E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. Vriidags yanlO tot4uur. N.V. SdiGepyaartmaatschappli „IRflJECTUffl" Kostei te Schermerhorn SGliilSÉ m mip Hypattieekbank te Alkmaar. icliet. Voardam II iornnuiin81(8Ilis«M LIJNKOEKBREKERS. Graanmolens. Kriolprakkers. Ju Lü CSU JUEiiSEi ED ISEllHtil Miijftei li Fin P. I. JUK If van Rosariums, Tuinen, Buiton- m plaatsen, Parken, Boompariea DeLange&DeMoraaz Bericht. n15lGSsengOG(iloopGn(lschnft. Dankbetuiging. DUO ROSEIV. 1 i J.JJU Hoiiandsche Crediet- en Effectenbank STROOSNIJDERS. KOOKPOTTEN. J U overtreft alle andere fabrikaten en kwaliteiten. omvat verzekering van inboedels tegen allo mogelijke risico's op één polis. Expeditie en Goederenvervoer. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. 36 J. L SCHOELER. /THEVWRGDMB Tn JOS. JOH. LAMBERMONT, K. ACKEMA, Th. v ,d. VOORT, t© Alkmaar Adres: den Heer QOiJEYAAR Slechte Schrijvers. Leeraar in het Schoonschrijven, Httdon ontvangen P. DE VRIES. Zondag 30 Nov. i 4 H PREMfETREKKINI* 15 DECEMBER a.s. 3 pCt. Premie-Qbligatiën N f 10. K. DE JONG, Koedijk; A. DEKKER, Egmond a.d. Hoef; J. STUIFBERGEN Wl, Castricnm. o tusschen Kantoor UKIWUt. UITTIK OUBORP C 2 - 6. Tel. 151. DIJK. AIM.ma,ar. DIJK. Geeft dan J BREEI), kweekerijen, Schoorl (N.-H Inlichtingen verstrekken gaarne A.1 kmaar. Taud-Teclinlker, Tandarts, houden voortaan spreekuur Ritsevoort I Alkmaar. S. BaKKER Dz„ KONINGSWEG No. 4. Ondergeteekcnde, J. L. SCHOELER, wonende te Amster dam. Rembrandplein 26, betuigt zijnen oprechten dank aan de Directie der Commanditaire Vennootschap Hoiiandsche Crediet- en Effectenbank te j Baarle-Nassau voor de spoedige uitbetaling van de I Premie groot f 30.000 - zegge dertig duizend gulden gevallen dd. 15 October 1919 op zijn Obligatie No. 13053 groot tien gulden, reden waarom hij bovenge noemde Yennootschap ten zeerste aanbeveelt. Amsterdam, 18 October 1919. de van ouds bekende - - - Hoofdkantoor: UTRECHT. in pakjes van K.G. Aanbevelend, komt in het Café van den Heer Na afloop Vrij Bal. DEB (JOHl^iNDlTilSE VKMMOOTBOHAP BAABLB'N ASS» AU b(J Tllbnrg. Opgericht en bij Acte verleden ten overstaan van Notaris P. J. DOLK, Wijnstraat 101, Rotterdam. De Bank veratrekt gelden tegen zakelijken waar borg, verricht alle banktransactles en geeft uit Prijs contant f 10.Op afbetaling S maanden f2.20 per maand. Zea trekklHgen 'sjaars. öeea Verlies uitgesloten daar mos minstens terug ontvangt s I. Zekere premie binneti vijf Jaar. II. Drie procent rente per Jaar. III. Eigen geld. Hoofdpremiën f 120.000.—, f 48.000.—, f 36.000.-, f 72.000.-, I 60.000. 30.000. Vosrts verschillende premiën van f 4800. f 1200. f 480.—, f 240.—, f 120. enz. Uitbetalingen volgens voorwaarden op prospectus en obligatiën voorkomend, direct na de trekking. Trekkingscourant wordt geregeld gratis toegezonden. De premietrekkingen grn schieden in het openbaar door tusschenkomst van een notaris. Bestal nog heden opdat U deelneemt aan deze trekking de grootste trekking van 't geheels Jaar. Inlichtingen en prospectussen alleen verkrijgbaar bij 't Hoofdkantoor, Bijkantoren en Ver- tegenwoordige!*. HOLLANUSCÈK CKEDIET. 851» EPFBCTE ITU A 31 HL, i Baarle-Kassea bij Tilburg. Inwisseling van alle fondsen. 'm- ACTIEVE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD 1M WIJ ZIJN AFöEVERS VAN: (met verplichte uitloting, te voren uitstaand oedrag) Da pa rdbrlevon zijn verkrijgbaar tart kaa- 'ore van de Vennaetschap ©n varder bij alia ÉcoVrimissionnairt in effecten. f 1,40 I 1,5.1 1 1,55 I 1,65 t 1,50 f 1**0 W. Pert A per flescb K. en XV, Innioa Madeira St. J uilen Medoc Voor winkeliers engrosprljzen. OSSIÖ' Aardappelmesjes. Broodplanken. Broodroosters. Broodtrommels. Brood bak vormen. Broodsnij machines. Beschuittrommels. Dessertlepels en vorken (zilvera). Eetlepels en vorfcen (zilvera). Familieschaleu. Fornuizen. Geldkistjes. Gascomforen. Gegalvaniseerde emmers. tobben. waschketels. Herder's messen en scharen. Hakborden. Koperen bedkruiken. Koffie- en theebussen. Kuffiemolens. Kaasschaven. Kachelplaatjes. Kofflezeeften met lekbakie, nikkel Koffie- en theelepeltjes (zilvera). Koekpannen. Koekpanmessen. Mangels Mouwplankjes. Messen- en Vorkenbakken Ontbijtkoektrommels Parapluiestandaards. Petroleumstellin. Schaatsen. Strijkplanken. Spionnen. Strijkijzers, Thee- en koffiekannen Theelichtjes (nikkel). Tapijtschuiers. Toiletemmers. Vleeschplanken. Vlaeschhakmachines Vulemmers. Vuilnisbakken. Vuurschermen. Warm iterstovcn. Warm wat erborden 'Waschmachines. Wand d roogrek ken. Wringers. Wand koffiemolens. IJsemraers. Zeeften. ALKMAAR - ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM .HAARLEM - HILLEGOM BUSSUM UTRECHT ZEIST WOERDEN - ALPHEN} - BOSKOOP BODEGRAVEN OUDEWATER GOUDA" LEIDEN DEN HAAG DELFT SCHIEDAM ROTTERDAM. Alwaar eigen kantoren. t LANDBOUW-WERKTUIGEN. van een van onderstaande artikelen. Koekfabriek „DE BOSSCHE KOEK", oudste Firma LAMBERMONT, opgericht 1798, enz. door geheel Nederland. Teekening en Begrooting bij opdracht van het werk gratis. TOT I DECEMBKK LEVER IK SEMI EM1ILLE. FOTO'S ALS ST. KICOLAAS-CABEiD. Ridderstraat 21. T. VISSER. TELEFOON 644 HET £-V 'F "UA«co BIETENSRUDEES. OHMSTEDE A tot Z polis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7