DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Oe nood in OoMjt-Hongailje. Bamestjsctijes, Pertemoiales, Sigarenkokers. Portefeuilles, Sctateta Oudegracht A 231. DE GELDER's Lederhandel. 278. en tvnuti«.nI c WOENSDAG 26 NOVEMBER Tevens ruiine voorraad prima Zeemleder. Jit n«Piin#i bestaat uit 2 oUdor. :ii n ■n «nt»pri|a nij vooi uitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkerij v'h Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactie Nr. 33. Hoofdredacteur t Tj. N. ADEMA. Directeur: O. H. KRAK. Stadgenooten en gij buiten deze gemeente, die dit lezen zuit, tot u alien wenden wij ons met het dringende verzoek ons te helpen in ons pogen om het lijden van een milloe- nen-voik in het hartje van Europa te verzach ten De wreedste en afschuwelijkste aller oorlo gen is geëindigd, de vredesverdragen zijn ge- teekend, maar, na de jaren van overmatige inspanning, na het voldoen aan de zware voorwaarden van het vredestraotaat, verkeert het verslagen Oostenrijk-Hongarije in een staat van algeheele machteloosheid en uitput ting- De fabrieken kunnen aoor gebrek aan brandstof niet meer produceeren, het aantal werkloozen neemt met dm dag toe, het spook van den honger heeft zijn intrede gedaan en grijpt zijn slachtoffers dagelijks bij duizenden en duizenden. Gij allen, die voor u zeiven de gevolgen van dm grootcn oorlog slechts indirect en in zwakkere mate gewaar wordt, gij allen, die nog goed gevoed en gekleed zijt, uwe kinde ren nog koesteren en verzorgen kunt, weet gij wel hoe nameloos er geleden wordt door een volk van millioenen, dat door gebrek aan het allernoodzakelijkste ten onder dreigt te gaan? Weet gij wel, dat de wereldstad, het nog vóór weinig jaren op het gebied van kunsten en wetenschappen zoo hoog staande Weenen, nu onder een dicht sneeuwtapijt bedolven ligt en dat niet minder dan 80 pet. der bevolking gem brokje steenkool en gem stukje hout in huis heeft? Weet gij wel dat de koude er des winters meer dan 10 graden onder het vriespunt is en dat mm dien winter ingaat zonder voed sel, zonder beschutting, zonder geneesmidde len, dat ziekten in allerlei vorm er snel toene men en het sterftecijfer voor alle leeftijden reeds met 55 procent is gestegen? Zoo daalt het moraliteitsbewustzijn van alle lagen der bevolking cn een twintigdui zendtal uitgemergelde kinderen dwalen bede lend door de stratm van Weenm. De groote massa van het volk gaat een langzamen maar zekeren dood tegemoet door gebrek aan bet allernoodzakelijkste. Hot rantsoen der bevolking is. volgens de laatste berichten uit Weenm, gedaald tot een half pond meel, anderhalf ons vet en ander half kilogram brood per hoofd en per week en één ons vleesch om de acht weken. Dit voedsel is van de minste kwaliteit, vermengd met velerlei afval van oncontroleerbare zelf standigheid en deze hongerrantsoenen moe ten voor het grootste gedeelte nog uit het buitenland komen. Door den oorlog en het vredesverdrag is de veestapel geruïneerd en melk kan alleen in zeer geringe mate voor kinderen beneden twee jaar beschikbaar gesteld worden De prijzen van alle levensmiddelen zijn fa belachtig hoog cn voor millioenen te be talen. Steeds nijpender wordt het gebrek, het graan, dat Italië naar Oostenrijk zou zenden, wordt dooi de Entente ingehouden, de drin gende smeekbeden om hulp van staatskanse lier Renner aan den Oppersten Raad te Pa rijs zijn tot