JS x. DOELMATIG VROOM DREESMANN. Worden en Vergaan. Fijnste hillttl Vsoidim C i Telefoon 25, fffl's Vlijt BliÉtÉÉÉ Lindengracht No. 8. Alkmaar. M. Preijer Zoon Voor één jaar Tast RonteYorgoadinginrek.couriintS3% HOUTVEILING Ziet de étalages. HOOïUXT. KEUKEiNMEID, PKIMl LA-bouillon J Banketbakkerij Openbare Uitvoering TooneelYer,. „Eendracht maakt Slacht" SANOEQS Wijahaiiitilaiit. Llkeirstoken. pHier Utlek COGNAC Sa 1 I 2.6b CHG1UC BOIS „3,50 „2,85 C9CNSC 60S B0!S „4.00 „3,25 COGNAC riss BOIS 4.10 3,80 COGNAC FINE CHAISPAGNE „4,50 Pathéfoons en Platen, St. Nicoitas Cetchink. f A. Hildering. ALKM AAK (Toordam). HUL)EN ONTVANGEN J kC. p. I)E WIJS, üit Sint Nicoluas-Cadeaux, T.P0üRTERMient8 Ziet de Etalago. Ziet de Etalage. IVF in de bosschen yan „Nijenburgh" te HE'LOO 200 parken hoofdzakelijk esschen HAKHOUT, ONTVANGEN: wmmmmm prima kwal. Turf briketten h f 4 p. 100 Ko. N. VISSER Dz. Vrucht-, laan- en sierboomen W. ADMIRAAL Liiidenlaan 23, Alkmaar. G. VAN ZULK, oen paar MANTELS Teneinde U zoo*ee ZICHT aan van die artikelen, HANDWERKEN. zijn onze artikelen voor: mogelijk behulpzaam te zijn bij 'het welke hiervoor geschikt zijn: Dames-Mode-Artikelen. uitzoeken Uwer ST. NICOLAAS-GESCHENKEN, bieden wij U bijgaand EEN BEKNOPT OVER Heeren-Mode-Artikelen DIENSTBODE-JAPONNEN. WITTE GOEDEREN. LINGERIES. GEM AKTE GOEDEREN WERKMANSKLKEDING. DAMESKOUSEN. KINDERKOUSEN. jRICOT GOEDEREN CORSETTEN. SCHORTEN. BABY-ARTIKELEN. STOFFEN. - ZIJDE. TAPIJTEN. DEKENS. PARFUMERIF ÈN. ZEEPEN CELLULOID WAREN, H. BAKKER. M. BAKKER—Willems. Egmondbinnen, Nov. 1919. Gevraagd JO v. ELDIK en JO BISSCHOP. VAKMi.iV bze. als soo»- HU LI*. BRUGMAN, Snaarrnans- iaan 63, AHkraaar. te Stompatoren, or *(i»;iv»ao so Jfov. «iv De Vannsotsehap neemt gelden a DEPOSITO, met rentevergoeding naar gelang vanjtijd In da BRAND- en INBRAAKVR1JE KLUIS worden leketteo verhuurd vaar het opbergen ven effecten en andere waarden. Huurprijs dor loketten vanaf f 5.— por jaar. direct uit Velentla met het ex a.s. Ulrlkka, de eerste He'ultii 19. Int. Tel. 174. Het beste en soliedste adres voor H.H. Winkeliers en Wederverkoopers. Tel. Int 001. Tel. Int. 601. Wm", V) Nappa Handschoenen. OVERHEMDEN. dassen, In alle afdeelingen zeer lage prijzen Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij den opgeheven Brandstofferthandel van den heer D VISSER voor eigen rekening voortzet, geheel onafhankelijk van den Ver eenigden Brandsioftenhandel. Voorloopig kunnen alleen distributie-vrije brand stoffen geleverd worden, o.a. Kantoor blijft voorloooig gevestigd: b. d Frieschebrug (Woonhuis) Tel. No. 23 Groene planten, rozen, haagplantsoen, enz. Het adres is Ie klasse reparatie- en keerinrichting. Aan hetzelfde adres T£ KOOP. Diverse Kleedjes. Handwerkgart-ns. Handwerktafels. Hand werkmandjes. Kussens. Tkeewarmers enz. Shilling Overhemden. Flanellen Jongens Zelfbinders. Strikjes. Boorden, Auto-Shawls. Caohenez's. Handschoenen. Bps telles. Sokken. Sokkenhouders Zijden Pochets enz. Heerénpetten. Zijden Shawls. Dassen. Handschoenen. Kragen. Pochets. Blouses. Japonnen. Costuumrokken. Mantels. Pelterijen. Peignoirs. Kinderjurken. Kinderbonten. Kindermantels. Hinderhoeden. Zuidwesters. Slobkousen enz. Taschjea. DAMES DIE VERZEKERD WILLEN ZIJN VAN EENE ACCURATE ÉN GEMAKKELIJKE BEDIENING, WORDEN BE- LKEFD VERZOCHT HUKA'R ST. NICOLA AS-IJfKOOPKJf TB l»OKN EEN WEEK VOOR DE DRUKKE ST. NICNLAAS-WEEK OF WEL VOOR 12 UUR. Zakdoeken. Doosjes Zakdoeken. Madeiradoekjes. Letterdoekjea. Tafelgoederen enz, Dames Daghemden. Dames Nachthemden. Pantalons. Kinder Lirgeries. Heeren Lingeries. Ongebleekte Mansgoedereu. Vrouwengoederen. Kindergoederen. H u ishoudschorten. Dienstbode Satinet Verpleegster Luster Fantasie Kinder enz. Kapjes. Baby schortjes. Babyjurkjes. Babysokjcs. Babyschoentjes. W agonkleedjes. Wagen vachten. Kapstokkleeden. Tafelkleeden. Vachten. Voetenzakken, Kussens enz. Wollen Dekens. W atten Donzen Molton Eau dc Cologne's. Parfums. Luxe doozen