ElGGtra-Technt^hBuieau Openhare Verknoping uitmuntend WEILAND, „liiw Wi ui, Grossier. Pajglop 1. I- 4- Een Ktntenie swoninj 11 stuks Em-kcMiBmcau Notaris N1NABER Huis en Erf, n o Prijsvermindering van der Laan Stam, B a i -©•© Dl lAÜGE Dl MORAAZ, Alkmaar. Electro-TecttnischBarBaQ s Scheept- en Molenzeilen. imuih is gereed. Komt n niet eens^zlen? 5°io vEBr«8 PANDBRIEVEN f 1 Electra-lËClutiscliBureau J. YATt DER TEER, HOUT VEILING Electro-Technisch Bureau (HÉr BROEK OP 1MEND1JK: nederI^ndsche Verkooping Dames-Hoedenmagazijn te Zijdewind, Uiuntend VPeiland Uitmuntend Bouwland de Boerenplaats, e^nig» perceelen J. van der Veen, Handwarmers gevoed f 3,00 Motorbeen tappen hard 8,00 Carbidlampeu vanaf d,oo Kaartlampen 2,50 Olielampen 1,50 Mictteün-Banden f 7,50 en 3,50 Hedenavond OPENING van de rpenbar© Vrijwillig© van WEILAND te ZIJPERSLUIS. J. VAN DER VEtN, J VAN II AN EG HEM. 1 li U K, 2 Bouwland 3 Huis en erf, boeren- en bouw gereedschap Voorts eonlg Unieraad en het geen verder zal worden aangeboden. Pracht St. Nicolaas-Cadeau Een goed onderhouden in deibosschen m „Kijenburgli" ta HEiLOO 200 parken hoofdzakelijk esschen HAKHOUT, Takkenbossen. Langestraat 93. Tel 2^0. Elictriciteit, Ha», Petroleum of Kaarsen. «p huishoudelijk gebied vindt 0 bij WILLEM TAff VÜÜEE, ©y Zaterdag 6 December a.sin de Schouw burgzaal HARMONIE. Firma W. BUKKS, llouttil 52. Breedstraat A 10. Teleroon Jolianu W. C. Kroon, puoliek te verkoopen 2. Een akker Bouwland en Water 3- 2 akkers Bouwland 5 Een Huis ®n Water 6. Een akker Bouwland 7. Een dito 9. Een dito to koop en te huur. Touwwerk eu Staaldraadtouw. Scheeps-artikelen. Takelblokken euz. Groots voorraad. Lue prijzen. ALKMAAR. Heerenhuis van DASSEN en Hoeren- Artikelen Enorme keuze. Firma Wed JAC- VAN BEEK, SchOkleadraatAlkmaar. MIDDENSTANDS HYPOTHEEKBANK GRONINGEN wd LAAN A STAM. op WOENSDAG 17 DECEMBER 1919, bii opbod, afslag en combi natiën, des middags 12 uur, in de herberg van de Wed. BRUIN, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: te Blokhuizen gemeente Oude Nie- dorp aan den Schagerweg, groot 5.01.40 H.A. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën. Een perceel aan den Slootgaardsweg te Haren karspel, groot 0.49.30 H.A. Eigendom van den heer P. MO LENAAR en c.s. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, vrij van huur. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, is voornemens Dinsdag 2 De» cembar 1919, des avonds 6. uur in het eafé van den heer J. TAMIS te SINT PANCRAS, in het openbaarde verkoopen uitmuntend te Sint Pancras gemeente Koe dijk. Te veiien in diverse perceelen. Eigendom van den heer W. BLEEKER te Sint Pancras. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden no taris, Oudegracht 291. ÖANDELAREM RABAT. (NED. RIJWIELTRUST). De Notaris W. J. 9. M. WITTE te Alkmaar, zal op Woensdag 10 December 1919, on 1 uur n.m. in het Café BREGMAN te Burger- brug, gern. Zijpe, voop de familie GOUVERNE, publiek verkoopen: een perceel WEILAND te Zijpersluls, kad. de Zijpe, Sectie F no 957, groot 1.91.50 H.A., tot Kerstmis a s. in buur bij den heer Schouten- Aanvaarding Kersttijd a.s., lasten vanaf 1 Januari 1920. Betaling der koopsom 14 Ja». 