x Aan helgrootste woningliBrBau Groote afslag ADR. SAUWE. Dorpstraat Dagelijks Tsrschs aanroer ft over het onderwerp- „HET EWELD IN l>EN STRIJD YOOR HET ANTI-MIL ITAIRISM K" Aiusteriiamsclie Beurs Noordlioilauclsch fcsediet. (Jpiniiiigskaerseii van heden eerito kwaliteit PAARDE8TLEESC8 Dik vet SCHAPENYLEESCH HOOGLAO-SMIT, Groots afslag Gebr. Yiscb. Eenmaal op en eenmaal neer Geeft spiegelglans de Erdaï smmr. op VRIJDAG 28 NOVEMBER, in de Tuinzaal v d HAR ONIE, des avonds 8 uur Entrée 15 ct Bestuur 1. A. M. onder dag teek en in g van 5 Augustus 1.1. tot den Raad gewend' met een verzoek om een strook grond, die hij 'reeds ongeveer acht ach tereenvolgende jaren in huur heelt en toebe hoort aan de gemeente Alkmaar, in koop te mogen overnemen, dali) hij thans gaarne bo vengenoemd strookje grond, ter oppervlakte van ongeveer 180 vierkante Meter, benevens het strookje grond voor zijn perceel aan de Friesche weg, ter oppervlakte van ongeveer 45 vierkante Meter. Op een reeds twee jaar geleden gedaan verzoek om eerst bedoelde strook in eigen dom itle verkrijgen, werd afwijzend! beschikt. Adressant meent, dat thans geen bezwaar meer zou kunnen bestaan tegen verkoop van bovengenoemde strook grond. B. en. W. stellen den Raad voor ook op het adres van 5 Aug. afwijlzendl te beschikken en den heer Schepper te berichten, dat zijn ver zoek voorshands niet kan worden ingewil ligd. Conform besloten. VASTSTELLINO VAN HET le SUPPLETOIR KOHIER DER HONDEN BELASTING, DIENST 1019. B. en W. biedeni den Raad aan het le sup- leioir kohier der hondenbelasting, dienst 919, zooals dat, ingevolge artikel 10, 2e ali nea, der verordening op het heften dier be lasting door hen is opgemaakt. Zij, stellen voor het vast te stellen tot een invorderbaar bedrag van 93.—. De heer van't Veer ztide, dat de fractie gaarne een voorstel afwachtte voor een pro gressieve verhooging van deze belasting. De Voorzitter verzocht den heer van 't Veer daarmede bij de begrooting te komen. Het voorstel werd hierop aangenomen. BOUW VAN EEN LOKAAL VOOR HET 7e LEERJAAR BIJ DE 5e GEMEENTE SCHOOL. In de raadsvergadering van 5 December 1918 werd door den heer J. Westerhof, bij den Raad' een voorstel ingediend om te be sluiten tot snelle invoering van een' 7e en 8e leerjaar op de openbare lagere scholen, welk voorstel in handen van B, en W. werai ge steld om bericht en raad. Zij hebban omtrent dit voorstel het advies ingewonnen van de Plaatselijke Commissie van toezicht op het lager onderwijs en van den Districts-sclioo'opziener. De Commissie achit het niet noodig, naast de 4e en 6e Ge meentescholen, waaraan reeds een- 7e leerjaar bestaat, nog aan eene andere school een 7e leerjaar in 'te voeren, terwijl de Districts schoolopziener van eene tegenovergestelde meening is. De toenmalige wethouder van onderwijs, de heer Mr. Leesberg, heeft daar- ov eene vergadering belegd met de hoofden van scholen in deze gemeente, die adviseer den om, behalve aan bovengenoemde itus- schen scholen, ook nog aan een der kosteloo- ze scholen een zevende klasse te stichten'. Waar het omtwerpwet L. O. van Minister de Visser het aantal leerjaren op zeven' brengt, aohitte men de invoering van een. achtste leer jaar niet gcwenscht. Het was inmiddels, tengevolge van' het ge pleegd overleg, te laat geworden om vóór den nieuwen cursus, die omstreeks Pasdhem aan vangt, afgeronde