DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Gebruikt men Bakke>'s X>1 282. 1919 0 eurs Ze pen, E;iu de Cologne. LUXE VERPAK* NG P A y VN 1) >1, W. H. de Gelder Lederhandel. een boter'etter koffie e" hee Hon 1 .1 ..manu»rfU bil vooruitbetaling pe* 3 m^anaen t 2,00, franco per post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 et per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco n V Boek- en Haridelsdrukkerii vh Herms Costgr Zoon. Voordam C Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Z V TER 1) A 0 Directeur: G H KRAK. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. 29 NOVEMBER BUITENLANDSCH OVERZICHT. De krijgsgevangenen-quaestie van Duitsch- land is wel een van de meest brandende vra gen geworden. Aan alle kanten wordt ef druk over geschreven, gepraat, nota's worden gewisseld, maar met dat schiet de zaak nog maar niet hard op en het is alleszins begrijpelijk, hoe tegen de Wcihnachlen, hot feest van huiselijke gezelligheid, het Duitsche volk hoopte de zoo lange jaren afwezigen weer in hun midden te hebben Het comité der internationale christelijke arbeidersbeweging heeft in naam der christe lijke arbeiders uit alle landen aan den Opper sten Raad te Parijs een dringenden oproep gericht om de krijgsgevangenen vrij te laten, maar of het veel baten zul .valt te betwijfe len Het schijnt, dat Frankrijk het standpunt huldigt: een krijgsgevangene voor een bag germachine, terwijl bovendien uit Parijs het bericht schijnt te komen, dat de heer Clemen- ceau heeft verklaard, dat de Duitsche krijgs gevangenen pas zullen worden teruggezon den als 900000 Duitsche arbeiders onder precies dezelfde voorwaarden in het gebied van den wederopbouw zijn aangekomen. Het personenverkeer op de groote Duitsche stations ondervindt hoe langer1 hoe grooter moeilijkheden Nog ernstiger is in dit opzicht de toestand in Weenen. Een Duitsch passa gier, die hier arriveerde, deelde bijv. mede, dat hij in Weenen niet minder dan 34 uren achtereen in het grootste gedrang op een' plaatskaart voor Berlijn en verder had moe ten wachten. Het heeft dus weinig aanlokke lijks om van die plaatsen een treinreis te on dernemen De bolsjewiki schijnen verder op te trek ken Berichten luiden, dat zij in de streek van Prawotorowskaja bij haar opmarsch plaatsen op 25 werst Noordwestelijk van Suchowskaja bezetten. De vijand week in or- delooze vlucht. Tusschen de Don en de Wol- ga vernietigden de roode troepen 24 Novem ber 3 vijandelijke regimenten, maakten dui zend gevangenen en 23 officieren en verover den 1Ó0 machinegeweren en ettelijke kanon nen Denzelfden dag bezetten de roode troe pen Dobowka en bereikten dén volgenden dag de linie Prudy Pitschushenskaja,, 30 tot 40 werst vjn Tzarytsin. Het lid van de Pctersburgsehe Sovjet ziet in de onlangs ontdekte samenzwering een be- w':s voor de zwakke krachten, waarop de te- gen-rcvolutionnairen kunnen rekenen. Ner gens is de geringste deelneming der bevol- lcng zichtbaar Integendeel in de dagen, waarop Tocdcnitsj Petersburg het meest be dreigde, bleven niet alleen de volksmassa's, maar ook de Sovjet-ambtenaren de regeering vo'komen trouw Kamcnef heeft den militairen toestand na- gegaan en verklaart, dat het succes der sov- 'et-troepen op al te fronten voor de bourgeoi- «te van de peheele wereld een werkelijk mira- Vr' onverst, dat bewiist waartoe het Rus- r< - n-rd-'ariaaf :n staat is In den vervol de :s er slechts één front af te hanueien en r>n "kin za1 weldra in de Zwarte Zee ver- dronkf»u ziin BUITENLAND. iDE INTE R-NAT ION AL E ARBEIDS- OONFEIRENTI-E. Het Internationale arbeidscongres heeft gister de wijzigingen besproken, die ten aan zien van het beginsel van den. acht-urendag moodi'g zijn in b-epaade, industrieel achterlij ke landlen in het bijzonder in Japan. Oudegeest de Nederlandsche