YhlUUDKKIKU V van den Oenievfiteraad HsfidSid tol si ÏWHtifSto iaaigtflg. B. en W. gesteld om bericht Dotidari.ir 27 Noienber. op Vt«en«<iiig '10 November, Gisteravond half acht vergaderde de Raad. Voorzitter de heer Mr. W. C. Bosman Aanwezig aHe leden, behalve de heer Thom- sen. Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat is ingekomen a een schrijven dd. 12 November 1.1., 3d'e Afd., No. 14/17333, van den heer Commissa ris der Koningin, "houdende bericht, dat de heer Mr W. C. Wendelaar met ingang van 1 December a.s. is benoemd tot Burgemeester dezer gemeente. Voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelde mede, dat de installatie op Maandag 1 December, des mid- uags half iwee was bepaald, h een schrijven dd. 18 November LI., No 4255, Afd. H. Ovan den Minister van On derwijs, Kunsten eji Wetenschappen, houden de bericht, dat de verordening, regelende de aanstelling enz van het personeel aan het Gymnasium en de Handelsscholen, door Z.Exc. is goedgekeurd. Voor kennisgeving aangenomen, c een schrijven dd. 10 November 1.1., van den heer H. H J Leemeijer, houdende het ver- *zl .k om ontslag ais lid van hei Burgerlijk Armbestuur, met ingang van 1 Decembera.s Eervol verleend. U een adres dd. 19 November 1.1., van de hee- ren J. Opdam en J Apeldoorn, aannemers van het graaf- ei? grondwerk enz. voor den iouw van 47 woningen op een terrein tus- iehen Verlengde Landstraat en Nieuwlander- singel, inzake cene hun ter zake te verleenen ichadcvergoedihg. In handen van I a raad. De heer van 't Veer gevoelde daar niet veel voor, de zaak was al in handen van B. en W geweest. Spr.'e fractie weuschte een .otnmisaie ad hoe. Mr. Leesberg zeide, dat B. en W er prijs op stellen eerst den Raad inede te deelen, wat er is behandeld B. en W. hebben op grond van een uitvoerige behandeling een korte uitspraak gedaan. De Raad kan aan la- er nog een commissie instellen. Aldus werd besloten, e een adres dd. November 1919, van het be stuur der afd Noordhollaüd van den Ned. bond van gem. ambtenaren, inzake de jaar wedden van de ambtenaren ter secretarie en en kantore van den Gemeente-ontvanger. In handen van B. cm W. gesteld om bericht n raad. een adres dd. 12 November 1.1, van diverse organisaties in de bouwvakken, daarbij ver- .oekende eenige bepalingen te doen opnemen n bestekkeu voor gemeentewerken. Pe heer Verkerk wees er op, dat het vo- ig jaar ook nooit op een dergelijk adres be- icht en raad van B. en W. was ingekomen. 'Mr. Leesberg kon zich dat niet herin ieren. De zaak was reeds aanhangig bij de ommissie van publieke werken. Spr. gaf de erzekcring', dat spoedig voorstellen gedaan sullen worden De heer Verkerk nun hiermede genoe gen. r een voorstel dd. 14 November 1.1, van de eden van deze vergadering, de heeren J. Wes- erhof c.som gemeentelijke ond'crwijscursus- en voor volwassenen in het leven te roe- tcn. De heer W e s t e r h o f verzocht spoedig ericht en raad. De Voorzitter zegde dit toe. een voorstel dd. 21 November 1.1., van dé- clfde leden, inzake den aftrek voor noodza- elijk levensonderhoud in de verordening op en Hoofdelijken Omslag. Dc heer C1 o e c k verzocht B. en W. te be- enken, dat dit verzoek een onderdeel was on een der punten der S. D. A. P toen er jrake was van een wcthouderszetel. Dc ei- Jien van dc S. D. P. bij die overeenkomst aren ook gcweuscht, maar daarvoor is geld aodig. Belastingbetaling is gemakkelijk als ien weet wat cr voor