lissUukgens +:p =1 prima gedroogde PÜLP LANTENBDTER 1 *-■** x*\ JACOB BORSJES. ZljdaniT Hit do hand te koop. Ruim 3'|2 H.A groen- en bouwland handela «r in yeevoeder [AAM HEERLIJK VOORDEELIG miiiiiMiiiiimtuiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiHniiiiiiiiiimiiiiiiiiiHinmiiifi^ in Nederland zétö. Moeilijker dan dit is misschien nog wél de klemtoon. Het Maleisch heeft iets met Fransch igemeen. Een Franscbman leert dan ook over het algemen makkelijker Maleisch dan een Duitscher bv. Die overeenkomst be staat daarin, dat de klemtoon gelegd wordt op de laatste lettergreep van een woord. Be gint een- Maleisch sprekend kind Hollandsch te spreken dan legt hij ook den klemtoon op het laatste woord of de laatste lettergreep dus meestal verkeerd. Dan leert zoo'n kind sommige woorden nooit goed1 gebruiken. Het zal b.v. zeggen: Mialg ik mijn pop meebrengen naar bed Je moet een boek uit de kast brengen,, enz Dat komt, omdat in het Maleisch voor brengen, halen en nemen maar één woord is, ambil, zooals in die taal potong beteeken,t breken, scheuren, snijden, hakken, splitsen, knippen een hap, een brok, een. stuk, enz. Mén voelt het, hoe moeilijk dan het Hol landsch wordt. Moeilijk is het ook om zulka kinderen bepaalde uitdrukkingen, waarmee wij niet in het minst moeite hebben, bij te brengen. Dergelijke uitdrukkingen worden geheel verkeerd te pas gebracht of verknoeid. Men kan dan b.v. hooren: „Mijn verstand gaat naar boven", inplaats vandat gaat boven mijn verstand. „Ik steek de stoelen niet onder de banken", Een Hollandsch sprekende Chinees vertelde me eens van zijn broer, die een poging tot zelfmoord 'had gedaan. Hij zei: „Mijn broer Maast op een raap". (Hij blies zich voer zijn raap). Uit beleefdheid krijg je dan pijn in den buik om te verontschuldigen, dat je gezicht zich zoo krampachtig vertrekt. Als onderwijzer of examinator heeft men wel eens prettige ©ogenblikken hierdoor. Te Banjoemas was ik zeer bevriend met de resident. We hadden ons vast hombre partij- tie in de socitei't. Op een goeden dag liet ik de hoogste klasse zinnen maken over opgege- ven woorden Ik had neergeschreven niette, min. Men kan zich mijn pret voorstellen, toen ik 's avonds bij de correctie las: Onze hoofdonderwijzer is niet te min om met den resident te speten. Een ander gaf op losbandig en kreeg den zin: Mijn broek is losbandig. Vastbinden die bandjes natuurlijk! Voordeelden genoeg om te doen zien, dat Europeesche ouders verstandig doen zelf Hollandsch aan hun kroost te leeren en daar al in het eerste levensjaar mee te beginnen. A. v. W. Hij hield dus vel. Of anderen hem uit E:,d h GEMENGD NIEUWS. BESCHADIGING VAN DENNEN- BOSSCHEN. Onlangs werd op het bureau van het Staatsboschbeheer te Utrecht een bespreking Sehouden over de in dezen zomer plaats ge- ad hebbende beschadiging van d-ennenbos- schen in ons land door de gestreepte dennen rups (Panolis griseovariegata Goeze piniper- da Panz) en de eventueel ter bestrijding van de plaag te nemen maatregelen. Aan deze bespreking namen deel, behalve de Inspecteur van het Staatsboschbeheer, E. D van Dissel, de heeren W. H. de Beaufort, Houtvester te Baarn, J.