DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. N 377 MAANDAG Oliver ü.rtTi M lliti- SI ,J C v'. a e/ L Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. BUITENLANDSCH OVERZICHT. In Italië zit men nog altijd met het lastige d'Annunzio-vraagstuk. De groote Itahaansche redenaar, de man die zooveel er toe bijgedragen heeit dat Italië zich destijds in den oorlog heeft geworpen, blijft zijn vaderland, ook in vredestijd voor uiterst ingrijpende problemen stellen. Hij is de man, die, ten zeerste teleurge steld door de geringe vruchten der Italiaan sche overwinning, zich tegen de te Parijs ge nomen beslissingen heeft verzet en de bewon dering van alle Italiaansche annexionisten heeft getrokken door eenvoudig van het zoo zeer begeerde Fiume bezit te nemen. Italië zou niets liever zien dan dat het Fiume als belooning krecg en daarom is be grijpelijkerwijze een groot deel van het Itali aansche volk op de hand van den dichter- veroveraar. Trouwens ook de Italiaansche regeering is dit eigenlijk, maar zij-moet rekening houden met de te Parijs getroffen besluiten en vooral met het machtige Amerika, dat zich tot nu toe zeer sterk tegen de Italiaansche annexa tieplannen verzet heeft. Daardoor komt de regeering telkens weer met zich zelf in botsing en verkeert zij in een moeilijke positie. Maar d'Annunzio gaat inmiddels onge stoord voort met de volvoering van zijn plan nen. Niet alleen Fiume wil hij bezetten, maar het liefste zou hij zich van de geheele Dalmatische kust meester maken. Wij vermeldden kort geleden, dat d'Annun zio zich zonder verdere complimenten van de stad Zara meester gemaakt had. Maar nu komt ook van de andere zijde heftig verzet tegen d'Annunzio's plannen. Naar men aan de Times uit Rome meldt heeft de censuur een week lang de publicatie van d'Annunzio's avonturen in Zara onder drukt. Eerst Zaterdagmiddag heeft de Oiornale d'Italia een officieel communiqué uitgegeven waarin de regeering zegt alles te zullen doen wat in haar vermogen ligt om de uitvoering van de verdere plannen van d'Annunzio te verhinderen. Tevens wordt de houding van Tillo, den commandant van Zara, die d'An nunzio binnenhaalde, voor de regeering een zeer onaangename gewaarwording genoemd. De Oiornale d'Italia meent, dat de nieuwe onderneming nieuwe verbittering en achter docht zal verwekken bij de Geallieerden en dat juist op het oogenblik dat een oplossing van de Adriatische kwestie in uitzicht scheen te zijn. Tevens gelooft het blad, dat de socia listische beweging in het land door d'Annun zio's actie versterkt zal worden. Het nieuwe avontuur van d'Annunzio wordt thans unaniem door de pers en de openbare meening veroordeeld. De „Secoio" noemt het een misdadig avontuur en publi ceert een artikel, dat aldus eindigt: Deze Dalmatische expeditie is niet in het minst ge rechtvaardigd. Zij toont het gevaar van het militairisme, en bewijst het bestaan, eener organisatie, die tot doel heeft, haar wil door te drijven met gebruikmaking van de wape nen ontvangen voor de verdediging van het vaderland en niet, om het in aiscrediet te brengen. Wij moeten dit gevaar zonder uit stel uit den weg ruimen. De admiraals moe ten gehoorzamen, de militairen moeten zich onderwerpen aan de constitutioneele mach ten. De eenige wettige autoriteit is dit van het parlement en van de regeering. Het militai risme is een vijand van Italië en dient met kracht te worden onderdrukt, indien wij het gevaar van een burgeroorlog willen bezwe ren. Ook andere bladen veroordeelen alle den tocht van d'Annunzio in de scherpste