AoeriiholLuitlM'h in hst tiït&OMi Sf@ü6^$est -.Ij;lal TSSJï1!» Wj de gemeente we <v;- Vo?fe ■kvtecheywg^sdrig aan zijn opvslger overgeeft, Mijn Wc ww- schca voor c2K' spccdSe hsrsle' vsrgesellcc den heer Ripping ca iï; spreek de feooo uit, dat hem en zijn gade ir> cte omgeving hunner keuze een gelukkige tijd wacht Dat ik den staat, waarin Alkmaai verkeert, zoo juist als ecu in het algemeen gunstige kenschetste, vindt zijne verklaring hierin, dat dit de slotsom is, waartoe een voorloopig on derzoek naar den toestand dezer gemeente mij, geleid heeft. Reeds bij den eersten blik op de kaart viel de gunstige ligging van Alkmaar op als centrum van verkeer te midden van een zeer vruchtbare streek. In 3, als men wil 4 richtingen leiden spoorwegen naar de voor naamste plaatsen in de omgeving en verder; voorts komen er uit niet minder dan 5 ver schillende richtingen tramwegen samen. Bo vendien heeft men dan nog de gewone wegen en te water, behalve eenigc andere vaarten, het N aord-Hollandcch Kanaal. Al deze ver keersmiddelen te zamen hebben Alkmaar een blociendcn handel en een levendig marktwe zen bezorgd, welke in de toekomst wellicht nog zullen worden uitgebreid door de thans begonnen inpoldering van de Zuiderzee. Naast den handel bevorderen deze in het zo merseizoen een belangrijk vreemdelingenvcr- 'keer, dat ook na het herstel van het buiten- landsch reizigersverkeer zich vcimoedclijk zal kunnen blijven ontwikkelen ten gevolge van het eigen karakter, dat de stad gelukkig heeft weten te bewaren, en de door heel Nederland bekende omstreken zoowel te land als te wa ter Verreweg het belangrijkste deel van den handel, welken de aangegeven verkeersmid delen dienen, bestaat in den kaashandel, die Alkmaar tot ver buiten ons land naam heeft bezorgd Men heeft mij medegedeeld, dat der Alkmaarder kaasmarkt d« laatste jaren geva ren zijn gaan dreigen; maar zelfs wanneer die groot zouden zijn, dan twijfel ik er toch niet aan of een eendrachtig samengaan tot be- behoud voor Alkmaar van deze niet te missen bron van inkomsten zal ze te boven weten te komen. Dit zal te gemakkelijker gaan, naar mate de normale toestanden meer en meer te- rugkecren. Een inzinking is voorts ingetreden in den handel in vee en in granen. Aangezien er echter geen aanleiding is om te vermoeden, dat dit iets anders is dan een tijdelijk gevolg ■van de crisisjaren, mogen deze takken van handel wel als van blijvend belang be schouwd worden. Een nieuwe welvaartbron belooft de sedert kort opgerichte en voorloopig met gunstige resultaten werkende groenten- en fruitmarkt te worden. Op industrieel, gebied kan Alkmaar op een aantal krachtige inrichtingen bogen, vooral op 't gebied der ijzerconstructie Maar ook op ander gebied zijn er enkele fabrieken en ondernemingen, die bijdragen tot Alkmaar's goeden naam. Van den handeldrijvendcn middenstand kan niet worden gezegd, dat het hem in de laatste jaren in het algemeen goed is gegaan Ver schillende winkeliers, vooral in de bedrijven, welke in het bijzonder door de distributie wenden getroffen hebben moeilijke paren ach ter den rug Toch maakt het den i ndruk of daartegenover anderen staan, die zich over den gang van zaken niet te beklagen hebben Aangaande den arbeidersstand vernam ik. dat er tot ongeveer half 1917 voldoende werkgelegenheid is geweest, zoodat tot toen de werkloosheid niet zeer drukkend is ge weest; daarna zou ze echter een groot aantal slachtoffers hebben gemaakt en ook thans nog is de toestand te dezen aanzien niet rooskleurig. De bestrijding van de werkloos heid zal dan