mogen ons uiter lijk onbewogen hebben gelaten, de annexio- nistische campagne onzer zuidelijke buren moge onze staatslieden en ons volk niet tot vijandelijke betoogingen verleid hebben, ten slotte hebben wij toch spontaan tot uiting ge bracht wat in ons aller harten leefde. Ons vaderland hebben wij lief en wij zul len niet toestaan, dat men de begeerige hand naar een onzer provincies uitstrekt. Zoo heeft ons volk zijn enthousiasme ge toond toen het spontaan uiting heeft gegeven aan zijn gevoel van één- en ondeelbaarheid van wat wij ons eigén land en ons eigen volk weten. In de momenten van diepe bewogenheid schaart zich het volk om hen, die het als zijn natuurlijke leiders beschouwt. Moeten wij nog herinneren aan het enthou siasme dat zoo onverwachts tot uiting kwam toen dc Koningin zich in de dagen der Bel gische verwikkelingen te midden van haar volk vertoonde? Wie beweren durft, dat wij Hollanders in alle omstandigheden koel en vol berekening zijn, moet toen wel geconstateerd hebben, dat hij zich in ons vergist heeft Zeker, er zijn volksgroepen die zich ook bij de trouw- en aanhankclijkheidsbetuigin- gen voor onze vorstin afzijdig houden, maar toonen ook zij in voor hen cmotievolie dagen niet dat zij meeleven en meevoelen met wie hun liefde en vereeriag hebben gewonnen? Wij behoeven om menschclijk gevoelen te constatoeren niet op bepaalde klassen of poli tieke groepen van ons volk te wijzen. In da gen van spanning en emotie blijkt telkens weer dat wij Hollanders niet het koude en be rekenende volk zijn waarvoor men ons uit maakt. Wij kennen het enthousiasme, maar het ver leidt ons niet tot onbezonnen daden. Het uit zich in liefde en aanhankelijkheids- betuigingen en in het buitenland moge men conslatecren, dat cr van onze koelheid en ge reserveerdheid geen sprake is, wanneer er een beroep op onze gastvrijheid voor dak looze vluchtelingen of onze daadwerkelijke hulp voor zwakken en1 lijdenden gedaan wordt. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Men zegt, dat ons volk ongevoelig is o m- dat hot niet spoedig tot enthousiasme is te brengen en zich daardoor menigmaal ont houdt van medewerking aan wat anderen na tuurlijk en vanzelfsprekend toeschijnt En toch vergist men zich daarin. Want ons volk moge cr een van koele bere kening zijn, het moge bij ieder conflict de kat uit den boom willen kijken, het moge zich et in een roes tot gewaagde ondernemingen bi en verleiden, maar ongevoelig, neen, dat ii ona volk nLat. gevolgen van het verwerpen van het vredes verdrag door den Amerikaanschen Senaat heeft Bonar Law geantwoord, dat het feit, dat de Amerikaansche vertegenwoordiger te Pa rijs niet in staat zou zijn om gelijktijdig met de andere mogendheden dc bekrachtiging van het vredesverdrag door den president te deponeeren, de overige geallieerde en geasso cieerde regeeringen' er met van zou terughou den om het verdrag van kracht te laten wor den. Slechts de datum van onderteekening van het protocol zou nog gewijzigd kunnen worden. Ook in Amerika zelf schijnt men over de ongste Senaatsbesluiten min of meer verbluft c staan Uit New-York wordt gemeld, dat de ver werping van het-vredesverdrag verder gaat dan het land over het algemeen gewenscht had. De Evening Post is van meening, dat de president het verdrag opnieuw bij den Senaat zal indienen en dat het moet geratificeerd! worden. De president zou het onuitvoerbaar achten om met Duitschland te onderhandelen over een nieuw verdrag en hij zat nu vermoe delijk met de voornaamste onderteekenaars overleggen welk voorbehoud bij minnelijk overleg voor hem aannemelijk is. Op 1 December lcomt het nieuwe congres bijeen, maar men acht het niet waarschijnlijk, dat het vredesverdrag onmiddellijk opnieuw ter hand genomen zal worden. Men kan niet eenvoudig verklaren, dat de staat van oorlog met Duitschland ten einde is, daar de grondwet slechts aan het hoofd van het uitvoerend bewind het recht toekent, om de buitenlandsche zaken van het land te leiden. Wellicht zou het Hooggerechtshof daaraan nog zijn goedkeuring moeten hech ten. Volgens dé meening, die te Washington heersent, zou een der eerste gevolgen kunnen zijn, dat de onderhandelingen te Parijs ver baast worden, ook ten aanzien van de onder teekening -van het protocol, waardoor de be trekkingen tusschen Duitschland en de on derteekenaars van het verdrag volledig wor den hersteld In dat geval zouden de Veree- nigde Staten nieuwe maatregelen moeten ne men, om zich aan te passen bij den toestand op handelsgebied, die hierdoor zou worden geschapen Hoewel de Vcreenigde Staten niet vertegenwoordigd zullen zijn in de com- missie van herstel, .loopt men toch een plan te kunnen uitwerken, waardoor dit land in nauwe aanraking kan blijven met het werk dier commissie, ten einde de Amerikaansche belangen te beschermen. Het departement van staat legt den nadruk op zijn standpunt, dat er geen Amerikaansche consuls in Duitschland benoemd kunnen worden, zoo lang de vrede niet gesloten is en men zegt, dat er zonder consulaire ambtenaren slechts onvolledige handelsrelaties kunnen worden aangeknoopt. Tot de voornaamste problemen behooren de kwestie van het recht op Duit- sche schepen en op eigendommen van de vij andelijke vreemdelingen. Deskundigen van het departement van staat zeggen, dat er geen wettige sanctie bestaat om deze achter tc houden zoolang het verdrag, dat de bepa- ingen bevat, die hierin voorzien, niet is gera- ificecrd Men meent, dat in deze eigendoms vraagstukken de voornaamste reden is gele gen, waarom de regecring, zich verzet tegen republikeinsche voorstel. Dat de Europeesche bladen de Amerikaan- che politiek van tegenwerking en van haat Veroordeelen is te begrijpen en de I imes neemt nog even de gelegenheid te baat om er op te wijzen, dat de vijanden van het ver drag een gevaarlijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomefi. Inmiddels wacht men met spanning het slotbedrijf van het Amerikaansche vredescLra- ma af. Ik hoop, dat deze conferentie den grond slag zal mogen leggen voor de ontwikkeling van standaarden en inrichtingen in onze nij verheid, door welke deze resultaten kunnen worden bereikt Er wordt niet verwacht, dat gij u rechtstreeks zult bezig houden met toe standen, die heden te dage bestaan; maar dat gij zoo gelukkig zult wezen, middelen te vin den om een herhaling van dergelijke betreu renswaardige omstandigheden tc voorko- BUITENLANDSCH OVERZICHT. men. FRANKRIJK EN ENGELAND. Donderdagavond heeft op het ministerie van buitenlandsche Zaken te Parijs tuschen $ir Eyr Crowe en voor Engeland en Pichon voor Frankrijk, de uitwisseling plaats gehad van de ratificaties van het waarborg-verdrag, geteeekend tusschen Engeland en Frankrijk. Het betreft het verdrag, waarin aan Frank rijk de hulp van Engeland wordt verzekerd, ingeval van een niet geprovoceerden aanval door Duitschland. Na de uitwisseling der ge ratificeerde oorkonden teekenenden Crows en Pichon een proces-verbaal, waarin geconsta teerd wordt, dat de documenten in goede or de zijn bevonden. ONTPLOFFINGEN IN BELGIë. Gistermiddag half drie heeft te Groenen- daal bij Brussel in een munitieopslagplaats opnieuw een ontploffing plaats gehad. Vier werklieden vervoerden bussen in een wa gentje, dat eensklaps een verkeerde richting insloeg. Ondanks de pogingen der vier werk- lieden de rem te sluiten, viel het wagentje om, waardoor zij in de lucht werden gesmeten, 3 der werklieden werden aan stukken ge scheurd. De vierde werd levensgevaarlijk ge wond. D'ANNUNZIO'S PLANNEN. Blijkens een bericht van zeef betrouwbare zijde uit Spalato heeft d'Annunzio wee: r aanslag in den zin, ditmaal tegen Spalato. Hij had oorsprokelijk Spalato tegelijk met Zara willen bezetten, maar te elfdes ure heeft hij dat plan laten varen. Tc Zara heeft hij echter voor zijn terugkeer naar Fiume aange kondigd dat hij daar den 22en November te rugkomt en dan van Zara uit zijn verdere plannen zal uitvoeren. Te Zara zijn uit Italië 15000 militairen en een afdeeling van de marine aangekomen. Te Spalato bevinden zich ook troepen. En ver der staan er troepen klaar om Montenegro aan te vallen, hetzij via den Booche di Catta- ro, hetzij van de landzijde. Te Zara zijn reusachtige hoeveelheden wa penen en munitie gelost. Admiraal Millo heeft zich geheel ter beschikking van d'An nunzio gesteld en werkt met hem samen. Op zijn tocht naar Zaja was d'Annunzio vergezeld door den kruiser „Cortulazzo", den torpedojager „Mito" en de torpedoboot „66". KORTE BERICHTEN. De