«H. Jager Gerlings, Adjunct-Inspecteur van het Staatsboschbe heer, J. P. van Lonkhuyzen, Directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arn hem, J. Mulder, Houtvester van H. M. de Ko ningin, namens de heer G. E. H. Tutein Nolt- henius, Opperhoutvester van H. M. de Ko ningin te Apeldoorn, Dr. J. Th. Oudemans, President der Nederlandsche Entomologische Vereeniging en van de Vereeniging tot Be houd van Natuurmonumenten in Nederland, te Putten en Phrof. Dr. J. Ritzema Bos, Di recteur van het Instituut voor Phytopatholo- gie te Wageningen. Genoemdejieeren waren van meening, dat het in dezen zomer in zoo grooten getale voorkomen van de gestreepte dennenrups, veelal in gezelschp van de nonrups, hoogst waarschijnlijk een gevolg is van de in dit en in het voorafgaande jaar tengevolge van den drogen warmen voorzomer voor de ontwikke ling der pas uit het ei kcomen jonge teere rupsjes bijzonder gunstige weersgesteldheid. Op eenige plaatsen zijn proeven genomen om de plaag te bestrijden en wel door in de aangetaste bosschen varkens cn kippen los te laten loopen, die dan de poppen verslinden; verder door het omleggen van de strooisel- laag, waardoor veel poppen worden blootge legd, die op deze wijze gemakkelk een prooi worden van kraaien, spreeuwen en meezen, alsmede door met de daarin aanwezige pop pen-, Het bleek daarbij, dat deze maatregelen voor toepassing in het groot in den regel öf te kostbaar öf zeer moeilijk uitvoerbaar zijn, terwijl het verwijderen van het strooisel den bodem bovendien zeer verarmt. Voorts heb ben deze bestrijdingsmaatregelen liet be zwaar, dat met de poppen van den dennen- rups tevens die van haar vijanden (parasiet- vliegen en sluipwesten) te- gronde gaan. Andere wijzen van bestrijding dan door het vernietigen van de poppen komen voor de dcunenrups algemeen een herstel van verre weg de meeste beschadigde bosschcn, zich uitende door het groener worden der kronen tengevolge van het vormen van nieuwe naal den kon constateeren. Gcheele afsterving zelfs van de meest aan-gevrélen bosschen werd niet of slechts bij hoogc uitzondering verwacht. Men achtte het gewenscht uit hoofde van het groote belang zoowel voor dc eigenaren der aangetaste bosschen zelf, als ook voor de gemeenschap, om te waarschuwen tegen over ijlde velling van die bosschen, welke overi gens nog niet voor veiling in aanmerking comen, en men oordeelde het raadzaam daar in voorloopig een afwachtende houding aan te nemen. Men meende echter onder de aan dacht van b anghebbenden te moeten bren gen, dat het gewenscht is, in den komenden winter dc gestorven en stervende stammen dunningsgewijs, te vellen, ten einde een ach teruitgang van dc waarde van het hout, als mede een vermeerdering van de zich daarin ontwikkelde schorskever en snuiltoren te voorkomen. Voorts achtte men het gewenscht ter voor koming van een dcnnenscheerdcrplaag in de aangetaste bosschen vangboomen te leggen, waartoe einde Februari een 8 10-tal stam men per H. A. worden omgezaagd, die niet de takken eraan in het bosch moeten blijven liggen om als broedplaats voor de dennen- scheerder te dienen. Vóór 15 Mei of uitcr- 11c 1 Juni dienen deze boomen te worden ont daan van de schors, waarna deze, waarin zich de larven en peppen der kevers dan nog bevinden, behoort te worden verbrand. DE WARE HANDELSMAN IS iemand met een vast oog, sterke zenuwen, wél bespraakt en van goede manieren. Iemand met meuschenkennis, die zich on der de mcnschcn weet te bewegen. Iemand, die den kooper sneller doorziet, dan dat deze zich heeft kunnen of willen uit laten. Iemand, die zich stil houdt als er niets te zeggen valt cn ook wanneer de kooper iets te zeggen heeft. Iemand, die begrijpt dat de belangen van zijn klanten ook die van hem zijn. Iemand, die zijn woerd houdt, zichzelf ge lijk is hi zijn vrienden weet te bewaren. Iemand, die eerbied afdwingt, door respec tabel en eerbaar te zijn. Iemand, met zelfvertrouwen, zonder dit te veel te tooneu. Iemand, die door zijn personeel geacht en bemind wordt. (De Veehandel.) MUZIEK IN ALLES. Wii lezen in een der bladen „Bij geleg-mheid van het 30-jarig bestaan der Arnhemsche Melkvereeniging is namens een aantal personen uit Arnhem en andere