DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De nood in Oostenrljk-Honplie. DE GELDEfTs Leder Dmnestasclijes. Portemonnales. Sigarenkokers, Porteteullles, Seheoitassska Ouilegracht H 231. N 18V DINSDAG 25 NOVEMBER Tevens ruime voorraad prima Zeemleder. twintiu^t* ,j .,4n Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N V Boek* en Handelsdrukkerij v/h. Harms Coster ft Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactie Nr. 33. Sadgenootani oni gij buiten deze gemeente, die dit lezen, zult, tot u allen wenden wij: ons met het dringende verzoek ons te helpen in ons pogen om het lijden van een miljoe nen-volk in het hartje van Europa te verzach ten De wreedste en afschuwelijkste aller oorlo gen is geëindigd, de vredesverdragen zijn ge- teekend, maar, na de jaren van overmatige Inspanning, na het voldoen aam de zware voorwaarden van het vredestractaat, verkeert het verslagen Oostenrijk-Hongarije in een staat van algeheel© machteloosheid en uitput ting. De fabrieken kunnen door gebrek aan brandstof niet meer ppoduceren, heb aantal werkloozen neemt met den dag toe, het spook van den honger heeft zijn intrede gedaan en grijpt zijn slachtoffers dagelijks bij duizenden en1 diuizenidieni. Gij allen, die voor u zeiven de gevolgen van den grooten oorlog slechts indirect en in zwakkere mate gewaar wordt, gij allen, die nog goed gevoed en gekleed rijt, uwe kinde ren nog koesteren en verzorgen kunt, west gij wel hoe nameloos er geleden wordt door een volk van millioenen, dat door gebrek aan bet allernoodzakelijkste ten onder dreigt te gaan? weet gij wel, dat de wereldstad, het nog vóór weinig jaren op het gebied van kunsten en wetenschappen zoo hoog staande Weenen, nu onder een dicht sneeuwtapijt bedolven ligt en dat niet minder dan 80 pet. der bevolking geen brokje steenkool en geen stukje hout in huis heeft? Weet ;giij wel dat de koude er des winters meer dan 10 graden onder het vriespunt is en dat men dien winter ingaat zonder voed sel, zonder beschutting, zonder geneesmidde len. dat ziekten in allerlei vorm er snel toene men en het sterftecijfer voor alle leeftijden reeds met 55 procent is gestegen? Zoo daalt net moraliteitsbewustzijn van alle lagen der bevolking en een twintigdui zendtal uitgemergelde kinderen dwalen bede lend door de straten van Woenen. Maar de groote massa van het volk gaat een langzamen maar zekeren dood tegemoet door gebrek aan het allernoodzakelijkste. Het rantsoen der bevolking is, volgens de laatste berichten uit Weenen, gedaald tot een ha'f pond meel, anderhalf ons vet en ander- ha'f kilogram brood per hoofd en per week en één ons vleesch om de acht weken. Dit» voedsel is van de minste kwaliteit, vermengd met velerlei afval van oncontroleerbare zelf standigheid en deze burgerrantsoenen moe ten voor het grootste gedeelte nog uit het buitenland komen. Door den oorlog en het vredesverdrag is de veestape' geruïneerd en melk kan alleen in zeer geringe mate voor kinderen beneden twee iaar beschikbaar gesteld worden De priizen van alle levensmiddelen zijn fa belachtig hoog en voor millioenen air* te be talen Steeds n "ponder wordt het gebrek, het -raan dat Italië naar Oostenrijk zou zenden, word' door de Entente ingehouden, de drin gende smeekbeden om hulp van staatskanse lier Renner aan den Oppersten Raad te Pa- 7<bi tot dusverre onverhoord gebleven. 