ook voorloopig zonder twijfel de aandacht van het gemeentebestuur blijven vragen Na deze beschouwing in vogelvlucht van de bronnen van bestaan van de particuliere bevolking, wil ik herinneren aan enkele in stellingen van overheidswege, welke van bij zondere beteekenis zijn voor Alkmaar's bloei. Vooreerst aan die van onderwijs; op het ge bied van het hooger-, het middelbaar-, het handels-, het ambachts- en het "lager onder wijs neemt Alkmaar immers in ons land een plaats in, waarop het met recht trotsch mag zijn In dit verband noem ik tevens de Cadet tenschool. En voorts herinner ik aan de arrondisse- ments-rechtbank, waarvan men de beteekenis voer Alkmaar vooral daarom niet hoog ge noeg kan aanslaan omdat zij aan de verhoo ging van het intellectueele peil krachtig ten roede komt. Sedert kort is hier verder een Raad van Arbeid gevestigd cn ook zal hier nog het Landbouwhuis komen als centrum voor het Noord-Hollandsch vereenigingsle- ven op landbouwgebied. Mogen beide lichamen bijdragen om Alk maar in aanzien te doen toenemen Nog wil ik wijzen op 2 gemeentelijke dien sten, welke wellicht aaar zij meer aan den weg timmeren dan andere, zelfs van den vreemdeling de aandacht trekken: de dienst der plantsoenen en de reiniging, welke met de blijkbaar naarstig arbeidende huisvrou wen Alkmaar haar ongewoon vriendelijk en zindeh'jk uiterlijk hebben gegeven. Ten, slotte' wil ik nog eenige woorden wij dden aan twee zaken, welke in den eerstvol- genden tijd bij het bestuur van de gemeente stel ID de aandacht zullen blijven vragen; ik bedoel het woningvraagstuk en de financiën. Aangaande het eerste heeft men mij medege deeld dat er in Mei j.l. 209 woningen door 2 gezinnen werden bewoond cn bovendien 10 door 3 één door 4 en één door 5. Deze cij fers treffen te meer. wanneer men bedenkt, dat nog in Mei 1916 niet meer dan 45 woningen door meer dan één gezin werden oewoond Nu is het wél' waar dat Alkmaar in vergelij king tot andere gemeenten reeds veel voor de volkshuisvesting heeft gedaan, maar de steeds wassende bevolking op zichzelf een gunstig verschijnsel maakt het toch noo- dig daarmede zoo eenigszins mogelijk te blij ven voortgaan. Aangaande de financiën zou ik het volgen de willen opmerken De uitgaven der gemeen de zijn gedurende de laatste jaren zeer sterk "psdè^pn en daarmede is uiteraard een aan- zien'iike vermeerdering van den belasting- v druk ompaard gegaan Dat maakt dat de ge- mcondr "'p' gedwongen zal zijn om de uiter ste zuinigheid te betrachten. Wel kan men ne? niet zeggen, dat een catostrophe te Alk maar reeds dreigt, maar het zal dan ook zaak 7iin het niet zoo ver te laten komen. Dat brengt de noodzakelijkheid mede, dat een voor'oögea blijft <tat tnen meer nog dan sprhr* de krjpfr na-w do nering zal heb ben te zetten en dat*er met de voorhanden middelen- gewoekerd zal moeten worden. COMITé VOOR DE NOODLIJDENDE OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE KINDEREN. Bij den penningmeester is verder ftigeko- men: van r. R. 15; J. N. 5; mevrouw R. 5; O 25; S. 5; I 5; K. O. 5; wed. M. Fl. en fam. V. 3 samen 69; to taal met de vorige opgave 172.50. GESLAAGD. OVERPLAATSING. (De Miajoor der infanterie j. R. van: der Moer, oud-commandant van liet depot der Xe inf coterie-brigade te Alkmaar,, wordt thans belast met1 het bevel over het 3e bat., 21e reg. infanterie te Den Helder. MET HET BEVEL BELAST. De Reserve-Majoor der infanterie Door man blijft voorloopig belast me het bevel over hec 26e Landweerdistricht en het 27e Land weerdistrict. (26e L. W. D. standplaats Alk maar). ONDERSCHEIDING, Bij! beschikking van den Min. v. Oorlog is aan. dfen 1 es.