arbeidsafge- vaardi-gde, zeide aarna dat de Japanners te gen hun eigen regeering in bescherming ge nomen moeten worden en de Europeesche ar beid tegen de concurrentie van d'e in Japan bestaande menschonwaardige arbeidstoestan den. DE VOLKENBOND-CONFERENTIE TE BRUSSEL. Donderdagmiddag heeft het bestuur der Belgische .Vereeniging voor den Volkenbond vergaderd om de bijzonderheden vast te stel len van de ontvangst van de buitenlandsche gedelegeerden voor de Volkgpbond-conferen- tie. Deze zullen heden aankomen. De secretaris van den bond van internati onale vereenigingen ter bevordering van den Volkenbond, Paul O tl et, in een lezing een pleidooi gehouden voor de keuze van Brussel al® zetel van den Volkenband;. De premier, Delacroix, woonde deze lezing bij en zeide o. m. dat, wijl Zwitserland niet tegen België ge streden had om de keuze in zijn voordeel te doen uitvallen, België dezelfde hoffelijkheid in acht moest nemen. Volgens den premier heeft België evenwel het recht voor de toe komst nog eenige hoop te koesteren. Als afgevaardigden van de „Nederland sche Vereeniging van Volkenbond en Vrede" zullen het congres te Brussel deelnemen de heeren Limburg, Treub en Van der Mandere ew mevr. De Jong van Beek en Donk. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. In de vergadering vqn Donderdagavond 8 uur werd voortgegaan met de behandeling van hoofdstuk X (landbouw) der staatsbe- grooting voor 1920. De voorzitter zei, dat er sedert Dins dag nog drie sprekers zijn bijgekomen. Dit gaf hem aanleiding om den spreektijdie ver minderen tot 15 minuten. De heer Bakker betoogde, dat voor de ontwikkeling der landbouwtotstanden veel zal afhangen van de omstandigheden waar onder gewerkt zal kunnen worden. Gebleken is, dat de kleine bedrijven van veel gewicht zijn. Deze bedrijven lijden echter zeer onder de hooge pachten. Wanneer daaraan paal en perk wordt gesteld, zal dit de productie zeer ten goede komen. Spr. wacht met spanning op het wetsontwerp tegen den woeker. De heer Van de Laar wees op de maximumprijzen van verpakt aardappelmeel en sago. Na de instelling van de maximum prijzen zijn de prijzen opgeloopen en waren al spoedig 43. De Staat moét dus 4.50 bijbetalen. Ten slotte wees,hij op de handelwijze van de Duitsche regeering, die de prijzen ver hoogt. Hij vroeg de regeering daar iets tegen te doen. De heer B r a a t betoogde, dat vroeger niemand naar den landbouw omkeek en dat nu iedereen er over praat. Aan die belang stelling danken de landbouwers in de eerste plaats belastingeff. De zomertijd is voor de boeren een „strop" en dat alleen voor het pleizier van de stads bewoners, die hetzelfde kunnen bereiken als ze een uur eerder opstaan. De Jachtwet is al- tien jaar in wording. Spr. somde een lange reeks wenschen voor den landbouw op. De heer C o 1 ij n besprak o. m. de züivel- politiek der regeering. Het landbouwonderwijs besprekende, wees hij er op, dat het gewone lager onderwijs niet aansluit bij het fandbouw-onderwijs. Voor dit onderwijs zijn het meest van belang de wintercursussen. De heer Dresselhuys besprak de moeilijkheden van den fruithandel, die te ver vangen wafen geweest., als liet Rijkskantoor behoorlijk overleg had gepleegd. Spr. vroeg waaraan de minister het recht ontleent om extra heffingen te stellen. Spr. becijferde dat de N. U. M. op dit oogenblik juist kan uitkomen, als de aandeel houders en de obligatiehouders niets krijgen, indien althans de Duitsche en Oostenrijksche credieten niet terecht komen. Hij vroeg of het geen tijd wordt, dat de minister eindelijk ga rantie gaat stellen. De heer Van Beresteyn waarschuw de den minister in te gaan op het advies van den heer Dresselhuys inzake de heffingen. Deze afgevaardigde vergat de wet op de N.- U. M., waarin deze kwestie is geregeld. Spr. stelde een motie voor, waarin wordt uitgesproken dat de heffingen krachtens art. 2 der N. U. M.