voorstellen, met inbegrip van een bouwplan gereed te maken en uit te voeren. Ten einde bij den aanvang van het nieuwe schooljaar, omstreeks Paschen 1920, voor de invoering van het 7e leerjaar gereed te zijn, bieden B. en W. thans een plan aan voor den bouw van een lokaal voor helt 7e leerjaar aan de 5e Gemeenteschool, te stichten op de ruim te tusschen die school en de voomalige Am bachtschool, met welk plan de Commissie van bijmand voor de publieke werken zich kan vereenigen. De bouwkosten worden door den directeur der gemeente-werken geraamd op 8200 (hieronder begrepen de verplaatsing en zeer gewensch'te vergrooting van den beerput Bij het ontwerpen van den bouw is voorts gerekend op e lokaal daarop. erekend' op een eventueel optrekken' van een Voor het aanschaffen van het meubilair, dat eerst in 1920 kan worden geplaatst,is bereids op de ontwerp-gemeente-bcgrooting voor dat jaar 700 uitgetrokken. B. en W. deelen nog mede, dat het bekende poortje aan de Nieuwesloot niet ter plaatse zal kunnen blijven en dat het de bedoeling is het over te brengen naar het stedelijk mu seum. B. en W stellen thans den Raad voor te be sluiten om hen' een crediet te verkenen van 8200 voor het stichten van een schoollo kaal ten behoeve van de instelling van een 7e leerjaar aan de 5e Gemeenteschool. De heer Cloeck oordeelde de voorgestel de school de meest ongeschikte. Spr. was er voor, om voor alle scholen een lokaal voor een 7e leerjaar te bouwen. De school die nu wordt voorgesteld maakt een indruk van een gevangenis. De Voorzitter: U heeft zeker geen gevangenissen gezien, anders zou u die ver gelijking niet maken." (Gelach). De heer C 1 o e c k betoogde, dat aan die school het minst goed een lokaal aan te bou wen was. Spr. betoogde nog, dat de term „kostelooze school" niet meer gebruikt be hoefde te worden. Elke school was een koste looze. Spr. hoopte, dat straks bij de invoe ring van de progressieve schoolgeldheffing, bepaald werd: de kinderen uit die en die buurt gaan naar die of die school. Spr. bepleitte wanneer men nog maar aan één school bouwen wil het bouwen van een lokaal voor het 7e leerjaar aan de school aan den Koningsweg. De heer Westerhof wees er op, dat de heer Cloeck, die nu het belang van het invoe ren van het 7e leerjaar erkent, in strijd komt met hetgeen hij in de vergadering van „Volksonderwijs" gezegd had. wanneer men moet kiezen tusschen het plan van de heeren Cloeck en Lubbe en dat van spreker, dan moet men zijn voor dat van spreker, omdat 't beter is. De oorlogsjaren stelden het lager onderwijs zeer op achter. Spr. wees er op, dat het onderwijs nog staat op het standpunt van de Wet Oippcijne 1878. ten ernstige po ging orn het onderwijs te verbeteren is noo dig. Niet meer leerstof, maar een bewanigin^, een herhaling van hei geleerde. Daarvoor is het 7e en 8e leerjaar noodig. Hot feit, dat de commissie van het lager onderwijs het 7e en 8e Jeerjuar niet noodig -acht, doet spr. de vraag stellen of die commissie wel in dézen tijd werkt. Met genoegen vernam spr., dat Mr. Leesberg in principe aan zijn zijde staat. Spr. ging na hoeveel kinderen reeds gebruik maken van het 7c leerjaar. De behoefte aan dit onderwijs komt veel sterker naar voren. Spr. zette uitvoerig het belang van de in voering van het 7e en 8e leerjaar uiteen en deed uitkomen welk standpunt de politieke partijen in deze