van Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- tegen zeer veel verlaagde prijzen. Firma H S. CLOECK Lit, M ïftslinl HET WITTE HUIS. Het Manufacturen-magazijn „De Tijdgeest", Magdalenenstraat B17. Wij geven S pCt. van den contanten verkoop vanaf Maandag a.s. tot Vrjjdag ten bate van het Comité te Alkmaar en het Joodsch Comité te den Haag. AiiiNtonlaHiseliu Beurs ^ordholluudsch Laudbuuwcredit't. OtimiinsLsltttfirNeu van hodtii* RUIME KEUZE. 2V. EiJNTCa-lL.A.lNriDJeiR.. LAGE PRIJZEN. werkplaats van de voormalige Ambacht school) cn dan de zaal voor de menschen be- hoorende tot de categorie „even oploopcnd" in de nu eenige zaal. Boven zal dan een ar chief komen voor moeilijk te plaatsen werken, beneden de kamer voor den bibliothecaris, in het midden een overkapt glazen vertrek, van waar uit beide zalen zullen te overzien zijn, vbor het personeel. Het zou prachtig zijn. Alleen kwam het m. i. voor, dat, mocht het mogelijk zijn er ruimte voor te vinden, het inrichten van een speciaal apart conversatie- zaaltje (aj is 't nog zoo bescheidenmisschien zou 't zg. archicTverirek hier bijzonder ge schikt voor zijn, maar dit is natuurlijk ook niet te missen) wel zéér wcnschelijk zijn. We ondervonden wel eens dat een dergelijk con- versatievertrek lang niet het minst bezochte was in de leesmusea Laat ons hopen, dat al deze schoone ver wachtingen beantwoord kunnen worden. Ter uitbreiding der bibliotheek moet nog vermeld worden, dat het plan is opgevat er een aparte kinderboekerij aan te verbinden, waarvan een begin reeds bestaat. Een kinderliefhebber moest er eens toe kunnen komen om voor dit doel een mooie voorraad boeken af te staan. Bij het beëindigen van dit artikel dringt het heugelijke bericht tot ons door, dat in den gemeenteraad het credict is toegestaan en dus veel zal kunnen verwezenlijkt wor den van wat wij hier nog min of meer als „chateaux cn É3pagnc" van het bestuur moesten aangeven. Als nu het ledental zich ook nog flink uitbreidt, waardoor het be stuur wat meer de handen vrij krijgt, zal ten slotte onze Openbare Leeszaal en Boekerij nog worden tot een zeer nuttige, breed op gezette vereeniging, waar in ruime kringen genoegen van kan worden beleefd. N. J. PROVINCIAAL NIEUWS. UIT WIERINGERWAAKD. Donderdagavond vergaderde de afdeeling Wieringerwaard der Hollandsche Maat schappij van Landbouw onder leiding van de heer i'. J. Visscher. Aanwezig 12 leden, Voor zitter ueélt mede dat er geen afgevaardigde is geweest naar Garcum en dat er door't be stuur adhaesie is betuigd iazake de Uil. Verder dat door hisschenkomst der Aan- koopvereeuiging 10.000 kilo Chili is besteld; dat de prijs is 21, dus wel aan te bevelen om zich bij de vereeniging aan te sluiten. Van 't hoofdbestuur is een schrijven ont vangen dat de heer H. J. van der Molen zich beschikbaar stelt om voor de afdeeling een lezing te houden. Ook de heer Nobel uit Haarlem zond een dergelijk schrijven. Beiden werden voor kennisgeving aangenomen, om dat de ondervinding geleerd heeft, dat voor dergelijke lezingen hier niet veel animo be staat. Van "t bestuur van 't Nut is, als antwoord, bericht ontvangen dat men gaarne bereid was om b.v. voor gezamenlijke rekening een spre ker te laten komen om e spreken over de droogmaking der