m RtG NJAS IS EN BLIJFT EE I PRNCTISCH ST KlGOLftftS-CADEAU. (Conlectie en iiitur Maat) i. mm, itMitmt ütlwpi pij aan dn Can^ernsnHttrlek Peter Ys.'btirg. N.-Schatweuée kosthuis, voerbieten, een Woon- 8 Winkelhuis een bruin inarrlepaarti, Ymchtd tenst FltfCH ZWUN 4 St. HI Je Alltmamclie Waag" Sint Nicolaas-Cadeaux. Sigaren-mayazijn „Nederland.' <.*0,0. W. Hofmeester, Fliutuistriiit E12. [ferns tap poeder ROOMBOTER Fa, BE WIJS 4 BROERS. Waar Piet Ou des, Schelvisch Distributie-vrij. Barometers EXTRA SIST Do nieuwe groote kaart van Nederland, een Vliejeniln Hollander. JU li el«l4 Zeep por,dei Berf? - IjIio: lit. pasi onberispelijk. D1KN8TB0DF. ZIE DE ETALAGE va" het Edammer Kaas. Te koop gevraagd *p Xjpng:©felioeli. ïïoiattil, Alltmaar. een Poe», kindermeisje Noodhulp een huishoudster, huisbewaarder Winkeljuffrouw, Commissariaat een b er. nkuecht, met 2 daarachter gelegen Woningen. itaii Orgel te koop en ünuuaph met platen Te koop Reuzen Boelhuis van een partij nisow SPEELGOED, Kantoor van ko pni rocht v weder ink o.op S. W. VET iN.V. HL Klis. COMER ZOON RUWéiiwt 11 jUkmtir. Jongens- en Meisjesboeken, Kinderlectuur' Een oud Edamrarr Meikaasje f 2.60 per stuk KAAS- en BOTERHANDEL Aoliterstraat 45 fleer Willi Kohier, Lmt 2$, Alkmaar. Gerookte PALI AG ZL HE HARING en ROLMOPS. L' Tc de Concurr alio DE H1IS H VAN BRER9 Prima rersche onder Rijkscontrole, Gro«ite rersche Ell RE3NT per si uk 20 cent. BERGEN, Kerkplein. Teieph 18 Vee-Ver loskund© koopt me» een mooi eeS'goedkoop Sint Nicolaas-Cadoau, Goud- sn Zilyerwiokel Yin o» dB L H T 185. Alkmaar M. RENTENAAR, BESTE «tlRUKE TURP, BAGGELAiRS, TUKFBUIKETTEN Yer«rnigdö Braudstoffeiihandol, JNT' "V TT j Yoor dire tofialer A«iresv. <i.M ystruat tO. Ecu groote keuze iu |ias nieuw onteigen PEDROLI, Langestraat. Ziet onze lage prijzen. Yoor d« Lezeressen en Lezers ran d© Alkmaarsche Courant. kTolÜ Ez. GEVRAAGD Not meisje zoekt betiek- king ai» Intern ef alleen mot koot, to Alkmaar of emstreken Moei weg IE KOOP: 2 klampen HOOI, tu won» eu zu,v»m, Verdronkenoörd 5. van Alkmaar-Oudkarspe I boekhandel W. NEDEHKOORN SCHOUTENSTRAAT VOORDAM C 0 ALKMAAR. ■S 40 -f gegarandeerd, Laat 197, Telef. Interc 560 C. W KEIJSPER. BERGEN (N.-HJ. esf eert flacon W RAMPEN. G. VI* Wie heeft g.bruikt wement geen andere. Wie geen „D« Meiboom" el» fijnst» Roombotor-Mo!«ng# l»er '/4 kilo p>Mkje* 45 cent. Geen beter St. Nicoiaas-eadeau dan aan fijn* «udo af uologen Tel. Int, 659. VANAP HEDENi Blijspel i* 4 acte*; In hoofdro henny porten l' Afgehaald aan ons Bureau Voordam C 9 kost deze kaart 60 cent, franco per post 65 cent, na ontvangst m-mmem iim 11— n zamger met een kolossaal geluid, echter niet ruw, zooals men dat dikwijls er bij zulke stemmen heeft. Ook bij de heeren instrumen talisten was verandering. De heer Jan van Duinen, die steeds als pianist bij het gezel schap verbonden its, was ditmaal verhinderd, en werd vervangen door den heer Julius Su san, die zich in vereeniging met violist en cel list zeer loffelijk van zijn taak heeft gekwe- ten. Het publiek was dankbaar en heeft# de hoofdpersonen meermalen teruggeroepen, wat volkomen overeenstemde met hetgeen men presteerde. A. K. "BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAft brengen ter algemeene ken nis dat in het Gemeenteblad van Alkitfaar zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 26 November 1919, waar bij zijn vastgesteld: lo. VERORDENING, houdende bepalingen omtrent de levering van geneesmiddelen enz. ten behoeve van den openbare ge neeskundigen tiienst in de gemeente Alk maar (Gemeenteblad No. 654) 2o. WIJZIGING DER VERORDENING op het benoemen en ontslaan van sommi ge gemeente-ambtenaren en bedienden. (Gemeenteblad No. 655). Welke verordeningen, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secre tarie ter lezing ziin nedergelegd en aldaar tegen betali" van resp. j.0914 en 0.05 in afdruk zijn verkrii°taar gesteld. Alkmaar, 29 November 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C. BOSMAN, Voorz., lo.-Burg. DONATIT, Secretaris. I" F LEON Al-IS* H W EERBLRICffT 1 December. Medeeodtic door het Kon ValL .nftisch IWfeorcnagfsch IffliÜuul te De Bi-Iét Geldig toil den avond van 2 December, hoogste stand van den barometer 772.1 te München. De laagste stand van1 dien barometer 744.9 te Thorshava. VERWACHTING. Meest matige Zindelijke tot Zuidwestelijke wind. Betrokken tot zwaarbewolkt' met regen buien!, later tijidoBjk opklarend, tets zachter. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 29Nov. John, z v. Jan Hoogland en Trijn tje van 't Hof. Johannes Gerar- diuss, z. ,v. Gerardus Johannes Tim mer en Johanna Cornelia Haar man®. *0 'Nbv. Willem Hendrik, z. v. Hendrik Een- debak gn Gerritje Baas. 1 Dec-' Rudolf jan, z. v. Willem Frederik Langenberg en Jacoba Leijen. OVERLEDEN: 29 Nov iDirk Kager 79 jaar. ,j v f|| e i c li V. GEBOREN: KLAASJE, dochter van JAN NIJEMANTING en J. NIJEMANTING—de Jong. Emmen, 28 Nov. 1919. Heuen overleed tot onze diepe aroefheid onze geliefde Vader SIMON DE HEER, in den ouderdom van 56 jasr. Schoor!, 29 Nov. 1919. Uit aller naam, A DE HEER Sz. Heden is na langdurig lijden zacht en kalm overleden de heer JACOBUS DE VRIES, die gedurende bijna 25 jaren een trouwe hulp in mijne zaak is geweest. Alkmaar, 27 November 1919. Voor de vele bewijzen van deel- nemiag, ondervonden bij het over lijden van «nzen lieven Zoo» e» Broeder JAN, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Uit aller naam, Wed. C. 8GS—Helder. Koedijk Nov 1919. Sint Nic. Surprises (fopartikelen), Sint Nic. Maskers, Mantels, Mij ters, enz. Groote keuze Kinder- en Gezelschapspellen, prentenboeken, kleurboeken, kleurkrijt, doozen luxe post ei../,, enz, Ziet d«.4ïtalag«. Beloald aanbevelend, Veriui»! nvilerl Ixmdtn wit-zwart gtteekend. Tegen beloo ning terug te bezorgen EMMA STRAAT 13. W tllÏÏ GEVRAAGD eeti nette Ziel aan te molden VERDRÖN- KENOORD 105 Voer directe indienstirading *•- Traagtt een v voor dag en nacht bij 2 kinderen. Zich te vervoegen Cnamastraat 13. Mevr SLUIS, Oadegraclt 227, vraagt door zlakte d«r d e ast bode een flinke KOOBHfr l.r. bij J. AKERBOOM Sr. t# Bergen. Een klein net gezin, geen kleine kinderen, biedt nicli. nam als of een HUIS te huur of t koop gevraagd. Brieva* onder letter Z 237. bureau v. d. Had. Goede getuigen staan te» dienste. Brieven letter B, Botkb- BONDA te Bergen beschikbaar in NOORDZEE-VIS- SCHERIJ Mij. Br. oud. lett. J. R. 6420 Alg. Adv.