gedaan wordt. Tal ui dingen komen er de eerste 4 jaar aan de rde cn als men te veel aandacht aan het ver- ,ek schenkt, dan zullen die zaken niet ge- lan kunnen worden. De Voorzit ter zeide, dat hetgeen de er Cloeck gezegd had, niet aan de orde De heer Wester hof wenschtc te protes- eren tegen het gesprokene van den heer loeck. Spr. oordeelde een spoedig advies van en W. noodig. De Voorzit er meende geen discussie mogen toelaten. De heer W e s t e r h o f wees er op, dat de orzitter dan ook den heer Cloeck het woord d moeten ontnemen De Voorzitter had daar zoo gauw en kans toe gezien. De heer Westerhof protesteerde toch gen de reactionnaire stem van den heer -oeck Besloten werd het punt in handen van B. i W. te stellen. een schrijven dd. 10 November 1.1., van t besuur der Vereeniging tot oprichting en siandhqjiding cener Algcmeene Bewaar- hool te Allernaar, houdende het-verzoek in bestaande subsidieregeling voor bijzonde- tx waar§cholcn eene wijziging aan te bren- en. DeVoorzittvr stelde voor, dit punt in mden van B. en W. te stellen. De heer Veen zeide, dat zijn fractie bij cffing overname van de school door de meen te wil vf vrouw Aukes wilde hetzelfde. Spr. ong op spoed aan en contact met den Raad n het bestuur. Ook was het gewensch, dat ■n vrouw in het bestuur kwam. Mr Sluis zeide, dat de heer de Wit toe- /allig lid van het bestuur was, maar oordeel- Ie contact tusschen het bestuur en het college wel gewenscht. Het punt werd in handen van B. en W ge steld. 1 een «dras dB IScrrectöJsr 1319, «ro C. Her- tog en j. fienmng. meters, m A. Balder, stomer op de graanmarkt, daarbij verzoeken de hunne salarissen te verhoogen. De heer O o v e r s bepleitte inwilliging of althans in handen stelling van de commissie. B en W stelden voor afwijzend to beschik ken Mr. S 1 n i s zeide, dat het een uitstervend i geslacht betrof, dat niets moer doet. De heer O o v e r s wees er op, dat de man nen er moeten zijn. Zij presenteeren zich evengoed als toen zij werk deden. Men moet ze anders afschaffen. DeVoorzitter drong cr op aan, niet opnieuw de verordening tc behandelen. De heer Verkerk betoogde, dat de com missie de overbodige menschen niet aao den kant wilde zetten, om hen niet te treffen. Voor verhooging gevoelde de commissie niets. Hierop werd1 afwijzend op bot punt be slist. een adres dd. 21 November 1.1., van Mej 14. C. Driendijk, houdende het verzoek hare aarweddc aio Driectrice van het stads-zieken- mis te verhoogen. Afwijzend beschikt. 1 een adres dd. 17 November 1.1., van het be- stilur der openbare leeszaal cn boekerij, daar bij verzoekende de subsidie uit de gemeente kas te brengen op f 2400.—- per jaar. Te voegen bij de stukken begrooting dienst 1920. m. een adres dd. 21 November l.L, van de R.K Vereeniging tot bestrijding der Tuber culose Herwonnen Levenskracht", houdende het verzoek haar een subsidie uit de gemeen tekas te willen verleenen Te voegen bij dc stukken begrooting 1920. n. een adres dd. 24 November 1919, van de samenwerkende bouwvakorganisaties alhier, daarbij oen antwoord verzoekende op het adres d d November 1918, om eenige bepalin gen te doen opnemen in bestekken voor ge meentewerken. In handen gesteld van B. en W. om bericht en raad. o. een schrijven dd. 19 November 1.1., No. 6, van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van een tweetalbeschikkingen op reclame's in •hooger beroep tegen aanslagen in den hoof delijken