Zuiderzee. De heer Beekman die üartoe zou worden uitgenoodigd kon door drukke werkzaamhe den geen spreekbeurt op zich nemen. Alsnu zal getracht worden een andere spreker te krijgen. De heer Visscher zeide dat in een vooraf gaande bestuursvergadering de heer R. Kaan is gekozen als voorzitter. De heer Kaan die inmiddels ter vergade ring is gekomen en blijft zelfs op herhaald aandringen bij zijn besluit. Er zal nu n a de vergadering een andere voorzitter worden ge kozen, die dan tevens afgevaardigde zal zijn naar de vergadering van Kring De heeren K. Zijp en P. J. Visscher wer den herkozen als leden der Aankoopvereeni- ging- Besloten werd aan het waarborgsfonds voor de tentoonstelling te Behagen deel te ne men voor 25.— en eene subsidie toe te ken nen ad 15.De afdeeling is niet best bij kas, zoodat bovendien aan alle leden nog een lijst ter inteekening zal worden aangeboden. Bij de rondvraag vroeg de heer A. D. Sleutel inlichtingen omtrent de Invaliditeitswet, doch voorzitter kon hieromtrent niet veel zeggen. Alleen had hij gehoord, dat de premiebeta ling ten laste kwam van den werkgever. Wordt nog in bespreking gebracht om den heer Vas Dias uit te no :digen deze zaak uiteen te zet ten. Toen men hierover ging stemmen werd 't met één stem minderheid verworpen. Ver der VToeg de heer Sleutel inlichtingen over de vergoeding scheurplicht. Voorzitter wilde hieromtrent een afwachten de houding aannemen, om reden de commissie druk bezig was met taxeeren. Hierna sluiting. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 22 Nov. 19IQ. Op de heden gehouden weekmarkt waren aangevoerd: 14 Paarden 250400, 13 koeien en ossen 400800, 19 nuchtere kalveren 40—60, 140 magere schapen 40—85, 57 magere varkens per stuk 58—116, 118 biggen, 10 w. 42—52, 21 bokken en geiten 8—20. van 2.8 November 1919. Opgave van ;fsA. »0*A» Ex-dividend. Mededeel ingen van Zaterdag1 29 Nov Oliewaarden bij opening der markt flauw, doch liepen later iets op Culturen en Scheep vaarten eveneens flauw met veel handel. Ta bakken stil. Amerika ongcanimecrd. Seizoen-Opruiming Overjassen en Jekkers UIT BERGEN. Voor een aardig bezette zaal hield gister» avond de heer De Boer uit Zaandam in „den Rustenden Jager" te Bergen een lezing over „Theosofie en de Theosofische Vereeniging." De heer Petrus, die als voorzitter optrad, heette de aanwezigen namens de theosofische vereeniging welkom. Daarop kreeg de heer De Boer het woord. Spr. begon er de aandacht op te vestigen; dat zijn lezing van dezen avond uit twoe dce» len bestond. Hij wilde spreken over „theoso» fie" en „de theosofische vereeniging." Iemand die aan „theosofie" doet, hoeft volstrekt niet lid te zijn van de theosofische vereeniging; ieder mensch vóór zich kan theosoof zijn. Vele menschen verkeeren in den waan, dat theosofie in strijd is met de godsdiensten. Dit is echter niet het geval: men kan zijn pro» testant, katholiek of van welke godsdienst ook, en toch evengoed theosoof. Spr. zal trachten uit te leggen wat theosofie eigenlijk is. Het woord „theosofie" bestaat uit twee woorden, n.l. „theos" en „sofie," Grieksche woorden, die beteekenen „God ca „wijs» heid." Letterlijk vertaald krijgt a'.ea dus „goddelijke wijsheid," hetgeen ook bedoeld wordt. Overal kan men die goddelijke wijsheid