Bit tail Mel k lappen op liet Hoogland. HoiiflBrd Ben co twintigste Jaargang. Zaterdag 29 November. FEUILLETON. fi*. «sa. BUITENLAND. j «.a. g*»sf BwrftfoTS, ten raxNdtsU In idle officieel® em particuliere bedrijven te München zijn de sipartacistieche arbeiders er toe overgegaan ondier bedreiging met staking, het onltslag van de arbeiders te eischon, wel ke zich aangesloten hebben bij den Rijks- weer. DE ERKENNING DER NIEUWE HONGAAHSCHIE REGEERING. Sir George Clerk richtte aan Huszar cm nota. waarin hijl zich bereid verklaarde het coalitiekabinet namen® den Oppersten Raad te erkennen, totdat op grond van de verkie zingen voor de Nationale Vergadering een nieuwe regeering gevormd wordt. Huszar heeft den eedi op de grodweti afgelegd en de regeerin gsmacht van Friedrich overgenomen. DE ARBEIDSCONFERENTIE TE WASHINGTON. Het rapport van de commissie voor de werkloosheid werd gister zes uur lang arti- kelsgewijze besproken. Het eenige amende ment dat goedgekeurd werd, bepaalde, dat 't aantal Europceschc en buiten-Europeesche vertegenwoordigers in de voorgestelde com missie voor de emigratie gelijk moet zijn. Verworpen werd een voorstel om aan den Volkenbond te verzoeken de betere verdeeling van de groridstoffen over de geheele wereld en de gelijkmaking van de Oceaan-vrachtprijzen te bespreken. De meest uitgesproken beslissingen, welke de conferentie tot nu toe genomen heeft, be troffen twee radicaal verschillende voorstel len, het eerste om alle discussies ever het werkloosheidsrapport uit te stellen en het an dere om deze zoodanig uit te breiden, dat zij ook over de kwestie van de verdeeling der grondstoffen over de geheele wereld loopen. Beide voorstellen werden verworpen. Een amendement van Gemmill (Zuid-Afri- ka) om de vertegenwoordiging van de Euro- peesche staten in de emigratie-commissie tot de helft van het aantal leden te beperken, werd na felle discussies aangenomen. Vervolgens diende Zwitserland een amen dement in, om de bespreking van 't ontwerp- conventie voor wederkeerige behandeling van de buitenlandsche arbeiders te verdagen en het ontwerp naar het bestuurslichaam van het arbeidsbureau te verwijzen. Nolens (Nederland) verklaarde zich echter voor het amendement, daar de voorgestelde conventie door geen enkele natie kon worden nageleefd, omdat zij te ver gaat. Hij betreur de de bewering, dat de confentie in baatzuch- tigen, nationalen geest handelde en drong er op aan, dat op deze eerste conferentie geen poging wordt gedaan om te hard van stapel te loopen. Ook dit amendement werd verworpen. Het voorstel oin in iederen staat een doel treffend systeem van werkloosheidsverzeke ring in te stellen, werd, na breedvoerige de batten, aangenomen. KORTE BERICHTEN. Volgens een Wolff-telegram aan de Duitsrhe bladen is het Homgaarsche kabinet als volgt samengesteld: President Huszar; binnenlandsdie zaken Beniozikyeeredienst en onderwijs Halier; landbouw Ruhniükhandel Henrioh; volks welvaar Meyer; buitenlandsche zaken graaf Somssisch; justitie dr. Brezy; nationale min derheden Bleyer; oorlog Friedrich; financiën baron Keranyi; voedselvoorziening Szabe- Magyatad; minister der kleine landbouwers Szabo-Sokoropailka. Naar verder gemeld wordt,, besloot de mi nisterraad met aligiemeene stemmen,, de ver kiezingen tegen 21 December uit te schrijven. Algemeene staking in Spanje. In Athe ne is een samenzwering tegen Venizelos ont dekt. Sis George Clerrik is bereid het coalitie kabinet Huszar als voorloopige Hongaar- schie regeering te 'erkennen,. Te