NEE RL AN DIA A LC MARIA I. Morg n halftweo NTFUWF (t5S^rs¥i WoenseHguófMAs WttW vwaiitter- ediap v&i: utc- l«cr P. A. fesaijni, Hagenees» ter van Riijp ca Craft, ia. vergadering bijten verscheidene burgemeesters, vertegenwoordi gers van de gemeente Hoorn, Berkhout, Avenhom, Uiscm; Schenner horn, De Rijp, Craft, Akersloot, Bflftistér, Wormer en Krommenie, die afgevaardigden van een groot aantal land- en tuinbouw vereenigingen, de heeren Nlolet, notaris te De Rijp en lid der Provinciate Staten van Noord-rtelland en de heer Nobel1, rijkstuinbouwleeraar in N.-H., ter bespreking van de wenschelij'kheid over den aanleg van een spoorlijn van Hoorn via Berkhout, Avenhom Schermerhom, De Rijp, Graft naar Wormerveer, Krommenie of Uit geest. De heer D. HL Prins (te Aventhorn deelde mede hoe em waarom men op de genoemde plaatsjes tot deze idee is gekomen, en welke bezwaren de groententealt thans bij het ge mis van een goed spoorwegverkeer onder vindt. Zooals de geprojecteerde lijn thans zal loo- pen, zal d'i't de kortste weg zijin tusschen Friesland, over Holland naar 's-Gravenhage en Rotterdam,. t Uitgaande van een vroeger aangelegd spoorlijntje van 4 K a 5 K.M., worden de kosten geschat, met inbegrip der verhoogde materiaalprijzen op 1 ton per K.M,, di.i. voor de geheele lijn ruim 3 OCX) 000 gulden. De commissie' en zekerlijk ook alle plaats jes die aan de lijn komen te liggen, zuilen wel voor de vooH'oopig koslten willen instaan. De ze zullen zijn een 30.000 a 40,000. Bij het in orde komen, dor plannen wil het Rijk wel subsidieeren en de provincie blijft dan ook niet achter^ Laten we optimistisch blij ven. Op de vraag van den voorzitter, of men voorloopig met het plan instemt, volgt een luid applaus, doch men is het er nog niet over eens, waar het eindpunt zal komen1 of 't Uit geest, Krommenie of Wormerveer zal zijn. Er zal een permanente commissie benoemd worden die dit punt onder de oogen zal zien, en de plannen verder zal uitwerken. In deze commissie werden benoemd voor Hoorn, de heer De Jongh', burgemeester voor Berkhout, de heer J. Best Nz., burg.; voor Avenhonn de heer De Groot, burg. en de heer Prins, hoofd' der school aldaar; voor Urssm de heer Van der Heuvel, burg.: voor Scher- merborm de heer 'Dte Leeuw, burg; vooi De Rijp dt heer P. A. Komijn, burg. en voor Akersloot de 'heer Hennes, burg. De burgemeester van Wormer wil de lijn doortrekken van Wormerveer naar Pur- merend. Ook dit punt zal besproken worden MOLLEN: VANGEN. Mten, schrijft uit Bameveld Niettegenstaande het vangen van mollen bij: de wet verboden is, wordt .thans, nu de prijzen der vellen zoo zeer gestegen zijn, weer veel jacht op deze voor den landbouw zoo nuttige diertjes gemaakt. Zelfs school jongens kunnen met dit werkje gemakkelijk 5 a 6 per dag verdienen TREINONGELUK TE L EIDSCHE ND A M Gisterayonld' vertrok uit Den Haag, over den weg d'er Zuiié-Hollandsbe Electrische Spoorweg-Mij. een tffior een stoomlocomotief getrokken watertrein, bestaande uit twee wa gons. Nabiji Leidschendam reed vermoedelijk dloo-r verteerden wisselstand, met vriji groote snelheid' op een in een sloot eindigend dood spoor, ten gevolge waarvan1 de locomotief van dén dijk rolde en de eerste wagon omver werd gesleurd. De tweede wagon bleef staan. De locomotief trok in zijn gang een paal van de electrische geleiding mee, waardoor de leiding