Zeep. Kammen. Zeepdoozen. Hanrzukken. Poederdoozen. Sponsenhanger. Op den 26 November a.s. hopen onze geliefde Ouders en Behuwd- ouders. C. MOOI) Jzn. en F. RAKKER, hunne 2B-J>ulge Kehtversenl. glug te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Behuwdzoon. Egmondbinnen, Nov. 1919. Op den 26 Nov. a.s. hopen onze geliefds kinderen en ouze Broeder en Zuster MOOIJ en T. BiUKKB hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens Broeders en Zusters Hnnne liefhebbende ouders, Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over lijden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Haer Hendrik Botter, betuigen wij onzen harlelijken dank. Namens de fam., Wed. D. BOTTER— Dekker. Amsterdam, Nov. 1919. Korte Prinsengracht 9 P.G.. in uitgebreide Ma*nS»8« luren- en C#Mleeiiez»ak. Franco brieven onder K 203, bu reau v. d. blad. Op den 26 Nov. a.s. hopen onze geachte Broeder en Zuster Cl. MOOIJ Juk. en F. Il l KK KK hunne 25 j a r i g e Echtveree niging te herdenken. Hunne liefhebbende rocders en Zusters. Fgmondbinnen, Nov. 1919. Verloofd: Mkmaar, SpöOrsti. 40. Arnhem, Wiihelrninastr. 97. 22 Nov. '19. Vooi de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over lijden van mijn Echtgenoot, den Heer C. STUURMAN, betuig ik door'dezen mijn hartelijken dank Wed. T. STUURMAN- BOOTMAN Bergen N.H., 21 Nov. 1919. De Heer en Mevr. J. F. PRINS - Keizer roepen familie, vrienden en bekenden bij hun vertrek naar Ncd.Jiidië een InirielUk vaar wel toe. Aan boord Stoomschip „Wilis". 22 November 1919. Ondergeteckenden betuigen hun nen dank voor de belangstelling, ond rvonden op 17 October j 1. Alkmaar, C. DEKKER St.itionsstr. 13. en F. tgenoote. Mevr. Mr. A. M. DE LANGE, Langestraat No. B6, vraagt tegen 1 Februari 1920 een flinke genegen huiswerk te verrichten. By voorkour zich aan te melden 's avonds na 8 uur. Wat is steeds verkrijgbaar zon der ben De blokjes DER TPOJSJCISDAQ I>EO. A.S., IN DE ZAAL VAN DEN HEER C. RENSES. Opvoering van: Entrée I •.Aö Gehuwden I 0.40 plus Auteursrecht. AANVANG HALF ACHT BAL NA. BRUNRWIJKER MET WORSTJES jpl.m. 1 ons per stuk. CERVELAATWORST. PRES KOP. CORNED BEAF. TONGENWORST. GELDER8CHE LEVERWORST Zooeven ontvangen een pracht-colhctie In de nieuwste modellen I tn eh opnamen. j Een pracht van een c Vraagt prijs en inlich- tlngcn aan de w Eerste Alkm. M Naaimachinehandel Afd. Pathéfoons. Alkmaar, Zaadmarkt 66, Telef. 236. Electrischc Reparaüe-lnrichling. ItailiillaÉti LaËimiEiisL ONTVANGEN: Ruime keuze uitent l*ge prijzen. Tevens ruim ge- «orteerd in vloerzeilen, karpetten, de kens. bedden, matrassen, tafels, stoelen, buffetten, spiegels schilderijen, vloer zeil 1 S3 breed vanaf f 2 30. twaalf-els karpetten vanaf f 13.5(1 wollen dekens f 10.75, gewatteerde f 14 50, cocoslooper f 1.61 per ef, twee-petsoons kapokbed, peiuw, twee kussens (prima gevuld met eerste soort javakapok) f 48.50. Aanbevelend, Beleefd aanbevelend. op jMHantlHg 1 December lttl», voorm. 10 uur (precies) van pl.m. gehakt liggende in de „de Loet", te beginnen bij de Zandersloot. H j HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. GROENE MANTELSTOF en FLANEL, GEBLOEMDE ZIJDE en CRÊPE GEORGETTE, CRÊPE DE CHINE, EO BIENN IS, CACHEMIRS in effen kleuren. WOLLEN POPEL1NE 110 cM. breed, f 3.50 per el. WOLLEN MOUSSEL1NES vanaf f 1.45 per el. VYELLA's. r S> HANDSCHOENEN in Ca-tor, Tricot &Wildleder. a\V Riolame prijs f 1.45. Gebreid© Heeren Handschoenen vanaf f 2.25. Wollen TriootHandschoenen vanaf f 1.85 y Wollen- en Fantasiesokken vanai 80 ot. p.p. Heeren Shawls in wol en zijde. Bretels, Sokkenhouders, Manchetknoopen, Dasspelden. Heeren Letter-zakdoeken. Heeren Jaeger Borstrokken en Pantalons vanaf 4 r 5. Beleefd aanbevelend, In alle soorten en. vormen. AANBEVELEND, Dinsdags te Purmerend, Donderdags te Schngen, Zaterdags te Alkmaar op de markt. Wederrerkoopers korting. ^'<r ^ee't no£ demi's» wlnierjiiBueii en col" i»«rt|»nkkoii te k e e r e n, re- pareeren en op te persen?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3