Madrid brak een bakkersstaking uit. De regeering greep in ten gunste van die sta kers. De Begische Senaat bestaat uit 50 kat holieken, 36 iberalen en 25 socialisten. Te Brussel verbrandde een fcleerende- pót; schade 2,000.000 francs. Uit Belgrado wondlt gemeld, dat de Zuid-Slavische regeering die uitlevering ver langt van 600 Oostemrijkscbe eni 1 ongaar- sclie officieren en hooge politiek persoonlijk- Een beschrijving vaa hef dagelijksch noma denleven, zooals let gezien en meegemaakt -: werd door de schrijfster :- EMILÏE DEMANT—HATT. Uit het Deensch vertaald door M. D. Z. 10) Op ccn Zondagnamiddag na het gebed verdreven ze den tijd met lezen. Al hun boe ken, ook de mijne, waren in handen. De een ias Finsch, een ander de bijbelsche geschie denis in de Lapsche taal, een derde las psal men Biettar at cn Nikki sliep onder een ren- diervl. 't Zou dus deipe stilte hebben kun nen zijn als ze niet allen hardop hadden ge lezen! Tegen den avond kwamen cr eenige ge- loofsgenooten uit liet dichtstbij gelegen kamp om afscheid te nemen. De hut was op een gegeven oogenblik stampvol, en allen be gonnen met omhelzingen en gebeden Enke len stonden rechtop met hun hoofd in damp en rook, dc avondsocp hing te vuur en kook te hard Het nam veel tijd, eer ze allen den kring rond waren geweest, en onder dien rondgang wonden ze elkaar weer op met ge jammer en gehuil; de eenige die niet aange stoken werd, was Nikki, die nu uitgeslapen was en met een langen laadstok mijn mauser geweer schoonmaakte. De vele omhelzingen hinderden hem blijkbaar, hij beantwoordde ze noch met wcdcromhclzing, noch met woor den. Zijn godsdienstig gevóel was anders, hij had al zijn aandacht bij zijn geweer. Intus- schen maakten de honden van dc drukte ge bruik om uit de „boasse" (kast) wat weg te halen, iets wat ze anders nooit durven wa gen, als cr menschen zijn in de hut Maar natuurlijk' gunxl.cn ze elkaar uiet wat ze ge- GEMENGD NIEUWS, FEDERATIEF RELIGIEUS-REVOLUTION- NAIR WERELDVERBOND. In een goed bezochte landelijke bijeenkomst van het „Vrije Menschen Verbond", hield Lod. van Mierop een inleiding over de hou; ding van het Verbond tegenover de Revolutie. Na een vruchtbare gedachtcnwi3seling werd met algemeene eenstemmigheid onderstaan de verklaring aangenomen: De ledenvergadering van het „Vrije Men schen Verbond', bijeen op 23 November 1919 teUtrecht; overwegende, dat dë z.g. „orde", van de bestaande kapitaalistischc Staat in werkelijk heid schrikbarende wanorde is, waarbij met militair geweld een toestand in stand gehou den wordt, waarbij niet de belangen van slechts één kleinste groep der geemenschap den doorslag geven; van de gemeenschap, maar de belangen erkennende- dat de Bolsjeewiki met hun Sov jet-republiek in Rusland bedoelen tot stand te doen komen een samenleving, waarin de belangen van de gansche gemeenschap recht wedervaren overwegende, dat de Bolsjewiki om hun anti-kapitalistisch doel te bereiken, zich bij wijze van overgang genoodzaakt zien nog ge bruik te blijven maken van dc principieel te verwerpen Staatsvorm en van het oude impe rialistische machtsmiddel van militair ge weld overtuigd, dat de religieuze mensch, krachtens zijn geestelijk loevnsbeginsel zijnde van een rcvolutionnaire gezindheid, geroe pen is is- onder het huidige kapitalisme stel sel te prediken, mogelijk te maken en te steu nen, niet alleen een geestelijke maar ook een maatschappelijke revolutie; overtuigd, dat een revolutie eerst dan naar waarheid dien naam dragen mag, wanneer zij een omwenteling