omslag. Aangenomen voor kennisgeving, p een schrijven dd 24 November 11van de afd. Alkmaar van het Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren in Nederland, hou dende dankbetuiging voor de salarisherzie ning. Aangenomen voor kennisgeving. q. een adres dd 24 November 1.1., van den heer J Baart, houdende het verzoek hem ont slag te wil!en verleenen als lid-werknemer der gemeentelijke arbeidsbeurs. Eervol verleend, r. een adres d d. 25 November 1.1.. van de besturen der afd. Alkmaar van net Ned. van den daarbij dringend verzoekende adhaesie te willen betuigen aan een tot den betrokken Minis ter gericht verzoek inzake de onderwij- zersjaarwedden. In handen gesteld van B. en W. om bericht en raad. f 239Ï8.T2# ca cfSn wss5®a2acaa kbsten 1943.04. Daar de uitgaven behoorlijk door kwitan- tifin zijn gestaafd, stelt de commissie voor de belastingzaken voor de bouwrekening goed te keuren tot een totaal bedrag van 44517.29*, waarvan 17675'.79 vergoed is door het Rijk en vopr de rest een leening ia gesloten van f 27000.—, Conform vastgesteld. KAASMARKT!. Bij raadsbesluit van 5 September 1918, werd aan het korps kaasdragers, voor het jaar 1918, voor het klaarzetten van planken, bakken, wagens enz. en voor het opbergen daarvan', alsmede voor hunne overige aan de markt voorkomende werkzaamheden, eene vergoeding toegekend van 200. Den 3en Maart j.l, wendde de kaasdra- gersvereeniging „Door eendracht verbete ring" zich tot den Raad met 't verzoek voor het jaar 1919 bij vernieuwing eene gelijke vergoeding toe te kennen. In de raadsverga dering van 21 Juni d.a.v. werd, na ingewon nen advies van de Marktcommissie, besloten aan adressanten te berichten, dat haar ver zoek voorshands niet kon worden ingewilligd, doch dat het, des noodig geacht, in het na jaar kon worden herhaald Dat herhaald verzoek is thans bij ons Col lege ingekomen en de Marktcommissie, op nieuw daaromtrent gehoord, heeft bij schrij ven van 31 October 1.1, medeg edeled dat het verzoek baar alleszins billijk voorkomt, uit overweging dat de aanvoer van kaas ami de markt dit jaar, tot heden, nog ruim 200000 K G. minder bedroeg dan in 1918 en dat het verzoek, in verband daarmede dient te wor den ingewilligd. B. en W. hebben geen bewaar om ook over het jaar 1919 eene vergoeding te geven, doch weaschen uitdrukkelijk te doen uitkomen, dat deze uitkeering moet worden beschouwd als een uitzonderingsmaatregel, welke vooi het vervolg geen aanspraken medebrengt. Zij stellen mitsdien voor te besluiten: .aan het korps kaasdragers, bij wijze van uitzonde ring, voor het klaarzetten van planken, bak ken, wagens enz. en het opbergen daarvan, alsmede voor zijne overige aan de markt voorkomende werkzaamheden, voor het jaar 1919 uit de gemeentekas eene vergoeding toe te kennen van 200. Conform besloten. CRED1ET VOOR UITBREIDING OPEN BARE LEESZAAL EN BOEKERIJ, VER PLAATSING LOCAL1TEIT VOOR „KIN DERVOEDING" EN VAN DE GEMEEN TELIJKE ARBEIDSBEURS. In verband met de noodzakelijk gebleken uitbreiding van de lokaliteit, in gebruik afge staan ten behoeve van de Openbare Leeszaal en boekerij in deze gemeente, heeft het bestuur dezer instelling als hare meaning doen ken nen, dat de bedoelde uitbreiding kan worden gevonden door de beschikbaarstelling van de z.g. metselaarswerkplaats, bekoorende bij de voormalige ambachtsschool aan de Doelen straat, gelegen achter de Openbare Leeszaal Deze lokaliteit zou dan voor het beoogde doel in orde