innemen. Alle onderwijsorga nisaties vragen het ook Voor de toekomst van het arbeiderskind is het van het grootste belang. Het ontwerp-De Visser werd door spr. ook besproken. Laat mei; aannemen, dai het Rijk 25 pet. voor het lokaal bijdraagt, dan worden de renten voor het bouwen van 3 X 5000 bouwkosten over 25 jaar 1000 per jaar en de helft van de kosten voor de onder wijzers. Als de kwestie niet zoo ernstig was, dan zou spr met Mr. Leesberg op de wet willen wachten, maar Bleu» kan nu nog wel 4 jaar moeten wachten en spr. wilde daarom doorzetten. Het gaat 'dan voor 3 h 4 jaren om de helft van de meerdere onderwijskrachten Door het 7e leerjaar in te voeren, atelt men de beroepskeuze ook neg uit en de waarde daarvan is niet gering Spr. hoopte, dat het voorstel om het 7c leerjaar in te voeren, aan alle scholen, worde aangenomen. Het uitvoerige betoog van den heer Wes terhof werd me aandacht gevolgd. De Voorzitter merkte op, dat het voorstel beperkter was. De heer Westerhof had zijn voorstel gehalveerd. Als het voorstel van spr. niet wordt aangenomen, dan zal spr Voor dat van B. en W. stemmen. De heer Cloeck zou vóór hot Voorstel van den heer Westerhof stemmen en gevoelde niet, dat hij dan iu tegenspraak, kwam met zijn voorstel voor een Muloschool van verle den jaar. Spr. zou niet meer pleiten voor de Muloschool, omdat hij het advies van den schoolopziener heeft gezien. Voorstellen'van B. en' w. zullen wel komen. De commissie van het lager onderwijs wilde spr niet in be scherming nemenDaar wordt de zaak wel degelijk met den noodigen ernst behandeld, In de toelating voor de H. B, S. eu het Gym nasium en de Handelsschool was zoo'n wijzi ging gekomen, dat de kinderen na 6 jaar la ger onderwijs toelating Runnen krijgen De commissie was daarom voor een Muloschool. Nu straks de minister het 7e leerjaar eischt, zal spreker ook vóór stemmen. Mr. Sluis had als wethouder de zaak af gewerkt gevonden, doch kon zich met het voorstel van B. en W. we! ver mgen. De heer Westerhof had tegen windmolens ge vochten, omdat in den Raad niemand de in voering van het 7e leerjaar had bestreden. Spr. is vóór het 7e leerjaar, maar op grond van technische redenen er niet voor, om dit hals over kop aan alle scholen in te voeren. Gelukkig zal de Leerplichtwet straks zoo ge wijzigd worden, dat de kinderen een 7e leer jaar hebben te volgen. De ouders zijn nu nog niet zoo ver, dat zij zien dat het belang van het kind medebrengt, om ze niet zoo spoedig ite exploitecrcn. Tegenover den heer Cloeck betoogde spr, dat er wel kostelooze scholen waren. In den loop van lijd komt dit 7c lokaal ook aan de 3e Gemeen U'school. Spr. gaf toe, dat de voor gestelde school niet zoo mooi is. Het lokaal zal het nieuwe licht krijgen van de straat. De school wordt cr niet slechter op. Mr. Leesberg betoogde, dat de invoe ring van het 7c leerjaar, zoolang het niet ver plicht wa£, aan alle scholen niet practisch was. Zeer mogelijk is het, dat men dan zeer kleine klassen zal krijgen. De tegenstelling Muloschool en 7c eu leerjaar was geheel verkeerd geweest en daarom worden beide niet gelijk behandeld. De heer V e r k e r k had met gemengde ge voelens het voorstel gelezen. Spr. oordeelde, dat men goed zou doen maar dadelijk aan alle scholen het 7e leerjaar in. te voeren. Waar het deze zaak geldt, wil spreker voor de kosten niet terugdeinzen. Als