verbrak, hetgeen stagnatie in het electrische verkeer veroorzaakte. De tnachi- deerd, 'Stoter, 'die er a* wm ffesömgeow baad wsedea aan been® ei hoofd, doch .tret ernstig. DE SLACHTOFFERS VAN HET JONGSTE VLIEGONGELUK. Op de Protestansche begraafplaats te Soest werd gisteren ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den om het leven ge komen luienant-vliegenier M. C. van Dijk. Onder de talrijke belangstellenden waren o.a. generaal-majoor van de Hegge Zijnen, de majoor van den generalen staf Noothoven van Goor, kapitein van Heyst, vertegenwoor diger van den commandant van het Vlieg kamp te Soesterberg, benevens vele andere belangstellenden. De begrafenis had niet met militaire eer plaats. Toen de lijkstoet, die van Soesterberg kwam, te een uur van het kerkhof opreed, speelde het muziekkorps der genie uit Utrecht treurmuziek. De kist, onder bloemen bedol ven, werd door een deputatie van vliegeniers naar de groeve gedragen. Aan het graf spraken een tiental militaire autoriteiten, benevens de voorzitter van het vakverbond van den vliegdienst. Onder het spelen van koraalmuziek zakte vervolgens de kist in de groeve weg. De fa milieleden wierpen bloemen in het graf, waarna de oudste broeder van den overlede ne ook namens de ouders dankzegde vooi de bewezen eer en groote liefde in deze dagen ondervonden. Op de begrafenis Moscowa bij Arnhem had eveneens gisteren de begrafenis plaats van het stoffelijk oversvehot van den luite nant-vlieger C. Land. Een groot aantal officieren van alle wape nen was aanwezig om hem de laatste hulde j te brengen. Onder hen waren o.a. luitenant- generaal Pop, cjief van den generalen staf, generaal-majoor Kist als vertegenwoordiger van den minister van oorlog en vele officie ren. Toen de kist in de groeve was nedergela- ten, werd zij onder een schat van bloemen en kransen bedolven. Gesproken werd door generaal-majoor Kist, generaal Pop, kapitein Hardenberg en kapitein Abas. Namens het ondergeschikte personeel der luchtvaartafdeeling sprak ad judant Jansen en namens het militaire vak verbond sergeant Karsens. Nadat nog een vriend een kort woord ge sproken had, dankte een broeder, luitenant Land, de aanwezigen voor hun belangstel ling. Hij verzocht generaal Kist den dank der familie aan den minister te betuigen. KORTE BERICHTEN. De „vordering" der spoorwegen loopt 31 December af. -—Staatsexploitatie van tramwegen schijnt de regeering niet aanbevelenswaardig. Emiel Hullebroeck dingt in het Brus- selsche blad Ons Vaderland aan op bestraf fing' van de Belgische annexionisten. De Stukadoorswet en de Steehouwers- wet zulten worden herzien. B. en W. van Amsterdam willen bevor deren, dat de e.v. vijf jaar 34.000 woningen worden gebouwd. Voorgesteld zal worden het tramtarief te Amsterdam op 12)4 cent te brengen. Te Amsterdam is een internationale luchtverkeer-onderneming opgericht. Wegens overbelasting in de avonduren der electrische geleiding is Groningen n.i. een paar keer defect geweest. Er is nu bepaald, dat van 46 's namiddags geen electrische krachtwerktuigen in werking mogen zijn. Dispensatie is verleend van het verbod van uitvoer van naalden, viltpapier en asphaltpapier. Van de boter, bereid door producenten die zich hebben verbonden tof nakoming van verplichtingen, zal mogen worden uitgevoerd 40'pCt. der productie van 1622 Nov. Wijziging der Huurcommissiewet