Stremïïiiïit van Terkeer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de BOEKELER- WEG, in den Polder SCHERMEER, op DONDERDAG 4 DECEMBER a.s„ wegens het doen leggen van een duiker, VOOR RIJTUIGVERKEER ZAL ZIJN GE SLOTEN. Alkmaar, 2 December 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C WENDELAAR, Voorzitter. DONATFI, Secretaris. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt, ingevolge aanschrijving van den Mi nister van Oorlog, d.d. 28 November 1.1.,, No. 175 Hafd. Dienstplicht, ter kennis van belanghebbenden, dat de verplichtingen om trent aanmelding van VERLOFGANGERS zoowel bij vertrek met grootverlof als bij verhuizing, alsmede ten aanzien van verblijf in het buitenland, weder ten volle op die verlofgangers rusten en bij overtreding de betreffende wetsbepalingen op hen zullen worden toegepast. Alkmaar, 2 December 1919. De Burgemeester voornoemd, W. C- WENDELAAR. voormalige rijkskanselier, von Bethmann Hollweg, te Luzern aangekomen, vanwaar hij naar Genève denkt te gaan. Gisteren is te Kopenhagen de groote zwavelzuur- en superphosphaatfabriek Lim- fjorden te Noerres Sundby afgebrand, De schade wordt op 2 millioen kronen geschat. Ztvitiserland! richt aan alle betrokken landen een bede de krijgsgevangenen in vrij heid He stellen. Hlet soc.-dem. partijbestuur in Duitsch- land wekt de partijigenooten op, tot de bur gerwachten toe te treden. STATEN-GENERAAL. TWEEDE, KAMrER. De voorzitter van de Tweede Kamer is voornemens in de vergadering van heden voor te stellen: le. om a.s. Vrijdag des voor- middags te df uur te doen aanvangen, met het oog op de wenschelijkheid, dat de verga dering dien1 dag niet laat eindigt; 2e om Maandag 8 Dec, te vergaderen. BINNENLAND. OPHEFFING VAN UITVOER- VERBODEN. De minister van landbouw heeft besloten tot nadere aankondiging depensatie te verlee- nenmet 2 Dec., van het verbod van uitvoer van vischschubben, 3 December van het ver bod van uitvoer van gasgloeikousjes5 De cember van het uitvoerverbod geëmailleerde ijzerwaren en van blikken artikelen, van kaas kleursel en varkenshaar en daaruit vervaar digde artikelen. OORLOGSWINSTBELASTING. Blijkens een aanschrijving van den Minis ter van Financiën zullen voortaan belasting plichtigen, die in afwachting van de regeling van hun aanslag in de oorlogswinstbeias- ting het volgens hun aangifte verschuldigde bedrag op rekening van den aanslag wen- schen te betalen, hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. De inspecteurs en ontvangers der directe belastingen kunnen dienaangaan de nadere inlichtingen verstrekken. MET GROOT VERLOF. De dienstplichtigen der lichting 1917, die in het tijdvak vn 3 tot 6 December 1917 zijn ingelijfd bij de cavallcrie, worden op 3 De cember a.s. in het genot van groot verlof ge steld. GEMENGD NIEUWS. DE NOOD IN OOSTENRIJK. Door de 5 vakcentralen is aan de Werkge- versvereenigingen in ons land het volgende schrijven gericht: M. H. De berichten over den nood der bevolking te Weenen zullen ook uwe aaudcht hebben getrokken. De besturen van alle vakcentralen hebben gemeenschappelijk beraadslaagd over de wijze, waarop de arbeidersklasse van ons land haar solidariteit en medegevoel met de Weensche bevolking het best zou kunnen too- nen. Na gezette overweging meenen wij, dat een steunbeweging in ons land, gegeven de firuyicieele positie van tallooze vele arbeiders, vooral in dit seizoen, niet datgene zou ople veren, wat met het oog op den nood wensche- lijk en noodig is. Onze besturen besloten daarom te pogen het daarheen te leiden, dat de bij hen aange sloten werklieden in de maand December het- •zij 8 uren overwerken, of wel den 2en Kerst dag gaan werken. Wil zulks echter op groote schaal gebeuren, dan zal 't noodig zijn, dat op dit