dusverre onverhoord gebleven. Zoo gaat het volk dm hongerdood tege moet en de zwakst® sterven hot eerst. De pas geboren kinderen sterven aan voedselge brek en koude, zelfo in de klinieken, waar doktoren en verpleegsters door gebrek aan brandstof en geneesmiddelen geen hulp meer kunnen bieden. Mogen wij, die in zoo oneindig veel betere conditie vcrkecren, dat aljes lijdelijk aanzien? Wij hebben in de oorlogsjaren onze beur zen en onze huizen opengesteld voor de van alles beroofde'vluchtelingen die onze gast vrij neid inriepen. Wij hebben niet gevraagd naar nationaliteit of godsdienst, wij hebbrn begrepen, dat on- gelukkigen en lijdenden onze dringende steun noodig hadden en wij, hebben die hulp met graagte geboden. Mogen wij nu lijdelijk toezien, terwijl daar cm volk als het beklagenswaardigste slachtoffer van den wereldoorlog dm hon gerdood sterft? Wij weten, dat wij niet allen kunnen hel pen, maar moeten wij niet steunen zoo veel en zoo krachtig als in ons vermogen is, op dat wij ons nimmer verwijten kunnen, dat wij bijl deze oiioverzienbareni ramp te kort zijn geschoten in medelijdm en offervaar digheid! Wij kennen de macht van het kleine, wij weten hoe vele kleine gaven te zamen één be langrijk bedrag voor hulpverleening vormen, hoe vele kleine pakken van kleedingstukken en levensmiddelen te zamen een kostbare schat voor een groot deel der van alles be roofde bevolking zullen zijn. En daarom komen wij tot u met de bede ons te helpen. Daarom komen wij tot u met het dringende verzoek, alles wait gij missen kunt, aan geld, aan kleeding en voedsel, ons af te staan, ter wille van hen wier honger wij willen stillen, wier lijden wij willen verzachten. Gij allen, die nog voedsel en kleeding hebt, gij allen die uwe kinderen en uwe zieken nog geven kunt wat zij noodig hebben, bedenkt, dat juist het feit, dat wij buiten dm wereld oorlog bleven, ons meer dan anderen de plicht oplegt, deze ongelukkigen naar onze beste krachten te helpen Htfpt mede deze mannen vrouwe® en krn- fctren, dace oaekrvaaden m aan koude ster venden te redden. Laten wij nogmaals tooncn, dat wij Hol landers wel degelijk het enthousiasme kennen wanneer het gaat om zwakken en lijdenden naar onze beste krachten te verzorgen. Het comité, dat zich hier ter stede ge vormd heeft, zal elke gave, aan geld, kleeding en voedsel, hoe klein ook, met dankbaarheid aanvaarden. Het zal alles zoo eerlijk mogelijk over beide uitgeputte landen verdeelen en het zal nader overwegen of een deel der ingekomen bedragen niet' onmiddellijk aan de in onze omgeving op te nemen verzwakte Oostenrijk- sche of Hongaarsche kleinen ten goede zal kunnen komen. Zendt Uwe gelden, hoe gering het bedrag dat gij missen kunt ook zijn moge aan dm penningmeester, den heer A. v. d. El- burg, directeur Hoornsche Crediet- en Effec- tenbank Oudegracht 297 of desgewenscht aan ieder der comité-leden en wat gij in natu- ra geven wilt aan de pakhuizen die de heeren Oly eni Pels zoo hulpvaardig mogelijk te on zer beschikking' gesteld hebben. Bedenkt dat door ons gezamenlijk optreden vele ongelukkigen gevoed en gekleed kunnen worden, dat wij zwakke en uitgeteerde klei nen daardoor in het leven kunnen behouden. Wij weten het dat ons beroep niet te ver geefs zal zijn, dat gij ons helpen zult, spoedig en naar uw beste krachten om dit uitgeputte volk van den hongerdood te redden. Helpt ons dan. Helpt