bebooren te worden gemaakt. Zij wordt thans tijdelijk gebezigd vocu de ver strekking van voedsel aan schoolkinderen, s eene mededeeling van verschillende pcrceelen door de gemeente zijn aangekocht. De Voorzitter deelde-mede, dat vol gens in de geheime zitting genomen besluiten en machtiging door B. en W. zijn gekocht van notaris Pilkcs ccn perceel in de nabijheid van het sportterrein, groot 2.68.93 H.A., voor 44203,70; een perceel in dc nabijheid van het Stadsziekenhuis van, den heer J. Pels, voor 12.000; oen perceel van den heer Jaco bus Schut, in de nabijheid van het Stadszie kenhuis. voor 12.000; cn van den heer S. Bokkenburg voor 11.500; een perceel aan het Oudorperdijkje van den heer E. Scher merhom voor 3700; een huis van den heer C. Kieft voor 3500; huis en erf van den heer J. C. Vennekcr voor 3500; van den heer C. P. Winder een huis en weiland' voor 6500; een weiland van de Diaconie' voor 1.25 per M2., totaal voor 6425,25. De heer W c s e r h o f verzocht den voor zitter namens den Raad het dwaze gerucht in de Alkmaarsche Courant, dat de panden bij het Ziekenhuis zijn aangekocht voor de uit breiding van het Stadsziekenhuis tegen te roaiken. De Voorzitter kon categorisch verkla ren, dat de besluiten tot aankoop absoluut niet preciseerden op de uitbreiding van het Stadsziekenhuis. De perccclcn zijn daarvoor niet aangekocht cn ook niet met het oog op een cventueele uitbreiding van het Stadszie kenhuis. Wil dc Raad uitbreiden, dan staat het aan den Raad, maar dezen aankoop loopt niet op de vrijheid in deze van den' Raad vooruit. De heer Wester hof oordeelde deze me dedeeling noodig, om dc heeren van de cou rant duidelijk tc maken, dat ze niet te veel uit hun journalistieke duim. moeten zuigen. DeVoorzitter: „Als ze dat nooit de den, dan zou het lezen vervelend zijn." (Ge lach) SUPPLETOIRE BEGROOTING VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR, DIENST 1919. Bij suppletoire begrooting van het Burg. Armbestuur, dienst 1919, worden de uitgaven verhoogd met 900.— en wel de post „be deeling in geld" met 8000.— en „besteding in gestichten" met 1000.—. Tegenover deze uitgaven zijn in ontvang te boeken 500.„onzekere inkomsten daar dit bedrag vermoedelijk meer zal wor den ontvangen aan restitutiën. Het verschil ad 8500.zal gevonden moeten worden in een nadere subsidie van de gemeente. Daar de commissie voor de belastingzaken zoodat voor de Vereenging „Kindervoeding", den Voorzitter. dat eene andere lokaliteit beschikbaar behoort U te worden gesteld. Hiervoor zou, naar de mee ning van B. en W., zijn te benutten de voor malige smederij in de ambachtsschool, mits daaraan eenige zeer noodzakelijke verbeterin gen worden aangebracht. Het verdient aanbeveling tegelijkertijd een toegangsportaal te doen maken, met trap voor de daarboven gelegen verdieping, waardoor de gelegenheid wordt verkregen de bovenlo* kalen te benutten voor de Gemeentelijke Ar beidsbeurs, welke tot heden, tijdelijk en onvol doende, is gehuisvest in het perceel Laat hoek Ridderstraat, tot 1 Januari 1921 gehuurd van de N .V. „Alkmaarsche Manufacturen- handel Vroom en Dreesmaan" alhier, voor 884 per iaar. Gepoogd zal dan moeten worden èf deze huur eerder te doen eindigen, öf vergunning te verkrijgen hei perceel in onderhuur af te staan. De kosten van bovenbedoelde werken wor den door den Directeur der gemeentewerken geraamd als volgt lo. uitbreiding Openbare Leeszaal 900. 