1920, Inlichtingen geeft Notaris WITTE, Wilhelminalaan 9, Alkmaar. in het perceel voorheen van den heer ANSINK, met WEILAND in den polder Menningweer, gemeente notaris te Alkmaar, is voornemens op Dond©rd«g 4 December 1919, 's voormiddags 9 uur, op de plaats, bewoond door (mej. de wed. P. JONGKIND te Grootschermer. Is* bet •peuktHr to verkoopeu Beleefd aanbevelend, N.B. Bestellingen worden zonder prijsverhooging bezorgd. Mr. A. P. H de Lange, van de volgende perceelen te Koedijk waarin flinke koolberging, mvt erf, groot 5 aren 30 centiaren. achter perceel 1, groot 19 aren 90 centiaren. Eigendom van en in gebruik bij Mej. de Wed. P.J. Stam Dz. i (5 kaïfkoeien, .1 geldekee, 2 kslf- vaarzen, 1 geldevaars, 2 graskal veren) I paard, 3i/j j*ar, donker bruine merrie, l beste waak- en trekhond, sportkar, bakwagen, boe renwagen, drïewielde kar met ier- bak, hondenkar, schuitje, ploeg, egge, modderbak, maaimachine, merk Cormick, varkensboel, krui wagen biggen- en kippenkorf mestplanken, 1 stuit mest, ongo- #eer 40000 pond taool, Inlichtingen ten kantore van ge noemden notaris. v.d. LAAN STAM, COMPLETE ELECTR. ZAKLANTAARNS met Lens en Garantiebatterij vanaf f 0.80. mmmmm te ©TERLEEK (Stompeteren) zal publiek verkoopen op DINS DAG 23 DECEMBER 1919. des- n.m- om ure, in Sset eafé van den Heer O DE VRIES, te OTER- LEEK, gehakt (iggende in de „de Loet", te beginnen bij de Zandersloot, alsmede van belangrijke par- tyeu H J. HAASBROEK, Deurwaarder, Mktnaar. VANAF HEDEN VAN ALLK GEGARNEERDE Wanneer U evenals vorige jaren Boterletters, Harten, Hammen, Mar- cepain, Speculaas- of Taaifiguren bij ons besteld, kunt U verzekerd zijn iets goeds te ontvangen. A. BURGER, Banketbakker LAAT 146. ZOOWEL VOOR Deze worden door ons speciaal in alle gewenschte modellen ei grootte op eigen atelier vervaardigd. Kouz» uit honderden modellen en stelen. ta IJzermagazijn, Smederij, MIENT 15, t.o. de Steenenbrug. De opbrengst komt ten bate der Sanatoriumstichting voor tuberculose Militairen. KAARTEN verkrijgbaar bij den heer KROON, Payglop, den beer BLAAUW, sigarenmagazijn Langestraat, en de Wed. BLAAUW, Zilverstraat. Manufacturen. Tricot- en Gemaakte Goederen. Werkmanskleeding. Luiermandartikelen. Wij bieden U in alles de grootste sorteering tegen de laagste prijzen. Wij koopen in combinatie met meer dan 100 manufac turers, vandaar onze extra lage prijzen. Firma W. BUERS, Houttil 52. ADMIN1STREEREN FONDSEN EN NEMEN GELDEN IN OPEN BEWAARGEVING. v.d. LAAN STAM, Langestraat 93. Tel. 88# Leveren complete Huis- Telefoon-installatie's, Electr. Schellen en Bliksemafleiders systeem Dr. van Gulik. Brook op Langendijk. notaria te Zuidscharwoude, is voornemens op Woensdag 10 December 1919, 's avonds 6 unr, in het café „Welgelegen" te Broek op Langendijk, 1 Een Huis en Erf in den Polder. van de Wiggersgroet bij de Brug- gesloot. Aanvaarding bnla en ert I Fe bruari en land dadelijk na betaling koopprijs en kosten. Eigendom van wijlen A. DE BOER Dz. 4. 2 akkers Bouwland en Water aan elkaar gelegen op de Bansehei- ding benoorden de Maijersloot. Afkomstig van wijlen den heer K. KLIFFEN Tz. aan de Spieringbuurt te Broek sp Langendijk, bewoond door de Wed. A. DEKKER. Eigendom van den heer JAN DE BOER Az. met Water achter de Lageweid benoorden de Zandsloot te Sint Pancras, groot 19 a. 10 c.a. en^ water 4 a. 20 c.a. Afkomstig van wijlen JAN KLOOSTERBOER. te Heer Mugowaard, ongeveer 44 aren. Afkomstig van Wijlen F. DEN ENGELSE. 8. Een dito in de Westerboog te Broek op op Langendijk, groot 57 a. 40 c.a. Afkomstig van F. DE BOER Fz. te Heer Hugowaard ongeveer groot 33 a. 95 c.a. met pad naar den Westdijk, ia huur bij J. WEDER tegen f 116. Afkomstig van den heer FABIUS te 's öravenhaga. Te aanvaarden Kerstmis aanstaande. Aanbevelend. Tololoon 363. Ondergeteekende heeft de eer het eachte publiek van Alkmaar ea )mstreken in het algemeen en zijne clientèle in het bijzonder mede te deelen, dat hij zijnen Groot- en Detailhandel in Brandstoffen heeft overgedaan aan den heer JAN LAKEMAN, die de zaak op den bestaanden voet zal voortzetten. Onder dankzegging voor het ver trouwen, hetwelk hem gedurende biina 40 jaren in zoo ruime mate werd geschonken, beveelt hij zijnen opvolger met warmte aan. Alkmaar, November 1919, Kantoor b/d