DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Sc. 284. Honderd ©en en1 twintigste "Jaargang 1919 DINSDAG 2 DECEMBER Oft nummer öe>M»auit bladen Aboimamentsprljs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N V Boek- en Handelsdrukkerij v h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. BUITENLANDSCH OVERZICHT. D'Annunzio, de dichter-veldheer, de held en afgod van alle nationalistische Italiaan- sche elementen brengt nog altijd heel wat pennen in beweging. En alsof er niemand is die hem zijn avon tuurlijke tochten wil of kan beletten treedt hij nog steeds op als de verlosser van de gebie den die Italië niet heeft maar wel gaarne in zijn bezit zou hebben. Hoewel de Italiaansche regeering zich ab soluut niet met d'Annunzio's expeditie's kan vereenigen is iedereen er zoo sterk van over tuigd, dat deze herhaald zullen worden dat men vol belangstelling alles nagaat wat zich te Fiume afspeeld en vol spanning naar nieu we ondernemingen van uen avontuurlijken dichter uitziet Voor de haven van Spalato kruisen talrijke Geallieerde oorlogsschepen, ook Amerikaan- sche, wat wel bewijst, dat de Geallieerden voornemens zijn d'Annunzio expedities niet zonder meer te aanschouwen. Uit Bakar wordt inmiddels gemeld, dat er Zaterdagmiddag groote beweging te Fiume werd waargenomen. Een torpedojager verliet Fiume in de rich ting van Zara en onmiddellijk daarna vertrok een zwaar bemand koopvaardijschip. Alge meen werd aangenomen dat de commandant van d'Annunzio's vloot een poging zou doen om Sebenico te bezetten. Ondanks het bezit van Fiume en Zara schijnt d'Annunzio dus nog wel het oog op anaere Dalmatische kuststeden geslagen te hebben. Werkelijk wondt uit Sebenica gemeld, dat daar reeds eenige dagen geleden blijkbaar een onderzoek naar de gezindheid der bevol king is gedaan. Acht officieren van d'Annunzio's leger kwamen in een legerauto van Zara naar Sebenico en werden daar door een eerewacht met muziek van Italiaansch gezinden ontvan gen. Zij waren de gasten van den Italiaanschen bevelhebber en tijdenis hun aanwezigheid werd de bevolking door die Italiaansch gezinden op verschillende wijze beleedigd Dat dergelijke uitstapjes steeds ongestoord plaats vinden bewijst wel dat de Italiaansche regeering zich nog steeds niet sterk genoeg gevoelt om het optreden van d'Annunzio niet met geweld van wapenen te beletten. Te Leipzig is een buitengewoon congres van de onafhankelijke sociaal-democraten be gonnen, waarbij ook afgevaardigden uit Oos tenrijk, Zweden, Denemarken en Roemenië aanwezig zijn. De voorzitter Chrispi'eni verklaarde onder grooten bijval dat een fusie tusschen de Nos- ke-socialisten en het klasse-bewuste proletari aat onmogelijk was. Vervolgens sprak o.a. dr. Friedrich-Adler die den treurigen toestand in Oostenrijk schet ste. Volgens een particulier telegram uit Berlijn is het al te voorspellen, dat de radicale vleu gel! in dien' strijd der debatten1 de meer der heid zal behalen. Dittmanm heeft op 't congres meegedeeld! dat het aantal1 leden der partij' sinds Maart van 300.000 tot 750.000 is gestegen. Op den partijdag was in het bijzonder Zuid-Duitschland voor dc verzoening tus schen meerderheids- cn minderheids- en onaf hankelijke socialisten De wensch hiertoe be stond vooral op het land en in de kleine ste den. Door een vertegenwoordiger der land arbeiders werd betoogd, dat omwentelings pogingen de opafhankclijkcn op het platte land groote teleurstellingen zouden kunnen brengen:, daar in tegenstelling met vroeger de landelijke bevolking thans