m H n m 1 m m ist m Damrubriek. 3| H 11 IP 9 01 mp l Beriobr wg, »»p ^r% ta! oadfy?f'*w f* ip V»W«dj» ïwsdislt* ting advies zal uH&fe&fitta. Ingekomen waren atededeeEïigen, dat de suppletoir? begroeting en de verhooging der presentiegelden op goedgekeurd wa ren. Verder het voorstel om den gemeente-tele foon-ambtenaar met 1 Januari 1920 ontslag te verleenen, daar de gemeente-telefoon dan aan het Rijk overgaat. Het ontslag zal gegeven worden. Besloten werd nog een dankbetuiging te sturen voor het kosteloos verstrekte Zuid- Afrikaansche griesmecl. De gemeente had 200 kilo ontvangen. B. en W. kwamen nu met het voorstel een stukje land van A. Dokter te koopen, om den weg te verbrecden. Een opmeeting was ge daan dto.or den heer Ooms de lieer Ooms op verzoek van Dokter en gebleken was, dat de weg er te smal was. Dokter stelt zich bereid den grod af te staan. Besloten werd een commissie te benoemen om advies uit te brengen De schoonmaker van de school te Egmond- Binnen vroeg om verhooging van jaarwedde. Daar zijn jaarwedde pas kort geleden her zien was, stelden B. en W. voor afwijzend te beschikken. De heer Orie vroeg hoeveel hij verdiende. De burgemeester zeide, dat zijn bezoldi ging thans 120 is. De heer Orie meende gehoord te hebben, dat hij hiervoor o. m. ook de groote schoon maak moet doen. Hij vond 120 niet te veel Na nog eenige discussie werd besloten dit aan te houden. De schoonmaakster te Egmond aan den Hoef deelde bij schrijven mede, dat zij niet langer de werkzaamheden kon vervullen. Ze was 40 jaar werkzaam geweest in de ge meente en vroeg een klein pensioen. B. en W. hadden gedacht haar 2,per week te geven. De heer Dekker stelde voor, haar dit te ge ven ingaande 1 Januari. Dit werd goedge vonden Hot Burgerlijk Armbestuur vroeg een sub sidie van 100,—. Dit werd toegestaan. Ingekomen was een begrootinng van kos ten voor aansluiting van 6 arbeiderswonin gen van de St Jozefstichting bij het gemeen tenet van elektrische verlichting. De begro ting bedroeg 205, De heer Apeldoorn dacht, dat één paal in plaats van twee wel voldoende zou zijn. Bo vendien behoeft de gemeente maar 20 M. draad te geven. Hem werd opgehelderd, dat hier sprake was van de hoofdlijn en die moet de gemeente alleen betalen Besloten werd dit aan te houden. Van de gemeente Hciloo was een schrij ven ingekomen aangaande de kanaalverbin ding van de omliggende gemeenten met het Noord-Hollandsch Kanaal. De Minister van Waterstaat had' het plan goedgevonden, wil de een rijkssubsidie toekennen, mits kan aan getoond worden, dat het een belang voor een heele streek en biet voor een enkele ge meente is. De gemeente werd nu gevraagd in de kosten bij te dragen. Er zal een vaart ge graven worden, waar groote schepen langs kunnen varen. De vaart loopt zoo, dat alle omliggende gemeenten er voordeel van heb ben. De burgemeester zeide een onderhoud te hebben gehad met denburgemeester van Heiloo Hij merkte op, dat Egniond-Binnen maar ten deele belang zou hebben bij de vaart, daar deze maar loopt tot de Bullaan en de goederen tot daa( per as vervoerd zul len moeten worden. Voor Heiloo zal de vaart echter van groot belang zijn iD heer Orie* vond', dat Heiloo gesteund moest worden Als EgmondBinnen zegt, dat de vaart ook voor deze streek van belang is, vindt de minister het waarschijnlijk goed. De heer Dekker zeide, dat dit misschien nadeelig zal zijn voor de plannen die er zijn tot verbreeding van de reeds be- staande vaart. Het plan was eerst een dese kundige uit Alkmaar te laten komen. Deze was er geweest. De vaart zou een vaargeul krijgen van 6 M en een diepte