-wet ten bate van de N. U. M. moeten komen. De heer Winter mans bestreed het be toog van den heer Van Rappard, die provin ,ciale landbouw-commissies wenschte. De heer Brugge vroeg maartegelen om een geregelden taevoer ,van brandstof ten plattel ande te verzekeren. Vervolgens voegt hij o. m. maatregelen ter vergrooting van de bodemproductie en verbe teringvan het pachtwezen. De heer Snoeck H enkemans be handelde o. m. den melkprijs. He spijt hem dat deze niet langer is gesteld terwijl men in Groningen bijv. van oordeel is dat dit moge lijk is. De heer P o e 1 s kwam op tegen de rede van den heer Teenstra. Hij verdedigde een betere salarieering van de landbouwonder- wijzers. De heer Schaper verdedigde de sociali satie, die door den heer Weitkamp was aan gevallen. De melkprijs is ook z. i. te hoog. Ten slotte vroeg hij een onderzoek naar de werking van den zomertijd. Hij was er per soonlijk wel voor. De heer R c k de fabrieken niet gedwongen zijn om meer bruinkool te gebruiken. De heer B e u m e r achtte de redeneering van den heer Van Beresteyn ftiet geheel juist, en ried aan, de motie in te trekken. De heer Van Doorn meende dat het bezwaar van de landbouwers tegen den zo mertijd nog altijd niet bewezen is. Spr. drong er op aan, dat de minister alles in het werk zal stellen om te zorgen dat Nederland zich met zijn voedingsmiddelen kan bedruipen. De Minister van Landbouw betreurde de afwezigheid van den heer De Wykerslooth Spr. erkende, dat er op agrarisch-wet, vend gebied een achterstand bestaat die het gevolg is van de crisis. Er wordt naar ge streefd, dien achterstand in te halen. Geheel gereed is de jachtwet, die spoedig zal komen. Afschaffing der heerlijke jacht- rechten zal daarin opgenomen worden. Nog andere ontwerpen liggen gereed, o. a ter zake van het landbouw-onderwijs. Van belang achtte spr. den steun voor de heide-ontginning. Op dit punt had spr. geen critiek van den heer Teenstra verwacht. De landbouwvertegenwoordiging moet uit den landbouw zélf voortkomen en moet niet van bovenaf worden opgelegd. Van spr. is geen voorstel te wachten om de landbouwhoogeschool te Wageningen te verplaatsen. Spr. erkende, dat groote bezwa ren zijn verbonden aan de vestiging van een leerstoel te Groningen. Gelijkstelling van openbaar en bijzonder landbouwonderwijs zal de minister over a doorzetten. De aansluiting van het gewone lager on derwijs bij het landbouwonderwijs moet ge schieden door herhalingsonderwijs, dat he laas nog niet voldoende ontwikkeld is. Wat betreft de motie-Van Beresteyn, spr wilde de zaak nog eens zeer ernstig onder het oog zien om de winst ten bate van de N. U. M. te brengen. Hij vroeg dan de motie in te trekken. Voor de klompenmakers wilde de minister graag ie/s doen in overleg met zijn ambtge noot van Aibeid. De bruinkolenkwestie is ontstaan doordat wij de> kolen uit Duitsch- land moeten halen met eigen wagons. Na tuurlijk hebben wij deze kolen liever dan bruinkool uit Limburg. Het bepalen van den melkprijs is zeer moeilijk. Op net aardappel meel Ireeft de minister geen maximumprijs gesteld. Snijboonenuitvoer naar Oostenrijk wordt overwogen. De bezwaren tegen #den '•zomertijd erkende spr. Hij kan dezen niet intrekken zoolang de kolenschaarschte be staat. De heer Van Beresteyn trok zijn mo tie in Hij ried den minister aan, de N. U. M op ie heffen De heer Hermans drong aan op her ziening van net mijnreglement. Voorts achtte hij noodig verscherpte veiligheidsmaatrege len De vergadering werd verdaagd tot Vrijdag één uur. In de zitting van gisteren werd door ver scheidene leden gesproken naar aanleiding van de conclusie der staatscommissie voor subsidieering van dramatische kunst. De heer Kleerekoper diende, mede namens de heeren Visser van IJzendoorn, Treub, van Beresteijn, Rink en van Ravesteijn, een motie in, waarin wordt gezegd dat verheffing der dramatische kunst mede door staatssteun moet worden bevorderd, doch dat deze steun alleen afhankelijk mag worden gesteld van de kunstwaarde en niet van de richting of strekking. Deze motie werd verworpen met 35 tegen 27 stemmen. Bij stemming over den begroo- tingspost staakten de stemmen met 33 tegen 33. Aanstaanden Woensdag zal opnieuw ge stemd worden. van de lste huizen. Langestraat 65. Telef. 