H. O. te wijzigen en aftrek van levensonder houd op 600 te stellen en hooge proges- sief. Dit is door hem in een rekest vastgelegd. Dit rekest is in handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Daarna sluiting. GEMENGD NIEUWS» HET INTERNATIONALE ARBE1DS- CONÜRES. Albert Thomas (Fr.) is door het bestuurs lichaam als voorloopig directeur van het be- directeur van het permanente internationale arbeidsbureau gekozen. Arthur Fontaine, die de voorzitter van de commissie geweest is, djp dit congres organi seerde, is gekozen tot permanent voorzitter van het bestuurslichaam. Vfcle kwesties zijn door het tegenwoordige congres naar het permanente bureau verwe zen, w.o. de regeling Van den arbeid der zee lieden, de instelling van een aparte commis sie voor het immigratie vraagstuk, de inlich tingendienst aangaande de werkloosheid, het dn vei hand brengen van de verschillende na tionale arbeids-beurzen, het ontwerp voor de handhaving va nden 8-ureudag, de enquête naar de huis-industrie en de aparte regeling van den kinderarbeid in sommige landen. De commissie ter bestudeering van de huis industrie diende een ontwerp in voor een over eenkomst, waarbij de nachtarbeid van jeug dige per8oonen beneden 18 jaar verboden wordt, met eenige uitzonderingen voor de continu-bedrijvei, in het bijzonder voor de glas-industrie.. Aangenomen werd daarbij een amendement, waarbij wordt verboden, dat het werk in de industrieën, waar het twee-ploegen-systeem gevolgd wordt, om vier- uur 's morgens be gint. Een andere commissie bracht een verslag uit over vrouwenarbeid, onmiddellijk voor en na de bevalling. De commissie was eenstem mig van oordeel, dat in de eerste zes weken na de bevalling alle arbeid verboden moest worden, dat toestemming gegeven moest wor den om zich een zekeren tijd tevoren bij het werk in acht te nemen, met een moederschaps toelage, waardoor moeder en kind vrije ver- ulegmg krijgen. Volgens het ontwerp wordt een zwangere vrouw, op verloon van een daartoe strekkend dokters-certificaat van zwaar werk vrijgesteld, met behoud van loon. De werkgever mag haar niet ontslaan om deze reden, tenzij de tijd vaü werkverzuim een zekere door iederen staat vast te stellen, maxi male periode te boven gaat. Iedere staat zou afzonderlijk bepalen, hoe groot de geldelijke uitkeering moet zijn, die öf door den werkgever óf door een verzeke ringsorganisatie gedaan moet worden en met gratis geneeskundige behandeling gepaard moet gaan.' Edström (Zweden) diende een amedement in, waarin de arbeidsvrijsteiling paald wordt. Voorts werden -de speciale bepalingen san- vóór de bevalling 'op vier tot zes weken be gaande den 8-urigea werkdag voor sommige landen goedgekeurd. BOND VAN WATERSCHAPSBELAN- GEN. Men schrijft ons uit Amsterdam: De N.-H. Bond van Vereenigia^tm voor Waterschapsbelangen en Verkeerswegen hield Vrijdagmiddag een algemeene vergade ring. onder leiding van den heer J. Korthals Altes, lid der Staten van N.-H., in een der za len van Krasnapolsky te Amsterdam. Vertegenwoordigd waren de vereenigingen Purmerend, Zeevan, Vechtstreek en West- Friesland. Aan de orde was een voorstel-V. .-Fries land, om namens den Bond bij Ged. Staten er op aan te dringen, dat Hoogheemraden van het nieuwe Hoogheemraadschap ingeze tenen der provincie zullen zijn en mannen, die van landbouwtoestanden volkomen op de hoogte zijn. Het bestuur had de aanneming ontraden. Waar het hier geldt de benoeming voor voor een waterschap, komen toch niet alleen de landbouwbelangen naar voren. De eerste benoeming zal geschieden door de Kroon en de Bond zou zich wel licht te veel aanmatigen, als hij ongevraagd als adviseur van de Kroon optreedt. We moeten vertrou wen hebben in Ged. Staten en veronderstellen dat zij personen zullen voordragen, die in waterschapszaken veel hebben gedaan. Bij de benoeming van Hoofdingelander zal de Bond kunnen optreden. De heer Baron W. van Tuyll van Seroos- kerken (Vogelensang) gevoelde veel voor het denkbeeld van W.