het voor het Gymnasium gold dan zou men zeker niet voor een .10.000 terugdeinzen. Dat hier nog geen gymnastiekonderwijs was, noemde spr een bewijs van de achter lijkheid op dit gebied. Spr. vreesde geen te kort aan leerlingen. Op de gegoede scholen heeft men wel eens 3 tot 9 leerlingen in een klas. De Voorzitter stelde voor, eerst de zaak af te handelen en in ieder geval het voor stel te laten doorgaan. Het voorstel van den heer Westerh of, om aan alle scholen het 7e leerjaar in te voeren, kwam hierop in stemming. Tegen stemden de heeren: van den Bosch, Bak, leesberg. W. C. Bosman, Sluis, Keijsper en Govers, zoodat het voorstel was aangeno men met 19 tegen 7 stemmeti. Tegen het voorstel van B. en W. verklaar de zich niemand. De heer Wester hof betoogde, dat het wel mogelijk was, om ook voor.de andere de lokalen vóór Mei te bouwen. De Voorzitter zegde spoed toe. JAARWEDDE COMMISSARIS VAN POLITIE. De commissie ad hoe schrijft aan den Raad: De heer W. Th. van Gricthuijsen, Com missaris van Po'Me, heeft zich bij- adres d.d. 26 September 1.1. tot Uwe vergadering ge wend met het verzoek te willen bevorderen dat zijine jaarwedde, met het oog op de on gunstige tijdsomstandigheden, wellke aanlei ding hebben gegeven tot het doen van voor stellen tot verhooging der jaarwedden van den Secretaris en den Ontvanger, worde her zien en op dezelfde wijze als voor deze hoofdambtenaren wortd geregeld. Bedoeld' adres werd bij Uwe beschikking van 7 October 1.1. om bericht en raad in han den van onze commissie gesteld. Ter voldoening aan deze opdracht kan- zij mededeelen, dat de-jaarwedde van den Com missaris van Politie wordt geregeld door H. M. de Koningin, na verhoor van den Raad en van Gedeputeerde Staten (artikel 191, 2e lid der Gemeentewet). De laatste herziening van zijn salaris kwam tot stand bij Kon. Besluit) van 17 Mei 1918 No. 54, volgens 't welk de jaarwedde werd bepaald „op 2800 met vier driejaariijksohe verhoogingen van 150 tot een maximum van 3400 met* „bepaling, dat deze regeling gerekend wordt „te zijn ingegaan met 1 Januari 1918 met „dien verstande, dat voor den tshans in func- „tie zijnden Commissaris van Politie de door „hem alszoodanig in gemelde gemeente door- gebrachte diensttijd- zal' meerekenen voor de „bepaling van het bedrag zijner jaarwedde, „en dat net bedrag der bezoldiging voorloo- „pig dien grondslag zal uitmaken' naar wel keen voor pensioen is bij' te dragen". Deze vaststelling is geschied overeenkom stig het' door Uwe Vergadering bij dte behan deling der gemeentebegrooting voor 1918 ge nomen besluit, 'twelik geheel voldeed aan het destijds door den1 adressant keubaar gemaak te verlangen. Thans, nu er eene algeheele herziening der salarissen voor de andere ambtenaren der ge meente is 'tot stlantó gekomen en deze voor fiet overige politiepersoneel wordt voorbereid, mag eene herziening der jaarwedde van den Commissaris van politie niet achterwege blij ven. Opze commissie meent, dat de vroeger ge troffen verhouding (welke de instemming had van liern verzoeker) 'tusschen de jaarwedden van dezen titularis en d'ie van dten Gemeente ontvanger, behouden kan blijven, zoodat het aanvangsalaris ware te stellen op 3350, met aanspraak op zes tweejaarlijksche perio dieke verhoogingen ten bedrage van,1 5 pet der aanvangswedde. De Commissie heeft derhalve de eer Uwer Vergadering voor te