629 Alkmaar. BINNENLAND. Onze speciale artikelen zijn zeer geschikt voor CADEAUXJ BH4F- ZIE DE ETALAGE! Portefeuilles. Portemonnaies. Sigarenkokers. Damestaschjes. Schooltasichen. GEGARANDEERD PRIMA LEDER (zoowel in Kalfsleder als Saffiaan en Krokodil). Scherp concurreerende prijzen Zoo juist ontvangen prima Zeemleder. Oudegracht A 231. Alkmaar. TEOEN DE DUURTE. 'Bijl de Tweede Kamer is -een wetsontwerp ingedi-apd tot bestrijding van het onredelijke opdrijven enl hooghouden van prijzen. Ingesteld- wordt een Centrale duurteraad, bestaande uit tenminste vijf leden -en voorts uit plaatsvervangende en buitengewone le den. De benoeming geschiedt door de Kroon. De minister van iandboftw zal het land verdeden in verschillende gebieden, in elk waarvan een duurieraad word't gevestigd, be staande uit drie leden en; plaatsvervangers, eveneens door de Kroon- benoemd. Voorts wordit in elke gemeente, waarin dit naar het oordeel van B. en W noo-dig is, een -duurte-comniissi ingesteld. Met goedkeuring van Ged Staten kan één commissie voor meer gemeenlten worden benoemd. De benoeming dezer commissies geschiedt do-o-r B. en W. -De Centrale Duur*raad zal onderschei den, -uitgebreide bevoegd-heden te verkrijgen om de prijsopdrijving tegen te gaan. Zoo zal hij bevoegd zijn om -getuigen op te roepen en onder -eede te hoorem. HE HZ IENING SCHE LD E-TRACT A AT. Naar de minister van Marine in zijn Me morie van Antw-o-ord (Siaai-sbeg ro-oting 19-20) mededeelt, w-ordit bij de onderhandelin gen- tot 'herziening van- het Scheldetractaat gestreefd naar op-hef-ing van dec-oncurrentie tiusschen de Belgische en Nederlandsche loodsen/. AANHOUDING VAN REVOLU- TIONNAIREN? Het Tweede Kamerlid Van Revesteyn heeft tot die ministers van Binnenlands-die Zaken em van O-oorlog -de volgende vragen gericht Z-ijln de ministers bekend -met de mededee- ingt.ni dezer dagen- door 'kapelaan Akkermans te 's H-ecrenbcrg gLd-aan-, omtrent de aanhou dingen door de grenswacht i-n de omgeving van 's Heerenberg in den laatslen tijd ge daan Is 't juist, dat alleen in de grensstreek in den laatsten tijd 9200' -personen-, waar-onder zeer vele hoofdleiders en boden van imterna- ti-oale revolutiónna-ire comi-té's zijn aangehou den? Is-het juist, dalt- de grenswacht de hand heeft gelegd op reusachtige kapitalen voor re- voluti-onnaire propaganda, revolvers, patro nen, pincriinezuur voor bommen/fabricage? Is het juist' dat deze mededeelingen door genoemden- kapelaan ontleend kunnen zijn aan een officieel rapport? Zoo ja, is de regeering dian bereid dit rap port1 ter kennis van de Kamer te brengen? gaan-, daar -de uitvoervergunningen op 29 de zer aflo-open. Voorts vroeg hij,, waarom het departement van financiën zijn goedkeuring weigerde >o-p een noodzakelijke -uitgave voor bot-er-aankoop door het ministerie voor le vensmiddelen voorziening. Chamberlain antwoordde, dat de schatkist enigen -t'ijid geleden- -den adnkoop bekrachtigde van Nederlandsche boter tegen hoogstens 283 per ton c.i.f. De thans -gevraagde prijs, be draagt echter 330 pd. st. f.o.b. Ingevolge 's ministers instructies weigerde het departe ment toen dezen aankoop. Met het oog op den -toestand1 der buiten- an-dsche -koersen is het niet gewensebt ver volgde -de ministe -dat Engelland- een- con- curreerend' aanbod doet voor ingevoerde bo ter