van het centrale mensehe- lijk beginsel is, d.w.z. dat al de beest-mensch eigen is, wordt verkeerd in datgene wat de Geest-mensch eigen is; erkennende, dat naar dezen maatstaf de Russische revolutie zelve nog gerevolution- neerd dient te worden; haar toepassing van geweldsmiddelen en haar uitoefening van dwingend Sta'atsgezag, zij het onder commu nistische leuze en proletarische dictatuur, nog dient te boven te komen- draagt aan hare Centrale Commissie op, zich in verbinding te stellen met alle geestver wanten in binnen- en buitenland, om te trach ten gezamenlijk tot stand te doen komen één federatief religieus-revolutionnair wcreldver- bond, op den grondslag van geweldloosheid, om haar gemeenschappelijke roeping van re- volutieleving geestelijk en maatschappelijk zoo zuiver mogelij k te verwezen lijken. DE RAMP TE NOORDWIJK. Voor de weduwen en wezen der wakkere mannen, die 'hun leven offerden bij de redding der opvarenden van de Katwijk 47, die op 24 November bij Noordwijk strandde, ontving de burgemeester van Noordwijk, jhr. Van Panhuys, reeds 720. Het spreekt vanzclf( dat cr veel meer noodig is om de arme vrou wen en kinderen voor gebrek te behoeden. De Konningin-Moeder heeft den Burge meester van Noordwijk verzocht haar deel neming over te brengen aan de vrouwen wier mannen zijn omgekomen bij hun poging om de bemanning van den Katwijkschen logger te redden. Da Koningin-Moeder gaf den Burgemees ter tevens te kennen, dat H. M vol bewonde ring is over de zelfopoffering der mannen, die nadat de reddingsboot de eerste maal was omgeslagen, ten tweede male zijn uitgevaren en wien het gelukken mocht vijf der opvaren den te redden D'E LOÖNKLASSEN DER INVALIDITEITSWET. Blij hestoit van den minister van arbeid is het volgende bepaad, in zake de loonMassen, waartoe de verschillende groepen! van arbei ders voor de toepassing van de invaliditeits wet behooren. Ant. 1. De mannelijke arbeiders worden, onafhankelijk van den aard hunner werk- roofd hadden cn er ontstond een hevig ge vecht, dat zeker met brandwonden zou geëin- dig zijn, want het had plaats vlak bij het vuur, als ik niet met mijn handen en met een stok was tusschcn beide gekomen. Het was een woest tooneel: die vele snikkende men schen, het dolle geblaf der vechtende hon den, het knetterend vuur, de pruttelende, dam pende soep, die ieder oogenblik overkookte, daar niemand er op lette. De heele hut schud de van al die heftige geluiden cn overdréven hartelijkheden Godsdienstigheid kan zich vreemd uiten. VI. Te Kattuvuoma hadden dc Lappen hun voorraadschuren. Dikwijls moest er iets ge haald worden, en als het goed weer was, gin gen de jonge menschen meestal gezamenlijk er heen Fens vulden we twee booten Op de thuisreis ging clicn 'stillen lichten avond op het meer vroolijk toe. De lange sierlijke boo ten schoten door hot water met een streep schuimend kielwater achter zich; er werd om strijd geroeid, de cenc boot door meisjes met een stuurman aan het roer, dc andere door twee roeiers terwijl een meisje stuurde Som migen droegen witté pelzen, anderen blauwe wollen kielen; veel roodkleurige mutsjes en doekjes dedenin de avondzon de levendige bruine gezichten en stralende oogen nog ster ker uitkomen; alle bewegingen en alle kleu ren spiegelden op de watervlakte. Het hofma- ken was in vollen gang, het ging over en weer, dat het een aard hard. Dc stuurman uit dc boot der meisjes werd overgetrokken in de andere boot, ze roeiden zoo dicht bij el kaar, dat alleen de buitenste roeispanen ge bruikt