DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damestaschjes, Portemonnales, Sigarenkokers, Portefeuilles. Sctioo tasschen lindegracht A 231. DE CELDER's Lederhandel. H. BULTHUIS, Huogstiait 18 5 /3S0 1919 DONDERDAG 27 NOVEMBER Tevens ruiine voorraad prima Zeemleder. Mevrouw. Zou dat geen good St. Nicalaas-Cadeau zijn ■HHH H n 3 BUITENLANDSCH OVERZICHT. Het vredesverdrag met Oostenrijk is open baar gemaakt. De Oostcnrijksche belangen buiten Europa zijn alle prijs gegeven, ook ten "opzichte van Marokko. Oostenrijk moet zich onderwerpen en komt er ook verder niet gelukkig af. Het rijk aanvaardt de grenzen van Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Po len, Roemenië, den Servischen Kroatisch-Slo- veenschen staat en Tsjecho-Slowakije gelijk deze door de mogendheden worden vastge steld. Het aanvaardt tevens bij voorbaat de verdragen, welke, zooala bij Turkije nog niet gesloten zijn. Volgens berichten der bolsjewiki zijn zij nog steedis aan die winnende faamd. Voeden itsj is met zijn oiai van Narva daar aangekomen. Hij is in Esthland teruggetrok ken om zich opnieuw tot den strijd gereed te maken. Men meent dat na enkele weken van reorganisatie bet leger weer strijdvaardig zal kunnen zijn en dan met de nieuwe recruten 30.000 man zal tellen. Toezending van muni tie wordt dringend noodig geacht. Intusschen verneemt de „Times" uit Reval dat de 1ste December a.s. een vredesconferen tie met de bolsjewiki plaats kan hebben. Men verwacht dat vóór 'het einde van het jaar een wapeastiilstand zal gesloten worden. Uit sommige streken wordt bericht dat Yoede- nitsj financieel wordt gesteund door de geal lieerden en dat een Witte Garde Organisa tie in Petrograd hem zou geholpen hebben bij. den laatstea opmarsch. Het bericht als zouden in Engeland stem men opgaan om Duitschland onmiddellijk toe te laten tot den Volkerenbond wordt heden al weer tegengesproken. Dit moet worden be slist met algemeene stemmen van de volken- bondsvergadering. Intusschen heeft de Rijks minister zich gisteren naar Zuid-Duitschland begeven om te München en andere steden met de belanghebbenden te spreken over de kwestie van den wederopbouw van Frankrijk. Het voortdurend hameren van Duitschland op hetzelfde aanbeeld: de zaak van het niet-te- rugzenden der krijgsgevangenen uit Frank rijk trekt todh in ieder geval wei de aandacht. Ook in Fankrijk zelf gaan stemmen op over het weinig verstandige, weinig mensdielijke van deze methoden en wordt aangedrongen op spoed. Inmiddels is de beloofde nota van Duitsche zijde aan Parijs gezonden. De toon van het stuk is zeer mismoedig, in Berlijn is de stem ming treurig, omdat men hoopte met Kerst mis samen te zijn in veel gezinnen en men begrijpt dat daar door het voortdurend uit stellen niets van zal komen. Duitschland wijst in deze nota er op hoe het alle krach ten inspant om de bepalingen van het vredes verdrag na te leven en de nota eindigt met een oproep tot alle volkeren der Entente om hun medewerking te verleenen om deze krijgs- gevangenenkwestie zoo spoedig mogelijk op te lossen. Scheidemann, de meerderheidssorialist is benoemd tot burgemeester van Kasseide on afhankelijke socialisten kozen als opvolgers van Haase twee zeer radicale aanvoerders n.l. Henke uit Bremen en Geyer uit Leipzig. De leiding is dus dn zeer scherpe handen overge gaan. Het kolengebrek doet zich in alle landen gelden. In Parijs heeft men wegens kolen- schaarschte