2o. het maken van een directen toegang tot het lokaal bestemd voor „Kindervoeding en de inrichting van de daarboven gelegen loka liteit tot gemeentelijke Arbeidsbeurs 3300. Onder mededeeling dat de Commissie van bijstand voor de publieke werken zich met het bovenstaande kan vereenigen, stellen B. en W. voor te besluiten aan Burgemeester en Wet houders een crediet te verleenen van 900 en 3300 voor bedoelde werkzaamheden. De Voorzitter deelde mede, dat het bestuur van de Handelsschool de lokaliteit voor een laboratorium verzocht. B. cn W. voelen daar niet veel voor, omdat dc school daar maar tijdelijk is. De heeren moeten het voorloopig mog maar redden. De-heer van't Veer verheugde zich daar over. De boekerij heeft daar het gebouw zeer noodig. De heer Verkerk zeide, dat ook „Kinder voeding" zeer verblijd is met het advies van B. en W. Het voorstel werd aangenomen. De heer Verkerk vroeg te mogen roo- ken. De Voorzitter verleende geen toestem ming. (Gelach). BEGROOTING VAN HET GEMEENTE SLACHTHUIS, DIENST 1920. Die begroottlng van het Gemeente-Slacht huis, dienst 1920, Wijst in ontvang aan 58669.36 en in uitgaaf 68878.59, met een nadeelig saldo van 10209.23. Daar de commissie voor de belastingzaken rro er. afeï K2S& feza niet verder gaan. Verhooging van de omzet hangt af van de gebeurtenissen. Men is nog niet in normale tijden. Als die komen,, hopen vtfj, dat de inkomsten zullen stijgen. Zoolang dit met gebeurd, zal men verlies moeten dra gen Laat men dit jaar maar afwachten. De heer van 'tvcer betoogde, dat een zakenman ook naar nieuwe wegen zou zoe ken. Spr. vroeg of de omgeving al bewerkt was, verordeningen to maken, die het slach ten in het abattoir verplichten. Is de ijsafzet al bevorderd? De heer G o verB zeide, dat dc commissie deze zaken ook onder de oogen heeft gezien. De bijzondere omstandigheden hebben par-, ten gespeeld. Zoolang ae rijkshuur niet in werking gesteld is, begint men met do buiten gemeenten niets. Dc heer van't Veer was met het ant woord niet tevreden. Spr. wilde gaarne zien wat er gedaan is. De heer Verkerk had respect voor den heer van 't Veer, maar één man van zijn frac tie zit in die commissie. De heer van 't Veer moest dus niet op deze wijze criticeeren, maar deed beter met zijn fractielid uit de commissie een gesprek aan te gaan. Conform het voorstel werd hierop beslo ten. HET LEVEREN VAN GENEESMIDDE LEN ENZ. TEN BEHOEVE VAN' DEN OPENBARE GENE ESKUND1G EN DIENST. Blij raadsbesluit van 7 October IJL, No. 7, weid besloten de stads-apothcek, met ingang van 1 Januari 1929 op te heffen. In verband niet d'it besluit, zal eene voor ziening inoefen worden getroffen, ten einde de levering van geneesmiddelen enz. ten be hoeve van den openbaren geneeskundigen Jiensii, ook na den genoemden datum, te doe® plaats hebban 'B. en W. bieden: mitsdien ter vaststelling aan het ontwerp eener VEROR.DENINQ, Hoedende bepdin- !yn omtrent de levering van geneesmidde- en enz. ten behoeve van den Openbaren ge neeskundigen dienst in de gemeente Alk maar. Ai» 1. Voor het leveren van geneesmidde len ten behoeve van «den ovenbaren genecf- fcundigen dienst worden door Burgemeester en Wethouders, in overleg met de apothekers- vereehiging, een of meer apothekers aange wezen. Art. 2. Aan behoeftige zieken, voorzien van: een door het Burgerlijk Armbestuur af gegeven kaart, recht gevende op behandeling in de polikliniek of op bezoek van' den stads- artls aan huis, worden