vinden. Ze heeft niets te maken met gods» dienst. Als goddelijk beschouwt spr. het i hoogste wat men zich denken kan. Goddelijke wijsheid is .de wijsheid, die ten grondslag ligt aan alles. Wanneer iemand veel van planten houdt, 'geheel met ze meeleeft, dan ziet zoo iemand I in de planten meer dan een ander. Hij ontdekt I eigenschappen bij ze, die een ander niet op» [valt. Dat is goddelijke wijsneid. Als iemand de godsdiensten bestudeert, Fdan ziet hij de verschillende vormen die er j zijn. Onbevooroordeeld vindt hij in iedere godsdienst iets moois, iets wat hem treft. Hij merkt, dat van iedere godsdienst iets uitgaat, dat de verschillende godsdiensten iets hebben, [dat overeenkomt. Hij kan dieper zoeken: hoe [de godsdienstvorm is, zooals zij geweest is. [Het is de goddelijke wijsheid, die aan die [godsdiensten ten grondslag ligt. Zoo kan men de goddelijke wijsheid zoeken fin iedere kunst: muziek, zang, dichtkunst. [Overal is een goddelijke wijsheid. Men moest het met spr. eens zijn, dat het [bestudeeren van die goddelijke wijsheid een [richting had, die andere uitsluit. Er is geen [beperking in het bestudeeren, langs welke lijn tinen dieper 'kan doordringen tot de goddelijke 4jptZ»A 299W t» Ï99U» JOJ 'ppqsfJ.W men alle dingen om ons heen weet te ontslui» ten. Er zijn mysteriën om ons heen, maar de theosofie zegt, dat er een weg is om de mysteriën te ontsluieren. De vormen verschillen allen, maar het in»wezen is godde» lijke wijsheid. Ze leiden tot verdraagzaamheid van de eene mensch tegenover de andere. Spr. merkte op, dat er menschen in de zaal zullen zijn, die met zijn lijn overeenkomen, anderen, die niet zijn weg zuilen volgen. Tot de goddelijke wijsheid kan men dan ook langs verschillende wegen komen. Het heeft geen nut deze wagen te bestrijden, ieder moet zijn eigen weg volgen. Vele aanwezigen kenden het woord theoso» fie nog niet. Misschien hadden zij er terloops wei iets van gehoord of gelezen. Zij zoeken naar die goddelijke wijsheid. Zoo zijn er nog vele voorbeelden op te noe men van menschen, die naar de goddelijke wijsheid zoeken. De tegenwoordige maatschappij is niet zooals ze moet :tijr>. Er is veel egoïsme bij de menschen. Zij, die den vorm van samenleving willen veranderen, zoeken naar de goddelijke wijsheid. Theosofie berust op de broederschap der inenschheid. Spr. vestigde de aandacht op het lidwoord de. De theosofie leert, dat die broe» derschap bestaat, feitelijk in de natuur. Theo» sofen moeten zich bewust zjjn, dat alle men» schen broeders zijn: één groot geheel vormen, dat één plaats inneemt. Men is nuttiger voor 't geheel, naarmate men de plaats, die men in» neemt beter tot haar recht doet komen. Chris» tus heeft gezegd: „Heb God lief boven alles" of „uw naasten lief als u zelf." Er is één le» ven, dat ons allen bezielt en dan m dat leven het goede leven en dat leven is het. Als twee menschen elkaar liefhebben, heb» ben zij niet den vorm lief. Op den vorm letten zij niet: het is hot innerlijke leven, dat zij lief hebben. Het in«wezen is het, wat die twee menschen aan elkaar verbindt en dat le» ven is het goede leven. Dat ééne leven moeten we vinden. Broeder» schap is er tus schen ai wat leeft en men moet die trachten te ontwikkelen in den mensch en in de natuur. Als