tegen prijzen, die niet alleen koers-moei- lijkheden ten gevolge kunnen- hebben maar ook verlies brengen voor de schatkist bij, den verkoop aan de consument. Het is van belang, besloot Chamberlain, dat de beschikbare koopkracht van Engeland op bu-itenlandsche markten gereserveerd blijft tot -het uiterste voor -den aankoop van- ar ten vodr de levensmiddelen-voorziening, en. van ruwe grondlsteoffen. DUURDERE SUIKER?' Het gerucht wil dat volgende -week de prijs van de vrije suiker zal worden verhoogd. De Tel zegt aanleiding te hebben om te mëenen-, dat dit gerucht juist is. Zeer waarschijnlijk zal de suikerprijs zelfs tot f>0 cent verhoogd worden -De red-en- daarvoor is geen -andere dan dat de fabrikanten- liever iets meer ver dienen-, Op dien grond ook wordt het voor nemen tot prijsveriio-oging geneim gehouden.- Immers, wanneer de fabrikanten nu reeds hu-n voornemen to-t prijsverhooging te kennen -gaven, zo-uden winkeliers en publiek thans in derhaast nog goedkoop-ere suiker inslaan-. De ze week is de thans 1-oonende boaperiode af- gl-eoopen enl Maandag kan men. -k-oopen op een- volgende boaperiode, tegen hoogeren prij's. WEER EEN NIEUWE POLITIEKE PARTIJ. Naar verluidt, bestaan er plannen tot het oprichten van een nieuwe politieke partij on- i der den naam van „Groep voor maatschap pelijke en ethische belangen." Doel zou zijn het organiseeren van kiezers, mannen zoo wel als vrouwen, die zich aan geen bestaand partij-program wensch te binden, maar die van oordeel zijn, dat verschillende maat schappelijke vraagstukken, meer dan tot nu toe op den voorgrond moeten treden in het politieke leven van het Nederlandsche volk.' DE NIEUWE TELEGRAMTARIEVEN. De telegraaftarieven zullen met ingang van 1 Januari 1920 als volgt geregeld wor den: i10 woorden 50 cent; 1015 w. 60 cent; 15—20 w. 70 cent; 21—25 w. 80 cent; 2630 w. 90 cent; 3135 w. 100 cent; 36 40 w. 110 cent; 4145 w. 120 cent; 46 50 w. 130 cent; en voorts voor elke tien woorden 10 cent meer. De aftrek van som mige woorden in het adres zal vervallen, tef- wijl voor het opgeven der telegrammen per telefoon 10 cent in rekening gebracht zal worden. GEMENGD NIEUWS. NEDERLANDSCHE BOTER TE DUUR. Volgens een Reu ter-telegram stel de in het Bngelsche Lagerhuis het lid Clyn.es de vraag, waarom- 2000 ton beste Holla-ndsche boter wachtte op uitvoer naar Engeland en-, -hoe wel ze reeds in de schepen- geladen- is, deze week naar een -andere bestemming zullen PERSDELICT. De hoofdredacteur van de „Tilburgsche Crt." plaatste 12 April j.l. in zijn courant een arti keltje uit Goirle, waardoor de gemeenteveld wachter zich beleedigd achtte. Voor de arrondissements-rechtbank te Bre da verklaarde genoemde hoofdredcateur zich niet te herinneren of hij het artikeltje voor het ter zetterij ging, had doorgelezen. Het O. M. requireerde in deze zaak vrij spraak. De rechtbank heeft zich daarmede vereenigd. MINDER KOLEN UIT DUITSCHLAND. Het schijnt dat de meest» maatregelen in 'Duitsohlan-d' genomen, met het oog op de ver- voercrisis, tot gunstige resultaten geleid heb ben- De betrekkelijk zeer ruime toevoer van Duitsche k-ol-en, namelij-k. die thans .nagenoeg 200.000 ton- per miaan-a beloopt, zal sterk worden ingekrompen, waarschijnlijk tot -het minimum 'tot levering, waarvan Duitschlahd krachtens de bestaande overeenkomst ver plicht is, dat is 80- k 90.000 ton per maand EEIN EXTRA-WERKDAG TEN BATE VAN DE WEENSCHE KINDEREN'. Woensdag zullen- besprekingen worden ge houden tusshen de bestuurders der vijf vak centrales en de voornaamste werkgeversver- eenig-ingent, in verband met den ovroep van h-et NI. V. V., om de arbeiders op 2en Kerst dag te -laten werken voor de Weensche kin deren. Besproken zal worden de technische uitvoering van dit plan. HONDERD JAAR. Woensdag heeft de heer Geert Kamps te Haren, bij