be- Nazionale'r is het woordingen. De „Idea eenige Romeinsche blad, dat niet instemt met het algemeen koor van afkeuring. Het natio nalistische orgaan laat de hoofdzaak in het midden en betoogt, dat, na de verwerping van het vredesverdrag door den Amerikaanschen Senaat, Italië terug moet keeren tot het oude programma: het verdrag van Londen plus Fiume. De „Tribune" wijst dit voorstel met ver ontwaardiging van de hand en zegt: Het is voor Italië onmogelijk, terug te komen op de verzoenende voorstellen, welke het de Pa- rijsche conferentie heeft gedaan. STADSNIEUWS* INGEKOMEN GELDEN EN GOEDE REN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTEN- RIJK-HONGARIJE Van de leerlingen der openbare school en herhalingsschool te Schermerhom voor de W eener schoolkinderen 27,27, J. K. 3, K. te Heiloo 5, Mevr. T. 3, W. H 10, Meisjesschool van den heer Reiziger 103, v D. 1, te zamen 152,27. Verantwoord 344,51. In totaal ontvangen 496,78. Van NI NI. en; v. d. Z. te Bergen en C B. kleeren. HET KARENHUIS. Zaterdagmiddag verzamelden zich enkele belangstellenden m het Karcnhuis, uitgenoo- digd door het bestuur, om het huis voor het eerst zoo goed als klaar te bezichtigen. Wel zullen er nog enkele weken moeten overheen gaan voor het door de bewoners te betrekken zal zijn, daar sommige materialen als b.v. gasmeters vertraging in hum komst hebben ondervonden. De heer Lhoman had de goed heid ons rond te leiden en overal «ra duide lijke verklaring van te geven. 't Zijn wel prachtige gangen neen 't zijn vorstelijke gangen als voor een forsch paleis! Alleen zouden misschien paleisgangen van smetteloos marmer zdjin opgetrokken en hier zijn ze maar van steen, steenen vloeren, stee nen wanden, steenen verbindingsmuren, en fin wel minder besmettelijk, maar zachts even koud als 't vorstelijk marger zou zijn. Is het eigenlijk niet jammer zulk een enorme ruimte te gebruiken voor alléén deze gangen, de ves tibules, het trappenhuis? We geven dadelijk toe: mem heeft van die ruimte getracht iets zeer geriefelijks te maken, hier en daar zijn banken geplaatst en boven is een alleraardig ste nis gebouwd, waarin een flinke tafel en gemakkelijke banken zijn ingevoegd en die ongetwijfeld spoedig door de bewoners zal benut worden als réuni om bij hun afternoon tea een genoegelijke conversatie aan te knoo- pen. Ze zijn verder gebruikt, die gangen, voor berging van fietsen, voor zéér practische waschbakken en boven is nog 'n hok afgescho ten, waarin door een; koker net vuilnis gestort kan worden, ruime W. C.'s we meenen dat er 14 in het geheele gebouw plaaifls vonden, jmisschien vergeten wij nog wel iets bij deze haastige opsomming, maar een1 enorme ruimteverspilling lijken ons deze boulevards toch wel. Dit althans was onze eerste indruk en zij is niet weggenomen, ondanks het vele nuttige, dat wij zooeven noemden. Het gebouw heeft één verdieping, welke gelijkvormig is aan de indeeling gelijkvloers. Beiae schijven bevatten ieder 45 kamers (34 twee- en 11 éénpersoons woningen), verder is daarboven de zeer uitgestrekte zolder, waarvan1 een deel zal' worden verhuurd, en 't middenvak zal dienen voor berging, terwijl op dezen zolder ook nog zooveel afgeschoten latten hokken van 2 bij 3 M. ruimte vonden als er kamers in het huis zijn. Deze hokkm worden van hangsloten voorzien en zijn zeer fractisch voor het opbergen van overtollige loeren, wegzetten van koffers en dergelijke. Voor ae kachels is een aparte gemcenschap- kelijke ruimte gereserveerd. Nu wij het over die kachels hebben, moet het ons toch even van het hart hoe