konden worden, en over de verschan sing pakten-ze elkaar; mot riemen en met water werd gevochten dat het schuim hoog opspatte, De honden sprongen al blaffend van de eene boot in de andere; de echo klonk «gRinSMta en ii« plast* rrnr «JJ die w*k» zaamhecien verrichten, gerangschikt: I. indien zij den leeftijd van 21 jaar be reikt hebben', in de vijfde loonklasae; 'II. indien zij' den leeftijd van 18 jaar, doch djen van 21 jaar niet bereikt hebben, in de vierde loonklasse met dien verstande, dat de arbeiders, die werkzaamheden verricntea: in de diamantindustrie; ten behoeve van het schuren van schijven p de zeevaart, behalve het huishoudelijk en bedienend personeel op de schepen, in de vijlde loonklasse gerang schikt worden1: UI. indien zij den leeftijd' van 14 jaar, doch dien van 18 jaar niet bereikt hebben, in de derde loonklasse, met dien verstande, dat de arbeiders werkzaam: in de diamantin dustrie, ten behoeve van het schuren1 van scbijtvem; de zeevisscherij' en de visscherij op rivieren en binnenwateren,, met uitzondering van de oester- en mosselenvisscherij, in de vierde loonklasse gerangschikt worden, en dat de arbeiders, werkzaam ten behoeve van de zeevaart, met uitzondering van het huis- houidtelijfc en bedienend personeel op de sche pen, in de vijlfde loonklasse gerangschikt wor- dien;. Art. 2. De vrouwelijke arbeidrs worden, onafhankelijk van den aard harer werkzaam heden en de plaats waar zij die werkzaamhe den verrichten, gerangschikt'; I. indien zij dien leeftijd van 21 jaar be reikt hebben, in dë vierde loonklasse II. indien zij den leeftijd'van 18 jaar, doch die van 21 jaar niet bereikt hebben, in de derde 'loonklasse; III. indien zij: den leeftijd vani 14 jaar, doch dien van- 18 jaar niet bereikt hebben, in de derde loonklasse. Art. 3. Iind'ien een arbeider ingevolge dte voorgaande artikelen zou behooren tot meer dan één groep van arbeiders, wordt hij voor de toopass-ng van dit besluit geacht te behoo ren tot de groep, welke in de hoogste loon klasse is gerangschikt. Art. 4. Tot' die eerste loonklasse behoort, onafhankelijk van zijn leeftijd of geslacht, de arbeider, wiens loon geheel bestaat in ver strekkingen in natura. Ar't.5. In afwijking van de bovenstaande bepalingen behoort de arbeider, die uitslui- end recht heeft op een vast oon in geld, on afhankelijk van zijn leeftijd of geslacht, tot de loonklasse, -waarin hij naar d'at vast loon valt, wanneer de dienstbetrekking geacht moet worden Iele arbeiderskraoht van dien ar beider geheel of zoo goed als geheel in beslag te nemen. DE GEMEENTERAAD VAN VELSEN EN DE BURGERWACHT. In de Dinsdagmiddag gehouden Raadszit ting te Vclscn kwam aan de ordp een voorstel van B. cn W. tot toekenning van een subsidie van 1500 aan dc Velser Burgerwacht. De heer Schilling, (S.D.) noemde het een publieke vermakelijkheid waarvoor c'genlijk belasting betaald moest worden. Spreker was er tegen, omdat de Burgerwacht ageert tegen een bepaalde richting n.l. de sociaal-democra tie Dc heer Netscher (V.D) noemde de Burger wacht een kind met een lam armpje, dat spr. niet steunen wil. Als de regeering bang is, niet op haar personeel te kunnen rekenen, moet zij zorgen, dat haar houding zoo is, dat er wel op het personeel te rekenen valt. De voorzitter zegt, dat het aan de socialis ten zelf te wijten is, dat er een Burgerwacht is. Zij zeggen nog altijd dat er een revolutie kan komen. De heer Brink (S.