zeer goed gewa pend was. Karl Kautsky's boek over het onstaan van den wereldoorlog is een zeer interessant werk. Kautsky heeft in de archieven van het mi nisterie van buitcnlandschc zaken alle navor- schingen kunnen doen welke hij noodig had en heeft thans een zeer interessante studie aan de hand' van officieels bescheiden gege ven. Het is waarschijnlijk, dat Kautsky als onaf hankelijk socialist wat te eenzijdig is geweest, wat niet wegneemt, dat ui't de door hem over gelegde stukken en voornamelijk uit de daar op door keizer Wilhelm gemaakte aanteeke- ningen blijkt, dat Duitschland's schuld aan den wereldoorlog onloochenbaar is cn dat de keizer alles behalve een vredesvorst is ge weest. Hij heeft het in hoofdzaak onmogelijk ge maakt. dat de Haagsche conferentie oen uit spraak over het Oostenrijksch-Servisch con flict deed en in dc kantteckeningen op de hem toegezonden telegrammen maalde de kei zer ieder voor een schurk uit die trachtte te verhinderen, dat Oostenrijk Servië onder den voet liep. Ook de houding van dc toenmalige Duit sche regeering tegenover België wordt aan een vernietigende critiek onderworpen. Kautsky komt tot de conclusie, dat Duitsch- land Oostenrijk eerst tegenhield toen het merkte, dat Italië zich afkeerde en Frankrijk en Engeland zich aan de' Russische zijde schaarden terwijl Oostenrijk in schijn toegaf, maar in het geheim zijn veroveringsplannen verder voorbereidde. Toen de Duitsche generale staf mede op oorlog aandrong, bleek de rijkskanselier te z.wak om zich tegen den verderen gang van zaken te verzetten. Kautsky's boek brengt vele nog onbekende bijzonderheden en is het lezen overwaard. BUITENLAND. INTERNATIONAAL ARBEIDS- CONGRES. Het Internationale Arbeidscongres is ver daagd, nadat er overeenstemming was be reikt over "alle punten der agenda vastgelegd in het Vredesverdrag en nadat men een per manente internationale organisatie had1 in eengezet temetinde door onderlinge samen werking de harmonie in de industrie te verze keren. Zes ointwerp-overeenkomsten zullen aan de wellgevende lichamen van veertig bij het Con gres vertegenwoordigde staten ter goedkeu ring worden voorgelegd. Int de geregelde commissie-vergaderingen ent in Vijf-en-twintig voltallige zittingen, simd-s de opening van het Congres, nu een maand geleden, gehouden, zijn de tegenstrij dige meeningen van de Verschillende catego- riën op het Congres aanwezig, (regeering-, werkgevers- en werkmansvertegenwoordi gers) tot elkander gebracht en overeenstem- nrng bereikt in alle fundamentedie kwesties. Het besturend lichaam van het Congres houdt zich' thans bezig met de bekrachtiging van de resultaten van het Congres en met de voorbereiding van de volgende conferentie, welke te Parijs zal gehouden worden op 20 Jan. 1020 De president van het bestuur verklaarde, dat' de besluiten van het Congres niet bin dend zullen zijn vóór het vredesverdrag' ge ratificeerd is. Daarop is een motie aangeno men, waarbij aan het bestuur werd' opgedra gen om, aangezien het vredesverdrag nog niet geratificeerd is, die maatregelen te ne- mien alls het noodig acht om aan de besluiten van' het Congres bindende kracht te geven. DE EX-KEIZER. In het Engelsche Lagerhuis heeft Donder dag de coalitie-liberaal Murray den premier gevraagd, of diens bronnen van inlichtingen niet wijzen op het feit, dat de openbare mee ning in alle geallieerde landen ervoor is om den keizer te laten waar hij is? (Geroep van: „Neen".) Lloyd George gaf geen antwoord op deze vraag. DE VROUW IN HET PARLEMENT. IE en medewerker