buitengemeen- wij het betreur ren, dat de bewoneis niet ontheven zijn van de stook-misère. Wat is 't jammer van deze in veel opzichten mooie instelling, dat zij de practische hygiënische centrale verwannings- radiatoren ontbeert. Het ontbreken van een kachel mag dan al de kamer wat aan huise lijkheid doen inboeten, o. i. weegt toch zeker het gemak en de zindelijkheid hier ruim schoots tegenop. Wat een getob met brand stof, wat een moeite van kolenscheppen, aan making, naloopen had kunnen voorkomen wordenWel zijn op het laatste moment vrij doeltreffende brandstoffenhokken bijgemaakt, iedér voor zich een afsluitbare ruimte, ber ging voor pl.m, 1 H.L. kolen, maar wij blij ven het heel jammer vinden, dat hierin niet beter is voorzien. ,Te hooge kosten", kregen wij tot bescheid, toen wij onze verwondering en spijt te kennen gaven. Maar waar wij van sommige zijden vernamen, dat déze geheele bouw toch al aan alle kanten geholpen had moeten worden, kwam de vraag in ons op, of de desbetreffende autoriteiten zich niet de ui terste moeite en inspanning hadden moeten getroosten om van rijk of gemeente öf des noods met particulieren steun deze zoo hoog noodzakelijke centrale verwarming tot stand te brengen Er is zooveel aan besteed, had den ze in 's hemelsnaam dan maar niet op nog iets meer gezien om de boel ten minste dan ook prima in orde te hebben. Dit wat verwarming betreft. Een gasspruit is in iede re kamer aanwezig voor koolcgas. Er is in den schoorsteen ruimte genoeg om een be hoorlijke gasplaat neer te zetten. Iedere ka mer is voorzien van electrisch licht; men dacht dat gas door de bewoners moest wor den betaald, terwijl het licht in de huur be grepen zou zijn. Definitief vastgesteld is dit alles echter nog niet. In de kamers zijn fon teinen aangebracht, flinke waschbakken, zoo dat waschtafels overbodig zijn. Buitenge woon aangenaam en practisch. Bovendien zijn op die gangen verscheidene grootere gootstecncn met waterleidingen te vinden, voor het ledigen van b.v. vuilwateremmers e d Op iedere étage vonden wij ook nog ruime wasahbolkken, waar de wasch gedaan kan wordende vrouwen rullen alleen warm water hebben mee te brengen. Om deze waschhokken, wier bestaan wij overigens ten zeerste apprceieeren, tot stand te brengen, werden ae badkamers opgeofferd of dit al of niet als een gemis moet worden aangere kend willen wij in 't midden laten. Op de gangen zijn verder lange rijen kasten voor berging van.huishoudgerei of provisie; iede re bewoner zal één kast alleen en één kast met zijn buurman samen bezitten, moge die gedeelde kast geen aanleiding geven1 tot v e rdeeldheid der bezitters, was onze ver zuchting! De twee-persoons woningen, bestaande uit woon-, eekamer-keuken, (er moet nl. in die kamer ook gekookt) en slaapkamer, bevatten een klein kastje in ae huiskamer en haken om goed op te hangen achter een gordijn in de slaapkamer. Deze laatste is ook voorzien van een 2-pensoons bed de éém-persoonskamer bezit een mooie ruime kast, wat een groo-: voordel is, ook in deze kamers staat een bed de menschen zullen echter vrij zijn, om zoo zij dit wenschen, hun eigen bed mee te bren gen. Eigen kachel is verplichtend. Men gaf ons te verstaan, dat er zooveel mogelijk vrijheid gegeven zal worden en zoo min mo gelijk regels". Een portier, wiens woning over de deur gelegen is en iets confortabeier is dan de overigen, zal hebben te zorgen voor de huissleutels van laat thuis-komenden, voor brieven, boodschappen, kortom alles wat des portiers is. Zóo meenen wij langzamerhand een tame lijk volledig