punt tusschen de werkgevers en hunne organisaties en onze vakcentralen samenwer king komt, opdat de werkgevers alom mede werken, om het bovengenoemde plan te ver wezenlijken. Wij besloten daarom de besturen van alle ons bekende werkgeversvereenigingen uit te noodigen tot een bespreking. Ingevolge dit besluit heb ik de eer uw be stuur namens het Ncdcrlandsche Verbond van Vakvereenigingen, het Roomsch-Katholiek Vakbureau, het Christelijk Nationaal Vakver bond, het Nationaal Arbeidssecretariaat en het Algemeen Ncderlandsch Vakverbond, uit te noodigen tot een bijeenkomst op Woens dag 3 December a.s. des namiddags 2 uur, in de bovenzaal van het Americain Hotel, Leid- schcplein, Amsterdam. Op deze bijeenkomst zouden onze besturen met de besturen der werkgeversvereenigingen tevens gaarne onder het oog zien, of ook niet de winst, die de werkgevers eventueel zullen maken door den arbeid buiten den normalen werktijd, aan hetzelfde doel ten goede zou kunnen komen, als het loon, dat de werklie den verdienen In het vertrouwen, dat uw bestuur voor de onderhavige aangelegenheid dezelfde sympa thie zal hebben als onze besturen, houden wij ons ervan overtuigd, dat uw college zich op bovengenoemde bijeenkomst zal doen verte genwoordigen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u, ons dat wel te v^Hlen berich ten, terwijl het ons aangenaam zal zijn als- sympathie hebben en wij op uwen steun zullen kunnen, rekenen." De besturen der vakcentralen vertrouwen, dat de werkgeversvereenigingen, die deze uit- noodiging niet ontvingen, daar hun adres niet bekend was, haSx ook als aan hen gericht willen beschouwen. BEGRAVEN VAN AANGESPOELDE LIJKEN. In het voorloopig verslag van de commis sie van rapporteurs van de Tweede Kamer over de staatsbegrooting, werd geklaagd over de onvoldoende zorg, die besteed wordt aan het begraven van op het strand aangespoelde lijken; vooral te Petten zou men er zeer ruw mede te v«rk gaan. De burgemeester dier ge meente heeft thans een sdirijven aan den com missaris der Koningin in Noord-Holland ge zonden, waarin hij tegen deze beschuldiging opkomt. De begraving geschiedt steeds met den grootste eerbied en correctheid, bijna al tijd ouder het persoonlijk toezicht van den burgemeester. Indien de rapporteurs dan ook geen voldoende toelichting op hun bewering verstrekken, zal de -burgemeester een aan klacht wegens laster moeten indienen. HET SLECHTE BROOD. De Nederlandsche Vereeniging van Werk gevers in het Bakkersbedrijf heeft in eene te Amsterdam gehouden algemeene vergadering eene motie aangenomen, welke aan den minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel is toegezonden en waarin zij constateert dat de kwaliteit van het regeeringsmeel en de regee- ringsblcem nog altijd zeer slecht is, zoodat er nog steeds geen goed brood is te bak'ken, be treurt, dat le aflevering van deze slechte grondstoffen aanwezig zijn, althaas uit Ame rika kunnen woden geïmporteerd; en liet hoofdbestuur met klem opdaagt, op verande ring aan te dringen. STEUN AAN DE NED. OPERA. Naar verluidt, heeft de Nationale Opera van de Koningin een subsidie ontvangen van acht duizend gulden. De hoop mag worden gekoesterd, dat deze subsidie jaarlijks zal worden verleend. TWIST MET DOODELIJKEN AFLOOP. Zaterdagavond liep te Breda zekere de Groen met een vrouw, toen hij de Lcii ont moette, een familielid. Deze wenschte, dat de vrouw met hem zou meegaan, waartegen de Groen zich verzette. Het gevolg was eene ruzie, waarbij het mes getrokken werd en gevaarlijke verwondingen werden toegevracht. De Leij is reeds bezweken, de Groen is ook ernstig verwond. DE BROODRANTSOENEERING. Naar de Tel verneemt, ligt het in de be doeling der regeering de broodrantsoenee- ring met den daarmee