van de „Globe" merkt op, dat hoewel Lady Astor dë eerste vrouw is, die zitting neemt in het Parlement, reeds eeu wen gelleden vrouwen in Engeland1 medezeg genschap hebben' gehad in aangelegenheden den staat betreffende. Vrouwen van beteeke- nlis toch hadden reeds zitting in den Saksi- schen Witan en in Wightred s Grooten Raad van 694 teekenden een aantal dier vrouwen belangrijke decreten naast den koning, bis schoppen en vertegenwoordigers van den adel In den tijd van Henry III en Edward I werden vier abdesSen opgeroepen om zitting te nemen in het parlement. Maar in de dagen van Edfvard III kregen een aantal vrouwen van aanzien:, zooals 'gravinnen von Norfolk, van Ormonde, van Pembroke, noewiel zij naar het Parlement waren opgeroepen, het bevel hunne ventegenwöordilging over te dragen op mannen. EEN ECHTSCHEIDING. Te Edinburg is dezer dagen voor den rech ter een eisch tot echtscheiding behandeld, in gediend door een echtgenoot wiens vrouw door een anderen man gekust was De vrouw beweerde, dat die man haar alleen een kus had gegeven overeenkomstig het in Schotland bestande godsdienstige gebruik, volgens het welk het iets gewoons is, dat kerkbezoekers bij de commune elkaar kussen. De rechter gaf toe dat zoo iets in de Hoog landen voorkwam, maar dan toch alleen on der een handvol gcmcentenaren. Men kon het plaatsen, dat vrome menschen op leeftijd el kaar op die wijze een kuischen, Oosterschen, "odsdienstigen groet brachten, maar het was heel iets anders, indien jonggehuwde vrou wen zïch maar door oppervlakkige mannelij ke kennissen laten kussen, die toevallig met haar de commune bijwoonden. Velen keur den het heek gebruik af. De rechter was van mecning, dat de kus in het gegeven geval buiten de perken van het godsdienstige gebruik was gegaan en ont bond het huwelijk. OPENING ITALIAANSCHE KAMER. De koning en de koningin hebben zich on der de toejuichingen van het publiek naar de Kamer begeven. Ook bij het binnenkomen in de vergaderzaal werden zij toegejuicht. De socialisten verlieten de zaal. De toejuichingen der anderen namen daarop nog toe. In de troonrede verklaarde de koning, dat Italië met sympathie de volksklassen naar boven ziet komen en dat een program van de mocratische samenwerking gevolgd moet worden. HET BELGISCH MINISTERIE. Na de vergadering van het algemeen be stuur van de arbeiderspartij heeft Destrée ver klaard, dat hij zich de benoeming tot lid van het ministerie zou laten welgevallen. DE DUITSCHERS IN DE OOSTZEE- PROVINCIëN. Generaal Niessel heeft een brief gericht aan admiraal Hopmann, waarin hij gewag maakt van bedreigingen van geallieedre offi cieren te Memel door troepen, die tot het leger van Bermondt behoord hebben. De officieren zouden aan boord gegaan zijn van de oor logsschepen der entente. Generaal Niessel dreigt, dat hij, als er zich ernstige gebeurtenissen zullen voordoen, de schepen last zal geven het vuur op de stad te openen. Admiraal Hopmann heeft hierop geant woord, dat hij tegen dergelijke bedreigingen, welker uitvoering in krasse tegenspraak met den wapenstilstand en de beginselen van het volkenrecht zou zijn, moest protesteeren en dat hij den generaal verzocht zich te bepa len tot het toezicht op de ontruiming, dat aan de intergeallieerde commissie is toegestaan, en het handhaven der orde aan de Duitsche overiieid over te laten. Er zijn maatregelen genomen om de orde te Memel te herstellen Generaal Niessel is er herhaaldelijk op ge wezen, dat zich bij den terugkeer der troe pen gebeurtenissen zouden kunnen voordoen. Naar