van 1 M. bij lagen waterstand. Een bcgrooting kon echter nog niet gemaakt worden Eenige discussie .ontstond hierover. De burgemeester stelde voor een schrijven aan Hciloo te richten, met de mededeeling, gaarne adhaesic aan het plan te betuigen, als goed zijnde voor Heiloo, maar dat men zich over de financieele offers nog niet kon uit spreken. Dit werd goedgevonden. Daarop werd ter sprake gebracht de nood zakelijkheid van een persoon in de gemeente om de belasting te innen van de belasting schuldigen, die achterbleven. Gelukkig waren er niet veel' in de gemeente. De burge meester zeide. dat deurwaarder Amoureus uit Alkmaar zich beschikbaar stelde deze taak op zich te nemen. Hij vroeg welke bezoldiging het meebracht Dc heer Dekker zcidc, dat deze in Egmond aan 7ee 75 cn in Bergen 50,be droeg. Besloten werd deurwaarder Amoureus aan te stellen voorloopig voor één jaar, met eed* bezoldiging van 50, Daarop deelde de burgemeester mede, dat er een fout was gekomen in een post van de gemeente-begrooting B. en W. hadden ge- dachlt, dat het Rijk, nu dit de jaarwedden voor onderwijzers had bepaald, hot volle be drag zou betalen. Dit was echter verkeerd, want de gemeente moet er een groot deel van betalen en wel deze gemeente 2751,08 De gemeenten moeten meer betalen naarmate de salarissen boter waren. B en W. stelden nu voor, de posten van den Hoofdelijken Omslag te verhoogen. Het limiet bedroeg 20.000 Wanneer de Raad een verordening maakt, kan dit bedrag veran derd worden, of geen bedrag als limiet be hoeft genoemd te worden. De Raar ging hiermede accoord. Daarop werd de rondvraag gehouden. Dc heer Orie zeide gezien te hebben, dat grafkransen op het Protestantsche kerkhof geschonden waren waarschijnlijk door schollieren en vroeg of er niets gedaan kan worden, dat er geen schooljongens meer op het kerkhof liepen. Hij wilde er een bord je ..Verboden toegang" geplaatst zien. De burgemeester zeide, dat dc politie met de zorg hiervoor belast zou worden. Tevens vroeg de heer Orie nog of 't niet mogelijk was dat bij eventuccle sneeuwstor- Ïe ov:vv:?g:ng txi gnomen worden, d#t direct ingegrepen Van wo«J«n te Egmond Binnen De heer Dekker betreurde het, d?.t in de gemeente geen verordening bestond tegen het rijden op dc voetpaden. Zal herzien worden. De heer Dekker vroeg of het niet mogelijk zou zijn, dat de gemeente een eigen huur- commissie kreeg. De burgemeester vond dit wel bezwaarlijk Een dergelijke commissie nam haar kosten mee en dan kan men niet weten of zij van langen duur zou zijn. En voor 't uitzetten uit huizen kan men naar de huurcommissie in Alkmaar gaan. De heer Apeldoorn vroeg of de verande ringen reeds waren in de distributie. De burgemeester zeide er straks persoon lijk werk van tc zullen maken. Hem was ge zegd, dat het uiterlijk deze weck in orde zou zijn Hierna ging de vergadering oyer in gehei me zitting INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid, van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) RENTEKAARTEN EN PREMIEBET A- L1NO INGEVOLGE DE INVALIDI TEITSWET. Vele arbeiders zijn reeds in bezit van hun rentekaart en renteöoékje. Nu rijst echter voor hen de vraag: „Wat moeten we met die stuk ken doen?" De arbeider heeft de rentekaar te bewaren óf hij kan de kaart tegen bewijs van ontvangst in bewaring geven aan den werkgever. Bij elke ioonbetaling na 2 December a.s. moeten op de kaart een oi meer zegels ge plakt worden ter voldoening van de ver- scnuidigde premie. Een zegel wordt geplakt, als loon betaald wordt over één week, meer dere zegels als de Ioonbetaling over een lan gere periode