samen-hangenden toe slag op bruinbrood en op roggebrood te doein ophouden tusschen 15 April en 1 Mei van het volgend jaar Dit tijdstip is gekozen, omdat de oogst van inlandsch graan tegen garantieprijs dan is afgcloopen. EEN VERTREKSTAF. Daar er door de invoering van den vcr- trekstaf zich bij het vertrekken der treinen veel onregelmatigheden voordeden, oa. dat het sein door den stations-chef te vroeg werd gegeven, waardoor soms de hoofdconuudeur achterbleef, of alle portieren nog niet geslo ten waren, of alle bagage nog niet ingeladen was, hééft de directie der Ned. Spoorwegen zich thans genoodaakt gezien, een order uit te vaardigen, aangevende de maatregelen die bij het vertrek der treinen zijn in acht te ne men. Alvorens 'thans een trein maig vertrek ken, moeten alle conducteurs, te beginnen bij den treinbeambtc, die het achterste gedeelte van den trein bedient, den rechtrarm opste ken, ten teeken dat alle norticren gesloten zijn. De hoofdconducteur neemt dit sein over en geeft dit aan den dienstdoenden chef, ten teeken, dat de geheele trein in orde is Eerst daarna mag het vertreksein aan den machi nist worden gegeven De dienstdoende chef moet, om alles behoorlijk te kunnen overzien, zich in het midden van den trein bevinden. ELECTRISCHF. SPOORWEGVERBINDIN GEN OP KOMST Naar het Persbureau Vaz Dias verneemt, worden door de Spoorwegmaatschappijen plannen uitgewerkt, om de lijnen Amsterdam —Den HaagRotterdam en Amsterdam Amersfoort mede voor eleetrische beweeg kracht in te richten. Het ligt in de bedoeling eleetrische treinen met korte tusschenpoozen op deze trajecten te laten rijden evenals dit thans op de lijn Rotterdam—Den Haag—Scheven ingen ge schiedt Men gelooft daarmede allereerst het spoorwegverkeer te ontlasten, het kolenver- bruik te beperken en verder het reizen te ver aangenamen en te vergemakkelijken. DE POSTALE LOONREGELING. Het bestuur van den Ccntralen Bond van P T. T -personeel had gistermiddag een au diëntie bij den Minister van Waterstaat naar aanleiding van de te verwachten postale loon regeling. De minister verklaarde het advies der re- geeringsvertegenwoordigers nog tjiet te heb ben ontvangen Dat advies was echter niet bindend de regeering zl zelve beslissen ../Het verbreken der verhoudingen in de postale re gering, als het verschil tusschen adjunct commiezen en commiezen-titulair en de ver- houding voor het technisch personeel, had door de publictie in het orgaan van den Cen- tralen Bond van P. T T.-pcrsonecl, ook de aaftdcht van den minister getrokken. Z.Exc. zou bij 't beslissen door de rcgcering. met de bezwaren rekening houden. DE ROOFMOORD TE ST.-PIETER. Nader wordt gemeld, dat de verdachte van den roofmoord te St -Pictcr, Evers, niet uit Mecrssen maar uit Ulestraten afkomstig is. Volgens de „Limburger Kocrier'_' kon de ver dachte bij zijn verhoor zijn alibi bewijzen. AUTO IN EEN ETALAGE GEREDEN. Zondagnacht heeft in de Vijzelstraat te Am sterdam een ernstig auto-ongeluk plaats ge had Voor het gebouw van Hollenkamp is de bestrating opgebroken en een kuil ont staan, die door lantaarns wordt aangeduid. Een atax, vermoedelijk misleid door de lich ten, kwam in den kuil terecht, waardoor het rijtuig van richting veranderde, op het trot toir sprong en door een der groote spiegel ruiten van Hollenkamp reed. Deatax jakkerde daar nog een aantal tip-top gekleede waspop- pen omver, verbrijzelde hoofden, boenen en armen en Vwam eindelijk to* stilstand De achterwielen stonden toen ook in de étalage. De chauffeur kreeg een hoofdwonde en de auto werd beschadigd. NOG EEN SCHEEPSRAMP. Een Reuter telegram uit Londen meldt, dat volgens uit Cherbourg ontvangen bericht de Nederlandsche schoener „Busco", van Rot terdam naar Jersey, ter hoogte van