negeering te Belgrado machtigde de Servische delegatie bij de vredesconferentie tot onderteekening van het vredesverdrag van St. Germain. na 'i diner onder 1 werken zal U altijd op doen sterken. EERSTE ALKM. ELECTR. KOFFIEBRANDERIJ. geride urn maatregelen ter bezinning in dte Staatsbouding. Eteze- motie kwam dacieiijir in behandeling. De heer Schaper verklaarde dat ook h'ijl staat op het standpunt van de Amlem- sehe motie. Minister Ruys de Beerenibroudt ver klaarde dat de regeerng geen voorkeur h< e*t voor en' van de beide moties' Merchant en Dresselbuys. Aanneming van de een of de andere zal geen verandering brengen in haar houding. Van gebrek aan homogeniteit op het stak der dramatische kunst in het kabinet is niet gebleken. De regeering blijft weigeren het tractaat met België -vooraf aan de Kamer over te leg gen. Zij erkent evenwel 'het recht van inter pellatie. Minister De Vries bleef van'mee- miog diat bet) de plicht der regeering is max nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken Té gen de motie-Rink heeft de minister niet het miiiöïo 'bezwaar. IDe motie-Rink werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. IDe motie-Van Ravesteyn (nationaliseering an hét grondbezit) werd verworpen met 64 tegen 3 stemmen. De motie-Troelstra (enquête naar socialisa tie) wend verworpen met 48 tegen 19 stem- mem. De motie-Marcbant wend aangenomen met 55 tegen 11 stemmen De motie-'Dressalhuis was daarmede ver valen. Hoofdstuk TI wordt aangenomen met 61 tegen 3 stemmen. De Hoofdstukken VII A en XII en de Wet op de Middelen wenden aangenomen1 zonder hoofdelijke stemming. !De heer Van Ra veste ij n verklaar de, dat zijn dub geacht wil worden1 lie hebte tegengestemd. De vergadering werd hierop verdaagd tot Dinsdagmiddag 1 uur. GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND. Geheel Europa blikt met eenige vei-wonde- ring en teleurstelling naar het machtige Amerika en vraagt zich al wat er na de jong ste besluiten van den Senaat zal moeten ge beuren. Maar over het algemeen komt de meening naar voren, dat het conflict ten slotte nog wel een oplossing zal vinden en dat de heeren senatoren na er nog eens over gesla pen te hebben, wel aan president Wilson's wenschen gevolg zullen geven. Na alles wat er in den Senaat over het vre desverdrag te doen is geweest, zal men waar schijnlijk tot inkeer komen en een bevredi gende oplossing treffen. Inmiddels gaan de Europeesche staten op den ingeslagen weg voort. Op een vraag in het Lagerhui* nopera de DE BERECHTING VAN DEN EX-KEIZER. De „Daily Express" verneemt, dat de ex- keizer voor een rechtbank zal worden ge bracht. De procureur-generaal, die te Parijs bij de conferentie der juristen uit de gealli eerden tegenwoordig was, heeft in deze volle dige instructie. Op de opmerking, dat er geen wet bestaat volgens welke de ex-keizer kan worden aangeklaagd, luidt het antwoord, dat het vredesverdrag zelf die wet vormt. De Britsche regeering heeft in deze zaak steeds de krachtigste houding aangenomen. Lloyd George heeft er steeds op gewezen, dat er niet geaarzeld mag worden zoomin ten op zichte van de militaire en maritime misda digers als ten opzichte van den keizer. Die overtuiging ia nu tot de meeste geallieerden doorgedrongen, en zoodra het vredesverdrag door drie mogendheden zal zijn geratificeerd (Engeland, Frankrijk en Italië zijn voldoen de) zullen maatregelen genomen worden om tot de berechting te kunnen overgaan. Dit is ook de Fransche overtuiging. UIT DE VEREENIGDE STATEN. President Wilson heeft in zijn brief ter bij eenroeping van de nijverheidsconferentie ver klaard, dat alle leden der conferentie cr naar zullen trachten, dat onze takken van nijver heid worden gedreven met een zoodanige eerbiediging van recht en billijkheid, dat de werklieden zich gedrongen zullen gevoelen tot het tewerkstellen van hun beste pogingen, dat de ondernemers een voordeel zal trek ken dat voor hen een aansporing is, en dat het publiek geen schade zal lijden door een van beide klassen. STATEN-GENERAALc TWEEDE KAMER In de zitting van gisteren werden' de alge- meene beschouwingen over de staatsbegroo- ting voortgezet. 