loopt. Bewaart de arbeider de rentekaart zelf, dan moet hij die bij elke Ioonbetaling vertoonen om den werkgever in de gelegenneid te stel len een zegel erop te plakken. Vertoont de ar beider zijne rentekaart niet, dan kan de uitbe taling van het loon door den werkgever wor den geweigerd. De werkgever heeft te zorgen voor 't plakken der zegels (en is dus aansprakelijk voor de premiebetaling). De zegels zijn verkrijgbaar ten postkantore en ten kantore van den l<aad van Arbeid. Ten einde de postkantoren te ont lasten is het wenschelijk, dat werkgevers die veel zegels noodig hebben, hunne bestellingen richten aan het kantoor van den Raad van Arbeid onder overmaking van het verschul digde bedrag. Er zijn zegels van 0.25, 0.30, 0.40, 0-.50 en 0.60 ter voldoening van de ver schuldigde weekpremie al naar gelang de ar beider benoort tot de eerste, tweede, derde, vierde of vijfe loonklasse. De arbeider wiens loon uitsluitend bestaat uit verstrekkingen in natura (kost, huisvesting enz.) behoort tot de eerste loonklasse. In den loop van iedere week wordt voor hem of haar op de rentekaart een zegd van 0.25 ge plakt. Overigens is de loonklasse te vinden in een Koninklijk Besluit dat steeds ter inzage ligt ten kantore van den Raad van Arbeid en waarvan een uittreksel wordt aangeplakt aan het gemeentehuis. Daarin is op eenvoudige wijze na te gaan in welke loonklasse premie moet worden betaald. Uitzonderingen daarop kunnen bestaan in de volgende gevallen a. De arbeider heeft een vast loon in geld (dus niet uurloon, stukloon enz.) en behoort door dat loon in eene hoogere klasse dan is aangegeven in bovenbedoeld Koninklijk Be sluit; in dat geval wordt in die hoogere klas se betaald. b. De arbeider heeft een. vast loon in geld, maar ook niets meer en behoort daardoor in eene lagere klasse dan volgens het Konink lijk Besluitin dat geval wordt in die lagere klasse betaald. Om na te kunnen gaan of de voorgaande bepalingen van toepassing zijn, dient men nog te weten, dat de arbeiders in vijf loonkiassen worden ingedeeld naar een gemiddeld jaar loon, dat zij verdienen of geacüt worden te verdienen en wel naar een jaarloon van min der dan 24Ü gulden (1ste klasse), van 240 tot 400.(tweede klasse), van 400 tot 000 gulden (derde klasse), van 000 tot 900 (vierde klasse) en van 900 en hooger (vijfde klasse). Weekloon wordt tot jaarloon herleid door het eerste met 52 te vermenigvuldigen. De zegels worden geplakt in ae daarvoor bestemde vakjes van de rentekaart. De cijiers in de vakjes geven aan in welke volgorde de zegels moeten worden geplakt. Onmiddellijk nadat het zegel geplakt is, moet het door den werkgever worden gedag- teekend d.w.z. op de daarvoor bestemde plaats van het zegel vermeide de werkgever dag, maand en aarwaarop het plakken geschiedt. De werkgever kan het doen in letters of cij fers door het met inkt erop te schrijven of te drukken. Teneinde later onaangenaamheden te voor komen, wordt den werkgevers in overweging gegeven, hierop nauwkeurig te letten. steeds wordt aangenomen, dat het zegel dient ter voldoening van de premie over de Kalenderweek, waarin bovenbedoelde dagtee- kening valt. Wordt premie betaald over eene vroegere kalenderweek, dan vermeldt de werkgever op de daarvoor bestemde plaats van het zegel den laatsten dag der kalenderweek, waarover alsnog betaald wordt. Uit het voorgaande blijkt reeds, dat de pre miebetaling steeds loopt over eene kalender week. Daar deze aanvangt op Zondag, wordt daarmede gemakkelijk eene moeilijkheid op gelost, die zich voordoet ten aanzien van werkvrouwen en anderen, die in den loop