-Friesland, omdat N.-Hol land op den landbouw drijft en aan het hoofd van het Waterschap iemand moet staan, die een practischen blik op den landbouw heeft. De Voorzitter bestrijdt met kracht het voor stel. We moeten vertrouwen stellen in het Col lege van Gedeputeerden, dat zekef het belang van den Landbouw niet geheel over het hoofd zal zien. Spr. memoreert, dat de leden van het College bewezen hebben, dat ze dit vertrouwen waard zijn en zich niet blind zul len staren op bureaucraten. We mogen niet aannemen, dat ze juist menschen zullen ne men, die van de practijk van waterschappen en van Landbouw rilets afweten. Na verschil lende besprekingen wordt het voorstel West- Friesland ingetrokken en wordt een commis sie benoemd, die zal trachten een onderhoud om deze kwestie te hebben met een lid van Staten. Deze commissie bestaat uit dé lieeren Vfja, ,Ma©s se baras va® Tayïl. Vervolgens was aan de orde een voorstel der afdeeling „Vechtstreek" tot reorganisatie van den Bond en dien te veranderen tot een Provincialen Bond van Waterschappen. Het bestuur ontraadt de aanneming van het voorstel en de stichting van een geheel nieu wen bond. Toch acht het het denkbeeld van de afdeeling Vechtstreek niet geheel en al ver werpelijk en stelt daarom voor De algemeene vergadering, drage het be stuur op. voor de volgende bondsvergadering statuten wijziging aan de orde te stellen, waarbij het mogelijk wordt, dat waterschaps besturen in eeingen*vorm tót den Bond kun nen toetreden. Na eenige besprekingen wordt het bestuursvoorstel met algemeene stemmen aangenomen. Vervolgens v/erd besloten mei den Bond van Ambtenaren bij de waterschap pen van Noord- en Zuid-Holland, naar aan leiding van het ingekomen verzoek bespre kingen ie voeren, om het bondsorgaan Üns Polderland ook liet orgaan van die Bond te maken. Aan den redacteur den heer Esser (Hoorn) en den uitgever den heer O. Reins- berg (Haarlem) wordt verzocht besprekin gen te voeren. Aangenomen werd nog de vol- rdn tegen de Haartemsefce roodbioeken te bolwerken. Als Haarlem eens achter het ge heim van constant spel kon komen Blauw-Wit veroverde de tweede plaats door een ferme overwinning op 11. F. C., dat thans weer wat vaster op de laatste plaats blijft. D. F. C. verkeert in de weinig benijdenswaar dige positie van mede-candidaat voor degra datie, waaraan het Haagsche Quick zich door een tour de force in Amsterdam voorloopig onttrok. Quick zorgde gisteren n.l. voor'een extra dan gaan deze met éuizel-ing voorbijanders hij' ■■P gevolg< wel duidelijk zijn, dat er van hernieuwd kam pioenschap voor de Amsterdammers geen sprake zal zijn. Het elftal, zooals het gisteren speelde, behoort ongetwijfeld nog tot de sterk ste elftallen van ons land, maar de voorhoede kan er maar niet in slagen de overgroote meerderheid in het veld in doelpunten uit te drukken. Dat is tevens een compliment voor het inderdaad schitterende spe; van den Haagschea doelman en aan de krachtige hulp, welke hij van zijn backs en niet het minst van Bosschart ontving. Aan de andere gen,te motie: De Noord-Hollandsche Bond zijde zijn wij niet blind voor het feit, dat de van Vereenigingen