-kapitein L. H. j. Ekkardt, van, de infanterie der landweer het onderschei- dingsteeken voor 15 j. langdurigen dienst ais oLicier toegekend1, te rekenen op 6 Dec. a.s. LICHT OP. Hedenavond' licht op voor rijwielen en an dere voertuigen 4.24 uur. ST. MCOLAASFEEST, Mem verzoekt óns -mede te deelen, dat het SihbNicoLaasieesi. voor de leerlingen der kostelooze openbare scholen uitgaande van de afdëeümg Alkmaar, van den Bond van Ne- derianusdie onderwijzers, dit jaa&zal wor den gevierd op Woensdag 3 Dec. as. Simt-Nicoi'aas en zijn knecht zuren, wee- per extra-boot des middags ongeveer half twee aan dé Voormeer aankomen, waarna de gewone optocht naar de Harmonie zal plaats nebben- Het publiek wordt beleefd verzocht, zoovcei mogelijk mede te werken, dat 4e optocht der kinderen niet te moeilijk wordt gemaakt. NOORDHOLLANDSCHE LUNCHROOM. Ook gedurende de maand December zal men in deze lunchroom weer kunnen genieten van goede muziek. De violist Leo Heilibron blijft voorloopig. Hij heeft weer een uitsteken de pianist als partner en het succes van dit zeer goede duo is groot. Gisteravond werden violist en pianist door de talrijke aanwezigen meermalen hartelijk toegejuicht na de keuri ge uitvoering van verschillende nummers. De heer Heilibron toonde zich in de Faust fanta sie, de Berceuse en andere geliefde stukken 'n fijn en 'beschaafd musicus. Ook de steps en rag's genoten een juiste vertolking. Wij gelooven wel dat de N.-H. Lunchroom het gezellige etablissement heeft gébracht, waaraan in Alkmaar behoefte was. DIEP-ZEE-ONDERZOEK. Donderdagavond j 1. hield de afdeeling Alkmaar van de Nederlandsehe Natuurhisto rische Vereeniging haar eerste (goed bezoch te) wintervergadering. Na de huishoudelijke zaken (o. a. werd mevrouw M. R Keijman- Cleveringa benoemd als bestuurslid, vaca ture mej Dr M. M. Assmann, hield de voor zitter, de heer Maschhaupt een voordracht over Diep-zec-onderzoek". Eerst sedert het leggen der transatlantische telegraafkabels is er van een eenigszins nauwkeurig onderzoek sprake. Toen moest men rekening houden met al de ups en downs van den zeer grilli- 'ulster igen zeebodem-, en kiwam men tot een it inzicht van zijn verhoudingen, tot de k- van de bewoners der zee. Een bekend man op dit gebied is prof. Max Webcr, die met de „Siboga" in 1899 de Indische zeeën onder zocht. Het diepzee-onderzoek is tweeledig: biologisch eb ocanografisch, 't eerste omvat de fauna cn flora, 't tweede de dieptebepa ling temperatuur, zoutgehalte. De hulpmid delen' zijn behalve thermometers photografi- schc toestellen c. d voornamelijk netten van zeer bijzondere constructie, riaVtemetteti, grondndten, ptenktomiettcü (voor de kleine organismen), waarmede oi horizontaal èf vertifcaal gevischt wordt Twee factoren bepalen o. m. den aard en den bouw van de diepzeebewoners, het in het water doordringende zonlicht en de druk der bovenliggende wateringen. Het zonlicht dringt tot 80 M. door, tot zoover vindt men groene wieren, daar beneden tot 350 M. is het schemerig, daarbeneden rekent men de „diepzee' te beginnen. Op 3000 M. vond men nog 21 soorten van zeedieren. Waar de grens is van het leven is niet te zeggen De zee is dieper dan de hoogste bergen hoog zijn. Bij Japan 8530 M„ bij Nicuw-Zceland 9000 M., de hoogste berg in den Himalaya- Keten is 8800 M. De zeer lage temperatuur ea de enorme druk van de bovenliggende wa teringen stellen bijzondere cischen aan den lichaamsbouw» Iedere 10 M. vermeerdert den druk op 1 c.M.2 met 1 