-D.) zegt, dat de bour geoisie vier jaar lang revolutie heeft ge maakt, die millioencn menschen hef leven kostte. Daar komen zij, die hun mond vol hebben van den hemel en van Jezus Christus, niet tegenop. Als Jezus op aarde kwam, zou Hij aan onze zijde staan. De heer Tusenius: En Wijnkoop dan? De heer Brink: Met Wijnkoop hebben wij niets te maken! Stemmen: Die neemt de leiding! De heer Vermeulen (A.-R.) verdedigt het voorstel en wijst op de lauden waar revolutie geweest is of nog is. De heer Schilling: Ja, om tijdens den oorlog je buik dik cn vet te eten en daar be hoorde jij ook toe Een bende zwendelaars en smokkelaars cn daar was jij ook bij. De voorzitter roept den heer Schilling tot de orde. Dc heer Vermeulen: Men gunt ons niet eens hot vrije woord cn wat zal het dan straks zijn? Dc voorzitter hamert voortdurend. tusschcn de rotsen, de booten stootten, kraakten en zwaaiden, daarop vlogen ze plotseling ver van elkaar, en de roeiwedstrijd begon opnieuw. Een jonge vrouw was er ook bij, ze had de wieg naast zich en terwijl ze druk gessticulcerde en met toeroepingen aan de vroolijkhcid deelnam voedde ze haar kind en hield het toen met zijn naakte beentjes boven het water. Op een plaats waar het meer ondiep was, maar waar tusschcn de klippen een sterke stroom ging, ging het zoo zoo met de booten, o wat kraakten en stoot ten ze! Toen men naderbij de hutten kwam, van waar de booten konden gezien worden, bedaarde de uitgelatenheid een weinig we gleden zacht tusschen de rotseilandjes door, recht aan stevenend op de rookende hutten. Dc zon was lang onder, dwars over het meer lag een breede streep maanlicht op hot don kere water en achter de Ripan fl'kkerde aan den hemel een zwak noorderlicht Dc avond had al een herfstachtige tint. Maar nu nu dc kudde in de buurt was, kwam er leven cn drukte in de Lappcnge- meente. Op een dag kwam Nilsa wild aan- loopen. gooide de teitdcur open en riep naar binnen: „Bindt de honden vast, de kudde komt." Het heele kamp kwam in rep en roer, men hoorde onophoudelijk het dichtklappen vnn de deuren, die achter weghollende men schen cn dieren dicht sloegen. In de hut naast ons zaten de bewoners te eten, maar toen ze het roepen hoorden, liepen allen weg; het oudste van de kinderen, een jongentje van ze ven jaar pakte zijn lasso: „eten is goed, maar de kudde is beter." Weg was hij, als een pijl het bosch in. Het v/as echter maar een klei nere groep van de kudde, die op de open plek in het bosch voor een paar uur werd verzameld voor de gewone werkzaamheden: melken, besnijden cn slachten. De eigenlijke omheining lag bijna een mijl verder; veel da gen achtereen gingen de vrouwen met haar melkvaten te vergeefs naar die plek, het ga- De heer Brink: Laat htj dan niet *eo ne gen Hij liegt altijd. De heer Schilling: Zwamjaiaen! De heer Vermeulen zegt, dat het hem spijt, dat men cr den Christus heeft bijgehaald, maar nu wil spreker hierop ingaan. Gij ge looft, dat als1 Christus op aarde kwam, deze aan dc zijde der socialisten zou staan, maar om hen van hun dollen en wocsten stap, die zij willen doen, terug te houden. De heer Schilling (zeer boos); Het is meer dan erg, want ik ben cr van ovetuigd, dat hij aan God noch gebod gelooft Zoo'n zwendelaar. De heer Sluiters (Ch.) zal het wettig gezag steunen, want oor spr. geldt het woord van Paulus: „Alle ziel zij dc macht die over haar gesteld is, onderworpen". Daarom is spr. voor steun aan den Landstorm; dit is een wettig instituut, geoefend cn deskundig, dit is echter met den burgerwacht niet zoo. Hier zullen burgers tegenover elkaar staan. Voor spreker geiden ook nog andere dingen. Hij leest ook uitzijn bijbel: „Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus" Men wil de lasten niet dragen en daarop grijpt men naar de wapenen. (Bravo en hand geklap bij de socialisten). De heer van der Steen (A.