van Waterschapsbelangen en Yferkeerawcgen in algemeene vergadering bijeen, gehoord de udddeade besprekingen van den afgevaardigd dei aftiteling Vecht streek te Nederlrorst den Berg, kennw geno men hebbende van het medisch advies van den geneesheer A. Hymans te dier plaatse, spreekt als haar overtuiging uit, dat het niet alleen met het oog op de v, itersdiapstoestan- den, maar ook en opzichte van de volksge zondheid noodzakelijk is, dat zoo spoedig mo gelijk afdoende maatregelen woideu genomen voos de verbeterde afwatering van de Vecht Deze motie zal to kennis worden gebracht van de Prov. Staten van Noord-Holland en Utrecht. Bij de rondvraag memoreert de heer Ba ron van Tuyll, dat aan den voorzitter conces sie is verleend tot drooglegging van den West Luyderplas. Onder applaus der vergadering brengt spr hulde aan den voorzitter voor zijn initiatief, dat zeker in het belang van Noord-Holland is. Veel heeft de voorzitter voor de water schappen reeds gedaan, in deze concessie ziet spr. een bewijs dat dit werk op prijs wordt ge steld. Hierna wordt de vergadering' gesloten. LOGGER VERGAAN. Zaterdagnacht is de haringlogger „Matta Agatha" Sch. 437 fe IJmtudea binnengeko men met vier 'Opvarenden van den logger „Stormvogel" K.W. 85, welke logger des middags te vier uur op ongeveer 60 mijl West- Noord-West van ijmuiden op een mijn geloo- pen en vernietigd is. Ondanks den vliegenden wind en de hooge zeeëruwerd van de Sch. 437 de boot uitgezet en naar de plaats van de ramp geroeid, waar men vier menschen uit de zee Kon opnemen. De in de huurt toevende logger „De zes Gebroeders" VL 129 heeft den schipper van de „Stormvogel" opgepikt. De andere acht opvarenden zijn verdronken. VRIJZINNIGE STATENCLUB. In een Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van Noord-Holiandsche Staten leden, gekozen op de lijsten van den Econo- mischeu Bond, ae Vrije Liberalen, de Uunie- Lifoeralen en de Vrijzinnige Statenclub. De vergadering besloot teu aanzien van belang rijke onderwerpen overleg te plegen, met be houd voor zooveel noodig van ieders zelfstan digheid. In een nadere bijeenkomst zal worden behandeld een reglement, te ontwerpen door een commissie, beslaande uit mevrouw Bois- sevain—Pijnappel en de heeren De Hartogh, Kooiman en Korthals Altes. KORTE BERICHTEN. Naar verluidt, hebben de uitvoeren van aardappelen zoo _grocta verhoudingen, aan genomen, dat1 men in vakkringen een tekort in het komende voorjaar lang niet uitgeslo ten acht. zujou m&ujEü. Stoomv. Mij. „Nederland". „Grotios1 vertrok 29 Nov. van Amsterdam naar Batavia. „Kambangan" anrivemk 28 Nov. van Am sterdam te Newcastle o/T. (verb.) Kon. Ned. Stoomb. Mij. „Ganymedes" vertrok 29 Nbv. van Ainster dam naar Bremen. ,0'beron" vertrok 29 Nov. van Rotterdam naar Lissabon. Kon. Hotl. Uoyd. „Rijnland" arriverde 30 Nov. van Rotter dam te Amsterdam. Np'.! Amérika Lijn. Amdijüc" van Rotterdam naar Ciuiii, arriveer de 26" Nov. te „Nieuw-Amsterdam", van New-York naar Rotterdam,, wordt 30 Nov. 2 u. too nu. te Ply mouth verwacht. „Noordam", van Rotterdam naar New- York, passerde 29 Nov. 2 u. 30 voorn. East Goodwin. „Soestdijk", van Rotterdam naar Callao. vertrok 26' Nov. van' Bahia Blanca. Schiedujik", van- Java naar New-York, ver trok 24 Ncv. van Barbados. „Westcrdijk" vertrok 27 Nev. van Newport News naar Rotterdam. Stoomv. Mij. „Oceaan". „Titan", van Singapore naar Amsterdam, passeerde 25 Nbv. Gibraltar. sport! liiiksbackplaats in het elftal der kampioenen ditmaal zeer zwak was bezet, maar dat ver andert niets aan dc groote meerderheid van den Ajaxaanval, die herhaaldelijk op voor treffelijke wijze door de verdediging kwam om dan het doel slechts op een haarbreed te missen. Inmiddels won Quick met dezelfde cijfers (2—1als H. B. S. en Haarlem. A. F. C.