Jobourg op de noordkust van Frankrijk is vergaan. Zeven opvarenden, onder wie de gezagvoer der, zijn verdronken. Een nader telegram meldt; dat de gezag voerder van den schoener was kapitein Un ties. Een sleepboot heeft vier menschen gered, die te St. Germain des Vcux werden opgeno men. SCHIP OMGESLAGEN. Zaterdagmiddag is nabij Andel op de Maas een met bieten geladen schip van een schip per uit Capelle omgeslagen. De vrouw van den schipper en twee kinderen zijn verdron gen. KORTE BERICHTEN. Te IJzendoorn (Neder-Betuwe) is bij Gebrs. Breakman, door onbekende oorzaak, de bouwschuur afgebrand. Het vee werd met moeite gered, een aantal kippen kwam in de vlammen om. De wielrijder J. V., uit den Haag, werd Zaterdagmiddag uabij Wassenaar door een Haagsche brandweerauto overreden en is aan de bekomen verwondingen bezweken. Zaterdagavond heeft te Breda zekere de G. zijn vriend, de Leij, bij een twist zoodanig door messteken verwond, dat de Leij aan de gevolgen is overleden. Ook de G. moet deerlijk toegetakeld zijn Zondagmiddag is te Schipluiden door onbekende oorzaak een hooiberg met onge veer 20,000 Kg hooi van den landbouwer Jansen tot den grond afgebrand. De schade wordt door verzekering gedekt. B. en; W. van Wormerveer stellen den Raad voor de gemeente voor 7/8 .droog te- leggen. Slechts ia een paar hoofdstraten zul len dan voortaan sterke drankvergunningen tonnen verleend' worden. TELEGRAMMEN VAN HEDEN. 's-GRAVENHAGE, 2 December De Mi nister van "Marine is voornemens morgen met zijn ambtgenooten van Landbouw cn Waterstaat de werf der Nederlandsche scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam te bezoeken teneinde met voorlichting van technische adviseurs den chef dei' afdeeiing materieel cn den chef van den marinestaf ter plaatse nadere besprekingen te houden over diverse vragen samenhangende met zijn plannen ten aanzien der op stapel staande kruisers. De minister van marine is voornemens een commissie bestaande uit dames te benoemen welke hem kal hebben te adviseeren inzake het vraagstuk der ver zorging van militairen der zeemacht die op genomen worden wegens ziekte of in ob- servatiekamers in onze hospitalen De be doeling is dat aanvankelijk liet arbeidsveld der commissie zich bepale tot het hospitaal te Nieuwedicpè Voorzitster der commissie zal zijn mcj. J. H. Kuypcr, dochter van den oud-minister. EEN UITSPRAAK. DEN HAAG, 2 Dec. De waarnemend kantonrechter te den Haag, Mi Varen- kamp, heeft bij twee door hem gewezen vonnissen, als zijnde in strijd met art. 135 der Gemeentewet, niet verbindend ver klaard de verordening tot regeling van den nachtarbeid en Zondagsarbeid in brood bakkerijen in de gemeente 's-Gravenhage, en beklaagden van alle rechtsvervolging ontslagen. DE NIEUWE VERKIEZINGEN BERLIJN, 2 Dec. De Nationale Verga dering heeft nog slechts te behandelen een belastingootwerp en eenige ander kleine zaken, zoodat men hoopt in Maart' of April klaar te zijn. Er wordt gerekend/ dat de nieuwe verldezingeit voor den. rijksdag 12 April! zullient plaats hebben, S POORWEOONG E LU K. GORINCHlEMl, "2 Dcc. Gisteravond on geveer 9' uur is tusschen het station Slie- dreebt en de halte Baanhoek een vijftal waggons van een goederentrein komende van Gorinchem, ontspoord. De trein moest tegen een hoogte op, hetgeen niet gemakke lijk. ging. De trein reed daarop achteruit terug, tenigevol/ge waarvan vermoedelijk een koppelstang is gebroken. De vijf laat ste waggons viélen om. Onmiddellijk werd het opruimingswerk begonnen en heden morgen waren reeds 'drie waggons weer overeind geplaatst. Het verkeer Dordrecht —Gorinchem was gisteravond geheel ge stremd en 'wordt thans weder over één lijn onderhouden met buurtverkeertreinen. Er 'haddien geen persoonlijke ongelukken' plaats. 