eener week verschillende werkgevers hebben. De werkgever, die in de kalenderweek1 het eerst loon betaalt, zal de premie hebben te voldoen in de loonklasse waartoe de werk vrouw enz. behoort. De andere werkgevers behooren zich door inzage te nemen van de rentekaart te overtuigen of er reeds een zegel geplakt is. Is dit het geval, dan zijn zij daar van vrijgesteld; is ar nog niet geplakt dan De rentfkaarT widt v«er etn bepaalden tijd. Op de kaart ie aangegeven de datum tot welken zij geldig is In den loop van de (aaste week aan dien datum voorafgaande moet de rentekaart war den ingezonden aan den Raad van Arbeid. Arbeiders, let goed op dien datum, want te late inlevering kan tengevolge hebben, dat de zegels op de kaart geplakt ongeldig worden verklaard en dat daardoor het voordeel der premiebetaling verloren gaat. Het inleveren der rentekaart kan plaats hebben ten postkantore, ten kantore van den Raad van Arbeid of door de kaart in eene enveloppe te sluiten en portvrij te zenden naar den Raad van Arbeid. Bij de rentekaart wordt gevoegd het rente boekje dat de arbeider t:ot dien tijd rustig heeft kunnen laten liggen. Ten kantore van den Raad van Arbeid wordt vastgesteld, hoeveel premie er voor den arbeider is betaald waarvan tevpns aanteeke- ning geschiedt in het renteboekje. Dit laatste wordt den arbeider weer teruggezonden, ter wijl hem tevens eene nieuwe rentekaart wordt uitgereikt, waarmede weer wordt gehandeld als met de eerste rentekaart. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Alkmaar. M. J. Th. VAS DIAS. RECHTSZAKEN. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Zitting van Dinsdag 25 November. ERNSTIGE MISHANDELINO. Voor dat de vonnissen werden gewezen, werd eerst de zaak behandeld tegen den Alk- maarschen werkman Comelis E, aan wien ten laste was gelegd, dat hij in den nacht van 29 op 30 Juli C Ploeger, oud 27 jaar, heeft mishandeld, door hem met een scherp voor werp, vermoedelijk een damestaschje, tegen het gelaat te slaan, waardoor het oog van ge noemden C. Ploeger zoodang is gekwetst, dat de gezichtsscherpte van dat oog belang rijk is verminderd en er geen kans op volko men genezing bestaat. Dr. v. d. EIcijde werd als deskundige het eerst gehoord en verklaarde, dat getuige Ploe ger nog steeds onder zijn behandeling is, doch dat de kans op algeheele genezing van het gekwetste oog vrijwel is buitengesloten. Het conflict tusschen beklaagde was het gevolg van eenig ongenoegen dat ze hadden gehad in de danstent, staande op de Heilooër kermis. Beklaagde was toen getuige voort durend gevolgd en te Alkmaar op den hoek van Nieuwlandersingel en Landstraat, is het tot een uitbarsting gekomen, waarbij getuige Ploeger van beklaagde eenige slagen in het gelaat ontving met een hard voorwerp. Getuige heeft zich onder behandeling ge steld van Dr. v. d. Heijde, die opneming in het Stadsziekenhuis noodig achtte. Getuige heeft 7 weken in het ziekenhuis doorgebracht Beklaagde ontkende Ploeger gevolgd te hebben met het doel hem te mishandelen, en zei, dat niet hij, maar getuige twist gezocht heeft en; naar een mes zocht. Het meisje van getuige Ploeger, Dieuwer- tje de Waard, oud 27 jaar, dienstbode alhier, verklaarde, dat eenige personen, waaronder beklaagde, ruzie maakten met haar galant. Onder" het naar huis gaan hoorde getuige, dat beklaagde haar vrijer zocht. Zij heeft voorts gezien, dat haar beminde van beklaag de een slag kreeg. Zij heeft niet gezien, dat haar vrijer een mes wilde trekken en ook geen mos in diens hand gezien. De 25-iarigc los werkman Tr. Lievendag heeft die mishandeling gezien. Deze