-R.)Principieel ben ik niet tegen de Burgerwacht, maar ik heb zooveel bezwaar tegèn het karakter der Burgerwacht n deze gemeente, dat ik tegen zal stemmen. Wethouder Landeweert (S.-D) zegt de minderheid te vormen in het college van B. en W. Men heeft het optreden van Troelstra een misgreep genoemd, maar spreker wijst er op, waar het ministerie geen sociale maatre gelen had aangekondigd, de secretariën der gemeenten in de November-gebeurtenissen overstroomd worden met maatregelen van de regeering en dat alle arbeiders in Nederland den heer Troelstra voor zijn optreden dank baar zijn Spr. hoopt, dat Mr. Troelstra nog veel zulke misgrepen zal hebben. Het voorstel van B. en W. tot toekenning der subsidie wordt daarop met 9 tegen 8 stemmen aangenomen. Vóór stemden 6 rcchtsche leden, 2 leden van den Economischen Bond en Dr. Heslin- ga (V.-D.); tegen semden dc 5 soc.-dcm. en de heeren Sluiters, van der Steen en Net scher. GROENEND AEL. Men zal zich herinnieren.1, dat dó heer Van Giroenemdael onlangs als commissaris van. d'e Eerste Ro omsch- Katho lieke Levensverze keringsmaatschappij te Nijmegen is ontsla gen. Dezer dagen vierde de maatschappij haar 10-j arig bestaan met een huiselijk feest je. Op bet menu heeft een geestig dichter het volgende gedichtje geschreven: 'Die oppervlakkig denkt en 't good'e ziet in 't boose, !Hij soeckt im groen' en dael, slechts schoon^ wilde ro, M'aer die met open oog dó waerheid wil ver- gaeren, Hijl vindt iln groen en dael meer onkruid, brem en' blaêren. (Rott.) KOFFER VERMIST. Mevr. De K., uit den Haag, nam bij haar aankomst te Brussel aan de Noorderstatie een taxi' om zich naar de familie te laten overbrengen. Bij haar aankomst bemerkte zij, zoo verneemt de „Maasb.", d'at zij een koffer had vergeten, waarin voor meer dan' 50,000 francs aan juweeten geborgen waren.. Dade lijk werd op zoek gegaan naar d'en chauffeur der taxi, maar deze verklaarde, dat hij niets had gezien en dat de koffer moest meegeno men zijin, door een volgenden passagier. HIEINIRI TER HALL OVER DE BOO'MPLANTDAG. Door de Centrale Vereeniging voor Schooi en Werfctuimen, in. deze krachtig gesteund door dfe Ned'. Heide Mij', is op Doorwerth bij Arnhem een „'Boomplantdag" gehouden. Daartoe vertrokken des Woensdagmiddag eenige extira-trams met' 240' schoolkinderen van' alle gezindten en scholen uit Arnhem naar die Doorwerthsche bosschen; behalve een 60-tal onderwijzers waren de directeur dér Hfeide Mij., de heer van Lonkhuizen, en de wethouder van onderwijs te. Arnhem; de beer Goedhart, bij het 'geleide, waartoe ook eenige bestuursleden der veroemgiug behoor- 'dlen. Ter bestemder plaats ongeveer daar waar in den afgeloopen zomer de boschbrand de Doorwerthsche bosschen teisterde, werd tot het planten der plmi. 250 jonge beuken over luide dc drijvers niet de rendieren zoover naar beneden te krijgen, maar eindelijk zou den ze binnen komen. Van de hutten ging men om 7 uur 's morgens op weg, maar toen wij boven kwamen, waren er ncch menschen noch rendieren te zien. Dus werd er aan den kant van hot bosch, waar de bladeren al de Tele herfstkleur kregen, ofschoon het nog in net midden van Augustus was, vuur aange maakt cn de tijd zoek gebracht met koffie drinken en scherts, tot we heel in de verte hondengeblaf hoorden cn dat