poetS'myatöHden 1 tetter-ma: I. TOOT. Hclclslmt 8 WaiiirOKZieisknecht. Werf knecht een net MEISJE i>l noodhulp, C El iltmi Een llinke ïoerentieciit Onpeiibileerde Kamer Ceheel nieuw programma. ISchelvisch Bankotbakksill IHelM i Dienstbode, huishoudster, PENSION. Voor édn jaar vast 4'|,. Rentevorgoeding in rek.courant 3 °|0 JONG DE GROOT, LOOI'KNECHT. een net meisje. ur, DIÉ>KT1 ODE. Gevraagd een net e \\ö'vIMï Te koop 45 snees gele UUISKÜÜL, Te koop kamer-Kookkachel, KlNüi 1UUJMKL COMMENSAALS ALKMAAR (Voordam). WATERMAN of 8WAN Stoomvaartlijnen. KON. NED. STOOMB. MIJ.. ACHILLES arriveerde 20 Nov. van Pi raeus te A'lexandrië. tilwrt'' t'ö' Sybrand Kico Koon, BOERDERIJ. dagmeisje PARTICULIER bediende (P.G Belangrijk Boelhuis .1 VAN BEK VEEN, INBOEDEL, Voor Zaterdags zoekt plaatsing. Firma W. APPEL Jr. vraagt lniesster of Leerling Boekdrukker. Yrrloren een Cape. UITTIK PIJDORP 33, ALKMAAR BOMWLBK Tfc HUUR gevraagd "ö-'o hSLOOtjP een compleet span Gareeltuigen Direct gevraagd lil tl De Vennootschap neemt golden DEPOSltO, met rentevergoeding naar gelang van ]tl|d Bergen NH. GRATIS één li.L. ANTHKACIET een platte Wagen Zondag 30 November Banketletters zijn 30 ctnt per ons. Speculaas 22 Honingtaai 16 H Borstplaat 25 Harten, Hammen, VULPENHOUDERS St. Nicolaas-Cadeaux. r Een d r arrestentea is oeirokken gtueeat in den moord op Tsar Nicolaas. Hii was in het bezit van stukken die het keizerlijk mono gram droegen en van een dagboek met eigen handige aanteekeningen van den Tsar ten eweede bolsjewik heeft bekend dat hij bij de Roode Garde betrokken was geweest in de uitvoering van het doodvonnis tegen den Ssai. DE BREUK TUSSCHEN LETLAND EN DUITSCHLAND. De Lettische regecring geeft als reden op voor het afbreke nder diplomatieke betrek kingen met Duitschland, het feit dat generaal Eberhardt heeft laten weten, dat hij de tegen Letland stijdende troepen onder zijn bescner- Anderzijds zijn uit Berlijn berichten inge komen, volgens welke de Duitschc troepen in vollen aftocht zijn De gevechten duren aan beid. zijden van Mitau en Barnek voort. Ver scheiden Kocrlandsche divisies zouden in den strijd hebben ingegrepen. In de streek van Radswiliski hebben eveneens hevige gevech ten yui uin\<;r v CALYPSO arriveerde 28 Nov. van Smima te Amsterdam. CASTOR vertrok 25 Nov. van Malta naar Gibraltar. JASON, van Amsterdam naar Zuid-Ame rika, passeerde 27 Nov. Madera. TELLUS, van Valencia naar Amsterdam, passeerde 27 Nov. Gibraltar. HOLL. AMER1KAL1JN. NOORDAM vertrok 28 Nov. 4 u. 5 nam. van Rotterdam naar New-York. ROTT. lloyd. TOSAR1 vertrok 21 Nov. van Nagasaki WILIS (uitr.) passeerde 27 Nov. Ques- sant. STV. MIJ. OCEAAN. RHESUS, van Yohohama naar Amster dam, arriveerde 19 Nov. te Shanghai JAV A-BENGALEN-LIJN. GORONTALO, van Calcutta naar Java, arriveerde 17 Nov. te Golombo. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: w 28 Nov Johannes, z van Jacobus Winder en Wilheimina Tcrluin Johannes Hubcrtus, z. van Pieter Noom en Geertruda Albcrtina Vlaria van Straatcn, Getrouwd P DEUGD en M. KEPPEL, die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen *oo> de vele blijken van belangstelling, bij hnn huwelijk -fldvrvonden. Ikmaar, 26 November Itlf. Heden ovmlesd onverwachts iinae lieve Neet Jin den leettijd van 17 jaar. Mevr. de Wed A. W.v. ZUYDAM-Kkijzeb en kin-leren. wnrrn I Wordt gevraagd zoo spoedig itno gelijk een in gemengde bakkerij bij H. D1JS, Dorpstraat Bergen. In groots en drukke zaak kan voor direct een flinke JONGEN als LOOPKNECHT geplaatst wor- den. Brieven met opgaaf waar than* werkzaam onder letter O 229, bu reau dezer courant. Net PERSOON, P.O., zag zich gaarne geplaatst om behulpzaam te zijn in de Brieven onder letter B 165, bu reau van dit blad. va Sint Nic. Surprises (fopartikelen), Sint Nic. Maskers, Mantels, Mij ters, enz. Groote keuze Kinder- en Gezelschapspellen, prentenboeken, kleurboeken, kleurkrijt, doozen luxe post enz.. enz. Ziel de Etalage Beleeid aanbevelend, In