Entrés 20 cent. HERDENKINGSAVOND wijl.it Doiui la Ni.nwenhnis, Jfjff 1 ,®m citiÉisfniif jsni", I. ROOT. RehMiit Wepns sKdjml a I IIPAKK-ER gsvr een Vliegênde Hollander. Grsszoden ts loop, m boekje,lnhGudBndef34,50 ïarlsus- 6» Sdiapvteli. JACOB 80RSJES, Zijd» 4. prims indroogde PULP Hit ïartatecli GERARD WORM, Hoofs Sclrolfiscl. Konijnen A. 11EPK0, Veileend c.edlttcB ondei gun tigg roorwaaiden. J. F. I J. v. d. POL, UÖ C. D£ JftCER, DrelTEnlaan 15. C. LOST, Minitoon! 2. L. H. J. EKI1II. Coiltlö 6, tO ZlCht DE '"11661, MajdZljii&tstei, 6.a.. Ceen Me handen mee:! Sprekers' Ds. fl J. C. SCHERMERHORN en R. LANSINK Sr. Aankomend Kantoorbediende Groote Afslag. St. Nicolaas-Cadeaux. DE JONG, Zilveren Beugels ij6i prachtigst S op 'nonderdag"4 December a s., 's avonds 8 uur, In de groote zaal van de „Harmonie". li ng«straat, Firma P. BLAAUW en Zn., Ritsevoort mm KISTJES SIGAREN DOOZEN SIGARETTEN Ziet onze étalage's Vergelijkt onze prijzen Prachtige Zijde» ea^Wolien SHAWLS Laat 219. Banketletters, Hammen, Harten, Zalmstaarten, enz., Speculaas 20 ct. per ons, Gevulde Speculaas 30 ct. per ons, Banketstukjes 30 ct. per ons, Borstplaat 25 ct. per ons, oningtaai 75 ct. per pond WOENSDA Schippersknecht morgen 3 DEC. vanaf 'b mor ons 10 uur g esoten, 'Oom. Piek et, zoekt plaatisng. oen tydelijke hulp i» de huishouding Journalistiek GEVRAAG!) TE KOOP circa 9000 M2. BOUWLAND Te koop gevraagd Verloren BONTWERK. Groote Afslag Handelaar in Verneder, Gdbr. LÜITÏNG, HOUTTIL 54, ALKMAAR, (MïKiisht 171. R. GODIJN. Ontvangen Ondegracht 48, Alkmaar. k 55 ets. per pexd. T. J. BRIEFJES, 1d kwaliteit Handwarmers Lottikoudorp 68. Telefoon 236. losse medewerker» D D*j UK -4 -.Z AihiJl.ltif A iC eleiOon i*0. is onderstaand. VarkeruYleesch. Lindenlaan] E |2. mmms Awwum! jh,~ ii behoori bij iedere a uitrusting; vluö; spaarzaam; ghins- hfxidirmi in ««4en. Een solied adres !- Igarenkekars Tabakzakken tege Z^ER LAGE PRIJZEN KLEEDJES. OVERHEMDEN SSf n, ONTVANG^ N Op 't gxbiad van S gevraagd p. nH.uu.itr ;a- c«., Papier- Barbier. en nette commensaal, rrü«* slH*,»UHiner met huiselijk verkeer. Brieven onder left. K 245, bureau van dit blad. S. PELS. Veermeer 23. Alkraasr. kf»n aanbieden uit voorraad a f7,50 per zak, bij SO zak 20,cent Mger f© ktdan f O.ltfS per K.Ö. AFGESLAGEN Bij Zeedmarkt, Alkmaar. Eersla Alkm. Naaimachinehandel 'I vindt U bij de g oot&te keuze, bijzonder geschikt voor JÖCociöXi DRAISTTA -vatt VALKENBURG *s LEVERTRAArt-: LEEUWARDEnCi „Da Poornfjas", BERGEN.' Langestrsat 2, Ho»k Mlant. a. Hildaring, BI Huigbrouw«r»traat D 5 ONTVANGEN SCHEERMESSEN SCHOUTENSTRAAT Lessen In Boekhouden. y Namens de^Vrije Soc. Vereen., het P. A. S., I. A M. V., De Dageraad, Rev. Soc. Vrouwenclub, Vrije Qeh< Geheelonthouders en de Comm. Partij. Heden overleed onze ge liefde Echtgenoot en zorgza me Vader DIRK APPEL, in den ouderdom van 27 jaar. Mij nalatende een kind, te jong om dit smartelijk verlies te beseffen. Wed. D. APPEL—Vente en Kind. Alkmaar, 2 Dec. Hoek Hoogatraat ALKMAAR Hook Keauemer Park Gedurende de ST, NICOLA AS zijn wij "zéér ruim gesorteerd in: J;-;. te f te? - - ,es,; Sigarettenkokers Sigaren-aanstekers Tabakdoozen stuks vanaf f 2.00 1.75 „2.50 6.00 10 25 stuks vanaf 50 stuks vanaf 100 stuks vanaf in diverse prijzen. Luxe kisten Sigaren, TSff -, t 35.