de danshuizen doen sluiten er. overal elders doet het kolengebrek zich ook duchtig voelen. Hedenmiddag vergaderde de nieuwe Bel gische regeering. Het sociaal bureau wordt s?m^nprsteld als volgt: Voorzitter: Bertrand; ondervoorzitter H; pperter en Rcnand, secretaris Elbert, schat bewaarder Mausart. De vergadering was van meening, dat het voorzitterschap der Kamer toekomt aan de socialisten, daar de katholieken de meerder heid hebben verloren cn reeds het voorzitter schap van de regecring en van den Senaat hebben De candidatuur van den heer Brunet wordt voorgedragen op voorstel van den heer Bertrand. die zegt dat de heer Brunet daarvoor de meest geschikte persoon is, daar hij twee talen spreekt. Als ondervoorzitter van de Kamer wordt de heer Bertrand voor gesteld. De drie liberale ministers Mathou, Nuys en Hymans zullen hun ministerieschap be houden in de nieuwe regeering. Genoemde ministers zullen met de regecring in overleg treden omtrent de liberale zetels; het vrou wenstemrecht cn het referendum over het vrouwcnstemrecht. Het zal afgewacht moeten worden wat de nieuwe Regeering tot stand brengt en hoè. STATEN-GENERAAL EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren werd zonder loofdelijke stemming aangenomen het ont werp tot uitbreiding der grenzen van de ge meente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoe- terwoude en Voorschoten. Bij het ontwerp tot verbouwing der Tweede Kamer verklaarde de heer De Vos Van Steenwijk zich niet te kunnen vereenigen met de wijze waarop den Raad van State uit het gebouw werd gezet. Spr. meende dat in geheel Den Haag op dit oogenblik geen enkel gebouw aanwezig is, geschikt voor den Raad van State iDeMlinistervanWaterstaat zei- de dat den Raad' van State het Kadasterge- hauw ia aangewezen met volle instemming vmm kai milage,. Ew tijdelijk ie neg ni.et gevonden en zoolang dit niet het geval is kan van verhuizing geen sprake zijn. Het ontwerp werd hierna z.h.s. aangeno men. Bij het ontwerp tot aankoop van gronden aan het Noordzeekanaal ontwikkelde de heer Staal eenige bezwaren. Na verdediging van den minister werd het ontwerp z.h.s. aange nomen. Zonder, hoofdelijke stemming werd aange nomen 'het wetsontwerp tot regeling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, nadat de minister had verklaard dat hij spoedig met een nieuwe organisatie voor de Volksgezond heid zou komen. He1 ontwerp tot wijziging van de Post- pakketwet werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, evenals het wetsontwerp tot wij ziging van de Muntwet voor Nederland en Ned.-Indië. Bij dit laatste wetsontwerp deelde minister De Vries mede, dat er nieuwe papie ren guldens van een nieuw model komen. Nog enkele wetsontwerpen, welke staande dc vergadering aan de orde werden gesteld, zijn zonder stemming aangenomen. De Kamer gaat daarna uiteen tot vermoe delijk Dinsdag 16 December, 's avonds half negen. TWEEDE KAMER. In de avondvergadering van Dinsdag was aan de orde de begrooting van het departe ment van Landbouw voor 1920, benevens de moties van de heeren Teenstra en1 Van Bere- steyn waarover de algemeene bschouwimgen worden geopend. De heer Teens tra lichtte zijn motie toe, waarin afgekeurd1 wordt, dat de Kamer niet tijdig genoeg gekend is in de aan Frank rijk verleende credieten van 25 milli'oen. De heer Van Beresteym lichtte eveneens zijn motie toe. Spreker verweet den minister, dat hij zijn voorganger volgde in