hot ons gelukt die ver» mogens in ons te ontwikkelen, dan zijn we meer in staat het geheel te dienen. „Dienst" is het eenige woord, dat in ons mag zijn: we moeten het geheel dienen. Dat de broederschap bestaat is een feit. Als een zieke wordt bezocht door een ge» zond mensch en deze zegt hem wat troost» woorden, dan zal men meestal zien, dat de zieke, zich na het vertrek van den gezonde wat beter gevoelt en hij zal zeggen: „wat een vriendelijk mensch was dat." Dat komt, do'or» dat de gezonde den zieke wat van zijn levens» kracht gegeven heeft. Spr. zeide zelf in de gelegenheid te zijn ge» woest op deze manier vale ruenschcn te mo» gen helpen. Men noemt deze kracht magnctis» me. Het is wel voorgekomen, dat men men» schen, die door den dokter reeds opgegeven waren, door magnetisme weer genezen weri den. Wij werken zoo allen op elkaar. Voortdu» rend gaan van ons deeltjes uit, die op ande» ren overgaan. Wij zullen straks de zaal veria» ten, anders dan we er gekomen zijn, ook stof» felijk veranderd. Men merkt het zelf dikwijls op. Als een vroolijk iemand de kamer bin> nenkomt, dan is het, of er een zonnetje mee» komt, alsof een deel van die zonnigheid op ons overgaat. Sotnphge menschen zijn daar echter gevoeliger voor dan andere. Door de broederschap zijn de menschen voor elkaar verantwoordelijk. Elke gedachte heeft verantwoording voor 't geheel. Indien we de broederschap der menschheid kunnen erkennen, zijn we een stap nader bij de goddelijke wijsheid. Alle godsdiensten spruiten voort uit één bron. Allen zijn aanrichten van de ééne groo» te waarheid. We merken dan ook, dat geen enkele godsdienst alleen de volle waarheid kan bevatten. Het kan ons aantoonen, dat in de mensch ongeopenbaarde krachten aanwezig zijn. Spr. zeide niet volledig tc kunnen spreken over het pad, dat naar de wijsheid voert. Dit zou reeds alleen een lezing in beslag nemen. Enkele vingerwijzingen wil spr. wel geven. Door Christus was gezegd: „Wees volmaakt gelijk de Vader in de hemelen volmaakt is. We kunnen volmaakt worden door het ko» ninkrijk Gods binnen te treden. Als wij ons afvragen, hot' kunnen wij tot die volmaaktheid komen, dan worden we ook al niet in het duis» ter gelaten. Spr, haalt daarop enkele zinnen uit den Bij» bel aan. Wanneer men in theosofie wil doordringen, dan zal men goed doen zich iederen dag een minuut of tien terug te trekken en dan uit» sluitend denken over een of andere deugd en die toepassen in ons dagelijksch leven. Spr. behandelde daarop de reïncannatie. De mensch heeft een stoffelijk leven, het voertuig van zfjn driften en hartstochten. Onder dit stoffelijk lichaam heeft de mensch een astraal lichaam en een verstandslichaam. Als de mensch doodgaat, verdwijnt het stoffelijk li» chaam slechts. De mensch komt nu in een be» tere positie. Na eenigen tijd gaat ook het astraal lichaam weg en het verstandslichaam blijft over. H(j is nu in een hemelsch stadium. Hij is nu niet vatbaar voor trillingen. Alleen goede eigenschappen blijven. Er vormt zich later weer een nieuw astraal lichaam om het verstandslichaam. In de moeder vormt zich i dan ok weer een stoffelijk lichaam. Dus i steeds komt men opnieuw op aarde. Deze wet j heet „reïncarnatie." De wet daarmee in ver» band is de „wet van oorzaak en gevolg." Boven alles geeft de theosofie een groote macht tot helpen. Indien de heele menschheid eens hielp wat ze kon, hoe andpra zou dan de wereld zijn. Deze macht geeft de theosofie. Daarop legde spr. uit, wat de theosofische vereeniging beoogt. 