kosteloos geneesmidde len verstrekt op recepten, afgegeven door een stads-arts, mits daarop duideJijlk naam en voornamen1 van den zieke en plaats en num mer zijner woning ziijin vermeld en' een en an der overeenkomt miet de desbetreffende ver melding op de ikaart. Art. 3. De geneesmiddelen bestemd voor het siiads-ziekemhuis, worden gereed' gemaakt op recepten, afgegeven door de aan genoam- I! de inrichting verbonden artsen en moeten als- regel aan de inrichting worden bezorgd, ij Art 4. De geneesmiddelen moeten met den noodigem svoed worden gereed gemaakt en afgeleverd. In het geval een recept met het woord -spoed?' is gemerkt, moet de apothe ker zorgen voor dadelijke afgifte of bezor ging. Art. 5. De prijs der af te leveren genees middelen wordt berekend overeenkomstig de door Burgemeester en Wethouders met de apothekers te sluiten overeenkomst. Art. 6. De contröle op den prijs van de in rekening gebrachte geneesmiddelen als an derszins geschiedt door Burgemeester en Wethouders, die zich daartoe doen bijstaan door een deskundige. De kosten vam deze con trole zuliij' door de gemeente worden gedra gen. Axt. 7. Men bra&toantai, brillen, or- diopaedische werktuigen of andere hulpmid delen aan behoeftigen dienen te worden ver strek)#, kan dit geschieden op aanvraag van een) der stada-artsen. Die aanvraag geschiedt aan het Burgerlijk Armbestuur, 't welk daar op beslist e bij inwilliging het benoodigde ir tusschenkomst van zij voor, de suppletoire begrooting goed te keuren. Conform vastgesteld. BOUWREKENING VAN DE ELECTRI- FICATIE EN DE VRIESINRICHTING VAN HET GEMEENTESLACHTHUIS. Den Raad wordt aangeboden de bouwre kening betreffende de electrificatie van het bedrijf en het ombouwen der koelinrichting in een vriesinrichting van het gemeente-slacht huis. Blijkens deze gespecificeerde opgave heb ben de totaalkosten bedragen 44517.2934, waarvan volgens nauwkeurige splitsing moe ten worden gebracht ten laste van de elec trificatie 18670.1344, van den ombouw f,.™ tegen1 de ramingen geen bezwaar heen, stelt n'r° zjj voor) de rechten voor het gebruik van het Gemeente-Slachlthuis te verhoogen conform de gewijzigde verordening, deze verhooging te doen in werking treden met ingang van 1 Januari 1920, en in verband daarmee de be grooting, dienst 1920, goed te keuren. De heer van't Veer wees er op, dat het nadeelig saldo ruim 10.000 is cn dit terwijl de tarieven 100 pc. zijn verhoogd. Spr. is het er mede eens, dat deze niet hooger mogen worden en ook, dat de bedrijven zich moeten dekken. Spr. ziet daarvoor geen perspectief De omzet is tc klein. Spr. had gedacht, dat men voorgesteld had de omzet te vergrooten. DeVoorzitter vroeg dit lichtpunt aan te gauw De uitgaven kan men niet vermiode- h'ulpmidde! verschaft door den betrokken arts. Ah#. 8 Deze verordening treedt in wer king op 1 Januari 1920. De heer Cloeck, vroeg of men met dit voorstel niet te laat kwam. Spr. hoorde van een apotheker reeds, dat zij nu kunnen reke nen wat zij willen. Men had eenig houwvast gehad, als men een prijs had gesteld als tus schen doktoren en apothekers in het Alge meen Ziekenfonds. De Voorzitter zeide, dat B. en W. wel op de hoogte zijn. Zij hebben al een tarief en komen daarom met het voorstel. Mr. Leesberg twijfelde niet aan een be hoorlijke regeling. Kwam die niet tot stand, dan kon men de apotheek laten voortbestaan De heer Cloeck was hiermede tevreden Mevrouw W e s t e r h o f stelde de