7-o (raat M vo'k den hongerdood tege- en ch zwaWen sterven het eerst De i geboren kinderen sterven aan voedselge brek en koude, zelfs in de klinieken, waar doktoren en verpleegsters door gebrek aan brandstof en geneesmiddelen geen hulp meer kennen bicden. Mogen wij die in zoo oneindig veel betere conditie vcrkecren dat alles lijdelijk aanz'ien? Wij hebben in.de oorlogsjaren onze beur zen en onze huizen opengesteld voor de van alles beroofden vluchtelingen die onze gast- vrijheid inriepen. Wij hebben niet gevraagd naar nationaliteit of godsdienst, wij hebben begrepen, dat on- gelukkigen en lijdenden onze dringende steun noodig hadden en wij hebben die hulp met graagte geboden. Mogen wij nu lijdelijk toezien, terwijl daar een volk als het beklagenswaardigste slachtoffer van den wereldoorlog den hon gerdood sterft? Wij weten, dat wij niet allen kunnen hel pen, maar moeten wij niet steunen zoo veel en zoo krachtig als in ons vermogen is, op dat wij ons nimmer verwijten kunnen, dat wij bijl deze onoverzienbaren ramp te kort zijn geschoten aan medelijden en offervaar digheid Wij kennen de macht van het kleine, wij weten hoe vele kleine gaven te zamen één be- 'angrijk bedrag voor hulpverleening vormen, hoe vele kleine pakken van kleedingstukken en levensmiddelen te zamen een kostbare schaf voor een groot deel der yan alles be roofde bevolking zullen rijn. En daarom komen wij tot u met de bede om te helpen. Daarom komen wij tot u met het dringende verzoek, alles wait gij missen kunt, aan geld, aan kleeding en voedsel, ons af te staan, ter wille van hen wier honger wij willen Btillen, wier lijden wij willen verzachten. Gij allen, die nog voedsel en kleeding hebt, gij allen die uwe kinderen en uwe zieken nog geven kunt wat zij noodig hebben, bedenkt, dat juist het feit, dat wij buiten den wereld oorlog bleven, ons meer dan anderen de plicht oplegt, deze ongelukkige naar onze oeste krachten te helpen Helpt made daee mannen vrouwen m, kin deren, ému anatervoede m aan k«ude sterven- den te redden. Laten wij nogmaals toonen, dat wij Hol landers wel degelijk het enthousiasme kennen wanneer het gaat om zwakken en lijdenden naar onze beste krachten te verzorgen. Het comité, dat zich hier ter stede ge vormd heeft, zal elke gave, aan geld, kleeding en voedsel, hoe klein ook, met dankbaarheid aanvaarden. Het zal alles zoo eerlijk mogelijk over beide uitgeputte landen verdeelen en het zal nader overwegen of een deel der ingekomen bedragen niet onmiddellijk aan de in onze omgeying op te nemen verzwakte Oostenrijk- sche of Hongaarsche kleinen ten goede zal kunnen komen. Zendt Uwe gelden, hoe gering het bedrag dat gij missen kunt ook zijn moge aan den penningmeester, den heer A. v. d. El- berg, directeur Hoonnsche Crediet en Effec- tenbank Oudegracht 297 of desgewenscht aani ieder der cimité-ileden en wat gij: in, natu- ragevan wilt aan de pakhuizen die de heeren Oly en Pels zoo hulpvaardig mogelijk te on zer beschikking gesteld hebben. Bedenkt dat door ons gezamenlijk optreden vele ongelukkigen gevoed en gekleed kunnen worden, dat wij nog zwakke en uitgeteerde kleinen daarom in het leven kunnen- houden. Wij weten het dat ons beroep niet te ver geefs zal zijn, dat gij ons helpen zult, spoedig en naar uw beste krachten om dit uitgeputte volk van den hongerdood te redden. Helpt ons dan. Helpt ons zooveel gij kunt, maar bovenal helpt ons spoedig. Het comité te Alkmaar tot leniging van den nood in het gebrek lijdend Oos tenrijk-Hongarije. Mr. K. A. Cohen Stuart, voorzitter. Mej. Nan Jansen, secretaresse. A. v. d. Elburg, penningmeester. Tj.'Adema. ioh. D. Appel. levr. Wed. L. BrunnerBrouwer. T. Boekholt. Mej. J. M. Cohen Stuart. Mevr. M. ConijnSchröder. Dr. A. M. Conijn. Mevr. van DeventerVendorff. Mevr. W. Van HouweningeSchultz van Haegen. Mevr. KoolSchmidt. Mr. A. M. de Lange. P. A. de Lange. Mr. A. M. Ledeboer. B. W. G. Lienesch. Mr. M. Moens. Dr. A. P. F. J. Noorduyn. K. Oly Ezn. Mej. M. A. Oort. H. Oushoonn. J. Pels. Mr. A. Prins. R. H. Reeling Brouwer. C. J. Reiziger. F. H. Ringers Jr. Mr. A. H. M. Servatiua. Mr. D. Sluis. G. Snellen. W. G. Visser Dr. W. J. Widherink. Andere bladen worden verzocht dit artikel over te nemen. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Nadat wij in vele landen de dag van her denking der dood-en hebben bijgewoond, is ook in Berlijn met bijzondere plechtigheid deze dag van 24 November gevierd. In de kerken lazen de voorgangers de namen der gevallenen uit hun gemeenten en richtten woorden van deelneming tot de betrekkingen Op een dezer bijeenkomsten was ook Presi dent Ebert aanwezig, die een rede hield, waarin hij Staatssteun toezegde aan weduwen en weezen. De onafhankelijke socialisten hielden te Berlijn 60 vergaderingen, die in hoofdzaak een kalm verloop hadden. Volgens de „Pol Pari, Nachr." is gehoor gegeven aan het verzoek van Horsing om den staat van beleg in Opper-Silezië op te heffen. Daarmede is ook de beweegreden voor Hor sing's ontslagaanvrage vervallen. De opheffing van den staat van beleg in 't overige gedeelte des rijks zal nu ook wel niet lang meer op zich laten wachten. Men zegt, dat in den loop dezer week de eindbeslissing verwacht kan worden. Naar uit New-York wordt gemeld heeft de steenkolencrisis thans een stadium bereikt, waardoor de regeering genoodzaakt wordt, ernstig de noodzakelijkheid van de overne ming der mijnen odcr het oog te zien. Er is vandaag verklaard, dat, tenzij men morgen op de conferentie te Washington tusschen de mijneingenaars en de arbeiders tot een oplos- sing komt, de regeering Dinsdag haar voor nemen z$l te kennen geven om de mijnen over te nemen teneinde het publiek recht te doen wedervaren. De mijnwerkersstaking zal spoedig geëin digd rijn; men heeft een schikking gevon den van 31 pet. loonsverhooging voor de ar beiders boven den grond en 27 pet. voor de delvers. In Parijs is men weer eens aan het onder handelen over de onderteekening van het vree- desprotocol. Begrijpelijkerwijs rijn de Duit- schers huiverig zich te verbinden tot al deze nieuwe zware voorwaarden en maken er geen haast mede. Een deel van Frankrijk"» publiek Schijnt er zich echter mee te troosten dat men in de 200.000 Duitsche gevangenen althans een middel heeft om Duitschland tot toke ning van het protocol te dwingen? De koning van België heeft gistermiddag een lang onderhoud gehad met Delacroin, den minister-president, dien hij belast heeft met de vorming van een kabinet. Delacroix heeft 's avonds een eerste-onderhoud gehad met Jaspar. den minister voor economische aangelegenheden Men verwacht, dat deze rijn portefeuille zal behouden en dat ook ba ron Ruzette aan het hoofd van het departe ment van landbouw zal blijven. Delacroix zou gisteren Poullet, den Kamervoorzitter, ontvangen en Dcstrée, den afgevaardigde van Charleroi. Er is sprake van, dezen voor de portefeuille van wetenschap en kunst De bolsjewistische buitengewone gezant Litwinow kwam uit Reval in Kopenhagen op een Engelsch oorlogsschip aan De onder- hndelingen met de Engelsche commissie zul len Dinsdg aanvangen. In beurskringen te Kopenhagen gaat het gerucht, dat Litwinow door de Sovietregeering van belangrijke £i- nantieel-politicke volmachten is voorzien. Dat ook van Engelsche zijde over de kwestie der gevangénen belangrijke onderhandelingen te Kopenhagen verwacht worden, blijkt daaruit, dat de belangrijkste Londensche bladen par ticuliere berichtgevers daarheen hebben ge zonden. BUITENLAND. MELKLEVERINGEN AAN DUITSCH LAND. De melkerijen op het Deensche eiland Ful- sten sloten een verdrag met de Duitsche regeering, volgens hetwelk dagelijks omtrent 30.000 K.G. melk aan Berlijn zullen worden geleverd. MUNTCIRCULATIE. Om in het gebrek aan kleingeld te voor zien, zullen in Duitschland 60 millioen mark in stukken van 50 pf. uit aluminium, 10 mil lioen mark in stukken van 10 pf. uit zink en 3 millioen mark in stukken van 5 pf. uit ijzer gemuit worden. DE PRINS VAN WALES WEER HUISTOE. Gisteren was het de laatste dag van het be zoek van den Prins van Wales aan de Ver- eenigde Staten, waar hij gedurende een ver blijf van 12 dagen de harten van de Ameri- kaansche bevolking voor zich heeft gewon nen. Op den vooravond van zijn vertrek naar Engeland zal te zijner eer een diner te Hali fax worden gegeven, vanwaar hij zich zal inschepen. De prins heeft veertien dagen in Amerika en Canada