van «sasfcèsa. LLs»£& 2a lJifgeeet aTjak&scd? vaa dc vesKsdiogslti- ding AlkmaarAssumi. «war Aberctoot Langs den i-uMelijkcm rkigdiijai van den Schenner, over West-Grafildijic (met een aij'talk naar Oost-G rafter; ik), Graft en De Rijp den Beem- ster bereikt en tot PiuimereÈd dient te weiden verlengd', om aldaar, ten bate van den econo- mischen aanleg van1 het buizennet en ter be vordering der bedrijfszekerheid, den ring te sluiten. Eindelijk zuilen nog door een aantal dwarsleidingen, b.v. die van 'Graft over Groot-Srhermer in de richting van Schermer- hom en die langs den Jisperweg, den Mid^ denweg en dten Purmerenderweg, (met welke laatste ook Oosilhadzen, Etersheim en Warder zulten kunnen worden bereikt) verbindingen tot stand kunnen worden gebracht met de hoofdtransportleiding van Noord-I tollarid- Nbord, die langs dte zuidelijke route van Alk maar naar Hoorn loopt. GEMENGD NIEUWS. HET VLIEGONGELUK BIJ SOESTERBERG. De begrafenis. De minister van oorlog zal zich bij de be grafenissen van de le luitenants-vliegers Land en Van Dijk, beiden omgekomen bij het ongeval nabij Soesterberg, welke zullen plaats hebben respectievelijk op de begraafplaats Moscowa te Arnhem en op de begraaiplaats te Soesterberg, doen vertegenwoordigen door den generaal-majoor Kist, commandant, der lie divisie, bij de begrafenis van le-luit. Land en door generaal-majoor v. d. Hegge Zijnen, commandant der IVe divisie, bij de begrafe nis van le luitenant Van Dijk. De Koningin-Moeder heeft den Comman dant der Luchtvaartafdeeling verzocht Harer Majesteits deelneming over te brengen aan de nabestaanden van de slachtoffers van het vliegongeluk te Soesterberg. VERKIEZING NED. HERV. GEMEENTE AMSTERDAM. De stemming voor 122 leden van het kies college der Ned. Herv. Gemeente.te Amster dam heeft tot uitslag gehad, dat zijn herko zen 91 leden van de Gezamenlijke Vrienden kringen (confessioneel) en dat 31 herstem mingen moeten plaats hebben tusschen can- didaten van Vriendenkringen en van Evenre dige Vertegenwoordiging. De candidaten van E. V. kregen gemiddeld 100 stemmen meer dan die van Vriendenkringen, die aan de her stemming zullen deelnemen. De candidaten der gezamenlijke Vrienden kringen behaalden gemiddeld 1900, die van de modernen en Evenredige Vertegenwoordi ging 2000, die van de Ethische Kiesvereeni- ging 1400 stemmen. Dit is de eerste kerkelijke verkiezing, waar bij de nieuwe wijze van stemmen wordt toege past. De modernen behaalden een mooi aantal stemmen in verhouding tot het aantal, dat totaal is uitgebracht. Echter weet men, dat bij de herstemming de meeste stemmen, welke eerst op de Ethischen zijn uitgebracht, door gaans op dte confessioneelen overgaan. NAKLANKEN VAN DE DO MELA NIEUWENHUrS—.BETOOGING. Maandagmorgen zijn bijna alle arbeiders i!ni dienst bij de Ned. Silo-Elevator en Graan- factor-Mpiji. ih staking, gegaan, als protest tegen een door de directie dezer Maatschap pij genomen besluit om 102 werklieden, die Zaterdag j.l. vrija hebben „genomen" tot het bijwonen van dte uitvaart van het stoffelijk overschot van Domela Nieuwenhuis, voor drie dagen te schorsen. Omtrent de oorzaak*van dit conflict verne men wij! van werkgeverszijde het volgende: Op 20 'November werd door de directie van bovengenoemde maatschappij een schrijven ontvangen van de Algemeene Graanwerkers- vereenigi'ng Eendracht Onder Oins", dat op Zafsrdlag 22 dezer door de leden vrijaf zou