zeide, dat beklaagde aan Ploeger ook nog een schop heeft gegeven, wat beklaagde echter ontkende. Hij bekende wel een slag te hebben gegeven. De getuige Simon Peek zei, dat getuige Ploeger tegen beklaagde heeft gezegd, dat hij hem lustte elk uur van den dag. Hij heeft ge zien, dat Ploeger een mes uit zijn zak haalde, nadat hij van beklaagde een slag had gekre gen. De officier, Mr. van Loockercn Campagne, achtte het ten laste gelegde: zwaar lichame lijk letsel toebrengen, is bewezen. Spreker noemde het een "ernstig misdrijf. Ploeger heeft geen aanleiding gegeven. Hij is verra derlijk aangevallen door beklaagde. Spr. zei de, dat beklaagde heeft verzocht om voor waardelijke vcroordeeling, maar de officier achtte hier geen motieven aanwezig om hem daarvoor in aanmerking tc doen komen. De officier vorderde 1 jaar gevangenisstraf. Beklaagde noemde het verschrikkelijk. Hij heeft uit zelfverdediging gehandeld. DIEFSTAL. Jannetje K., te Helder, in dienst bij de fa milie Hoogendijk, heeft zich in deze dienstbe trekking schuldig gemaakt aan diefstal op 18 Juni. Haar oneerlijke neigingen waren aan haar juffrouw bekend en toen is het meisje op de proef gesteld, waarop bleek, dat zij zich geld uit de kast had toegeëigend. Het ver miste geld is op haar kamertje gevonden. Eisch tegen acn niet verschenen beklaagde, die intusschen getrouwd is, 1 maand gevan genisstraf. DIEFSTAL VAN KIPPEN. Voor dit feit stond terecht de 31-jarige los werkman Klaas K., wonende te Schagen. In den nacht van 5 op 6 September heeft hij, door er eenige planken af tc breken, zich toe gang verschaft tot het kippenhok van den landbouwer P. H. Dekker, aan den Bosch- weg te Zijpc cn weggenomen 7 kippen, die, volgens verklaring van Dekker,, ƒ8, per stuk moesten kosten. Beklaagde bekende en zeide door werke loosheid tot het misdrijf te zijn gekomeü. Er zijn dien nacht oo!k nog 7 kippen bestolen bij zekeren Sander. Dergelijk soort kippen zijn ook aangetroffen in het bezit van beklaagde, die zeide deze kippen gekocht te hebben. Eisch 4 maanden gevangenisstraf. Beklaagde vroeg een voorwaardelijke straf. Dezelfde beklaagde stond daarop nog eens terecht terzake van kippendiefstal, gepleegd in den nacht van 12 op 13 September bij den pluimveefokker K. Korver tc Zijpc. Beklaagde heeft echter dezen diefstal niet tot uitvoering kunnen brengen, daar de zoon van Korver onraad bespeurde en toen beklaagde op hee- terdaad heeft betrapt. Hij vatte post bij den ingang van het hok, waarin hij licht zag schijnen en daarop kwam beklaagde uit het hok, werd door getuige gegrepen en overge leverd aan den inspecteur van politie Bult. Hij had een fiets bij zich met een kistje er op. Volgens verklaring van den inspecteur staat beklaagde niet als oneerlijk bekend. Hij maakt wl misbruik van sterken drank en is dan !as Eisch 2 maanden VERBODEN SLACHTING. 'Hiervoor stonden nog eenmaal terecht W. B. en V. K De getuige Jongkind was inmid dels overleden. Eisch tegen B. 150 boete subs. 50 dagen hechtenis en tegen V. K. vrijspraak. DIEFSTAL. Ter zake diefstal van een stuk compositie, ten nadeclc van den loodgieter A. J. C. Cop- pens te Alkmaar, gepleegd op 22 Scpember, moest zich verantwoorden dc niet versche nen beklaagde Joh. K. Het ontvreemde stuk had pl.m. 8 waarde. Beklaagde heeft het ontvreemde verkocht bij den koopman Hendrik Kemps, voor 2 Beklaagde was als opperman werkzaam aan de Huishoud- en Industrieschool alhier. Eisch cgca beklaagde 14 dagen gevangenis straf. DIEFSTAL VAN AARDAPPELEN. Voor dit feit stond terecht dc meermalen veroordeelde los werkman Bart H„ alhier. Het feit is