ons zooveel gij kunt, maar bovenal helpt ons spoedig. HET COMITé TOT HULP VOOR DE NOODLIJDENDE OOSTENRIJKSCHE EN HONGAARSCHE KINDEREN. Mr. K. A. Cohen Stuart, voorzitter. Mej. Nan Jansen, secretaresse. A. v. d. Elburg, penningmeester. Tj. N. Adema. Joh. D. Appel. Mevr. Wed- L. Brunner— Brouwer. T. Boekholt. Mej. J. M. Cohen Stuart. Mevr. M. ConijnSchroder. Dr. A. M. Conijn. Mevr. van DeventerNeudorff. Mevr. W. Van Houwminge—-Schultz van Haegen. Mevr. Koof'Schmidt. Mr. A. M. de Lange. P. A. de Lange. Mr. A. M. Ledeboer. B. W. O. Lienesch. Mr. M. Moens. Dr. A. P. F. J. Noorduyn. K. Oly Ezn. Mej. M. A. Oort. H. Oushoorn. J. Pels. Mr. A. Prins. R. H. Reeling Brouwer. C. J. Reiziger. F. H. Ringers Jr. Mr. A. H. M. Servatius. Mr. D. Sluis. G. Snellen. W. G. Visser. Dr. W. J. Widherink. Na Vrijdag zai een begin worden gemaakt met een collecte langs de huizen voor dit comité, met lijsten en bussen, om geld, klee- dcren en levensmiddelen te verzamelen. De inzameling van de Alkmaarsche Cour rant is aan bovengenoemd Comité overgedra gen. Aan bet bureau dezer Courant blijft evenwel nog steeds gelegenheid' bestaan om gaven voor het doel af te zonderen. Zij wor den dan door ons overgedragen aan het Co mité. Andere bladen worden verzocht dit artikel omj te nemen. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De afgevaardigden van Duitschland zijn dus teruggekeerd en zooals te begrijpen is, wekt deze terugkeer groot opzien. De Entente beeft in elk geval een eenigszins tegemoetko mende houding aangenomm door den ter mijn voor de uitzending van de Duitsche de legatie te verlengen en mondelinge bespre king, toe te staan. Andere eisch® zijn even wel ongewijzigd gebleven, zoodat om nadere instructies te ontvangen omtrent de aan te nemen houding, de gedelegeerden naar Duitschland terugkeerden. Imtusschen mag aangenomen worden, dat de onderhandelin gen over het aanvullend protocol op moei lijkheden zijn gestuit. Nota's worden inmiddels nog druk over en weer gewisseld. Van de zijde der Entente wordt ten minste beweerd, dat de Duitsche regeering zich onttrekt aan de bepaling om de uitlevering van Duitschers toe te staan, die in de uitoefening van hun ambt misdaden heb ben gepleegd. De Duitsche regeering zegt evenwel, dat zij zich geenszins aan deze ver plichting wenscht te onttrekken, doch dat zeer groote bezwaren aan de uitvoering van dezen eisch zijn verbonden. Ongetwijfeld zullen .wel eerst weer nog tal van nota's gewisseld moeten worden, vóór een oplossing gevonden wordt. Maar is het wonder, dat Duitschland deze uitleverings kwestie op de lange baan schuift? En aan de andere zijde, niet waar, is door den voorzit ter der Duitsche delegatie te Versailles een schrijven gericht aan Clemenceau over de re- patrieering der Duitsche krijgsgevangenen. Clemenceau antwoordt in zijn nota hierop en zegt o. m., dat het vanzelf sprekend is, dat waar dte door Duitschland bezette gebieden stelselmatig veswoest zijn, deze ook met be hulp der Duitsche krijgsgevang®® wederom moet worden hersteld. Hij deelt nog mede, dat deze menschen materieel en moreel goed worden behandeld Volgens een mededeeling van den kardi naal-staatssecretaris aan den Pauselijk® nun tius te München heeft de Heilige Stoel zich op nadrukkelijke wijze tot de Fransche regee ring gewend, ten einde den terugkeer van de Duitsche krijgsgevangenen vóór het a.s. Kerstfeest