worden genomen, teneinde de uitvaart van. Domela Nieuwenhuis bij te wonen. Rekening houdend met- de wenschen dienaangaande heeft de directie daarom een» regeling getrof fen', volgens welke 18 arbeiders uit de ver schillende categorieën, die door de werklieden zelf konden' worden aangewezen, met behoud van loon, deze plechtigheid konden1 bijwonen. Daaraan heeft de directie toegevoegd, dat geen andere arbeiders dan de aangewezenen het werk zondter toestemming dter directie mochten verlaten1, op straffe met inhouding van loon. Ondanks deze waarschuwing zijn Zater dag 102 van de 180 daar werkzame arbei ders niet op het werlk verschenen en in dat verband heeft de directie gistermorgen be kend' gemaakt, dat de Zaterdag weggebleven arbeiders voor den tijd van drie dagen ge schorst zijn. De schorsing zou niet op allen tegelijk worden toegepast. De arbeiders heb- ben met deze straf geen genoegen geno men en bijna alle arbeiders (ook zij die Za terdag wel aan dten. arbeid' waren .gebleven), hebben hedenmorgen de staking geprocla meerd. Htet bedlrijf igt bijna geheel stil. CONTRöLE OVER PATRONEN. Op 31 Dec. a.s. zal een telling en registra tie van alle patronen voor handvuurwapenen plaats hebben. De telling zal omvatten alle patronen, aanwezig bij onderdeelen en inrich tingen van het leger en de landweer, bij af- deelingen van den vrijwilligen landstorm, bij burgerwachten en gemeente-poiitiën, bij weerbaarheids- en schietvereenigingen, enz. EEN HONDERJAR1GE DRUKKERIJ. De NI V. Stoomdirulkikeriji „Floralia" te Assen, directeur de heer W. van Gorcum be stond' Maandag 100 jaar. De directeur werd door het personeel en zeer veel belangstellenden gehuloigdl. Een' te gel pi aai met een album, waarin de namen der gevers, werd) aangeboden. Verschillenden voerden het woord. Burge meester Jolles bracht huidie namens de ge meente. De heer Van Gorcum allen dank brengende, verklaarde dat het voor hem van bijzondere waarde was geweest, dlat de hulde van het personeel was uitgegaan. STAATSLOTERIJ. Hocjfdprijzen Trekking van heden. No 602 20 000. No 5172 2000. Nn 4698 1500 Ns 9683 en 12617 ieder 1000. 'No 18375 400 Ns 4981 6803 7894. 9821, 10867, 17348 en 22648 ieder f 100. KARDINAAL MERCIE'R TERUG IN MIECHE'LEM Zondag vierde Mechelfen den terugkeer van kardinaal Merrier. De st'ad was met vlaggen versierd. Toen de kardinaal op het stadhuis aankwam, leidden de klokken, de troepen brachten eerbewij'zen, die muziek speelde de Braban^onne. Burgemeester Dessain sprak een welkomstrede uit, welke door den kardi naal werd, beantwoord. E'NGELSCHE PREDIKANTSTRAKTE MENTEN. Ook in 'Engeland zijn de predikantstrakte menten niet schitterend. Volgens „The New Commonwealth" heeft de Congregational Union een onderzoek ingesteld; naar de fi- nancieele posiltie van de predikanten bij, de Congregational Church. In Yorkshire trach ten nu de congregationalisten een fonds van 300.000 bdji elkaar te brengen om de slechtst betaalde predikanten te steunen. He refordshire en Surrey hopen het minimum te brengen op 200 pdi st. per jaar, „en dit is sober genoeg voor een predikant om er met zijn vrouw en kinderen van te leven", merkt het blad) op. GEVAARLIJKE KOOPWAAR. Men zal zich herinneren dat op 18 Octo ber door een Belgische sleepboot in dienst van de Britsche marine en een daarbij behooren den lichter in de Deurlo munitie werd gewor pen. In de Deurlo van af het Badhotel te Vlis- singen tot de