plaatsen aan de orkestleden een bedrag van 2000 ter hand gesteld. Zoo'n mopje bij het rondbrengen der dure melk kan troostenr zijn. .Pis HMITTAN© Ktesing-swcg B W "Uarwtel in 2c I* »»ds Kincterwagms Spenljamwu, U'-da&tFiim IksMsw we/ Owk nnn buts re orrtèfwrtcn Aan hetzelfde adres te koop EEN KINDERWAGEN en een VOUWWA- GENTJE met leer, beide zoo goed als nieuw. Het zuiverste en het smakelijkste alter BIEREN is het beroemde TRAPPISTEN KLOOSTERBRAU. Ook per halve flcsch verkrijgbaar bij J. H. ALBERS, in den Bier kelder. H. H. Coiffeurs. Biedt zich aan een aan komend TWEEDE BEDIENDE, beginnende scheren en knippen. Brieven onder E. 203, bureau van dit blad. Gevraagd vóór gezin zonder kinderen ONGEMEUBILEERDE ZIT-SLAAPKAMER met gebruik van keuken. Br. onder'Z 198 bureau van dit blad. NIEUWE MEUBELWINKEL. SOLIEDE MEUBELEN. BERGERWEG IQ. VRIES en Co. BILLIJKE PRIJZEN. Een FLINK MEISJE voor de morgcnurefl 812 uur gevraagd. Loon 3 per week Geen wasch. Brieven no. B. 200, bureau van dit blad. TE KOOP een zoo goed als nieuw ZWART BONT. Doelenstraat 28. TE KOOP: Een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN. Te bevragen |pg)i? 27. TE KOOP in besten staat zijnde SIGARENVORMEN. Te bevragen Scharloo 10. Wegens vertrek TE KOOP DAMES- en HEERENRIJWIEL, met zoo goed als nieuwe banden enz., prijs 45 en 47.50, moet weg Laat 120. TE KOOP: 2c hands KASTEN, 6 Stoelen, een Vierkante Tafel en een ronde, eeri mooi Buffet, Keulccu- tafeltjcs en r-en 2 persoons houten Ledikant Adres W. TIMMERMAN, Kooltuin 9. TE KOOP:. REKSTOK met RINGEN en «TOUWEN en STEUNBALK, zoo goed als nieuw Adres TIMMER, St. Annastraat C 19. TE KOOP nieuwe MANTELS, en MAN- TELCOSTUMES. Te zien na 6 uur, Kennemcrstraatweg (voormalige tol.) TWEEDE HANDS SCHOENWERK. Eenige paren zeer beste HEEREN EN DA MESSCHOENEN voorhanden, enz. enz. Prij zen billijk. 40 KOPEREN TRAPROEDEN, lang 60 c.M. H SCHENAU, Landstraat 24. TE KOOP: een MOOIE VULKACHEL, merk Olymphia Adres: LAAT 66 Een CELLO te koop. A.dres, Clarissenbuurt 49. Een JUFFROUW vraagt ONGEM. ZIT- SLAAPKAMERIJE met stookgclcgcnhcid te huur. Brieven onder no. O 193 bur. van d't blad. TE KOOP: 4 Oude FRANSCHE SCHIL DERIJEN, 3 Electrische Lampjes, 1 Geel le deren Bokkentuig, 1 groot Tcekenboid, 1 Pe troleumkachel. Adres bureau van dit blad. TE KOOP EEN ZWA.RT BONTSTEL voor 20. KANAALKADE 45. Niet op Zondag. AFSLAG KLOMPEN. MANSKLOMPEN 82 cent. Adres LINDENLAAN 19. KINDERWAGEN TE KOOP. Te bevr. POSTKANTOOR St. Pancras. BOEKAANKONDIGING. DE GOUDVULKAAN, DOOR JULES VERNE. (Uitgave gebrs Kluitman, Alkmaar.) Een boek van Jules Vernc behoeft eigenlijk geen aanbeveling en wanneer wij meedeelen, dat het een nieuwe uitgave van Gcbr. Kluit man te Alkmaar, spreekt het van zelf, dat het boekwerk tot kt alk c-oderdeelen keurig verzorgd is. De Goudvulkaan is een spannend verhaal voor onze jongens. Een Amcrikaausche Oom laat zijn beide ne ven een claim (goud bevattend stuk grond) in Klondijke na en de neven besluiten daarna hun erfenis in oogenschouw te gaan nemen. Op boeiende wijze schildert de bekende schrijver vervolgens den gevaarvollen tocht van Montiéal naar het goudland cn vindt daarbij gelegenheid zijn lezers met alle bij zonderheden van land en vólk op de hoogte tc stelten. In gezelschap van een paar jonge vrou wen, die onder hun hoede den gevaarvollen tocht meemaken, bereiken de neven ten slotte hun nieuwe bezitting die terstond in exploi tatie gebracht wordt. Dan volgt de beschrijving van het goudgra versleven. die eindigt met het verhaal van een spannenden strijd tusschen dc werklieden van twee naast elkaar gelegen claims. Een aardbeving maakt een eind aan dien ^strijd maar doet tegelijkertijd