vertoefd, en in dien tijd 1500 mijl gereisd. MAATREGELEN VAN DE IERSCHE REGEERING. De „Times" verneemt uit Dublin, dat ver leden Zaterdagavond van Dublin Castle een aankondiging is gedaan, dat de Iersche re geering van plan is, drastische maatregelen te nemen ten opzichte van de politieke mis drijven, welke kennisgeving waarschijnlijk als een uitdaging zal worden opgevat door de Sinn Feiners. Volgens deze aankondiging heeft de regeering besloten, dat in het vervolg geen faciliteiten, hoe dan ook, zullen worden verleend aan hen, die gevangen genomen zijn voor misdrijven, waarvan zij aangeklaagd zijn volgens de geschreven wet of summier veroordeeld zijn volgens het gewoonterecht of volgens eenige wet, uitgezonderd de Realm Act, terwijl het er niet toe doet, door welke rechtbank zulke gevangenen zijn ver hoord of volgens welke wet zij in staat van beschuldiging zijn gesteld. Verder is besloten, dat, mochten al eenige faciliteiten zijn'verleend, deze allen zullen afhangen van het goed gedrag van de gevan genen en terstond teruggenomen zullen wor den bij slecht gedrag van dezen. Verder is ook aangekondigd, dat gevangenen die tot een hongerstaking overgaan, onder geen om standigheden uit de gevangenis zullen wor den vrijgelaten. Van morgen af aan zal iedere gevangene, die tegen de bepalingen van deze kennisgeving in, overgaat tot een hongerstaking, verondersteld worden bekend te zijn met de gevolgen er van. Indien eenige gevangene volhardt in zijn houding en wei gert bet voedsel en de levensmiddelen, wel ke hem vanwege de gevangenisautoriteiten worden verschaft, zal hij alleen verantwoor delijk zijn. BOLSJEWISTISCHE IDYLLEN. De Engelsche bladen bevatten voortdurend mededeelingen van uit Rusland teruggekeerde reizigers, die van de wantoestanden onder het bolsjewistisch beheer verhalen. In de „Times" vertelt gravin O'Brien de Lacy van het schrikbewind, dat de bolsjewiki in R'ga hebben uitgeoefend. Behalve ae reeds vaak vermeide wreede en noodlottige verordenin gen, die de „Rooden" uitvaardigden, troffen zij z.g. communistische maatregelen, welker noodzakelijkheid niet aanstonds te vatten is. E)n der vele besluiten bepaalde o a. dat nie mand meer dan drie stel onderkieeren mocht bezitten. Met de bolsjewistische methode van onder wijs vas het alzeer eigenaardig gesteld. Ieder een kon tot het hooger onderwijs worden toegelaten. Het kwam er niet op •>an .welke kennis de aspirant-studenten bezaten, terwijl hom leeftijd evenmin als een bezwaar gelden kon. Jongens en meisjes beneden de 15 jaren en oudere mannen van omstreeks 60 vonden gemakkelijk toegang tot de „hoogeschool." De leerlingen der lagere scholen, van de jongste klassen af, moesten op order van de „school-sovjcts" gedelegeerden kiezen om schoolraden te vormen. De achr. vertelt hoe Uitsluitend, prima kwaliteit aan solaerp «ononrraerende pr|)Mn. ZIE BE ETALAGE, -pm het dochtertje harer kennissen, een meisje van 12 jaar, op een dag vroeger thuis kwam dan fewoonlijk Zij zeide: „Ik ben de gedelegeer- e van mijn klas Onze Fransche leerares was vier minuen te laat. Ik verordende de klasse om de school te verlaten; wij achtten het ver re beneden onze waardigheid om te wach ten." Het was blijkbaar de weerklank van de optocht in Kieff, waar kinderen met banieren door de stad trokken met de leuzen: „Weg met de ouders!" MERKWAARDIGE CIJFERS. lm de „Timies" vinden wij een paar merk waardige rijifers over den groei van het En- gelsche verzekeringswezen in de laatste jaren. Zij zijn ontleend aan' een voordracht, welke de heer Pascou Rutten, directeur-generaal van de London and Lancashire Fire Insu rance Company, onlangs in een vergadering van het London Insurance Institute heeft ge houden. In 1910 was het premie-inkomen der Britsche maatschappijen1 uit bramdn, zee-, le vens- en ongevallenverzekering in totaal 88.000.000, in 1918 was het r51.Q00.00Ó. In de brandverzekering al leen was