Noordzee krijgen visscfiers her haaldelijke kisten met scho'kbuizen of munitie in hun neHen. Sommigen geven deze aan de politie, die ze ter beschikking van de marine autoriteiten stelt. Doch thans is gebleken dat anderen de munitie aan opkoopers verkochten vermoedelijk voor het koper dat aan de schokbuizen zit. Maandagmiddag is een 22-jarige zoon van zulk een opkooper bij het uit elkaar nemen van zulk een gekochte schokbuis, doordat de ze ontplofte, zeer ernstig aan de hand ver- wodn. Hij zal dit lichaamsdeel wel moeten missen. Door den commissaris van politie werden bij denzelfden opkooper een negental schok buizen in beslag genomen die alle gemerkt zijn, wat bij het voortgezet onderzoek moge lijk zal maken de nationaliteit vast te stellen en uit te maken of het dezelfde munitie is, die destijds in de territoriale wateren werd ge worpen. Reeds moeten ook enkele visschera door het verward raken in de kisten hun netten ver speeld hebben. MISPLAATSTE GRAP. Central News'' beldlfc uit Atlanta (Geor gia) d.d. Zondag: De vice-president der Ver- eeniigde Staten Marssdhalil hield heden een toespraak'op een druk bezochte vergadering. Gedurende zijn rede wend hij1, aan de telefoon geroepen1, waarbij hem de dood van president Wilson werd medegedeeld. De vergadering werd1 onmiddellijk opgeheven, nadat de aan wezigen geroerd" „Nearer my God to thee" (gezongen hadden. Er wordt een grootte be- looming uitgeloofd voor de aangifte van den bedrijver dezer laffe grap. OOMMUNISTI9CHE UNIVERCITETT. Te Petersburg werden de verkiezingen aan de Universiteit der arbeiders-boeren geopend, waarbij alleen de te Petersburg woonachtige Bolsjewistische leiders en de volkscommissa ris Sinowjew als docenten werkzaam zijn. Ook Maxim Gorki wordt onder de leerkrach ten genoemd Het leerplan is beperkt tot vak ken, die in betrekking tot de communistische beweging gebracht kunnen worden. Zoo wor den onderwezen geschiedenis der arbeiders en boeren in Rusland algemeene geschiedenis der arbeidersbeweging, geschiedenis der re volutie, geschiedenis dter revolutionnaire be weging in Rusland, het socialisme, de inter nationale communistische bolsjewistische par tij in hare werkzaamheid. Als toehoorders worden slechts personen toegelaten, die aam- hangers der radenrcgcering zijn en allen moe ten aan de zitting der raden geregeld deel nemen' Deze cursussen nebben blijkbaar vooral de bestemming ambtenaren voor de partijen en het staatsbestuur te trekken, want toebehoorders die 6 maanden achtereen cur sussen bezocht hebben, willen naar den Pe- tersburgschen Raad, van Bestuur gezonden worden en daar ambtenaarsplaatsen beko men. SIC TRANSIT Naar men uit Weenen aan het „Berl. Tbl." meldt, bestaat ler onider de leden van het ope ra-orkest en1 de Philharmonic aldaar een al gemeene neiging, Weenen te verlaten en in den vreemde zich tot een ensemble te vereeni gen, ten einde zich' een beter bestaan te ver schaffen dan im die Donaustad mogelijk is. De hoogste salarissen, inclusief toeslagen, be dragen maandelijks 14 a 1500 kronen. On der die omstandigheden hebben reeds 20 le den van het opera-orkest besloten, hun, ver bintenis met de opera te verbreken. Zoo beginnen de toestanden' in het ramp zalig Oostenrijk ook hun invloed' op het mu ziekleven te laten gelden. Weenien, eeuwenlang wel het voornaamste centrum dier muziekwereld, de stiad waar G'lhdk, 'Haydn, Mlozart, Beethoven, Schu bert. Brahms, de