doffe gedreun, dat altijd de narikomst van een groote kudde aankondigt. Allen sprongen op en keken in de richting van het geluid. Daar op het ge bergte kwam de kudde te zien als een aan tal grijze stippen in vlugge beweging. Ze kwamen al spoedig meer in zicht, cn toen daalde die levende massa in razende vaart de hellingen af als hagelslag bij een onweer. Dc vrouwen glommen letterlijk van plezier en van spanning, allen namen bepaalde plaatsen in, zoodat de kudde tusschcn twee rijen van wachters in door oen betrekkelijk p nauwen toegang het omheinde terrein werd opge jaagd. Dat werd aanstonds afgesloten met gevelde berkenstamnen, die voor dat doel ge reed lager.. Alle rendieren waren binnen, al leen de honden raoeslen cr buiten blijven Ze stonden hijgend met dc tong uit den bek tril lend van jaaglust cn inspanning De rendie ren binnen de omheining, liepen nog eerst dol rond als paarden in een cirkel altijd te gen de zon in zooals hun gewoonte is maar langzamerhand werden ze toch rusti ger. Daar suist de lasso, en een „aldo" (ren dierkoe) wovdt gevangen. Dc lus wordt los gemaakt cn als een teugel om haar kop ge slagen. Is het een bijzonder wild, onbestuur baar beest dan wordt het aan een boom of een boomstronk gebonden; is het een tam mer dier, dat aan het melken gewoon is, dan houdt ëte man het *aa den lasso vagb tewijl fQfUi»; wwtrÜMfcn fltffkflR <fe Jent*» ven, de jeugd1 met schoppen gewapen, a«ei z'n best, en in een minimum van tijd was eea kale weg in een laantje herschapen. 'Daarop sprak die hetr de Koning, houtves ter der Ned. Heide Mij.,de kinderen toe; hij wees hun op de beteekenis van deze plant- dagen en prentte hun in, voortaan meer lief de voor de natuur te toonen dan de heden- diaagsche jeugd' in doorsnee bezit. Daarop werd een oorkonde, in een flesch geborgen, bij den iaatsen boom gebravenen daarmee was de eigenaardige plechtigheid afgeloopen'. Elk jeugdig 'deelnemer kreeg als aandenken een kalender. TRACTEMENTEN VOOR BRIEVEN GAARDERS. De door den minister van Waterstaat be noemde commissie in zake tractementsrege- ling der brievengaarders is met haar rapport gereed gekomen. Voorgestelr wordt al de hulppostkantoren te verdeelen in 4 klassen. Voor kantoren le klas worden salarissen van 1800 tot 2600 voorgesteld; 2e klas kan toren 1600 tot 2300, 3e klas 1400 tot 2000. - KORTE BERICHTEN. Bij een brand te Overleek (gem. Monni kendam) in een berderij, bewoond door den landbouwer Frikkee, is een groote partij hooi vernield. Een paard kwam eveneens om. De kerkeraad der Geref. kerk te Apel doorn, heeft besloten, de zitplaatsverhuring na een jaar en de collectie voor de kerk. met ingang van 1 Januari a.s. af te schaffen. Nabij De Koog (Texel) is aangedreven een gedeelte van de in devorige week verganê monitor-schoener „Neptuness waaruit blijkt, dat dit schip in niet minder aan drie deelen gescheiden is. De gemeenteraad van Langeveen (Fr.) heeft besloten in de verordening op liet Lager Onderwijs op te nemen, dat bij huwelijk, de onderwijzeres verplicht is binnen één maand ontslag aan te vragenbij niet-nakoming kan de gemeenteraad haar ontslaan. De Doopsgezinde Gemeente te Grouw heeft voor de toetreding tot de gemeente den Doop en ook de Doopcatechisaties facultatief gesteld. Voor meer bejaarden is ook de belij denis ter zijde gesteld; zij kunnen zonder meer als lid. worden ingeschreven. PROVINCIAAL NIEUWS. UIT EGMOND-BINNEN. Gistermorgen om 10 uur vergaderde de Raad dezer gemeente. Aanwezig waren alle leden. Ingekomen was een brief, die pas den vori- gen avond gekomen was, zoodat de burge- mecc.