- spreekt voor de laatste plaats ook een zéér hartig woordje mee. De roode voor- f een enkel at de nederlagen klein hoede is et thans in doelpunt te maken, en blijven is alleen te danken aan de goede ver dediging. Spar+a won nu weer met 1—0, vol doende om twee zeer kostbare wedstrijdpun- ten binnen te halen. Overigens ontbreekt er aan de goede samenwerking in de Rotterdam sche gelederen ook nog het een en ander. De Leeuw van Wassenaar had weer eens een ouderwetsch kwaadaardige bui, waar V. O. C. de dupe van werd. Met 60 wérden de roodzwarte Rotterdammers gekraakt, waardoor ze tevens van de tweede plaats naai' de zesde plaats tuimelden. ALCMARIA—NEERLANDIA 3—2. Eindelijk den toch de zoo lang verwachte overwinning, al is liet dan ook ditmaal weer niet van een leien dakje gegaan, 't Mooie voet- balweer had veei publiek gelokt naar dezen voor beide partijen zoo belangrijken wedstrijd. Da aangewezen scheidsrechter kwam niet en toen werd met goedvinden van heide par tijen de wedstrijd geleid door den heer Hart- land, scheidsrechter N. H. V. B. Deze heeft zich uitstekend van zijn moeilijke taak gekwe ten. Zeer streng is hij steeds opgetreden. Toen na de rust het spel een oogenblik ruw dreig de te worden, hield hij voet bij stuk en stuur ing een der Neerlandia spe lers van 't veld. 't Was wel een zware straf, de na waarschuwin maar met 't voorbeeld der laatste wedstrijden voor oogen niet anders dan goed te keuren. Neerlandia trof het niet, dat de leider di rect daarna wegens hands van een der Am- sterdanische backs, aan Alcmaria een straf schop moest toekennen, doch hij mocht in deze teen andere beslissing nemen. Al is Neerlan- ia 't misschien niet met ons eens, wij mogen hier wel verklaren dat de scheidsrechter naar zijn beste kunnen op neutrale wijze heeft ge leid. Doordat Neerlandia en Alcmaria elkaar ia spelkwaliteit en physieke kracht niet veel toe- feven, was de wedstrijd één der spannendste, ie wij den laatsten tijd hier hebben gezien. Alcmaria nam na acht minuten de leiding. Een goed aangegeven bal, werd door den rechshuiten op de juiste wiize voorgezet en na missen van één der backs had Peetoom geen moeite kalm den bal in 't doel te plaat sen. Wel trachtte keeper door uitlooopen nog te redden, doch zonder succes. een misverstand in de Alcmaria achterhoe de, waarbij één der backs dra bal in eigen doel trapte, maakte den stand gelijk. Voor de rust nam Neerlacdia uit een corner de lei ding. Na de pauze ging 'i spel langen tijd ge- heeft een onderhoud aangevraagd, om tot valt hij en weet dan uier meer wat er inet hem vergelijk te komen. gebeurd. Daar stond ik niet zoo zoo gunstig tegen- 'De officier van, justitie, mr. Roeters van over, maar het is aangevraagd. Op dien Lennep, een overzicht van de zaak gevend, grond en met de bepalingen dat er geen be was van oordeel dat van moord in deze geen sprake kan, zijn. Naar spr's meeniing is bekl. als toerekenbaar te beschouwen en spr. eisdi- te een gevangenisstraf van 10 jaren. De verdediger, mr. v. Laman Trip, pleitte een nader onderzoek of plaatsing in1 een krankzinnigengesticht. De uitspraak wordt bepaald op 9 Decem ber. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van 28 November 1919 H. I I. te Nijmegen, als getuige wegblijven, J 6 boete of 3 dagen hechtenis. J. J. K. te Alkmaar, overtreding IJkwe*, 2 boete of 2 dagen hecht. F. S. te Amsterdam, overtreding Spoor- wegreglement, 3 boete of 7 dagen tucht school. A. S. en A. G. te Alkmaar, N. K. te Lim- men, A. G te Egmond aan Zee, overtreding Politieverordening, de le 2 boete of 2 da gen hecht., de 2e 3 boete of 7 dagen tucht school, de 3e voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool voor 1 maand met. een proef tijd van 1 jaar, dc 4e teruggave aan zijn ou ders L. K. en A. M. te Alkmaar, T. K. te Uit test, dronkenschap, de le 10 boete of 5 agen hecht., de 2e en 3e ieder 2 boete óf 1 dag hecht. A. G. te Alkmaar, overtreding Arbeidswet, 8 en 10 boete of 6 en 8 dagen hecht. C B. ie Uitgeest, P. G. Dz., E. G Dz en P. G. Dz. te Egmond aan Zee, W. K., P. K. en C, de G. te Egmond aan den Hoef, overtre ding Jachtwet, de le 2 boete of 2 dagen heent., de 2e 20 boete of 10 dagen hecht., de 3c plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van 1 maand met een proeftijd van 1 jaar, de 4e 10 boete of 6 dagen héchtde 5, 6e en 7e ieder 12 boete of 8 dagen hecht H. S., T. N., C. J. SJ. W. G. E., R. V., W. L en O. S. te Allernaar, C. J. B te Castri- cum, C. M. te Koedijk, S. K. en S. B. te Broek op Langend ijk, te Hdloo, te Zuidscliarwoude, te J. D. te I leerhugowaard, Uv »v, T D., 'J. B. L. en J. v. d. M. J. K. te Purmerend, J. H. en J. B. harwoude, W S., T de S. en C. N. Bergen, overtreding Rijwielregiment, de le, 3e, 4.c, 5e, 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17c,-19e, 20c, 21e, 22e en 23e ieder 4 boete of 2 dagen hecht., de 2e vrij spraak, de Se 1 boete of 7 dagen tucht school, de 18e 15 boete of 10 dagen hecht., ontzegging van dc bevoegdheid om een mo-, torrijwiel gedurende, 6 maanden te mogen be rijden. A S.. S. J. B., A. H„ J. M. H., J. H., J. B., J. A. Al, J. B., L. J. C. R., D. P., J. R. M A. E., C. J., J. A, J. B., L J. te Alkmaar, L de K., P. de G„ C. B. en C. K., te Aker sloot, B. B te Koedijk, A, L. en D. v. W. te Heüoo, J. W. M. en J. H. te Oterleefc, D. H., J. B., P. L. en C. L. te Schermerhom, overtre ding Kieswet, de le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13 e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 23e, 26e, 27e, 28e en 29e ieder 0.50 boete of 1 dag hecht., de 22e 2 maal 0,50 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 24e en 25e ieder 1 boete of 1 dag hecht. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Re&atüe De opname in deze rubriek bewijst geenszins dat de Redactie er mede instemt.) VOETBALOVERZICHT. Het volgende overzicht lezen we in het Maandagochtendblad H. B. S. neeft met zeer veel moeite van D. F. C. kunnen winnen, waardoor de Kraai en zich aan den kop van den competitiestand hebben gehandhaafd. De Dordteuaren boden harduekldgen tegenstand en wisten tot kort voor het eindt de score gelijk te houdenvoor de znoveelste maal illustreerde zich de on macht der 2warte voorhoede om een behoorlijk doelpunt te maken en dat zou dan ook achter wege zijn gebleven als Harry Denis niet naar voren was getrokken om een beslissing te for- ceeren. Als 11. B. S. haar voorhoede met wij zigt een opstelling O. v. Rappard, de Bas, Schhfer, van Dapperen, H. v. Rappard ach ten wij productiever vreezen we dat de Kraaien binnenkort hun leidende positie zul len verliezen. U. V. V., tot Zondag de gevaarlijkste con current, bleek niet in staat het op eigen ter- de leiding. Neerlandia, nu met tien man, was heel gevaarlijk, doch de verdediging bleef op haar post. Uit een strafschop maakte Alcma ria de winnende goal. Als protest deed de keeper van Neerlandia geen moeite den bal te houden, wat