beeld van het „Karenhuis" gege ven te hebben. Ons werd nog verteld, dat de gedachte het „Een tehuis voor ouden van da gen" -te noemen, nieltl is doorgegaan, maar den naam „Karenbuia" (immers naar de Scandinavische sichter van dergelijke tehui zen) te behouden, daar menschen van allerlei eeftijd zullen worden toegelaten. Een wei standsgrens voor het mogen bewonen dier earners is niet getrokken. En nu de conclusie: Van buiten kazerne achtig, daar alle kamers, ter wille van het op de zuidzij liggen, naar den binnenkant hun ramen hebben, van binnen mooie dingen, Hectische uitvoeringen naast minder geluk- rige, maar in dezen tijd van woningnood, wel nu, wij zouden het er willen probee- renl Temeer daar wij heusch al iets hoorden mompelen, van „'Naatje", die wel voor de niet het huishouden doende het diener zou willen1 bereiden! We gaan grootsteedsch wat zeggen we? buitenlandsch doen! N. J. ONZE NIEUWE BUROEMEESTER. Bij koninklijk besluit is met ingang van 1 Dec. eervol ontslag verleend aan den heer mr. W. C. Wendelaar als referendaris bij het Departement van Oorlog, in verband met zijne benoeming tot burgemeester van Alk maar. HULP AAN NOODLIJDENDE BUITENLANDSCHE KINDEREN. Zaterdagavond werd hier ter stede opge richt het Comité tot steun aan noodlijdend "Oostenrijk en Hongarije. Besloten werd om de helft der in te zamelden giften te besteden voor Oostenrijk, de helft voor Hongarije. Het bestuur werd samengesteld als volgt: de heer-Mr. K. A. Cohen Stuart, voorzitter, de heer A. v. d. Elburg, penningmeester en men. Jansen1, secretaresse. Het comité stelt zich voor met het bieden van hulp den meest mogelijken spoed te be trachten. PRIJZEN BEHAALD. Op.de 22e—23e Nov. gehouden Nat. Pluim vee-Konijnententoonstellen te Heemstede be haalde de heer G. j. Helleman, Noorderkade alhier den len en eereprijs en den 2en prijs met zijn blauwe Weeners. De heer J. L. Koot, Nieuwlandersingel ver wierf den len eere- en 3e prijs met zijn col lectie Vlaamsche Reuzen. BEVORDERING. De heer A. Over, oud-ambtenaar ter secre tarie van Alkmaar, thans adj. commies le klasse ter secretarie van Amersfoort, is met ingang van 1 Januari 1920 bevorderd tot commies, belast met de leiding der Algemee- ne Zaken en Volkshuisvesting ter secretarie dier gemeente. EINDUITSLAG KEGELWEDSTRIJD. Vrije Baan. le prijs de heer A. Köhlmann, 45, 43 hout 2e prijs de heer P. Hedkter, 45, 41 hout. 3e prijs de heer Jn. Boom. 44 hout. 4e prijs de heer O. J. O. Oenefaas, 42, 41, 41, 40, 40 hout. 5e prijs de heer D. Leujes, 42, 41 ,4 1, 40 40. 6e prijs de heer Verweij, 42, 41 hout. 7e prijs de heer Versteegh, 41, 41 40 hout. 8e prijs de heer C. de Beurs 41, 41 hout. 9e prijs de heer H. Hofmeester, 41, 40, 40 hout. 10e prijs de heer O. Harmsen, 41 40 hout. Hiermede is deze zeer goed geslaagde en geanimeerde wedstrijd afgeloopen. Op de vrije baan werd hevig gekampt en ws het anaital worpen 2434 maal 5 ballen. In de korpswedstrijd behaalde de heer J. R. Reijmer de consolatieprijs. De uitreiking der 32 in deze wedstrijden behaalde prijzen zal plaats hebben op een te houden feestavond in het lokaal „de Unie"' den 7en December a.s. ST. NICOLAAS-éTALAOE We namen een kijkje in de St. Nico laas étalage van de sigarenzaak van den heer Meijer, in de Langestraat. Deze étalage is in gericht achter den winkel, iets nieuws voor een dergelijke zaak in onze stad. Keurig gerangschikt staan de kistje en luxe doozen sigaren tusschen doosjes siga retten van alle soorten en kwaliteiten. De étalage is zeker wel waard er eens een kijkje te