de bladen vernemen heeft de Duit sche regeering nopens deze kwestie al stap pen gedaan bij den oppersten raad. DE UITWISSELING DER RATIFICA TIES STEEDS UITGESTELD. Naar Lloyd George mededeelde, is het mo gelijk, dat de datum voor de uitwisseling van de ratimicaties van het vredesverdrag zal worden uitgesteld, wegens moeilijkheden, die zich bij het sluiten van een overeenkomst met de Duitsche regeering betreffende het bestuur vand e bezette gebieden voordoen. EEN VERZOEK OM VERZACHTING DER VERWONDEN 'Naar de „Ternps" mededeelt, heeft Duitsch- land aan de geallieerden verzocht een ver zachting te brengen in de bepalingen betref fende de vervolging, in te stellen tegen de Duitsche militairen, die zich Lijdens den oor log aan misdrijven tegen het gemeene recht hebben schuldig gemaakt. De Duitsche regee ring verzoekt, dat de schuldigen in Duitsch- land terecht' staan en stemt erin toe, dat een vertegenwoordiger van de geallieerden in de rechtbank zitting zal nemen, GRATIS VOEDSEL. Dc Opperbevelhebber van het Fransche Rijnleger heeft bevolen, dat in de garnizoens plaatsen volkskeukens opgericht zullen wor den, waar tweemaal per dag aan zieken en onbcmiddelden een warme maaltijd zal wor den verschaft. Het' eten wordt gratis gegeven en de daarvoor noodige levensmiddelen zul len door de Fransche autoriteiten beschik baar worden gesteld. REIZIGERSVERKEER VIA BELGIë. In verband met de nieuwe verbinding Am sterdamMilaan over Sraatsburg-Bazel-Lu- zern-St. Gothard, die met ingang van 10 Oc tober j.l. is tot stand gebracht, heeft dc Belgi sche regeering ten behoeve van de reizigers, die, om van die verbinding gebruik te maken, een Belgisch visum wenschcn, eenige facilitei ten verleend. Dientengevolge kunnen belanghebbenden zich wenden jot. het Belgische Gezantschap of tot het Conculaat tc Rotterdam, die ge machtigd zijn, het visum te verleenen zonder dat daarin eerst het Ministerie van Buitcn- landsche Zaken tc Brussel gekend wordt. Bin nenkort zal ook het Belgische Conculaat te Rotterdam de bevoegdheid verkrgen. In. af wachting daarvan zal dit laatste zijn bemid deling verleenen om de aanvragen naar het Belgische Gezantschap door te zenden. Intusschen verdient het anbevcling, eerst het Fransche visum aan tc vragen. EEN GETUIGSCHRIFT VAN GOETHE. Onlangs werd in een autographieënverza- meling een getuigschrift betreffende een keu kenmeid van Goethe geveild. Het luidde on geveer: Charlotte Hoyer heeft twee jaar in mijn' huis gediend. Zij kan als keukenmeid fungeerèn. Soms is zij gedienstig en beleefd, tot in het vleiende toe. Echter is haar humeur hoogst ongelijkmatig. Zij kocht naar eigen verkiezing, is weerspannig cn indringerig, grof en tracht iedereen, die wat te be velen heeft, te vermoeien. Onwillig cn nk- kig maakt zij het haar mede-bedienden lastig. Ook luistert zij aan de deuren. Goethe, Maart 1810. Men ziet het, ook de keukenmeisjes-misère is „schon dagewesen". DRAADLOOZE TELEGRAFIE IN HET OERWOUD. Een natuuronderzoeker, die in het Amazo ne-gebied reist, deelt mede, dat de bewoners dezer streken er een primitief systeem van draadlooze telegrafie op na houden, dat reeds eeuwen bestaat. Een holle boomstam tusschen iwee masten opgehangen, dient als afzendstation. Binnenin zijn snaren als bij een viool. Met een gummi-hamer slaat men op dit •instrument, waarop het vibreert. De ontvanger bestaat u:t een dergelijke inrich ting, met dit onderscheid, dat de boomstam op een harde houtplaat rust. 30 Mijlen ver hoort men de zingende tonen, waarvan het systeem iederen