is spoedig te wachtea. Naar „Het Volk" meldt, zal de heer Troelstra met ingang van 1 januari zijn functie in de hoofdredactie aanvaarden. Het ijzeren loggerschip „Noordzee 5 K. W. 47", dat Maandag nabij Katwijk aan Zee strandde en nagenog geheel onder water zat, is gistermiddag vlotgebracht. Het schip zal naar Vlaardingen gesleept worden om daar gerepareerd te worden. Ais de kolenvoorziening zulks toelaat, zijn, volgens de „Msb.", de' Nederlandsche spoorwegen voornemens, de treinen weder met een snelheid van 75 K.M te laten rijden, welke bij vertraging tot 90 K.M. zal worden opgevoerd. Het kantongerecht te Heerenveen heeft H. J. Eilers, wegens het onbevoegd uitoefe nen der geneeskunde, veroordeeld tot 200 boete subs. 30 dagen hechtenis. De afbouw der kruisers „Java" en „Su matra" wordt S'opgezet. Marine-officieren mogen op Rijkskosten hun gezin mee naar Indite nemen. Hr. Ms. „Noord-Brabant" wordt oplei dingsschip voor ter beschikking van de Re geering gestelde minderjarigen Hr. M's. „Holland" zal worden ver kocht. De „Zeelandzal blijven tot reparatie nico'dig is. Dan zal ze verkocht worden. Ook de tweede ontvluchte uit het huis van bewaring is gearresterd. Ingang 1 November is de heer A. Mei- nema te Broek op Langendijk bevorderd van .kommies 3e klasse tot idem 2e klasse. B. en W. van Amsterdam stellen den Raad voor zes sportterreinen te doen aanleg gen. Kosten: 600.000. Te Ede komen veel sterfgevallen onder de kinderen voor In een gezin stierven er twee in twee dagen. Men spreekt van blauwe mazelen1. Er zijd vier burgemeesters uit hun func tie ontheven in verband met de groote tege moetkoming, die zij indertijd tegenover den vijand aan den, dag hebben gelegd. Mten vreest in Italië voor wanordelijk heden bij de opening van de Kamer, omdat de socialisten bestelen zouden hebben den Ko ning te „hoonen." iDte Belgische regeeringscrisis is besten digd, daar de l'iberalten geweigerd hebben me de te werken ia de regeering. De onderhandelingen ter beëindiging van de kotenstaking in de Ver. Staten zijn af gebroken. Het1 verbod tot1 verkoop van alcoholi sche dranken op de Amerikaansche transat lantische passagiersschepen is opgeheven. Dte Amerikaansche Senaat zal waarschijn- liiV be* wt Frankrijk aan» némep PROVINCIAAL NIEUWS. UIT LIMMEN. Gemeenteraadsvergadering Limmea op- 27 Nov. 's namiddags 2 uur. Tegenwoordig alle leden. Ingekomen stukken: Dankbetuiging van mej. Groot voor toegekende 2 maanden sala- rise in dienst bij de distributie, en van den bond van gemeente-ambtenaren om hooging en premievrij pensioen. Van Ged. Staten wa ren eenige goedkeuringsbesluiten ingekomen. Voorts was ingekomen een adres van ver schillende tuinders, kweekers en andere be langhebbende om verbetering der bestaande sluis en uitdieping der Dusseldorpervaart. De voorzitter deelde mede dat de vaart niet van de Heerlijkheid Limmen is, doch van den polder. Men zal trachten voor de helft dc kos ten gedekt te krijgen van den polder. B. en W. stelden voor de bestaande sluis te verbe teren en de vaart uit te diepen. De heer Moog wilde het met een bagger machine doen en meende dat ook Alkmaar en Castricum belanghebbenden zijn. De beer Pepping verwachtte niet veel me de werking van Alkmaar en Castricum. Het voorstel van B. en W. werd aangeno men. Een rekest van Heiloo om bij de eventueele kanaalplannen de medewerking te