DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Oudegracht A 231. DE CELDER's Lederhaudul. Dsamstjsciijes. Portemonnaies, Sigarenkokers, Portefeuilles. Schoa.tasscheo Zelfd^ukkeljen Schout bij Nacht Se nor i tas Holl. IJztrmagaziju v/h. M. de Wild, 281. M B Y RIJD AG 28 NOVEMBER W©der aangek.om©n W C. DU CR0CQ, Payglop 6. Tevens ruime voorraad prima Zeemleder. 13CICT ARRFS VOOR PIUCTISCHF ST. NICOLAAS-C^D^AUX Sint Nicolaas-Cadeanx. Ds1 nymmef b&^iect uit 2 blader» Honderd een en twintigste JaantaiiK 1919 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 rrmanden f 2,00, franco por post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkerij vh Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactie Nr 33. _BUITENLANDSCH OVERZICHT. Duitschland is begonnen mét de uitleve ring der Duitsche tankschepen. Misschien is het wel een poging om na de laatste nota aan Frankrijk te bewijzen, dat het ernst is met het naleven der bepalingen van het vre desverdrag Sumpalthiek doet aan, dat zelfs in Duitschland stemmen opgaan tot leniging van dien Weenschen nood. Er is voorgesteld, om in de maand December van het toch al karig broodrantsoen van iedere kaart 50 gram achter te houden, waardoor 2.000.000 K.G meel per week ter beschikking van Wee- nen zal kunnen worden gesteld. De onafhan kelijke socialisten willen ook het hunne bij dragen om den nood iets te lenigen. Voorts zullen van rijkswege cp groote schaal inza melingen gehouden worden en ook het Ben lijnsche gemeentebestuur wil op de inrich tingen van middelbaar onderwijs inzamelin gen doen plaats vinden. Intusschen is het voedselvraagstuk in Duitschland zeer urgent. Wegens het tekort aan aardappelen zal aardappelmeel per hoofd en wekelijks 100 G meel worden gedistribu eerd. Bij den tegenwoordigen stand der va- lluita, is net inkoopen. van broodbonnen in hiet buitenland onmogelijk. Indien de bond van landeigenaars zich naar de eischen van het algemeen belang wilde schikken, zou het er hoe' wat beter uitzien Bovendien is de toe stand1 door de stopzetting van het personen verkeer er niet zooveel rooskleuriger op ge worden. In het Ruhrgebicd lagen op 1 November 832 000 en in Opper-Silezië 703.000 ton ko len, op 15 November resp. nog slechts 750 000 en 586.000 ton, zoodat in totaal 200 000 ton werd vervoerd. Bij den heerschenden kolennood is dit transport nog bij verre niet voldoende Gelukkig is de staking te Bitterféld eenigs- zins aan het afnemen. Op de anilinefabriek werken weer 15 pet. der arbeiders. De pers schijnt de Duitsche regcering ver antwoordelijk te stellen voor de vertraging' van hot vredesprotocol. De nota is volgens de „Germania" geda teerd 22 November en bevat een naschrift van 24 November. Zij behandelt eerst de kwestie van de terugzending der krijgsgevan genen, terwijl in het P S. de vertraging der nota van 22 November door de afwezigheid van Clemenceau wordt verklaard. De Opperste Rmd is uiterst onaangenaam getroffen door het vertrek der Duitsche dele gatie Von Simson zou gezegd hebben naar Berlijn te moeten terugkecren om de Natio nale Vergadering te raadplegen. De .Gcrmania" wiist op de onjuistheid de zer bewering Von Simson keerde naar Bei liin terug om nieuwe instructies te halen Tn het Bel Heche nieuwe kabinet zijn dus slechts twee nieuwe ministers, Paulet en Des- ilré° die de Broqueville en Henniquies ver van D premier deelde aan eenige journalisten mede. dat omtrent de voornaamste punten van M programma overeenstemming is be- r'n'Vt Hef 7a' een zuiver democratisch pro gramma ziiln zonder conservatieve terdenz. VN een" hef programma zal de V'aamsehe kwestie aan p°n commissie worden toever- irrv.mnt