-, t 40.-. t 5©,., zéér fijn uitgevoerd. Houten- Meerschuim- Goudron- Pijpon in Étui's Barnsteen- Sigarettenpijpjes. Heden overleed na een lang durig doch smartelijk lijden, zacht en kalm, onze geliefde Zoon en Broeder DIRK, in den ouderdom van 27 jaar. Zijn diepbedroefde Ouders en Broeder, T. APPEL en Echtgenoote. C. APPEL. C. C. aPPEL Adolf. Alkmaar, 2 Dec. 1919. v. d. Woudestraat 45. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alge- meene Begraafplaats, op Vrij dag 5 Dec. a.s. 's namiddags half twee. DANKBETUIGING Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele en aangename blijken van belangstel ling ter gelegenheid zijner 25- jarige ambtsvervulling. G. P. MöLLER, Chef-Commies Nederl. Spoorwegen. Beveelt zich beleefd aan voor de levering van: Bettellingen gelieve men s.v.p. vroegtijdig op te geven. Bij dezen betuigen wij onzen har telijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. Alkmaar, Nov. 1919. D. G. WEISENBORN. M. C. WEISENBORN— KEMPER. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blij ken van belangstelling} ondervon den bij het overlijden van onze ge liefde Tante Mej. G. KEIZER, Wed. van den heer J. Schermer, eerder wed. van den heer P. Neu teboom. Uit aller naam. J. BRAAK. G. «RAAK—Vorst. Sasermer, Stompetoren, 1 Dec. '19. Sint-Nic. Surprises (Toparfikelen), Sist Nic. Maskers, Mantels, Myi tes, ftnt. Groote keuze Kinder- ep Gezelschapspellen, proatenb»eke«4, Kleurboeken, kleurkrijt, ioozen luxe post eet., enz. Ziet d« itakga Beleefd a»nb«voi«tji, Pri'nr-i ood Flanel (zware wollen kwaliteit) voor Mantels, Jumper», e©z. 2,15 per nl. Fijne wollen Crêpestoften. Gebloemde Zijde. Wollen Vesten voor Dames. Fyne Kanten Oaierblousses. Zwarte Taftzijd#, lolienne, Crêpe de Chioe, Crêpelina, Crêpe Georgette, Mousolines, Vyolla's. Alles tegen zeer lage prijzen. sii'lfltetil LR BIEDT ZICH AAN een net Persoon, bekend met administratie, voer voor heele of halve dagen. Br. fr. bur. dezer courant onder L 248 gevraagd, leeftijd 14—15 jaar Eigenhandig geschreven brieven onder letter E 241, bur. v. d. bl. C«ttperati«v* Var«esl{;fii( «Ntf ltULAXe Hisigbrouwer straat. warenfabriek KANAALKADE. Schipper K. BAKKER, Wever straat, Wormerveer, »r«»si een flinke lutllwa* met k«*i. Loon nader oyereert te karnen. BOEKHOUDEPf-CORRESPON OENT, bekend exp. «n mad talen, reau van dit blad Br fr. lett. U 233, bureau dezer courant. te liunr gevrwnp'i. Brieven ouder letter D "24i, bu- w K V U i au© een TOO 1 fPïj O. met beneden de 14 jaar, P.G. voor da morgenuren van 8 12 uur. METIUSSTRAAT 13. Een net BURGERMEISJE, P.