ontvangen daar het ook e<jn zeer groot belang is voor huisgemeenten. Door het Rijk is subsidie in uitzient gesteld, doch de provincie wenscht den geest der betrokken gemeenten te hooren. De raad was van oordeel dat de belangen niet opwegen tegen de te maken kosten, wijl 'het zelf beter de hand aan verbetering van eenige Waterwegen kan slaan. Voor kennisgeving aangenomen. Voorstel raadslid Mooij om de niet-aange- slageneu en de eerste acht klassen van den H. O. een vermindering te geven op brand stoffen van 1 per éénheid. B. en W. stelden voor om de niet-aangesla- gen en de drie eerste klassen een toeslag van 20 pCt te geven daar het voorstel-Mooij te be zwaarlijk is voor de gemeente. De heer Mooij stelde voor gedurende de maanden Nov. tot April, welk voorstel door B. en W. is overgenomen. Het voorstel B. en W. werd met 6 tegen' 1 stem aangenomen. Tegen de heer Mooij. Een schrijvenvan het Hoofdbestuur P. en T. dat het 'bedrijf bij het rijk overgaat. B. en W. stelden voor om de personen eer vol te ontslaan met 31 Dec., daar zij in de zelfde functie bij het rijk komen. Goedgevon den. Voorstel wijziging jaarwedde gemeenteveld wachter. B. en W. stellen voor het salaris te bren- genv an 850 op 1100.— met vier 3-jaar- lijksche verhoogingen van 50.benevens vrij wonen, umformkleedi'ng, rijwiel enz. met ingang van 1920. Daar de functionaris reeds 7 jaar in dienst der gemeente is, werden drie termijnen reeds bij het salaris gegeven. De heer Mooij meende, dat de veldwachter recht heeft op alle jaarlijksche verhoogingen, daar hij reeds in rijksdienst was. Na langdu rige gedachtenwisseling werd het voorstel- Mooij aangenomen met 6 tegen 1 sten. Te gen de heer Pepping. Voorts stelde B. en W. voor den duurtetoe- slag van den veldwachter met 1 Jan. a.s.. te doen ophouden en van af 1 Juli ie brengen van 1 op 3 per week. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel B. en W. om het salaris van den gemeentewerkman Krom te brengen op J 21 per week en den duurtetoesilag van 1 *op 2 per week vanaf 1 Juli. De heer Mooij wilde het brengen op 11 per week en 3 duurtetoeslag. Het voorstel B. en W. werd verworpen met tegen i stem. Vóór de heer Pepping. Het voorstel-Mooij werd verworpen met 6 tegen 1 stem. Vóór de heer Mooij. De pensioengrondslag werd voor den ge- tewer'kman op 22 vastgesteld. Verzoek van de afd. „Witte Kruis" om 25 subsidie. Verleend. Verzoek van den heer S. Wokke, oud-ge meenteveldwachter, wiens pensioen 300 be draagt, om daarop een duurtetoeslag te ont vangen of pensioenverhooging. B. en W. stelden voor om voor 1919 50 toeslag te geven m Verzoek wan 't. bestuur der R. K. Bewaar school om toeslag van 10 per kind en per jaar, wijl nu 1Ó0 per jaar wordt gegeven. De voorzitter zette eerst een onjuistheid in dit adres recht. Dit bedrag wordt gegeven als belooning van trouw schoolbezoek.^ Verder dat dit bedrag boven de draagkracht der Gemeen te gaat. Het zou 800 bedragen. B. en W. stelden voor 100 te geven. De heer Adri- chem stelde voour 200 te geven. Het voorstel-Adrichem werd verworpen met 6 tegen één stem. Vóór de heer Adrichem. Verzoek van den telefoonkantoorhouder om verhooging salaris van 190 op 300, be halve 25 voor vuur en licht. De voorzitter ontried aanneming en stelde voor 50 toeslag te geven en op het verzoek om vergoeding van 25 voor vuur en licht niet in te gaan, daar hetzelfde