wals-Straussen, Mahler hun wereldroem veroverden en. waar bijna al ler stoffelijk overschot rust, dreigt ook in muzikaal opzicht in de onbeduidendheid te verzinken. Htet is wel tragisch PROVINCIAAL NIEUWS. UIT SCHERMERHORN. De vergadering gehouden tot oprichting van een bond van landarbeiders en belegd door het bestuur van de afd. Schermerhorn van de S. D. A. P., was door 35 personen bezocht en werd geleid door den heer Oost- wonder. De heer Bakker hield een bespreking over „Werkloozenverzekering" en deélde dienaangaande het volgende mede: Het Nationaal Steuncomité is opgeheven en daarvoor heeft de regeering in ae plaats gesteld een werkloozenverzekering. De arbei ders moeten zijn aangesloten bij een door den minister erkenden vakbond en zullen daarvoor wekelijks moeten bijdragen 0.20, waarbij Rijk en gemeente een toeslag voegen van circa 400 proc., waardoor bij werkeloos heid 1.80 per dag kan worden uitgekeerd. Voor het lidmaatschap van den vakbond moet worden betaald per week een uurloon en minstens 35 ct. per week, zoodat eene beta ling van 0.55 per week geen bezwaar kan zijn om als lid toe te treden. 5pr. deelde me- dt <i%A hpf N v v deze lage premie, daar de Minister deze op 1 pc week wenschte te zien gesteld, waaruit dus duidelijk blijkt de groote kracht, die van het N. V. V. uitgaat. Spr. hoopte dan ook dat contributie en premie geen rem mogen zijn om toe te treden en hoopte dat niet spoe dig werkeloosheid zal voorkomen, omdat dan eene krachtige reservekas kan worden gevormd, waardoor de uitkeering hooger ge steld zou kunnen worden. Spr. deelde nog mede dat een liberaal raadslid in den ge meenteraad heeft gezegd, dat een arbeider wel 14 dagen zonder werk zou kunnen zijn, zonder eene uitkeering te genieten omdat er genoeg wordt verdiend. Dit geeft volgens spr. blijk, dat van zulke heeren niets is te verwachten en zelf handelen plicht is. Eenige vragen werden door den spr. be antwoord. Staande de vergadering traden 19 personen als lid toe. KUNST EN WETENSCHAPPEN. KINDEROPERETTE. De dames Bakker'gaan steeds door met het opvoeren van operettes door kinderen en kwamen Woensdag 28 Nov. in de Harmonie voor den dag met een kinderzangspel in twee bedrijven, „üoudveertje" van onze stadge- nooten P. K. Raat voor den tekst en W. P. A. Franse voor de muziek. Het stuk speeU in een visschersdorp nabij de grens tijdens de oorlogsjaren en de tekst schrijver heeft de handeling onderhoudend weten te maken door het doen optreden van een Belgisch vluchtelingetje, van visschers en visscherskinderen, kabouters, boeren meisjes, het laten uitvoeren van een klom pendans, enz. en zoo is het een aardig geheel geworden. De heer Franse heeft op die tekst heel een voudige, goed klinkende, eenstemmige voor koor tweestemmige melodieën gevon den, ondersteund door een even eenvoudige sobere begeleiding. Goed gevonden is het in de begeleiding doen hooren van een gedeelte van „de Vlaamsche leeuw" waar het Bel gisch vluchtelingetje spreekt van „Daar stond eenmaal, in vrede, Mijn dierbaar huis en hof" enz. Ook een lieve walsmelodie komt er in voor, en dit alles samenvattend komt men tot de conclusie, dat onze stadgenooten iets gemaakt hebben, dat 't publiek aange naam kan bezig houden, er zijn tal van die dingen die ook kinderoperettes genoemd wor den maar van veel minder gehalte zijn Zij, die zich voor dit soort opvoengen in teresseeren, kunnen, omtrent huur