'De materieele schade is aanzienlijk. DE BEMANNING £eRED. HOEK VAN HOLAND, 2 Dec De be manning van de uit vijf koppen bestaande, bij Brouwershaven gestrande kotter „Ase- thyst", is door de stoomreddingsboot „Prins der Nederlanden" gered en te Hoek van Holland aan land gezet. Het schip was onderweg van Harwich naar Ostende en geladen met haring. De kapitein heeft met de nieuwe Bergings maatschappij gecontracteerd voor Merging van schip en lading. PROVINCIAAL NIEUWS. UIT OTERLEEK. In plaats van den heer C Dekker, die ont slag had' genomen als kerkvoogd bij de Hcrv. Gemeente alhier, werd de heer A. Hoogland, die als notabel zitting had in het kerkbestuur, benoemd en Zondag na de godsdienstoefe ning in de hieroor ontstane vacature voor zien door de verkiezing van den heer S. Hoogvorst tot notabel. STADSNIEUWS. GESLAAGD'. 'De faeeren F. Pastoor en J. Mus, alhier in Maart j.l. geslaagd voor het eindexamen Handelsavondschool, hebben met gunstig ge volg het examen afgelegd vas wgf de „Ver eeniging van Leeraren in, hef Beeüchuodea" gehouden. iDe cadnidaten zajn opgeleid door den heer Prins. EEN SCHILDERIJ VAN VAN EVER- DINGEN. De heer W van der Linden te Rotterdam zendt ons ter bezichtiging ccri foto van een in zijn bezit zijnde interessant oud schilderij van den 17den ceuwsclien Alkmaarschen fi guurschilder Cesar van Evcrdingen. De voorstelling is „de door Jupiter uitge zondene Mercurius tracht den ouden Argus met de luit in slaap te spelen, om zoodoende Jo te bevrijden, die door Jupiter in een witte koe was veranderd". Ook de Vlaamoche schilder Jordaens heeft dit onderwerp een vijftal koeren behandeld Het stuk is hoog 204.5 cn breek 187 cM. en in smalle gouden lij"t gevat. INGEKOMEN QELDEN EN GOEDEREN VOOR HULPVERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK» N. N ƒ1,van de 3e gemeenteschool, aan den Koningsweg, 23,32Te zamen S 24,32 yA Verantwoord 616,84. In totaal ontvangen 641.1614. HET ELECTRISCH LICHT. Gisteravond werd viermaal achtereen, ge lukkig slechts voor enkele oogenblikken, de electrisch stroom verbroken, waardoor zeer veel winkels, juist in den tijd toen zeer velen wnkdd'cn, in donker geraakte. Vooral in de St. Nicolaasweek is dit zeer onaangenaam. Aan het gemeentelijk bedrijf kan dit niet geweten worden Ook in andere emeenten werd de stoornis ondervonden. GESLAAGD. Bij het op 24 en 25 November j 1. te Am sterdam gehouden examen tot verkrijging van het praktijkdiploma „Boekhouden", vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Boekhou den, slaagde nog de heer C. Hendrikse al hier. EEN NIEUWE VINDING. Heden gewerd ons het verzoek om een nieuw soort reservoir voor een watercloset bij den heer Haasbroek aan het Luttik-Oud- dorp, in oogenschouw te komen nemen. Vanmiddag hebben wij in de werkplaats van den heer Haasbroek alhier de werking van hef nieuwe systheem reservoir, dat reeds door de Alkmaarscle Waterleiding is goed gekeurd, bewonderd en wij mochten consta- tcereri, dat het inderdaad groote voordeden biedt. Het reservoir vult zich veel sneller dan een gewoon en het groote voordeel is, dat het steeds leeg staat en dus vorstvrij is. Voor geruimen tijd leegstaande v'lla's is dit zeker een groot voordeel BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 24 tot 29 November zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 82 kuipbaden, 92 regenbaden le klas, 1>35 regenbaden 2e klas. Te zamen 309 baden. HERDENKINGSVERGADERING DOMELA NIEUWENHU1S In de groote zaal van de Harmonie wordt Donderdagavond een herdenkiugsvergade ring gehouden voor Domela Nieuwcnhuis. De vergadering moest de vorige week worden uitgesteld. Thans zullen Ds. Scher mer hora en de heer B. Lansink Sr. het woord voeren. Een Alkmaarsch kwartet zal