NETTEN's Srtioenmapzijn, Laiptraat I115 Imhülsen Hoijer. St. Ni colaas Cadea ux pr DG If in J. LIND tHeerenstrsat 5Telef. 588. W. G. E. VALK Zaklantaarns. !HI onze BattGrljen ran de bekende eerste kwaliteiten.! J. H. Willers dijden Shawls l 1ste Hut sigaren tip billijken prils. t 18, Kantoorbedienden, Bank van Wi.sselink, In „Re Groene Klok." J.BORSJES, Eectr Thermometers Fantasie St Nicolaas-Cadeaux. BorstplaateeMarsepain NOORD-HOLLANDSCHE BANK LANGE HOUTSTRAAT 28-30 te 's-GfiAYENHAGE. Molenzeilen, - Scheepszeilen, Uekkleeden, Dorschkleeden en alle Scheepsbenoodigdheden Tevredenheidsbetuiging. Electrïsche Banketbakkerij BANKETLETTERS UITGIFTE van f ^27.000 - Aandeelen A, SPECIALE Aanbieding! Kapitaal en Reserven f 7,500,000 rot 6 Do' vorkoopen wij Voor 1.30 Tilt Dames Pantoffels, woP geYoerd. f 2.25 vilt Dames Pantoffels, vilt en leer zool. f 3.00 fluweel Dames Pantoffels, rese, bruin en groen, f 3 00 Yilt Dames Gespschoenen, dik Yilt en leer zool f 125 warme Yilt Wintermuilen, f 3 00 Yilt Heeren Pantoffels, dik Yilt en leer zool. Het Kantoor Yan Vaste Goederen,' Kennemerstraatweg 93- DAMESTA8CHJES PORTEFEUILLES l'OKTEMOXNAIES SIGARENKOKERS MUZIEKTASSCHEN AKTENMAPPEN REISDEKENS. HOEKSTRA SCHAATSEN. SCHOOLTASSCHEN ran Ann rikaanseh gummidoek, onverslijtbaar. Van de goedkoopste tot de fynste soorten, ruim gesorteerd by j Woensdag 10 December 1919 Outya iten een nieuwe zending Wilt gij YI.UZKki;lib zijn van een Opge icht 1848 Yoor het Wierts-concert op 20 Noy. 1.1. te Alkmaar had de firma P. Th. IJPMA een Rlttttner-Y teugel geleverd, die zoowel yan toon, toucher, als stemming uitstekond voldeed. Gaarne geef ik toestemming om boven staande te publiceeren, te meer omdat men loms op plaatsen, grooter dan Alk maar, instrumenten voor Concert-gebruik aantreft van minderwaardige kwaliteit. J.P.J. WIERTS, KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. D^" LANGE C Jzn CREOIETFN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. LAAT 133. Telef 532. Rokken. Schorten. Zakdoeken. Theekleedjes. Buffetloopers Tafelkleedjes. Handschoenen. Shawls 1^'' HOUTTIL 5. Telef 286. Harten, Hammen, Zalmstaarten, RUIME SORTEERING DOOZEN Geeft Uwe bestellingen s.v.p, vroeg tijdig op. ZIET ONZE ETALAGES. "W v./h. v. d. STOK, KAAN Co. en v. d. WOLFF, COURRECH ZOON, gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Bijkantoren te ALKMAAR, HOORN en zitdag te SCHAQEN. Maatschappelijk kapitaal f1000.000 In stukken van 11000.— tea volle «Iceleuilc la de wlaat over het boekjaar t»t». NOORD-HOLLANDSCHE BANK v.h. v. d. STOK, KAAN 9t Co. en v. d. WOLFF, COURRECH Zoon. WILLEUM1ER, VAN TYEN VAN LAER. Nieuwe Niedorp j j December 1919. Amsterdam Verdronkenoord 117 AMSTERDAM ROTTE -DAM GRONINGEN 41|2 °|o Pandbrieven a 94 °|0, 5 °|0 Pandbrieven a 100 °|0, koopt dan Uw SIGAREN in het Sigarenmagazijn „de Tele graaf", daar vimdt U beslist Beleefd aanbevelend, J. OTTER. Kooltuin 1 Het oudste en beste adres voor: is en bli ft steeds Z^ADM RKT 76. Ia. Componist,'s Gravenhaga fiirma IjQed. Jf, PZ. van ^aïen, boekhandel, s>¥. Jffient. Groote keuze ROMANSJONGENS- en MEISJESBOEKEN, PRENTENBOEKEN, VULPENHOUDERS enz. solliciteertJNIET- bij de alvorens Inlicht n te hebben ingawonnen bij „Mer- curius", Secrei Heilooërpoort. VERG- LIJK 13 14 14 15 55 15 20 20 25 40 25 35 35 25 35 DE P"IJZEN Denk aan onze prima kwaliteiten. Grootste keuze Goedkoopste aanbied