inboorling bekend is. KINKHOEST GENEZEN DOOR KUNSTMATIGE HOOGTEZON. In ,Strahlentherapie" verklaart Dr. Leo pold te Klagenfurt zeer goede resultaten verkregen te hebben met de behandeling van kinkhoest door kunstmatige hoogtezon, deze methode schijnt beter te zijn dan met de be handeling met Röntgenstralen. Lichte geval len werden onmiddellijk genezen en in ern stige trad toch spoedig beterschap in. HET VERWIJDEREN VAN RIMPELS IN HET GEZICHT. Een nieuw middelt om rimpels van het ge laat te verwijderenMaar helaas niet toe ie passen door de dame zelf, die haar uiterlijk wil verjeugdigen. Het is een operatie door Dr. Passot beschreven in „La Presse Medicale", en bestaat in het wegnemen van kleine stukjes huidi vóór de ooren en langs de haargrens. WAT IS PIGMENT? De pigmentlichaampjes zijn de dragers der bruine kleurstof, die de donkere kleuren van het lichaam veroorzaakt: de gelige tint der huid, het bruin van het haar en de oogen; en gele huidskleur der Mongolen, het rood der Indianen en de zwarte huidstint der negers. Het pigment is de bescherming der cel tegen de inwerking van het licht. Zoo is de donkere huidskleur der tropenbewoners als het ware een natuurlijke bescherming tegen het felle zonlicht. DE JAPANSCHE HANDELSVLOOT. De ontwikkeling van de Japansche handels vloot neemt de laatste jaren zoo geweldig toe, dat de Europeesche zeemogendheden en ook de Vereenigde Staten hiermede geducht reke ning moeten houden. In 1893 telde de Japan sche handelsvloot 2103 schepen met 1.042.000 ton, in 1913, 2134 schepen met 1.594.894 ton. Tijdens den oorlog is in evenredigheid met de hierbovengenoemde jaren de vloot nog veel sterker uitgebreid, juiste cijfers echter ontbreken. TEGEN DE ONZEDELIJKE DANSEN. Kardinaal Amette, aartsbischop van Parte- heeft een herderlijk schrijven tot zijn gelood- gen gericht, waarin hij met kracht opkomt te gen dc onwelvoegelijke toiletten, welke door vele vrouwen gedragen worden en tegen de indecente dansen, die thans in zwang zijn. De kardinaal verklaart, dat de christelijke vrouwen en meisjes den plicht hebben zich van zulk een kleederdracht te onthouden en uit dergelijke amusementen weg tc blijven HET GOEDEREN-VERKEER MET DUITSCHLAND. Naar de rechts-Rijnsche stations Keulen- Kalk, Kalk-Nord, Keulen-Mühlheim kunnen goederen ten vervoer worden aangenomen. Aangezien de douane-behandeling alleen in Keule-Mühlheim kan plaats 'hebben en boven dien slechts in beperkte mate, verdient het aanbeveling de douanebehandeling op het Duitsche grensstation te doen geschieden. Verder kunflen naar Keulen-Nippes wederom wagonladingen aardappelen worden aange nomen, evenals wagonladingen naar de stati ons te Aken. DOOR DE X-STRALEN. Weer is een Engelsch geneesheer slachtof fer geworden van dc toewijding aan zijn we tenschappelijk cn menschlicvcnd werk, zoo meldt een draadloos bericht uit Horsea. Dr. Lyster heeft zijn arbeid aan het X-straallabo- ratorium van het Middlesex-Hospital moe ten opgeven, daar hij met moer kan werken tengevolge van de noodlottige uitwerking van dc X-stralen, waaraan hij zich bloot heeft gesteld. Dr. Lyster had zijn leven gewijd aan pogin gen, om een geneeswijze voor kanker te vin den. Hij is een van dc pioniers van de onder zoekingen naar de geneeskundige toepassing van X-stralcn. Bijna vijf en-twintig jaar gele den begon hij te werken aan dit ingewikkelde en gevaarlijke vraagstuk. Ongelukkig kreeg dr. Lyster eenige jaren geleden X-straal-huid- ontstcking (ook wel X-straal-kanker ge noemd). Zijn handen werden aangetast