en opvoe- ringsrecht inlichtingen bekomen bij den heer Franse, Houttil 62, alhier. Zelf hebben we van de opvoering maar een klein stukje gezien, we konden niet op tijd aanwezig zijn, maar wat ons van bevoegde zijde werd verteld was die opvoering erg aardig geweest. Daarna gaf men nog „de kapitein van de lijfwacht", 'n operette in vijf bedrijven. Hier voor had men iets anders moeten nemen, iets wat niet zoo uitgebreid was, want het werd nu veel te laat. Afgescheiden daarvan heeft men zich best gaamuseerd en ging men in prettige stem ming h uiswaarts. A. K. INGEBONDEN STUKKEN. {Batten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in aeze rtwriett bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt Geachte Redactie! In Uw blad van gisteren mij door vrien delijke bemiddeling geworden kwam de volgende zinsnede voor in het betoog door Ds. Spaargaren van Aartswoud geliouden voor ae Aid. Heiioo van den Bond van Staatspensionneering, betreiiende den Raad van Aroeid te floorn. Ik lees daar; „Zie de luxe van de Raden van Arbeid eens. in iroorn kocht men een huis voor bUOÖ.meer dan de eigenaar verlangde, richtte het ais modem kantoor in en plaatste er 3U ambtenaren in, ^jie er nog geen werk padden. Waar moest men ook met ade wegge jaagde distribuüeambtenaren heem' mie moesten toen een baantje nebben." Mocht dit inderdaad door Ds. Spaargaren gezegd zijn, zoo verzoek ik hem dringend pu- miek te widen b e w ij z e n, wat hier is be weerd. Op mij zal dan de taak rusten aan te too- nen dat elke zinsnede in dit 'betoog ten op zichte van den Raad van Arbeid te iioorn tot zeils in de kem een onwaarheid is. Het is niet de gewoonte, dat publiekrechte lijke lichamen zich begeven in persdiscussie, maar nu hier iets, volgens 'het verslag in Uw blad, gesproken is, dat ernstige aanwijzigin- gen vertoont van laster te zijn, meen ik op dien regel een uitzondering te moeten maken. ik zal het bewijs van Ds. Spaargaren af wachten. Ondertusscheo blijft de Raad van Arbeid te Hoorn te allen tijde bereid aan iemand, die met zoo ernstige beschuldigingen komt per soonlijk de gegevens te verstrekken, die hij noouig heeft om deze, ook in de gevolgen- voor hem gewichtige aantijging, te kunnen bewij zen. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Hoorn, HARMSEN. STADSNIEUWS. INGEKOMEN GELDEN EN GOEDE REN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK-HONGARIJE. Mej. v. H. 2,—, leerlinge school van den heer Reiziger 1,atelier mej. T. 3,81, N. N. 1,—, „Ons Kaartpotje" 5f—, mej. V 2,50. N. G. 5,—, N. N. 4,50, te za- men 24,81. Verantwoord 556.03. In totaal ontvan gen 580,84. Van mej. v. H. en C. A. B. kleedingsfuk ken. HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS. Hedenavond bestaat er voor de leden van het Algemeen Ziekenfonds te Alkmaar gele genheid om te 8 uur candidaten te stellen en vier vertegenwoordigers te kiezen. Stemgerechtigden zijn alle meerderjarige verzekerden, die gedurende de laatste 2 jaar onafgebroken bij liet fonds verzekerd waren. De vergadering hoeft plaats in het lokaal van den beer Mooij aan de Koorstraat. INSTALLATIE NIEUWE BURGEMEESTER. De installatie van den nieuwen burgemees ter zal, blijkens een mededeeling van den waamemenden burgemeester, gister in den Raad gedaan, plaats hebben op Maandag 1 December a.s., des namiddags half twee. HET ONGEVAL AAN DEN WESTER- WEG. De heer Broertjes, aannemer van de wonin gen van „Volkshuisvesting", aan den Wester- weg, verzocht ons in verband met het inge zonden stuk van den heer Drost, in ons num mer van gister, roede te deelcn, dat bij het be- wustte ongeval de dokter binnen 10 minuten op het werk was. De betrokken arbeider lag 40 minuten na het ongeval verbonden in zijn bed. De heer Broertjes verzocht ons ook een woord van dank te brengeen aan de dames der telefooncentrale, voor den spoed die zij betrachtten, een dokter te bereiken, waardoor een dokter zoo spoedig aanwezig kon zijn. Tegen de algemeene strekking van liet stuk had de heer Broertjes geen enkel bezwaar, doch hij oordeelde het noodig, dat deze on juistheid recht gezet werd. BENOEMD. Benoemd tot onderwijzeres te Sint Maartensbrug mejuffrouw A. A. de Jong. R. IC TOONEELVEREENIGING „VONDEL". De prijzen behaald door de R. K Too- neelvereeniging „Vondel" op den Nationalen Tooneelwedstrijd te Purmerend staan geëta leerd bij de heeren Van Putten en Oortmeijer, Payglop. VEREENIGING TOT ONTWIKKELING VAN DEN LANDBOUW IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER. (Vervolg.) In de groote zaal van de Harmonie hield de heer F. A. Smit Kleine, difecteur van het Prov. Elec Bedrijf, een voordracht met lichtbeelden over de toepassing van de elec- triciteit op landbouwgebied. Deze lezing werd door tal van belangstel lenden bijgewoond, ook door de leerlingen van de Rijkslandbouwwinterschool te Scha- gen. Met het oog op de belangrijkheid van deze lezing, ook uit sociaal oogpunt, geven wij van deze lezing een afzonderlijk verslag. Om half 4 heropende de voorziter de ge wone vergadering. Spr. heette Dr. v. d. San- de, inspecteur van het landbouwonderwijs, welkom. Dr. Bakker deed mededeeling over het over leg inzake de toekennig van de premie van 100. Het voorstel om zoo mogelijk de 100 aan één stier of anders aan twee of drie stie ren te geven werd aangenomen. De heer P. J. Eriks rapporteerde over het bevorderen van goed melken. Voor het eerst hadden de leerlingen geen examen kunnen doen. De 100 die zich aan hadden gegeven zullen gevraagd worden hun aangifte als voor 1920 gedaan te beschouwen, dan is een nieuwe oproep niet mogelijk. Dr. Schey rapporteerde over het zuivelcon- sulentschap. Dit rapport is reeds in druk verschenen zoodat wij belanghebbenden daar naar ver wijzen. Het was spr. opgevallen dat de kaasboeren weinig hulp hadden ingeroepen. De prikkel om verbeteringen aan te bren gen ontbreekt omdat men nu goede prijzen bekomt voor een slecht product. Slechts weinige fabrieken maken van de gelegenheid gebruik om het werk van de melkcontroleur te laten controleeren en spr. oordeelde dit toch van veel belang. Het afgeloopen jaar bracht veel melkver- valschingen. Dit is daarom ook nog gevaarlijk omdat typhus-gevallen door het slootwater dat vaak voor de uervalsching 'gebruikt wordt veroor zaakt kunnen worden. Voor Schagen maakte spr. een meikveror- dening en deze gemeente verkeert, wat de melkvoorziening betreft, zeker in gelukkiger omstandigheden dan menige plaats. Het aantal kaasfabrieken bedroeg 31 Dec. 1918 116 en wel 12 minder dan het vorig jaar. Van de 105 fabrieken die lid kunnen zijn, zijn er thans 98 lid en het is thans zoover dat geen coöperatieve melk meer ontvangen werd zonder uitbetaling naar liet vetgehalte. De voorzitter bracht Dr. Schey dank en huldigde hem voor de sympathieke wijze waarop hij in contact met de landbouwers uit de provincie wist