gepleegd op 2 September. De ge tuige Wortel is gewaarschuwd en heeft ge merkt, dat 4 zak blauwe aardppclen ontbra ken. Deze aardappelen waren het eigendom van den tuinbouwer Hoogland. Beklaagde heeft de aardappelen voor 1,50 per zak aan verschillende personen verkocht Eisch 3 maanden gevangenisstraf. STROOPERIJ VAN GRAS. Voor dit feit stonden terecht de tweeling broeders Jan en Pieter Jan Br. te Texel. Dit feit is gepleegd1 op 30 Augustus, terwijl zij op 2 September wederrechtelijk hebben weg gevoerd het tct hooi gedroogde gras, dat zij tevoren zouder vergunning yau den eigenaar hadden afgemaaid. Eisch voor ieder der beklaagde: Vrijspraak. De dagvaarding was niet in orde. DIEFSTAL. De 29-jarige dienstbode Delia R. heeft zich op 8 September te Bergen schuldig gemaakt aan diefstal van een strijkijzer en een vuilnis- blik, ten nadeele van mevrouw de wed Bee- laerts van Blokland. Beklaagde bekende. Zij staat overigens gun stig bekend. Eisch 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. STROOPERIJ VAN VELDVRUCH-. TEN. De 18-jarige Teunis M. heeft in Augustus te Andijk gestroopt met behulp van een vaar tuig een partij suikerwortelen. Hij werd aan- fehoudeii door de Rijksveldwachters Koek oek en Morsch Beklaagde zeide er zijn geiten mee te heb ben willen voeren. Eisch 20 boete subs. 10 dagen hechtenis. MISHANDELING VAN EEN AMBTE NAAR. De 23-jarige los werkman Pieter V. te Hel der stond terecht omdat hij in den avond van 30 Augustus den politie-agent Nijhof heeft mishandeld, door hem in het gelaat te slaan Beklaagde maakte zich schuldig aan orde verstoring in staat van dronkenschap en weigerde de bevelen van den agent te gehoor zamen, waarop hij door den agent werd ge grepen ten einde hem naar het politie-bureau over te brengen. Beklaagde zeide dronken geweest te zijn. Eisch 1 maand gevangenisstraf. Beklaagde verzocht eene voorwaardelijke veroordeel ing. VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. De winkel ie rscr M.J J. P.e wonende te Hoorn, heeft een suikcrbiljet-aanvrage om 2000 Kg. suiker vervalscht en dit ver- valschte stuk ingeleverd. Het feit is ge pleegd in Juli van dit jaar. Ze had slechts recht op 100 Kg. en êr toen 200 Kg. van ge maakt. Eisch 14 dagen gevangenisstraf WEDERSPANNIGHElb EN BEDREI GING. Een drietal Urker jongens, Jume A., Evert W. en Fokke B., hebben zich op 15 Augustus schuldig gemaakt: No. 1 aan wederspannig- heid tegen den veldwachter Jongkees, en No 2 en 3 aan bedreiging met eenig misdrijf te gen het leven gericht. De jongens hebben op een geweldige manier tegen acn veldwachter te keer gegaan, zoodat de man er ziek van werd en zich van vermoeidheid niet meer kon staande houden. Alleen beklaagde B was aanwezig. Deze had Jongkees met een scheer mes bedreigd. Het O. M. vorderde tegen ieder der be klaagden 1 jaar gevangenisstraf. BEDREIGING MET ZWARE MISHANDELING. De 22-jarige timmerman Pieter B. heeft in Augustus den commies der accijnzen Boers- ma belecdigd en hem met een hakbijl be dreigd, toen hij te Bergen in een slagerij een Beklaagde had 2 getuigen a décharge mede gebracht. Hij zeide dat getuige- Boersma stond te draaien, wat hem een terechtwijzing bezorgde. Het bleek, dat hij het hakmes achtar den rug hield, terwijl hij1 tegen den commies bedreigingen prevelde. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. EENVOUDIGE BELEEDIGING. De 37-jarige Maartje B., huisvrouw van Piotcr S., te Opmeer, hheft op 11 Augustus den fabrieksarbeider Jacob Meijlink belee- digd, door hem in 't bijzijn van meerdere personen toe te voegen: „Hier heb je den dief van mijn doeken". Beklaagde ontkende. Ze heeft tegen de vrouw van Meijlink gezegd: „Misschien heb je mijn doeken wel gestolen". Eisch: vrijspraak. STROOPERIJ VAN BAGGER UIT DE VIER NOORDERKOGGEN. Eisch tegen den niet verschenen beklaagde Andries Swonende te Opperdoes, 10 boete subs 5 dagen hechtenis. MISHANDELING. De 20-jarige veekoopman Aris v. W., uit Alkmaar, hedt op tl September den 15-jari- gen M. Brommer mishandeld. Laatstgenoem de reed op een platte wagen en met een van de lemocnstokken beklaagde a*n Beklaagde gaf daarop het paard een slag, waarna Brom mer zei„Wat ben je lollig'Daarna heeft beklaagde getuige Brommer geslagen en ge stompt. Het O. M. vorderde 1 boete subs. 1 dag hechtenis. MISHANDELING. Hierna stond terecht de landbouwer Pieter S., beschuldigd den landbouwer E. Piet te hebben mishandeld. Piet wilde van beklaagde ter gelegenheid van de kermis te Lutjebroek geen tractatie aannemen Beklaagde heeft hem toen aangevallen cn zoodanig geslagen, dat Plet een tmncRjke worde bekwam. Beklaagde zeide, dat Piet was begonnen Hij heelt 2 getuigen décharge meegenomen. De officier vroeg vrijspraak. VERBODEN UITVOER. Vier Duitsche matrozen moesten nog te recht staan terzake verboden uitvoer Zij zijn natuurlijk niet verschenen cn ook de getuige, een marine-luitenant 2e klas, niet Beklaag den hadden tabak, boter enz bij zich toen zij werden aangehouden. Eisch 100 boete subs. 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring der in beslag geno men goederen. Hierna sluiting. Aan de Dammers! Met dank voor de ontvangen opl. van pro bleem 574 (auteur A. Renooy. Zwart: 3, 8, 10/15, 18, 25, 36 en dam op 46. Wit: 27/30, 32, 37, 38, 42/45, 47 49, 50. Oplossing: 1.29—23 1. 25 34 of-18 29 2. 37—31 2. 18 29 of 25 34. 3. 43—39 3. 34 43 4. 28—23 46 19. 5.744—41 5.43:21. 6. 31—27 6. 36 38. 7.27:20 7.15:24. 8. 49—43 8. 38 40 9 45 5! Goede opl ontvingen wij van de heeren: W. Blokdijk, P. Dekker, D. Gerling te Alk maar, W F. van Gendt, Bergen, H. E. Lan- tinga, Bcllingwoldc. UIT DE PARTIJ In een partij, de vorige week .alhier ge speeld tusschen de heeren P Dekker met wit en M. met zwart kwam het tot den volgenden stand mos Zwart: 11/20, 23, 25. Wit: 24, 29, 30/32, 34, 37/40, 43, 45. Zwart was aan zet en speelde 16—21 o.i lang niet de sterkste zet. 1722 of 2328 (afruil lijkt ons sterker). Na 1621 volgde van wit: 1 31—27 1 21—26? Nu beslist wit de partij door: 2 37—31 2. 26 28. 3.27—22 3.18:27. 4. 29 16 4. 20 29 5. 34 12 5. 25 34, 6 40 29! Mooi De volgende stand is uit een partij de GrootVerkroost. Zwart: 3, 5, 8, 11, 13. 14, 15, 17, 24, 27. Wit: 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45. Wit speelde 4237. Zwart liet zien, dat hij op 2823 dam zou gemaakt hebben als volgt: 1. 28—23? 1. 24—30. 2.35:24 2.14—20. i 3 25 14 3. 13—19. 4. 24 2 4. 5—10. 5 2 32 5. 10 48 Al had deze damzet er niet ingezeten, dan was 28—23 toch geen sterke zet geweest. Ter oplossing voor deze week: Probleem 575 van W. Verkroost Z. S. (Uit de partij.) m WÉ- ■O 23 Zwart: 1,5/8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, Vit: 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39,42,43,48. In dezen stand gaf de witspeler Verkroost aan, dat hij de partij zou uitmaken als zwart 5—10 speelde. Wij vonden deze combinatie zoo aardig, dat wij hem voor ditmaal als vraagstuk plaatsen. Men soele dus eerst voor zwart 5—1.0, en dan ga men zonder de schij ven aan te raken zoeken, naar de winnende combinatie voor wit. Opl. voor of op 4 December bureau van dit blad trof aVjw CTrirvTTp. ■K Wf/Z S»j KttT/zj.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6