'De theosofische loge geelt studiegroepen, enz. Ze stelt In staat elkaar b(j de theosofische studie te helpen. Een theosoof hoeft zich er echter niet bij aan te sluiten. Te Alkmaar bestaat een loge, waar de heer Pe» trus, die deze lezing opende, voorzitter is. Hiermede was de lezing geëindigd. Na een korte pauze stelde de heer Petrus zich beschikbaar vragen te beantwoorden. Geen der aanwezigen had echter iets te vragen. Daarop dankte de heer Petrus den heer De Boer voor zijn duidelijke rede. Tevens deelde hij mede, dat in Alkmaar een vrij opgewekt logeleven is. De voorzitter woont Stationsweg 174 en wil gaarne alle inlichtingen geven. Een der leden van de Alkmaarsche loge woont in Bergen cn had zich bereid gestel deen cursus» clubje in Bergen te leiden. Hiermede was de bijeenkomst geëindigd. Boterprijs: Hoogste markt 1.75, Middel- markt 1.70, laagste markt 1.62J4. Aan voer 1516 kop. Kipeieren 2425. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 28 November 1919. In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 9— 16.50, 2e soort 5—7.10. Roode kool 25.20, Gelie kool 1 2.40 per 100 K G. Wortelen per 100 bos 3.506.10. Bieten per 100 K G. 3.20. Uien per 100 K G. 4.80—11.40. Wortelen per 100 K.G. 3.10. Andijvie per 100 stuks 0.502.40. Koolrapen per 100 K.G. 2.10. Pieterselie per 100 bos 2.10—3. Prei per 100 bos 1.508.40. Spruiten per K.G. 0.050.25. Selderie per 100 bos 25.80 Appelen per K.G. 0.030.12. Peren per K.G. 0.04—0.20. Groenekool per 100 stuks 1.103. Boerenkool per 100 K G. 0.401.50. Bloemend.kool p. 100 K.G. 1.203. WARMENHUIZEN, 28 Nov. 1919. Roode kool 3.804.80, Gele kool 2.40—2.70, Witte kool 67-ƒ 1.06, Peen 3.30, Uitschot roode kool 0.70 2.70, uitschot gele kool 0.60—1.70, uitschot witte kooi 0.50. ZAANDAM, 28 Nov. Veilingvereeniging „de Zaanstreek." Boerekool 27.50 per 100 str., An dijvie 0.402.50 per 100 str., Prei 5% 11^ ct„ gele kool 234— 6 ct. per stuk, Pee» 111234—14 ct. per bos, selderie 46 ct. per bos, pieterselie 56 ct. per bos, gr. kool 234734 ct. per stuk, roode kool 310 ct. per stuk, spruiten 111234 ct. per pond, zoete appelen 5734 ct. p. p., zure appelen 434—7 ct. p. p., stoofperen 234—4 ct. p. p., handpeer 9—11 ct. per pond. NOORDSCHARWOUDE, 28 Nov. Aardappelen: Eigenheimers 66.50, Blauwe 7.207.80, Roode kool 4.80 6.20, Uitschot 1.502, Gele kool j 2.503.20, Uitschot 1—/ 1.50, Witte 11.40, Deensche witte 2.60, Grove Uien 10.70—11.20, Peen 2.40—2.80, Kroten 1.50—2.20. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw", 27 Nov. Heden besteedde men voor: Bloemkool 1 4—9.50, II 1.70—3.75, III 0.60—3, Witte kool 0.20—0.90, Roode kool 3.60—4.70, Gele kool 2.40 tot 3.80, Uien 44.20, Aardappelen 3.—3.50. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling), 28 Nov. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor: Roode kool 36.10, 2de soort 1.30 2.50, Gele kool 1.20—3.10, 2de soort 0.50—0.80, Witte kool 11.60 per 100 K.G. Witte kool per wagon 10.000 K.G. 111 tot 119. Wortelen 1.80—3.30, Aardappelen: Bravo 5.306, Rammenqs 0.70 tot 1.20, Bieten 2.60, Gele Nep 8.30 tot 9.60, Uien 9.7011, id. 2de soort 3.30—6.20, Spruitkool 22.60, alles per 100 K.G. Aanvoer: 46250 K.G. roode kool, 56575 K.G. witte kool, 156100 K.G. gele kool, 20700 K.G. wortelen, 19000 K.G. aardap pelen, 5900 K.G. uien, 155 K.G. nep, S500 K.G. bieten, 3200 K.G. rammenas, 960 K.G. spruitkool. STAATSLKENINCJEN. NEDERLAND pO ©blig. N.W.S. v. 1808 191» 5 ©blig. N.W.S. van 500/1000 mi 434 dit* ran f 1000 4 ©blig. dito SU dito dito 3 eert. dito IH Ned. lad. 1919 f 1988 f dit* 1918 f MQ I BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.»Juti 4 RUSLAND. Obl. 1906 fra. 2500—5800 i Iwïngorod Dombr. GR. 625 434 Nicolai Spw 100 4 Oecocsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 629 '•90 GR 625 Vorige koers 91% 81 Vu 79'A. 67 50»/» 49ib 92 897/1 6 i/i 20 Vb 15 22 18% 20»/le 21 1S»A. 91 67 58ib 49»* 91% 161/, 20V1, 20 18»/, 1997/4 146% 917fo 8 3% 4% Hone en Co. 1889.90 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le aerie 1904 BRAZILIË. Panding Ln. 1898 30/100 5 73% Provincial, *n Gamaantal. Leaning**. Amsterdam 1911 5 89 Rotterdam 1915 I 91 Bank» «n Cradlet.InatalDngcn. Amsterdamsche Bank A 191»/, Nederlandsche Bank C. v. A. 199»/, Rotterd. Bankver. Aand. 1461/* Spoorwagan, Hotl. IJaor. Spoorw. OM. 5 91UA« Mij. t. Expl. v. Staataip. OM. I 92 Mij. t. Expi. v. Staatnrp. OM. 4M 137/, Premicleenlngen NEBERLAND. A dam Stad 1874 (M«>) 3 104 BELGIE. Antwerpen 186f SM 56 Prolongatie p4lt. 4»/, Vorige koers Atehii. V*p. A B. f6 C. r. g. A 92Vu - Dear R. Grande Spw. <9. v. A. 9»/, 9 Erie Spw. M(j. Gfbwcrne Aand. 16»/s 15% Kans. City South. Rallw. %j. g. a. 16% 5% dito Pref. A. 48 48 Missouri Kans. A Te*. 6. v. A. ll'Ai 16% Mexican 2e Pref. A. 7% 7% So'uthern Pae, (Soap. A101 South. Rlw. Vet. Tt. «ew. A. 241»/M 24 Union Pao. Rallr. Uy. 6. g. A. 133% 132% Anaconda Copper C. v. A. 128* Am. Car Foundry Co. C. v. A. M0s/s Amer. Hide Leather Comp. 1307/K Central Leater 102»/, 100 Unit. Stat. Steel Ootp. C. g. A. 10Q'/i« 108s/* Int. Mere. Marine Cy. afg. A. 55i/s 51»/* Int. Merc. Marine afg. pr. A. 163»/, 161 Geo. Holl. PetSr. «erE V. A. 328 323% Kon. Ned. Mfl. t. e. v. Pete. br. A. 809 794 Orion Petrol. Mij. afgest. A. 75 75 Steaua Romans Petr. Mfl. A. 155 150 Compania Mercantll Argentina A. 268% 262% Cult. Mij. der Vorstenlanden A 277% 273V, id. id. id. Winstaand. 267% Handelsv. Amsterdam Aand. 593 V» 589 Ned. Handel Mij. C. v. A. 2197/, 219 Id. Resc. 220?/, 219% Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. 272V, 271 Amsterd. Rubber Colt. Mij. Aand 250 Vs 249 Nederl. Rubber '18% '18 Höll. Amerika Lijn A, 4771/, 474 id Gem. Eigendom A. 455 451 Holl. Stoomb. My'. Aand 243V, 241 Java China Japan L§n A. 334 332 Kon. Holl. Lloyd. Aand. 192 191 Ken. bied. Steemb. MlJ. Aand. 241% 231 Idem Nieuwe Aand. 228V* 225% Kon. Paketvaart M(j. A. 241V, Ned. Scheepv. Unie Aand. 299 296% Rotterd. Lloyd A. 317 314% Stoomv. Mij. Nederland A. 362 360s/, A'dam Deli Comp. Aand. 303 Deli Batavia Tab. Aand. 425 Deli»Maatschappy Aand. 479 474 Medan tabak Aand. 252 Rotterdam Deii Aand. 315 Senembah Tabak»Mij. Aand. 245 440 Insulinde Olicfabrieken 230% 231 Noodlijdend Oostenrijk-Hongarije.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 14