het doen van uitgaven en in het nemen van maatregelen, welke eerst ter kennis behooren te worden gebracht van de Kamer. De minis ter doet heffingen van exporteurs buiten de NI U. M. om. De Minister van Financiën zou alleen den heer Teenstra beantwoorden, Hïjl ging hiertoe den cbronologischen gang van zaten na, bij het ontwerp tot de levering van credieten aan Frankrijk gevolgd. Waar in de motie van den heer Van Bere- steyn reds het algemeen beginsel wordt uit gedrukt* dat de motie van den heer Teenstra in een bijzonder geval: wil uitdrukken, raadt de minister den heer Teenstra aan zijn motie uit te drukken. De Minister' v a n Landbouw zeidfe, dat er eem onafscheidelijk prijsverband is tusschen boter kaas en melk. Het kon. be sluit van 22 December 1917 laat ook andere heffingen dan die der N .U. M. toe. Dit kon. besluit was van vóór spr.'s tijd. Op de sui ker wordt niets geheven: Wat het fruit betreft, is de uitvoer geregeld; als onder minister Pos tuum. Omtrent de graanrakening kan met geen mogelijkheid gezegd' worden hoeveel zij belloopt. Zoolang een: saldo in kas is bij de bedrij ven', behoeft de minister geen nieuwen post aan te vragen. Iets anders is het wanneer er een tekort komt. Als de miotic niet zoo'n wij de strekking had, maar een, algemeen begin sel uitsprak, zou de minister er zich mee kun nen vereenigen. De heer Teenstra trok zijn motie in. De heer Van Beresteyn repliceer de, zegt, dat het er om gaat, of de minister een regeling mag treifen voor de voorziening van goedkoope levensmiddelen buiten de Ka mer om. De heer M a r c h a n t meende, dat het hier ,aen zuivere comptabele kwestie geldt. De regeering had geeni heffing mogen doen dan over die 'NI U. Ml. De heer B e u m e r sprak over de motie van den heer Van Beresteyn. Deze was opge zet als een groote kwestie over het budget recht der Kamer, maar is uitgelOopen op een debat over enkele kleine uitgaven, welke de Kamer niet eens kent. Spr, wees er op dat ons staatsrecht sedert 1914 is gewijzigd, en dat de minister meer vrijheid behoort te heb ben. Onder groot rumoer sloot de Voorzit ter het debat. De motie-Van Beresteyn werd zonder hoof delijke stemming aangenomen. 'Bijl de algemeene beschouwingen over de Landbouwbegrooting was tevens aan de orde de a'Meeliug landbouw. 'De heer Van Rap part trad in een historische beschouwing over de ontwikkeling dór landbouworganisaties, jn het bijzonder in Pruisen. Hij bepleitte de instelling van Ka mers voor Landbouw, op Duitschen, leest ge schoeid. Zijl zouden kunnen' worden vereenigd in één' Raad voor den Landbouw, voor het igeheele land. Spreker gaf voorts in overwe ging te vormen in elke provincie een Centrale Provinciale Landbouwcommissie, welke de di rectie van den Landbouw van advies zou kunnen dienen bij allerlei aangelegenheden. Geenszins was het sprekers bedoeling het Kon. 'Nlat. Landbouwcomité uit te schakelen. Vervolgens wijdt spreker uit over de N ,U. M., een instelling, welker hinder men in den beginne over het hoofd gezien. Spr. vroeg waarom de uitvoer van paarden niet toege staan is, waar wij toch een overschot hebben. Een ernstig bezwaar tegen de Ni. U. M. is, dat zij weigert dé adiministnatiegelden, de heffing van één procent van den uitvoer te rug te betalen wanneer consenten niet zijn in geval hat uitvoerverbod is opge- aBaruilot De minister grijpe hier met krachtige hand in, opdat de landbouw van de kwellende ban den verlost wordt. Opheffing van de uitvoerverboden is hier gebiedend noodzakelijk geworden. 