tap flu j Handschoenen. Witte Ondergoederen. Tafelkleedjes en Loopers in grants stirteering, prima Heeren Artikelen. - Theetafelkleedjes en sterk concurreerende prijzen. LJQEMH. Meistraat 8 „Hieuw leien met Oipbmi Karenhuis. ong. Kamer to Typiste. 2e rsKnecnt. J. H. WILLERS Cadeaux. Füiestusslraat E12. Uit de hand te koop. jut. JTar. Dl lAÜüE DE MÜKAAZ, Alkmaar. Agenten HoHnlte Sociëteit fan LeiensTerzekerlngeD m HUÏS, Voor de.Sint Nicolaas ontvangen C. 11E1N1S, Mitnt 29, Alkniii r. LOOPERS «n KLEEDJES. Tricot, Nappa, Glacé Nachthemden, Daghemden, Pantalons. Combinations. YVildl der. Overhemden, Dassen, .Bretels, Sokkenhouders dag-dienstbode werkster in 't lokaal Yan den Heef SCHUIT. (Talais voor ouden m dagsi). DIENSTBODE. HUISHOUDEN. adjunct-klerk©, Dames Handschoenen. Heeren Handschoenen. G. Leve de Concurrentie. Bank-Associati© jongste bediend©. Een pracht St. Nicolaas-cadeau. Zie de étalage. Nikkelen Kloksloten Zaklantaarns in alle soorten. DUNLOP BANDEN. 1 en 2-|>aards vanaf f 40,—. Orijjinoole ME LOTTE PLOEGEN. ZEEUWSCHE PLOEGEN eu EGGEN. CULTIVATORS, 5, 7 on 9 tanden. STROOSNIJDERS vanaf f 55,-. BIETENSNIJDERS vanaf f 55, -. STOKTBORDEN on LOSSE PLOEGMESSEN voor alle .ploegen in voorraad. Sme'derjj Yan Landbouwwerktuigen, Alkmaar. Telef. 132. Vierstaten. Breedstraat A 10. Telefoon P"\ d er!en liën (In plaats van kaarten.) Heden werden wij verblijd met de geboorte van een flinken ZOON. D. W. ABELSKAMP. N. C. ABELSKAMP—BRUIN. Alkmaar, 25 November 1919. Hiermede geven wij U kennis van de geboorte van onze Dochter GUURTJE. D. MEIJER. F. MEIJER—GUTKER. Uitgeest, 26 Nov. 1919. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Echtgenoote en beste Moeder, Behuwd- en Groot moeder WIJNTJE RUIJTER, in den ouderdom van ruim 58 jaar. Zij die haar van na bij gekend hebben zuilen ons verlies beseffen. Castricum. K. DE VRIES. W. L. BLOM—De Vries. C. BLOM. Alkmaar. O. DE VRIES. W. DE VRIES—Zwart. Hoorn. 1 G. LUTTEROT—de Vries J. J. LUTTEROT. Bakkum (gem. Castricum.) W. VAN BEEK—De Vries H. VAN BEEK en kleinkinderen. Castricum, 26 Nov. 1919. Heden overleed na een langdurig lijden onze gelief de Echtgenoot en Vader JACOBUS DE VRIES Jz., in den ouderdom van 54 jaar. Wed. J. DE VRIES— BRUGMAN. JAN DE VRIES. PIETER DE VRIES. Alkmaar, 26 Nov. 1919. Niêuwl andersingel 13. Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid onze lieve Vader en Groot- vader de heer P. VAN DER ESCH. P. VAN DER ESCH Jr. J. H. VAN DER ESCH- POOL en Kinderen. Alkmaar, 26 November 1919. Eenige kennisgeving. Heden overleed onverwachts onze lieve Echtgenoote, Moe der, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffrouw ANTJE LANGE, in den ouderdom van ruim 63 jaar. v G. VEENHUIJSEN. J. M. C. SPANJAARD— KARLVINKE. J. O. J SPANJAARD en kinderen. Alkmaar, 27 November 1919. Koorstraat 19. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis - te geven van het overlijden van onze geliefde dochter, zuster en behuwdzuster REMMELDINA E. LANGENDAM, echtgenoote van Henning, in den ouderdom van 38 jaar. Familie LANGENDAM. Alkmaar, 26 Nov. 1919. In gezin van BRIP PERSONEN wordt gevraagd een «ette flink loon, of voor drie heele dagen en een hal- veo dag. Adres te bevragen bureau van dit blad. Voor de bewijzen van belangstel ling, ons zoo ruimschoots betoond, bij het smartelijk verlibs van onzen geliefden Zoon en Broeder PIETER, betuigen wij, pok namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. C. PIET. E. PIET—ROZENBROEK. Alkmaar, 27 Nov. 1919. Ondergeteekenden betuigen hun- wen dank voor de belangstelling, ondervonden op 17 October j.l. Alkmaar, C. DEKKER Metiusstraat 13. en Echtgenoote. Wat lees je toch steeds van die prima-soeptabletten? Zoo heden ze niet! Hun naam is Primula Producten. Ze zijn prima-prima- IVluiillil til Sint Nic. Surprises (fopartikelen), Sint Nic. Maskers, Mantels, Mij ters, enz. Groóte keuze