die de er'cven der Vlamingen zal TA^v^n en er rann^rt over zal uitbren gen TV Jrvest''- van de Hooresehoo' te Gent n;"t on Hor de bevoegdheden dezer com- !""'p va'lon In Amerika vlotten de onderhandelingen ook al niet bijster. lilt de weinige berichten, die tot ons ko men bliikt wel dat men nog niet tot een re- is o-ekomen Tn enkele staten heeft de regeering de ex- nloitat'e der mijnen reeds in handen geno men Tn vele sleden is de toestand zeer em etic In Tndienanolis bijv hebben 167 indus- frieo'on Heloten hun bedrijf gedurende drie deern s'on j». zetten. De winkels sluiten te 4 uur. STADSNIEUWS. KENNISMAKING NIEUWE BURGEMEESTER. Zoo als uit een advertentie in dit nommer blijkt, zullen de heer en mevr. mr. W C Wendelaar a.s. Maandagnamiddag na de Raadsvergadering, waarin mr. W. als bur gemeester geïnstalleerd wordt, ten stadhuize, aan ieder die zulks wenscht, gelegenheid ge ven tot kennismaking. DE KAASMARKT. De aanvoer op de kaasmarkt was heden belangrijk minder dan de vorige week. De handel was stug tot het inkomen van het vol gende belangrijke telegram van het Zuivel- kantoor Consenten eerste periode worden ook naar België verstrekt, voor zoover kan worden aangetoond, dat voor partijen reeds contrac ten waren1 afgesloten. Voor de tweede periode heeft1 de minister den eisch storting ten behoe ve van dé melkvoorziening laten vervallen. In verband daarmede zal de heffing voor de tweede periode, alles inbegrepen, worden ge steld op 5 ct. per K.G. tenzij wat onwaai schijnlijk is, de N. U. M. een ander bedrag bepaalt. De uitvoer van partijen der tweede periode naar België is niet geoorloofd, wel naar an dere landen." Na de ontvangst van dit telegram ging de markt 1 per 50 K.G. omhoog. De thans aangevoerde kaas is wel voor het hunpynü.aind, maar voor dan uitvoer is t bezit van deze kaas voor den handel van ved be lang. De minister heeft dan nu eindelijk begre pen, dat de belemmering van den kaashandel moet leiden tot de verdringing van het Ne- derlandsche product op de wereldmarkt. Wij schreven reeds voor weken dat men in het buitenland geen kaas meer kan koopen en dat men daar de overtuiging heeft, dat de handel van kaas in Nederland in handen van afzetters is. Door de verlaging van de storting ten be hoeve van de melkvoorziening van 70 op 5 ct. per K.G. wordt het den handel mogelijk zijn relaties te hernieuwen. INGEKOMEN GELDEN EN GOEDE REN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK-HONGARIJE. B. B. Prot. O. H. Kinderen 0.50; N. N. 2.50; G. S. 5: M. G. S. 1L. S. S. 1 eene dienstbode 0.50, te zamen 10.50. Verantwoord 580.84. In totaal ontvangen 591.34. Bij den penningmeester, den heer A. van den Êlburg, kwam tot heden in: Van verschillende comitéleden samen 972,50, voorts van K 1,N G. 5, N. S. N. 1,—, X. 2,50, C. B. 2,50, H. E. 10,—, J, K. 10,—, fam. Z. 15,—, H. R. te S. 10,—, A. 5,—, J. A te H 10—, J F. R. 50—, mej. K 1,—, P. te B. 3, Protestant 10, totaal 1108,50. Morgen zall met Üe inzamelingen van geld eln goederen ten behoeve van dit doel een aanvang gemaakt worden. Wij verzoeken de bewoners onzer stad beleefd de door hen toe gedachte gave gereed te leggen, opdat zoo spoedig mogelijk het geld ter bestemde plaat se komt. Moge de bewoners medewerken het werk der dames collectrices zoo min mogelijk onaangenaam te maken door het herhaalde antwoord: „Mevrouw is niét thuis!" We 'hopen dat Mevrouw in dit geval er voor heeft zorg gedragen dat hare gave reeds ligt te wachten. Hiet ligt in de bedoeling- diat de toegedachte kleederen, enz. alleen opgegeven worden en diaarna op nader te bepalen tijdstip worden afgehaald. POLITIENIEUWS. Te Bergen is een fiets