-bur. A. DE LA MAR Azn., A'dam. - Tegen 2 Februari gevraagd i goed kunnende melken, bij W. KROON, Schoorl, bekend met «toflourwrerb. Br. b«r dezer courant letter V 237. ïiEsswfS Ier (iVvrnauiü gevrn»g<1 V«pr kleine jongen. Brieven onder C 339 lur. v. d. blad. Een net PtRsOON zoekt een net 't liefst in een klei» gezin. Brieven ander letter A 237, bu reau van dit blad. Clreote «n klein* partijen aan groot vaarwater, bij 1*. KOOIJ, Boekelermeer, Heiloc. bij J. MOLENAAR Pz., Stompe- toren. Aan hetzelfde adre- een lt IJ J..1 Sjjlo koop n«vr«*'<g;d TE KOOP i. h. Groot-Nieuwland (ledig) Voor alle doeleinden geschikt. Te bevragen bij D. J. VELTHUIS. St. AunastrSit 41, Alkmaar. OVERDICSTRAAT 9. zeldzaam mak en vlug bi dan weg, 6 jaar. Te zien en te bevragen btj T. VELBHUIS, Z. en N. Schermer. op DONDERDAO 4 DECEMBER, 's morgens prectes 10 uur in het lokaal op de Kaasmarkt van den heer J Kramer als poppen, sporen, blokdoozen, pop penwagens, auto's, serviezen, trommels, beren, lepels enz. Tevens ovale en ronde tafels, ledikanten met en zonder toebehooren, nieuw spiegelglas, llOx 100, trap- e» gangloopers k 4, 5, 8 10 meter lang, goud horloge, dekens, pianola met muziek, kachel», buffetten, fietsen en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Vooraf verkooping in de Doorbraak van een partij werkhout en ruim 70tl beste vruchtboome» als El- sterboompjes enz., varkens, zeunissen, voerbakken enz. Te zien Woensdag a.s. 3 December van 1 4. W TIMMERMAN, beëedigd Makelaar en Ondernemer v. Publieke Verkooplngen KOOLTUIN 9. l« koof. aangelkOrieii. Te bevragen bij P. 13 E L V E R, Dijk '5, Alkmaar. TÜLÏIKBODOESS Wrooto te'-u/.c Prentenboeken, Kleurboeken, Kleur krijt, Bouwplaten, Schooltasschen, enz. enz. «bil Goen beter St. Nicolaat- Güdoau «fan Uoroobto paling liefst vroeg- tyrtsg bestallen. Aanbevelend, Wie voordeelig ee» ST. N1CO- LAA5-CADEAU wil koopen gaat Haar de Daar vindt u ee* groote keuze Hpeelgfterioren, tt AlKHtorlëii, ÜSesfahoiidoHjko- o» I.tixo irtilioieii tegen scherp concur- [•«erende prijzen. Beleefd aanbevelend, - i- heeft gebruikt, bepioevt ze en zal ge/w- andl're meer wenschen Fui> ikHiiioii, Apeldoorn Te Alkmaar verkrijgbaar bij NV. ®'«ssierderlj in Kol. waren, v.h, M. DE HAAS, Alkmadr, Luttik Oudorp Na 9». ]»*r 1 Kilo 11.110. 21/, «1.75. KITNKVOOKT, Telepk. 547. Filiaal i Onderricht in de geeft A.J. VAN RAALTE.ged Vee- Verloskundige Kamper-Eiland (O.) in den Goedkeepen over de R.K. Kerk. Sn»arm«iisl!inn, hoek Stuartstr. In de Vischrooker-y BUEED- STRAAT 19, is hadanavond varkrljgbaar van 20 en 25 cent per pond. Aanbevelend, WILLEM SMIT. per 100 stuk» f 1,75 bezorgd f 1,60 afgehsald. per 100 K-O- f 4,— bezorgd f 3,80 afgehaslé. De kwaliteit dezer turfsoorte» is uitstekend. V®ORZIET U TIJDIQI Aanbevelend, KONINGSSTRAAT 6. Telefoon 20. 6fiE i miuiis. m ZIET MEN BIJ Tegen inzending van dezen bon te beko- men tegen slechts zeatlg cents door P. JOH. BETTINK en J. KRIJG MAN 5e geheel herziene en vermeerderde druk, groot 110 X 80 centimeter, op sterk papier in 5 kleuren. Deze kaart munt uit door nauwkeurigheid. Met alphabetisch plaat- senregister Door de kleuren en de wijze van uitvoeren, is de indruk, dien men van ons land krijgt, buitengewoon duidelijk, met de nieuwste gegevens. Voor iedereen heeft deze kaart haar nut. Voor kantoor, werkptaats, school, huis, kinderkamer. Het is een uitstekende wandversiering, «Alt jJWOiWi.*ei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3