Kinder- en Gezelschapspellen, prentenboeken, kleurboeken, kleurkrijt, doozen luxe post, enz,, enz. Ziet de EUiags Beleed aanbevelend, Vrijdagavond [Dameskoor Dinsdagavond Mannenkoor Komt allen op voor de *«n- kam»rvronliigen (f 2. per week) en v«or de tweekamerwoningen (f 3.50 per week) belden met vrij electrisch licht en duinwater, worden bij dezen uilgenoodigd hunne aan vragen UITSLUITEND SCHRIF TELIJK in te zenden bij de secre taresse Mej. COHEN STUART, Nassaulaan 26 alhier, met opgave van: hun naars en voornamen, leeftijd, tegenwoordige huisheer en woning en voorts of een eenkamer woning dan wel een tweekamer woning wordt verlangd. Het gebouw zal nogmaals te Uexlcktlgeu zijn voor 10 c«m« p«r p«i-K*oft op Zitmlug van lot ri#r uur. kunnen geplaatst worden aan de Steewkooperij van de Firma W, F. STOEL ZOON, Alkmaar. Gehuwd echtpaar zoekt bij burgerlieden Br. fr. onder A 216, bureau van dit blad. Mevrouw WINKELMAN. Meti- usgraclit 11, vraagt voor direct of later eene nette GEVRAAGD voor spoedige in diensttreding geroutineerde Salaris 80 100 per maand. Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, LANGE- STRAAT 79., Mevrouw GOETMAKERS, Me- tiusgr. 19, vraagt voor haar familie te B«ut*eld bij Haarlem, een flink MJSiftJM, volkomen be kend met alle huishoudelijk werk. LOON f 350. Aanmelding liefst '8 avonds na 7 uur. U1>YKAA.U1> een flinke C WIJN, Zeglis 7. Op het BUREAU van den AR MENRAAD kan geplaatst worden voor dudeiyk een die zich wcnscht te bekwamen op het gebied var; wei k. Aanbiedingen schriftelijk te zen den aan de Secretaresse, Nieuwe- slawt 42. voor noodlijdende Hongaarsche kinderen. Zij, die gedurende eenigen tijd een Hongaarsch kind in huis willen verzorgen, worden verzocht hun naam ep te geven aan een der on derstaande adressen Mevrouw BOEKE—Klapmeijer. Mevrouw HERINGA-Schuilinq. den Heer P. DEN DAS Pz. Tricot-, Geconfectionn eerde-, Witte en Tafelgoederen. Lakens en Sloepen Q.1 "VT* VERDRONKENOORD 117. k51. lutUlaidiD Zijden Dames Shawls. Wollen Dames Shawls. Zelfbindera. Rokken. Zakdoeken. Zijden Heeren Shawta. Wollen Heeren Shawla. OVERHEMDEN. Zelfbindera. Bretelles. Zakdoeken. Wie voordeelig een ST. NICO- LAAS CADEAU wil koopen gaat naar de Daar vindt u eew groote keuze Ü|iC«l|;«>C(lsreii, Cl uim er lè a, Hiilkliiiniltiiyk«. «li X.nxc Artikelen tegen scherp concur reerende prijzen. Beleerd aanbevelend, G. VIS vrArtgi voor spoedige indienst treding Brieven fr. te adresseeren kantoor Bi «ed*irii»l 11. Ie koop met prachtig winkelfront, 5 M. breed, 15 M diep, in een der drukste straten van Alkmaar. Br. fr. Ietter H, electr. drukkerij Hoogstraat B 4 ONTVANGEN SCHEERMESSEN Fr. Herder Abr.z. Prima kwaliteit met garantie. M. KATER. vi f van 3 tot 15 jaar AANBEVELEND, Ondergeteekende werd heden belast met den onderhandschen verkoop van 6 naast en achter elkaar staande PERCEELEN in het centrum der stad aan de Laat Nos. 83, 85, 87, 89, 91, 93. 1. Een groot sterk PAND met ERF, afzonderlijke bovenwoning en achteruitgang van plm. 4 Meter breed, waarin reeds jaren een in vollen bloei zijnde wasch-, glans- en strijkinrichting. 2/3. De 2 daarachter gelegen sterk en goed onderhouden BURGER- WOONHUIZEN met erl. ivt 4. Een solied gebouwd breed WINKELHUIS met TUIN en ACH TERUITGANG van plm. 4 Meter breed, waarin reeds jaren een zaak in kachels, gasornamenten, enz. 5. Een ruim BURGERWOONHUIS met TUIN en met flmk aan gebouwd PAKHUIS. 6. Een geheel vrijstaand BURGERWOONHUIS met rondom Tuin. Alle perceelen zijn zoowel afzonderlijk als en bloc te koop. Uitsluitend en alken te bevragen bij den Makelaar W. JANSSEN. Interc. Telefoon 538. KENNEMERSTRAATWEG 93. (Niet op Zondag.) LEVERING OP PROEF. AANBEVELEND, Yï* fib AMSTERDAM St. Nicolaas-Cadeaux S. M voor Dus OÏTO Alkmaar - Fnidssn 111-113 - Tel 517 f kantoor ilkunnr, 111181, PLOEGEN V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3