ons zeer onverstandig voor kwam. Na nog enkele benauwde oogenblik- ker, kwam 't einde. In de Alcmaria voorhoed verdienen mid denvoor, rechtsbinnen en linksbuiten 'n woord van hulde voor hun onvermoeide werken. Hun spel was meermalen zeer goed. De rechts buiten was wel beter dan dra vorigen Zon dag, doch nog niet zooals wij 't graag zou den zien. De linksbinnen kan veel beter. Hij laat den moéd zakken ais tegenloopt of niet lukken wil en speelt dan zonder ambitie. Dat is heel jammer, want 't scheelt Alcmaria al licht een paar doelpunten. De middenlinie weer uitstekend, vooral in 't verdedigen, 't Aageven wordt wel beter. De rechtsmidden liet zijn vleugel wel eens te veel vrij spel. Backs voldoende. Go-Ahead I speelde gelijk tegen Q. S. C. II (Wormerveer) 2—2. Stand met rust 1—0. R. C. H. won met 31 van Z. V. V. E.D.O. eelde een gelijk spel 44 tegen O. D. E. F. C. won van Amstel met 32. RECHTSZAKEN. IDE MOORD AAN DEN VELPERWEG. In den avond' van 1 Febr. 1919 wend! aan den Velperweg te Arnhem, binnen een: tuin- hdc gevonden heit in bloed badend lijk van den aud-kolonel M. J. van Hillen, Het bleek dat hij! verraderlijk was aangevallen en met de achterzijdê van een bijl de hersens ge kloofd' warén. Voor de rechtbank te Arnhem had Vrijdag zekere Alwin Pörkert, een zwerverdl Duit- scher, zich té verantwoorden, als van deze misdaad' verdacht. Beklaagde maakte geenszins den indruk reed's een drietal moordaanslagen op zijn ge weten ite hebben Op verzoek van den verdediger, mr. H. La- man Trip, heeft dr. Erv Taalman Kip een onderzoek ingesteld naar het leven van; bekl. Het iS hem' daarbij gebleken dat bekl. ennsti «e toevallen heeft, welke hij voelt aankomen. lm 'hij 'dïau eenige ©ogenblikken rust nemen, Daar liet Sint Nicolaasfeest spoedig daar is leven wij weer in blijde Verwachting, wat de goede Sint ons dit jaar zql brengen voor onze kleine Hullandsche jeugd. Zoo aan stonds zal hij zijn intrede in de huizen doen, om de kleinen gelukkig te maken. Hoort, daar wordt geklopt. Daar treedt de waardige Sint binnen met langen grijzen baard en haren. De kleinen kruipen angstig tegen elkaar. Dan vraagt hij of ze zoet zijn, en uit ieders mond klinkt een bedeesd: „Ja, Sinterklaas!" Dan wordt dc goede Sint door medelijden bewo gen en riept hij zijn knecht binnen, een vroo- lijke zwarte, met ernstige oogen. Zwarte Piet gaat uitdeelen en ieder krijgt wat eu dan gaat Zwarte Piet weer heen, blij dat hij geen stoute jongen heeft mee te nemen naar Span je. Wij kunnen ons voorstellen hoe gelukkig onze Hollandsche kinderen zijn. Dat is een heel verschil met de Weensche kinderen. Hun ne ouders kunnen hun niet eens van 't hoog noodige voorzien. Dus helpt allen die kinde ren een klein zweempje geluk te brengen. U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte, GERARD VAN 'T HOFF. Bergen, 29 Nov. 1919 Geachte Redactie. Vergun mij eenige plaatsruimte naar aan leiding van het laatste raadsverslag uit Ber gen, omdat mijn handelingen hier nog al naar voren zijn gebracht en juist door het raadslid Baltus. Ik kan hem mcedeelen, dat de afgevaardig den van „Bergen's Belang" geen vast man daat hebben meegekregen. Al hceten die afgevaardigden een fractie, dan kunnen zij evengoed zelfstandig hande len. Een voorstel in de fractie, wat niet door een der leden wordt onderschreven, geeft hem geen verplichtingen aangaande dat voorstel, als is de meerderheid er voor. Als zoodanig behouden wij onze zelfstandigheid. De be sprekingen aangaande het Mulo-onderwijs hebben zich als volgt toegedragen: De Schoolverecniging te Bergen