Niemand likdoorns IIIS1L1I1E l\ lil I Bank ran Wlsselink. Déposito's Bericht. Jonden- I Vrildags yanlO toHir. SHtl-iSl!3SiStl£[)ÉISli8t 5 Prenten- l PURIÏ1ER. Hofplein No. 39. SUNLIGHT OP IEDER TABLET. LIJNKOEKBREKERS. Graanmolens. Krielprakkers. LKMAARSCHE BAflIC Donderdag voormlddags ;te Scliagen In „Cérès". Zaterdag te Hoorn. Je Keizerskroon", 'hl Pist J.P. I leu Concert iltÉii JiiÉKÉ" je, enz. 11. WORTELBOER, l). ..AöüE Dl MOKAaZ, AlKuiddf Sluiten LGYensYeiztskeiIngen en Lijfrenten. N.V. HERM'S COSTER ZOON, STHOOSjN ij deus. KOOKPOTTEN. Zuster ft. IS. y. SOESBERGEN. Pfima olfliiliG mmMi w«. leiboom m., sta®-, «- 3 5ü|o PandbrleYonè 10Q°|o COMPLETE iHyüeüietikbaiTk te Alkmasr. ïeordam 11 LEV-ERT ALS U SUNLIGHT fmlongatlfiii zal HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE. IJ J. COCK H. J. KQRIYIKKE. li. KKUTKR Az. II VERHRQNKENQBRD II. m«t rentev*Mvoedmg naar gelang van tijd. DEPOSITO'! -flfE DEPOSIT K. ACKEMA, Th v d. VOORT, ie Alkmaar Urn: den Haar OOIJEVUR en BOEKEN in ruime keuze, XT it do 'fc>XJ..£S Hnms t WINKEUER, DIE U .ANDERE ACT is EEN BEDRIEGER, Uw VIJAND EN ZIJN DEBIET ONWAARDIG. HU WEET DAT SUNLIGHT DE ABSOLUUT ZU1VERE.DE ALLERBESTE ZEEP IS,DIE ALTIJD HET VOORDEELIGST UITKOMT. LET DUS OP HET WOORD DIJK. j9LlisLm£t»,3r.' DIJK. SS& ALKMAAR CREDETEM HOFPLEIN HYPOTHEKEN CRED IET-HYPOTHEKEN BELEEMINCEM GELDEN a DEPOSITO SRWGELDEN ^3,6%/ Gevestigd te Bergen (N.-H.) Huize WILIHAR, Fussanweg. Prima ltoomboter h f 1,K0 per pond Edammerkaas 40 -|- f 2,75 per stuk m Zondagavond 7 uur, 51 c H q o n L, B!J levering van aiie soorten Piantsoen, O X, Aanleg van Nieuwesl iot No. 55. f'"11!"'" fcowssl,dt"' t,!' l n«i,rt mj!n!n(1L Yruchtboomef! id haifstara. struik- rozen. Sierii&estsrs. Coniferea. Laan-1 bomen en Lasgplantsoen. JAN DE VRIES, ChemicaliBnhandel. Alkmaar. Muziek-buroau Zilverstraat 4. GrossierP. A. JACQBSE, Alkmaar. L KCOÏvN ALKMAAR, Oudeamcht 297 HOORN, Dal 8. Verkrijgbaar De Directie MEUBILEERING. «- houden voortaan spreekuur Ritsevoort I Alkmaar. WIJ ZIJN AFGEVERS VAN: 0 De ganidbrleven gijn verkrijgbaar ten kan tor» van de Vennootschap en vardar bij alle commissionnairs in effecten. In den Boekhandel van de Voordan» C 9, Alkmaar. VATGROENTEN: Snijboo n'an en Spercieboonen (ei gen inmaak) en Zuurkool M. KATER. LA ND BOU W-WERKTUIGEN. Parlic. Ziett.n- «n Kraam vr.