en er werden herhaalde operaties verricht Eerst verloor hij een vinger en daarna nog een, maar de heldhaftige dokter ging met zijn werk voort Nog tot in den laatsten tijd werkte dr. Lyster ingespannen in zijn laboratorum, of schoon zijn handen vreeselijk verminkt wa ren door de herhaalde pogingen van de chirurgen, om de andere deelen van zijn lichaam tc behouden. DE HO'ED IN HET LAGERHUIS. Bekend- is (dat de hoed in het Bri'tsche La gerhuis steeds een belangrijke roll 'heeft ge speeld. Iin vroegere jaren was het nagenoeg oniddkbaar dat een Parlementslid zich iini het Parlementsgebouw anders zou hebben ver toond, dan met een hoogen hoed en er ging destijds een. storen van verontwaardiging op toen wijlen de socialist Keir Hardie er durf de verschijnen met' een pet op. Thans te het nog tegen de vormen van het Lagerhuis, de vergaderzaal binnen tie komen met den hoed op het hoofdi, doch Idë spreker, die een motie van orde wil stellen, dient te zorgen, dat hij zijn of een andermans hoed op-zeti, als hij dat doen gaat iNlu Lady Astor gekozen is gaat men zich afvragen wat deze eerste vrouwelijke afge vaardigde met haar hoed1 zal doen. De offi cieele personen in het Huis zitten er, zegt de parlementaire correspondent der „Daily News", een beetje verlegen mede en zelfs de Speaker voorzitter van het Huis weet eigenlijk niet of hij Lady Astor al dan niet zal mogen toestaan de vergaderzaal binnen te komen, met haar hoed op. En aangezien er in het Lagerhuis geen spiegel hangt, is het wat veel gevergd, Idat Lady Astor genood zaakt zou zijn haar hoed zonder zulk 'n voor dames onmisbaar toilet-artikel, daar af- en op te zatiteo. VenmmteHijk zal mr. Sproaker het eenvoudig aan Lady Astor overlaten hoe te handden Eten andere vraag, die gesteld wordit, is: zal de ,,'Noble Lady" har hoed mogen vast steken met hoedenpennen? Immers, zoo rede neeren sommigen, het is steeds verboden ge weest in het Huis wapens bij zich te hebben en) de vraag rijlst of dames-hoeden-pennen al dan niet onder wapens gerangschikt moeten \Vordem. Ouderwetsdhe loden van het Huis, b.v. van bet type Sir Frederick Banbury, een der Oi'ty- afgevaardigden, schudde bedenkelijk het hoofd over de „entree" der vrouw binnen de „heilige muren" en beweren dat het einde van het eerwaardige Parltetnent en de instorting van het geheel Britsche Rijk thans kunnen worldten verwacht'! DE MOORD OP DEN CZAAR. Uit Warschau wordt gemeld, dat de gevan gen genomen bolsjcwistischen moordenaar can Czaar Nikolaas, Poshednik heet. Tusschen de inhechtenis genomen man en de oudste dochter van den Czaar, Tatjana, heeft waarschijnlijk een liefdesverhouding be staan Posrednik heeft in het verhoor ver klaard, dat bij het aanrukken van de Witte troepen in Jekaterrinenburg een oproer ont stond, dat slechts door maasa-tereclitstellin1- gen kon worden onderdrukt. Hij heeft gepro beerd een terdood veroordeel ing van de bols jewisten tegen den Czaar te verkrijgen. Toen hij dit niet verkreeg, heeft hij uit eigen bewe ging de vrijheid genomen den Cazr te doo- den. Hij etslde een kleine marine-afdeeling on der-zijn beheer De Czaar en zijn familie wer den tegen den muur geplaatst en dood ge- sch^ eu. Na den moord verdeelde de moorde naar de geheele woninginrichting en het be zit van den Czaar. Zoo kwam het, dat men bij den moordenaar 72000 roebel en het lin- n -dgoed van den Czaar vond. Pocrednik was met de dochter van een Russisch burger te Petrograd getrouwd Op zijn reis van War schau naar Rusland werd hij in Mins door de Poolsche regeering