tracht een Mulo-school te stichten, haar arbeid begon dezen zomer. Dit onderwijs is een behoefte in onze gemeenteu. Als zoodanig kan het ook gerespecteerd worden „Bergen's Belang" vraagt er al een aantal jaren om. Bij de laatste verkiezingen kwamen drie afgevaardigden van „Bcrgen's Belang" in den raad. De heer Kloots kon dus goed werk doen door op bespoediging van Mulo- onderwijs aan te dringen Dat heeft hij niet gedaan, hij heeft zelf een school gesticht, ter wijl 2 September in den raad was besloten een Mulo-school te stichten. Dus twee Mulo-scholen met denzelfden grondslag (neutraal.) Wie moet zich nu terug trekken Er kwam uitkomst. Een der fractieleden van „Bergen's Belang" stelt voor om bij den Raad een verzoek in te dienen om met, de Schoolvereeniging een compromis te sluiten, want de heer Kloots zwarende concessies zouden worden ge daan, waarvan er één concessie absoluut uit zoutn oetea blijven, heb ik dat voorstel onder teekend Wat blijkt nu bij monde van den heer Kloots en later van den heer Klomp? Er is geen onderhoud aangevraagd. Wat gebeurt er in de raadszitting van 26 September 1.1? Er wordt een compromis ge sloten met de Schoolvereeniging met aanne ming van alle bezwarende concessies tegen over de gemeente. Ik kon die raadszitting niet bijwonen, en kon ook geen agenda in m n bezit krijgen. Ben ik nu zedteUjk verplicht aan dit com promis? De wettelijke verplichting zullen Gedepu teerden wel regelen. Laten wij nu eens aannemen, dat ik, on danks het hierover vermelde, toch zedelijk verbonden ben aam dit compromis. Wat faeè ik dan verkeerds gedaan? 1 c. De ouders bezocht, om te onderzoeken in hoeverre of zij stonden tegenover gemeen te- of particuliere Mulo-school. (Dat viel nog al mee). Maar ik heb dat gedaan uadat ik een stuk gcteckcnd had, gericht aan den raad, om eto bespreking té houden over een comproc ;-. Dat was wapenstilstand En ik dacht, dat de wapenstilstand pas was ingetreden toen de raad een commissie be noemde, im fe trachten eem compromis te slui ten. 2e 2 September is er in den raad besloten een Mulo-sefeiol te stichten, 3 maanden later is er nog mets tot stand gekomen. Er kwamen steeds meer kinderen op de ge stichte particuliere Mulo-school. Als het com promis wordt goedgekeurd-, moet er eem ander schoolgebouw komen. Als het compromis niet wordt goedgekeurd, zal de gemeente ook eeo hulpgebouw moeten stichten, want de prijs vraag is tijdroovend. Er is behoefte te Bergen aan een badhuis en wijtgebouw, en1 ik 'heb aan dm burgemeester gevraagd of het niet nuttig zou zijn als er dienovereenkomstig een plan ge maakt werd, dat zoo een badhuis-wij kgebouw tijdelijk dienst kon doen als huïpschool. De gemeente wint geld uit als zij den aannemer van de Mulo-school een langen termijn van oplevering kan geven. Als nu een schoolopziener in een raadszit ting en comité zegt, dat er met dit compromis geen mannenwerk verricht is, en dat maar zwak weerlegd wordt door die leden, en als de mannenmoed van Hoksbergcn en Baltus eheel in de schoenen zinkt, door te zeggen, lat als het compromis afspringt, zij af zullen zien van een gemeentelijke Mulo-school, dan wordt het tijd, dat er van een anderen kant wat activiteit aan den dag gelegd wordt. Geachte Redactie. Worden dc verslagen speciaal door uw vaat aangestelde verslagge vers gegeven, niet gemerkt met een sterretje? Hoogachtend, C. BOGTMAN Az. [Wij verleenen den heer Bogtman gaarne plaatsruimte om in dit blad een betoog te le veren, wat hij blijkbaar in den raad tegen over den heer Baltus had willen houden, maar blijkbaar niet hield. Onze verslaggever die steeds het raadsverslag tc Bergen maakt, was voor de betreffende vergadering verhin derd wegens de raadsvergadering te Alk maar. Wij ontvingen ditmaal het verslag daarom van andere zijde. Voor het overige verwijzen wij naar bet reen! onze „in en om den Raad/'schrijver in iet nummer vani heden schrijft. MARKTBERICHTEN. AMSTERDAM, 29 Nov. 1919. De aard- appelenprijzen waren heden: Flakkeesche eigenh. 