te blijven. (Applaus.) De heer C. Nobel rapporteerde over trac tor-beproeving. Spr. deed mededeeling over de toekomst die de trekkers voor de landbouw hebben. Een regelingscommissie is benoemd be staande uit de heeren P. Kaan Dz., K. Kaan Jr., Waaiboer, Prof. Visser, de rijkstuinbouw- leeraar, en spr. Een proef zou gedaan worden, maar moest nog worden uitgesteld. Het plan is op 9 en 10 Dec. een beproe ving met 6 trekkers te doen op de boerderij Klein Zeewijk in de Groetpolder. Verschillende modellen trekkers zijn daar voor ingeschreven. Het zijn allen petroleum-motoren behalve de Cleveland een benzine-motor. De bedoeling is om de 2e dag een demon stratie te geven voor alle belangstellenden. De le dag kan men toegang krijgen voor 2.50. Van den heer V. Kay Jr., door treurige fa milie-omstandigheden verhinderd de vergade ring bij te wonen, was schriftelijk een rap port ingediend over het aanleggen van bouwland tot weiland en de daartoe benoo- digde gras- en klaverzaden. De heer C. Nobel wees er op, dat het aan beveling verdient om het graszaad op con trole te koopen. Hetgeen in de handel is, is slecht. Spr. heeft de gelegenheid opengesteld om het graszaad door zijn bemiddeling te bestel- len. Bij de rondvraag dankte Dr. v. d. Sande voor de tot hem gesproken .woorden. Spr. deelde mede, dat de directeur-generaal een volgende vergadering hoopte te kunnen bij wonen. Den laatsten tijd was wel gebleken, dat het vereenigingsleven niet gemist kan worden. De vereeniging heeft nog een belangrijke rol te vervullen en spr. hoopte de H. N. K. het hare zal doen om de moeielijke tijden, die de land bouw tegemoet gaat, door te komen. (Ap plaus.) De heer K. Breebaarf dankte de voorzitter voor zijn leiding. Spr. oordeelde dat jiij had bewezen, dat men met hem te kiezen een goe de keuze had gedaan. De voorzitter zeide in zijn openingswoord verzuimd te hebben de commissie voor het landbouwhuis te bedanken. Spr. meende dat H. N. K. gelukkig kan zijn met het genomen initiatief en wekte allen op een van de 400 rentelooze aandeelen a 25 te nemen voor het inrichten van het landbouwhuis. Men kan de aandeelen bekomen bij Dr. D. Bak ker. Spr. sloot met de beste wenschen uit te spreken voor H. N. K. en de provincie in de toekomst. EEN MISVERSTAND. We lezen in „Ons Blad.": Het blijkt ons, dat er een jammerlijk mis verstand onder de burgerij dreigt te gaan heerschen betreffende de werking van het Roomsche Comité voor de Oostenrijksche kinderen. Uit het frit, dat er hier ter stede evenals trouwens in alle andere steden een Katho liek Comité werd' opgericht, leidt men af, dat door dit comité alleen de belangen van Katholieke Oostenrijksche kindreren bedoelen behartigd te worden. Deze mcening nu is ten cenenmale onjuist Kinderen van alle gezindten worden door het Katholieke comité ondergebracht in ge zinnen van gelijke religie als het onder te brengen kind. Protestant of Israëliet, 't is het Room sche Comité om het even, al zullen uiter aard mcerendeels Katholieke kinderen worden geplaatst, omdat de Oostenrijksche kinderen nu eenmaal voor 't grootste deel Katholiek zijn, en omdat Katholieke Oostenrijksche ouders of comité's zich natuurlijk bij voor keur tot Katholieke Nederlandsche huisves tingscomités wenden, temeer nu deze co- mite's te 's-Hcrtogenbosch een landelijke huis vestingscentrale bezitten, welke reeds 5 ja ren werkt, zoowel "-oor Belgische, Fransche en Duitsche