volgen de amendementen voor: In art. 6 inplaats van: „De contröle" op den prijs", te lezen: „De contröle op den prijs en de kwaliteit". Art. 7 als volgt te lezen: „Indien breuk banden, brillen, orthopaedische werktuigen of andere hulpmiddelen aan behoeftigen die nen te worden verstrekt, kan dit geschieden op voorschrift en door tusschenkomst van een der stadsartsen". De heer v. d. Bosch betoogde, dat het geen mevrouw Westerhof wil, al in het arti kel staat. De heer Westerhof oordeelde dan de redactie niet gelukkig en stelde een redactie- verbetering voor. Mr. Leesberg stelde aanneming voor zooals B. en W. voorstelden. Dit voorstel werd aangenomen. Tegen stemden de heeren: Govers, Veen, Westerhof, van 't Veer en mevrouw Wester- hof-Koopal. Mevrouw W e s t e r h o f verdedigde hierop nog haar amendement op art. 7. Mr. Leesberg oordeelde, dat het artikel nu al voldoende dc rechten van de armen waarborgde. Mevrouw Westerhof vroeg stemming over haar amendement. De heer W c s t e r h o f betoogde nog, dat ïetgeen dc heer Leesberg gezegd had, niet uist was. Als iemand geen geneesmiddelen can betalen, moet de dokter het in zijn hand lebben om hulpmiddelen voor te schrijven en tl ïfié afhankelijk zijn van eau besliadung van het Assütadtrse. JÖ& fcS dc behoeftigen wordt gerekand dan meet de dokter uitmaken o! de arme hulpmiddelen krijgt of niet. Mr. Leesberf meende, dat het Burger lijk Armbestuur behoorde uit te maken of iemand al of niet behoeftig is. De heer Bosman (R.-K.) zeide, dat vot- s het vooretcl van B. en W. iemand van Ziekenfonds ook nog hulpmiddelen kon 20 krijgen. De heer Westerhof ging met een der gelijke interpretatie accoord, maar dan moet er in plaats van stadaarts gelezen worden: „arts". Mevrouw Aukes oordeelde dat dit niet noodig was. Een doktr is dan wel zoo wel willend, om een patiënt een briefje te geven voor een stadsdokter. Mr. Leesberg wees er nog op, dat B en W. een stadsarts verplichtingen opgelegd kunnen worden. Spr. ia daarom tegen, re dactiewijziging. Het amendement van mevrouw Westerhof werd hierop verworpen. Er vóór stemden de heeren: Veen, Wester hof. van 't Veer en mevrouw Westerhof. De geheele verordening werd hierop in zijn geheel aangenomen. UITBREIDING PERSONEEL TER CONTRÖLE DER GEMEENTE- BE LASTING EN. Naar aanleiding van een adres d.d. Oct. van den gemeente-controleur merken B. en W. op: Ofschoon de werkzaamheden, in bovenbe doeld schrijven aangeduid, alle onmisken baar beboeren tot die welke ter secretarie (of aan eene afdeeling ter secretarie) behooren te worden verricht en het dus logisch zou zijn bet secretarie-perseneel daarvoor uit k brei den, bestaat dauritoen ecnig bezwaar, nu door Uwe Vergadering is uitgemaakt, dat de controleur zelfstandig, d.w.z buiten het ver band van de gemeente-secretarie, zal werk zaam zijin. Dat zoo zijnde achten wij hot juislter ook de ambtenaren onder hem werk zaam, niet meer als secretarie-ambtenaren te beschouwen. y Aangezien, wij ons met de wcnechelijkheid tot uitbreiding van het personeel aan de ar- deellng Contröle geheel kunnen vereenigen, wenschen wij dus te worden gemachtigd tot aanstetlfng van een ambtenaar als bovenbe doeld over te gaan. Daar het uwe bedoeling niet kan zijn het benoemingsrecht ook van dezen ambtenaar aan ons College te onttrekken hebben wij de eer U voor te stellen te beslu-'ten: art. 1 van de Verordening op het benoemen en ontslaan van sommige gemeente-ambtena