de rijke goud velden in den vloed verdwijnen. Maar bij de daarop volgende zwerftochten wordt in dc zakken van een verongelukten jongen goudgraver een teekening gevonden waarop met een kruis de plaats van een goudvul'kaan is aangegeven. Het gezelschap trekt de binnenlanden in en vindt ac vulkaan die echter werkt ai zooveel gassen uitstoot dat men er niet in kan afda- len. Onder leiding van een der neven, die inge nieur is, graaft men vervolgens mijngangen en als dé expeditie overvallen wendt door ren groep gewapende bandieten de eigenaren en werklieden dor vroegere naastgelegen claim, die hun gevolgd zijn laat men de ijugangen springen. Het zeewa zeewater stort zich in de vulkaan en een geweldige uitbarsting doodt den hoofd man der bandietenbende door eeu wegge slingerd blok van het zuiverste goud Meer goud weet men niet tc bemachtige., maar op dc oude claim teruggekeerd blijkt de vulkanische uitbarsting deze weer op het droge gebracht te hebben En een der aan dc zorgen van de neven toevertrouwde dames die als verpleegster in een ziekenhuis was achtergebleven heeft in hun afwezigheid de leiding der exploitatie op zich genomen waarbij blijkt, dat de daim een bijzonder rij ken goudvoorraad herbergt. Het slot van de geschiedenis is dat de bei de schatrijk geworden neven met hun vrou welijke bcschcrmdingen trouwen, zoodat in het laatste hoofdstuk van twee gelukkige huwelijken verhaald kan worden. De Goudvulkaan is een spannend verhaal vol afwisseling van het begin tot het einde. Voor onze jongens oni van te watertan den DE ROODE PARADIJSVOGEL door J. HENDRIK VAN BALEN. (Uitgave gebrs. Kluitman, Alkmaar.) De Roode Paradijsvogel speelt weer in een heel andere omgeving en doet ons kennis ma ken met land en volk van Nieuw Guinea. De neef van eeu koopman op Ternate vraagt diens dochter ten huwelijk cn komt daarbij tot d-e ontdekking, dat de chef van een concurreerende handelsonderneming hem voor geweest is. Maar deze blijkt een allesbehalve vertrouw baar individu te zijn cn dat zijn aanzoek niet direct geweigerd is heeft hij tlleen te d.riken aan de omstandigheid, dat hij een schip be zit dat bij de volksstammen van Nieuw Gui nea handelsartikelen opkoopt, welke voor den vader van het begeerde meisje onontbeerlijk zijn. De neef besluit dan1 tot concurrentie en rust eveneens een schip uit om te 'trachten zelfstandig de benoodigde handelswaar aan te koo-pen. Men zal dan tevens trachten een broer van het meisje die als zendeling on der de wilden gegaan is maar niet terugkwam -• op te Sporen De chef van het concurreercnd handels huis besluit de onderneming te doen misluk ken, laat zijn schip eenige dagen vroeger ver trekken en geeft den Maleicr die daarover be vel voert, opdracht de wilde stammen over te halen de bemanning van het andere schip wanneer deze in hun macht komt, uit te moor den. Na tallooze avonturen, waarin de schrijver gelegenheid heeft alle bijzonderheden van iand en volk van Nieuw Guinea mede te dee- len. keert alles zich ten goede. Niet één maar twee gevangen zendelingen worden bevrijdt het schip van den slechten handelaar verbrandt op zee en de kapitein er van vindt bij een verraderlijken aanval den dood door eén kogel. Als het schip, rijk aan handelswaar en mét een in alle opzichten tevreden bemanning, terugkeert, verdwijnt de schurkachtige huwe- liikscandidaat cn volgt een gelukkige brui loft tusschen neef en nicht, waarna het al len die in het boek voorkomen in alle opzich ten goed gaat, niet het minst den Rooden Pa radijsvogel, den handigen en trouwen inboor ling, waarnaar het boek genoemd is en die er dan ook een groote rol in speelt. Evenals De Goudvulkaan" is ook „De Roode