stellen te besluiten: aan ,Jt M1. de Koningin in overweging te ge ven de jaarwedde van Commissaris van Po litie te willen herzien en deze te bepalen op 3350 met zes tweejaarlijksche periodieke verhoogingen van 170 tot een maximum van 4370 en deze regeling terugwerkende kracht te verleenen tot! 1 Januari 1919. Conform besloten. Hierop ging de vergadering in comité. van 26 November 1919. Opgave van Vorige koers - mik nig handel. Vooral van Konminklijke vielen /vele punten af en bleven die op 809. Han- delsverg. Amsterdam liepen terug ot 593. Mededeel ingen van 'Donderdag 27 Novem ber 1919. De geheele markt was in een lau we stemming, dat gepaard ging met zeer wei- 422ste STAATSLOTERIJ. TREKKING VAN 26 NOVEMBER, le klasse 3e lijst. Prijzen van 20. 122 124 174 190 226 259 281 372 407 450 451 483 543 571 626 632 659 672 679 793 965 1079 1095 1150 1345 1360 1403 1437 1538 1550 1567 1573 1592 1620 1631 1632 1638 1690 1746 1857 1955 2013 2086 2242 2270 2337 2375 12379 2387 2484 2502 2560 2625 2626 2633 2682 2726 2788 2833 2925 2998 2999 3029 3148 3165 3264 3295 3363 3391 3394 3492 3568 3605 3606 3658 3799 3835 3885 3910 3979 3989 4123 4161 4204 4234 4263 4288 4307 4310 4319 4346 4359 4361 4390 4508 4561 4673 4810 5024 5047 5059 5135 5155 5160 5212 5244 5410 5412 5536 5567 5610 5640 5650 5664 5702 5711 5727 5830 5850 5903 5905 6065 6116 6140 6203 6252 6371 6445 6408 6554 6558 6571 0585 6631 6651 6678 6815 6819 6971 7085 7087 7115 7163 7212 7237 7358 7369 7379 7607 7615 7617 7804 7860 7863 7873 7877 7905 7967 8014 8083 8138 8140 8201 8205 8215 8264 8269 8333 8464 8469 8471 8498 8515 8527 8545 8553 8587 8620 8628 8822 8835 8912 8939 8957 8998 9029 9072 9194 9253 9255 9339 9442 9493 9524 9599 9631 9638 9685 9695 9808 9876 9989 10027 10073 10115 10124 10182 ft)264 10313 10315 10360 10438 10552 10562 10588 10631 10732 10803 10843 10900 10949 10991 11023 11Ü97 11267 11293 11298 11323 11327 11342 11487 11540 11586 11630 11661 12021 12069 12104 12119 12141 12209 12258 12341 12386 12544 12600 12643 12687 12699 12769 12834 12845 12849 12928 12936 12959 12991 13184 13196 13200 13246 13247 13341 13347 13426 13463 13540 13549 13588 13613 13632 13713 13737 13741 13869 13896 13929 13956 13986 14112 14120,14166 14173 14195 14250 14268 14401 14411 14455 14490 14506 14542 14543 14601 14626 14691 14802 14822 14824 14907 15108 15111 15128 15187 152.06 15290 15397 15399 15483 15503 15637 15775 15812 15813 15847 15869 15976 16065 (6125 16159 16183 16194 16199 16225 16232 16235 16366 16465 16466 16468 16492 16536 16548 16560 16597 16631 16677 16679 16797 16848 16877 16903 17927 17135 17231 17279 17331 17346 17389 17486 17526 17537 17638 17663 17684 17695 17702 17792 17817 17818 17851 17918 17949 18032 18034 18043 18085 18092 18105 18183 18191 18216 18273 18277 18304 18332 18374 18457 18469 18521 18533 18737 18780 18862 18873 18905 18970 18989 18993 19027 19074 19087 19112 19131 19214 19276 19277 19286 19345 19417 19426 19450 19458 19483 19484 19503 19517 19539 19558 19595 19643 19675 19691 19753 19772 19783 19809 19848 19852 19865 19899 20015 20110 20213 20255 20288 20357 20363 20412 20576 20622 20641 20696 20781 20832 20910 20978 21111 21166 21258 21261 21278 21293 21315 21335 21340 21555 21600 21615 21662 21667 21716 21726 21775 21782 21805 21845 21966 21999 22044 22115 22120 22122 22127 22227 22236 22273 22317 22336 22354 22403 22416 22463 22653 22671 22726 22741 22760 22778 22803 22807 22818 22820 22828 22883 22900 22924 le klasse 2elijst: 16058 m.z. 16052. MARKTBERICHTEN. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 26 November 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor: Roode kool 3.25, Gele kool 11.90, Witte kool 1.50, Uien 2.708.60, per 100 K.G. Andijvie per 100 stuks 11.30. Koolrapen per 100 K.G. 1.202.20. Pieterselie per 100 bos 1.90—3. Prei per 100 bos 6.20. Spruiten per K.G. 0.100.25. Selderie per 100 bos 1.904.70. Bloemend.kool p. 100 st. 2.104.60. Groene kool per 100 stuks 2.603. Boerenkool per 100 st. 12. Tomaten per K.G. 0.050.15. WARMENHUIZEN, 26 Nov. 1919. Roode kool 4,205.60, Gele kool 2 2.60, Witte kool 0.761.05, Peen 3.70, Uitschot roode kool 0.603.30, uitschot gele kool 0.801.20, uitschot witte kool 0.50, uitsthot uien 3.60, alles per 100 K.G. Roode kool per snees 17. NOORDSCHARWOUDE, 26 Nov. Blauwe aardappelen 78, Roode kool 5.206.50, Kleinere 2.70—4.70, Uitschot 1.10—2.60, Gele kool 2.70— 3.60, Kleinere 2—2.60, Witte 1.20— 1.50, Grove uien 10.90—12, Drielingen 89.90, Peen 3—3.50, Kroten 1.70 tot 2.70, alles ptfr 100 K.G. Veilingvereeniging „de Zaanstreek." ZAANDAM, 26 November. Gr. kool 2b—5b ct. p. stuk, Andijvie 0.30—1.80 per 100, Peen 6b—12b ct. per bos, Boerekool 12.60 per 100 str., Selderie 2—4 ct. per bos, Spruiten 10—12 b ct. per pond, Pret 4b6 ct. per bos, Sjalot 3 ct. per pond, Pietereselie 36'ct. per bos, gele kool 4b—9 ct. per stuk, Zoete Appelen 4b—6b ct. p. p., Zure Appelen 4b—9 ct. p. p., Stoofperen 2 b—4 ct. per pond. VENHUIZEN. 26 Nov. Veiling de Zui derkogge. Roode kool 2.30—3.80, Stoofperen 2 tot 5.20, Handperen f 416, Appelen 4—/ 15.10 per 100 K.G. Uien 3.50 per 50 K.G. WIJDENES, 26 Nov. Veiling Tuinders- belang. Peren 2—5 ct.. Annelen 3—6 b ct. per p. BROEK OP LANGENDIJK (Langedii- ker Groenteveiling), 26 Nov. 1919 fn de heden gehouiep veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 21.20, 2e soort (per 100 st.) f 0.70. Roode kool 3—5.40, 2de soort 1.20— 2.60, Gele kool 2.203, 2de soort 0.70—2, Witte kool 1.10—1.50, 2de soort 0.80, alles per 100 K.G." Witte kool perwagon 10.000 K.O. 121 tot 130. Wortelen 3.40—3.70, Rammenas 2.50, Uien 9.40—10.90, id. 2de soort 4.20— 5.30, Spruitkool 28, alles per 100 K.G. Aanvoer: 360 st. bloenikoof, 46625 KO. roode kool, 27600 K.G. witte kool, 74900 K.G. gele kool, 6175 K.G. wortelen, 3550 K G. uien, 1800 K.G. rammenas, 960 K.G. spruitkool. UIhtIp tiÏMi. te Alkmaar NIEUWESLOOT 36. zijn de volgende perceelen TE KOOP: Kennemerstraatweg, 1 HEEREN HUIS, 16000, 1 Februari leeg. Kennemerstraatweg, 1 HEEREN HUIS, 12000, reeds opgezegd, Kennemerstraatweg, 2 kleine REN TENIERSWONINGEN met groote tuin verzekerd, 1 Mei leeg, 7000. Kennemerstraatweg, Een zeldzaam soliede gebouwde VILLA met vrij uitzicht, Vier Staten, 11000. Verlengde Stuar'tstraat, HEEREN HUIS, thans leeg, 8000. Magdalenenstraat, WINKEL HUIS, hoekhuis, 25000. Kooltuin, WINKELHUIS, ƒ5600. Wilhelminalaan, prachtvol HUIS, 1 Mei leeg, 22000. Verdronkenoord, bijzonder groot pand, loopende tot de Laat, 18000. Spoorstraat, 2 PERCEELEN reeds opgezegd, 8000 en 10.000. Snaarmanslaan, BURGERWOON HUIS, 4500. Hoogstraat, een in te richten win kelhuis. Laat, één WINKELHUIS met twee PAKHUIZEN. Westerweg, 2 HEERENHUIZEN, 1 leeg en 1 Mei, 14600 