gestolen. FEEST VRIJWILLIG BRANDWEER KORPS „BURGERPLICHT." Het verslag van de feestviering ter gele genheid van het 40-jarig bestaan van boven genoemd! brandweerkorps hebben we wegens plaatsgebrek moeten laten liggen tot ons vol gend nummer. KIESCOLLEGE NED HERV. GE MEENTE.. in de gisteravond gehouden vergadering van het kiescollege der Ned. Herv. Gem. wer den de heeren C. Dekker Pz. en R. Oosten- veld als ouderlingen herkozen. In de plaats van den aan de beurt van af treding zijnden heer R. Greidanus werd geko zen de heer A. Visser Az. In de vacature- M. L. C. Pool werd tot ouderling gekozen de heer D de Jong. Als diakenen werden herkozen de heeren R. G. C. Schrötier en D. de Boer, terwijl in de plaats van den heer H. Bossert gekozen werd de heer K. de Heer. JUBILEUM Op 1 December a.s. hoopt de het.r A. Ohlen zijn 25-jarige werkzaam beid als hoofdonderwijzer in het R. O G alhier te herdenken HULDEBLIJK BURGEMEESTER RIPPING. Het zilveren theeblad, als afscheid den burgemeester geschonken, zal dezen dagen tentoongesteld zijn in de étalage van den winkel van den heer Frankenberg, Lange straat, alhier. AANKOOP .GiROND NIEUWPOORTS- LAAN. In ons raadsverslag berichtten wij dat de gemeente van Notaris Wilfems land aan de Nieuwpoortslaan ter grootte van 2.68.93 H.A. had aangekocht voor 44203.70, dit moet zijin 24203.70. LIEFDADIGHEIDSCONCERT. De Liedertafel „De Vereenigde Zangers", alhier besloot in algemeene vergadering j.l., half December een ilefdadigheidsconcert te geven, ten bate der algemeene armen van Alkmaar. KERKCONCERT. Haar em's K'ein a Capellakoor en het dub bel mannenkwaret „Inter Nos", beide onder leiding van den sympathickcn directeur Nico Hoogerwerf, hebben gisterenavond in de Groote Kerk vele liefhebbers doen genieten van hun fijnen, beschaafden zang. Misschien hadden de uitvoerenden na het succes van „Inter Nos" op het laatste con cours alhier, op grooter belangstelling gere kend ons viel de opkomst echter mee. 't Was tamelijk koud in de kerk. De uitvoering duur de een uur; een gelukkige gedachte was het f eweest bet programma niet te groot te ma- en. Het koor opende met twee zeer bekende nummers: „Ave Verum" van Mozart, en „Du Hirte Israëls" van Bortniansky. De inzet van beiden was heel mooi. Zich geheel geven deed het koor in deze nummers nog niet. Ook was er nog geen volkomen evenwichtigheid van stemmen. Men raakte echter spoedig aan den eigenaardigen klank in onze kerk gewend en mooi waren dan ook de drie laatste num mers. „Gelukkig Vaderland", met mooie voordracht. Het slotnummer „Avondrust", van Mozart, maakte door de fijne uitvoering en mooien samenklank der stemmen een bij zonderen indruk. „Inter Nos" bevestigde haar succes hier met Paschen behaald. In een viertal num mers gaf het weer veel schoons te genteten. Het ons onbekende nummer „Abenfcier", van Attcnhoffer, zal ongetwijfeld nog lang een succesnummer van het kwartet blijven. Het stemmenmateriaal van koor en kwartet is uit muntend. Een paar mooie damesstemmen zou 't koor er misschien nog bij kunnen heb ben. De intenties van den zeer muzikalen leider, die ons naar wij hopen een volgende maal wat meer nieuwe nummers zal brengen, werden door de zangers uitmuntend 'gevolgd. ALCMARIA, VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET -VREEMDE LINGENVERKEER. Gisteravond vergaderde in hotel „De Burg" „Alcmaria", vereeniging tot bevordering van hot vreemdelingenverkeer. Aan de orde was de rekening van het vori ge jaar. De ontvangsten bedroegen 680, de uitgaven 250, alzoo een saldo van 430. Dit is 200 minder dan het vorige jaar, wat ligt aan de uitgaven aan architect Stok. Voor het verkrijgen