mogelijk te maken. In de Engeische kringen schijnt een bewe ging melkbaar te zijn, om Duitschland uit te noodig® tot toetreding der Volkenbond; Lord Robert Cecil moet niet vreemd zijn aan deze beweging. In een interview verklaarde hij van meening, te zijn, dat zoodra er rede lijke gronden zijn om aan te nemen, dat Duitschland vertrouwd kan worden, het be hoort te worden toegelaten. Bij Rijkskanselier Bauer is een afvaardiging verschenen van verschillende werven, die hem de volgende resolutie heeft overhandigd: De op 23 November 1919 in Hamburg bijeen zijnde conferentie van vertegenwoordigers van alle op de schecpvaartwerven arbeidende werklieden protesteert tegen de uitlevering van de door de Entente geëischte 400.000 ton dokken, kranen en drijvende dokken. De con ferentie beschouwt de doorvoering van dezen eisch, de economische belangen van de in Duitschland werkende werfarbeiders ernstig te schaden en verzoekt de Rijksregeering al 't mogelijke te doen om dit te voorkomen. De landen van de Oostzce-landen worden ontruimd. De onderhandelingen met Yoede- nitsj vlotten niet, noch Engeland noch Esth- land willen de nood'ige tonnage ter beschik king stellen. En aan de andere zijde komt wat matiger politiek van de Bolsjewiki doorschemeren. Tsjitsjerin verklaarde, dat de Sovjetregeering bereid is te allen tijde over vrede tc onder handelen, mits alle in1 het gebiede van het voormalige Russische rijk bestaande regte- ringen worden erkend, de blokkade der geal lieerden wordt opgeheven; wederzijdsche am nestie' wordt verleend en alle legers, die bin nen de grenzen van het vroegere Russische rijk werkzaam zijn, in gelijke mate worden fedemobiliseerd. Wij zijn geneigd' aldus 'sjitsjerin, de nationale schuld van het rijk over tc nemen. Deze algemeene voorwaarden blijven ongewijzigd; zij zouden alleen, in dien noodig, in bijzonuerhed® kunnen ver- anderen. In Hongarije is het nieuwe kabinet samen gesteld. Er moeten elementen in voorkomen, die zijn vóór economische aansluiting bij Duitschland en Duitsch-Oostcnrijk. Het zal wel weer in een kring rondloopen, we hebben nu zoolang het afbreken gehad van alle bestaande betrekkingen, waarom zou nu niet langzamerhand weer wat aan elkaar gelapt worden En het ongelukkige Oostenrijk en Honga rije zullen op het oogenblik wel alle pogin gen in het werk willen stellen om hoè of met wiè dan ook, te trachten er wat gunstiger voor te komen staan. BUITENLAND. Uitsluitend prima kwaliteit aan scherp oonenrreerende prijzen. UT ZIE DE ETALAGE. WW PROCES TEGEN DE HONGAARSCHE COMMUNISTEN. Het proces tegen de Hongaarsche commu nisten is heden voormiddag 9 uur begonnen De terroristen worden beschuldigd van moord op staatssecretaris Hollan, generaal Ferrw, Prof. dr. Bemid en dr. Maddaresz De eerste aangeklaagde is de communist van de Boedapester Roode Garde Joseph Szerny. Verdcd zijn nog 19 terroristen beschuldigd De vertegenwoordiger van Szerby was aan wezig. Er zijn 105 getuigen gedagvaard. Waarschijnlijk zal het proces 2 weken duren Op elke klacht zal een bijzondere veroordee ling volgen. DE NIEUWE BELGISCHE REGEE RING. In een druk bezochte vergadering heeft de rechterzijde van het Belgische Parlement de kwestie van deelneming aan de nieuwe regee ring besproken. Na lange onderhandelingen werd een communiqué aan de pers verstrekt, luidend: Delacroix deelde mede, dat hij, door den koning werd