en 12000. De beste gelegenheid tot verkoop is aan het oudste en grootste Wo ningbureau van IDE BAKKER, Bouwkundig-makelaar. Verstrekt geld op Hypotheek. BIEFSTUK (haas) ROLLADE BIEFSTUK STUKJES LAPPEN GEHAKT SNIPPERS f 1,15 0,80 1,10 o 0,80 m 0.70 0,60 ROQKVLEESCH per ons 0,28 LAPPEN f 0,80 zonder been 0,90 SCHAPENVET 1,10 Beleefd aanbevelend, BERGEN. groote SCHELVISCH, kleine SCHELVISCH, SCHOL, STOOF» PALING, GEROOKTE PALINO, STOKV1SCH, alle soorten GE- ROOKTE V1SCH, SARDINES en ZALM in blik. Concurreerende prijzen.' Laat 171. Tel. 642. a#" Mita Cursus-DeSiitiiïiiiiil tectien JDS GIESEX vlii- lilieÉ de J. HELmi STAATSLËËNlNüLN. iNEDEKLAND. pCt öblifi. N.W.S. v. 1000 1918 ©bli2. N.W.S. van 500/1000 1917 dit» van f 1000 ©blig. dito dtto dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 11)00 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. O bi. 1906 fra. 2500—5800 iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Cleconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 üe Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 4 BRAZILIË. hunding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gamaantei. Leaningaa. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bask. en Cradléidjutaliiiagen. Amstcrdamacbe 8auk Nededandsche Bank C. 7. A. Rotterd. Bankver. Aaud. Spoorwagec.. Holl. Dz-jr. Spoorw, Qbl. Mij. t. Expl. v. Staatup ©hl. Mfj. t. Expi. v. Staatssp. Übl. Premieleanlngnn. NEDERLAND. A'dasr. Stad 1874 (f 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 4H 4 354 i 2b 5 4b 4 4 4 4 4 5 i 5 4b 91»/» O 82 82% 79% Ï9%, 67% 67% 59% 59% 50»/. 50 92% 92% 89»/, 90 6% 6% 20% 15 22 18»/, 19% li Vu 20"/» 20»/. 21 19% 19% 73% 89 91 191% 191% 1997'e 146 146% 56% 4% 91"/,. 92 85 104 91»/» 92 84 55 5 Atehia. 'fiep. S. Fé 6. v. g. A Denv A R. Grande Spw. <8, v. A. Erie Spw. Mij. (gewone Aand. Kans. <S'ity South. Railw g. a, dito Pref. A. Missouri Kans. 'Tex. G. v. A. Mexican 2e PTef. A. Southern Pac. Comp, A Seuth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Uy. C. g. A. Anaconda Copper v. A. Ata. Car d- Foundry Go. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Coed. C. g. A. Int. Mere. Marine SÓy. afg. A. Int. Mere. Marine alg. pr. A. Gec. Holl. Pet'r. Gert, v. A. Ron. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. afgest. A. bteaua Roman» Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A Cult. Mü- der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handclsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Id. Rcsc. Nederl. lad. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id Gem. Eigendom A, Holl. Stoomb. Mü. Aand Java &hina Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A, Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Dell Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. Deli'Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak.Mü. Aand Insulinde Oliefahrieken 2361'9 281 Vorige koers 94% 9»/» 17»/» 17% 5IV» 11% 79/w 104 25»/» 1357/g 1337/» "29/u 132 104 1113/» 371/» 1651/s 333s/3 823 80 165 259% 2818/4 272 602% 222 2236/g 273 248 120 480% 460 244% 337 192% 2438% 230 243% 3038/s 319% 369 303 435 485 252 322 4^9 2361', 9% 171/s 16% 50 11% 8 25% 134 103% 110% 556/8 164 327 809 80 165 260 277% 593% 222 274% 246% 120 475 453 241 332 191 239% 226 298 316 360 q 0,60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6