'Spreker bepleitte ten sliotte verbintenis van dte salarissen voor het personeel van het mid delbaar landbouwonderwijs. Wat het lager landbouwonderwijs betreft, de wintercursus- sen hebben zeer veel nut gesticht. Zij voldoen echter niet meer aan de moderne eischen. Alles wat den landbouw kan ontwikkelen, moet worden aangemoedigd. De heer W e i t Ik a m p betoogde dat de landbouw economisch dient te worden vrijge laten, vooral in een tijd, waarin wij gaan naar het economische herstel Spreker diong aan op spoedige indiening en behandeling der jachtwet. Tegenover de stijging der grondprijzen staat voor den landbouw dé stijging van de kosten voor het landbouwbedrijf. De minister komt niét tot voldoend ovèrlqg met de organi saties, waardoor hiji vaak ongerijmde maatre gelen neemt. De landbouwwinterscholën die nen uitgebreid te worden. De heer T e e n s t r a klaagde over dte brandstoffemvoorziening van het platteland In het algemeeni is zelfs een rantsoeneering van 10) FLL. ook voor de steden te wei nig, Spreker wilde het voorts hebben over het beleid van dén minister voor zoover dat ten minste kan, want van eenig beleid van dezen minister kan iotdusver nog niet gesproken worden. Eemigerlei eigen ontwerp ;s van zijn hand niet ingediend'. Voor de landbouw is toch krachtige, des kundige leiding en steun noodig. De produc tie van den bodem zou verdubbeld kunnen worden wanneer de gronden voldoende wer den afgewaterd en' de heide werd ontgonnen. Het wondt nu eiodeijk tijd, dat er een nieu we jachtwet komt, In het departemeotswerk zit geen schot. 'Er is nog niets gedaan om uitvoering te geven aan de land'arbeiderswet iDe heer Deckers sloot zich aan bij den heer Van Rappart, waar deze een over schot aan paarden' constateerde. Wat de N. U. M. betreft, spreker drong er op aan, dat geen uitvoeroonseoten behoeven te worden aangevraagd voor het zenden van pakjes le vensmiddelen naar het 'behoeftige buitenland. Spreker had steeds met genoegen waarge nomen i, dat klachten over verkeerde werking van crisismaatregelen worden- onderzocht, maar het had hem geërgerd, dat daarbij nim mer de klagers zijn gehoord. Spreker wees vervolgens op den noodtoe stand, waarin een groote categorie van- klein- n'ijveren verkeeren: De klompen -makers! Er moét iets gebeuren om die mensdien te ueiippn. Spreker brengt den minister hulde vooi zijn tot nog toe gevoerd beleid1 in. dit opzicht den heer Teenstra bestrijdend. Het landbouwonderwijs gaat steeds voot- uit. Het verdient meer zorg, hetgeen men bc reikt door betere saiarieering van den land- bouwomderwijkers. Het tuinbouwwinteronder, wijs behoeft verbetering. Wegens -het vergevorderd uur om 10 min voor 12 werd1 de vergadering verdaagd'. in de zitting van gisteren was aan de orde de bij de onderwijsbegrooting voorgestelde motie-Van Ravensteyn' Deheer Visser Van IJzendoorn zou voor de motie stemmen ofschoon de uit spraak dat politieke gevoelend bij onderwijs- benioemingen niet in aanmerking mogen ko men, hem te ver gaat. Hoofdzaak in de motie was evenwel- dé afkeuring van het passeeren van dir.. Pannekoek bij' de benoeming van een onderdirecteur der Leidsche sterrewacht en dat keurt ook hiji af. In gelijken1 geest spraken de H-eeren T r e u b en. R' i n k, Laatstgenoemde ver klaarde daarbij, in het algemeen vertrouwen te stellen in het beleid des ministers. De heer Sch okk i n g was in het alge meen tegen uitsluiting om politieke redenen, doch vorderde van de regeering het recht op, in bijzondere gevallen uitzonderingen te ma ken. 