van een schouwburg is 390 uitgegeven. Besloten werd hiervan 200 aan de ge meente terug te vragen. Daarop werden dc heeren Swets en Stikkel als bestuursleden gekozen. De heeren Lewijt en Fortuin kregen de op dracht advies uit te brengen. De rondvraag leverde niets belangrijks op BOND VAN ZUIVELFABRIEKEN IN NOORD-HOLLAND. Om half elf werd heden in het café „Cen traal" een goed bezochte vergadering van den Bond van Zuivelfabrieken in Noord-Hol land gehouden. De voorzitter de heer H. K. Koster, Wierin- gerwaard, wees er in zijn openingswoord op, dat in de laatste vergadering reeds de wensch werd geuit, dat de bijzondere toe stand tengevolge van den oorlog, na den oor log weer voor den ouden toestand zou plaats maken, dit is helaas niet het geval geweest. Lr is absoluut geen verbetering ingetreden, integendeel is na den oorlog de toestand slechter geworden en wel zoo, dat we ons daarbij bezwaarlijk kunnen neerleggen. Als wij zien, dat bij het opmaken van een contract tusschen Nederland en België over de kölealevering, die slechte kon plaats hebben door een tegenlevering van kaas en dat 'bij het afspringen van de onderhandelingen de kaas in het binnenland Wijlt, dan kan liet niet an ders, oi zij die daarvan onmiddellijk schade lijden krijgen het gevoel, dat het op deze wij ze niet mogelijk is te blijven samenwerken met de regeering. Spr. wijst voorts op de afgedwongen melk- levering en op de zeer langzame uitvoering van de toezegging van den uitvoer van de 60 pCt. Men moet zoo zeer ontevreden wor den. Spr. hoopte, dat de ontevredenheid zich niet zou richten tegen de organisatie, want juist door een sterke ..organisatie zal men voordeden van de regeering kunnen afdwin gen. Waarschijnlijk zal de secretaris van den F. N Z. daar straks mededeelingen over doen De secretaris de heer G. Nobel las hierop de uitvoerige notulen. De heer Kaij kwam er tegen op dat de no tulen niet vermeldden, dat de heer Ham hem aanvankelijk in zijn critiek op het bestuur had gelijk gegeven. De heer Blauwboer had met genoegen ver nomen, dat 'het bestuur de vorige maal inzake de beschuldigingen van den heer Kaij de por tefeuillekwestie had gesteld. Spr. kon zich niet voorstellen dat die kwestie niet bij het incident met den beer Lakeman gesteld was. Wannéér het bestuur met hem wel kan samen werken, dan kan die niet in het belang van den bond zijn. Spr. stelt voor die samenwer king te verbreken, tenzij de heer Lakeman zijn ongelijk erkent. De. voorzitter achtte gewenscht dit feit na het behandelen van den beschrijvingsbrief te bespreken. De heer Blauwboer nam daarmede genoe gen. Het woord was hierop aan den heer Geluk, secretaris van den F. N. Z., die de politiek van den minister inzake de kaasuitvoer na- ging. Om de prijzen voor het binnenland te druk ken, stond de minister geen uitvoer toe. Het gevolg was echter de verhooging van de voor raden. de bekende Sigaren 4 stuks 25 ct. 4 ct per stuk. Uitsluitend prima kwaliteit aan scherp concurreerende pr(Ji«n. ZIE DE ETALAGE. ALKMAAR, LAAJ In het laatst van October werd de uitvoer van 'a deel van den voorraad voor 30 Augus tus n.l. 15 pCt. van hetgeen voor 30 Augus tus in voorraad was, toegestaan. In Friesland is voor 17 millioen guldén aan kaas aanwezig. Dit moest spaak loopen, vooral1 omdat het coöperatieve crediet daar niet op berekend was en de Nederlandsche Bank bepaalde, dat voor de zuivelproducten niet langer die groote credieten verstrekt mochten worden. IDe 'Nederlandsche Bank deed dit om de prijsverlaging in het binnenland te bevorde ren. In Friesland besloot men reeds om de melk prijs op de helft te stellen. In een buitenge wone vergadering