De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandsche Credletbrieven, waardoor In ruim 80 plaatsen la Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. CJ3 c>o RUIME K UZt zooals: Hcerenhuizen vanaf f 7500. Renienierswoningen vanaf, f 5700. Burgerwoenhuizen vanaf f 1500, f 1600, f 1800, f2150, f2900, f3200 enz. Winkelhuizen, Winkelzaken, Opslagplaatsen, Woonhuizen met Pakhuizen vanaf f 2500, Hotels, Pensions, Boerenbedrijven enz., hier en elders, heelt al«e<Ia Interc. Telefoon 538: (Niet op Zondag). Aanbevelend, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP verdeeld In f 073.000.— aandeelen A en f27.000.aandeelen B, waarvan geplaatst en volgestort f273.000.aandeelen A en f27.000.— aandeelen B (waarop 20 pCt. gestort). RESERVES f35.000. Ondergeteekenden berichten, dat do Inschrijving op bovengenoemde uitgifte zal zijn opengesteld op van tlca voormlddaga 9 Yot de« namiddags 4 nar, tot den koers van 100 pGt., ten kantore der Vennootschap te Wleiiwe Nlodorp, Alkmaar, Hoorn en ftohagen an ten kantore der firma WII.I.M NILK. VI* TIEN éc V(N LtNH te Amsterdam an te Wormerveer. Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn ver krijgbaar bij de kantoren van inschrijving. DAMES- EN HEEKEN Handschoenen DAMES- EN HEEREN Zakdoeken --^v v - -M, BIJR tNTOREN i Damrak 92. Schiedamschevest 5. Aerkhof 18. 31 Dec. Hypotheken Reserves Dividend 1914 27.827.692.96 676 500.95 22 pCt. 1915 28.120 144 39 721.484.89 22 pCt. 1916 29.367.856.66 855482.57 25 pCt. 1917 30.207.116.89 934.278.69 30 pCt. 1018 30.721.401- 1.052 639 41 32 pCt verkrfjghaar aan bot eiigeiioenule kant-oren, aan de Agentschappen en andere Effectenkantoren. DEN HAA«, 27 Nov. '19. P.I.edcn leeal met aaadfttlil hel Orgaan van J.l. Zaterdag. Tarwebloem Tarwemeel Gruttemeel Zuiver boekweitmeel Rjjstemeel Best Griesmeel Gist per ons per pond. 20 20 30 35 29 40 10 per pond. Krenten 55—60 Kozijnen (zonder pit) 8090100 Groote rozijnen (met één pit) 120 Blauwe trosroz(jnen 120 Sucade 40 ITuimedanten 100120 Appelen (zoet en zuur) 120 Moesappelen 110 Perziken 100120 Beste Abrikozen 160 Groote fleurvjjgen 75 Matjesvijgen per stuk 90 Vanille stokken (bourbon) 2025 per pakje. Vanille Suiker 5 Maizena (Duryea) 20 Maizena (Honig) 19 Kwakers havermout 37 y, H. O. havermout 42y. Sago (Scholten) 36 Aardappelmeel (Scholten) 16 Uiling's gortmout 40 Luipens Custardpoeder 60 Thomson's pudding 12 Verkade's theelichten 55 Gouda Kaarsen 64 Luciférs 2022 Prima blanke siroop p. p. 27 Prima losse Jam p. pond 55 Jam (de Betuwe) p. pot 75 Speculaas per ons 15 Verkade's Specul. p. ons 24 Verkade's biscuit per ons 2025 Zachte zeep Bibby zeep Snulightzeep Sultanazeep Deltazeep Dubbelbiank Ammoniakzeep per pond per pak per pak per pak per pak per pak p. stuk 38 50 62 50 30 50 20 Toiletzeep (cocosrozen) per stuk 25 Toiletzeep (Engelsche) per stuk 25 Luxe doozen toiletzeep (vah 3 stuk) 90 Zeeppoeder (de Duif) per pak 19 Zeeppoeder (Edelweis^ per pak 19 Sodex per pak 10 per pond Soda Mais Gerst Gemengd voer Haver Hennepzaad Gort en tarwe (dooreen) Groene erwten Groote groene erwten Capucfjncrs Grauwe erwten Bruine boonen Citroenboonen Witte boonen Blanke boonen Spliterwten Parelerwten Prima gort Parelgort Gortmout Prima havermout Boekweit Beste Rijst Vet Zuiver koevet Hollandia Roomboter per pak 36 per pond. 20 20 20 25 37 52 85—90 110 180 f'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4