'De heer B enmer constateerde, dat mr. Troelstra zijln revolutiep lann en nog niet heeft prijlsgegeven. De heer D r e s s e 1 h u y s wijzigde zij n motie in den geest van die van den heer Mar- chanll, waarmede hij, zich tooh niet geheel kan vereenigeni. Hij is niet geheel1 -bevredigend door de ver- klarihgen dier regeering inzake de defensie. Doch de regeering is op de goede hellinger is een dalende beweging te bespeuren in de stijgende lijn. Voor spr. en zijn vrienden is er geen reden meer om tegen hoofdstuk I té stemmen. De heer Rutgers achtte de verklarin gen der regeering inzake de militaire uitga- van bevredigend. Hij; vreest dat de regeering op den gevaarlijken weg der onvoldoende ver dediging is geraakt. Dte heer Van Der Waerdlen ver dédigde nader de socialisatie-denkbeelden dei" sociaaldemocraten. De heer Van Schaik verklaarde zich te kunnen vereenigen met de mtoie-Marchant. Hij wenscht dat ook de kwestie van mede zeggenschap der arbeiders in de opdracht der staatscommissie zal worden betrokken. De heer Kooien meende, dat een trac taat niet vóór het sluiten aan het oordeel der Kamer kan wordfen onderworpen De heer Van Ravesteyn voor spelde dat de door zijn partij voorgestane denkbeelden eenmaal zullen overwinnen. De hmr Rink diende een. motie in vra- OORLOGSBEGROOTING Naar „De Tijd' verneemt, is liet departs ment van oorlog bezig, dé oorlogsbcgrooting met zeer belangrijke bedragen te verminde ren. EEN DUUR BAD. Een 19-jarige jongen, die met zijn rijwiel in het water van de Bilderdijkkade te Amster dam was gereden en daaruit door eenige per sonen was gered, vermiste uit de binnenzak van zijn jas een portefeuille en een sigarenko ker, waarin een bedrag van 4100 aan bankpapier en zilverbons, aanwezig was. BEZWAAR TEGEN DE INVALIDITEITS WET. -Uit Ede meldt men: Het rekest aan den Minister van Arbeid van diegenen, die bezwa ren maakten tegen het teekenen der formulie ren der Invaliditeiswet in ons land is door ongeveer 4800 personen geteekend. Bij een op den 14en dezer door dien Minister gehou den audiëntie met de voormannen in dezen toonde Z.Exc. zich zeer welwillend en deed toezegging een voorstel te zullen indienen en degenen, €ie gemoedsbezwaren hebben, vrij te stellen, ook natuurlijk van de financieele voor deelen. TER NAGEDACHTENIS VAN DOMELA NIEUWENHUIS. DE SLUI'S TE IJMU1DEN. Het scheepvaartverkeer dbor de schutkolk der oude sluis te IJmuiden is hersteld doordat de aangevaren rolbrug door een uit Amster dam ontboden drijvende bok is gelicht, ten einde naar eene berstelplaats te worden ver voerd. Wegens het gemis aan een communicatie^ middel voor voetgangers als de deuren open gedraaid staan, moét het spuien door deze schutkolk voorloopig achterwege blijven wat eeni zeer lastig geval is nu het binnenwater zoo hoog staat. t i.' ALKMAARSCHE DE VOEDSELNOOD IN OOSTENRIJK. Een dér bladen verneemt, dat de onderhan« delingen met Duitschland nopens een bevoor. rechte behandeling van de treinen met levens, middelen voor Oostenrijk op de spoorwegen in het Noorden van Duitschland tot een gun» stig resultaat hebben geleid. Hierdoor zal het mogelijk zijn de volgende week ten minste het halve rantsoen brood te distribueeren. Van bevoegde zijde verneemt men uit Boedapest, dat graaf Albert Apponyi aange zocht is om op te treden als voorzitter van de afvaardiging ter vredesconferentie. Op last der geallieerden moet de beper» king van het spoorwegverkeer in het bezette gebied ook na 21 November nog voorloopig gehandhaafd blijven. Men meldt ons uit Amsterdam: Ter nage. daohtenis van Domela Nieuwenhuis werd door de vrijdenkersvereeniging „De Dageraad" gis. teravond een plechtige vergadering gehouden in een der zalen van Bellevue. De belangstel, ling voor deze bijeenkomst was bijzonder groot geen plaatsje was onbezet gebleven en velen moesten zich met een staanplaats behel» pen. Als sprekers traden op de heeren Haveys, Hoving, Rijnders en Lansing Jr., die den over» ledene herdachten als den man, die zich zon» der eenige bijbedoeling gegeven had aan de armen en verdrukten, wier lijden hij wilde verzachten door hen een nieuwe wereld te ver» kondigen, die zou zijn een heilstaat voor allen. Ds. Schermerhorn, die ook het woord zou voeren, had daarvan afgezien, omdat hij bij de crematieplechtigheid zal spreken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1