werden de moeielijkheden besproken. Een deputatie werd aan den minister afge vaardigd. De minister deed de toezegging de h*x. voor den uitvoer van kaas naar Engeland bui ten werking te zullen stellen. Men kan met dit succes voorloopig tevre den zijn. De concurrentie van de Canadeesche kaas op de Engelsche macht zal men echter zeer blijven gevoeleq. De minister heeft gezegd tijdig te zullen waarschuwen, wanneer de heffingen weer in gesteld zullen woeden. Ook de kwestie met België komt spoedig in orde. Men mag hopen nu het ergste doorge maakt te hebben. De secretaris deelde mede hetgeen wjj reeds in ons kaasmarktbericht plaatsten. Spr. deelde daarna mede dat door den mi» nister van Landbouw met 1 Januari het boter* controlestation in werking gesteld zal worden. Het lidmaatschap van Z. H. gaat dan stilzwij» gend over. De pensionneering van het personeel werd in de algemeene aandacht van de leden aan» bevolen. Voor 1919 had de Bond geen lokaal in het Landbouwhuis gewenscht. Voor 1920 zullen de kantoren van den Bond er ingericht wor» den. Over 1919 was slechts de halve contributie verschuldigd geweest. Medegedeeld werd, dat het salaris van den directeur van de zuivelbank was bepaald op 4.500.Spr. deed ook mededeeling van de verleende credietuitbreiding door de bank. De voorzitter deelde mede, dat bij de inge» komen aanvrage van den coöperatieven bond van aankoopvereenigingen in N.»H. om geza» menlijk een weekblad uit te geven, dat aan alle leden van de fabrieken zou worden toe» gezonden en waarin de besturen wekelijks me» dedeelingen kunnen doen, eerst in de be« stuursvergadering wil brengen, om de zaak daarna in de algemeene vergadering te bespre» ken. Spr. oordeelde de zaak te belangrijk om daarover dadelijk te beslissen. De secretaris deelde nog mede, dat het de wensch van de regeering is om alle kaas inge» I deeld naar 4 klassen van een merk te voor» zien. Spr. deelde ook mede, dat de kaascontrole 25 October met 65 fabrieken was begonnen. De moeielijkheden die zich daarbij hadden voorgedaan, zou men wel spoedig te boven komen. De secretaris deelde nog mede, dat het con» sentrecht voor de boter ook 5 ct. per K.G. is Uitvoer naar België is nog verboden. De secretaris deelde ook mede, dat de com» missie uit de fabrieken om vergoeding wan» neer consumptiemelk geleverd moet worden, met den voorzitter van het zuivelkantoor, den heer Reitsma, een onderhoud had gehad. De heer Met deelde mede, dat de heer Reitsma in geen geval een vergoeding voor be« drijfskosten wenschte te geven. De reis naar den Haag was vergeefs, wel zou de heer Reitsma nagaan of fabrieken soms melk van minder gehalte gingen leveren. De secretaris deelde mede, dat het zuivel» kantoor aan het bijkantoor N.H. last had ge» geven, dat 8 Dec. begonnen moet worden met de bijlevering van de consumptiemelk.. Het bijkantoor zal te Alkmaar in het Landbouwhuis gevestigd worden. De zuivel» bank zal als financieele instelling optreden. De prijs blijft 16 ct. per liter. Als pasteurisatie» vergoeding zal W, ct. per liter gegeven wor» den. Bedrijfsonkosten zullen niet vergoed worden. Alleen wanneer het bijkantoor opdracht geeft gepasteuriseerde mfelk te leveren, zal er \y, ct. vergoeding daarvoor gegeven worden. Er zal heel wat minder geleverd behoeven te worden. De voorzitter zeide nog dat het bijkantoor het eerst de condensfabrieken opdracht zal geven melk te leveren. Alleen die melk zal h®t bijkantoor afrekenen, die in opdracht van dat kantoor geleverd wordt. De heer Dijkstra drong op melkleverlng van vetgehalte aan. De voorzitter vond dit sympathiek, maar daaraan kleefden buitengewone moeilijkheden. Degenen die do melk