'De heer A 1 b a r d' a verklaarde dat de S. D. A. P. de motie in haar geheel onder- schrijift. 'De heer Van De Laar zou eveneens voor stemmen:. De heer Van Wijnbergen zou te gen stemmen. De motie vormde een geheel en sprak een algemeen beginsel uit Het bijzon dere geval was van zeer ondergeschikte be- teetenis. De heer Van Ravesteyn verklaarde eveneens dat de motie een geheel vormt en een algemeen beginsel wil uitspreken. De motie werd verworpen met 37 tegen 35 stemmen, (vóór linies en de heer v. d. Laar) 'De heer A i b' a r d a vroeg subsidie voor de gemeentelijke gymnasia te Amsterdam en Rotterdam. 'Dte minister verklaarde dat de ge- heele regeling wordt herzien. De heer Kleerekoper klaagde over» den voorzitter eener examencommissie voor het staatsexamen, die bepaalde leeraren voor trok. 'De heeren Van Beresteyn en Schouten vroegen regeling van meisjes- H. B. S. iDe heeren Van Ravesteyn en Al- bard'a bepleitten positieverbetering voor de leeraren. De minister achtte salarisverbe- tering noodig. Er moet evenwel worden ge- wa hi op de voorstellen der saUrieoommissie. Ww middelbaar onderwijs voor meisje» ral Uitsluitend prima kwaliteit aan scherp conenrreerende prg|xen. OT ZIE DE ETALAGE, im worden .geregeld) bij- de algemeene herziening van het M. O. IDe heer Gerhard1 vroeg conversie en overneming der H. B. S. te Enkhuizea. De M i n i ster zei dat dteze school biji de vol- gendfe conversie het eerst in aanmerking komt. De heer Gerinard drong aan op posi tieverbetering voor de vakonderwijs-leeraren. iDe heer Ketelaar sloot zich daarbij aan. Deheer Van Wijinibergen wilde vervallen zien de bepaling diat de gemeente 30 pet. dier kosten van het nijverheidsonder wijs moet dragen. iDe heer Van Der Molen vroeg dat de staat meer dan de helft der salarissen van de leeraren van de nijverheidsscholen zal betalen Deheer W'intermans drong aan op het alsnog subsidlieeren van de RL-K. Hooge- re Handelsschool1 te Eindhoven. IDe Minister zou een nader onder zoek instellen. IDe heeren Van Der Molen em Van Beresteyn vroegen spoedige sub sidie voor de ambachtsschool' te Vlaardingen. De Minister zou overwegen. De heer Van Ossemdorp betoogde biji de afdecling Lager Onderwijs dte noodza kelijkheid van verdere verbetering dér ondpr- wijiers-salarissen. De heer K r- u y t kwam op voor dc vrij heid der onderwijzers om hun meening en po litieke gevoelens te uiten. De heer 011 o kwam op tegen de toeken ning van persoonlijke toelagen aan onderwij zers door de besturen van bijzondere scholen. Dit is strijdig met 't beginsel van financieele gelijkstelling en doet ongelijke concurrentie ontstaan tusschen openbaar en bijzonder on derwijs. De heer Van Ravesteyn diende een motie in, vragende om verhooging van het minimum-ondenvijzerssalaris tot f 1800 en eerste vijlf periodieke verhoogingen met ÏO'O. 'Deze motie zal op eem nader te bepalen dag worden behandeld. De heer Van Der Molen drong aan' op verhooging der onderwij zerspensioe- nen met meer dlan 20 pet. De heer B' u 11 e n vroeg voor onderwij zers, die indertijd toetraden tot het Wedu wen en Wezenfonds, gelegenheid dit alsnog te dóen. 'De Minister verwees het verzoek van den lieer Bulten, naar de behandeling van de L O.-wet. 