K.G. Merkwaar dig is, dat in de diepe duisternis de dieren zelf licht geven. Aan de zijde van het lichaam vindt nicn soms talrijke lichtgevende orga nen, die door kleine lensjes het lichteffect nog verhoogen; de beteekenis van dit licht- vermogen is eensdeels 't aanlokken van de prooi, anderdeels het kunnen vinden van de prooi. Een aantal lichtbeelden illustreerde het ge sprokene. Op het doek verschenen o. a proto, zooën (vóórdieren) holtedicrcn, stekelhuiden, weekdieren, schaaldieren, grondvisschcn. Soms wonderen van bouw cn tcekening, zoo als Ernst Haeckcl ze ons iaat zien in zijn .Kunstvormen in der Natur", soms zoo weer* zinwekkend, dat de ouden meenden dat ze daarom genadiglijk aan 't oog der uiensch il -;d onttrokken waren. De urnen aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht, Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie guadig bedecken mit Nadit und Graucn. (Schiller). TRAGISCH. Bij een begrafenis hedenmorgen om 11V, uur, gebeurde een zeer treurig ongeval. De 65-jarige heer van Langen, broeder van de overledene, uit de gemeente Winkel, deze begrafenis bijwonend, geraakte ter hoogte van het caf-Vriesman, in het rijtuig, waarin hij gezeten was, onwel. Hem er uit te dra gen, was het werk van rappe handen der dra gers (aansprekers), die hem ten huize yan den heer Helling, aan de Wilhelminalaan, binnendroegen. Doctoren werden getelefo neerd, waarop Dr. Dirken eenige oogenblik- ken daarna niets anders kon constateeren, dan dat de oude man was overleden. Per brancard is toen het lijk vervoerd naar het sterfhuis, waar de heer v. L. vandaan was gekomen. Vandaar werd het per auto ver voerd naar zijn woonplaats. ALKMAARSCH BIOSCOOPTHEATER. Een journaal, een natuuropname en een Eaar komische nummers, gaan ditmaal aan et hoofdnummer vooraf. Dit laatste, geti teld „Onder dwang," geeft de geschiedenis van een jonge vrouw, die onder invloed staat van een slecht individu. Zij is typiste op het kantoor van John Ingalls én deze schijnbaar zoo stugge doch inderdaad gevoelige man, trouwt met haar. De laagstaande Moran en zijn helper maken van hun macht' een groot misbruik, doch ten slotte ontgaan zij hun ge rechte straf niet. Alma de jon/ge vrouw kwam nu Ingalls alles vertellen en geheel vrij het gelukkige leven tegemoet zien. Welke artislen- de rollen van Alma en Ingalls vertolken we ten wij niet. maar fiun spel volgt men met groote aandacht. Alma, die van de gelegen heid om verschillende eostuums te lat-en, zien, een dankbaar gebruik maakt, boeit door char me en ongekunsteldheid. Het trio zorgde voor een zeer muzikale be geleiding van de verschillende nummers. BIOSCOPE-INCIDENT. Dat de heer Weber, eigenaar van de Cirie- masAmericain in de leden van de bioscoop commissie nog altijd zijn vijanden ziet, blijkt uit het volgende incident ons door de politie medegedeeld Vrijdag kwam als naar gewoonte 1/3 bios- copeco-mihissie de cinema van den heer We ber bezoeken om de film „Margeretha Gaut- hier" aan hun keuring te onderwerpen. De beeren leden nemen gewoonlijk enkele eerste rangsplaatsen in beslag en mogen dan roo- ken. Dit maal gingen ze chter loge zitten. Dit ergerde den heer Weber, die den heeren het j rooken verbood. 