echter vel afleveren, moeten beschermd worden, tot nog toe ia er echter geen overeenstemming in de commissie. Een billijke verdeeling van de orders zal practisch, ook in verband met de verkeer» moeielijkheden, zeer moeielijk zijn. De heer Dokter verkreeg het woord voor hst doeu van mededeelingen voor de commis» sie -T de Landbouwcoöperatie. Spr. brseh* een verslag uit. waarvan wij aanstippen, dat geen aanvragen om inlichtingen van de fabrie» ken inkwamen. De commissie bood zich echter •Tar aan, waar zij oordeelde, dat dit ge» wenscht was, o.a. bij een N. V., die een coo» peratie wilde worden. Vele leveranciers wa ren beslist onwillig aan een coöperatieve fa» briek te leveren. De commissie zat echter niet stil en deed toch veel ander belangrijk werk. Er kwam werk aan den winkel, toen een groo» te organisatie in de provincie» dé bond van Melkveehouders rondom Amsterdam, de hulp van de commissie inriep. De voorlichting en steun werd gaarne ver» leend. De toestand was daar ziek en leiding hoogst wenschelijk. Een technische commissie werd ingesteld en kwam met een plan, dat goedge» keurd werd, n.i. oprichting van 9 coöperatieve vereenigingen rondom Amsterdam in den vorm van een federatieve' melkcentrale. Reeds circuleeren lijsten onder de produ centen daar om toe te treden. Gehoopt wordt dat de schoorsteenen binnen een jaar rooken en dat dit ten goede zal komen aan de melk» voorziening in de hoofdstad. De fabrieken „de Vlijt" te Beemster, „da Eendracht" te Beemster en „de Hoop" to Akersloot werden als leden aangenomen. Tot leden van de financieele commissia voor het nazien de rekening van 1919 werden de fabrieken „ilpenstein" te Ilpen» dam, „de Purmer" te Purmer en „do Wilhel» mina" te Beemster aangewezen, i let bestuursvoorstel, om den heer C. Busch ie Wormerveer tijdelijk te beschouwen als ad- v scu'.nd ad van pestuur en vooi den heci Th v d Meer een lid van ten grooie fabriek ie kictzen, gaf aanleiding tot een mcciiingver .„.(lil lusscuen den heer Lakeman en den voor zitter. De heer Lakeman zeide, dat hiet geen be jiuursvoorstel waa. De heer D de Boer helderde het verschil op door mede te deelen dat wel besloten was dc wenschelijkheid naar voren te brengen omdat het belang van de geheele provincie dit vorderde Men moest de eenheid handha ven. De heer Ham stelde voor om den heer Busch als lid zitting te laten nemen cn een id van.de groote fabrieken als adviseerend id te kiezen. Ook anderen steunden dit denk beeld. De secretaris drong er in het belang van .de provincie op aan, rekening te houden met het advies Van het bestuur, Men moet zich boven kleine gevoeligheden plaatsen ln de toekomst is voor de zuivel in de ecste plaat» noodig, dat men geen verdeeldheid krijgt. De toestand is ernstiger dan in de crisisjaren en inen dient geen oneenigheid te maken over o'n kleine kwestie. Dr Scheij oordeelde ook. dat het belang an den Bond vorderde, dat men het be ii'irsvoorstel steunde. De heer Lakeman oordeelde dat de voor- r'tter gepoogd had tweespalt te maken. Spr ooptc dat de heer Busch zich niet in een oekie liet dringen cn dat dan de heer v. d. 'eer waar bleef als adviseerend lid. De heer Stapel drong op stemming aan. De '"oreele kant moet maar uitmaken hoe men zal staan tegenover de vergissing van 't be stuur De voorzitter drong er nog op aan, de be hoeften van den bona in het oog te houden. De heer Kaij stelde voor, het geschil op te 1-w.sen door het bestuur met een lid uit te breiden Dr Scheij oordeelde het in de gegeven om- stndigheden maar het beste om met het voor- F J van HulSse Ridd* ALKMAARSCHE Directeur: G. H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1