'Naar aanleiding van het betoog van den heer Kruij.t sprak de minister zijn meeniimg uit, dat er omstandigheden denk baar zijn, waaronder de Staat van oordeel kan zijn dat de onderwijzer die bepaalde be ginselen voorstaat niet op zijn plaats is in d( school Ter bespoediging van uitbetaling der onderwij zcrssal arisscn, werd overwogen een registratie van alle onderwijzers aan het de partement van onderwijs. De minister zal overwegen of moet worden belet, dat persoonlij,te toelage van onderwij zers worden gegeven door de schoolbesturen zelf; overigens wil hij: niet raken aan de vrij heid' van openbaar of bijzonder onderwijs. De heeren Gerhard en 011 o vroe gen saTarisveriiooging voor de leeraren aan de kweekscholen. De Minister zegde overweging toe. Wanneer U uw dienstbode een paar HOFSKK geeft van zeu ZIJ DAN NIET BLIJ ZIJN? Ik heb er een groot* keme in BINNENLAND. PRDV. STATEN VAN NOORD- HOLLAND. In hun toelichting schrijven. Ged. Staten o.a.: 'De op dte begroeting voorkomende posten van uitgaaf en ontvang hebben eensdeels be trekking op de exploitatie der door de Pro vincie aangekochte Alfcmaarsdie en Zaan landsche Waterleidingen, welke met 31 De- oembef a.s. van dfc vorige eigenaresse zullen worden overgenomen. Bovendien echter is rekening gehouden met die bedoeling, welke bij' de overneming dier waterleidingen beeft voorgezeten, om n.l. het gewest, voo# zoover practisch mogelijk, geleidelijk van behoorlijk, drinkwater te kruinen voorzien. Daartoe is bij de begnootinjg. gerekend op den aanleg van nieuwe leidingen, waardoor met de uitbrei ding van het buizennet een aanvang zou worden gemaakt. 'Die uitbreidingen, wordlen nader toegelicht in een door den directeur van hej bedrijf opgesteld voorlOopig werkplan. Aan dólt schrijven van dien directeur ontke nen we: 'Nlu die provincie bij Bergen de beschikking heeft, en hij Wijk aan' Zee deze weer waar- schijnijfc eerlang krijgen zal, over een vol doend groot duMeirrein, waaruit, naar de verwachting is, belangrijke hoeveeheden wa ter zullen kunnen worden gewonnen, igt het voor de hand, voor de verdere voorziening der provincie benoorden, het IJ de bestaande waterwinplaatsen aan te houden, ook omdat daardoor mogelijkheid wordt geopend, van de bestaande inrichtingen tof waterwinning f putten en.,draineerbassins), waterzuivering (on'tij'zeringsinrichtingen en filters) en water transport (pompstations en transportleidin gen)) gebruik te maken. Urgent 'is naar mijn meening lo. IDe moidemiseering (dectrificatie) van bet pompstation te Bergen, waarvan de stoommachines verouderd zijn en onzuinig werken, terwijl in het zomerseizoen beide ma chines meermalén reeds gelijktijdig in bedrijf moeten gebracht wordlen, om een ondodma- t'g langen pomptijd te vermijden, zoodat in dit n igeen reserve aanwezig is. De be- noodigde electropompen zijn reeds door de Maatschappij) aangeschaft en wachten op hunne opstelling. Daartoe zal een- pompkel T moeiten worden aangebouwd tegen hef be staande machinegeibüuw. 