als Oostenrijksche kinderen. Men moet er zich derhalve niet over ver wonderen, dat er Katholieke comite's bestaan -1 -'snog ontstaan. Vooral te Alkmaar dient alle verwondering achterwege te blijven. Een kort stukje historie. Toen eenigen tijd geleden hier te lande be kend werd welk een gruwelijke nood in Oos tenrijk werd geleden, toen hebben eenige Alk- maarsche dames op eigen gelegenheid zon der zich nu juist tot een comité te willen vor men ieder voor zich een noodlijdend kind laten komen ter verzorging. Wij hebben ons indertijd gehaast, hiervan mededeeling te doen ,in de hoop, dat dit goe de voorbeeld navolging zoude vinden. Doch zie, reeds eenige dagen later vorm de hot Dagelijlcsch Bestuur van onzen Room- schen Vrouwenbond zich tot Katholiek Comi té voor de Oostenrijksche kinderen: de Katho lieken waren hier ter stede dus de epfsten, die bij den kortelings zoozeer vererger den nood in Oostenrijk een Comité sticht ten tot leniging van dien nood. Vooreerst, omdat er toen nog geen zooda nig Comité bestond, en ten tweede, omdat de Katholieken er prijs op stellen, zélf te zor gen, dat Katholieke kinderen in Katholieke gezinnen worden opgenomen, zonder dat zij daardoor de zorg van Protestarusche of Israëlitische kinderen wenschen uit te schake len. Of er nu met andere comités kan worden samengewerkt? Dat laten wij aan de leden der verschillen de comité's ter bcoordeeling over. Wanneer door samenwerking méér geprae- steerd kan worden tot leniging van den nood, dan zal er 0 i naar- die samenwerking ern stig gestreefd moeten worden. Men vergete echter niet, dat allereerst de hoofd-comité's (in den Haag, 's-Hertogen- bosch, en elders?) tot samenwerking die nen te komen. Wat baat het al dat Alkmaarsche onderaf- deelinkjes innig samenwerken indien de leni ging van den nood iandelnk tóch over ver schillende banen geleid wordt? LICHT OP! Hedenavond te 4.24 uur licht op voor rij wielen en andere voertuigen. UITSLAG VEILING. Bij de op Dinsdag 25 November j.l., ten overstaan van notaris J. van der Veen al hier, gehouden eindtoewijzing zijn in koop toegewezen 1. Twee huizen en erven aan den Hei- looërdijk te Alkmaar, samen groot 6 aren, 50 centiaren, aan den heer A. Meiboom te Alkmaar, voor de som van 2540. 2. Drie huizen en erven aan de Clarissen- buurt aldaar, samen groot 2 aren, 65 cen tiaren aan de N. V. Gebroeders Kluitman's Uitgever Maatschappij en kunstdrukkerij, gevestigd te Alkmaar, voor de som van 6280. BURGERLIJKE STAND GETROUWD: 27 Nov. Jacobus Johannes Goudsblom en Anna Geertruida Wijlacker. Ren- ger van Buren cn Guurtje de Bood Johannes Hubert Lina en Geer truida Wilhelmina Teileman. Ja i van den Bosch en Geertje Catharma Aafje Koster; GEBOREN: 25 Nov. Derk Jan, z. van Derk Willem Abelskamp en Neeltje Clasina Bruin. 27 Nov. Herman, z, van Jacobus Roskam en Mina Meppelink. OVERLEDEN: 26 Nov. Jacobus de Vries, 54 jaar. 27 Nov. Antje Lange, gehuwd met Gerrit Veenhuijsen, 63 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT 27 November. Medegedeeld door het Köh NedéMatTSsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 28 Nov. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van dten barometer 757.8 te Thorshaven. De laagste stand van den barometer 746.0 te Lahague. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit zuidelijke richtingen nevelig tot zwaai of halfbcwolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2