-verpleegster. PRIMA BELEGEN VERKRIJGBAAR bij Is ruim voorzien van JJkmaar. ZAADMARKT No. 8 (bij de vlotbrug). SCHEEPS- en MOLENZEILEN. Waterdichte DEKKLEEDEN. ZEILDOEK. LINNENS. JUTEDOEK. OLIEKLEED1NG. VLAGGEN enz. STAALDRAADTOUW. KETTINGEN. IJZEREN en HOUTEN TAKELBLOKKEN voor alle doeleinden. COCOS-, HENNEP-, SISAL- eu MANILLATOUW. KOE- en PAARDENDEKKEN. TEER. CARBOLINEUM LIJNOLIE. - - MACHINEOLIE. DEKKLEEDENSMEER. Waterdicht maken van Dekkleeden. Reparatie. Dekkleadon ie huur. Molenzeilen te huur. ONDERWIJS, broodstraat A 10 Teleioon Voor winkelier» «ngrosprljzon fil SCHOUTENS 1w A A T gratis genezen, doch de <>p- rt;« lile M iu-iiiiior ZhII kost slechts een" kleinigheid en geneest in zeer korten tijd likdoorns, wrattejn, steenpuis ten, negenoogcn, bloedvinnen, zweren, open beenen,zweren de borsten, baard-, ring- en dauww rui en al let lei wonden. Prija per bUsfO.OOen I 1 10. (Ho grooter bus hoe voor- deeliger In 't gebruik.) Vei ki ijybaar bij Apoth. en Dro gisten. tb en .-Agent J. C. 1>K V li I K S, YVln»um (Gr Te AlkniHM' fa. N1EROP SLOTHOUBER, 1 angestr., ANS1NQH MESMAN, Mag- dalenstr,, J. DE VRIES, Zaad- markt. De Alkmaarsch® Stoomsteen- houwerij Firma W. F. Stoel A Zoon levert alle eoorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. riNUBRIKTES In •mloop rutin Te ALKMAAR bij de toi in 'i kleinste dorpje bekend, door hare uitstekende eigen- ichappen en concurreer ende prijzen. T»ii«l-TVcli nlker, TamlarU, (met vallichte uitloting, f mei va'piicnte mooting, -» aa f PYpn jaarlHkM. beginnen IWI, 3 Uö 1 10 1 uil minstens4®/,y.h. ap31 Dec. Q JJ Q te veren uitstaand bedrag) efeÉSf cm probaat on onfeilbaar tnidckl zijn, te^en KOUDS EN HUM IN De LEDEMATEN spierpijn,fL-unudspk-jiVvricbbpijn, stijve hals spit mdennnjanfluKua. jichthooidpüu.oorpyu. uanijezicllkpfjn, kiespijn. Per koker 60ct. 5 kokers f 1,70. Verkrijgbaar bij Qpoth. en drogisten. mamKawT A.MIJNHARDT. .-■HARi-IACCUTISCIie VAfcölEK. ZEIST. WWIWnvv» HIJ ON1 VANGEN: SCHEERMESSEN Fr. Herder Abk.z. Prima kwaliteit met gat*.tie. OHMSTEDE V f V «I d&n nlfc-L gep**.r<i jeand» mei. Ievene>verzekerlncf REN- HET LEER HOUDT ZICH MAAR BEST MET EN DE GLANS IS PRACHTIG r REMBRANDT PLEIN 22. Telef. 8541 N. AMSTERDAM. 25 KanterM. I.imcU Vu Diners. O. Ch. DOON, prop. houdt zich beleefd aanbevelen voor INTERC. TELEF. 324. Prlniti kvr»IUelt«u. Lag« pr(|zen, Grvolc voorrnnl. li. W. fort A |»«r lleoeh en W. B Same® Madeira St. Jiilleu Medoc t M® i 1,55 f 1,0» 1 1,05 I 1,50 f 1,S0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7