't Gevolg van dit verbod was een hevig twistgesprek tusschen den heer Weber en zijn „visite", waarbij eerstgenoemde zulke woor den bezigde, dat de leden der bioscopecom- missie weigerden „Margeretha Gauthier" te aanschouwen en heengingen Dit vond de heer Weber echter geen be zwaar om 's avonds toch maar „Margeretha Gauthier" af te draaien. Gevolg: procesverbaal tegen den heer We ber. De bezoekers mochten op hun kaartjes binnen in het Alkmaarsch Bioscpc-theater. Ondertusschcn is den volgenden dag de heer Weber an 'f politiebureau geweest om tc vipgen of de bioscope-commissie nog eens komen wilde. een tramwagen langs wn de straat ovér te steken, toen eensklaps een auto in volle vaart naderde. De chauffeur remde zoo sterk hij kon, de wagen reed tegen een boom, waardoor een portier en een spatbord vernield werden. Het knaapje'werd door den auto gegrepen en werd'met verbrijzelde schedel opgenomen. TOCH EEiNI „VERGISSING." (Door dn Minister van Oorlog is het navol gend schrijven gericht aan het Hoofdbestuur van 'de Ctaderolfictersvereeniging der Land macht ,Ools Belang „Ten vervolge o>p en ter gedeeltelijke wij ziging van zijn vorig schrijven in zake 'her ziening der militaire bezoldigingen, doe ik U kannen, dat abusievelijk daarin is medege deeld, dat ik het' voornemen had om die voor stelen (der Salariscommissie) over te nunen. Gelijk van zelf spreekt, heb ik mijn eindoor deel over die voorstellen nog niet kunnen vaststellen. Het zou ook prematuur ^geweest zijn, zoolang Uwe vereeniging hare opmer kingen, over die voorstellen nog niet te mijner kennis had gebracht en zoolang de voorstel len der Salariscommissie voor de Burgerlijke Ambtenaren.' de Regeering nóg niet hebben bereikt. Er moet natuurlijk overeenstemming wor den gebrach t tusschem de salarissen dei- miii- taire en burgerlijke ambtenaren." Am ti rüt.GriM hr iiears L,i 11(1 ilU tl d ITKil t. Op U>iifA««r o TELEGRAMMEN VAN HEDEN. DE KAMERLINGH ONNES! AMSTERDAM, 1 December. Wij verna men, dat de Senaat der Technische Hooge- school in zijn vergadering van 28 Novem ber het doctoraal in dc Technische Weten schappen heeft toegekend aan Dr. Kamcr- lingn Onnes, hoogleeraar aan de Lcidsche Universiteit. ONS NOORDERKWARTIER IN WOORD EN BEELD. 'Het nummer van deze week heeft op de voorpagina het portret van mevr. Houyd- Kruis—Adcma niet be beschrijving. „De Eg- mondcr" wordt vervolgd tvcncens „De Tra gedie van een Leven." OEMENGD NIEUWS. HET INT. VOLKENBONDCONGRES. E)e Nederlandsehe delegatie naar het inter nationaal volkenbondcongres te Brussel zal bestaan uit de dames C. Bakker, De Jong van Beek en Donk, Van Itallie, en de heeren mr. J. Limburg, voorzitter, mr. M. W. F. Treub, H. van den Maudere, jhr. De Jong van Beek en Donk en prof. Bruins. DOOR EEN AUTO OVERREDEN. Gisteren liep een 11-jarig knaapje in de Plantage Middealaan te Amsterdam achter Mededeelingen, van Mlaamdag 1 Dec. 1919, Oliewaarden flauw. Culturen en Scheepvaar ten iets lager met' weinig affaire. Tabakken flauw met weilnig affaire. Ameri'ka stil. KUNST EN WETENSCHAPPEN. NED. OPERA ENSEMBLE. Nu eens niet op een avond in de week, maar op Zondagavond kwam het Ned. Opera en semble een opvoering geven van Gounod's „Faust." Of de proef herhaald zal worden betwijfe len we, het publiek was iiu niet zoo bizonder talrijk; er zijn bij opvoeringen op andere avonden meer menschen geweest. In de rolverdeeling was de eenige echter op d'e biljetten aangekondigde verande ring aangebracht. De heer Jac. Cauvezen zong nu de partij van „Faust die zich een goed plaatsvervan ger van den heer Mastenbroek toonde, al is zijn stem lang zoo krachtig niet, en heeft hij nogal moeite met de hooge tonen. Mevr. Harms—Idserda was „Margaretha". 