een paar liede ren zingen. De vergadering wordt belegd door het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat, de Vrije Socialisten-Vereniging, de afd. Alkrpaar van de I. A. M. V. en de Vrije Geheelonthou- dersvereeniging. FRYSO SELSKIP. Zondag hield het „Fryso Selskip" haar eerste „gearkomste" in de Graanhandel. Een groot aantal Friezen en Friezinnen was aan wezig: liet zaaltje was vól'. Het was dan ook voor den vooritter, zooals deze zijn openings woord zeide, een aangename taak aan zoovele „lansjnc" een hartelijk welkom te mogen toe roepen. Het Selskip had dit jaar een groot aantal leden verloren wegens vertrek: het bestuur had zich dan ook al voorbereid op een ma tig bezoek. Nu bleek het zaaltje haast te kleindat stemde tot vreugde en gaf moed voor de toekomst van het „Selskip". Medege deeld werd, dat het programma dat de leden hadden ontvangen niet kon worden uitge voerd, wegens ziekte van een paar der me despelers. Het bestuur had echter de hand weten te leggen op den heer Jac. Westra, de clamator te Dronrijp, voor de Krite geen on bekende. De voorzitter hoopte en vertrouw de, dat de heer Westra de aanwezigen een plezierige avond zou bezorgen. Dat vertrouwen is niet beschaamd De heer Westra heeft zijn „lansljue" een bijzonder ge notvollen avond verschaft. Gelachen is er den geheelen avond, dat de tranen je over de wan gen liepen.,Alle voordrachten wareii mooi* vooral sloegen in: „Nei de 2de Keamer ta", „de Jiskeman", de „Doarpskcmiek" en „Ja- pik". Dat de „foardrager" ook nog wel iets an ders kon dan declameeren, bleek uit ijn num mer „flesschenmesyk"dat was bepaald ar tistiek. Kortom 't was een „jouw fen nocht en wille." Het dankwoord van den voorzitter, ook aan den accompagneteur, den heer de Lange was welverdiend. Na afloop natuurlijk „dounsjen." Wie kan zich een „gearkomste" voorstellen zonder de „Skotse trye?" Verschillende leden sloten zich bij het Selskip aan. De „pongkalder lake sa Wier!" Maar nog veel meer moesten zich aansluiten Alle Friezen en Ficzinnen moesten lid wor den. N. V. NOORD-HOLLANDSCHE BANK. De Noord-Hollandsche Bank en de firma Willeumier, van Fijen Van Laer berichten, dat de inschrijving op 227,000 aandeden in stukken van 1000 in de N. V. Noord- Hollandsche Bank v/h Van der Stok, Kaan Co. en Van der Wolff, Courrech Zoon, zal zijn opengeseld op Woensdag 10 December, van 9tot 4 uur, tot den koers van 106 pet ten kantore der venoo&chap te Nieuwe Nie- dorp, Alkmaar, Hoorn en Schagen en ten kan tore der firma Willeumier, Van Tijen Van Laer, te Amsterdam cn tc Wormerveer. LICHT OP! Voor rijwielen en andere voertuigen heden avond licht op 4 24 uur. LUCHTVAART, VLIEGEN MET RUMPLERVLIEGTUIGEN VERBODEN. In verband met het ongeluk te Soesterberg met een Rumpler-vliegtuig, heeft de comman dant der luchtvaart-afdeeling een order uitge vaardigd, dat tot nader order niet meer met Rumpler-vliegtüigen mag worden gevlogen. DE TOCHT NAAR AUSTRALIë Kapitein Ross Smith, die den 12en Novem ber Hounslow verliet piet de bedoeling in dertig dagen naar Australië tc vliegen, bereik te Delhi op den 25en dezer. Hij heeft dus nog zeventien dagen over EEN VLUCHT OM DE WERELD. De Aiuerikaansche Aëroclub heeft het plan opgevat een wedstrijd te doen houden voor een vlucht rond de wereld. De opengestelde termijn loopt van 4 Juli 1920 tot 4 januari 1921. Het dot) van dezen grooten wedstrijd is het gebruik van vlegmaciiines en lucht schepen te bevorderen voor reizen, transport en wereldtoerisme, het hechter maken van de banden, die reeds bestaan tusschen de ver schillende luchtvaartvereenigingen, aangeslo ten bij de „internationale Luchtvaart Federa tie" de studie aan te moedigen van de lucht lijnen voor den handel en het verkeer; het verwezenlijken van