gevangen genomen, die hem niet wegens den moord op den Czaar, doch wegens zijn daden in Ochran zal veroordeelen. KO'RTE BERICHTEN. De christdijk-sociale leden te Weenen, znj'tni in. den gemeenteraad! teruggekeerd en1 zijn daar een zeer scherpe technische obstruc tie begonnen, die aanleiding heeft gegeven tot opgewonden tafereelen. Te Weenen voerde Fimmen het woord op het Congres dër iDuitsch-Oostenrijksche Vakvereenigihg en belóofde zijn invloed uit te oefenen op de Entente-socialisten. Volgens den einduitslag der stemming zuüleni de mijnwerkers in Wales wel staken ate protest tegen' de inkomstenbelasting. iHlet Congres voor dten Volkenbond te Brussél' is geopend. iHtet Belgische socialtetenconigres heeft besloten tot deelneming van de socialisten' in het kabinet. Volgens geruchten is er als het Ameri kaansche congres bijeenkomt nog geen schik king bereikt aangaande het vredesverdrag. In dien st'aat Kansas van de Ver. Staten heeft de overheid de mijlnen in beheer geno men. Gravin Viscountess Astor deed! haar in trede in het parlement, alwaar zij werd voor gesteld dioor Lloyd George. De gravin was zeer eenvoudig gekleed. Naar uit Washington1 gemeld' wordt, heeft dé Amerikaansche regeering opnieuw een nota gezonden aan Mexico, waarin wordt beweerd, dat de vorige ontvangen nota van een stelselmatige onverschilligheid getaigt en dat Mexico met het Amerikaansche volk den spot drijlft. Te München werd1 met deelneming van 400 afgevaardigden uit verschillende deelen van Beieren eem monarchistische partij ge sticht, aan welke echter van geen enkele zijde u betedcenis wordt toegekend. Het is gebleken, dat deze partij slechts in eeniige deelen van het platte land en nergens in groote steden aanhangers telt. Het 'Bolsjewistische orgaan Pnawda be richt, dat te Petersburg een nieuwe samen zwering tegen dë Sovjetrageering is ontdekt. Er werden 60 personen in hechtenis geno men, waaronder lieden van het nationalistisch menschewiki' centrum. iDe raad der stad Leipzig besloot uit de geringe reservevoorraden van Leipzig aan de Weensche overheid eenige duizenden cen tenaars levensmiddelen te zenden. Van 1 December af zal de Hongaarsche post het pakket- en geldpostverkeer met Oos tenrijk, Duitschland, Zwitserland, Luxem burg, Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen alsmede het postpakketverkeer met Finland hervatten. De Seine wast voortdurend. De rivier- dienst blijft echter den toestand optimistisch inzien. De aardschokken, die bij Toulouse zijn waargenomen, zijn ook geconstateerd te Can nes. Zij duurden ongeveer zeven seconden, maar waren zeer zwak. In Würzburg werd op de conferentie van vertegenwoordigers van het Duitsche spoorwegarheidersverbond, dat 430.000 leden telt, en van het verbond van Duitsch ver- keerspersoneel met 85000 leden, besloten te gen 1 Juli 1920 tusschen beide bonden eene fusie tot stand te brengen. Door de samen smelting dezer vakvereeniging gaat een lang gekoesterdaivensch der Noord- en Zuid- Duitsche spoorwegarbeiders in vervulling. Volgens het „Journal de Génè«B" u de ALIMAAISCIE Directeur? G. H. KRAK. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. EEN KOSTBAAR HALSSNOER. De prachtige paarlen halssnoer, welke het eigendom zoude zijn van de afstammelingen van Tsarin Nathalie en een waarde heeft van 300.000 pond sterling, werd Vrijdagmiddag ter veiling aangeboden door Messrs. Johnson, Deymond Sons. Daar er geen hooger bod was dan 57.000 pond sterling, ging de verkoop niet door.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1