'n Zan geres met een stem van zeer fraaie timbre, die, hoe 'hooger zij zong, aan volheid won En de heer Schumacher gaf de „Valentijn" partij; 75 Rechti f?t dit beeld van Alkmaar mii nu niet om te spreken, gelijk ik in den aanvang deed, van een in het iflgemeen gunstigen staat der gemeente? En leidt dat nifet tot de slotsom, dat men het als iets vanzelfsprekends zal be» schouwen, dat het een voorrecht is het burge» meesterschap over Alkmaar te aanvaarden? Inderdaad; maar toch is er nog wel eenige 'aarzeling te overwinnen geweest, waarbij het wellicht z'n nut kan hebben even stil te staan. Men heeft er mij namelijk aan herinnerd, dat juist de tegenwoordige tijd niet aanlokkelijk is om in het algemeen burgemeester te worden. Inderdaad zijn er tegenwoordig omstandig» heden, welke hare bezwaren meebrengen. Daar is vooreerst dit, dat vroeger de burge» meester bijna uitsluitend de man der gemeente was; het was in het bizonder zijn taak om te» genover het centraal gezag het belang der ge» meentenaren te verdedigen, zoo dikwijls als dat in hun belang wenschelijk was. Onder den invloed van den crisistijd is dit uiteraard sym» pathieke werk den burgemeester wel niet ont< nomen, maar de omstandigheden hebben mee» gebracht, dat de landsregcering hem daarste» vens meer en meer moest belasten met de uit» voering en handhaving van centrale regclin» gen. Ook tegen het belang der gemeentenaren in. Met andere woorden, de botsing tusschen rijks» en gemeentebelang vindt tegenwoordig veelal plaats in den boezem des burgemeesters. Dat kan ontegenzeggelijk groote moeilijkheden geven. De waarnemende burgemeester wees er straks op, dat ik hier niet ben gekomen omdat de burgerij daarvoor den wensch had uitge» sproken, waardoor het gevaar bestond, dat ik mij te veel zou laten leiden door het rijksbe» lang, maar men houde het mij echter ten goe» de, dat er voor mij gisteren nog rijksambte» naar, heden gem.»ambtenaar een zekere be» koring in schijnt te liggen, om te trachten het rijks» met het gemeentebelang te verzoenen. Een tweede bezwaar is dit, dat de partijen, zoo buiten als in den Raad, tegenwoordig veelal veel scherper tegenover elkaar staan dan vroeger. Vroegere zittingen van gemeen» teraden en oude discussies in partijbladen wa» ren zoo veel gemoedelijker dan tegenwoordig. Vele menschen stooten zich heden ten dage daaraan en inderdaad wil ik wat soms ge» beurt volstrekt niet goed praten, maar overi» gens moet ik bekennen, dat ouderwetsche, duf» fe gemoedelijkheid mij al heel weinig aantrekt. Ja zelfs kunnen scherpe meeningsformuleerin» gen het den onpartijdigen burgemeester dik» wijls gemakkelijker maken de verschillende stroomingen te onderkennen en daaruit zijne conclusies te trekken en ten derde vergrooten. de tijdsomstandigheden de kans om rriaatrege» len te moeten nemen, als waartoe wel niemand gaarne overgaat. Want het is de onafwijsbare plicht van den burgemeester om vóór alles in de gemeente de orde te handhaven. Bij nadere overweging heeft dit mij echter niet kunnen weerhouden, aangezien ik nog steeds blijf ge» looven aan de mogelijkheid van een bevredi» gende oplossing van de moeilijkheden, welke zich in dezen overgangstijd voordoen en ik bovendien een te groot vertrouwen heb in den verstandigen zin van ons Nederlandsehe, en in het bijzonder van het Noord»Hollahdsche volk, dat veel te goed begrijpt, dat ter berei» king van zijn idealen de ordelijke weg de ze» kerste en de kortste is. Het eind van m'n overwegingen is dan ook geweest, dat ik met volle opgewektheid een ambt aanvaard, dat tot zooveel nuttig werk ten bate der gemeenschap de gelegenheid biedt en mij reeds sedert zoo lange jaren op onweerstaanbare wijze heeft aangetrokken. Met blijdschap heb ik mijne benoeming tot burgemeester