kantoor dienst doet bij de posterijen. Goedgekeurd. Verzoek van den heer Middendorp, ambte naar ter gemeente-secretarie om verhooging van salaris. De heer M. verdient 280 van de gemeen te en 200 van den brugemeester, 150 van de distributie en 50 brandstoffencommissie. B. en W. stelden voor het salaris van de gemeente te brengen op 540. Zonder hoof delijke stemmen goedgekeurd. Rondvraag. De hter Mooij wees op den onhoudbaren toestand van den Kapelweg. Deze weg is in zoodanige conditie, dat, als twee rijtuigen el kander moeten passeeren, er een op den dijk moet worden getild. (Gelach). De voorzitter zeide dat aan L. Gomelisse toestemming is gegeven om den wal op te ruimen en in den weg te gooien. Voorts zal dan datgene wat er buiten dat gedeelte ligt, door de gemeente worden opgeruimd. Deze weg zou den vori- gen winter al worden verbeterd, doch daar er geen werkeloosheid was, is er van afgezien. Voorts vroeg de heer Mooij naar den toe slag van petroleum over December 1918. Die is nooit teruggegeven. De voorzitterDit wordt moeilijk en is van geen beteekenis, niemand heeft er om ge vraagd De heer Mooij ontkende dit. Er is wel om gevraagd, door hem zelf e.a. Bovendien is de voorzitter verplicht om de besluiea van den Raad uit te voeren. De voorzitter beaamde dit en zeide onder zoek toe. Ook in:zake meerdere Machten oven slechte wegen zegde de voorzitter onder zoek toe. Daarna ging de Raad in geheime zitting ter behandeling van reclames H. O. De openbare vergadering werd voortgezet om 7.30 tot vaststellen gem. begrooting. UIT BERGEN. De tooneelvereeniging „West-Frisia" van de Wilsons uit Hoorn komen 11 December in de „Rustende Jager" met het blijspel „De Distel" een N.-H. boerencomedie in drie be drijven van Robert Faridek vertaald door Jan Fabrisius. Het gezelschap behaalde met dit geestige stuk op tal van plaatsen zeer veel succes. De talenten van de artisten waarborgen 11 December een genotvollen avond. UIT SCHAGEN. Op de Schager paardenmarkt van Don derdag j.l., scheimarkt, waren 234 paarden en 40 veulens aangevoerd. De prijzen waren als volgt: Rijtuigpaarden 7751000, wrekpaar- den 375—650, 2)4-jarige 400-/ 675, 1 K-jarige 225450, veulens 125 250, hitten 125—350. De handel en de goede kwaliteiten waren vrij goed, de minde re waar was zeer traag, oude paarden en af wijkende exempl. waren onverkoopbaar. UIT BARSINGERHORN. Voor de betrekking van directeur der On derlinge Brandverzekering Maatschappij, gevestigd alhier, is door het bestuur het vol- fende drietal opgemaakt: 1. J Kossen, al- ier, 2. K. Blaauboer Jz. te Schagen, 3. A. Kaan Kz. te Wieringerwaard. UIT VEENHUIZEN. Wij vernemen, dat de hear C. Kuiper zijn herbenoeming tot diaken bij de Nea. Herv. Gemeente alhier niet beeft aangenomen. WEST-FRIESCHE KANAALPLANNEN. Onder voorzittershap van den burgemees ter van Enkhuizen vergaderden aldaar heden ten stadhuize de meeste gemeentebesturen uit dte Streek 'en van Andijik ter bespreking van het kanalisatieplan van West-Friesland. De ze vergadering moet beshouwd worden als een voorlooper van die, welke de volgende wedk te Alkmaar zal worden gehouden, op welke laatste zal.worden genomen fdèw.o ee kanalisatie betref rende zullen worden geno men. AFLOOP VAN VERKOOPINGEN. 5.29.10 Hectaren weiland, genaamd „de Kist" te Berkhout, aan den heer J. Tessel te Goorn, gemeente Berkhout, voor 25020. 