nemen. BESTEKSBEPALINOEN. Namens de samenwerkende bouwvakorga nisaties is het volgende adres aan den Raad verzonden Geven met verschuldigden eerbied te ken1 nen de ondergeteekenden optredende als voorzitter en secretaris der samenwerkende bouwvakorganisaties hier ter stede en do micilie kiezende ten huize van den 2en on- dergeteekende, le Landdwarsstraat 20, dat zij Uwen Raad verzoeken om ons een ant woord te geven op het adres, door ons Inge zonden November 1918 en bij een goedgun stige beschikking terugwerkende kracht te verleenen vanaf Mei 1919. Het adres gaat vergezeld van de volgende memorie van toelichting: Tot toelichting van het verzoek, door on dergeteekenden aan den Raad der gemeente Alkmaar gericht, veroorloven zij zich de oorzaak hiervan onder uwen aandacht te brengen: Door onze organisaties is in November 1918 een adres aan den raad gericht, waar van wij u hierbij een afschrift doen toeko men. De raad heeft toen in zijn daarop e. v. zitting besloten het adres te zenden naar B. en W. om bericht en raad. Voor zoover ons bekend is, hebben B. en W. hiervan nimmer kennis gegeven aan den Raad. Gevolg hiervan is. dat door de werklieden momenteel financieele schade wordt geleden, omdat die werken de bepalingen, voorga- schreven door de gemeente, in hare bestek ken hebben opgenomen, die in de raadszit ting van 28 Maart 1918 zijn vastgesteld en niet die bepalingen bevatten, die dit jaar plaatselijk tusschen werkgevers en werkne mers in de bouwvakken zijn ovëreengekomen. Was door B. en W. prae-advies uitge bracht en goedgunstig op ons adres beschikt, dan hadden de werklieden, op de door ons be doelde werken niet die financieele schade ondervonden zooals nu het geval is. Reden waarom adressanten uwen raad dan ook verzoeken om aan uw besluit terugwerkende kracht te verleenen. 't Welk doende Namens de samenwerkende bouwvakorganisaties, (w.g.) M. H. KEMPEN, Voorzitter, (w.g.) A. F. ZEEGERS, Secretaris. BEOROOTING VAN HET GEMEENTE- SLACHTHUIS, DIENST 1920. Die begrookibg van hert Gemeente-SlacM- aan mfet buis, dienst 1920, Wijst in onltva 58669.36 en in uitgaaf 68878.5' een nadeelig salldo van 10209.23. Daar de commissie voor de bel. tegen die ramingen geen bezwaar heeft, stelt zij voor,, de rechten vor het gebruik van het Gemeente-Slachthuis te veihioogen conform de gedjzigde verordening, deze verhoogim er ie doen in werking treden met ingang va Jlanuari 1920, en in verband daarmee de be grooting, dienst 1920, goed te keuren. VASTSTELLING VAN HET le SUPPLETOIR KOHIER DER HONDEN BELASTING, DIENST 1919. B. en W. bieden dien Raad- aan het le sup pletoir kohier dier hondenbelasting, dienst 1919, zooals dat, ingevolge artikel 10, 2e ali nea. der verordening op het heffen dier be lasting door hen is opgemaakt. Zijl stellen voor net vast te stellen tot een invorderbaar bedrag van 93 GARANTIE ÖE'LDLEENING HUIS HOUD- EN INDUSTRI E SCHOO L De Directeur der Rijkspostspaarbank maakt bezwaar aan het Bestuur der Alk- maarsche Huishoud- en Industrieschool een gddleening te verstrekken van 20000, ten zij het raadsbesluit van 7 October 1919 no. 12, waarbij rente en aflossing dezer leening werden gegarandeerd, worde gewijzigd in den zin als hieronder is aangegeven. Naar de meening van B. en W. bestaat hiertegen geen bezwaar, weshalve zij voorstel len te besluiten aan het bestuur der Alkmaarsche Huis houd- en Indluslürieschool, naar aanleiding van zijn adres dd, 23 September LI.; onder intrekking van het desbetreffende raadsbe sluit van 7 October 1.1. No. 12, te berichten, dat de gemeente Alkmaar