vernomen en dat te meer nu het de Kroon behaagd heeft een gemeente van Alkmaars beteekenis aan mijne zorgen toe te vertrouwen; daarom betuig ik daarvoor mijn zeer eerbiedigen dank aan de Koningin alsme. de aan hen, die voor mijn benoeming de ver» antwoordelijkheid op zich hebben willen ne» men fk dank voorts Alkmaars bevolking voor de gevoelens, waarmede zij mij ontvangt en welke eerst door de pers en thans in den Raad zijn vertolkt; in het bijzonder ben ik dep waarnemenden burgemeester erkentelijk voor de hartelijke wijze waarop hij mij zoo juist heefi toegesproken. Hij heeft raij er aan herinnerd, dat ik een vreemdeling ben in Alkmaar en hij ^eeft daarvan voor» en nadeelen genoemd. Het is duidelijk, dat ik zoowel de eene als de andere ook reeds had ge» voeld. Op dit oogenblik ben ik geneigd de na» deelen als de grootste te gevoelen, omdat ik juist nu zoo helder inzie, hoe moeilijk het me dikwijls zal moeten vallen om tegenover u te moeten uiteenzetten, wat Alkmaars belang eisoht. Intusschen zelfs dit punt behoef ik niet te zwart te zien. Want wanneer ik vóór u ver» schijn, zal ik steeds gebruik hebben kunnen maken van de voorlichting van een aantal des» kundigen, die ook in liefde voor en kennis van Alkmaar voor u niet behoeven onder te doen. Het zal u dan ook niet verwonderen, dat ik er behoefte aan heb om van deze plaats een be» roep te doen op de medewerking van de Wet» houders en voorts op de trouwe hulp van den gemeente»secretaris, van de ambtenaren ter secretarie, van de hoofden der verschillende gemeentediensten en in het algemeen van het geheele corps ambtenaren der gemeente. Zij alle» zonder onderscheid kunnen er omge» keerd op rekenen, dat ik steeds gereed zal staan om hunne belangen met ieder desge» wenscht te bespreken. Ik acht het namelijk van waarde, dat zoo spoedig mogelijk tus» schen hen en mij een door onderling vertrou» wen gevlochten band ontsta. Weinige zaken zal ik zoo zeer op prijs stel» len als een aangename verstandhouding met den Gemeenteraad, waarnaar ik mijnerzijds dan ook met kracht zal streven. Desniettegen» staande zullen bij te verwachten verschillend inzicht conflicten mogelijk zijn; houdt de Raad daarbij even goed als ik uitsluitend het belang van Alkmaar voor oogen, dan zal een vreed» zame oplossing daarvan intusschen meestal wel mogelijk blijken. Welaan dan, met de plechtige verzekering, dat ik mijn geheele persoonlijkheid zal geven ten dienste van Alkmaars belang, aanvaard ik het ambt van Burgemeester van Alkmaar, daarbij de bede uitsprekende dat mij het ver» stand, de kracht en de liefde mogen worden geschonken, welke noodig zullen zijn om in elk geval spoedig en juist te zien, op welke wijze Alkmaars belang het best is te dienen. Op de rede van den burgemeester volgde 1 een warm applaus. Mr. Wenddaar zeide h'eron: „aangezien de» ze vergadering tot geen ander doel belegd is geweest dan tot mijne installatie, sluit ik bij deze de vergadering, waarna ik nog een enkel woord van dank wil brengen aan allen die uit bijzondere belangstelling in mijn persoon te» genwoordig waren. Ik kan geen namen noe» men, maar men zal het wel willen respecteeren dat ik daar bijzonder dank voor breng aan hen die zien de moeite van een verre reis daarvoor hebben willen getroosten, daarbij denk ik in de allereerste plaats aan mijn ouders en die mijner vrouw. Vele der aanwezigen maakte hierna van de gelegenheid gebruikt om in de kamer van Bur» gemeester en Wethouders met den Heer en Mevrouw Wendeiaar persoonlijk kennis te ma» ken. De raadsleden werden door