de stichting van luchtha vens met geschikte landingsterreinen; het aantoonen, dat het oversteken van den Atlan tisch en Oceaan niet zonder toekomst is eu dat zulks kan geschieden met 50 en meer passa giers en dat het voorbeeld van het ludïtschip R 34 nagevolgd zal worden door andereu. Verder beoogt de wedstrijd het ontwerpen en construeeren van-verschillende toestellen aan te moedigen, ten einde te geralcen tot de grootste en veiligste Vluchten; meer vertrou wen te geven aan -en verbeteringen te brengen in de reeds bestaande motoren; de middelen te bestudeeren om het nuttig gewicht te ver meerderen, voor vliegtuigen bestemd tot ver voer van reizigers, koopwaren enz. Voor dezen grootschen wedstrijd zijn prij zen ingekomen, die reeds eht bedrag van 1,000.000 dollars naderen. De vlieggrens ligt tusschen 60 gr. Noor derbreedte en 15 gr. Zuiderbreedte. De bedoeling is om in iedere stad drie scheidsrechters te benoemen, die den wedstrijd zullen controleeren. De medewerkers zullen op zijn minst bij een der Europeesche Azi atische, Afrikaansche en Amerikaansche con troles moeten landen en den Atlantischen Oceaan en Stille Zuidzee moeten oversteken. RECHTSZAKEN. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 2 December le. Wijbrand B„ Schagen, 2e. Volkert K., Schagen, verboden slachting, le. 100 boete subs. 50 d„ 2e. vrijgesproken. Jannetje K„ Helder, diefstal, 20 boete subs. 20 dagen. Joh. K., Alkmaar diefstal, 14 dagen gev. Bart H„ Alkmaar, diefstal, 3 maanden ge vangenisstraf. Pieter V., mish. van een ambtnaar, aan gehouden. Macq Joh. P., Hoorn, valschheid in ge schrifte, 14 dagen gev. le. Jurrie A„ 2e. Everd W„ 3e. Fekke B., allen te Urk, wederspannigheid en beleedi- ging, le. 4 maanden gev., 2e. vrijgesproken, 3e. 4 maanden gev. Jan Jb. B. en Pieter Jan B„ beiden te Texel, strooperij, vrijgesproken. Pieter B„ St. Pancras, bedreiging, 3 maan den gev. Maartje B„ Opmeer, beleediging, vrijge sproken. Delvin Elisabeth R., Utrecht, diefstal, 15 boet subs. 15 dagen. Andries S., Opperdoes, strooperij, 10 boete subs. 10 dagen. Avis van W., Alkmaar, mishandeling, 1 boete subs. 1 dag. Teunis M., Andijk, strooperij, 20 boete subs. 10 dagen. Pieter S„ Lutjebroek, mishandeling, vrij spraak. Friedrich R., Tuk T., Johanna N„ Frie- drich B„ verboden uitvoer, ieder 10 boete of 10 dagen met verbeurdverklaring. Corn. M„ kinderwetten, diefstal, 6 maan den tuchtschool. Rijn Wijbrand D„ Helder, minderjarig, kinderwetten, vrijgesproken. Fred. Joh. L„ kinderwetten, Helder, vrij gesproken. rffLff©RAN»CH 2 December. Medegedeeld door het Kdft Nfittffiffif&seti Mëitesroltsgiseh Irfêttffifl te t BiTtn Geldig tot den avond van 3 December, hoogste stand van den barometer 768.4 München. De laagste stand van den barometer 744.3 Vestmander. VERWACHTING. Krachtige tot stormachtige, later tijdelijk afnemende zuidelijke tot westelijken wind, be trokken met regen, later tijdelijk opklarend, zelfde temperatuur. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 1 Dec. Eckahrdt George, z. van Eckhardt George Schmidt en Jannetje Cecilia Bieman. 2 Dec. Lucas, z. van Roelof Folmcr ën Alida Beers. OVERLEDEN: 2 Dec. Guurtje Storm, 1 maand. Wfrerte In plaats van kaarten. Verloofd: PETER VAN OOSTRUM en GRE SCHRöDER. Utrecht, Catharijnekade 45. Alkmaar, Verl. Stuartstraat 74. Aan allen die belangstelling hebben betoond bij mijn 50-jarig smidsambt, ook namens mijne echt- genoote en kinderen, onzen harte- lijken dank. W. GROENWOÜDT. Haasbroek, Nov. 1919. B. en W. van Amsterdam stellen den Raad voor de gasprijs van 26 Dec. a.s. af te brengen op 16 cents per M3. voor ten hoogste 25 M3. per maand. Wat men meer gebruikt zal k 23 cent per M3. berekend worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2