Paradijsvogel" door de goede zorgen der uitgevers in een fraai bandje gestoken en van teressante plaatjes voorzien. IdvorJf» tipu kan aanbieden uil voorrad a f 7 50 per zak, bij 50 zak 20 cent lager door M' r. J. Cl Roosenten tg. Dt. Kleinpenning, de kleine 'knappe arche oloog, een der lichten van de Leid'sche Uni versiteit, was een degelijk man, de slaaf van zijn plicht. De degelijkheid, waarmede hij zich op de studie toelegde, paste hij ook op zaken van het dagelij,ksche «leven toe. Kwa men er buitengewone voorvallen voor, dan nustte hij piet, voor hij met de grootste zorg vul-digheid een oplossing gevonden had'. Zulk een buitengewoon voorval', was het toen de heer Kleinpenning verliefd was en die toe stand 'kwam plotseling over hem in Roma la a sterna, in het eeuwige Rome, ais een aan val van koorts. Hij was verliefd oip een paar zwarte oogen en een mooi., halsje versierd met een collier van nagemaakte .parels. Wat Ikon hij er aan doen? Zulke oogen en zul'k een halsje ver geet men niet. En het akeligste van het ge val was, dat hij dén naam der bezitster dier schoonheden niet eens kende. Hij wi'st alleen, dat een gezette dame, oak met zwarte oogen en een mooie hals, maar met een zware -gou den ketting, inplaats van met- paarden ge tooid, haar moeder waa Voor het eerst had hij de dames op het Pinci-o -gezien, zittende op de betaalde stoelen bij den muziektempel in dé warme Novemberzon. Daar hij in gezelschap van andere Hollan ders was, durfde hij de dames niet vo'lgen, toen zij dé matinee verlieten, maar den vol genden dag stond hij alleen bij de .kiosk, doch zag niemand hoe hij otek uit'keék. Eerst vijf dagen later zag -hij moeder en dochter met een ouden officier in het Cirso rijden. Hij werd toen bijna waanzinnig van vreugde en wierp handig een boeket viooltjes in den schoot der bella, wat met een- dankbaren, stralenden bli'k aanvaard werd. Terwijl hij zoo in hoo-gere sferen verkeer de, werd hij plotseling gestoord -door zijn col lega Franss-en-, die hem achterop 'kwam en zich bij hem sluitende zqid-e: „Zoo, zoo, maak „je het hof aan de Romeinsebe -sohoonem? „Gorpo di Baceto, -dat moet ge niet doen ke- „rell Geloof miji, het zijn étalageartikelen, die „men alléén bewonderen mag uit de verte. „Onder mij woont een familie met twee „beelischoone sigmo-rina's. Daicht je dat Lk er „iets aan had? Neen man, altijd is de vader „er bij, of de moeder, of de huishoudster. En „probeert m-en nader te komen, dan1 wordt „men direct als vrijer beschouwd." „Trouw dan de m-oois-te van je «ignorinas" zeide Kleinpenning boos. „Ik trouwen" zeide de andere, „terwijl ik in Ho-lland verloofd ben1". „Niu", antwoordde Kleinpenning „in dat ge val gaan de Riomeinsche meisjes je oo'k niets aan", en meteen maakte hij dat hij weg kwam en verdween in de foule. De o-pkom-eude maan zag een wanhopende tusschen de ruines van het Kapi-ool. Geheel ontrukt aan zijn -studiën, da-oht hij maar steeds: „Zij of niemand". Hij besloot de zaak niet op te geven, doch haaf door te zetten met dezelfde Eriesche koppigheid, als waar mede hij zijn studies zoo glansrijk voltooid had. lachten deerde hem niet, Ofschoon de zaak moeielij'k was, wilde hij zegevieren. Einde lijk kwam hij zo-over, dat. -hij wist dat de moe der -de weduwe v.an een officier was. die nog twee zonen had, die zij naar een Ooll-egio ge zonden had, -doch'persoonlijk met de da mes in aanraking komen, scheen onmogelijk, hoewel in het land van Romeo -en Julia alles op dit gebied mogelijk moest zijn. Het toeval kwam hem te hulp. Na zijn laatste beizoe'k aan het Kapitool 'kreeg hij' keelpijn (het is ondoorzichtig zich daar des avonds op te houden) en, zijn medians DottOTO Pellini