1,76.00 i ectaren weiland in den Midden- polder, aldaar, aan den heer D. Kommer, al daar, voor 6688. Een huis, schuur en trf, groot 10.75 aren, aan de Burg, aldaar, aan. den heer A. van der Lee, te Groothuizen, gemeente Aven- horn, voor 3500. 1.33.90 Hectaren bouwland te Berkhout, aan de heeren C. Moerbeek en A. Veen, bei den te Avenhorn, voor 3800. UIT ST. PANCRAS. Voor de betrekking van veldwachter-bode hebben zich 27 sollicitanten aangemeld. STADSNIEUWS. HET CONCERT VOOR DE OOSTENR1JKSCH-HONGAARSCHE KINDEREN. Het bovengenoemd concert zal plaats heb ben op Vrijdag 12 December des avonds 8 uur ip de Harmonie. Medewerking van de dames mej. A. M. Oort, piano, mevrouw C. Servatius—Hel dring, viool, de dames B. en A. Veenenbos, zang, en J. Henri Oushoorn, viool. Plaatsbespreking bij den heer Kroon, mu ziekhandel, Payglop. MOOIE éTALAGE. De heer Fortuin heeft zijn winkel-étalage in de Houttil ingericht voor motorkleeding". In de étalage staat een Indian-car met een In een leeren motorjas gestoken berijder. Een electrische lantaarn brandt dag en n;; ;ht en de motorrijder behoeft dus niet bang te zijn door de duisternis iets aan te zullen rijden in de étalagekast. Een aardige vinding van den étaleur en ze ker iets nieuws voor Alkmaar. OPENING NIEUWE ZAAK. De heer Haneghem opent heden zijn zaak in zuivelproducten, Laat 71, alhier. De win kel is aardig ingericht en frisch behangen en geverfd. We wenschen den heer Haneghem veel succes toe met zijn begonnen zaak. SPORT. VOETBAL. De wedstrijd AlcmariaNeerlandia, die morgen alhier zal worden gespeeld begint om half twee. De Bond heeft dit aanvangsuur, na gedaan verzoek van Neerlandia, vastge steld. Wij hopen dat spelers en publiek morgen zullen begrijpen het groote belang teooi Alc maria van dezen wedstrijd. Alleen een over winning op Neerlandia kan Alcmaria kans geven op behoud van 't 2e klasseschap. Want de strijd om de twee laatste plaatsen moet beslist wordéa tusschen Neerlandia, O. D. E. en Alcmaria. Daar onze stadgenooten nu tegen de andere twee elk nog een thuiswed strijd hebben te spelen, moeten deze wedstrij den gewonnen worden. Waar O. D. E. mor gen zeer waarschijnlijk zal verliezen van R. C. H. gaat Alcmaria twee plaatsen om hoog als zij wint. Dat moet dus maar gebeu ren. De kans is er. RECHTSZAKEN. DOODSLAG. De rechtbank te Maastricht heeft den mijn- werk G. J. Ruijters, te Puth-SclTuinen, ter zake van doodslag op H. Gorissen gepleegd, conform den eisch tot 6 jaar gevangenis straf. MELKVERVALSCHING. De rechtbank te Leeuwarden heeft een melkslijter aldaar, die, op weg van de zui velfabriek naar zijn afnemers, aan zijn melk ongev. 3 pCt. water toevoegde, voor die ver- valsching veroordeeld tot 3 maanden gevan genisstraf, niet last tot openbaarmaking van het vonnis. TELEGRAMMEN VAN HEDEN. BLLGIë VERLANGT 250 000 DUITSCHE ARBEIDERS BAZEL, 29 Nov Gemeld wordt, dat de Belgen, onafhankelijk van de eischen van Frankrijk, voor zich 250,000 Duitsche arbeiders voor de verwoeste streken willen hebben, op grond van het vrije arbeidscon tract. DE KONING VAN SAKSEN ZIEK. DRESDEN 29 Nov. De Reezenberger Zeitung meldt, dat de vroegere koning van Saksen zwaar ziek ligt KINDERSTERFTE. EDE, 29 Nov. Terwijl in Ede uit één gezin 2 kinderen tegelijk waren begraven, vonden de ouders thuis gekomen, ook hun 3e kind overleden Er komen hier onder de kinderen veel sterfgevallen voor. ERNSTIGE ONTPLOFFING, WEENEN, 29 Nov. In de plaats Munk- grf Nauzied had in een barak, waar zich 100 Slowakischc arbeiders bevonden, een ontploffing plaats De bcrak ging in vlam men op De reddingsbrigade heeft tot us- verre 24 lijken gevonden. 