Friesche Brug. D. VISSER. Onder referte aan bovenstaande aankondiging heeft ondergeteken de de eer het geachte publiek van Alkmaar en Omstreken in het alge meen en aan de clientèle in het bij zonder mede te deelen, dat hij den Groot- en Detailhandel in Brand stoffen van den Heer D. VISSER, heeft overgenomen en op den be staanden voet, onder de Firma D. Visser's .Steenkolenhandel, zal voortzetten. Terwijl bij het vrijkomen van den handel door hem niets onbeproefd zal worden gelaten om zich het ver trouwen, hetwelk zijn voorganger gedurende bijna 40 jaren in zoo ruime mate heeft genoten, waardig te toonen, beveelt hij zich minzaam aan. Alkmaar, November 1919. Kantoor b/d Friesche Brug. J. LAKEMAN. v.d. LAAN STAM, Langestraat 93 Tel. 380 Leveren complete Electr. LICHT- enKRACHT- INSTALLATIE'S op elk gebied. Groote keuze in alle moge lijke Electr. Kook- en Ver warmingsapparaten als: Strijkbouten, Vibrator- Luxe ketels, machines Electr. Kachels, Bedkruiken, Kookplaten. 9ï.-'T»l. ISO Leveren alles *p het gebied van ELECTRO MOTOKLN en DYNAMO'S. Eenig adres voor soliedc reparatie piet gaiantie. te SCHAGEN, op DONDERDAG 4 DECEMBER 1919 bij opbod, -en op DONDER* PAO 11 DECEMBER 1919 bij afslag en combinatiën, telkens des morgens 1014 uur, in het Hotel „Vredelust," van den heer IGESZ, .ten overstaan van den Notaris van: bestaande uit goed onderhouden Huismanswoning, Schuur, Erf en Ierkelder en diverse perceelen en een perceel BOUWLAND, in den polder Burghorn, gemeente Schagcn, groot 15.64.80 H.A. ihans in huur bij Mej. de wed. G. KUIPER. Te aanvaarden vrij van huur: het land Kersttijd 1919 en de gebouwen en erf 1 Mei 1920. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris, aam de Breedstraat te Alkmaar. Notaris te Alkmaar, is voornemens op DINSDAG 2 DE» CEMBER 1919, des voormiddags te 10 uur in het café ,,'s Lands Welva» ren," van den heer H. WIT te Groot* Schermer, in het openbaar te ver» koopen: Zuid» én Noord*Schermer, samen groot 9.87.70 Hectaren. Aanvaarding gebouwen 1 Mei 1920, land met Kerstmis 1919. Eigendom van Mej. de Wed. P. JONGKIND Sr., te Zuid» en Noord» Schermer. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar, bij wien tijdig situatieteekeningen te verkrijgen zijn. TE KOKDIlja, op Dlwedag 1« Dacomber 1919, des morgens 10 uur, in het koffie huis van den heer ®ROOT, ten overstaan van d^n Notaris groot 1 are 95 centiaren. Behoorende tot de nalaten schap van Mej. de Wed. P. Blaauw. Te aanvaarden perceel 1, 1 Mei 192(3 en perceelen 2 en 3 bij de betaling der kooppenningen. met Krt en Koólacliiinr, groot 7 a., 50 c.a. Te aanvaarden 1 Mei 1920. Eigendom van en bewooncLdoor den hetr P. Stam Mz. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris, Breedstraat, te Alkmaar. Lnugestraat OS. Tel. 980 staande en gelegen te Olerleek, kad aldaar bekend Sectie A no. 519, groot 4 aren 62 c.a, Behoorende tot de nalatenschap van Mej. E. BROUWER, Wed. P. G LIJ NIS. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 9 Februari 1920. Lasten vanaf 1 Jan. 1920. Inlichtingen bij voorn. Notaris aan de Stompetaren. en des Zater dags café „de Jager", -Waagplei», Alkmaar* op Maauda( 1 D«e«ml»«r 1919, voorm. 10 uur (precies) van pl.m. - 81 KiÉfliiÉi. ié UljUUU IIU UlWiUUUUU HUJIJIUU UU .U.UUid» barsten, tpringendelippen, winter handen. Oebruikt PUR JRQL. naast het Café „Welgelegen". Zaadmarkt 8, 1>U «te Vlotbrug. Telefoon 686. TB EOOFi Kon rlaijt, wel outterUouden met voor- en achtertuin, voorz. v. gas- en waterleiding benevens electr. licht, gelegen in de onm. nabijheid van Stad, Straatweg, Hout en Trams. Aanv. J Mei 1920 of eerder Te bevr. bij W. VASTBIN DER, Heul, Alkmaar. Tent Hoiplela 8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 11