belast een kabinet te vor men. Hij zette den staat der onderhandelin gen uiteen, betreffende de benoeming van nieuwe titularissen, en onderwerpen, die het program van het ministerie zullen vormen. Deze verklaring werd gevolgd door lange besprekingen cn vragen om uitlegging en op heldering, welke Delacroix verstrekte. Uit een diepgaande bestudeering bleek, dat tus>- schen de meerderheid van de partij en Dela croix overeenstemming bestaat. De ledenver gadering beloofde, dat de besproken punten geheim zouden blijven. KOLENNOOD *N BEZET GEBIED. De Belgische generaal Michel en de in- dustrieelen uit het bezette gebied hebben een conferentie gehouden, in verband met den kolennood Generaal Michel verklaarde, dat hij wist, dat het kotensyndicaat maandelijks 150.000 ton kolen naar Nederland levert, in- p laats van 50.000. De 100.000 ton, die Hol land meer krijgt kan het bezette gebied zeer goed gebruiken. Hij heeft stappen gedaan om van de Duitsche regeering ten uitvoerverbod hiervoor te verkrijgen. GROOTE BRAND TE BRUSSEL. Gistermiddag ia, waarschijnlijk ten gevol ge van kortsluiting, brand uitgebroken in de Westelijke hall van het abbattoir aan de Bou levard' d'Andertecht, welke gebruikt werd voor die berging em dien verkoop van de kleo- dingstukkm die uit Amerika naar België ge zond® zijn. Ondanks de krachtige pogingen van dien brandweer van' Anderleehib cn Brus sel greep het vuur om zich heen en brandde de geheele hal uit. Het personeel dat zich juist weer aan het werk wilde begeven, kon zich nog juist in veiligheid stellen. De scha de is zeer aanzienlijk. Men vreest, dat ook geldswaardige papieren en documenten in de vlammen zijn opgegaan. DE STRIJD IN RUSLAND. Uit Reeval wordt gemeld, dat tengevolge van de vergadering in de regeering in Esth- land de politiek van goede verstandhouding met Sovjet-Rusland geheel is vervallen. Het nieuwe ministerie onder leiding van Jean Tonisson begint een energiek optreden tegen het Bolsjewisme. Do eerste resultaten van de ze koersverandering is o.a. een betere ver standhouding tusschen Letten en Esthen. Te Reval wordt beweerd, dat de Letten ondere generaal Laidoner een offensief egen Peters burg, voorbereiden. Het N. W. Leger zal ge reorganiseerd worden, om aan den nieuwen veldtocht deel te nemen. BOLSJEWISTISCHE SOLIDARITEIT. Gister werd een aan het departement van Buitenlan'cische Zaken te Weeneni gericht draadloos telegram van dlern Russisch® volkscommissaris voor buitenlamdsche a." re- legeuheden opgevangen. Het telegram was verminkt. Voor zoover dte tekst ontcijferd kon worden, luidt deze als volgt: .Zijn veiligheid en de veiligheid van andere Oostenrijkers, die zich' in Rusland be vinden en met dte Oostenrijksche regeering in verbinding staan, hangt al van de veiligheid van Bela Kun en' van andere Hongaarsche volkscommissarissen. Eerstgenoemd® zullen' voorloopig in Rusland blijven; alls waarborg, diat laatstgenoemden diet aan de Hongaar sche regeering worden uitgeleverd. DE BALTISCHE PROVINCIES. Volgens berichten, welke te Berlijn zijn ont vangen aangaande den toestand in de Balti- sche provincies, is deze thans geheel wanho pig, riet Lettische Persbureau meldt, thans zelf, uit Riga, dat de Duitsche bevelvoerende luitenant-generaal Von Eberhardt in een draadloos telegram aan het Lettiiche opper bevel er op wees, dat het leger van Awalcff Bennondt onder zijn bevel wa3 