20. iDe bouw van een reinwaterkdder en van een voorfilter in bet pompstation bij Wijk aani Zee. Op de noodzakdiijkheidl daarvan werd door den ondergeteekende reeds gewe zen in het Ovemeemrapport. Ten behoeve van een rationeel© watervoor ziening heeft de ondlergeteekende het vaste land van Noord-Ho lland verdeeld geacht in drie gedeelten. Het nooxidelljk deel, hierna aan te duiden met „Noord-Ho'll'and-Noord", bestaat in gro ve trekken uit Hollands Noorderkwartier en Wesit-FriesLanid, het miiddell-gedeelte hieron der aan1 te duiden met „Noord-Holland^Mid den", omvat ongeveer Miidden-'NoordHHol- land. Zaanland en Waterland, terwijl het zuidelijk deel, als „NOond-Hol'lamdZuid" aan te geven: het overige deel van het gewest be zuiden het Noordzeekanaal en het IJ omvat. Eerstgenoemd gedeelte zal worden voor zien van het pompstation bij Bergen uit, het tweede deel van dat bij Wijk aan Zee uit. Echter zal geen absolute scheiding worden onderhoudlem, daar omdergeteekende zich voorstelt de beide buizennetten op verschil lende plaatsen, waar zij elkaar naderen, met ellkaat in verbinding te brengen, althans de gelegenheid daartoe te openen, zoodra de voorziening in één, der gebieden wordt ge- svoordl. Doch niet alleen de grooie wens helijkheid ener verbeiering der watervoorziening van 1 toorn, d'oet de blik op deze siad richten, ook de voorziening van het zoo welvarende en be trekkelijk dacht bevolkte gedeelh van N'ooi'd- 1 Mland tusschen, 1 loom en Enkhuizen, waar in het grondwater min of meer brak is, dlraagt tot deze keuze bij,. Daaruit vólgt, dlat de 'leiding naai" Hoorn berekend zal moeten worden op het transport .van water ook voor het oostelijk van deze stad gelegen gedeelte, terwijl uit den aard der zaak ook op de hoeveelheden water gere kend' zal moeten worden, benoodigd voor de tusschen, Alkmaar en Hoorn, gelegen gemeen- ,en, die door dé hoofdleiding en daaraan te verbinden .secundaire leidingen zullen wor den doorsneden. Voor een' spoedige aansluiting, die zeer ge makkelijk tot stlanld te brengen is, komt naai de meening van dien ondergeteekende ook in aanmerking de gemeente Heiioo. die door 'haar ligging aangewezen is op eene aanslui ting aan het leidingnet van Alkmaar. Door de daarvoor benoodigde butsleidan- gen te zijner tijd naar het zuiden te brengen, zullen ook Limmen, Castricum, Uitgeest en Heemskerk aangesloten kunnen worden. Hei ligt dan ook vor de hand deze leiding met de Zaanlandsche leiding, daar waar deze .ten zuiden van Assum den spoordijk verlaat en maar hef Z.O. afbuigt, in verbinding te bren gen, zoodat in geval van bedrijfsstoring in één der pompstations het andere zal kunnen bijSpritagen, waardoor, zij' het dan ook slechts als noodhulp en d'us niet op eene aan alle eischen beantwoordende wijze, toch in den al- emoodigsiten aanvoer zal) kunnen worden voorzien. In 'Noord-Hol,land-M'idden schijnen in. de eerste plaats voor aansluiting in aanmerking te komen Purmerenld, Edam en Monniken dam. Deze steden wachten reeds sedert jaren met groot oegedluld op eene waterleiding, evenalls de gemeenten Wormer en Jisp. Eene verbinding van het buizennet der Zaanlandsche waterleiding met Purmerend langs den Purmerenderweg, verlengd tot in den Purmer en bij de boerderij „Drieweg" zich splitsend in twee takken, waarvan één naar Édarn en die andere naar Monnikendam loopt zal dus hef eerst op hef programma staan. Vervolgens zal aan' de orde zijn de aanleg OH T'©- bes' a' U'* 2 1 -d> Vi vut ALKMAARSCHE tsp'i|s Mj vooi uitbetaling n*< 3 m ander 2.00 franco pe> post 1 2,50 Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct per regel, grootere letters naar plaatsruimte 3 ieven fiarvco V Boe* en Handelsd ukkeii, v h Harms Coster Zoon, Voordam C 9 Telef Administratie Nr. 3 Redactfo Nr. 33. Directeur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. höv«£l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1