ren en bedienden, in dier voege aan te vullen, dat het benoemen en ontslaan van de ambte naren aan de afdeeling Contröle aan de Bur gemeester en "Wethouders wordt opgedragen. De h#er van't Veer kon zich in principe wel vereenigen de bedrijven afzonderlijk te maken. Voor een stad als Alkmaar doet men zooveel wat te grootsteedsch is. De recherge begon met een paar mannetjes. Zij zal nu weldra zooveel kosten als het gehccle politie corps. Spr. zal daarop bij de begrooting te rugkomen. Spr. zal tegen het voorstel niet stemmen, maar wilde toch een waarschuwen de stem laten hooren. De Voorzitter zeide, dat gehoopt wordt, door de aanstelling pe bron vari be lastingen beter te laten vloeien. Men krijgt dan ae salarissen meervoudig terug. De heer van 't Veer stelde voor, om de ambtenaren te laten benoemen door den Raad. Mr. Leesberg zeide, dat het voor klei ne gemeenten wel mogelijk is om het kohier van dc riiksinkomstcnbclasting te nemen. Voor een groote gemeente gaat het niet. De gemeentewet spreekt van het benoemen van ambtenaren door B. en W. De heer van't Veer meende, dat de wet wel toelaat dat de Raad benoemt Mr. Sluis was het met den heer van 't Veer eens. Wanneer de contröle een zelfstan dig bedrijf is, dan is ook ccn ander onder dit bedrijf geen secretarie-ambtenaar. Gemeente- rechterlijk staat de heer van 't Veer z. i. sterk. Spr. heeft in het benoemen van ondergeschik te ambtenaren nog wel voldoende vertrou wen in het College en is er daarom niet voor het voorstel van den heer van 't Veer aan te nemen. De heer van'tVecr maakte er een voor ste! van, om te bepalen, dc ambtenaren door den Raad te laten benoemen. De Voorzitter kon begrijpen, dat de Raad den controleur wilde benoemen. Het be noemen van ondergeschikte ambtenaren kan men z. i. beter aan B. en W. laten. Het voorstel van den heer van 't Veer werd verworpen. Er vóór stemden de heeren: Westerhof, van 't Veer, Veen en mevrouw Westerhof De heer Westerhof merkte op, dat als men het voorstel van B en W. aannam, de be noeming van den controleur ook weer aan B. en W. was. Mr. Sluis stelde voor, de woorden „werkzaam onder den controleur", toe te voe gen. Hierop werd de verordening angenomen. Tcgendc soc.-dcm. fractie. GARANTIE GELDLEENING HUIS- HOUDu EN INDUSTRIESCHOOL De 'Directeur der Rijkspostspaarbank maakt bezwaar aan het Bestuur der Alk maarsche Huishoud- en Industrieschool een geldleening te verstrekken van 20009, ten zij het raadsbesluit van 7 October 1919 no. 12, waarbij rente en aflossing dezer leening werden gegarandeerd, worde gewijzigd in den zio als hieronder is aangegeven. Naar de meening van B. en W. bestaat hiertegen geen bezwaar, weshalve zij voorstel len te besluiten aan het bestuur der Alkmaarsche Huis houd- en Industrieschool, naar aanleiding van zijn adres dd. 23 September 1.1., onder intrekking van het desbetreffende raadsbe sluit van 7 October li., No. 12, te berichten, dat de gemeente Alkmaar onvoorwaardelijk en rechtstreeks de rente en1 aflossing garan deert van de door genoemd besltuur aan te gane geldleening, groot 20000, te sluiten bij de Rijkspastspaarbank, met dien-verstan de, dat van den datum af, waarop bedoelde garantie wettelijk door het Rijk wordt over genomen, de gemeente Alkmaar zich van de ze verplichting' ontslagen beschouwt. Conform besloten. GRONDVERKOOP. De fcsar W J. Sch^ppaa, albten, heeft wh. cSO 1»1» as.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5