klein gezin te Alkmaar wordt gevraagd Maandag, Donderdag en.Zaterdag den geheelen dag overige dagen tot 1 uur Loon f 4 50 p> r week. Adres te bevragen bureau van dit bl d. Gevraagd te Alkmaar een nette Brieven onder P 230, bureau „Alkmaarsche Courant", Alkmaar Mevrouw H. MAKI^INK, Wil- helminalaan 24, vraagt voor terstond een net niet bcnudcn 16 jaar. JONGEN, 17 jaar, drie jaar in 't ik werkzaam, biedt zich aan ais voor direct, liefst omtrek Alkmaar. Brieven onder H 224. bui eau van dit blad. gevraagd, ook bekend met varen, bij G. A. CON1JN& ZOON, hout handel. Aanmlding bij den werfbaas. vraagt voor spoedige indienst treding een uiterst bekwaam liefst gehuwd, vrije woning be schikbaar. Aanbiedingen onder opgaaf van referentiën en vorigen werkkring aar) de autogaragc JAC MET, Alkmaar. WORDT GEVRAAGD op een kantoor (buiten) een flinke Kennis van boekhouden, machine- schrijven, tevens go d kunnende corresportdeeren vereischt. Eenigc kennis der moderne talen strekt tot aanbeveling. Brieven met opg van verl. salaris, enz. letter C 218, bur. v. d. btad. Dankbetuiging. Ondergeteekende betuigt hier mede zijn welg meenden dank aan Bestuur en Leden van het vrijwil lig Brandweerkorps „BURGER PLICHT", voorts vrienden en ken nissen voor de buitengewone be langstelling op 26 November j I, ondervonden. A. DE LOUW. Het zd den uieuwlienoemd. n BURGEMEESTER en Mevrouw WENDELAAR aangenaam zijn MAAND AG 1 DECEMBER e.k na afloop van de installatiever gadering van den Gemeenteraad, ten Stadhuize de gelegenheid tot kennismaking te geven aan allen, die zulks mochten wenschen. Voor de vele bewijzen van déel- neming ondervonden bij het over lijden onzer geliefde echtgenoote, moeder, behuwd- en grootmoeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, A PELS. Alkmaar, November 1919. Notaris te Alkmaar, is voornemens Yi I|<(nk ia lii'(«iulh'r t Vil», des voormiddags 9 uur, iu het lokaal j „Har-i onie" te Alkmaar, in het' openbaar te veikoopen een zeer goed onderhouden benevens eert Brandkast, en hetgeen verder ten vei koop zal worden aangeboden. Te zien in vermeld lokaal op Doideidag 11 December 1019, van 12 tot 3 uur. Inlichtingen worden verstrekt door den makelaar V. ÜUDES, Spoorstraat 47 en ten kantore van genoemden notaris aan de Oude gracht 201 te Alkmaar. WORDT GEVRAAGD een nette Zich aan .idden VERDRON KENOORD 105. in KLEIN GEZIN die alle voorkomende bezigheden zelfstandig kan verrichten Adres: A. b<»Hkt Spoorstraat No. 51. Ten kantore van DE BANK VAN WISSEI.INK is plaats voor een Sollicitaties schriftelijk aan de Directie. GKY UAAto» een P. G., liifst uit den boerenstand, bij een WEDUWNAAR, middel bare leeftijd. Adres bureau van di' blad gevraagd 1 Jan. a.s voor een gezin m. 3 kind te Bergen N. H. Br. fr. letter H adv. bur. Wed. J. B DE JONQF, Bergen. gevraagd. Adres: Mevr. v. 4 HORST, Boterstraat 6. ö'-ek houder-Coirespondwnt, b.kertd export en mod. talen,- Br. fr lelt. U 233, bur. dezer courant. BOEKDRUKKERIJ), Verdronkenoord 95, Woensdagavond omtrek Stompe- toren. Vinder wordt beloond. KINDERSTEMMEN bij bestelling. Krag:», moffen en preptreeren van huidci., M- tiufstr. 3, Alkmaar. AANMELDING kan na 2 December a.s. plaats hebben bij den Raad van Arbeid te Alkmaar door inzending van kosteloos verkrijgbaar gestelde formulieren. Verzekeren kan zich ieder Rjjkaingezetene, die den leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft en die zelf of wiens echtgenoot niet is aangeslagen in de inkom sten-belasting nitai een inkomen van meer dan 2000 gulden. VOORWAARDEN De te verzekeren per-onen /.yn te onderscheiden in 3 categorieën. a. Personen, lie op 3 December a.s. 35 jaar of ouder zijn en niet verze- kei ingsplichtig ingevolge de Invaliditeitswet, Deze kunnen zich verze keren voor een rente van f3.