12 Arbeiders wer den gewond. VOOR DE OOSTENRIJKSCH-HONGAAR SCHE KINDEREN. Aan ons bureau kwam nog in van: A. B. 1.van de leerlingen der open bare school te Driehuizen 21mej. R-, Driehuizen 1te zaïnen 23. Verantwoord 591.34. In totaal ontvan gen 614.34. BUITENLAND. OORLOG TUSSCHEN LETLAND EN DUITSCHLAND. Naar de „Deutsche Allg. Ztg." verneem: zijn nieuwe wapenstilstandsonderhandelingen met de Letten aan den gang. Daar de oor- logsverklaring wel is afgekondigd, doch vooi oorlogvoeren niemand aanwezig is, behoeft het afbreken der betrekkingen praktisch niet al te tragisch te worden opgevat. Van de zij de der Letten wordt een reeks eischen ge steld, die doen zien, dat het den Letten in de eerste plaats om het bezit van het Duitsche oorlogsmateriaal te doen was. De derde eisch luidt n.l. uitlevering van het materiaal in ori- beschadigden toestand. DE PRESIDENT VAN ZWITSERLAND IN BELGIë. De heer Ador. president der 'Zwitsersche republiek, is hedenmorgen te halfzeven te Brussel aangekomen. Aan het station werd hij verwelkomd door koning Albert. De heer Ador zal eenige dagen te Brussel doorbren gen als gast van zijn schoonzoon, den Zwit- serschen gezant. MOORDENAARS VAN DEN TSAR GEARRESTEERD. Ujt Warschau wordt bericht dat de laatste dagén een algemeen razzia is gehouden tegen de communisten, waaronder zich tal van Russische bolsjewiki bevinden. MILITIEKADER. Door den Commandant van het Veldleger is bepaald, dat de dienstplichtigen uit de Juni* ploeg der lichting 19 iv, die de opleiding voor milicienssergeant hebben gevolgd, én niet zijn geslaagd, doch waarvan op bepaaldelijk goede gronden kan worden verwacht, dat- eene voort* gezette opleiding voor hen vruchten zal atwer» pen,, aan eene voortgezette opleiding kunnen deelnemen. Het overige aantal zal worden opgeleid uit de Septemberploeg der lichting 1919, mits de* ze voldoen aan de daarvoor gestelde eischen. Mocht laatstbedoelde opleiding er niet toe kunnen bijdragen, dat het aantal van 54 mill* cien*sergeantcn per Regiment Infanterie uit de lichting 1919 ten volle wordt bereikt, dan zal moeten worden volstaan met een geringer aantal sergeanten uit die lichting, omdat al* dus de commandant van het veldleger de hoeveelheid kader niet zoo zwaar weegt als dc hoedanigheid van dit kader. Wijders be* paalde genoemde autoriteit, dat het voorge schreven getal van 54 miilciea*sergeanten per regiment zeker niet mag" worden verkregen door op de eischen van karakter en practisclie geschiktheid te laten vervallen. „ONS BELANG" OP AUDIëNTIE. Het Hootübestuur van de «Onderofficiers» vereeniging der Landmacht „Ons Belang" is op audiëntie geweest bij den minister van oorlog, waar de navolgende punten werden be» sproken: salarissen, achterstand, dienstpremie, pensioenwet en de kwestie der inkrimping van het beroepskader. De minister deelde o.m. het n.'v. mede: Dg salarisregeling wordt bij deze begrooting met de regeling van 1 Juni 1919 behandeld. De re* geling wordt in overeenstemming gebracht met burgerambtenaren. Definitieve bedragen kon de minister niet mededeelen, doch Z. E. béjpofde in den