onvoorwaardelijk en rechtstreeks de rente en aflossing garan deert van de door genoemd bestuur aan te gane geldleeniing, groot 20000, te sluiten bij de Rijkspostspaarbank, met dien verstan de, dat van den datum af, waarop bedoelde garantie wettelijk dloor het Rijk wordt over genomen, de gemeente Alkmaar zich van de ze verplichting ontslagen beschouwt. UITBREIDING PERSONEEL TER OONTRÖLE DER GEMEENTE BELASTINGEN. Naar aanleiding van een1 adres ddi. 20 Oct. van dien gemeente-eoeitroleur merken B. enl W. op Ofschoon de werkzaamheden1, in bovenbe doeld schrijven aangeduid, allé onmisken baar behooren tot d!ie welke ter secretarie (of aan eene afdeelieg ter secretarie) behooren te worden 'verricht enl het dus logisch zou zijn het secretarie-personeel daarvoor uit te brei den, bestaat daartegen eenig bezwaar, nu door Uwe Vergadering is uitgemaakt, dat de controleur zelfstandig, d.w.z buiten het ver band van de gemeente-secretarie, zal werk zaarn zijln. Dat zoo zijnde achten wij het juister ook die ambtenaren onder hem werk 7s\am) niet meer ate secretarie-ambtenaren te beschouwen. Aangezien, wij ons met de wenschelijkheid tot uitbreiding van1 het personeel aan ae ar- cWliing Controle geheel kunnen vereenigen:, wenschen wij dus te worden, gemachtigd 'tot aanigteliliinigi van een ambtenaar als bovenbe doeld over te gaan 'Daar het uwe bedoeling niet kan zijn het benoemingsrecht ook van dezen ambtemaar aan ons College te onttrekken hebben wij de eer U voor te stellen te besluiten: art. 1 van de Verordening op het benoemen en ontslaan van sommige gemeente-ambtena ren1 en bedienden, in dier voege aan te vullen,, dat het benoemen, en ontslaan van de ambte naren aan de afdieelimg Oontréle aan de Bur gemeester en Wethouders wordt opgedragen, CREDIET VOOR UITBREIDING OPEN BARE LEESZAAL EN,BOEKERIJ, VER PLAATSING LOCALITEtT VOOR „KIN DERVOEDING" EN VAN DE GEMEEN TELIJKE ARBEIDSBEURS In verband met de noodzakelijk gebleken uitbreiding van de lokaliteit, in gebruik afge staan ten behoeve van de Openbare Leöess*! en boekerij in deze gemeente, heeft het bestuur dezer instelling als hars mceracg doen ken nen, dat de bedoelde uiibreLding kan worden gevonden door de beschikbaarstelling van de z.g. metselaarswerkplaats, behooremde bij die voormalige ambachtsschool aan de Doelen- straat, gelegen achter de Openbare Leeszaal Deze lokaliteit zou dan voor het beoogde doe' in orde behooren te worden gemaakt. Zij wordt thans tijdelijk gebezigd voor de ver strekking van voedsel aan schoolkinderen, zoodat voor de Vereenging p Kindervoeding", eene andere lokaliteit beschikbaar behoort te worden gesteld. Hiervoor sou, naar ds mee ning van B. en W., zijn te benutt® ds voor matige smederij in de ambachtsschool, mits daaraan eenige zeer noodzakelijke varbefaarin gen worden aangebracht Het verdient aanbeveling tegelijkertijd een toegangsportaal te doen maken, met trap voor de daarboven gelegen verdieping, waardoor de gelegenheid wordt -x-hkregen de 'wjab kalen te benutten voor de Gemeentelijke Ar beidsbeurs, welke tot heden, tijdelijk en onvol doende, is gehuisvest in het perceel Laat hoek Ridderstraat, tot 1 Januari 1921 gehuurd van de N .V. „Alkmaarsche Manufacturen- handel Vroom en Drasmamn" alhier, voor 884 per jaar. Gepoogd zal dan moeten worden öf deze huur eerder te doen eindigen, öf vergunning te verkrijgen het perceel m onderhuur af te staan. De kosten van bovenbedoelde werken wor den door den Directeur der gemeentewerker geraamd als volgt: 5- uitbreiding Openbare Leeszaal 900; 2o. het maken van een directen