— per week na liet bereiken van den 05-jarigen leeftijd tegen betaling van de premie, vastgesteld voor de 34 jarigen. b. Personen van 35 jaar of oudo en verzekeringsplichtig ingevolge de Invaliditeitswet. Deze betalen evene-MiB de week premie, vastgesteld voor 34- jarige». doch het bedrag der rente, uit te keeren na hat bei eiken van den 65-jarigeu leeftijd, is alhankelijk van den datum, waarop de verzekering is ingegaan. c. Personen, die op 3 December a.s. nog niet 35 aar oud zijnonverschillig of zij al dan niet veizekeringsplichtig zijn ingevolge de Invaliditeitswet. Deze kunnen zich verzekeren voor een rente van 3, 4, 5 of 6 gulden per we«k, tegen een weekpretnie, welke verband houdt met den leeftijd, waarop de verzekering wordt gosloten. YOORDEELEN Behalve de ouderdomsrente wordt bij overlijden van den verzekerde 100 gulden uitgekeerd, indien de premiebetaling minstens drie jaar geduurd heeft. De verzekerde, die blijvend geheel invalide is, kan op zijn verzoek door hts. Bestuur der Rijksverzekeringsbank worden onlheven van de verplichting om premie te betalen, indien tenminste reeds di ie jaren premie is betaald. Wordt het verzoek toegestaan, dan wordt de verzekerde geacht toch de premie betaald te hebben. INLICHTINGEN jfljn mondeling en schriftelijk te verkrijgen ten kantore van den Raad van Arbeid te Aikmaar omtrent premiebetaling enz. VoarzitUr v«rt den Raad van Arbeid te Alkmaar, VAS DIAS. Wegens de St. Nirolaas-lrukte ook VRIJDAG 5 DECEMBER» s. op netten stand. Edeven onder letter K 226, bureau v. d. blad. by J. 8CI1ILP, Omval. prijs I 15.— Adres bureau vsn dit b'*d. met nikkei beslag in prima slaat bij j. VISSER, Dijk te Alkmaar. TE KOOP zoo goed als i icuw Aoor meisje vast 6—10 jaar. G KAPI R, Oosterburgstraat. AlkmaarAkersloot. Bode EIKELBOOM Veerhuis DE GROOT, Peper straat. uKl.KuxaUKlt) voor nette Br. fr letter B. adv. bur. Wed J. 8. DF JONGE, Bergen. een bij H. BALDER, timmerman en metselaar, Nituwpoortslaan C 70 Gevraagd. met FEBR. a.s. bij C M. W I N- D E R te Schoorl. bekend met stoffeerwerk. Br. Bur. dezer courant. No. V 237. met slaapgelegenheid en gebruik van keuken TE HLJUR GEVRAAOD. Brieven met prijsopgave onder letter S 231, bureau van dit blad. GEVRAAGD tegen 1 Januari te ALKMAAR, voor een Jongmensch, b. b. h. een Brieven lett. J 225 bureau van dit blad. met gebruik van keuken gevraagd, of gedeelte van huis. Brieven onder T 232, bureau van dit blad. K K WVMitU met ongeveer 7 snees bouwgrond (pl.m. 1700 vierk. M.) geleg op gunst, stond te ^choorl. Hierbij kan nog gehuurd worden 20 snees bouwgr. Brieven onder No. W 235, Bureau Alkm Crt. In BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS worden lekeiten verhuurd voor het opbergen van «tfoeten ®n ander» waarden. Huurprijs der loketten vanaf f 5.— Ingevolge kesluit van den Rsad kan ieder, die in dm Hoofdeiijken Omslag tot en met f 1 5 0 0.-- is aangeslagen, en in mindering van het winterrantsoen, ontvangen. Zij, die hiervan gebruik willen maken, kunnen den hun toekomen den ib»n afhalen aan het Kantoor van de Brandstoffencommissie Breölaan, en wel WOENSDAO 3 DECEMBER 1919 de namen A tot en met K. DONDERDAG 4 DECEMBER 1919 de namen van L tot en met Z. He. Kantoor is geopend vau 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. De Voorzitter van de Brandstoffencemmissie Bergen N.H C. J. HOKSBEROEN. TE KOOP: bij 8. VOLKERS, St. Pancras. ij-treden van DUO ROSELY in café n's Larnls Welvaren" te SCHERMERHORN. Entree lske rang f 0 60, 2<le rang t 0.40. Aanbevelend, Jb. KOSTER. W. NSDbRKOORN SCHOUTENSTRAAT In de Vischrookeiy BREED STRAAT 19 hedenavond 7 uur verkrijgbaar van 20 en 25 cent per pond Aanbevelend, WILLEM SMIT Hi- rmede hebben wij de e-rtebe- jiehten dat onze St. Nicolaas-Etalage gereed is Ruime sorteering. Lage prijzen. in diverse prijzen. Alles le kwaliteit. Aanbevelend. D. MIDDELBEEK, Heilpo. (safety, zelf vuiler) zijn beslist betrouwbare en daarom prachtige voorheen O. de Waal, Verdronkenoord 103. ji 3>a#tol t 1 TE MME. Hiilii uwAm run Te kuO|> HMiigcWdeu iniÈllaidSGh LaÉimitlitt mar ief GMÏIES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3