Groningen, onder buitengewone belangstelling zijn 1 OOsten geboortedag zeer feestelijk gevierd. Deze oude map, doet nog steeds zijn wandelingen en verricht met wektlheid- kleine bezigheden. Zijn geheugen. i3 nog zeer helder. Zijn zes kinderen van 59 tot 71 j-aar, lieven nogdan zijn er 30 klein - en 82 achterkleinkinderen. Reeds 34 jaar weduw naar., wordt de krasse grijsaard, -liefderijk verzorgd door een zijner kinderen. PLANINIEN VOOR ELECTRISCHE SPOORWEGEN- lp zijn M v. A. op het voorl. verslag der Tweede Kamer in zak» d-e Waterstaa-tsbe- grooting spreekt dé minister d-e verwachting uit, dat' mt de -d-oor de steenko 1 enschaarschte meer urgent geworden verbouwing voor elec- ,tr: beweegkracht van. die lij-n-en der groo te spoorwegen-, welke daarvoor wegens inten sief personenverkeer het eerst in aanmerking komen, binnen, niet te -langen -tijd een aan- .ig za'l worden- gemaakt. STOPZETTEN VAN- HiET KLOMPENB-ED'RIJF? INaar het bestuur van dén R. KL Nlat. Klompenmalkersb-o-nd meldt, -heeft 'd'e R. K. Vereeniging van Exploitanten van, Machina le Kl-ompen-fabri-eiken i-n Nederland met zoo goed als algeme-ene stemmen besloten, de be drijven- stop -te zetten. Een groot aantal werklieden komt hierdoor zonder werk. Oo-k in het 'Noord-en is eenie gelijke beweging gaande. GEKNOEI B-IJ EEN SPAARKAS. Hoe voorzichtig men moet zijn opgespaar de duitjes bij onsolide maatschappijen of spaarkassen te beleggen-, blijkt uit onaange naamheden. die gerezen zij-n bij de Eerste On derlinge Algemeene Spaarkas, welke onder neming gevestigd is Van Ostadestraat 34 te Amsterdam. Deze kas gaf spaarzdg-els uit o.a. van 10 em 25 cent, alsmede voorschot-ten aan zegels, die wekelijks afbetaald; werden, een, aantal winkeliers waren bij de spaarkas aangestoten, die de zegels in betaling namen Op zekeren dag vernamen leden van de spaarkas bijl win, 'tors, dat vo-or de zegels niets meer te krijgen- yas. daar de spaarkas had opgehouden te bestaan. Later bl-eek. dat de eigenaar, zekere H., zich persoonlijk had laten failiet verklaren Verschillende arbeidersgezinnen hebben 1 hun. ewd-e geld in déze -onbetrouwbare order- neming gestoken. De 'bedragen varieeren tus schen 8 enl 25 gulden I n hét eek eet hebben -de zegelhou-d-ers 4000 te go-"d i De politie is van meening dat bier o-nkcb ting in het spel is. Het is zeer goed mow]'ik dat tot arrestatie van- H wordit overgegaan In de buurt heeft dilt geval nogal sensatie verwekt. (Lel) DE BEGRAFENIS DER SLACHT OFFERS-TE NOO'RDWIJK AAN ZEE Onder al-geme-ene belangstelling werden DPnderdagmo rgen dte drie slachtoffers van hun plicht, die Maandagmorgen bij de red ding der schipbreTikeli-ngen zoo noodlottig of fers der zee geworden zijn: Kramer Vink en Hellenberg, op de al'gemeenie begraafplaats aan -den schoot der aard? toevertrouwd. Lang vdór de treurige plechtigheid, h-ad zich bij het -sterfhu;s, langs den- we,g en op het kerk hof eem enorme menschenmeenigtc opgesteld. Drie lijkwagens reden die begraafplaats op. voorafgegaan «oor de omfloerste banier van de vereenliging „Menschlievend Hulpbetoon" uit -D-enl Haag, waarvan a-ls vertegenwoordi gers waren- gékomem de voorzitter en secre taris dier vereeniging, -de heeren- Van Rijk en Bilderd'ijk. Namens de burgerij wa-ren- drie kransen gezonden. Burgemeester j-hr. Van Panh-uys, de beide wethouders d-er gemeente, de secretaris en een aantal' notabelen, waaronder -graaf Van Lim burg Stïrurn, liepen adh-ter de lijkbaren,. Ook -de gereddi» schipbreukelingen waren meege gaan, behalve de kapitein van dé gestrande logger die hiertoe nog niet in staat was Behalve de burgemeester, voerden; nog drie heeren het woord. EERSTE ALKMAARSCHE ELECTKISCHK KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL. 0<t -ni f"'vss:r bosks' u" 4 i'idnn V»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1