toegang tos het lokaal bestemd voor „Kindervoedingen de inrichting van de daarboven gelegen loka liteit tot gemeentelijke Arbeddsbeuxs 3300. Oonder mededeeling dat de Commissie van 1 rijstand voor de publieke werken zich met het Kjvenstaande kan vereenigen, stellen B. en W voor te besluiten aan Burgemeester en Wet- ïouders een crediet te verleenen van 900 en 3300 voor bedoelde werkzaamheden. KAASMARKT, raadsbesluit van 5 September 1918, werd aan het korps kaasdragers, voor het aar 1918, voor het klaarzetten van planken, lakken, wagens enz. en voor het opbergen daarvan), alsmede voor hunne overige aan.1 de mark t voorkomende werkzaamheden, eene vergoeding toegekend van 200. Den 3tn Maart j.1. wendde de kaasdra gersvereeniging „Door eendracht verbete ring'' zich tot den Raad met het verzoek vooi het jaar 1919 bij vernieuwing eeoc. gelifte vergoeding toe te kennen. In de raadsverg,, denng van 21 Juni d.av werd, na ingewon nen advies van de Marktcommissie, besloten aan adressanten te berichten, dat haar vei zoek voorshands niet kon worden ingewilligd, doch dat het, des noodig geacht, in het na jaar kon worden herhaald. Dat herhaald verzoek is thans bij ons Col lege ingekomen en tte Marictcommissde, op nieuw daaromtrent gehoord, heeft bij schrij ven van 31 October 1.1. medegedeled dat het verzoek haar alleszins billijk voorkomt, uit overweging dat de aanvoer van kaas aan de markt dit jaar, tot heden, nog ruim 200000 K G. minder bedroeg dan in 1918 en dat het verzoek, in verband daarmede dient te wor den ingewilligd. B. en W. nebben geen bezwaar om ook over het jaar 1919 eene vergoeding te geven, doch wenschen uitdrukkelijk te doen uitkomen, dat deze uitkeering moet worden beschouwd als een uitzonderingsmaatregel, welke voor het vervolg geen aanspraken medebrengt. Zij stellen mitsdien voor te besluitenaan het korps kaasdragers, bij wijze van uitzonde ring, voor het klaarzetten van planken, bak ken, wagens enz. en het opbergen daarvan,j alsmede voor zijne overige aan de markt voorkomende werkzaamheden, voor het jaar 1919 uit de gemeentekas eene vergoeding toe te kenmien van 200 BOUWREKENING VAN DE ELECTR1- FICATIE EN DE VRIESINRICHTING VAN HET OEMEENTESLACHTHUIS Den Raad wordt aangeboden de bouwre- kening betreffende de electrificatie van het bedrijf en het ombouwen der koelinrichting in een vriesinrichting van het gemeente-slacht huis. Blijkens deze gespecificeerde opgave heb ben dfe totaolkosten bedragen 44517.29 waarvan volgens nauwkeurige splitsing moe ten worden gebracht ten laste van de elec trificatie 18670.1314, van den ombouw 23904.12, en als voorgeschoten bedrijfs kosten 1943.04. Daar de uitgaven behoorlijk door kwitan- tiën zijn gestaafd, stelt de commissie voor de belastingzaken voor de bouwrekening goed te keuren tot een totaal bedrag van 44517.29", waarvan 17675.79 vergoed is door het Rijk en voor de rest een leening is gesloten van 27000.—. SUPPLETOIRE BEGROOTING VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR, DIENST 1919. Bij 8uppletoire begrooting van het Burg Armbestuur, dienst 1919, worden de uitgaven -verhoogd met 900.en wel de post „be deeling in geld" met 8000.en „besteding in gestichten" met f 1000. Tegenover deze uitgaven zijn in ontvang te boeken 500.„onzekere inkomsten' daar dit bedrag vermoedelijk meer zal wor den ontvangen aan restitutiën. Het verschil ad f 8500 zal gevonden moeten worden Qit nurmof u2 >l*den ALKMAARSCHE Hoofdredacteur! T|. N. ADEMA. «J4 JifOVEMBEE Directeur: G. H KRAK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1