Mr. W. C. Bos» man voorgesteld. INGEKOMEN GELDEN EN GOEDEREN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK» HONGARIJE. Verantwoord fvorig bedrag) 614.34, ont» vangen van M. 2.50. Totaal 616.84. Bfj het verleden week te Amstrdam gehou» den examen boekhouden vanwege de Vereeni» ging van Leeraren is o.a. geslaagd de heer G. L. van der Post Jr. alhier. JUBILEUM A. OriLEN. Heden herdacht de heer A. Ohlen den dag waarop hij voor 25 jaar als hoofdonderwijzer aan het Rijksopvoedingsgesticht alhier ver» bonden werd. In de versierde gymnastiekzaal zongen de jongens den jubilaris bij zijn binnen komen, hem en zijn echtgenoote, een welkomstlied toe. De heer Wijker hield een toespraak waarin hij de verdienste van den jubelaris schetste en hem, namens de ambtenaren, dank bracht voor de door hem betoonde vriendschap. Als stoffelijk blijk van waardeering bood spr. hem een wandelstok en een rookstel aan. De waarnemend directeur, de heer Pieters, hield een toespraak waarvan de kern bewon» dering was voor den heer Ohlen. Mr. Dorbecx sprak woorden van geluk» wenschen, namens de commissie van toezicht en bood hem namens die commissie een acquarel aan. Een van de jongens dankte de heer Ohlen, namens alle jongens, terwijl zij eenige malen een driewerf hoera aanhieven en den jubelaris, behalve het feestlied, ook psaim 134 3e couplet toezongen. De heer Ohlen hield een toespraak waarin hij dank bracht voor de warme huldiging die hij mocht ondervinden. .u'i van znjn iuuvuuiuSu., -»»» ..ennis de bewoners der zee. Een bekend man o; Vit cQ Novemljm' 9i9 Opgave van STAATSLEENINGEN. Vorige NEDERLAND. pCt. kcers Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronen-. Jan.»Juli RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR. 625 4 Rothschild (consols) GR. 625 4 Hope en Co. 1889»90 GR. 625 4 6e Emissie, 1894. GR. 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 4 BRAZILIË. Tunding Ln. 1898 20/1000 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 v 5 Bank» en Crediet»InstellingeD. Amsterdamsehe Bank A i<l p Nederlandsehe Bank C. v. A. l997/( Rotterd. Bankver. Aand. 146', Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 436 Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie w 1 1 4Vs 81 Vu 4 7S»/u 3 K C7 3 581 j 234 49s, 5 91 5 89s/u 5 434 20'* 1«'. 22 181/4 20'/,, 20 185 4 91 1/4 l 'A. 7" Vu :»77/s 49", 9U/4 90", 6Vi 17"» 20', 19" 5 735/s 1 - 89 91 1 T, 92 831/, 917/, 83»', 2% pCt. it ti 104 100", 56 4", 5 hê*i rt Atchis. Top. S. Fé C. v. g. 1 .C. A. Denv R. Grande Spw. CT v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr# Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Vorige koers 9! 8 4', 15 151/s 47 I ii'Vu 77Ai A 100 25'" II i i H 122 151/l 15.j 46 IOI/4 7 231/, 13 122 11281/| 10 1, 103 i/g 51 Vu I «3" 100 1076/, 501/, 162 324i* 3 Am. Car Foundry Co. C3. v. A. 40 Amor. Hilde Leather Comp. Central Le der Unit. Stat. Steel Corp. C. g. .A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercentil Argentina A Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Id. Resc. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. 246 Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli Batavia Tab Aand. DelisMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken 7 6'/, 788 75 155 150 '831 270 274.» 272i 2651 - SE8 "■88 2191, 219 "1 2194/, 2705/, .'71 246 245 16 116 470 4681/, 4^0 448 23 'i 33 1/4 190 1 190 233' 233 '25. 225 244 2961/, 29 315 361 368 1' 3 29D 4181 405 471 "s 465"a 252 3091 300 439i* 4 IS 232 232

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2