E. Schermerhorn, Telefoon Inferc. No. 224, Alkmaar. Dankbetuiging. rnnnnmr ui Lli 'fïl nrTTTTT JU N.V. Sdieepyaartmaatscliappij „TRAJECTUM" N.V. v.h. J. WIGLAMA H SCHOONHOYEMlnZ^ ||||l!iii!l!l]j|||ll!||j!l h| llili -lancestraat PI PI ALKMAAR' miili llll ffilffi WPIIDII rrD meubileer- Yan Rosariums, Tuinen, Buiten plaatsen, Parken, Boomgaarden Alcinaria Cacaopoeder Hollandsche Crediet- en Effectenbank Condorzeep Condorzoep Nico van Vuure. llll I'll -ALKMAAR- Expeditie en Goederenvervoer.! SIIISJIsl© tdrieveia.. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. G»€». 1-11 1 3 pCt. Premie-Obligatiën f 10. aan de grooieklok Unie-briefjes A.J.v. VELZEN, SiJESmUIWEC BI. HE1UIII. KLUIZEN. Kuituur ILKIiAlK, UITTIK QUHQSP C 2 - 6. Tal. 151. K.G. f2,-, K.G. f 1,05, y,0 K.G. f 0,50. y, K G. f 3,- K.G. f 1,50 J. L SCHOELKR. PllEMLEÏREK KIN G 15 DECEMBER a.s. K. DE JONG, Koedijk; A. DEKKER, Egmond a. d. Hoef; J. STUIFBERGEN Wz., Castricum. G. MIJLIIÖFF, tusschen ALKMAAR (Doorbraak). SCUAGEN. Amerikaansclio I. E. C. Olie- en Eleetro-motoren, HOLLANDSCHE UORSCIIMACHINES. WANMOLENS cn MEELM0LENS. Onze ECKEKT Ploegen en Cnltiratoron AMERIKAANSCIIE PINTAND EGGEN. ECKERT ZAAI MACHINES, IV* - 2 metor Engelsclie Bicten- en Stroosnijdcrs. Proeflevering:. J IIREKD, kweekerijen, Schoor! (N.-II Ileerlijker poeder is tot op heden niet gefabriceerd. Ondergeteekende, J. L. SC1I0ELER, wonende te Amster dam, Rembrandplein 26, betuigt zijnen oprechten dank aan de Directie der Commanditaire Vennootschap Hol- landsche Crediet- en Effectenbank te Baarie- Nassau voor de spoedige uitbetaling van de Premie groot 130.000— zegge dertig duizend gulden gevallen d.d. 15 October 1919 op zijn Obligatie No. 13053 groot tien gulden, reden waarom hij bovengenoemde Vennoot, schap ten zeerste aanbeveelt. Amsterdam, 18 October 1919. - £5 De Bank verstrekt geldan tegen zakelijker! waar borg, verricht alle banktransacties en geeft uit Prijs eontsnt f 10.Op afbetaling 5 maanden f2.20 per maand. Zes trekkingeu 'sjuari. «eeu nietenI I. Zekere premie binnen vijf Jaar. II. Drie procent rento per jaar. III. Eigen geld. Bestal nog heden opdat U deelneemt aan deza trekking Ja grootste trekking van 't geheele jaar. W- ACTIEVE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD. 4 Moei Vredestijd Volgens moderne bouw- en veiligiieidseischen. Fabriek Magazijn Z AADMARKT 60 Hoofdkantoor: UTRECHT. ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM - HAARLEM - HILLEGOM BUSSUM UTRECHT ZEIST WOERDEN - ALPIIEN BOSKOOPBODEGRAVEN OUDEWATER GOUDA LEIDEN DEN HAAG DELFT SCHIEDAM ROTTERDAM. Alwaar eigen kantoren. KANTOORJIALKMAAR (voorheen J. DE LANGE C.J.zn.) waarvan de voorwaarden te haren kantore verkrijgbaar zijn BC LEVEREN UIT VOORRAAD: Prima materiaal. Garantie. enz. door Qtheel Nederland. Teekening en Begrooting bij opdracht van het werk gratis. 99 Verkrijgbaar bij Uwen leverancier in ronde bussen met blauw etiket: In vierkante bussen met bruin etiket: DEK COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP BA A HI.K-N ASS.l U l»(J Tilburg. Opgericht en bij Acte verleden ten overstaan van Notaris P. J. DOLK, Wijnstraat 101, Rotterdam. Verlies iiltgeMloten daar men mlntteiu terug ontvangt: Hoofdpremiën f 120 000.—f 48.000.—, f 30.000.-, f 72 000.-, f 60.000.-, f 30.000. Voorts verschillende premiën van f 4800. f 12 0. f 480.—, f 240.—, f 120. enz. Uitbetalingen volgens voorwaarden op prospectus en obllgatiën voorkomend, direct na de trekking. Trekkingscourant wordt geregeld <'rati» toegezonden. De premietrekkingen ge schieden in het openbaar door tusschenkomai van notaris. Inlichtingen en prospectussen alleen verkrijgbaar bli 't Hoofdkantoor, Bijkantoren en Ver tegenwoordigers. HOLJLAND8C.HK ckkdiet- en effectenbank, BiiHrle-NHaan.il b!J Tilburg, Inwisseling van alle fondsen. In doozen var» 5Öen90cenl bij Apoih.en Drogisien. geven de/elfde kans als de Staats loterij i/ao en Vin aandeelen a t Ji.fto en 1 7.of klassikaal ver krijgbaar bij N"!«ii wu.ioot 1>7. Trekking Ie kin* Z4 Nov. een 'z e ejr g e,z o c h t e huis houdzeep, omdat de kwaliteit in één woord „schitterend" was. Waarom zou het Neder- landschei,VoIk in niet eveneens gebruiken? Wat doet UT Bestel NV. Da Haas L Van Brar# Fabrikanten Apeldoarn. AANBEVELEND, ÜStGII. ii I I MPIIMIKIB vervoerbaar op 2 en 4 wielen. Billijken prijs van aanschaffing. Weinig onderhoud. Geringste verbruik. zijn prima afgewerkt en met pan tacrstaleu rlslera en acbnren. (verstelbaar) «Irle meter arbeidabreedle. ffl!i«iTEL4'NmcHT,NC ALCMARIA Cacao. 99 mal ïÉiili:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8