verklaarde zich 'bereid hem met d'e dames in kennis te brengen. Over de vuile marmeren trappen van een donker huurhuis betrad hij dén tempel der Godin. Zij heette Sylvia: welk een pracht van een naam Hij beminde haar niet als een nuch tere Fries maar als een Sieiliaan. Hij dacht niet meer aan Ho,Hand, niet meer aan zijn moeder en zijn zuster, ver in het Noor-den in het nette Fr-iesche -stadje, hij dacht niet meer aan zijn geleerdheid;-zijn hart gloeide voor Syllvia Van dichtbij was zij nog m-ooier dan -op straat met haar groote hoed en haar Oors-o- 'lachje. Daarentegen viel ma-ma -bij daglicht niet mee; -zij was bijna kolossaal en haar dia manten hadden.bij -dag niet -den glan-s van 's avonds. Eén dienstmeid schenen zij er niet op na te houden en als Mama van haar zonen sprak, zuchtte zij zwaar. Volgens Dr. Pellini was -de zeventien-jarige Sylvia zeer in trek, wat Kleinpenning met -schrik vernam. Bij bet*eerste bezoeik hield hij zijn nieuwe handschoenen aan, bij de tweede visite trok hij één handschoen uit en kreeg hij van de corpulente Mama een glaasje Marsala, zoo-dat de familiariteit -steeg. Toen hij voor de derde maal kwam, trok hij resoluut zijn bei-dé handschoenen uit en1 bewonderde Sylvia zijn zegelring hem vragende -of hij nohile, van adel was-. En toch, niettegenstaande de ver rukking wa'ajn hij verkeerde, vond hij in zijn hare de familie weinig degelijk: kunstbloe men in de vazen en stof op de -console onder •den -spiegel. Smaak hadden zij ook niet, want de kamer wais versierd met afschuwelijke oleografieën van Gayribaldi in een keesrood hemd en Victor Emanuel, dé vader des vader lands, v ügens Mevrouw, in een kakel-bont uniform en met onwaarschijnlijke snorren. Er moest een einde aan de zaak komen en in een hevige aanval van zijn kwaal' 'kocht Kleinpenning voor -de kleinigheid van 25 Lires een prachtig bouquet rozen en ging vaist besloten naar de donk-ere huurkazerne om Sylvia ten huwelijk te vragen. Mama liet hem binnen en het eerste wat hij zag in de salon, waar Garibaldi en Vittor.i-o Elmanuele hem aangrijnsden, was een leeg glas op' het marmeren tafeltje, waarschijnlijk door een vooraf411 >nden bezoeker leeggedronken. Het begon verdacht te worden, temeer omdat Mama het glaasje haastig wegnam en het op de console zette. Er was nog iemand -op Mar sala (getrakteerd! Hij gevoelde zi-ch beleedigd' en gegriefd. Inbu-sschen verscheen Sylvia niet. Miama mompelde iets van malaria maar op een toon, alsof zij zelf niet geloofde wat zij zeide. Br schoot -hem -du» niets an ders over dan h-een te gaan en -de dure bou quet op -de stoffige console achter te laten. Oip zijn "kamer teruggekeerd' is de Via del'la Üroce 'kreeg hij visioenen van het ouderlijke huis. Hij zag de zindelijke marmeren gan-g, de trap met de glimmende koperen roeden en de gewreven schoorsteenmantel in de voorkamer. Een listig plan kwam bij hem op. Had Sylvia, gelijk hij vermoedde, een ande ren galant, dan zoude hij dat kunnen ont dekken door bij zijn- eerstvolgend -bezoek een uiur vroeger te 'komen: hij kon dan weten waar hij aan toe was. Zo-o gezegd zoo gedaan. Op een dag in -de volgende week kwam hij reeds om -drie uur. Weer opende Mama de deur maar nu in een gevlekte huisjapon, zonder zware halsketting en met onopgemaakt haar. In -de salon wa ren de blinden gesloten en was het ij-skoud (in Rome heeft men 'binnenshuis meer 'be hoefte -aan een overjas dan buiten-). Onder duizend excurses wierp Mama dé bljnden -open, zo-odat de Vader des Vaderlands zicht baar werd. Daarop verdween zij om haar toilet te maken. Wat zag hij toen? W-eer een leeg glaasje op het tafeltje en oo'k een op de console. Hij schudde he thoofd en yroeg zich