-i hem nog niet had kunnen behande len met dc wethouders. Het schrijven hield in het verzoek, het geld voor de bestelde Amerikaansche schoenen, de som van 456, oruit op te sturen. Besteld waren 2 kisten, ieder inhoudend 24 paar. Dc burgemeester vroeg nu machtiging die 456 op te zenden. De heer Apeldoorn was van meening, dat men beter had gedaan de schoenen niet te be stellen. Er was al zoo weinig vraag geweest naar de soldatenschoenen h 8 per paar, die eenigen tijd geleden door de gemeente te koop waren aangeboden. Bovendien zijn de Amerikaansche schoenen erg vooroordeeld n dit kan aanleiding zijn, dat de inwoners der gemeente ze niet willen koopen. De heer Orie zeide, dat de Amerikaansche schoenen veel beter van model zijn, dan de soldatenschoenen en de werkman ze ook op 7ondag kan dragen. De machtiging tot .opsturen van 456 werd gegeven. Verder was ingekomen een verzoekschrift van J Iefing vragende ccn drietal hoornen voor' zijn huis om te laten kappen. De hoo rnen brachten hem schade toe. De heer Apeldoorn merkte op, dat deze zaak verleden jaar al ter sprake geweest was Toen was J Iefing voorgesteld de booinen te koopen en ze daarna om te hakken De prijs was getaxeerd en itfing had met een en an der genoegen genomen. De heer Voort herinnerde het zich ook en -e^de er bij dat Iefing toen gevraagd had boomen nog ren jaar te mogen laten staan, ctgeen toegestaan was Dc boomen waren 's al gekocht. Dc heer Baltus vond het niet goed, dat 'efiner genrodzaalct was geweest de boomen 'p koopen voor een door de gemeente vast te stel'en prijs, terwijl de boomen hem schade rokkenden. dc vrouw het melkt De mannen en jongens sluipen rond om ongemerkt hun vangst te doen terwijl' de vrouwen haar melknap ge reed houden. De zon scheen, de hoóggelcgen sneeuwvel den schitterden en het gele loover was een prachtige achtergrond voor het bonte gewoel binnen de omheining, waar alles in bewe ging was. Hier waren de Lappen in hun ele ment het was een echt genot voor lien die in spanning een vroolijk spel Er werd hard ge werkt koeien werden gemolken, kalveren ge slacht stieren onschadelijk gemaakt; maar in dat tumult te midden van half wilde dieren, teerd geen ruwheid gehoord geen snauw en men zag geen. wreed geweld. Het was een werk, dat zij in hun macht hadden cn dat zij met behendigheid en kracht uitvoerden zon der eenig onnoodicr vertoon Vele van de donkere drie h vier maanden oude kalveren moesten er aan gelooven In Augustus cn September is het de rechte tijd om huiden te winnen voor mooie pelzen De Lappen geven als andere menschen door mooie kleeren. blijk van hun welgesteldheid, zulk een donkere kiel van liieuwgcwonnen eenkleurig bont staat heel sierlijk. De armen hebben niet zooveel kalveren, dat ze de kleu- reh kunnen kiezenze moeten lichte en don kere vellen door elkaar nemen en natuurlijk 'is dientengevolge hun pelskiel minder fraai Laat in den namiddag werden de rendieren vrijgelaten en ze zochten dadelijk het geberg te weer op behalve de rendierkoeien, die haar kalveren hadden verloren cm zoekend buiten de omheining rondliepen. Tusschenbeide stonden ze stil, luisterden in spanning en ke ken naar alle kanten begonnen dan weer loeiend' te zoeken. Drie dagen lang hebben ze verdriet zeggen de Lapncn, en blijven zc op de plaats waar ze het laatst haar kalfje bii zich hadden Dan voegen zc zich weer bij de kudde (Wofdt vervoTgfJ) XöVÖÉflC.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5