®7, zag zich gaarne geplaatst tof liefst I» Chr. gezin. Brieven onder letter H 244, bureau dezer courant. TEX RPOMS1CSTM gerraagd Brieven onder letter B 238, bu reau van dit blad. NEUTRAAL BLAD zoekt voor 41 HM tau voor kleine jongen. Brieven onder C .339 bur. v. d. blad, door omstandigheden ft f 0,85 per M*, gelegen ge meente Bergen. Brieven bureau dezer courant letter O 243. «©O® M2 ft IS Cent p«r M2. Adres H. DE JONG, Zuidergeest, Bergen. klain BDUtiKKWOONHVIS, koopsom f* 2000 lot f 3000, liefst omtrek hEKGERHOUT. Zoo spoe dig mogelijk te aanvaarden. Br. bnr. v. d. blad letter F 242. ZONDAG 30 NOVEMBER ia ALSkHAft» Bij terugbezorging kan de eer lijke vinder op een goede bdou- ping rekenen, Adres A. VENDEL, Ursem. KINXCRSTELLPM [bij bestelling. Kragen, maffen es prepareer» van huiden. Meflutstr. 3, Alkmaar. VAN EERSTE KWALITEIT l«hap*»Tl«ateb zander beenf 0.90 in het been 0.75 V iirk«u«vleeseü, Karbonadef 135 Vette of doorregen Uppew 1.40 Ssucijicn ©f gehakt 1.35 Prima gesmolten rundvstl) 80 Prima muisjes rookvicesch 3.23 Aiiftt pc-r 5 ons. Aanbevelend, Z»kk«a lnbO|ir«p«». is UB ze NAAIMACHINE als St. Nicola*» geschenk. filter*! lage T*4knnill{S berilonlng. raata IctiMve. Prijzen vantf f21. Gratie les in het madera borduren. Alkmaar, Luttik Oudorp 66, Tel. 236 Zaadmarkt. Liect. Reparatie lnriciiting. Levering van alle mogelijke |jy anderdeelen. m SBOOTH AANVWJBR TAX 9<X~ IS ©a»t par pasta een prachtcollectie tege» billijke prijzen, bij Verkrijgbaar bij en Tasschen, Gouden, Zilveren en Nikkelen Heeren- en Dames-Hor loges, Armbandhorloges, Gouden Ksttingsn, Ringen, Zilveren Beurs jes, Braches, Gouden Stellen, Gou den Colliers enz. Tevens een mooie collectie Klokken, Pendules, Wek kers, vindt U bij Zooevtn entvangen een pracht collectie voor het rijwiel. Wendt U tot het TOUSSAINT RIJWIELMAOAZIJN ALKMAAR. Speciale Electrische Reparatie- Inrichting. veor artikelen op itadsgebied, hooidartikelen, verslagen enz. Brievm met Inlichtingen wordan Ingewacht onder letter M 247, bur. v. d. blad - per 5 ons. STUKJES ROOKVLEESCH f 1.50 PEKELSTUKJEb vanaf 1 kilo,, 1.15 OSSENVET 1.50 ROLPENS „1.25 ROOKWORST 1.20 GESMOLTEN VET p. pond „0.90 bij 5 pond 0.80 GEROOKTE OSSENTONGEN per stuk f4.00 FRICANDEAU f 1-45 FILET 1.45 CARBGMADE -1 35 LAPPEN 1 35 SAUCIJZEN -1.30 GEHAKT -1.30 €ontaut uit dan Wlukal RUNDERLAPPEN n POULET f 1.00 GEHAKT0.90 Aanbevelend, Fr. Herd"er Abr.z. Prima kwaliteit met garantie. M. KATER. Hinds Biittos, voor ST. NICOLAAS vroegtijdig b©©t®||»n s v p. Aanbevelend, W, NE9ERK0ÖRN Ondergeteekende be veelt zich beleefd aan voor het KXPAKJZëKEX TAX SCHOKKEJf. jjdeeren Zooien en Hakken f 3 50 Dimes 2.50 Jongens v.af „2.00 tot „2.50 I Kinderschoenen naar grootte. Beleefd aanbevelend, voor Taaran. an Bapokbtdden en alle soorten IfHlrnaaeii, Wwllaii' au {««likt* Dakans enz., IS BIJ B«dden> an Mutmnaauimnkar* LAGE PRIJZEN. Learuar H. O. Boekhouden, Accountant. Bpooratt-uwt 3®, Opleiding voor da prakt(]h «u re x»n«at

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3