gesteld en om onmiddellijk® wapenstilstand vroeg in te gaan in den nacht van 19 op 20 November. Het Lettische oppercommando^ antwoordde zooais door het Lettische persbureau zelf wordt .medegedeeld', in het geheel niet op dit aanbod tot wapenstilstand, maar zet de ope ratie tegen de Duitsche troepen in de Balti- sche landen voort Bij bespreking van dezen oes and wijst zelfs de v'orwarts bij welke geen neiging bestaat om onrust te stichten, er op dat het Lettische leger in den grond ge nomen Engeland betcekent. Er wordt voorts gemeld, dat 5 uit Mitau komende treinen met vluchtelingen, bestaande uit meerendeela Duitsch sprekende personen door de Lithau- ers door vuur vernield werden. Tot nog toe worden 50 doodien en 300 gewonden geteld. Men tracht baanvakken open te houden om het vertrek der overige vlucl dingen nog mo gelijk te maken. Alle berichten stemmen daar in overeen, dat de toestand dezer terugkeeren- de troepen, die tegen hun wil en doelloos tot strijden gedwongen worden, zeer ernstig en op sommige plaatsen zelfs wanhopig is. DE DUITSCHE TROEPEN IN LITAUEN. Men meldt uit Tauroggen, dat een Duit sche legerafdeeling, bestaande uit 40.000 man Afrikaansche troepen, van Lettow Vorbeck met 400 gepantserde auto's de grens ovdrtrok en naar Kelmy oprukte op weg naar Schau- len Dit bericht, dat nog niet bevestigd is, •kwam hier aan, even nadat de L'tausche re geering van Berijm 'm officieel telegram had ontvangen, waarin gemeld werd, dat er zich op Litausch grondgebied geen Duitschers meer bevonden. Men meldt uit Jurburg, dat nog 50 soldaten van Duitschland naar hier kwamen, en de boeren plunderden, die naar de markt gingen. Voordat de Duitschers Schaulen verlieten, maakte de Duitsche com mandant Fischer zich meester van de electri- sche gemeentelijke centrale en gaf haar aan de Russen over. De Litausche regeeringscommissie voor de verbinding Wilna'Kovno, is gisteren naar Wilna vertrokken. Leden van de commissie zijn de directeur der spoorwegen, ingenieur Girinkvititus de chef van het verkeer Paupa- lc, de ingenieur Bruoga en de militaire atta ché Kurklkas. VERLAGING' DER STEENKOOL PRIJZEN. Sir Auckland Geddes deelde im het Engei sche Lagerhuis mede, dat de vrijs van de ko len voor huiselijk verbruik met ingang van a.s. Maandag met tien sh. per ton zullen worden verlaagd. 'Dit beteekemt een prijsver laging van! ongeveer 20 procent. Tevens deelde hij! mede, dat de regeering nieuwe maatregelen zal nemen met betrek - king tot de kolendïstribuirie, ten einde den uit voer van kolen te beperken, en de winsten der handelaars, alsmede de kcilenprijs voor bin- nenlandSidh gebruik, omde controle te houden KORTE BERICHTEN. Poullet is van Kurachee naar Bombay ver trokken. Op 680 K.M- van Kurachee heeft hij wegens motordefect moeten landen. Hij zal evenwel zijn reis zoo spoedig mogelijk wort zetten. In een der voorsteden van Montreal: wondt een kerk gebouwd, de ..Notre Dame de Grace", op welker muz-en de namen ward-M, gegrift van alle Canadeesche soldaten, die in den oori'og gevallen zijn. De kerk zal' dooi drie godsdienstige gezindten wonden ge bruikt. Op de door de Duitsch-mationate par tij! in Theater Westerns belegde bijeenkomst ter herdenking van de gesneuvelden, hield femeraai Ludendortf een toespraak, waarin ij dhn wensch uitsprak, dat de geest van' de gesneuvelden over net Duitsche volk wees vaondig moge wonden. Dte