het premie-inkomen1 46 millioen, hetgeen: ongeveer correspondeert met een ver zekerd kapitaal van 10.000.000.000, dus nog meer dan de nationale schuld van het Britsche Rijk. EXAMEN-ELLENDE. In Greenwich heeft zich een droevig geval voorgedaan. Het dochtertje van een mijningenieur had een examen afgelegd. Ze was zeer ongmisic over den uitslag en rij vond het zakken zóó afschuwelijk, dat ze die schande niet wilde overleven. Het arme schepseltje, dat zoo weinig durf bezat, beschikte blijkbaar over veel moed der wanhoop. Met een wond fa haar mond en een revol ver naast zich werd zij dood fa den tuin van het ouderlijk huis gevonden... De examenwoede blijkt dus niet alleen fa ons land en fa Duitschland slachtoffers te vragen. Gelukkig zijn gevallen als hierboven ver meld, uitzonderingen, al komen ze vaker voor dan men wel denkt. Maar zeer talrijk zijn de Cge menscheu, die een ellendig leven héb- omdat zij niet antwoord konden geven op vragen, die wellicht door menig gegradu eerd en geleerd man evenmin juist beant woord hadden kunnen worden. En het anatal menschen, voor wie mooie zomerdagen, geheele vacanties, totaal bedor ven werden, omdat ze den lieven langen dag en meermalen een groot deel van den nacht ook, hadden te blokken!, dat aantal is in ons land, waar de examene is al bizonder sterk woedt, ontzettend groot. In allerlei kringen beeft men het over het steeds talrijker en steeds zwaarder worden der examens de laatste jaren geklaagd, in de bladen zijn kolommen met klachten gevuld, een vereeniging voor vereenvoudiging der examens is opgericht maar verbetering' is nog steeds niet ingetreden. Moeten er meer rampen, als straks ver meld, voorvallen, eer men do examen-woede gaat beteugelen? NAASTENLIEFDE. Een abonné van Geflügelwelt deelt een aardig staaltje van naastenliefde uit de die renwereld mede. Uit liefhebberij had hij sedert eenige maan den een duivenfokkerij op kleine schaal. Daar bij zijn een paar postduiven. Deze kregen eieren en er kwamen twee kleine duifjes ter wereld. Om een onverklaarbare reden ver dween de moeder der vogeltjes een paar da gen na de geboorte. Nu moest de vader alleen voor de moederlooze diertjes zorgen. Hij kweet zich op uitnemende wijze van zijn taak en met succes, de jongen groeiden als kool. Maar ze waren onverzadigbaar en piepten voortdurend. In de verzameling was ook een paar mooie Strassers. die een jong hadden van ongeveer zes weten. Dit diertje was steeds m de nabijheid van 'het nesthok der jeugdige postduiven en nu bemerkte de schrij ver, dat de kleine Strasser, die zelf nog door zijn ouders gevoederd werd, zidh ook met de voedering der postduiven belast had. Nadat er voor gestrooid was, was steeds de eerste gang van den jongen Strasser naar het nest der jongen om hun van zijn voorraad een deel te brengen. De oude vader vond deze hulp blijkbaar zeer aangenaam. Al is dit wel een zeldzaam voorkomend ge val in de duivenwereld, het bewijst, dat alt ruïsme nog bestaal Dit geeft den burger moed! KORTE BERICHTEN. De ministerraad heeft Zondag het ver zoek om ontslag ontvangen van Tittoni, den minister van Buitenlandsche Zaken. Scialoja werd aangewezen om hem te vervangen. Maandag zal een decreet verschijnen, waar bij de heropening van de Kamer, die op 1 De cember was bepaald, wordt uitgesteld. De Nationale Vergadering ging voort met de behandeling van de rijksvermogens- afgifte. Te Galata werden duizenden oude brie ven van Britsche krijgsgevangenen gevon den. Gemeld wordt dat dit Turksehe verzuim ernstige gevolgen kan hebben. Simson is naar Berlijn vertrokken; de ratificatie van het verdrag z^l op 1 Deeem ber nog niet kunnen plaats hebben De Donau-commissie zal te Parijs ge vestigd worden, de directie m Boedapest. Lodge heeft gedreigd het verdrag uit te stellen tot de presidentsverkiezingen als Wilson geen concessies wil doen. In Hongarije zijn de processen tegen dc roode garde van Bela