ministerraad de belangen der onderofficieren te bepleiten.' Omtrent aftrek der uitkeeririg in eens en de 10 pet. woninghuur verklaarde de minister zijn standpunt te handhaven, daar dit ook zou gelden voor burgerambtenaren. De minister verklaarde zich in beginsel niet ongenegen voor salarisverhooging voor hen, die geen be* vordering konden maken. De pensioenwet wordt in Fefcruari, in ieder geval in het voorjaar, ingediend. Inkrimping van het beroepskader zal c q. zeer geleidelijk geschieden Van ruw ingrijryn zal geen sprake zijn; vermoedelijk alleen toe» passing van dienstverlating met pensioen op iets jongeren leeftijd, dan thans. Tegemoetkoming in achterstand zal de mi» nister nog nader overwegen. De dienstpremie zal de minister nader on* derzocken. Toekenning ineens 20 per kind) komt spoe» dig in de Kamer. rxr UIT AKERSLOOT. Door de afd. Akersloot van de R. K. Volks* bond werden na de oprichting voar 't eerst feestavonden georganiseerd en wel Woensdag bij den caféhouder Dekker en Donderdag bij den caféhouder Schoon. Beide avonden werd het feest opgeluisterd door komische* en dra* matische voordrachten van den heer van der Jagt te Hoorn, die bij het'talrijk opgekomen publiek zeer in den smaak vielen, terwijl bo* vendien door het R. K. muziekgezelschap Sint Cecilia op verdienstelijke wijze eenige num* mers volgens het programma werden uitge» voerd. Onder leiding van haren directeur, den heer Pepping van Limmen, heeft het korps den laatsten tijd flinke vorderingen gemaakt. Door den R. K. Volksbond zijn aan hare le« den, donateurs en kunstlievende leden twee genoeglijke avonden bezorgd. 2 Het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeen* te heeft het voormalig oude Mannenhuis, thans opnieuw gerestaureerd, bij inschrijving verhuurd. Hoogste inschrijver was de heer C. Schoon Pzn. alhier voor 2100 per jaar, voor 3 jaren. Bij de besprekingen, gehouden in de vergadering te Purmerend inzake aanleg spoorlijn HoornZaanstreek of Uitgeest is in de voorloopige commissie benoemd de heer burgemeester dezer gemeente. AMSTERDAM. fezin ubsoluuf onbndlcfxtsr w#*' En ^M.ron: dan ook door hem niet kon worden aanvaard. 3o. Bestaat er eenig verband tusschen die weigering en uw afwijzend besluit, bedoeld In uw schrijven van 1076? Zoo ja, is u dan van meening dat een ar» beidersgezin met elk krot, wat de „overheid" belieft aan te w(jzen, genoegen dient te ne» men, hoewel het bewonen daarvan vloekt te» gen alle begrippen van hygiëne en zedelijk» heidsbegrippen? 4o. Is uw college bereid zulke maatregelen te treffen, dat aan hen die buiten hun schuld op straat worden gezet, en geen andere be» hoorlijke woning kunnen bekomen, dat aan die personen behoorlijk onderdak zal worden verleend? VRAGEN AAN B. EN W. De heer K. v. 't Veer heeft de volgende vra» gen tot B. en W. gericht: lo. Is U bereid mede te deelen op welke gronden aan den heer K. Mantel, Forestusstr. 16 alhier, op zijn verzoek om het perceel Wes* terweg 4, aan hem in huur te willen afstaan, afwijzend werd beschikt? (Zie uw schrijven 1076). 2o. Welke motieven u hebben geleid tot het besluit om aan de bewoonster van perceel Scharloo 23, perceel Scharloo 29 in huur af te staan, en voor genoemde K. Mantel perceel Scharloo 23 beschikbaar te stellen, ofschoon U kon weten dat dit perceel voor genoemd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2