hoofdgebouwen van de Laval Uni versiteit te Montreal, waar de medische af deeïing gevestigd is, zijn gistennamkldng ot ur vernield, - 'De Stoel! heeft de Oostenrijksche re publiek officieel erkend. Aan die bedrijven te Weenen is weer in Terkten omvang eiectrisdhe stroom gele verd In de Pfalz dreigt een ernstige bewe- ging onder de boeren, welke gericht is tegen de bepalingen betrefemde de levensmiddelen Er worden vlugschriften verspreid, waarin tegen de matregelen der autoriteiten gepro testeerd wordt. Hindenburg heeft in een open brief zijn dank betuigd voor de vele bewijzen, van sympathie in verschillenden vorm ham be wezen tijdens zijn verblijf te Berlijn. Gemeld wordt dat in Hongarije groote vreugde heerscht omtrent de vrijlating va® Mackens®. Het Hongaarsche blad Ui Nan- zodek schrijft uitvoerig omtrent deze vrijl- ting. Het blad zegt o.a., dat de Hongaar s Ik. bevolking nooit op hetzelfde standpunt tisaft gestaan als de regeering van Kzroiyi. De verkiezingen voor de Nationals; Var gadering zullen 22 December piaata vind® In den verkiezingsstrijd is die kwestie om trent den staatsvorm niet opgenomen. Na de samenkomst van de Nationale Verga-tedo® zal een plebesciet over den staasvonra óe- slissen. riet parlement zal daarna over den persoon van den toekomstig® koning be slissen. De chef ven den 'inantieelen dienst var de Fransche bezetting heeft bek®d gemaakt dat het d® bank® verbod® is op de mcu- Yolgens de Bcyr. Volksztg doet Paus R®pd'ctus Voortdurend pc ing® om herzie ning van het vredesverdrag tc bewerken Goddes kondigde in het Lagerhuis be perking van d® kol®uitvoer aan. Het Duitsche regeeringsblok wordt be dreigd. Hard® komt met opzi®barmde be schuldiging® teg® Reinhardt. De Amerikaan3che vakvereeniging® zijn bezig met e® actie teg® rechter Ander son die het stakingsverbod uitvaardigde. 8TA7EN-GENERAAL. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteravond wijdde de voorzitter eenóge -woord® aan het overle den lid, de heer Van' Lamsweerde. De Voorzitter deelde daarna mede, dat die Centrale Sectie besloot om heden Woiensdag te 11 uur in de afdeel ingen e® reeks ontwerp® te onderzoek® w.o. de ont werp® betrerirade de wijziging der Postpak ket-wet en dier Muntwet. Conform' beslot®. De Voorzitter deelde vervollg®8 mede, dat hij heden. Wo®sdag. te 2K uur, een op®bare vergadering houdt ter behande ling acr wetsontwerp® die in staat van wij ze zijn daarna de motie-Frans®. Zoonoo- d'ig zal de vergadering Donderdag word® vortgezet. Het was voorts de bedoeling op 16 De cember weer hijem te 'kom® e® gedeelte der Staatsbegrooittng in de afdeel ing® te onderzoeken, zoodat begin Januari e® aan vang kan word® gemaakt met dé openbare behandeling daarvan. 'De vergadering werd verdaagd1 tot Woens dag 2 y, uur. TW1EEIDE KAMER. In de zitting van gister® werd® zonder stemming e® aantal wetsontwerp® aatige- nomm, waaronder de wijziging van de pak- ketpostwet, de wijziging der muntwet 1901 van de Indische muntwet 1912, die begroo- ting voor het staatsmuntbedrijf het Zui- derzeefonds, twee supptefoire lamdbouwbe- gnooting® (nadere onderzoeking naar kali- zout vergoeding van gevorderde schep®) Bij dfe Suppletalre Landbouwbegrooting voor 1917 di®de de heer Van, Bere- steijn e® motie in, waarin gezegd wordt, dat die regeering ge® uiigav® mag doen ALKMAARSCIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1