Kun begonnen. Den 21 en December worden in Honga rije de verkiezingen voor de nationale verga dering gehouden. Tittoni als minister van b'rteniandscfee zaken in Italië afgetreden. Scialoja volgt hem op. De republiek Oostenrijk door dfn M Stoel officieel erkend. Uit Tokio wordt gemeld, dat Japan de internationale concessies fa Tsingtao zal op heffen De Russische randstaten fa het Westen hebctn een verbond gesloten. Volgens besluit van president Wilson wordt het embargo op tarwe en meel 15 December opgeheven. Bij een relletje te New-Orleans zijn drie leiders van vakvereeniginger. doodgeschoten Bij een brand te Villeplatte in de Ver. Staten zijn 20 dooden. Uit Montreal wordt gemeld, dat het hootdgebouw der universiteit, waar de me dische faculteit gevestigd was, is verbrand. De prins van Wale3 heeft gisteren een krans gelegd op het gr ai van Roosevelt te Oysterbav. De prins scheept zich heden fa naar Halifax. Tegenover voorbarige gerechten van eaa a.s. nieuwe stremming ia het verkeer m Duitschland vernemen de bladen van gezag hebbende bron, dat daarvan niet te denken valt, alvorens de resultaten van de tot heden plaats gehad hebbende stremming in haai vollen omvang zijn medegedeeld. BINNENLAND. STEUN AAN DIENSTPLICHTIGEN. Door den Minister van Oorlog is nader bepaald, dat vervoer voor rijksrekening des gewensdrt wordit verleend aan ongehuwde dienstplichtigen, die m de tegenwoordige bij zondere tijdsomstandigheden ter vervulling van hun dienstpiuiri zich van hunne woon plaats buiten het rijk naar Nederland heb ben begeven, indien zij bij ontslag uit den dienst wegens ziekten of gebreken, of bij de mobilisatie, weder in het Rijk, waarin hunne woonplaats is gelegen, wenschen te verblijven, voor zoover zij aannemelijk maken, dat zij steun behoeven, b.v. als zijnde niet in de ge tegenheid hier te lande werk in hun vak te verkrijgen, hetgeen kan blijken door overleg ging van een verklaring van de Centrale Rijks-Arbeidsbeurs te Den i laag. GEMENÖD NIEUWS. DE MUNTWETTEN. In een nota r.aar aanleiding van het voorl verslag der Tweede Kamer over het wetsont werp tot wijziging van de Muntwet 1901 er de Indische Muntwet 1912 deelen de minis ters van Financiën en van Koloniën mede, dat het naar hunne meening onder de thans be staande omstandigheden met hét oog op den voortgang van de stijging van den zi) venprijs aanbeveling verdient met de verlaging van het gehalte der teekenmunt een stap verder te gaan en daarom nader voorstellen het zilver gehalte van de teekenmunt te verlagen tot 720 (fa plaats van 800), welk gehalte over een komt met dat van de Indische zilveren pas munt. De ministers kunnen zich vereeniges met de zienswijze dat het belang zal zijn, de oude munten zoo spoedig mogelijk van regee- ringswege in te trékken Met het oog daarop is het wetsontwerp fa dier voege gewijzigd, dat bij algemeenen maatregel van bestuur de buitenomloopstellfag van die munten zal ge regeld rijn. t Alvorens tot die buitenomloopstellfag wordt overgegaan, zal ter voorkoming van verwarring in de muntcirculatie, zoowel hier te lande als in Indië, verzekerd moeten zijn, dat de regeering de beschikking heeft over een voldoende hoeveelheid zilveren munten of ril- verbons. Hiertoe worden de noodige maatre gelen met den meesten spoed genomen, De ministers achten niet wenschelijk thans ingrijpende wijzigingen te maken fa ons muntwezen. Zij meenen dan ook net te moeten voorstelte tot geheel» afschaffing van de zil veren rijksdaalders over te gaan. Wel ligt het in de bedoeling om dat geldstuk voors hands niet meer aan te munten, n afwachting van het intreden van meer normale omstan digheden. Daar fa Indië op het behoud van den halven gulden wordt prijs gesteld, kan het geen aanbeveling verdienen, deze mun ten uit ons muntwezen te doen vervallen Oi? nummer u'4 2 Directeur: O. H KRAK. Hoofdredacteur: T|. N ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1