5.50—5.801, Zeeuwsche blauwen 8.258.50, Zeeuwsche bonten 8.75 9, Zeeuwsche eigenh. 5.405.80, Zeeuwsche bl. eigenh. 5.50, Zeeuwsche poo- ters 4.60—4.90, Flakkeesche pooters 4.204 ,80'. Aanvoer 6 ladingen. AMSTERDAM, 1 Dec. 1919. De aardap pelprijzen waren heden' Ze eeuwsche eigenh. 5.70'5.80 Zeeuw sche bl. Eigenh. 6, Zeeuwsche blauwen 8.30, Zeeuwsche bonten 8.75—8.85, Spuische pooters 4.90, Geldersche bravo's 6.75, Geldersche redstar 6.75, Friesche redstar bff 5.25, Friesche borgers 5— 5.25. Aanvoer 6 ladingen. EEN DRAMA. In den zeer afgelegen Meerpolder, 'gemeente Zoetermeer, is een drama afgespeeld, waar» over nog zekere duisterheid ligt verspreid, Daar woont de landbouwer van Haasteren, Woensdag was de huisnaaster den heelen dag op de hoeve geweest en 's avonds is de 22» jarige dienstbode, van Hoogduin, de naaister een eindje gaan wegbrengen, wat zij dikwijls placht te doen. Toen het meisje na eenigen tijd niet terug» keerde, ging de boer haar zoeken. Niets vin» dende, begaf hij zich naar de naaister, waar hij vernam', dat het meisje slechts een eindje was meegegaan en al lang weer thuis moest zijn. Na lang zoeken heeft men eindelijk tegen den morgen het lfjk gevonden. Het lag gedeel» telijk in de sloot. Het lijk vertoonde wonden aan hals en hoofd. Sommigen beschuldigen den boer van den moord, maar volgens anderen zou de knecht. Iemand niet uit Zoetermeer afkomstig, ir ster» ke verdenking staan. Het onderzoek heeft ge» leid tot de gevangenneming van een persoon. Er schijnt sprake te zijn van een z.g. lust» moord of een wraakneming uit jaloerschheid. ALKMAAR, 1 December 1919. Op de heden gehouden meemarkt waren aangevoerd: 13 koeien en ossen 300825, 6 vette kalveren 140280, per ned. pond f 2<2.50, 12 nuchtere kalveren per stuk 4060, 80 vette schapen 4087.50, 179 vette varkens per ned. pond f 1.701.90. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 29 Nov. Heden besteedde men voor: Bloemkool ƒ3.509, Aardappelen 3 3.60, Gele kool 2.20—3.40. WARMENHUIZEN, 29 Nov. 1919. Roode kool 3.805, Gele kool 2.20 2.70, Witte kool 0.670.93, Uien 10 tot 11, Peen f 2.603, Uitschot roode kool 0.402.70, uitschot gele kool 0.60 1.40, uitschot witte kool 0.500.56, uit» schot uien, 2.90, Deensche witte kool 1.80 2.10, alles per 100 K.G. BROEK OP LANGENDIJK (Langedijker Groenteveiling), 29 Nov. 1919. In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Roode kool 3.295.30, 2de soort 0.90 tot 2.40, Gele kool 1.60—2.80, 2de soort ol501.10, Witte'kool 0.901.30, per '100 K.G! Witte kool per wagon 10.000 K.G. 103 tot 110. Wortelen 1.40—2.80, Gele Nep 9.90, Uien 8.9011.60, id. 2de soort 3.60 5.40', Spruitkool 13.70—14.80, alles per 100 K.G. Aanvoer: 39250 K.G. roode kool, 74975 K.G. witte kool, 69200 K.G. gele kool, 13425 K.G. wortelen, 5890 K.G. uien, 100 K.G.* nep, 600 K.G. spruitkool. NOORDSCHARWOUDE, 29 Nov. Blauwe aardappelen 77.20, Roode kool 56.70, Kleinere f 4— 4.90, Uitschot 1.70—2.90, Gele kool 2.80—3.40, Kiel» nere 2.102.60, Witte 1.10—1.40, Grove Uien 9.6011.80, Nep f 99.70, Peen 2.80—3.40,'Kroten 2.20—2.90.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6