af: Zouden het so-ms mijn glaasjes zijn? Nu bekeek hij de bekertjes nauwkeurig door zijn lorgnet alsof hij een Gallische inantolhaak, een Ro-meinsche urn of een Egyptische pa pyrusrol' v-oor zich had. En wat zag hij Dat bei-de glaasjes in een rand van stof stonden, die dagen oud moest zijn. Het restantje wijn was met een witte 'ko-rat 'schimmel bedekt. Overal lag trouw-ens -stof. Stof en arm-oede kwamen Overal te voorschijn; in -de versleten naden dér overgordijnen en in de met muskus geparfumeerde kussens- van -de kanapé. Weer -kwam het ouderlijke huis hem voor den geest: de blanke vitrages, het mooie De venter tapijt. Hij hoorde de brijnaalden van zijn moeder tikken en de kanarie zin-gen bij het naai tafeltje van zijn zu-ster, terwijl bene den in de straat een piano-orgel1 d'e Marseil laise mishandelde en een kerel in zijn hemd mandarijnen te koop aanbood. Hem beving heimwee naar netheid, orde en zindelijkheid. Ineens ging de deur open en stond' Sylvia v-o-or hem met een prachtige hoed met veeren en bloemen en een boa over haar zeer laag uitgesneden 'blouse. Wat was zij m-o-oi en ko ket. Haat 'koortsaanval scheen geheel gewe ken. Zij praatte en lachte onophoudelijk en vroeg of Kleinpenning lust had met Miama en haar naar het Pinci-o te rijdenhet rij tuig was ai besteld. Zij moest dus weer ver toond worden. Was -o-ok zij een étalage-arti kel? Kleinp enning had een zwar en s tr ij d. Hij armen en hear mollige halsje te kussen, doch hij voorzag de ontnuchtering en voelde dat hij aan het 'leed, dat over hem komen kon, bezwijken zo-u. „Ik heb van daag geen tijd Signor ina" zei-de hij in zijn bes-te Itali- aansch. „Ik moet werken. Hebt u altijd tijd om uit te gaan „Sicuro, -sempre", was het antwoord, ter wijl hij zich in de spiegel bekeek. Hij had lust haar re vragen, waarom zij niet liever stof afnam -of de ochtendjapon van haar moeder uitwa-schte? maar hij heheersch- te zich. Eindelijk vroeg hij, op het tafeltje wijzende waarop het glaasje stond: „Wie was zoo ge lukkig v-oor mij uw gast te zijn? „Een kleine luitenant der B-ersagl-ieri", was het ant woord. „Hij dient -onder mijn oom en k-o-mt iedere-n dag ,maar ik mag hem niet, in het geheel niet?' Zij'loog d'us. De schimmel in het eene glas was 8 dagen oud en -het andere stond al 14 dagen op de stoffige'console. Nu werd het hem te veel. Tegen leugen en vuil heid- was hij niet bestand. „Daar gij uit rij den gaat Signorina" zeide hij, „zal ik u niet langer ophouden. Groet mevrouw Uw moe der van mij en mocht ik plotseling naar Clan- dat terug moeten, dan zal ik zoo vrij- zijn -schriftelijk van u afscheid te nemen." Als zinloos holde hij die vuile trappen af en be stormde het Kapit-ool om zijn verwaarloosde studiën te hervatten. Op het forum keken hem de triumfboog van S'eptimu-s S-e-verus en de Saturnust-empel met verwijtende blikken aan. Vandaag -ging hij naar het Borghese park. Toen bij daar evenwel de klanken van het concert op het Pin-cio- hoorde, nam hij de vlucht n"-- zijn stille kamer aan de Via della Cx-oce. Op -de Leeuwarder krant, hem door zijn moeder toegezonden, viel een groo te traan. Was het heimwee of Koopt u prima STRAATBEZEMS, BOR STELWERK, ZIJL VEGERS', dat spaart geld uit. Aan het bekende adres Hekelstr. C 10, P. W. N. NAP, Borstelmaker. ATTENTTE S.V.P. Hiermede beveelt ondergeteeken-de zich be leefd aan v-o-or HEIT LEVEREN VAN DINERS aan huis vanaf 1.-. Mej. de Wed. Ml. DIE WIT. Lindengra-c'ht 2. TE KOOP EXTRA MOOI ELZEN- PLANTSOEN, enz'. T. T. MEEDENDORP, boomkweeker, Scboorl. 1 mi koop. Te bevragen bij J. OU WELTJES, Driehuizen, Zuid- en Noordschermer. Zakken tnb^gi-ejM«n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6